DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban page 1
DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban page 2
DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban page 3
DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban page 4
DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban page 5

DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu ... +Dang uy da nh~ttri cong nh~n Cam tinh ... ban

 • View
  216

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of DANG BO KHOI . SAN VIET. NAM DANG UY TRUONG DH quyet Dang...+Hoan thanh xay d1,111gk~hoach d1,1'toan...

 • DANG BO KHOI cAc CO QUAN TINHDANG UY TRUONG DH QUANG BiNH

  *

  DANG CONG SAN VIET NAM. .

  S6: 51 - NQIDU Dong Hoi, ngay 26 thdng 11ndm 2015..

  NGHIQUYETe .

  HOI NGHI BCH DANG BO THANG 1112015.. .I. KIEM DIEM vrec cHi DAO TIIUC mEN CONG TAc THANG 1112015. . . .1. Nhfrng vi~c da lam dU'gcVS co ban Dang uy da lanh dao, chi dao hoan thanh cac nhiern vu, kS hoach da

  dS ra trong Nghi quyet thang 10/2015, cu thS nhu sau:- VS chinh tri, -tu nrong va nghiep vu cong tac Dang: Lam t6t cong tac chinh tri,

  tir tuong trong toan thS Dang bQ;T6 chirc t6t HQi nghi bao cao nhanh kSt qua Dai hQi dai bieu Dang bQ tinh

  Quang Binh l~n thir XVI, nhiem ky 2015-2020 va kSt qua HQi nghi l~n thir 12 cuaBan Chap hanh Trung uong Dang khoa XI a cac chi bQtrue thuoc.

  Cong tac t6 chirc, can bo: Thanh l?p hai t6 chuyen mon true thuoc Trung tamh9C lieu (Nghiep vu thu vien va hanh chinh thiSt bi). Chu~n bi va t6 chuc t6t D?i hQiHQi Sinh vien, l~n thu IV, nhi~m ky 2015-2018. .~

  ? Nha truOng tiSp tl,lc lam t6t cong tac chu~n bi LS ky ni~m 57 xay dl,mg, phat -ittrien va 10 nam thanh l?p TruOng D?i h9CQuang Binh. ~'(1R\J~

  - Cong tac tuyen giao: Tuyen truySn va t6 chuc t6t ho?t dQng chao mling cac ~o~~~ngay LS trong thang 1112015, d~c bi~t 1a LS Ky ni~m Ngay Nha giao Vi~t Nam 1.s-4';:(20/1111982-20/1112015).

  - Cong tac kiSm tra, giam sat: Dang uy bao cao t\f kiSm tra vi~c quan tri~t va t6chuc thuc hien KSt 1uan s6 65-KL/TW cua Bo Chinh tri va Chi thi s6 36-CT/TU cho.... ...Dang uy Kh6i cac cO'quan tinh;

  Thong bao kSt 1u?n kiSm tra vi~c thu, nQP, quan 1yva sli dl,lngDang phi d6i voi02 chi bQtr\fc thuQc thea quy dinh.

  - Cong tac tuySn sinh, dao t?O; QLKH&HTQT; TT-DBCLGD: - ~---'~.-'-.--- '---~ -_+ Cong tac tuySn sinh, dao t?o: T6 chuc danh gia bao cao thu ho?ch kiSn t?P su

  ph?m cho SV Su ph?m K55, th\fc t?P nh?n thuc, th\fc t?P cong nhan cho cac nganhk5' su, cli nhan cac khoa; xiiy d\fllg kS ho?ch thi, lich thi, danh sach phong thi h9C kyI nam h9C 2015- 2016 cac khoa K54, 55 va 56 h~ chinh quy; hoan thanh t6ng hqpthua gia cua can b9, gifmg vien nam h9C 2014-2015; th\fc hi~n cong tac tuySn sinhd.c lap van b~ng 2, cac lap b6i duang ng~n h?n;

  + Cong tac QLKH&HTQT: Tham mUll ky kSt hqp d6ng dS tai cfrp cO'sa namh9C 2015-2016; xay

 • ..l~p Truong Dai h9C Quang Binh; thong bao cac hoc bong sau dai h9C cua cac tnrong,vien mroc ngoai,

  T6 chirc thanh cong chuyen cong tac cua lanh dao tnrong voi cac Dai h9C ThaiLan va Truong Cao dftng NghS Kham muon. ,"

  + Cong tac TT-DBCLGD: Ra soat chuang trinh giao due dai h9C cac nganh daotao dS xay d1,111gchuang trinh chi ti~t dap irng yeu cAu d6i moi giao d\1Cph6 thong;cac dan vi thuc thirc hien cong tac t1,1'kiem tra chuyen mon h9C ky I nam h9C 2015-2016.

  - Cong tac tai chinh va co sa v~t chftt:+ Th1,1'chien viec mua sam trang thiet bi phuc V\1giang day, h9C t~p nam h9C

  moi 2015-2016; tr6ng"b6 sung h~ thong cay xanh, b6n hoa trong khu V1,1'Ctnrong;+Hoan thanh xay d1,111gk~ hoach d1,1'toan ngan sach nam 2016, muc thu h9Cphi

  h~ chinh quy tu nam h9c 2015-2016 d~n nam h9C 2020-2021 trinh UBND tinh, cacnganh; ...

  - Cong tac t6 chuc doan thS: Cac t6 chuc chinh tri - xa h(>itrong Nha truOng datriSn khai t6t va hi~u qua cac hongtrong thang 11/2015 thea K~ hotr1,1'cthu(>cn(>pDang phi thang 1112015 thea dung quy dinh;+ Dang uy da nh~t tri cong nh~n Cam tinh Dang cho 02 quAn chung uu tu; nh~t

  tri ra Nghi quy~t k~t nChinh tri vS h9C t~p va lam thea t~m guang dtr1,1'cthu(>c.

  - T6 KiSm tra cua Dang uy triSn khai kiSm tra cac chi b(>tr1,1'cthu(>c thea K~hoTruang DHQB IAn thu II,

  nhi~m ky 2015-2020 thea K~ ho?ch dS fa.- Dang uy xay d1,1'ngk~ hOinghi kiSm diSm t~p thS, ca

  nhan, danh gia, phan loTruOng DHQB. .

  1.2. Cong tac ta chirc, can br- Ti~p t\1c chi dthea Nghi quy~t cua Dang uy dS

  ra. C\1thS: Chi d

 • 1.3. Cong tdc tuyen gido- T6ng k

 • - Cong tac tai chinh: D6i chieu, quyet toan cac nguon kinh phi 'h6 tro tu ngansach Nha mroc d~n 31/12; phan b6 du toan ngan sach va kinh phi cua dan vi nam2016.

  - Cong tac co sa v~t chat: Chuan bi cong tac t6ng kiem ke tai san, cong cu, dungC\1toan tnrong nam 2015.

  3. Cong tac doan th~3.1. Cong aoan ca stY,Hpi C(l'uehiln binh- Cong doan: Chuan bi t6ng k~t kh6i thi dua cong doan co sa 2015; binh xet

  danh hieu thi dua 2015 cua cac t6 cong doan va t6ng kSt phong trao cong doantnrong n~rn 2015; hop BCH cong dean rna rong va hQPkhoi thi dua; t6 chirc du.giocac cong doan vien, .'

  - HQi ClJUchien binh: Ky niem ngay thanh l~p HQi CCB Vi~t Narn 06112, ngay\

  thanh l~p Q4an dQi nhan dan Vi~t Narn va ngay hQi Qu6c phong toan dan 22/12; T6chuc dang huqng tri an cac anh hung li~t sy tC;lidi tich lich sir Quang Tri.

  - 3.2. Boan Thanh nien, Hoi Sinh vien _---- - - -----------D~inTh_;nJ.;~ie~; T6 chuc IlJc lugng tinh nguy~n vien tharn gia chuang trinh

  Lien hoan truYSn hinh toan qu6c Ifrn thu 35 - narn 2015 cua Dai truYSn hinh Vi~tNam tu ngay 14/12/2015 dSn 19/12/2015; chi dC;locac LCD t6 chuc ky cam k~tkhong vi phC;lmquy chS thi; tang cUOng cong tac kiSm tra nSn n~p gifmg duOng,ATGT c6ng tWOng cua DQi Xung kich van hoa hQCdUOng; ph6i hgp HQi CCB, HQiSV t6 chuc cac hOC;ltdQng chao mUng va giao lUll nhan ky ni~m Ngay thanh l~p quandQinhan dan Vi~t Nam va Ngay hQi Qu6c phong toan dan 22/12; t6 chll'Cdern DC;lhQi..van ngh~ chao nam rnai 2015; chu~n bi cac diSu ki~n dS triSn khai chuang trinh Aofrmrnua dong va xuan bien giai narn 2016.

  - HQi Sinh vien: T6 chuc cac hOC;ltdQng ky ni~rn 66 nam Ngay truySn th6ng hQcsinh, sinh vien va HQi Sinh vien Vi~t Nam 09101/1950- 0910112016; huang trng thanghanh dQng qu6c gia phong ch6ng HIV/AIDS va L~ mit tinh Ngay th~ giai phong,ch6ng AIDS 01112/2015; tharn dlJ vong chung k~t CUQcthi Nu sinh duyen dang tC;liTP. H6 Chi Minh; ph6i hgp vai Doan Thanh nien t6 chuc chuang trinh "Chao nammai 2016".

  4. Cong tac QuAc phong-An ninh, tr~t tv- TiSp t\1Cchi d?o lam t6t cong tac QP-AN, tr~t tlJ trong toan Truong;- Lam t6t cong tac phong chay, chua chay va phong ch6ng bao, l\1t .5. Cong tac dang,v\I va cong tac phat tri~n dang5.1. Cong Me diing V!l- Ban Bien t~p Website cua Dang bQTruOng DHQB tiSp t\1c dang cac nQi dung

  rnai dS ph\1c V\1nghi~p V\1cong tac xay dlJng Dang.- Cac chi bQ trlJc thuQc nQPDang phi thang 12/2015 thea quy dinh.- Ra soat, b6 sung ly lich dang vien narn 2015 thea k~ ho?ch.5.2. Cong tae phdt triin diingDang uy nhdt tri cong nhgn Cam tinh Dang

  4

 • TT HQva ten: Chi bQ Ghi chu1 Hoang Thj Thuy Linh KhoaLLCT Sinh vien K552 Tran Kim Due Quae KhoaLLCT Sinh vien K553 Nguyen Hoang Thuy KhoaLLCT Giang vien4 Hoang Thanh T-Uan KhoaLLCT Giang vien

  Ngh] quyil nay pha biin din loan Ihi dang vien, can bp, giang vien va sinhvien loan truang.:

  Nai nhan:- Ban Thirong vu Dang uy; Uy vien BCH;- Ban Giam hieu;- Cac Chi b