of 40 /40
Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access

  • Author
    lukas

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Databáze Databázové systémy MS Access. Nasazení databází. Databáze – evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB aplikacích „nepotřebné“) např.: Účetnictví Mzdy a personalistika - PowerPoint PPT Presentation

Text of Databáze Databázové systémy MS Access

Databze & MS Access

Databze Databzov systmyMS Access2Nasazen databzDatabze evidence njakch dajDatabzov aplikace obsahuj konkrtn specifick funkce pro prci s uritmi daty (tyto funkce jsou v jinch DB aplikacch nepotebn) nap.:etnictvMzdy a personalistikaSkladov hospodstvBankovn tyKnihovnaKartotka pacient (PC DOKTOR)PojitnciLky (AISLP)Laboratorn vyeten, atp.3Vznam databz 1Obrovsk vznam databzovch aplikaci. Dnen spolenost databzov Eviduje v databzch tm vechno. Co nen v databzch, vlastn neexistuje. (Parafrze na star latinsk vrok: Qout non in actis est non in mundis.)

Zvanost problematiky ochrany dat v databzch!Vce ne 90% penz v ekonomice nejsou fyzick penze (bankovky, mince), ale jen sla na tech podnik a oban, uloen v njak databzi v potai njak banky.Databze pacient u lka obsahuj asto citliv daje, kter mohou bt proti nim zneuity.4Vznam databz 2Nasazovn DB aplikac => Masov rozen pota. Vvoj pota stoj stamiliardy dolarOblast nasazen pota, kter vydl penze na vvoj databze.Firmy a instituce plat za kvalitn, rychlou a dostupnou evidenci nemal stky. dn jin vyuit (texty, tabulky, grafika, multimdia, simulace, hry) by masov rozen pota nezajistil.5Databzov informan systmy 1Informan systm (IS) :Komplex lid, informac, programovho vybaven, technickch prostedk a systm organizace prce uivatele v pslun oblasti slouc ke sbru, penosu, aktualizaci, uchovn a dalmu zpracovn dat za elem tvorby a prezentace informac, kter by mly zlepit vkonnost uivatelIS jsou postaveny na njak DBData, nad ktermi IS pracuje, jsou uloena v DBIS k manipulaci s daty vyuv nstroje DB systmu6Databzov informan systmy 2Obvykle klient-server architekturaVechny data jsou uloena na serveruKlienti pistupuj k datm podle stanovench prv a pravidel (m ureno co me vidt a co me mnit)Vhody: jednodu archivace, pstup k datm mon z libovolnho potae v sti (i z Internetu), operace s daty provd jenom server, odpad penos velkho objemu dat, zrychlen prce Nevhody: ohroen dat vpadkem serveru (een: vcensobn ukldn dat, zdvojen dat, zlon server), pi zapojen serveru do Internetu i monost napaden a krdee dat (een: speciln programy, technick i organizan opaten)7Databzov informan systmy 3Nemocnin informan systmy (NIS)Zdravotnick informan systmyRegistre novorozenc, onkologickch pacient, apod.Informan systmy pojiovenKlientsk program m nainstalovan lka ve sv ordinaciElektronick kartotky pacientasto soust NIS-uInforman systmy lkrenInternetov systm IZIPElektronick zdravotn knkahttp://www.izip.cz/Studentsk informan systm (SIS) 8Pojem databzeDatabze (DB) = mnoina dat (bze dat) a nstroj, kter s tmito daty manipulujDatabze je v podstat njak evidenceData jsou organizovny v tabulkchDatabze je uloen na disku v souboruV penesenm smyslu oznauje i databzov informan systmDatabze lze vytvet v programech MS Access, MS SQL Server, FoxPro, Sybase, Oracle, MySQL, OpenOffice.org Base, aj.9Struktura databzeData v databze jsou organizovny v tabulkchJedna databze me obsahovat i vce tabulekVztahy a vazby mezi tabulkami popisuj tzv. relaceKad tabulka tvoena jednotlivmi zznamy (dek tabulky)Jeden zznam pro kadho pacienta, knihu, pracovnka, Kad zznam se skld z uritch datovch pol (sloupce tabulky, oznauj se t jako poloky nebo atributy)Nap. jmno, pjmen, datum narozen, atd., pro pacientaStruktura tabulky = jak pole tabulka obsahujeStruktura databze = jak tabulky (a vztahy mezi nimi) tvo celou databzi10Druhy datovch polPole tabulky/databze mohou bt, podle daje, kter obsahuj, rznho druhu (datovho typu):Textslo (cel, reln)Automatick sloDatumLogick hodnota (ANO / NE)Memo (poznmka)Objekt OLE (nap. obrzek)Hypertextov odkaz11Vlastnosti pole 1Pole maj definovanou uritou dlku, danou potem znak nebo mst u sel, a taky formtLze tak definovat masku pole, tj. jak maj zadvan hodnoty vypadat (nap. rodn slo)S hodnotami v polch typu slo lze provdt vechny aritmetick operaceHodnoty v polch typu slo, text i datum lze uspodat (vzestupn i sestupn)Pokud pi vpotu vznikne slo, kter se do pole nevejde, dojde k chybVoliteln vlastnost Nutno zadat (required) hodnotu12Vlastnosti pole 2Primrn kl speciln vlastnost, oznaen njakho jinho poleObvykle cel kladn slo nebo automatick slo, jedinen pro kad zznam v cel tabulcePole mohou mt urena omezen na zadvan hodnoty (tzv. ovovac pravidlo)Omezovac text se vype, kdy pravidlo nen splnnoPeddefinovan hodnota (default)Automaticky vyplnn hodnota, uivatel ji me pepsatPovolen nulov dlky hodnoty (przdn polko)Indexovn podle polePro rychlej vyhledvan13

14RelaceDatabze jsou tvoeny jednotlivmi tabulkami, vztahujcmi se k uritmu pedmtu (osob, innosti)V DB knihovny je nap. vhodn mt tabulky pro knihy, autory, apod.Tabulky jsou mezi sebou propojeny pes urit pole, tomuto propojen se k relaceRelace zpehleduje databzi, zabrauje vcensobnmu zadvn stejnch dajK propojen pol v zznamech v rznch tabulkch se pouvaj tzv. sekundrn kleV tabulce je pole, jeho hodnota se odvolv na primrn kl v jin tabulce15

16Typy relacRelace 1 : 11 kniha 1 autor (nepraktick a zbyten)Relace 1 : N1 autor vce knihRelace M : NVce autor vce knih (rozeni relace 1 : N i opanm smrem 1 knihu me bt i od vce autor)MS Access nabz k zobrazen relacemi propojench zznam v tabulkch tzv. vnoen datov listyU propojench zznam v relaci 1 : N se po kliknut na zznam na stran 1 relace otevou zznamy z jin tabulky17

18Relan databzeDatabze s relacemi propojenmi tabulkami se nazvaj relan (Access, rzn SQL databze)Jin architektury databz jsou nap. strukturovan nebo objektov orientovan (FoxPro, SmallTalk)19Prce s databz 1Vytvoen tabulkyDefinice polZruen tabulkyModifikace tabulkyPidn / odebrn poleZmna parametr pole20Prce s databz 2Vloen zznamuMonost duplikace (s vjimkou primrnho kle)Zruen zznamuVymazan zznam obnoven resp. fyzick odstrannEditace zznamuPesunut se naDal / pedchoz zznamZatek / konec tabulky21Vkldn datPmm doplnn do tabulkyPosledn dek v tabulce obvykle slou jako zadvacFormulemVolbou v menu Pkazem v systmovm dkuINSERT INTO TABLE 22Zpracovn dat 1Seazen zznamsla, texty podle abecednch kriteri, datumyVzestupn nebo sestupn setdn vech (resp. vybranch) zznam podle njakho kle (pole)23Zpracovn dat 2FiltryStanoven uritch podmnek pro zobrazen zznamJenom data z jedn tabulkyZejmna pro jednoduch podmnky ve smyslu rovnosti sla, textu i jeho stiNkolik typ filtrPodle vbru x Mimo vbr x Podle formule x RozenFiltr je vlastnost tabulkyPro jin podmnky vyhledvn je teba nastavit nov filtr, m se pedel ztrat a je nutn jej v ppad poteby znovu zadat nanovoPo nastaven filtru (a do jeho zruen) pro urit pole (jedno nebo i vce) uvidme v tabulce pouze zznamy, kter zadan podmnce vyhovuj (ostatn zznamy se nezru, jen nejsou vidt)24Zpracovn dat 3DotazyK zobrazen dat splujcch urit podmnkyPodmnka se me tkat i dat z jinch tabulek i dotaz (vyuit relac)V podmnce mohou bt obsaeny i sloitj konstruktyUmouje zobrazit pouze nkter vybran sloupceKad dotaz lze uloit pod vlastnm jmnemMonost opakovanho pouit bez nutnosti znovudefinovn podmnekDotaz vrac jako vsledek novou tabulkuSQL (Structured Query Language):SELECT FROM WHERE ORDER BY MS Access m k tvorb dotaz nkolik nstroj25Zpracovn dat 4Kontingenn tabulky a grafyAnalza dat v tabulkchStatistick zpracovnPropojen dat v tabulkch pomoc relac, atd.

26Zobrazen datZobrazen dat ve form tabulkyZobrazen dat pomoc formuleZobrazen dat v sestav pro tiskPro cel tabulky, i jenom nkter vybran pole, a t pro filtry a dotazy27MS Access 2003MS Access 2003 je databzov program slou k prci s databzAccess je soust balku program MS OfficeDatabze v Access-u se skldaj z tzv. objekt databze (tabulky, formule, dotazy, sestavy, makra)Databze se vemi tmito objekty je uloena na disku v jednom souboru s pponou .mdbAccess nen tabulkov procesor (i kdy se skld z tabulek a umouje zobrazen dat v podob tabulek), je to relan databzov systm28Zkladn pojmyPanel nabdekMenu v horn sti aplikaceMstn nabdkyKontextov menu pi kliknut pravm tlatkem myiObsah a poloky zvis na tom, nad jakm objektem a v jak situaci je menu zobrazenoPanely nstrojIkonky pod panelem nabdek, tlatka ke sputn nkterch nejastji pouvanch pkazPodokna lohU pravho okraje, nejpouvanj akce v MS OfficeOkno databze29

30Okno databzeOteven existujc databze (nap. pes menu Soubor, atd.)Vytvoen nov databze (nap. volbou v panelu podloh)Pomoc prvodce ze ablonyPrzdn databzePro kadou databzi Access oteve okno databze:Panel nstrojPanel objektPodokno se seznamem objekt danho typu31

32Databze v AccessuVytvoen tabulky, definice polPomoc prvodce z ablon peddefinovanch tabulekV nvrhovm zobrazen pmou definic polVloenm dat do tabulky (automatick detekce typ)Modifikace tabulekZadvn dat, editace dat, mazn datTvorba formul a sestav, atd.33

34

35

36Objekty v AccessuTabulky ukldn datDotazy zpracovn datMakra, moduly naprogramovn njak komplikovanj akce i sekvence krok, kter se m vykonat s datyFormule zdvan a prohlen datAutomatick formule (sloupcov, tabelrn, datov list)Nvrhov zobrazenSestavy vystup dat na tiskrnuNejrychlej sestava a dal automatick typyNvrhov zobrazenFiltr nen v Access-u samostatnm objektem, lze jej pout libovoln u kterkoliv tabulky a lze na nj udlat i samostanou sestavu37

38

39TipyVloen funkce do vlastnosti Vchoz hodnotanap. u datumovho pole nvtva pacienta vloit funkci NYN() (vlo i as) nebo DNES() (bez asu), resp. NOW() i DATE()Nastaven vlastnosti Omezujc pravidlonap. ve form A or B or AB or 0 pro textov datov pole krevn skupina, i >=1900 pro seln pole rok narozenNastaven Vstupn maskynap. pro seln datov rodn slo v podob 000000\/000 (tedy 6 nul, obrcen lomtko, normln lomtko, 3 nuly, kek), co zna fixn zobrazen 6 slic ped lomtkem a pak variabiln 3 nebo 4 slice za lomtkem40Pouit literaturapunda, Duek & kol.: Zdravotnick informatika, Karolinum, Praha, 2007Mat Access v pkladech (Computer Media, 2006, Praha)Psek Access 2003 snadno a rychle (Grada, 2004, Praha) Rachaov Access 2003: uebnice pro koly, dl 1 a 2 (Computer Media, 2005, Praha)Roubal Informatika a vpoetn technika: uebnice pro stedn koly, 1.dl (Computer Press, 2003, Brno)