of 12 /12
1 Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky a pro zpracování jak˘chkoliv typÛ dat

Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky · systémy, aplikace pro státní správu. Edice pro pracovní skupiny je urãena pro stfiednû rozsáhlé aplikace. Podpora:UNIX

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky · systémy, aplikace pro státní správu. Edice...

 • 1

  Databázové servery pro nejvy‰‰í nároky

  a pro zpracováníjak˘chkoliv typÛ dat

 • Vítejte!Vítáme Vás ve svûtû databázov˘chfie‰ení a software pro zpracováníobsahu spoleãnosti IBM, která jakonikdo jin˘ ví, co znamená zpraco-vání dat!

  Není dnes pfiíli‰ známo, Ïe právû IBM jevynálezcem databázového jazyka SQL,kter˘ dnes ovládá pfieváÏnou ãástsoftwaru pro ukládání dat. Stalo se takkoncem 70. let minulého století a znamenalo to prudk˘ rozvoj softwaru pro ukládání strukturovan˘ch dat a takése objevila fiada firem, které dnes tentovynález IBM vyuÏívají.

  Není také pfiíli‰ známo, Ïe IBM i dnespodporuje produkt pro ukládání a zpracování dat IMS, kter˘ ovládal

  zpracování a ukládání dat pfiedpfiíchodem SQL a relaãních databází.IBM tak podává dal‰í dÛkaz toho, jak sipfiedstavuje podporu zákazníkÛ a ochranu jeho investic. To je dobré siuvûdomit právû dnes, kdy se objevujefiada nov˘ch technologií, ale zákazníkazajímá ochrana dosud vloÏen˘chinvestic a dostateãná podpora pfii provozování jeho informaãníchsystémÛ více, neÏ jen samotné novévlastnosti.

  Od vedoucí spoleãnosti v oblastiukládání a zpracování dat se oãekává,Ïe poskytuje podporu pro novétechnologie jako je XML, databázovéstroje pro mobilní Internet, federace

  distribuovan˘ch datov˘ch zdrojÛ, datovésklady, paralelní zpracování dat nebovysoká dostupnost databází.

  Je v‰ak pochopitelné, Ïe dnes jennûktefií specialisté vûdí, Ïe IBM je opûtna ãele rozvoje databázov˘chtechnologií díky technologii Xperanto,coÏ je zpÛsob integrace strukturo-van˘ch, semistrukturovan˘ch a nestru-kturovan˘ch dat. Xperanto obsahuje mj.také implementaci Xquery, coÏ je nov˘standard pro zpracovávání dat ve formátu XML. Uvedení takovétechnologie na trh ohlásila spoleãnostIBM jako první! Xperanto umoÏnízákazníkÛm zpracovávat jednotn˘mzpÛsobem jak˘koliv obsah (ContentManagement), napfiíklad data, obrázky,zvuky, video, webové stránky a webov˘obsah.

  Z v˘‰e uvedeného není pfiekvapením,Ïe podle nezávisl˘ch zdrojÛ je IBM na ãele z hlediska prodeje produktÛ v oblasti ukládání a zpracování dat!

  Pokud je‰tû vezmete v úvahu nabídkuIBM v oblasti aplikaãních serverÛ(WebSphere), v˘vojov˘ch nástrojÛ(Java, C++, Web, aj.), integracedatov˘ch zdrojÛ (MQ series),groupware (Lotus Notes a Domino),vzdûlávání (Lotus LearningSpace) a správy ve‰ker˘ch zdrojÛ informaãníhosystému produkty Tivoli Software(system management, LAN mana-gement, storage management, securitymanagement, aj.), a toto v‰e pro ‰irokou‰kálu platforem (PC servery – Linux,Windows, aj., RISC servery – AIX,Solaris, HP-UX, aj., mobilní zafiízení – PalmOS, Symbian, PocketPC, aj.,mainframe), tak zjistíte, Ïe...

  ...IBM je ideálnímpartnerem pro rozvojVa‰eho informaãníhosystému!

  1

 • Produktová mapa

  Databázové servery

  DB2

  Enterprise Server Edition

  Workgroup Server Edition

  PE Personal Edition

  Everyplace Edition

  DB2 XML Extender

  DB2 Spatial Extender

  DB2 Audio/Image/Video Extender

  DB2 Net Search Extender

  DB2 Text Extender

  Informix

  IDS 9

  IDS 9 Java Foundation

  IDS 9 Workgroup Edition

  Foundation for Financial Markets

  Law Enforcement Foundation

  IDS 7

  IDS 7 Workgroup Edition

  OnLine 5

  Standard Engine v.5, v.7

  Universe, Unidata

  Content Management

  Content Manager

  Content Manager On Demand

  Content Manager VideoCharger

  CommonStore

  CommonStore pro SAP R/3

  CommonStore pro Domino

  CommonStore pro MS Exchange

  IDS 9 & Excalibur Datablade

  Datové sklady

  ETL nástroje

  DataStage*

  ETI*

  Warehouse Manager

  OLAP servery

  DB2 OLAP server

  Informix XPS

  Informix RedBrick

  Analytické nástroje

  DB2 Intelligent Miner for Data

  DB2 Intelligent Miner Scoring

  WebSphere Commerce Analyzer

  Business Objects*

  Metacube

  Brio*

  V˘vojové nástroje

  4GL

  Informix 4GL C-compiler

  Informix 4GL RDS

  Informix 4GL Debugger

  Informix SQL

  Informix ESQL/C, ESQL/Cobol

  Informix Office Connect

  Informix XML Object Translator

  FourJ’s Business Development Suite*

  C-ISAM

  Informix Client SDK

  Informix DataBlades

  Informix Datablade Developer Kit

  Informix Data Director for Web

  DB2 Development Center

  Konektivita

  DB2 Universal Driver for SQLJ and JDBC

  DB2 Connect

  DB2 Connection Concentrator

  Informix Connect

  Informix Gateway

  Informix I-Spy

  Informix MaxConnect

  * produkty tfietích stran dodávané IBM

  2

 • 3

  Data patfií k tomu nejcennûj‰ímu, cokaÏdá organizace vlastní. V˘vojidatabázov˘ch technologií byla protohistoricky vûnována znaãná pozornosta to v plné mífie platí i pro databázovéservery IBM - IBM Informix a IBM DB2.Databázové servery jsou nezbytné pro systémy transakãního zpracování,pro aplikace ERP, CRM a SCM.VyuÏívají se pro analytické zpracovánídat a pro fie‰ení centrální správydokumentÛ.

  Databázové servery IBM se dodávají ve verzích pro jednoho uÏivatele, pro pracovní skupiny (workgroup) a pro rozsáhlé kritické podnikovésystémy. Mohou b˘t nasazeny na poãítaãích s jedním procesorem i na systémech s paralelnímiarchitekturami SMP, MPP a Cluster. K podporovan˘m operaãním systémÛmpatfií UNIX, vãetnû Linux, WindowsNT/2000/XP, z/OS (IBM zSeries) a iSeries (AS400).

  Univerzální databáze DB2AÈ je vበpodnik nyní velk˘ nebo mal˘,potfiebujete databázi, která s vámiporoste. Takovou databází je systémDB2 verze 8, kter˘ byl uveden na trh v roce 2002 jako nejv˘znamnûj‰íinovace produktÛ DB2. Rychle reagujena v˘kyvy v transakãním zatíÏeníwebového serveru, lze jej roz‰ífiit tak,aby pojal rostoucí mnoÏství informacírozdûlen˘ch mezi rÛzné databáze. Spolu s va‰í informaãní infrastrukturouporoste od jednoprocesorovéhosystému pfies systém s více procesoryaÏ po shluky procesorÛ docilujícíchmasového paralelismu. Díky integracitechnologií rozdûlování databází a vytváfiení databázov˘ch clusterÛ do nového produktu DB2 UniversalDatabase Enterprise Server Edition jetento systém dostateãnû pruÏn˘, abyv‰em tûmto poÏadavkÛm dostál.

  Produkt DB2 Universal Database verze8 obsahuje podstatnou inovaci - databázovou technologii SMART (Self-Managing And Resource Tuning- automatická správa a ladûníprostfiedkÛ), která umoÏÀuje administrá-torÛm databází vyuÏívat pfii konfiguro-vání, vyladûní a správû databázíroz‰ífiené automatizaãní postupy. Díkysprávû databází SMART strávíadministrátofii ménû ãasu provádûnímrutinních operací a mohou se vícesoustfiedit na opravdu sloÏité a komplikované úlohy. Nejnovûj‰ítechnologie spojování tabulek do vícedimenzionálních clusterÛ sniÏujezatíÏení administrátorÛ prací na indexech a pfiitom zaji‰Èuje takovéuspofiádání dat, které dovoluje velmirychlé vyhledávání. Tato funkce je urãena pro sníÏení nárokÛ na správusystému a umoÏÀuje efektivnûj‰í práci s datov˘mi sklady. Inovovanétechnologie pfiepisování a optimalizacedotazÛ, pouÏívané v systému DB2, a moÏnosti konfigurování, s ohledem na v˘kon, pfiedstavují vrchol v˘voje v tomto odvûtví.

  Díky vestavûn˘m prostfiedkÛm systémuDB2 pro zlep‰ování plánovanéi neplánované dostupnosti jsou va‰eobchodní aplikace zaruãenû k dispozicivÏdy, kdyÏ je potfiebujete. AÈ uÏ jde o pfiepínání na záloÏní databázov˘ serverpfii neoãekávaném selhání databázenebo o provádûní údrÏby v reÏimu online,v‰echny obchodní aplikace zÛstávají v systému DB2 dostupné. Zlep‰enív˘konu a vysokou dostupnost podporují i obsluÏné programy, provádûjící v reÏimu online napfiíklad novésestavení indexu, vytvofiení indexu ãinaãtení tabulky, stejnû jako moÏnostzmûnit konfiguraãní parametry bezzastavení databáze. DB2 je vysoce‰kálovatelná, a to od PDA zafiízení pfiesSMP aÏ po MPP systémy a mainframy.

  DB2 je k dispozici v následujícíchedicích:

  DB2 ESE (Enterprise Server Edition) – pokroãilá, vysoce v˘konná objektovû

  relaãní databáze vhodná pro jakékolivnasazení, vãetnû tûch nejnároãnûj‰íchaplikací. Tato edice je ideální pro komplexní manipulaci s daty v rámci rozsáhl˘ch datov˘ch skladÛ, od rozsáhl˘ch multiprocesorov˘chprostfiedí, aÏ po masivní konfiguraceparalelnû pracujících procesorÛ.

  DB2 WSE (Workgroup Server Edition) – stejná technologie jako v pfiípadû ESE,urãená do prostfiedí bûÏn˘ch OLTPaplikací a men‰ích datov˘ch skladÛ.

  DB2 Personal Edition – jednouÏivatelskáverze urãená pfiedev‰ím pro pracovnístanice s operaãním systémemWindows a Linux.

  DB2 Everyplace – varianta pro PalmOS,Symbian a WinCE/PocketPC a dal‰íPDA zafiízení. Pro svÛj bûh vyÏadujepouh˘ch 150 kB operaãní pamûti.Synchronizaãní server zaji‰Èujícíobousmûrnou synchronizaci dat mezimobilním zafiízením a podnikov˘midatabázemi. Pfies standard JDBCumoÏÀuje datovou synchronizaci s prakticky libovoln˘m systémem.

  DB2 Universal Developer’s Edition- poskytuje v‰echny nezbytné nástrojepro programátory, ktefií vyvíjejí rozsáhlédatabázové aplikace libovolného typupro prostfiedí DB2.

  DB2 Personal Developer’s Edition - nabízí v‰echny potfiebné nástroje pro programátory, ktefií vyvíjejídatabázové aplikace pro prostfiedí DB2Personal Edition a platformy Windows a Linux. Tato verze je k dispozicizdarma.

  Transakãní databázovéservery (OLTP)

 • 4

  4

  IBM Informix Dynamic Server(IDS) verze 9Server IDS 9 je moderní objektovûrelaãní databázov˘ server se‰piãkov˘m v˘konem, spolehlivostí,vysokou dostupností a ‰kálovatelnostíod jednoprocesorov˘ch systémÛ

  po paralelní architektury. Díky objekto-v˘m rysÛm je moÏné jádro IDS 9 roz‰ífiito dal‰í funkce a o zpracovánílibovoln˘ch dat. V praxi se vyuÏívároz‰ífiení o programové modulyDatablade, které umoÏní zpracováníobchodní logiky v jádru databázovéhoserveru Datablade je moÏné buìobjednat jako komponentu serverunebo vyvíjet uÏivatelsky. Jsou zamûfienyna fie‰ení urãité problematiky - internetové aplikace, centrálnífulltextové zpracování dokumentÛ(Content Management), zpracovánívidea a obrazové informace, HTML,XML, správa prostorov˘ch a geogra-fick˘ch dat, ãasov˘ch fiad (Timeseries),biometrické rozpoznávání, datovéanal˘zy a podobnû. K jazykÛm pro v˘voj roz‰ifiujících modulÛDatablade patfií C a Java.

  Architektura: paralelní vícevláknováarchitektura (multithreading).

  Základní vlastnosti: ‰piãkov˘ v˘kon,paralelismus, bezpeãnost a vysokádostupnost, spolehlivost, ‰kálo-vatelnost, roz‰ifiitelnost. Vzdálenáadministrace, diagnostika, fragmentacea distribuce dat, HA a Enterprisereplikace, online archivace, optimali-zace, monitoring.

  PouÏití: transakãní zpracování dat v kritick˘ch podnikov˘ch IS s rozsá-hl˘mi objemy dat. Multimediální,geografické a internetové aplikace,

  e-commerce, finanãní a bankovnísystémy, aplikace pro státní správu.Edice pro pracovní skupiny je urãenapro stfiednû rozsáhlé aplikace.

  Podpora: UNIX vãetnû Linux, WindowsNT/2000/XP, a to 32 i 64 bitÛ, jedno i více-procesorové systémy, MPP, Cluster.

  IBM Informix Dynamic Server(IDS) verze 7Server IDS 7 je moderní relaãnídatabázov˘ server se ‰piãkov˘mv˘konem, spolehlivostí, vysokoudostupností a ‰kálovatelností od jedno-procesorov˘ch systémÛ po paralelníarchitektury.

  Architektura: paralelní vícevláknováarchitektura (multithreading).

  Základní vlastnosti: ‰piãkov˘ v˘kon,paralelismus, bezpeãnost a vysokádostupnost, spolehlivost, ‰kálo-vatelnost. Vzdálená administrace,diagnostika, fragmentace a distribucedat, HA, Enterprise replikace, onlinearchivace, optimalizace, monitoring.Verze pro pracovní skupiny je urãenapro stfiednû rozsáhlé aplikace.

  PouÏití: transakãní zpracování dat v kritick˘ch podnikov˘ch IS s rozsá-hl˘mi objemy dat.

  Podpora: UNIX vãetnû Linux, WindowsNT/2000/XP, 32 i 64 bitÛ, jedno i víceprocesorové systémy, MPP,Cluster.

  IBM Informix Foundation for Capital MarketsProgramov˘ balík s IDS 9 urãen˘ pro správu ãasov˘ch fiad sezabudovan˘mi finanãnû-analytick˘mioperacemi.

  IBM Informix Law EnforcementFoundationProgramov˘ balík s IDS 9 prorozpoznávání osob na základûbiometrick˘ch znakÛ (oãní rohovka,otisky prstÛ, hlas a podobnû).

  IBM Informix UniVerse a UniDataUniVerse a UniData jsou relaãní serverys roz‰ífien˘mi SQL datov˘mi typy, jakojsou napfiíklad hiearchické datové typya pole. Nabízena je také bohatá sadanástrojÛ pro v˘voj aplikací v bûÏnûpouÏívan˘ch grafick˘ch prostfiedích.

  Mezi klasické databáze (star‰í verzeserverÛ, stále ale podporované) patfiíIBM Informix Standard Engine (SE) a IBM Informix OnLine 5. Urãeny jsoupro stfiední aplikace s nízk˘mi nároky na administraci.

  IBM Informix OnLine 5Relaãní server s klasickou architekturoupro stfiednû rozsáhlé transakãníaplikace.

  IBM Informix SE verze 5 a 7Relaãní „klasick˘“ server pro stfiednítransakãní aplikace s minimálníminároky na administraci.

  Klasické databázovéservery (OLTP)

 • Vûdûli jste, Ïe na základû nezávisl˘chodhadÛ je v souãasn˘ch relaãníchdatabázích uloÏeno pouze 20 % dat, sekter˘mi bûÏná spoleãnost pracuje?Zb˘vajících 80 % jsou nestrukturovanéinformace, existující v mnoha rÛzn˘chformátech - papírová korespondence, e-maily, faxy, poãítaãovû generovanév˘kazy, spreadsheety, textové doku-menty a popfi. i multimediální nahrávky.

  Je nesporné, Ïe tyto dokumentypravdûpodobnû uchovávají informace,které mají klíãovou hodnotu. Z tohotodÛvodu je nutné zajistit uÏivatelÛmtûchto dokumentÛ stejnû snadn˘

  a rychl˘ pfiístup na jak˘ jsou zvyklí v pfiípadû, Ïe pracují s bûÏnoudatabází.

  Spoleãnost IBM se této problematice,tzv. content managementu, vûnuje jiÏdlouhou dobu a nabízí rodinu produktÛContent Manager. Jedná se o obsáhlouintegrovanou sadu modulárních fie‰ení,která umoÏÀují snadn˘ pfiístup ke v‰empodnikov˘m informacím komukoliv a odkudkoliv, vãetnû webu.

  Spolu s transakcemi, bezpeãností,integrací procesÛ a servisem ÏivotníchcyklÛ poskytuje Content Manager jeden

  otevfien˘, úpln˘ a konzistentní rámecpro správu, sdílení, opakované vyuÏití a archivaci v‰ech typÛ digitálníhoobsahu. To zahrnuje HTML a XMLdokumenty, obrázky, dokumentyelektronické kanceláfie, ti‰tûn˘ v˘stup i audio a video. IBM Content Managerobsahuje následující základní ãásti:

  Content Manager, jako základna pro správu, ukládání a distribuci v‰echforem digitálního obsahu, vãetnûpapírov˘ch a elektronick˘ch doku-mentÛ, korespondence, elektronicképo‰ty, video nahrávek, objednávek a dal‰ích, v jednom virtuálním skladu.

  Content Manager OnDemand pro archivacitiskov˘ch sestav a poãítaãem gene-rovan˘ch sestav (COLD).

  Content Manager VideoCharger pro práci s multimediálními daty (audio a video).

  Nabídka doplÀkov˘ch produktÛobsahuje:

  Content Manager CommonStore for SAPpro archivaci dat a obchodních doku-mentÛ systému SAP.

  Content Manager CommonStore pro LotusDomino a Microsoft Exchange, umoÏÀujícíarchivaci e-mailov˘ch zpráv, pfiíloh a dokumentÛ z tûchto systémÛ.

  IBM Enterprise Information Portal pro integraci informací z jin˘ch zdrojÛ,neÏ jsou úloÏi‰tû nástroje ContentManager.

  „WebSphere ProcessManager je univerzálníworkflow manager,pfiedstavující dÛleÏit˘doplnûk pro ContentManager. Jedná se o centralizovanou „pátefi“pro fiízení obchodníchprocesÛ, která pomáhávytváfiet a fiídit celkovépracovní toky.“

  Zpracovánínestrukturovan˘ch dat Content Management

  5

 • 6

  6

  ¤e‰ení IBM v oblasti BusinessIntelligence pomáhají vyuÏít va‰edatové „jmûní“ pro lep‰í rozhodování azv˘hodnûní v konkurenãní soutûÏi. Jdeo pfiístup, anal˘zu a odkr˘vání nov˘ch

  pfiíleÏitostí.

  Tato fie‰ení vám mohou pomoci pro

  • segmentaci, porozumûní a pfiedvídání v˘voje trhu

  • získávání klíãov˘ch obchodníchpoznatkÛ

  • zlep‰ení obchodních vztahÛ

  • sníÏení provozních nákladÛ

  • rychlej‰í reakci na zmûny

  Klíãové produkty v této oblasti jsou:

  DB2 Enterprise Server EditionVysoce ‰kálovatelná paralelní databáze

  pro ty nejvût‰í datové sklady.

  DB2 Warehouse ManagerPoskytuje integrovanou, zjedno-du‰enou sadu funkcí pro návrh,konstrukci a tvorbu databází. DáleWarehouse Manager zjednodu‰ujeproces tvorby, správy a anal˘zydatov˘ch skladÛ a transformujeextrahovaná data z databází DB2,Informix, Oracle a dal‰ích SQL serverÛ.

  DB2 OLAP ServerV˘konn˘ mnohorozmûrn˘ analytick˘nástroj, poskytující v‰echny v˘hodyukládání dat na DB2 a navíc v˘konserverové technologie Essbase. Va‰edata mÛÏete modelovat ve vícerozmûrech, takÏe budou pfiístupnûj‰ív‰em va‰im uÏivatelÛm. DB2 OLAPServer umoÏÀuje rychlou, intuitivnídatovou anal˘zu, je pfiístupn˘ z populárních front-end nástrojÛ, vãetnû

  standardního SQL pfiístupu a Essbase-ready nástrojÛ a je snadno zaãleniteln˘do stávajícího v˘poãetního prostfiedí.

  IBM Intelligent MinerSada v˘konn˘ch nástrojÛ doplÀujícíchzákladní produkty Business Intelligence,které vám umoÏÀují rozpoznat a extrahovat vysoce hodnotnéinformace z va‰ich dat. MÛÏetevyhledávat skryté informace, nalézatspojitosti, vzory a trendy, které mohouvést k získání konkurenãních v˘hod.

  Pro datové sklady a OLAP aplikace jsoudále nabízeny dva databázové serveryIBM Informix. Jedná se o server IBM

  Informix Red Brick Decision Server a server IBM Informix XPS (ExtendedParallel Server).

  IBM Informix Extended ParallelServer (XPS)XPS je databázov˘ server optimali-zovan˘ pro datové sklady a operaãnídatové sklady. Je urãen pro extrémníobjemy dat. ZaloÏen je na architektufie„Shared Nothing“ s vyuÏitím více-vláknové architektury. Podporujev˘konné platformy s masivnû paralelníarchitekturou (MPP), symetrick˘mimultiprocesory (SMP) a architekturycluster. Díky sv˘m vlastnostem vykazujetémûfi lineární ‰kálovatelnost.

  IBM RedBrick WarehouseRed Brick je databázov˘ serverspeciálnû navrÏen˘ a optimalizovan˘pro datové modely datov˘ch skladÛ a trÏnic, s dÛrazem na vysok˘ v˘konanalytick˘ch dotazÛ a aktualizace datdatového skladu. Analytické funkcejsou zabudovány do jádra serveru a spou‰tí se SQL operacemi. Krátkádoba odezvy je zaji‰tûna patentovanoutechnologií STARJoin, zaloÏenou na souhrnn˘ch multi-dimenzionálních

  indexaãních strukturách.

  DataStageDataStage je „high-end“ nástroj

  pro extrakci dat, jejich transformaci a naãítání do datov˘ch cílÛ (typickydatové sklady). Obsahuje takékomponenty pro správu a extrakcimetadat a pro validaci (kvalitu) dat.Dal‰í komponenty jsou pro verzováníaplikace, click-stream anal˘zu a práci s XML soubory. V˘voj aplikace fiídícídatové toky probíhá ve vizuálnímprostfiedí s vyuÏitím pfieddefinovan˘chkomponent a 3G jazyka. V˘kon je zaji‰tûn paralelní architekturou a moÏností rozloÏení zátûÏe.

  Analytické servery a nástroje (OLAP)

 • KonektivitaZákladní nástroj pro pfiipojení aplikací k databázím IBM Informix je IBMInformix Client SDK. Provozní verzeClient SDK je IBM Informix Connect.

  IBM Informix Client SDK

  Databázové API rozhraní pro prostfiedíC, C++, Java, Cobol a rozhraní JDBC,ODBC a OLE DB.

  IBM Informix JDBC, Driver for Perl

  Obecné JDBC rozhraní (Type 4) prokonektivitu z aplikací v jazyce Java a rozhraní pro jazyk Perl.

  Rodina produktÛ DB2 ConnectumoÏÀuje pomocí protokolu DRDApfiipojení na databázové serveryDB2/400 a DB2/390.

  DB2 Connect Enterprise Edition- pfiedstavuje fie‰ení umoÏÀující pfiímévíceuÏivatelské pfiipojení k serverÛmDB2 na z/Series a i/Series.

  DB2 Connect Personal Edition - pfiímépfiipojení z jednouÏivatelské pracovnístanice k serverÛm DB2 na z/Series a i/Series.

  Gateways – rozhraní na databázetfietích stranGateways integrují data SQL a non-SQLdatov˘ch zdrojÛ a databází tfietíchstran. Dodávají se dvû komponenty - Enterprise Gateway Manager a Gateway with DRDA.

  IBM Informix Enterprise gateway Manager,Gateway Manager with DRDA

  Rozhraní databázov˘ch serverÛ IBMInformix na databáze tfietích stran v heterogenním prostfiedí.

  Moduly DataBladeIBM Informix moduly DataBlade roz‰ifiujídatabázov˘ server IDS 9 o zpracovánínetradiãních dat, jako jsou geografická

  a prostorová data, video/audio,dokumenty, objekty jazyka Java, HTML,XML, ãasové fiady a obecnû o jak˘kolidatov˘ typ, kter˘ lze definovat v objektovû orientovan˘ch jazycích.UmoÏní zpracování obchodní logikypfiímo v databázovém serveru. PfiíkladymodulÛ Datablade:

  • fulltextové zpracování dokumentÛ

  • generace HTML a XML

  • zpracování prostorov˘ch a geografick˘ch dat

  • zpracování multimediálních dat

  • práce s ãasov˘mi fiadami

  • analytické moduly pro rozpoznáváníosob

  Nástroje pro administraci a zv˘‰ení v˘konu databázeNástroje pro administraci patfií mezinezbytné komponenty pro konfiguraci a optimalizaci serverÛ. Dodávány jsoudva nástroje pro administraci IBMInformix. Server Administrator (ISA) je soubor administrátorsk˘ch utilit pro vzdálenou správu serveru (Internet).Server Studio JE je administrátorsk˘nástroj v jazyce Java s roz‰ífienoufunkcionalitou.

  IBM Informix Server Administrator

  Nástroj pro vzdálenou administracidatabázov˘ch serverÛ IBM Informix z webového prohlíÏeãe.

  Server Studio Java EditionGrafické administrátorské prostfiedí v Javû.

  IBM Informix MaxConnect

  Pro zv˘‰ení v˘konu databázovéhoserveru pfievzetím správy uÏivatelsk˘chpfiipojení a koncentrací dat.

  DB2 Connection Concentrator

  Pro zv˘‰ení v˘konu databázovéhoserveru na základû koncentrace dat.

  IBM Informix I-Spy

  Monitorování ãinnosti databáze, filtracedat a uÏivatelsk˘ch pfiipojení.

  Four J’s Business Development Suite

  V˘vojové prostfiedí pro v˘vojtfiíúrovÀov˘ch aplikací s uÏivatelsk˘mrozhraním v MS Windows a nawebov˘ch prohlíÏeãích (Java, HTML,XML, [email protected]).

  IBM Informix Object Translator

  Generace a vizuální v˘voj (drag&drop)objektÛ pro zpracování XML dokumentÛ.

  IBM Informix Data Director for Web

  Grafické prostfiedí pro v˘voj HTML/XMLstránek.

  IBM Informix 4GL, SQL, ESQL/C,ESQL/Cobol

  Nástroje pro tvorbu rozsáhl˘chdatabázov˘ch aplikací ve znakovémprostfiedí v jazycích 4GL, SQL, C a Cobol.

  IBM Informix MetaCube

  Klientsk˘ nástroj pro analytické aplikaces produkty IBM Informix.

  IBM OfficeConnect

  Prostfiedí pro v˘voj databázov˘chaplikací v Microsoft Excel. Urãeno pro architekturu client/server i pro Web.

  DB2 Development Center

  V˘vojové prostfiedí pro v˘vojdatabázov˘ch aplikací. UmoÏÀuje v˘vojuloÏen˘ch procedur, uÏivatelskydefinovan˘ch typÛ a funkcí pro pfiístup k DB2 z prostfiedí Web Services, MQSeries a dal‰ích.

  IBM Informix Visionary

  Grafické v˘vojové prostfiedí pro gene-rování komponentov˘ch grafick˘ch a internetov˘ch aplikací.

  IBM Informix C-ISAM

  Soubor knihoven pro v˘voj relaãníchserverÛ pro stfiednû rozsáhlé transakãníaplikace.

  7

  Komponenty a správa V˘vojové nástroje

 • 8

  Reference v âeské republice

  Produkty divize databázov˘ch serverÛ jsou provozovány v âeské republice u více neÏ tisíce zákazníkÛ v témûfi v‰ech odvûtvích.Celkov˘ poãet licencovan˘ch uÏivatelÛ dosahuje nûkolik desítek tisíc (nejvût‰í aplikace v âeské republice má 10 000 uÏivatelÛ).

  Odvûtví:

  • státní správa a samospráva

  • sektor prÛmyslu

  • bankovní sektor

  • doprava

  • telekomunikace

  • obchod a sluÏby

  V pfiípadû potfieby konkrétní reference nás prosím kontaktujte na adrese uvedené na zadní stranû.

  ...IBM je ideálnímpartnerem pro rozvojVa‰eho informaãníhosystému!

  8

 • Passport Advantage (PA) je obchodnímodel IBM pro prodej licencí, upgrade a technické podpory pro v‰echnyprodukty softwarové skupiny IBM - Lotus, Tivoli, WebSphere, DB2 a od roku 2002 také pro produkty IBMInformix. Pro produkty IBM Informix jetak moÏno vyuÏít stejnû v˘hodnémoÏnosti (technické i obchodní) jako proostatní produkty IBM Software Group(SWG). PA je zaloÏen na jednoduchémprincipu – ãím více softwarov˘chproduktÛ IBM SWG zákazník zakoupí,tím vût‰í dostane slevu. Pro velkéspoleãnosti (napfi. holdingového typu) jemoÏné s v˘hodou vyuÏít jedinou PAsmlouvu pro celou skupinu holdingu.Pro státní instituce a pro ‰kolské a vzdûlávací instituce je stanovenasleva, odpovídající vysoké kategorii PApro státní správu.

  V˘hody Passport Advantage:

  • Pfiíznivé ceny IBM SWG produktÛ(v‰ech)

  • MoÏnost získávat mnoÏstevní slevy

  • Flexibilní systém s jednoduch˘mipravidly

  • SníÏení nákladÛ na správu licencí

  • Nové typy licencování (na CPU,apod.)

  • Technická podpora pfii fie‰eníproblémÛ

  • Pravidelné zasílání nejnovûj‰ích verzí

  Dal‰í podrobnosti: ibm.com/software/passportadvantage

  ·kolící stfiedisko skupiny Data Mana-gement Software zaji‰Èuje ‰kolení v‰echproduktÛ IBM Informix, ‰kolení produktÛDB2 se pfiipravuje.

  Roz‰ífiení portfolia:

  Vedle tradiãních Informix produktÛ seportfolio nabízen˘ch kurzÛ roz‰ifiuje o programování v jazyku Java a administraci OS AIX. Dále jsoupfiipravovány kurzy na nejnovûj‰í verziIDS 9.40 a kurzy pro technickoupodporu.

  Mobilní ‰kolící stfiedisko:

  ·kolení Informix produktÛ mÛÏe b˘t na pfiání zaji‰tûno v prostoráchzákazníka s vyuÏitím na‰eho techni-ckého vybavení.

  Nové strategie:

  V pfiípravû je internetov˘ vzdûlávacíkanál (e-learning) s pfiedpokládan˘mtermínem uvedení polovina roku 2003.

  Dal‰í podrobnosti:ibm.com/cz/software/informix_edu/index.html

  Ladûní v˘konnosti DB serveru a aplikace

  • návrh a optimalizace strukturydatabáze IBM Informix databáze

  • ladûní a optimalizace v˘konnostiinstance DB serveru

  • optimalizace dotazÛ do DB serveru

  • optimalizace aplikaãního kódu

  v prostfiedí v˘vojov˘ch nástrojÛ IBMInformix

  Správa softwarového produktu IBM Informix

  • konfigurace produktÛ IBM Informix

  • migrace produktÛ IBM Informix na vy‰‰í verze

  • instalace a reinstalace produktÛ IBMInformix

  • navrÏení a konfigurace zálohování DBserveru (net˘ká se Storage Manageraplikací tfietích stran)

  • implementace replikací (HDR, ER)

  • fie‰ení nekonzistentností DB serveru

  • pravidelná kontrola a monitorováníprovozních systémÛ

  V˘voj aplikací

  • pomoc pfii v˘voji aplikací v prostfiedíIBM Informix produktÛ

  • migrace z Informix 4GL do prostfiedíwebu a e-business (HTML, Webservices, XML, Java, aj.)

  9

  Obchodní modelPassport Advantage

  ·kolení a technickápodpora

  SluÏby konzultantaproduktÛ IBM Informix

  „IBM pomÛÏe s v˘vojem aplikací‰it˘ch na míru Va‰im potfiebám.“

 • 10

  WebSphere SoftwareProdukty fiady WebSphere umoÏÀujínejen snadn˘ pfiechod na eBusiness,ale také integraci dosud neintegro-van˘ch aplikací a dále podporujíefektivní t˘mov˘ v˘voj nov˘ch aplikací.

  Základním produktem je WebSphereApplication Server vytváfiející otevfienou,na standardech zaloÏenou, platformupro provoz webov˘ch aplikací. K tomutozákladnímu fie‰ení patfií fiada doplÀkÛ,zaji‰Èujících ‰kálovatelnost a dostup-nost tûchto aplikací.

  Souãástí fiady WebSphere jsou taképrodukty WebSphere MQ, kteréumoÏÀují jednoduché a spolehlivépropojování zcela odli‰n˘ch informacína více neÏ 35 rÛzn˘ch platformách a operaãních systémech. Toto fie‰ení jevelmi vhodné i pro aplikace typu B2B,vzhledem k silné podpofie standarduXML.

  V˘vojov˘ nástroj WebSphere Studiopatfií k tomu nejlep‰ímu, co mohouv˘vojáfii pouÏít, mj. i díky podpofiet˘mového v˘voje rozsáhl˘ch aplikací.V˘sledkem vyuÏití tûchto nástrojÛ jsouplatformovû nezávislé aplikace,provozovatelné v rÛzn˘ch aplikaãníchserverech, nad rÛzn˘mi databázemi a v rÛzném operaãním prostfiedí.

  Lotus SoftwareLotus je tradiãním pojmem pro oblastsoftware, typu GroupWare. Ve struktufieIBM software jsou logem Lotusoznaãovány produkty, které slouÏí pro komunikaci, kooperaci a koordinacipracovních t˘mÛ. Profilace je ãlenûnado tfiech skupin. Skupina Messaging & Collaboration je reprezentovánahlavními produkty Lotus Notes, Lotus

  Domino, Lotus QuickPlace a LotusSametime. Druhá skupina obsahujeprodukty Knowledge Managementupoãínaje fiízenou dokumentací LotusDomino.Doc a Lotus Workflow, pfiesnástroje pro integraci s relaãnímidatabázov˘mi systémy aÏ po expertnísystém Lotus Discovery Server. V tfietískupinû jsou nástroje pro eLearning,reprezentované systémem LotusLearningSpace.

  Tivoli SoftwareTivoli Software je komplexní fie‰enísprávy heterogenních informaãníchsystémÛ, které zahrnuje i komponentypro automatizaci zálohování, archivacedat z databázového prostfiedí. TivoliStorage Resource Management jesoubor rÛzn˘ch modulÛ k zabezpeãenív‰ech fiídících funkcí v oblasti SAN(vãetnû nov˘ch technologií jako LANFree a Serverless záloha/obnova) tak,

  aby v˘sledkem bylo integrované fiízeníSAN a ochrana dat.

  Platformy IBM SoftwareProdukty IBM Software Group jsouportovány pro nejroz‰ífienûj‰í operaãnísystémy: IBM AIX, HP-UX, HP/Compaq/DEC Tru64, Sun Solaris, SGI IRIX,Linux, Reliant UNIX, WindowsNT/2000/XP, systémy spoleãnosti

  Caldera/SCO, aj. Kromû software IBMInformix jsou produkty IBM Softwareportovány také na v‰echny hardwarovéplatformy IBM: pSeries, iSeries a zSeries.

  10

  Pfiehled dal‰íchproduktÛ

  IBM Software Group

  „Dostupnost konkrétníhoproduktu a jeho verze na konkrétní platformûVám rádi sdûlíme na základû Va‰ehodotazu.“

 • IBM âeská republika, s.r.o.IBM Software Group Data Management Software

  Murmanská 4/1475100 00 Praha 10tel.: +420 272 131 714fax: +420 272 131 710

  [email protected]/software/data

  © International Business Machines Corporation, 2002

  Logo IBM a názvy pfiíslu‰n˘ch produktÛ jsouregistrované ochranné známky nebo ochrannéznámky spoleãnosti International BusinessMachines ve Spojen˘ch státech a/nebo jin˘chzemích.

  UNIX je registrovaná ochranná známkaspoleãnosti Open Group ve Spojen˘ch státecha/nebo jin˘ch zemích.

  Názvy spoleãností, produktÛ a sluÏeb mohou b˘tregistrovan˘mi ochrann˘mi nebo ochrann˘miznámkami pfiíslu‰n˘ch spoleãností ve Spojen˘chstátech a/nebo jin˘ch zemích.

  Reference na produkty, programy nebo sluÏbyIBM uvádûné v tomto materiálu neimplikují, Ïe jeIBM míní zpfiístupÀovat ve v‰ech zemích, kdepÛsobí.

  Ve‰kerá vyjádfiení ohlednû budoucí orientace a zámûrÛ spoleãnosti IBM pfiedstavují pouze cílea zámûry a mohou se mûnit nebo ru‰it bezpfiedchozího oznámení.