71

Design protfolio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

S.W.Wen的作品集包含工業設計、服務設計以及工藝創作;S.W.Wen認為設計師拿起畫筆之前必須從顧客與使用的的角度思考與行動,否則便僅是以產品進行創作的現代藝術家。

Citation preview

Page 1: Design protfolio
Page 2: Design protfolio
Page 3: Design protfolio
Page 4: Design protfolio
Page 5: Design protfolio
Page 6: Design protfolio
Page 7: Design protfolio
Page 8: Design protfolio
Page 9: Design protfolio
Page 10: Design protfolio
Page 11: Design protfolio
Page 12: Design protfolio
Page 13: Design protfolio
Page 14: Design protfolio
Page 15: Design protfolio
Page 16: Design protfolio
Page 17: Design protfolio
Page 18: Design protfolio
Page 19: Design protfolio
Page 20: Design protfolio
Page 21: Design protfolio
Page 22: Design protfolio
Page 23: Design protfolio
Page 24: Design protfolio
Page 25: Design protfolio
Page 26: Design protfolio
Page 27: Design protfolio
Page 28: Design protfolio
Page 29: Design protfolio
Page 30: Design protfolio
Page 31: Design protfolio
Page 32: Design protfolio
Page 33: Design protfolio
Page 34: Design protfolio
Page 35: Design protfolio
Page 36: Design protfolio
Page 37: Design protfolio
Page 38: Design protfolio
Page 39: Design protfolio
Page 40: Design protfolio
Page 41: Design protfolio
Page 42: Design protfolio
Page 43: Design protfolio
Page 44: Design protfolio
Page 45: Design protfolio
Page 46: Design protfolio
Page 47: Design protfolio
Page 48: Design protfolio
Page 49: Design protfolio
Page 50: Design protfolio
Page 51: Design protfolio
Page 52: Design protfolio
Page 53: Design protfolio
Page 54: Design protfolio
Page 55: Design protfolio
Page 56: Design protfolio
Page 57: Design protfolio
Page 58: Design protfolio
Page 59: Design protfolio
Page 60: Design protfolio
Page 61: Design protfolio
Page 62: Design protfolio
Page 63: Design protfolio
Page 64: Design protfolio
Page 65: Design protfolio
Page 66: Design protfolio
Page 67: Design protfolio
Page 68: Design protfolio
Page 69: Design protfolio
Page 70: Design protfolio
Page 71: Design protfolio