DEWAN NEGARA PARLIMEN KEEMPAT BELAS PENGGAL Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEWAN NEGARA PARLIMEN KEEMPAT BELAS PENGGAL Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan

 • Naskhah belum semak

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KEEMPAT BELAS

  PENGGAL PERTAMA

  MESYUARAT KEDUA

  Bil. 20 Isnin 17 Disember 2018

  K A N D U N G A N

  PEMSYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA

  - Perutusan Daripada Dewan Rakyat (Halaman 1) URUSAN MESYUARAT (Halaman 2) JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 2) USUL:

  Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan Mesyuarat (Halaman 30)

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Perbekalan 2019 (Halaman 31)

 • DN 17.12.2018 1

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  PARLIMEN KEEMPAT BELAS

  PENGGAL PERTAMA

  MESYUARAT KEDUA

  Isnin, 17 Disember 2018

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

  PEMSYHURAN TUAN YANG DI-PERTUA

  PERUTUSAN DARIPADA DEWAN RAKYAT

  Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah menerima satu

  perutusan daripada Dewan Rakyat yang meminta Dewan Negara ini mempersetujukan

  rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat.

  Saya menjemput Setiausaha membacakan Perutusan itu sekarang.

  [Setiausaha membacakan Perutusan]

  11 Disember 2018

  Perutusan Daripada Dewan Rakyat Kepada Dewan Negara

  Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara,

  Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang yang berikut dan meminta

  Dewan Negara mempersetujukannya:

  1. (DR. 25 / 2018) Rang Undang-undang Universiti dan Kolej Universiti

  (Pindaan) 2018;

  2. (DR. 26 / 2018) Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi

  Swasta (Pindaan) 2018;

  3. (DR. 27 / 2018) Rang Undang-undang Institusi-institusi Pelajaran

  (Tatatertib) (Pindaan) 2018;

 • DN 17.12.2018 2

  4. (DR. 32 / 2018) Rang Undang-undang Maktab Kerjasama

  (Pemerbadanan) (Pindaan) 2018; dan

  5. (DR. 34 / 2018) Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan

  (Pindaan) 2018.

  Yang Ikhlas,

  t.t

  YANG DI-PERTUA DEWAN RAKYAT

  Tuan Yang di-Pertua: Silakan Yang Berhormat Menteri.

  URUSAN MESYUARAT

  Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi [Dr. Mohd Radzi bin Md Jidin]: Tuan

  Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 66(2), saya mohon memaklumkan supaya

  rang undang-undang yang tersebut di dalam perutusan itu dibacakan kali yang kedua dan

  ketiganya di Mesyuarat ini.

  Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Yang Berhormat Menteri, baiklah. Silakan.

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  1. Tuan Khairul Azwan Harun minta Menteri Hal Ehwal Ekonomi menyatakan, apakah resolusi yang telah dicapai pada Kongres Masa Depan Bumiputera, dan apakah pencapaian semasa yang telah dicapai kongres tersebut.

  Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi [Dr. Mohd Radzi bin Md Jidin]: Tuan

  Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kongres Masa Depan Bumiputera

  dan Negara 2018 atau KBN 2018 yang telah diadakan pada 1 September 2018 yang lalu

  merupakan platform penting kepada kerajaan baharu untuk memperkasakan Agenda

  Ekonomi Bumiputera. Kerajaan Pakatan Harapan komited untuk melaksanakan resolusi

  yang dicadangkan oleh kongres berdasarkan kepada kajian dan penelitian yang telah dan

  sedang diperhalusi.

  Kongres Ekonomi Bumiputera telah diadakan beberapa kali sebelum ini. Namun

  begitu, suasana dan cabaran semasa adalah berbeza dengan beberapa dekad yang lalu.

  Maka KBN 2018 dianjurkan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelbagai pihak

  berkepentingan Bumiputera selaras dengan cabaran semasa. Kongres ini telah mendapat

 • DN 17.12.2018 3 penyertaan yang amat menggalakkan bermula daripada sesi pra kongres. Seramai lebih

  300 pakar rujuk bumiputera daripada pelbagai bidang telah menyumbang buah fikiran dan

  idea. Manakala seramai 2500 peserta termasuk dari Sabah dan Sarawak telah menyertai

  kongres tersebut.

  Peserta kongres telah mengambil bahagian aktif sepanjang kongres berlangsung.

  Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam ucaptama perasmian telah melontarkan

  beberapa gagasan baharu untuk menggesa satu anjakan minda dalam kalangan

  bumiputera dan orang Melayu. Antaranya ialah agar mereka mempunyai ilmu dan

  kemahiran, memiliki nilai-nilai moral, integriti dan etika yang baik, bersedia untuk bersaing

  serta menolak rasuah. Kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut jelas

  menunjukkan komitmen kerajaan baharu untuk menjadi sebuah kerajaan yang business

  friendly, dengan izin, dan mendukung usaha untuk memberdayakan ekonomi bumiputera

  dan orang Melayu.

  Pembentangan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Abu Kassim Mohamed, Ketua

  Pengarah Pusat Governan Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC) yang menekankan

  soal nilai dan integriti telah menjadi teras utama dalam kongres ini dan mendapat sambutan

  yang cukup positif daripada peserta Komuniti Ekonomi Bumiputera (KEB). Ini menunjukkan

  satu pendekatan dan penerimaan yang berbeza di kalangan usahawan bumiputera.

  Peserta menerima baik saranan GIACC untuk memperkukuh sistem penyampaian dan

  penyertaan orang Melayu dan bumiputera serta mendukung tindakan tegas terhadap

  mereka yang mensabotaj ekonomi.

  Kongres ini telah menghasilkan 63 resolusi merangkumi empat bidang fokus iaitu

  nilai, moral dan etika, pendidikan dan modal insan, pemilikan dan penciptaan kekayaan

  serta keusahawanan dan perniagaan. Sebahagian daripada cadangan resolusi tersebut

  telah diambil kira dalam hala tuju strategi dan inisiatif Kajian Separuh Penggal RMK-11

  (KSP RMKe-11). Antara cadangan resolusi yang telah dikemukakan adalah seperti berikut:

  (i) menjadikan Kongres Bumiputera Nasional sebagai platform untuk

  memantau pelaksanaan resolusi, menepati niat serta aspirasi

  komuniti bumiputera;

  (ii) menstrukturkan semula agensi sedia ada supaya lebih efektif dan

  efisien serta bebas daripada campur tangan politik;

  (iii) memperkasa agensi sedia ada untuk mengawal selia dan melibatkan

  diri dalam pembangunan tanah rizab Melayu dan tanah wakaf;

  (iv) menubuhkan jawatankuasa tindakan khusus yang melibatkan

  kementerian dan agensi untuk mengkaji dasar dan akta di peringkat

  Persekutuan dan negeri dan;

 • DN 17.12.2018 4 1010

  (v) mewujudkan pangkalan data bersepadu atau integrated database,

  dengan izin, dan boleh diakses daripada pelbagai agensi sedia ada

  menuju ke arah inisiatif data raya atau big data.

  Kerajaan komited untuk memastikan agenda bumiputera agar terus kekal sebagai

  agenda nasional. Dalam hal ini, tonggak kedua dalam Dokumen KSP RMKe-11 telah

  memberi penekanan khusus kepada strategi memperkukuh KEB. Ini termasuk inisiatif

  untuk memperkukuh keberkesanan institusi dan program, memperkasa pendidikan dan

  modal insan, meningkatkan kawalan efektif dan kemampanan dalam pemilikan ekuiti

  korporat, meningkatkan pemilikan kekayaan serta membina KEB yang berdaya tahan dan

  mampan.

  Ahli Yang Berhormat boleh merujuk dalam Bab 11 di muka surat 11-13, Dokumen

  KSP RMKe-11 yang mencerakinkan strategi dan inisiatif secara terperinci. Sekian, terima

  kasih.

  Tuan Khairul Azwan bin Harun: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih,

  Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya hendak tanya pertama statistik dari segi pemilikan

  saham oleh bumiputera Melayu dan Peribumi Sabah dan Sarawak sama ada melalui

  individu ataupun agensi yang bertanggungjawab.

  Keduanya, mengenai tindakan affirmative ataupun affirmative action dalam

  pelaksanaan. Apakah ia masih menjadi asas pada setiap pelaksanaan hasil resolusi itu

  yang telah disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, affirmative action masih

  wujud ataupun tidak. Dasar affirmative untuk membantu. Terima kasih.

  Dr. Mohd Radzi bin Md Jidin: Terima kasih, Senator Khairul Azwan Harun.

  Berkaitan dengan jumlah pemilikan ekuiti korporat bumiputera ianya masih di bawah

  sasaran sekurang-kurangnya 30 peratus yang daripada jumlah keseluruhan pemilikan

  ekuiti korporat. Tahap pencapaian pemilikan ekuiti bumiputera berasaskan nilai tara atau

  par value pada tahun 2011 adalah 23.4 peratus. Kerajaan pada hari ini sedang mendalami

  isu berkaitan dengan pemilikan ekuiti bumiputera ini.

  Tentang affirmative action seperti mana yang disebut tadi, kita sedang melihat

  agenda bumiputera adalah salah satu agenda nasional dan affirmative action yang

  berkaitan dengan agenda bumiputera akan dilihat, dikaji dan didalami dan kerajaan sedang

  merangka satu pelan strategi dalam isu affirmative action bumiputera. Apa yang perlu

  ditekankan seperti mana saya sebut tadi antara inti pati utama Kongres Bumiputera, masa

  depan bumiputera dan negara adalah melahirkan bumiputera usahawan yang berkualiti

  yang tidak ada lagi sistem Alibabanya. Itu lah yang ditekankan oleh Tan Sri Abu Kassim

 • DN 17.12.2018 5 dalam ucapannya dan itulah yang akan ditekankan dalam akta yang berkaitan dengan

  sabotaj ekonomi.

  Kita mahu melahirkan kumpulan usahawan bumiputera dan kumpulan bumiputera

  yang mampu bersaing dan bersaing sama sendiri dan pemilihan mereka adalah

  berdasarkan kepada merit. Affirmative action adalah berdasarkan merit di kalangan

  mereka, di kalangan bumiputera kita pilih bukan berdasarkan hubungan politik dan

  sebagainya. Ini kita menjangka kita dapat rasakan dapat mengurangkan kebocoran-

  leakages, penyelewengan dan sebagainya. Ianya akan diberikan pada