Delovni načrt SLS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Delovni načrt Slovenske ljudske stranke.

Text of Delovni načrt SLS

 • Delovni nart SLSnovember 2011

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  3

  KAZALO

  I. Cilji slovenije do leta 2016 in 2020 4

  II. Kljuni ukrepi v obdobju 2012 - 2016 6

  II.1. Poveali bomo gospodarsko rast 9

  II.2. Izboljali bomo uinkovitost in produktivnost javnega sektorja 11

  II.3. Konsolidirali bomo javne finance 14

  II.4. Dravne investicije 16

  II.5. Slovenija z manj kriminala in uinkovitim bojem proti korupciji 17

  II.6. Slovenija bo pravna drava, v katero bodo dravljani verjeli 18

  II.7. Vsakemu dravljanu bomo zagotovili dostojno ivljenje 19

  II.8. Slovenija bo poveala samooskrbo z lastno pridelavo hrane 20

  II.9. Izboljali bomo kakovost okolja 22

  II.10. Izobraevalni sistem bo uinkovit in kakovosten 24

  II.11. Ustvarili bomo uinkovit in sodoben zdravstveni sistem 25

  II.12. Izboljali bomo produktivnost kulture 27

  II.13. Moderna in uinkoviteja slovenska zunanja politika 28

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  4

  I. CILJI SLOVENIJE DO LETA 2016 IN 2020

  Mandatno obdobje 2012 - 2016: OHRANITEV SUVERENE DRAVE IN NARODA ((program sanacije in stabilizacije)

  Mandatno obdobje 2016 - 2020: GOSPODARSKI RAZVOJ IN SOCIALNA VARNOST (obdobje rasti in razvoja)

  BDP

  60.000

  50.000

  40.000

  30.000

  20.000

  10.000

  0

  v m

  io

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Leta

  Gibanje BDP (v tekoih cenah)

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  5

  Javni dolg: 2012 48 % BDP, 2016 44 % BDP, 2020 20 % BDP

  Dravni proraun: Uravnoteeni prihodki in odhodki (proraunski primanjkljaj 2015 = 0)

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  % B

  DP

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Leta

  Dolg (% BDP)

  500

  0

  -500

  -1.000

  -1.500

  -2.000

  -2.500

  % B

  DP

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Leta

  Dolg (% BDP)

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  6

  KLJuNI uKrEpI V mANDATu 2012 2016

  Zaradi prekomernega troenja javnih sredstev in zadolevanja Republike Sloveni-je za pokrivanje tekoih strokov javnega sektorja (vkljuno z javnimi blagajnami), ukinjanja dravnih nalob, neprilagajanja novim gospodarskim razmeram v svetu in Sloveniji, neuinkovitosti pri sprejemanju ukrepov za blaenje in prepreevanje posledic t. i. recesije bomo v SLS v naslednjem mandatnem obdobju vso pozornost namenili ukrepom za poveanje gospodarske rasti.

  Slovensko gospodarstvo je namre tisti potencial in edina svetla toka, ki nam bo v primeru konkurennejega poslovnega okolja omogoil pospeen izhod iz finanne in gospodarske krize.

  Zato smo trdno odloeni, da izboljamo poslovno okolje, ga naredimo konku-rennejega tako s fiskalnimi kot tudi z administrativnimi ukrepi. Nujno potrebna je namre tako davna kot tudi administrativna razbremenitev gospodarstva.

  Verjamemo, da bo s konkurennejim poslovnim okoljem na razpolago tudi ve lastnikega kapitala (tako domaega kot tujega) in tudi rizinega kapitala, kar bo pospeilo gospodarsko rast.

  Prav tako bomo posebno pozornost posvetili sanaciji in stabilizaciji javnih financ.

  Ocenjujemo, da je suverenost Republike Slovenije in slovenskega naroda ob eksponentno naraajoem javnem dolgu in troenju javnega denarja za tekoo potronjo resno ogroena, saj vodi v finanno odvisnost od drugih.

  V letih 2012 in 2013 bo zadolevanje Republike Slovenije namenjeno projektom in ukrepom, ki bodo pospeili gospodarsko rast in v najveji moni meri prispe-vali k nalobam, rasti produktivnosti ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest. Ob tem pa se bomo e s proraunoma za leti 2013 in 2014 priblievali uravno-teenemu proraunu; proraun za leto 2015 bo uravnoteen (odhodki pro-rauna bodo enaki prihodkom brez zadolevanja). Po letu 2015 bo rast odhodkov omejena na 50 % rasti prihodkov; s presekom se bo zmanjeval javni dolg.

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  7

  Takoj bomo (soasno) sprejeli ukrepe za spodbuditev gospodarstva, zmanjanje odhodkov in za poveanje prihodkov.

  A. uKrEpI ZA SpODBuDITEV GOSpODArSKE rASTI

  Znialibomodavekoddohodkapravnihoseb. Uvedlibomodavnoolajavonareinvestirandobiekza

  ''greenfield''nalobe,kiustvarjajonovododanovrednost,razvoj, novadelovnamesta.

  Uvedlibomopavalnedavke(sistempavalneobdavitve)zamikropodjetjanaviino,kiboodvisnaodtevilazaposlenih.

  Zanovosamozaposlovanjeindruinskapodjetjabomouvedlidavneolajave:degresivnalestvica1.leto100%,2.leto66% in3.leto33%.

  Strokedelabomopouvedbipokojninskeinzdravstvenereformepostopomaznievali,takojpabomosprejeliukrepe,kibodoneposrednoolajaliposlovanjegospodarskihsubjektov.

  Zrazlinimiukrepibomoomogoilipridobitevgradbenegadovoljenjavnajve6mesecih.

  ZavodzazaposlovanjebomopreoblikovalivAgencijozazaposlovanjeoziromaAgencijozadelo.

  Uvedlibomofinannopolicijo.

  B. uKrEpI ZA ZmANJANJE ODHODKOV

  PredlagalibomoustavnizakonzdoloitvijomaksimalnezadolitveSlovenijeinzzakonomuredilifiskalnopravilo.

  Zzakonombomoprepovedalinadaljnjezadolevanjesamostojnihblagajninlokalnihskupnosti(razenzaprimerezadolevanja,kogrezazagotavljanjelastnihsredstevvprimerukorienjasredstevEU).

  Zzakonombomoprepovedalivsakrnododatnozaposlovanjejavnegasektorja(kadrovskiprimanjkljajnaposameznihpodrojihseboreevalizkljunosprerazporeditvamiznotrajjavnegasektorja).

  Sprejelibomopokojninskoreformospredhodnimsocialnimdogovorom,kjernajprevladamoargumenta.

  Sprejelibomozdravstvenoreformo.

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  8

  Zoptimiziranjemvrsteinteviladelovnihmestvjavnemsektorjubodoopuenadelovnamesta,kineprispevajokustvarjanjupogojevzarazvojvposameznihresorjih,simersebomasaplavjavnemsektorjuznialaza10%gledenamasoplavletu2011.

  Racionaliziranobotevilodravnihfunkcionarjev,tevilobonitetbozmanjanonatistebonitete,kisonujnopotrebnezaopravljanjeposameznefunkcije.

  Zmanjalibomostroke,znialipogojezaposlovneprostorezajavnisektor,zagotovilipopolnprehodnae-upravoinpapirnoposlovanjevjavnemsektorjuomejilinanajnijomonoraven(-10%gledenastanjevletu2008).

  teviloministrstevbomozmanjalina10inpreoblikovalivladneslube. Zdruiliinreorganiziralibomosorodnedravneorgane,regulatorje

  trgovindrubevdravnilasti. Vsesocialnetransferjebomopoenotili(preglednostvokviruenotnega

  sistemaupotevanjeprihodkovinpremoenja). Zuzakonitvijosistemskihreitevbomospodbudilizasebnavlaganja

  vvisokoolskiizobraevalnisistem,kiboboljsledilpotrebamtrga,dravnofinanciranjeboboljusmerjeno(kljunivisokoolskiprogramizarazvojgospodarstva,delovanjedraveinznanstvenevede,kisodelnacionalnebitivsakeganaroda-umetnost,kultura,filozofijaipd.).

  C. uKrEpI ZA pOVEANJE prIHODKOV

  Pospeilibomogospodarskoaktivnost (podjetnitvo,''greenfield''nalobe).

  Povealibomostopnjosamooskrbeskakovostno inzdravohranoza15%.

  Zaelibomopostopnoprodajodravnegapremoenja,razeninfrastrukture(kupninaodprodajebonamenjenavrailujavnegadolgainspodbudamzagospodarskorast).

  Uvedlibomoobdavitevpremoenjainluksuznihdobrin,povialitroarinenatobaneizdelke,alkoholindrugezdravjukodljiveizdelke,obdaviliokoljukodljivedejavnostiinizdelke.

  Povealibomouinkovitostpobiranjadavkov. Zdoslednimiukrepiinangamajempristojnihorganovbomo

  vpretenimeriodpravilisivoekonomijoindelonarno.

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  9

  II. uKrEpI V OBDOBJu 2012 - 2016

  II.1. pOVEALI BOmO GOSpODArSKO rAST

  Znialibomodavekoddohodkapravnihoseb.ROK: 25. 12. 2012

  Uvedlibomodavnoolajavonareinvestirandobiekza''greenfield''nalobe,kiustvarjajonovododanovrednost,razvoj,novadelovnamestazaprva4leta,insicer1.leto100%,2.leto75%,3.leto50%in4.leto25%.Stembomoaktivnoprivabljalilastnikiintudirizinikapital.ROK: 25. 12. 2012

  Uvedlibomopavalnedavke(sistempavalneobdavitve)zamikropodjetja.Viinapavalnihdavkovbotesnopovezanastevilomzapo-slenihvposameznemmikropodjetju.Mikropodjetjezvezaposleni-mizanedoloenasboimelonijipavalnidavek,karbopomenilospodbujanjezaposlovanja.Normiranistrokizasvobodnepoklice,podjetnike,obrtnike,kmete,druinskapodjetjaipd.bodozarazlinetipesamostojnihpoklicevinpodjetnikovrazlini,gibalisebodovsetjado90%,karpomeni,dabomospremljalidejanskeprihodke,odhodkepavvnaprejpriznanemdeleu,simerbomotesubjektetudibistvenorazbremenilinepotrebneadministracije. ROK: 25. 12. 2012

  Zasamozaposlovanje,druinskapodjetjatervseljudi,kibodozaeliskakrnokolisamostojnogospodarskoaktivnostjo,bomouvedlidoda-tneadministrativneindavneugodnosti:degresivnalestvica 1.leto100%,2.leto66%in3.leto33%.ROK: 25. 12. 2012

 • SLS / PROGRAM STRANKE, 2011

  10

  Strokedelabomopoizvedbipokojninskeinzdravstvenereformepo-stopomaznievali.Zaposlovanjezanedoloenasbomonarediliboljprivlanoterstimulativnozadelovnamestazvisokododanovredno-stjo,karbomodoseglizukrepinajavnofinannemteradministrativ-nempodroju.Dodatnobomospodbudilizaposlovanjestrokovnjakovvgospodarstvuspomojodavniholajavzadelodajalce,kibodovpodjetjihrazvijalirazvojneoddelketertakojnjouvedbosocialneka-picezaplaevanjeprispevkov.Pravtakobomozolajavospodbudilizaposlovanjemladihdelavcev(prvazaposlitev).ROK: 25. 12. 2015

  Zmanjalibomostrokeposlovanjapodjetijzaradiadministrativnihovirterpovealiuinkovitostjavnegasektorjanavsehravneh,kimoradelovatikotpospeevalecgospodars