Devizno tržište - prezentacija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Devizno tržište pptx

Citation preview

Devizno trite

Devizno trite ikarakteristikeUvod Upotreba razliitih sistema plaanja, kursni rizik, odnos rizika kamate, poreske stope i inflacije postali su nezaobilazna tema svih poslovnih sastanaka.

Djelovanje deviznog finansijskog trita,Razlozi njegovog postojanja,Ponuda i tranja deviza,Vrste deviznih trita,Instrumenti i uesnici na deviznom tritu,Funkcionisanje deviznog trita u naoj zemlji.Finansijsko trite Organizovan prostor na kome se nude i trae novana sredstva (iskazana u novcu, devizama i kapitalu) i formira cijena tih sredstava najee se definie nazivom finansijsko trite.

Podjela finansijskog trita:1. Novano trite na kojem se trgovina sprovodi putem iralnog novca, kratkoronih hartija od vrijednosti, mjenica, ekova, itd.2. Devizno trite na kojem se trgovina sprovodi putem valuta, deviza, deviznih kredita, depozita, hartija od vrijednosti iskazanih u stranim valutama;3. Trite kapitala - trgovina putem kapitala, dugoronih kredita idepozita, dugoronih hartija od vrijednosti iskazanih u nacionalnoj valuti;4. Terminsko trite trgovina se sprovodi putem terminskih ugovora: fjuersa, opcija i svopova.Pojam deviznog trita Devizno traite je mehanizam koji izraava ponudu i tranju za inostranim novanim jedinicama, neophodnim za obavljanje poslovanja ekonomskih subjekata sa inostranstvom i obezbjeuje pretvaranje nacionalne valute u valutu stranih zemalja.

Od deviznog trita treba razlikovati internacionalno trite deviza, jer se ova dva trita esto poistovjeuju. Devizno trite obuhvata samo one transakcije kojima se ostvaruje kupoprodaja valuta i deviza, utvruje kurs cijena kotanja nacionalne valute i obavlja primarna i sekundarna trgovina sa deviznim hartijama od vrijednosti.Funkcije deviznog trita Devizno trite obezbjeuje pretvaranje domae u stranu valutu, kroz promet platnih instrumenata koji glase na stranu valutu.

Osnovni zadaci i funkcije:- Omoguava vlasnicima deviza da ih pretvore u nacionalnu valutu, a drugim licima da nabave odgovarajua sredstva za plaanje u inostranstvu;- Usklauje zahtjeve za prodaju deviza sa zahtjevom za hjihovu kupovinu;- Usklauju ponudu i tranju posredstvom deviznog prometa u zemlji i deviznog prometa sa inostranstvom;- Omoguava obavljanje deviznog prometa sa inostranstvom.Ponuda i tranja deviza Motivi ponude i tranje mogu biti razliiti kao to su: komercijalni motiv; kamatne arbitrae; pekulativni motiv; oficijelni motiv.

Nominalni kurs moe biti na reimu: fiksnog, fluktuirajueg, korigovanog, plivajueg i vezanog kursa.Vrste deviznih tritaPostoje etiri vrste specijalizovanih deviznih trita:devizno kreditno zajmovno i depozitno trzite,valutno trite,devizno trite iprimarno i sekundarno trite deviznih hartija od vrijednosti.Organizacija deviznog trita Postoje dva modela organizovanja deviznog trita: Decentralizovan model; Centalizovan model.

Decentralizovano devizno trite obuhvata:1) neposrednu trgovinu preko banaka,2) trgovinu preko brokerskog trita.

Trgovina posredstvom deviznih brokera ima prednost u odnosu na neposrednu trgovinu, koja se sastoji u anonimnosti i smanjenju transakcionih trokova. Na decentralizovanom deviznom tritu jedinstveni kurs se utvruje mehanizmom arbitrae.

Centralizovano devizno trite predstavlja funkcionisanje devizne berze na kojoj banke razmjenjuju salda deviza iz svoje dnevne pozicije (skup priliva i odliva deviza) i na kojoj se, na osnovu ponude i tranje, formira jedinstveni kurs. Instrumenti deviznog trita Instrumenti deviznog trita su platni instrumenti koji sadre potraivanje izraeno u stranoj valuti.

Pored stranih novanih jedinica (papirni i kovani novac), meunarodni platni instrumenti su transferi, mjenice, ekovi i dr.

Uesnici na deviznom tritu Uesnici na deviznom tritu su vlasnici valuta, deviznih sredstava i deviznih hartija od vrijednosti, banke i druge berzansko finansijske institucije.

Uesnici na deviznom tritu se mogu podijeliti na:neposredne iposredne uesnike.Oblici trgovine Postoje dva osnovna oblika trgovine:Tekua transakcija oznaava kupoprodaju deviza po kursu utvrenom na dan kupoprodaje, a sa izvrenjem transakcije najkasnije u roku od dva dana, putem transfera sa jednog rauna na drugi. Terminska transakcija je kupoprodaja deviza po utvrenom kursu na dan zakljuivanja transakcija, a sa isporukom na odreeni dan u budunosti (obino na 1, 3, 6 ili 12 mjeseci). Uesnici na deviznom tritu koriste terminsku trgovinu, prije svega iz komercijalnih razloga , za osiguranje od deviznog rizika, kao i zbog pekulacija na deviznom tritu.Osiguranje (heding) Neting je vezivanje priliva i odliva deviza za istu valutu.Pul valuta - mehanizam kojim uesnici kroz plasman prenose valutnu strukturu pribavljenih sredstava na tritu kapitala na krajnje korisnike. Limiti otvorenih pozicija predstavljaju mehanizam kojim banka na krai rok ili dnevno moe kontolisati svoje obaveze ili potraivanja izraena u devizama. Derivatni instrumenti (fjuersi, opcije ili valutni svopovi).Devizno trite u Crnoj Gori Hiperinflacije, gubitak povjerenja u bankarski sistem, opti kolaps privrednih aktivnosti.

Uvoenje eura kao zvanine valute 2002. (i prije toga uvoenje njemake marke (DM) 2000. godine); Osnivanje Centralne banke Crne Gore 2000. godine.

Novi zakonski okvir, zamiljen i sproveden tokom 2001. i 2002. godine, bio je pozitivni signal za ulazak stranih banaka na crnogorsko trite. 2003. i 2004. godine trite kapitala CG se pokazalo kao posebno privlano za investitore iz dvije bive jugoslovenske republike, Hrvatske i Slovenije.

Formalne institucije koje postoje na crnogorskom tritu kapitala su: Centralna depozitarna agencija, dvije berze i crnogorska Komisija za hartije od vrijednosti i berzu.Zakljuak Primarna funkcija deviznog trita je utvrivanje odnosa vrijednosti jedne nacionalne valute prema valutama drugih zemalja.

Kupoprodaja deviza po kursu koji se formira na bazi ponude i tranje, sami poslovi kupoprodaje deviza, subjekti deviznog trita, mjere intervencije Centralne banke i nain formiranja kursa - razvijeno i efikasno devizno trite.HVALA NA PANJI !