of 14 /14
Databázové systémy 2 Cvičení č. 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Databázové systémy 2

 • Author
  nira

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Databázové systémy 2. Cvičení č. 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice. Obsah cvičení. Organizace cvičení Podmínky pro získání zápočtu Konfigurace připojení k databázovému serveru (ověření) Přístup k databázovému serveru přes VPN Logický návrh databázového modelu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Databázové systémy 2

 • Databzov systmy 2Cvien . 1

  Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

 • Obsah cvienOrganizace cvienPodmnky pro zskn zpotuKonfigurace pipojen k databzovmu serveru (oven)Pstup k databzovmu serveru pes VPNLogick nvrh databzovho modelu

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Podmnky pro zskn zpotucvien jsou povinn (ast = 1 bod)spn absolvovn test na zatku cvien (spn test = 1 bod)splnn koly ze zadn cvien v poadovanch termnech, nen-li uveden - plnoc ped nsledujcm cvienm (1 kompletn vas splnn cvien = 1 bod) vechna cvien mus bt splnna ped zsknm zpotuspn absolvovn teoretick i praktick sti zpotovho testu (max. 10 + 10 bod)vasn odevzdn a kvalita semestrlnch prac (max. 5 + 10 bod), pi pozdnm odevzdn 0 bodspn obhajoba semestrln prce ped vyuujcm (max. 5 bod) Podmnkou zpotu je zskn min. 70% bod v kad kategorii a) a f). Dal body je mon zskat za aktivitu ve cviench. Pi nedostatku bod v jedn kategorii, ale dostatenm soutu 70% vech monch bod, bude studentovi zadna individuln prce.Zpoet je teba zskat a zapsat do STAGu i indexu do 2 tdn od ukonen vukovho obdob. V tomto obdob budou vypsny i 2 nhradn termny pro opakovn zpotovch test.

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Pstupov data k Oracle dtb. serveru jmno serveru: SQL101.upceucebny.czservice name / connect string: oracle10username: vae_domnov_jmno (nap. ST12345)password: pi prvnm pihlen vae_domnov_jmno velkmi psmenyport: 1521 zmna hesla ALTER USER ST12345 IDENTIFIED BY nove_heslo

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Nastaven pipojen v SQL DeveloperuDatabzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Pipojen mimo s Upce: Pihlate se na https://vpn.upce.cz

  Pot mete vyut nkterou z monost pstupu, nap.:SQL DeveloperiSQLplus z WWW prohlee

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • iSQLplusJednou z monost pro prci s databzovm serverem Oracle je vyuit WWW prohlee a aplikace iSQLplushttp://SQL101.upceucebny.cz:5560/isqlplus

  Monosti:nastavit vy ku textovho pole v Preferencesvloen skript s vce SQL pkazypehledn zobrazen vsledk (s monost volby potu dk na strnku)Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Vzorov schmataNa databzovm serveru je nkolik vzorovch schmat, s nimi budeme bhem semestru pracovat, tato schmata maj nzev typu A_problematika, nap. A_CLOVEK

  V tchto schmatech je tabulka A_POPIS, kter obsahuje ve sloupci TEXT je popis problematiky, kter je v danm schmatu eena ve sloupci ERD je diagram ve formtu jpg souboru, kter je mon zobrazit, ppadn i uloit Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Toad Data ModelerAktuln freeware verzi Toad Data Modeleru (4.0.6.15)http://www.casestudio.com/enu/free-modeling-tool.aspx

  Databzov systmy 2 cvien 1*Freeware verze obsahuje mnoho uitench funkc, ale nkter funkce maj omezen.

  Ve vtin ppad jde o omezen na poet objekt, s ktermi funkce pracuj (limit 25 objekt).

  Vce informac lze nalzt na strnkch http://modeling.inside.quest.com

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Cl cvienOpakovn fz nvrhu databzeOpakovn pojm z oblasti databzovho modelovnEntita, vztah, atributKardinalita, parcialitaKandidtn kl, primrn kl, ciz klNormln formyObsah fze logickho nvrhu databze

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Cvien 1 zadn 1/1Sestavte databzov model pro e-shop sblm zbom (tj. praky, sporky, lednice vestavn i voln stojc atd.) fungujc podle standardnch pravidel.

  Inspirovat se mete nap. na www.kasa.cz, www.mall.cz.

  Model mus splnit minimln poadavky uveden na nsledujcm snmku.Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Cvien 1 zadn 1/2Zkaznci si objednvaj nabzen zbo. Vrmci jedn objednvky lze objednat vce druh zbo vlibovolnm potu kus. Objednan zbo je zkaznkovi fakturovno za cenu platnou vokamiku objednn.Ozkazncch se eviduje jejich jmno, pjmen, adresa, kontaktn e-mail a telefon. Zbo m nzev, kd, cenu za kus a nle do njak kategorie. Kategorie zbo maj nzev a plat, e jedna kategorie me mt vce podkategori. U zbo evidujeme dle jeho popis, dostupnost a vrobce (znaku). O vrobci evidujeme jeho nzev, adresu a kontaktn e-mail.Vrmci objednvky zkaznk udv dodac adresu, vol zpsob platby zbo (pevod na et prodejce, dobrka, platebn karta, hotovost atd.) a zpsob dopravy zbo (osobn odbr, balk esk poty, smluvn pepravce). Vdatabzi bude uchovvn i daj o cen dopravy zbo.Kad objednvka mus bt zkaznkovi prodejcem potvrzena - datum a as konenho potvrzen objednvky je vdatabzi evidovno. Skadou zsilkou obdr zkaznk fakturu, jej slo, datum vystaven, datum splatnosti a datum hrady budou t vdatabzi evidovny.

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1

 • Cvien 1 postup prcePi modelovn vyjdte od entit zkaznci, zbo a objednvky.Urete vztahy mezi uvedenmi entitami a jejich kardinalitu. Urete kandidtn kle, zvolte primrn kle a urete normln formu vchozch tabulek. Pouijte princip bezztrtov dekompozice a normalizujte model tak, aby tabulky splovaly alespo 3. NF (krom ppad, kdy je nedodren 3. NF opodstatnn).Pozornost vnujte primrnm a cizm klm vech tabulek, pro kad vztah urete tabulku rodiovskou a tabulku potomk.Vyznate kardinalitu a parcialitu vztah.Rozmyslete, jak se bude liit model pro situaci, kdy veker zbo objednan vrmci jedn objednvky bude zkaznkovi dodvno a fakturovno najednou, od modelu, kter umon obchodu dodat zkaznkovi zbo zjedn objednvky vnkolika dodvkch a fakturovat mu vdy pouze zbo prv odebran.

 • Cvien 1 formt a kontrola

  een vypracujte v Toad Data Modeleru verze 4 (minimln 3) jako fyzick model pro Oracle10. Nezapomete na oznaen relac, sprvn datov typy, primrn a ciz kle, popisy atribut.

  Na dal cvien si kad student pinese vypracovan (dodlan) model, aby v pravch tohoto modelu mohl dle pokraovat.

  Tento model tak odevzdejte nejpozdji do plnoci ped dalm pravidelnm cvienm na STAG Odevzdvn prac do bloku Cv 1 pod tma odpovdajc va skupin cvien den v tdnu_hodina.

  Databzov systmy 2 cvien 1*

  Databzov systmy 2 cvien 1