Dakwah Muhammad

 • View
  11

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dakwah Nabi Muhammad SAW (SKI)

Text of Dakwah Muhammad

 • DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH dan MADINAH

  Kelompok 1 :MurhaeniNabila Intan SyafiraWahyu Amalia PutriZaetin Nur

 • A. Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Periode Mekah Masyarakat Arab Jahiliah Periode MekahMasyarakat di zaman Rasulullah SAW disebut jahiliah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum

  Di bidang agama keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS.Di bidang moral kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasaDi bidang hukum kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran.

 • Ajaran Islam Periode Mekah

  Keesaan Allah talaIslam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah talaberibadah selain kepada Allah tala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar (1) (2) (3) (4) [/1-4]Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (3) Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia (4). (Q.S. Al-Ikhlas: 1-4)

 • B. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Mekah Dakwah sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahunOrang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah SAW adalah:Khadijah binti khuwailidAli bin Abi ThalibZaid bin HaritsahAbu Bakar Shidiq ra.Yang diajak oleh Abu Bakar ra:Abdurahman bin AufAbu Ubaidillah bin Jarrah Utsman bin AffanZubair bin AwwamSaad bin Abi WaqqasThalhah bin Ubaidillah

 • Dakwah secara sembunyi dilakukan kepada :Keluarga terdekat, seperti istrinya, keponakan dan paman-pamannyaKepada teman dekatnya yang dilakukan di rumah Al Arqom bin Abil Arqom Al Makhzumi. Dari dakwah ini berhasil mengajak 39 orang yang menyatakan iman dan Islam, antara lain Khadijah, istri nabi, orang yang cukup terpandang dan kaya raya. Abu Bakar, seorang dermawan yang kaya raya. Ali bin Abi Tholib, seorang pemuda yang cukup cerdas dan dihormati, Zaid bin Haritsah.Ke 39 orang sahabat yang pertama-tama masuk Islam tadi dinamakan As-Sabiquna al-Awwalun

 • Dakwah Terang-terangan Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan sebagai berikut:Mengundang kaum kerabat Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk IslamRasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Kabah untuk berkumpul di bukit ShafaRasulullah SAW menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah

 • Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW

  Kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia. Yang membedakan hanyalah ketakwaanMereka menyadari akan siksa kubur tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nantiKaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang merekaMereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala.

 • PERUBAHAN MASYARAKAT MEKKAH SETELAH MASUK ISLAM

  Adanya perhatian dari orang-orang Arab terhadap seruan Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh Quraisy mulai banyak yang masuk Islam (para sahabat Nabi).Masyarakat Arab mulai tertarik terhadap Islam.Kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyah mulai berkurang.

 • A. Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Periode MadinahArti Hijrah dan Tujuan Rasulullah SAW dan Umat Islam BerhijrahArti Hijrah

  Meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikanPindah dari negeri kafir ke wilayah IslamiTujuan Hijrah

  Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy.

  Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah tala

 • Dakwah Rasulullah SAW periode MadinahDakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahunMateri dakwah di Madinah selain 89 surah yang turun di Mekah juga 25 surah yang turun di MadinahIsi materi surah yang turun di Madinah masalah sosial kemasyarakatanPeperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk:Membela diri Menjamin kelancaran dakwahUntuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi

 • Dakwah Islamiah Keluar Jazirah ArabiaHeraclius, kaisar Romawi Timur. Melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Dihijah bin Khalifah. Tetapi Heraclius tidak menerima seruan tersebut karena tidak mendapat restu dari para pembesar dan pendeta Romawi

  Muqaiqas, Gubernur Romawi di Mesir. Melalui utusan Rasulullah SAW yang bernama Hatib. Muqaiqas tidak mau menerima seruan tersebut. Dan mengirim hadiah-hadiah berupa budak wanita, keledai, pakaian dan kuda

  Syahinsyah, kaisar yang sombong dan lalim. Surat dari Rasulullah SAW dirobek-robeknya

  Dan beberapa raja yang lain

 • B. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode MadinahBerdakwah dimulai diri sendiri

  Cara (metode) melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah tala dalam Surah An-Nahl: 125

  Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya

  Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah tala semata

 • Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam:Membangun masjid Fungsi masjid sebagai:Sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlakSarana ibadah khususnya salat lima waktu dan JumatTempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam Tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraanSarana sosial

 • Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar.

  Hamzah bin Abdul Muthallib dengan Zaid bin Harits Abu Bakar dengan Kharizah bin ZaidUtsman bin Affan dengan Aus bin TsabitUmar bin Khattab dengan Itban bin Malik Al-Khazraji Abdurahman bin Auf dengan Saad bin Rabi

 • Perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam

  Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani

 • Piagam MadinahSetiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik

  Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama

  Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muslimin, Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam sesama mereka hendaklah saling membantu dalam bidang moril dan material

  Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada beliau untuk diadili sebagaimana mestinya

  **************