Click here to load reader

DEWAN RAKYAT PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT ... · PDF file (iv) bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk menutup laman web yang melanggar

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEWAN RAKYAT PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KEEMPAT ... · PDF file (iv) bekerjasama dengan...

 • Naskhah belum disemak

  DEWAN RAKYAT

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT PERTAMA

  Bil. 13 Isnin 28 Mac 2016

  K A N D U N G A N

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN (Halaman 1) USUL-USUL:

  Waktu Mesyuarat dan Urusan Dibebaskan Daripada Peraturan Mesyuarat (Halaman 27) Anggaran Pembangunan Tambahan (Bil.1) 2015 (Halaman 30)

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2015) 2016 (Halaman 27)

 • DR 28.3.2016 1

  MALAYSIA

  DEWAN RAKYAT

  PARLIMEN KETIGA BELAS

  PENGGAL KEEMPAT

  MESYUARAT PERTAMA

  Isnin, 28 Mac 2016

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.00 pagi

  DOA

  [Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) mempengerusikan Mesyuarat]

  JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN

  1. Dato' Wan Mohammad Khair-il Anuar bin Wan Ahmad [Kuala Kangsar] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan menyatakan, apakah langkah- langkah kerajaan untuk mengatasi penipuan-penipuan yang sering berlaku kepada pembeli- pembeli atas talian memandangkan perniagaan online meningkat empat kali ganda sejak 3 tahun lalu.

  Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan [Dato’ Seri

  Hamzah bin Zainudin]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan Yang Berhormat Kuala

  Kangsar saya hendak jawab nombor satu, Tuan Yang di-Pertua.

  Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya, sila.

  Dato’ Seri Hamzah bin Zainudin: Tuan Yang di-Pertua, para pengguna yang membuat

  pembelian melalui internet turut mempunyai hak yang sama seperti mana pembelian di premis

  fizikal dan mendapat perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ini bermakna,

  sekiranya pengguna ditipu oleh peniaga dalam talian online, tindakan boleh diambil terhadap

  peniaga online tersebut di bawah akta ini. Kementerian telah melaksanakan beberapa

  pendekatan untuk mengatasi penipuan kepada pembeli online. Antaranya seperti berikut:

  (i) menggalakkan penggunaan logo Malaysia Trustmark pada semua laman

  web yang menjalankan transaksi perniagaan bagi meningkatkan

  keyakinan pengguna untuk membeli di laman web yang mempunyai logo

  tersebut;

  (ii) memantau secara online laman-laman web yang bermotifkan perniagaan

  untuk memastikan pematuhan undang-undang, menjalankan naziran

  terhadap syarikat-syarikat pengendali tapak pasar dalam talian atau

  online market place operator dan menyiasat aduan-aduan oleh

  pengguna;

 • DR 28.3.2016 2

  (iii) bekerjasama dengan online market place operator untuk meletakkan

  notis amaran dalam tapak pasar mereka supaya pengguna berhati-hati

  serta menyenaraihitamkan mana-mana peniaga yang terlibat dengan

  penipuan; dan

  (iv) bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

  (SKMM) untuk menutup laman web yang melanggar undang-undang

  dengan menggunakan peruntukan seksyen 263, Akta Komunikasi dan

  Multimedia 1998.

  Tuan Yang di-Pertua, sejak Akta Perdagangan Elektronik 2006 diperkenalkan,

  kementerian telah mewujudkan peraturan-peraturan perlindungan pengguna atau urus niaga

  perdagangan elektronik 2012 untuk memberikan ketelusan dalam perniagaan online dan sekali

  gus meningkatkan keyakinan pengguna dan kementerian turut mengambil langkah-langkah bagi

  menjaga hak pengguna seperti berikut:

  (i) bekerjasama dengan pihak industri dan agensi kerajaan dalam program

  advokasi dan kesedaran untuk meningkatkan kesedaran pengguna

  berkaitan pembelian secara online;

  (ii) menerbit, mengedar dan memuat naik di laman web KPDNKK, buku

  panduan dalam menjalankan transaksi elektronik untuk pengguna

  sebagai sumber rujukan pengguna; dan

  (iii) menyediakan platform kepada pengguna untuk membuat aduan secara

  online di eAduan atau memfailkan tuntutan melalui Tribunal Tuntutan

  Pengguna Malaysia (TTPM) sekiranya tertipu.

  Sekian, terima kasih.

  Dato’ Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad [Kuala Kangsar]: Terima kasih.

  Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu jelas, lengkap dengan

  butirannya.

  Tuan Yang di-Pertua, yang kita tahu sekarang ini Malaysia dijangka mempunyai 13.6 juta

  orang pengguna e-commerce pada tahun ini dan saiz pasaran ini dijangka akan meningkat

  kepada lebih daripada USD3 bilion iaitu lebih daripada RM12 bilion dalam jangka masa hingga ke

  tahun 2018. Jadi, terdapat banyak kes penipuan dan scam dalam alam maya e-commerce ini

  melalui produk-produk, skim-skimnya dan juga sistem-sistemnya.

  Sebagai contoh, craigslist yang satu rangkaian yang terkenal dengan scamnya kerana ia

  melibatkan third party, pihak yang ketiga. Jadi soalan saya, selain daripada penipuan ataupun

  scam di dalam urusan jual beli e-commerce ini, apa langkah-langkah pihak kerajaan dalam

  menentukan supaya terdapatnya lambakan-lambakan produk-produk kesihatan, pemakanan dan

  juga komestik dari luar negara yang tidak tentu kualitinya atau tidak bermutu dan juga boleh

  membahayakan kesihatan kita dan juga ada yang palsu, yang boleh sudah tentunya menjejaskan

  industri usahawan dan juga usahawan-usahawan tempatan di dalam negara kita yang

  menjalankan perniagaan e-commerce ini. Terima kasih.

 • DR 28.3.2016 3

  Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya, sila Yang

  Berhormat Menteri.

  Dato’ Seri Hamzah bin Zainudin: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya bersetuju

  dengan Yang Berhormat Kuala Kangsar bahawa akhir-akhir terdapat juga banyak penipuan yang

  berlaku dalam perniagaan melalui online ini.

  Tadi saya sudah beritahu, pertamanya, kita menggalakkan supaya mereka berdaftar

  dengan kita dan menggunakan Malaysia Trustmark. Malaysia Trustmark ini kerjasama

  kementerian saya dan Cyber Security melalui MOSTI. Untuk sesiapa sahaja yang hendak

  menggunakan, mesti berdaftar dan supaya pengguna dapat melihat, kalau dalam website

  mereka itu ada mereka Trustmark, ini menunjukkan bahawa mereka ini adalah genuine operator.

  Akan tetapi kalau tidak ada Malaysia Trustmark, bukan bermakna mereka tidak boleh berniaga.

  Mereka juga boleh berniaga. Apa yang kita hendak buat adalah supaya selepas ini sesiapa

  sahaja yang hendak berniaga, dia kena ingat, pertama, mereka individu yang hendak berniaga

  dalam online.

  ■1010

  Kalau dia just one-off business, hari ini kita belum ada mana-mana akta yang boleh kita

  kenakan supaya mereka ini berdaftar. Jadi, kita akan buat supaya kalau one-off ini juga mesti

  berdaftar dan kita akan tentukan supaya selepas ini sesiapa sahaja hendak berniaga, walaupun

  dia hendak berniaga sekali sahaja, hendak jual beli online, dia ada satu barang yang dia rasa

  dalam masa 30 hari dia hendak jual barang dia, dia kena berdaftar. Selepas ini kalau

  entrepreneur yang lain nak berniaga, dia ada peringkat-peringkatnya. Jadi sebab itulah kalau

  dalam scam yang hendak berlaku selepas ini, ya kita dapat kurangkannya apabila semua mereka

  yang nak buat perniagaan online mesti berdaftar melalui KPDNKK. Terima kasih Tuan Yang di-

  Pertua.

  Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Ya, Yang

  Berhormat Kepong.

  Dato' Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad [Kuala Kangsar]: Yang Berhormat

  Menteri, tadi berkaitan dengan...

  Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Yang

  Berhormat, tidak boleh macam ini.

  Dato' Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad [Kuala Kangsar]: ...Lambakan

  produk-produk.

  Dato' Seri Hamzah bin Zainudin: Ya, sorry.

  Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Haji Ismail bin Haji Mohamed Said]: Tidak apa Yang

  Berhormat.

  Dato' Seri Hamzah bin Zainudin: Tuan Yang di-Pertua, saya terlupa tentang lambakan

  produk-produk dari luar negara. Saya hendak beritahu kita ada standard dalam negara kita ini

  supaya pengguna boleh melihat sama ada kalau semua ubat atau produk-produk kosmetik yang

  mereka nak beli, semua ini mesti ada pendaftaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

 • DR 28.3.2016 4

  Kalau produk-produk lain, kita ada kerjasama juga dengan MOSTI melalui Jabatan Standard,

  juga kita keluarkan semua ini. Jadi pengguna sepatutnya melihat bahawa produk-produk ini ada

  pendaftaran daripada kementerian-kementerian tersebut ataupun tidak. Itu yang kita lakukan.

  Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

  Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Bolehkah Yang

  Berhormat terangkan saiz panel dalam kementerian untuk menguruskan ini. Setakat ini berapa

  yang ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah dan jumlah wang yang terlibat.

  Dato' Seri Hamzah bin Zainudin: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kita mempunyai

  tribunal yang telah pun kita tubuhkan dalam Malaysia. Saya akan beri jumlah saiz tribunal kita ini,

  saya kurang pasti. Yang adanya seorang dipanggil ketuanya melalui tribunal tersebut. Yang lain-

  lain itu ada hakim-hakim yang kita akan berikan nama-namanya kemudian nanti.

  Kedua,

Search related