of 7 /7
DE AVERE Subsem natul/Subsemnata, SIL VIA FEDIUC , având de director la SC Operatorul Pietei de Energie "OPCOM" SA CNP ,domiciliul Bucuresti, . cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declar pe proprie cu familial) * 1) Prin familie se co piii în acestora. 1. Bunuri imobile l. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aHate în alte Adresa sau zona Categoria* Anul Cota- Modul de Titularul!) dobândirii parte dobândire 1. Fediuc Raducu - (sot), 1/6 Bucuresti, . 2. Iu c Georgeta, 1/6 3 2007 300mp 50 /33 6 mostenire 3. Niculae Ioan, 1/6 4. Nec ul a Neculae.1/6 5. Paraian Rebeca, 1/6 6. Necula Alex., 1/6 .. * Categomle mdlcate sunt: (1) ag ri col; (2) fores tI er; (3) intravilan; (4) lUC IU de (5) alte catego riI de terenuri extravilane, se în circuitul civil. I *2) La "Titular" se în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte numele coproprietarilor. 2. Se vor declara inclusiv cele anate în alte Adresa sau zona Categoria* Anul Cota- Modul de Titularut2) . dobândirii Darte dobândire Bucuresti. I l 1984 65 mp 1/2 cumparare 1. Fediuc Raducu ! - ' _0 .' _" _ . _ _ l 1. Fediuc Raducu - ! (sot), 1/6 2. Iuc Georgeta. 1/6 2 2007 58 mp 53/336 mostenire 3. Niculae Ioan, 1/6 4. Necu la Neculae. 1/6 5. Paraian Rebeca. 1/6 6. Necula Alex .. 1/6 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) de lOCUIt ; (3) de (4) comerciale/Je

DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat...

Page 1: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, SIL VIA FEDIUC , având funcţia de director la SC Operatorul Pietei de Energie "OPCOM" SA

CNP ,domiciliul Bucuresti, .

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind fal sul În declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familial) deţin următoarele :

* 1) Prin familie se Înţelege so ţul/so ţi a şi copiii at1aţi în întreţinerea acestora.

1. Bunuri imobile

l. Terenuri

NO TĂ: Se vor declara inclusiv cele aHate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul

Suprafaţa Cota- Modul de

Titularul!) dobândirii parte dobândire 1. Fediuc Raducu -(sot), 1/6

Bucuresti, . 2. Iuc Georgeta, 1/6 3 2007 300mp 50/33 6 mostenire 3. Niculae Ioan, 1/6

4. Necula Neculae.1/6 5. Paraian Rebeca, 1/6 6. Necula Alex. , 1/6 .. * Categomle mdlcate sunt : (1) agri col; (2) forestIer; (3) intravilan; (4) lUCIU de apă; (5) alte categoriI de

terenuri extravilane, dacă se ană în circuitul civil.

I

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii , numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ş i numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele anate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul

Suprafaţa Cota- Modul de Titularut2) .

dobândirii Darte dobândire Bucuresti.

I l 1984 65 mp 1/2 cumparare 1. Fediuc Raducu !

r~curesti , - '_0 .' _" _ . _ _

l 1. F ediuc Raducu -! (sot), 1/6

2. Iuc Georgeta. 1/6 2 2007 58 mp 53/336 mostenire 3. Niculae Ioan, 1/6

4. Necula Neculae. 1/6 5. Paraian Rebeca. 1/6 6. Necula Alex .. 1/6

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de lOCUIt; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/Je producţie.

Page 2: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

*2) La "Titu[ar" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, nunle[e proprietarului (titu[arul, soţul/soţia, copilul), iar În cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietari[or.

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse Înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire

Autoturism Dacia So[enza 1 2003 Cumparare

Autoturism Renau[t Megan I 2010 Cumparare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi

numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a căror valoare Însumată depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile atlate în proprietate, indiferent dacă ele se ană sau nu pe teritoriul României

[a momentul declarării .

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

NU

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile Înstrăinate În ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana către care s-a Forma Valoarea

Înstrăinat Înstrăinării Înstrăinat Înstrăinării

NU

2

Page 3: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii tinanciare din străinătate.

Instituţia care administrează Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi şi adresa acesteia

BCR "

- . - 1 lei 2005 91 lei •

IBC~_ ,- 2 lei 2010 10.045 lei rR --_.

lei 2004 3.500 lei

[BCR 2 lei 2010 40.780 lei

L~~-~- __________ ~ ____ ~ __ ~ ______ ~ __________ ~ *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) ; (2) depozit bancar sau

echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme Cli

acumulare (~e vor declara cele qferente anului/iscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi Împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.900 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate .

Emitent titlu/societatea în care persoana este Tipul* Număr de titluri!

Valoarea totală la zi acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut cota de participare

NU , .. , .. ..

*( ategomle zndlcate sunt: (1) hartu de va/oare deţznute (tltlzm de stat. certlllcate. oblzgaţlum) : (2) aC{iuni .l'au pâr(i sociale În societăţi comerciale: (3) Împrumuturi acordate În nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care Însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: ............... NU .......... .. ................................... .. .............................. .. .... .. ...................... ....... .

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele anate în străinătate.

3

Page 4: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate .

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

BRD Societe Generale 20 10 3 1.05.20 14 75.646,63 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau s ubvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau ins tituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garantii, decontări de cheltuieli, altele decâ t cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit Încasat

1.1. Titular NU

1.2. Soţ/soţie NU

1.3. Copii NU

*Se exceptează de la declarare cadol/rile ş i tra/ariile uzuale primite din partea rudelor de gradul 1 ş i alI/-lea

VII. Venituri ale decla rantului ş i ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat (potrivit ar!. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare)

NOTĂ : Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate .

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit încasat

/ . Venituri din salarii

1. 1. T itular

Fediuc tvLSilvia SC OPCOtvl SA

Venituri din salarii functia Bucuresti , Bd.Hristo-Botev 16-

de baza (FF 1) 139.895 lei 18, sector 3 SC OPCOMSA Venituri din salarii in afara Bucuresti , Bd.Hristo-Botev 16- functiei de baza (FF2) - 144 lei 18, sector 3 secretar Cons.de Admin.

1.2. Sot CNTEE Transelectrica SA

Venituri din salarii functi a Fediuc T. Raducu Bucuresti , Bd.Maghem, nr.33,

de baza 108.604 lei sector I

1.3. Copi i NU

Page 5: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit Încasat

2. Venituri din activită{i independente

2.1. Titular NU 3. Venituri din cedareaJolosin{ei bunurilor

3.1. Titular NU 3.2. Soţ/soţie NU 4. Venilllri din investitii

4.1. Titular NU 4.2. Soţ/soţie NU 5. Venituri din pensii

5.1. Titular NU 5.2. Soţ/soţie NU 6. Venituri din activită1i agricole

6.1. Titular NU 6.2. Soţ/soţie NU 7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular NU 7.2. Soţ/soţie NU 7.3. Copii NU 8. Venituri din alte surse

8.1. Titular NU 8.2 . Soţ/soţie NU 8.3. Copii NU

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Semnătura Data completării

01.10.2010

5

Page 6: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

DECLARAŢIE DE INTERESE

Subsemnata, FEDIUC SILVIA ,având funcţia de Director la SC Operatorul Pietei de Energie "OPCOM" SA

CNP , domiciliul Bucuresti

cunoscând prevederile ar!. 292 din Codul penal privind falsul îu declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru În asociatii, fundatii sau alte or2anizatii ne2Uvernamentale: :

Unitatea Nr. de părţi Valoarea totală a

- denumirea ş i adresa -Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale

de acţiuni şi/sau a acţiunilor 1.1 ROBINSON TURISM SA (fost Robinson Predeal)

actionar 375 1,8*375=675 lei

02.02.2010 2. Calitatea ' de membru in organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneticiilor

- denumirea şi adresa -2.1.... 3, Calitatea de membru În cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3. 1. Membru IRE (Asociatia Institutul National Roman pentru Studiul Amenajarii si Folosirii Surselor de Energie)

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute În cadrul partidelor politice, functia detinută şi denumirea partidului politic 4.1.. .... NU 5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate În derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori Încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar

majoritar/minoritar: lrntituţia Proo:rltna pin

Data Valoorea 5.1 Beneficiarul de contra;;t numele, contrirtln1ă: careaIDst T1pUl

îrx:lrierii Durata totaIăa

prenumele'demnnirea şi ocIr= denumirea şi ÎlXTtrlÎnţat contra:tuJui contra:tuJui contra:tuJui

contra:tullU ocIr= contra:tul Titular .. ..... . .......

NU

Scţ'soţJ.e . . .. . .. .. .. ....

NU

Ru:le de gmdull" ale titularultri ..... ...... . NU

1

Page 7: DE AVERE - OPCOM › opcom › uploads › doc › pg1 › ANI › 2010 › ...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatiObiectul Venitul anual numele, adresa generator

Socictăţi <.Xll11eItiaIei Permană fizică autori2lltă' Amatii fumilialel Cabinete irxlMduale, cabirete a<JXiare, =ietiţi civile proJesionale iilU =ietiţi civile NU profesionale cu tăspJrrl.'re 1imi1ată care des1liş:mi profesia de avoc:atJ Org;mizaţii r~guvemamentaleiFurrla!iil AsJciaţifJ

1) Prin rude de gradul ! se înţelege părinţi pe linie ascendentă ş i copii pe linie descendentă. 2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută , titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării Semnătura

01.10.2010 . .. . . .......... .. .

2