De Thi Ly Thuyet

  • View
    242

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

n thi H

Phm Vn Nguyn

THI TH I HC 2012 Mn Thi: HO Khi A,B- Phn : L Thuyt Thi gian: 100 pht, khng k thi gian giao Cu 1: Bit rng A tc dng vi dung dch NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c cht rn B v hn hp hi C. Chng ct C thu c D, D trng bc to sn phm E. E tc dng vi dung dch NaOH li thu c B. Cng thc cu to ca A l A. HCOOCH2CH=CH2 B. CH3COOCH=CH2 C. HCOOCH=CH-CH3 D. HCOOCH=CH2 Cu 2: Pht biu no sau y l sai? A. Na2CO3 l nguyn liu quan trng trong cng nghip sn xut thy tinh. B. nhit thng, tt c kim loi kim th u tc dng c vi nc. C. Nhm bn trong mi trng khng kh v nc l do c mng oxit Al2O3 bn vng bo v D. Theo chiu tng dn ca in tch ht nhn, nhit nng chy ca kim loi kim gim dn Cu 3: Cho phn ng: 2Al + 2H2O + 2OH- 2AlO-2 + 3H2. Cht oxi ha l: A. OHB. Al C. H2O D. H2O v OHCu 4: Dy gm cc kim loi c cng kiu mng tinh th lp phng tm khi l: A. Mg, Ca, Ba B. Li , Na, Mg C. Na, K, Ba D. Na, K , Ca Cu 5: Trong s cac phat biu sau v anilin : (1) Anilin tan it trong nc nhng tan nhiu trong dung dich NaOH. (2) Anilin co tinh baz, dung dich anilin khng lam i mau quy tim. (3) Anilin dung san xut phm nhum, dc phm, polime. (4) Anilin tham gia phan ng th brom vo nhn thm d hn benzen. Cac phat biu ung la A. (2), (3), (4) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4) Cu 6 : S iu ch PVC trong cng nghip hin nay l Cl2 HCl TH ,t , Pcao A. C2H6 C2H5Cl C2H3Cl PVC HCl TH ,t , Pcao 1500 C C2H2 C2H3Cl PVC Cl2 TH ,t ,Pcao C. C2H4 C2H3Cl PVC Cl2 HCl TH ,t , Pcao D. C2H4 C2H4Cl2 C2H3Cl PVC

B. CH4

o

Cu 7 : Trng hp no sau y thu c kt ta c khi lng ln nht ? A. Cho V(lt) dd HCl 2M vo V (lt) dd NaAlO2 1M B. Cho V(lt) dd AlCl3 1M vo V (lt) dd NaAlO2 1M C. Cho V(lt) dd NaOH 1M vo V (lt) dd AlCl3 1M D. Cho V(lt) dd HCl 1M vo V (lt) dd NaAlO2 1M Cu 8 : Cho cc cn bng : H2(k) + I2(k) 2HI(k) (1) 2NO(k) + O2(k) 2NO2 (2) CO(k) +Cl2(k) COCl2(k) (3) N2 (k) + 3H2(k) 2NH3(k) (4) CaCO3 (r) CaO (r) + CO2(k) (5) Cc cn bng chuyn dch theo chiu thun khi tng p sut l: A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1,3 D. 3,4,5 Cu 9: Cho hai mui X, Y tha mn iu kin sau: X + Y khng xy ra phn ng, X + Cu khng xy ra phn ng, Y + Cu khng xy ra phn ng X + Y + Cu xy ra phn ng, X, Y l mui no di y? A. Fe(NO3)3 v NaHSO4. B. NaNO3 v NaHCO3. C. Mg(NO3)2 v KNO3.D. NaNO3 v NaHSO4. Cu 10: Tng s proton trong ht nhn nguyn t X v Y l 25. Y thuc nhm VIIA. iu kin thch hp n cht X tc dng vi Y. Kt lun no sau y ng? A. X l kim loi, Y l phi kim. B. trng thi c bn X c 2 electron c thn C. Cng thc oxit cao nht ca X l X2O D. Cng thc oxit cao nht ca Y l Y2O7 Cu 11: Cho cc polime sau: t nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thy tinh plexiglas; teflon; nha novolac; t visco, t nitron, cao su buna. Trong , s polime c iu ch bng phn ng trng hp l: A. 7 B. 4 C. 6 D. 5 Cu 12: Cho phng trnh ho hc: FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tng h s ( s nguyn t, ti gin) ca cc cht c trong phng trnh phn ng l: A. 54 B. 52 C. 40 D. 48 Cu 13: Khi thu phn 1 peptit, ch thu c cc ipeptit Glu-His ; Asp-Glu ; Phe-Val v Val-Asp. Cu to peptit em thu phn l A. Phe-Val-Asp-Glu-His. B. His- Asp- Glu-Phe-Val-Asp-Glu. C. Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Phe-Val-Asp. D. Glu-Phe-Val-Asp-Glu-His-Asp-Val-Asp. Cu 14: Pht biu no sau y khng ng? A. Trong mi phn t protit, cc aminoaxit c sp xp theo mt th t xc nh B. Phn t c hai nhm - CO-NH- c gi l ipeptit, ba nhm th c gi l tripeptit C. Cc peptit c t 10 n 50 n v amino axit cu thnh c gi l polipeptit D. Nhng hp cht hnh thnh bng cch ngng t hai hay nhiu -aminoaxit c gi l peptit

n thi H

Phm Vn Nguyn

Cu 15: Nhm cc cht u c kh nng tham gia phn ng trng gng l : A. Glucoz, axit fomic, anehit oxalic, mantoz. B. Glucoz, axit axetic, anehit oxalic, mantoz. C. Fructoz, axit fomic, anehit oxalic, saccaroz. D. Fructoz, axit fomic, formanehit, etylen glicol. Cu 16: Cho s A1 A2 A3 CH4 A4 A5 CH4 C2H2 A6 A4 C2H6O Bit A1, A4 u c kh nng phn ng c vi AgNO3 /NH3. A2, A5, A6 ln lt l : A. C4H4; CH3COONa; CH3COOC2H3. B. CH3COOH; C3H8; C2H4. C. CH3COONH4; CH3COONa; CH3CHO. D. C4H6; CH3COONa; CH3COOC2H3. Cu 17: Cho dy cc oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. S oxit trong dy tc dng c vi H2O iu kin thng l: A. 5 B. 7 C. 8 D. 6 Cu 18: Thc hin cc th nghim vi hn hp gm Ag v Cu (hn hp X): (a) Cho X vo bnh cha mt lng d kh O3 ( iu kin thng) (b) Cho X vo mt lng d dung dch HNO3 (c) (c) Cho X vo mt lng d dung dch HCl (khng c mt O2) (d) Cho X vo mt lng d dung dch FeCl3 S th nghim m Cu b oxi ha cn Ag khng b oxi ha l: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 19: Thc hin cc th nghim sau: (a) Nung NH4NO3 rn. (b) un nng NaCl tinh th vi dung dch H 2SO4 (c) (c) Sc kh Cl 2 vo dung dch NaHCO 3. (d) Sc kh CO2 vo dung dch Ca(OH)2 (d). (e)Sc kh SO2 vo dung dch KMnO4. (g) Cho dung dch KHSO 4 vo dung dch NaHCO3. (h) Cho PbS vo dung dch HCl (long). (i) Cho Na2SO3 vo dung dch H2SO4 (d) , un nng. S th nghim sinh ra cht kh l: A. 2 B. 6 C. 5 D. 4 Cu 20: tch c CH3COOH t hn hp gm CH3COOH v C2H5OH ta dng ho cht no sau y? A. Na v dung dch HCl B. Ca(OH)2 v dung dch H2SO4 C. CuO (to) v AgNO3/NH3 d D. H2SO4 c Cu 21: Cho cn bng sau trong bnh kn: 2NO2 (k) N2O4 (k). (mu nu ) (khng mu) Bit khi h nhit ca bnh th mu nu nht dn. Phn ng thun c: A. H > 0, phn ng ta nhit B. H > 0, phn ng thu nhi t C. H < 0, phn ng thu nhit D. H < 0, phn ng ta nhit Cu 22: C 4 cht X, Y, Z, T c cng thc phn t dng C2H2On (n 0) -X, Y, Z u tc dng c vi dung dch AgNO3/NH3; -Z, T tc dng c vi NaOH; -X tc dng c vi nc Gi tr n ca X, Y, Z, T ln lt l A. 3,4,0,2 B. 4,0,3,2 C. 0,2,3,4 D. 2,0,3,4 Cu 24: Cho cc cht: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3. S cht tc dng c vi dung dch Fe(NO3)2 l A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Cu 25: Hp cht hu c X tc dng c vi dung dch NaOH v dung dch brom nhng khng tc dng vi dung dch NaHCO3. Tn gi ca X l A. metyl axetat. B. axit acrylic. C. phenol. D. anilin. Cu 26: X v Y l kim loi trong s cc kim loi sau : Al, Fe, Ag, Cu, Na, Ca, Zn. - X tan trong dung dch HCl, dung dch HNO3 c ngui, dd NaOH m khng tan trong H2O. - Y khng tan trong dd NaOH, dd HCl, m tan trong dung dch AgNO3, dung dch HNO3 c ngui. X v Y ln lt l A. Al v Cu B. Na v Mg C. Ca v Ag D. Zn v Cu Cu 27: Mt hp cht thm c CTPT C7H8O. S ng phn tc dng c vi dung dch Br2 trong nc l: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Cu 28: Cho phn ng: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Tng h s ca cc cht (l nhng s nguyn, ti gin) trong phng trnh phn ng l A. 47 B. 27 C. 31 D. 23 Cu 29: Phn ng in phn dung dch CuCl2 (vi in cc tr) v phn ng n mn in ho xy ra khi nhng hp kim Zn-Cu vo dung dch HCl c c im l: A. Phn ng cc m c s tham gia ca kim loi hoc ion kim loi B. Phn ng xy ra lun km theo s pht sinh dng in. D. Phn ng cc dng u l s oxi ho Cl . C. u sinh ra Cu cc m. Cu 30: Tc nhn ch yu gy ma axit l A. CO v CH4. B. CO v CO2. C. SO2 v NO2. D. CH4 v NH3. Cu 31: Cho dy cc cht: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantoz). S cht trong dy tham gia c phn ng trng gng l A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Cu 32: Cho cc cht sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. S cht lm qu tm chuyn mu hng, mu xanh, khng i mu ln lt l A. 2,1,3. B. 1, 2, 3. C. 3, 1, 2. D. 1, 1, 4.

n thi H

Phm Vn Nguyn

Cu 32: Cho cc kim loi Cu, Ag, Al, Fe, Au. Dy gm cc kim loi c xp theo chiu (t tri sang phi) gim dn tnh dn in l A. Cu, Ag, Au, Al, Fe B. Cu, Ag, Al, Fe, Au C. Ag, Al, Fe, Au ,C u D. Ag ,Cu, Au , Al, Fe Cu 33: c im chung ca cc phn t hp cht hu c l 1. thnh phn nguyn t ch yu l C v H. 2. c th cha nguyn t khc nh Cl, N, P, O. 3. lin kt ha hc ch yu l lin kt cng ho tr.4. lin kt ho hc ch yu l lin kt ion. 5. d bay hi, kh chy. 6. phn ng ho hc xy ra nhanh. Nhm cc ng l: A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 4, 6 D. 4, 5, 6 Cu 34: A,B,C l 3 hp cht thm c cng thc phn t C7H8O. em th tnh cht ha hc ca chng thy rng - Ch c A tc dng c vi NaOH, khi tc dng vi dung dch nc brm cho kt ta C7H5Br3O. - A v B tc dng vi Na gii phng H2 - C khng c cc tnh cht trn Tn gi A,B,C ln lt l A. m-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete B. p-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete C. p-crezol, m-crezol, metyl phenyl ete D. m-crezol, p-crezol, metyl phenyl ete Cu 35: Cho cc nguyn t Li(Z = 3), Na(Z = 11), F(Z = 9), Cl(Z= 17). Bn knh ion ca chng tng dn theo th t A. Li+, F-, Cl-, Na+ B. Li+, Na+, F-, ClC. F- , Li+, Na+, Cl- D. Li+, F-, Na+ , ClCu 36: Cho cc cht CH3COOC2H5, C2H2, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, (CH3CO)2O CH3COONa, CH3OH s cht bng mt phn ng trc tip iu ch c CH3COOH l A. 7 B. 6 C. 5 D. 8 Cu 37: Cho hn hp cha x mol Mg, y mol Fe vo dung dch cha z mol CuSO4. Sau khi kt thc cc phn ng thu c cht rn gm 2 kim loi. Mun tho mn iu kin th A. z x B. z = x + y C. x z < x +y D. x < z y Cu 38: iu ch nha phenol-fomanehit (1), cc cht u v cht trung gian trong qu trnh iu ch l: metan (2), benzen (3), anehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Chn cc cht thch hp cho s l A. (1), (2), (8), (9), (3), (5), (10) B. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) C. (1), (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4) D. (1), (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5) Cu 39: Ch c giy mu m, la, v giy tm dd mui X ngi ta c th phn bit 4 l cha kh ring bit O2, N2, H2S v Cl2 do c hin tng: kh (1) lm tn la chy bng ln; kh (2) lm mt mu ca giy; kh (3) lm giy c tm dd mui X ho en. Kt lun sai l A. kh (1) l O2; X l mui CuSO4 B. kh (1) l O2; kh cn li l N2 C. X l mui Pb(NO3)2; kh (2) l Cl2 D. X l mui CuSO4; kh (3) l Cl2 Cu 40: Dung dch thuc th duy nht c th nhn bit c tt c cc mu kim loi: Ba, Mg, Al, Fe, Ag l: A. H2SO4 long B. NaOH C. FeCl3 D. HCl Cu 41: Cc cht sau y c sp xp theo chiu gim dn hm lng Fe l A. FeS, FeS2, Fe2O3, Fe3O4 , FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO B. FeO, Fe3O4 , Fe2O3 ,FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3 C. Fe3O4 , FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3 D. FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cu 42: Ha tan hon ton y gam mt oxit st bng H2SO4 c, nng thy thot ra kh SO2 duy nht. Trong th nghim khc, sau khi kh hon ton cng y gam oxit bng CO nhit cao ri ha tan lng st to thnh bng H2SO4 c ,nng th thu c lng kh SO2 nhiu gp 9 ln lng kh SO2 th nghim trn. Cng thc ca oxit st l A. FeCO3 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO Cu 43: Khng nn i (l) qu n