Dct peran ummat mengembalikan kejayaan islam 090113

Embed Size (px)

Text of Dct peran ummat mengembalikan kejayaan islam 090113

PowerPoint Presentation

Allah SWT BerfirmanKamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah(QS. Ali Imran: 110)

Apakah Ummat Islam Sekarang Menjadi Ummat yang Terbaik ?Ummat Islam sekarang menjadi Ummat yang Terpuruk dalam semua Aspek Kehidupan

Mengapa Ummat Islam Sekarang Mengalami Kemunduran ?..... Marilah Kita Mengkajinya secara Lebih Mendalam

Allah SWT BerfirmanApakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat (QS. Al Baqarah: 85)

Bagaimana Cara Mengetahuinya ?

Sudah Diamalkan Seluruhnya ?Dimensi IISudah diamalkan oleh Ummat IslamWalau sebagian besar masih Meninggalkan

Dimensi IIITidak Dapat diamalkan oleh Ummat IslamBukan karena tidak mau mengamalkanMengapa ?

Dimensi ISudah diamalkan oleh Ummat IslamWalau sebagian besar masih Meninggalkan

Bagaimana Cara Mengamalkan Ayat Ini ?Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah: 183) Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh (QS. Al-Baqarah: 178) ?

Pengamalan Dimensi IIIMemerlukan SebuahNegaraHai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (QS. An-Nisa: 59) Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. Al-Maidah: 48)

Akan MunculDosa InvestasiMakhluk Apa Itu?Apakah Dosa Investasi itu?

Jika ada Orang yang Meninggal, kemudianJenazahnya tidak diurusSiapakah yang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Insya Allah Ummat Islam sudah Faham

Jika ada Orang yang Berzina, Siapakah yang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Silakan Baca QS. An Nuur : 2

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An Nuur: 2)

Jika ada Orang yangMembunuh, siapakahyang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Silakan Baca QS. Al Baqarah : 178

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. Al Baqarah: 178)

Jika ada Orang yang Mencuri, Siapakah yang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Silakan Baca QS. Al Maidah : 38

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maidah: 38)

Jika banyak Orang yang Kafir, Siapakah yang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Silakan Baca QS. At Taubah : 29 & 39

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At Taubah: 29) Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih (QS. At Taubah: 39)

Jika Ummat Islam di Dunia ini Tidak Diatur dengan Hukum Islam, siapakah yang Berdosa?

Seluruh Ummat Islam Berdosa!Mengapa?Silakan Baca QS. Al Maidah : 48 & 44

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. Al-Maidah: 48) Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS. Al-Maidah:44)

Hitunglah Dosa Investasi KitaDi Indonesia maupun Dunia, Setiap Hari, Setiap Bulan, Setiap Tahun, Berapa?

Dosa Investasiadalah .....

Dosa yang berasal dari Fardhu Kifayah yang tidak diamalkanPadahal Fardhu Kifayah mencakup 90% dari Syariat Islam Sedangkan Fardhu Ain hanya 10%-nya

Apakah Fardhu KifayahBisa Dihapuskan ?

Tidak Bisa !!!Kecuali Kewajiban Itu Sudah Diamalkan

Bagaimana Jika Diamalkan oleh Individu atau Kelompok ....?

Tidak Bisa !!!Hukumnya Haram!Hanya Negara yang Wajib Melaksanakannya!Lantas Bagaimana?Apakah ada cara untuk menggugurkan Dosa Investasi?

Cara MenggugurkanDosa Investasi Telah diangkat dosa atas ummatku dari kesalahan (ketidaksengajaan), lupa dan keterpaksaan atas mereka

Dosa Investasi Hanya Akan Dituliskan Kepada.....Ummat Islam yang hanya DiamTidak Mau Berusaha

Berarti wajib ada Amalan yang sungguh-sungguhHingga sampai kepada kategori TerpaksaApakah Amalan itu?Amalan itu tidak lain adalahAMALAN DAKWAH!

Amalan Dakwah Apa?Amalan Dakwah secara Berjamaah...yang tujuan utamanya adalah untuk mengamalkan seluruh Syariat Islamyaitu dengan menegakkan Khilafah Islamiyah

Wassalaamualaikum