DEZVOLTAREA CALITATIOR MOTRICE LA ELEVII DrN calitatilor motrice la elevii din...آ  colectiv, sentimentele

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEZVOLTAREA CALITATIOR MOTRICE LA ELEVII DrN calitatilor motrice la elevii din...آ  colectiv,...

 • CRISTINA FARKAS. VLAGEA

  DEZVOLTAREA CALITATIOR MOTRICE LA ELEVII

  DrN iNvAtAnnANTUL PRTMAR

  ffiPffffiffin*

 • sumtin $ufaru

  h e Rominiei

  il.ltii din invl{Imintul p: lector univ. dr. hrhlishers,20l8

  rEr prezenta edi{ie

  , Romdnia

  CUPRINS

  I. DEZVOLTAREA CALITATILORMOTRICE - OBTECTTV AL EDUCATTET FIZICE ..........s I.l. Importanta educa{iei frzice .. ... ....5 I.2. Educa{iafizicd qi importan{a acestei discipline in cadrul curriculum-ului nalional .........9 L3. Orientarea qi conlinutul activititii de educatie frzicd la clasele I-IV . ........9 II. OBIECTIVELE EDUCATIEI FIZICE LA CLASELEI-IV..... .................11 II.1. Capacitateamotricd debazd ......11 IL2. Dearoltarea fizicd generali qi armonioasE . .. . . .. ...1 1 II.3. Deprinderi qi priceperi motrice .........12 Il.4.Calitdttimotrice ..............13 II.5. Indicafii metodice privind activitatea de educatie ftzicd,la clasele I-IV. .........13 III. PARTICULARITATILE SOMATO.FUNCTIONALE, PSIHICE $I MOTRICE ALE ELE\TILOR DIN CICLUL PRIMAR ....15 III.1. ParticularitAfile somatice ........15 IIL2. Particularitilile func{ionale .....16 III.3. Particularit6tile psihice ...........17 TV. ORIENTAREA METODICA CNNTru.LA PRIVIND PREDAREA EDUCATIEI FTZTCE ........ .....22 IV.l. Metodologia realizdrii obiectivelor privind dezvoltarea fizicd,corectd qi armonioasd .... ........22 [\'.2. Clasificarea exerciliilor ..........24 I\-.3. Indica{iiprivindutilizareaexercitiilor .......24 I\-.4. Relatiaprofesor-elev .........26

 • v. PREVENTREA $I COMBATEREA ! INSTALARII DEFICIENTELOR FIZICE LA , ELEVII DIN CICLUL PRIMA.......... ........31 V.1. Definilia deficien{elor frzice qi psihomotorii . . . ....31 V.2. Psihomotricitatea ..........32 Y .3 . Catzele deficientelor fizice qi psihomotorii . . . .....41 V.4. Factorii determinantri .. .....43 V.5. Clasificarea deficientelor frzice qi psihomotorii . .........44 V.6. Recuperarea deficientelor frzice qi psihomotorii . ........49 Yr. cALrTAg vrorRrcE .........76 VI.l. Viteza.... ...........77 \/I.1.1. Generalit6li, indicafii metodice .....77 YI.l.2.Jocuri pentru dezvoltareavitezei ..........80 VT.2. TNDEUANENBA/ COORDONAREA ....87 yl.z.l. Generalit5li, indicalii metodice .....87 Y1.2.2. Metode de educare a coordondrii ...... .-.........94 vI.3. REZTSTENTA. .........100 VI.3.1. GeneralitSli, indicatii metodice ...100 YI.3.2. Jocuri pentru dezvoltarea rezistenlei .... tb: vr.4. FORTA .... ........ 106 VI.4.1. GeneralitS{i, indicatii metodice . . . 106 Y1.4.2. Jocuri pentru dezvoltarea fo(ei ...110 vrr. coNCLUZtr ......114 BIBLIOGRAFIE ......116

  I. DEZ\-OLT.TR[.T C,( . OBTI CTI\' TL E

  ir isviriui Ll. Importealr educeEiei fia

  Educalra t-izica ;i sp..rr0rl :rars ie n:o.ienilzare. si:ru a ri.spunde cu =erimu lllT*li€a ptenonaliUt:: i-. etry ie .- acceleragie.. aJ den.ohi reneralii. fenomen c,are n€ ( ;rirind particulariUlile r 3rr:rei r

  Etbrnrl intelecrual la crr m€eperea actit'iti1i Sco.are rr cu necesitatea de mipcare car aJucajie fizici corecri- ia n:r-elu

  Prin injluentele pre care oJucalia fizici devine u.r miji pnzitive ale personalit5t:: .rmul colectir'. sentimentele ,le p intrajutorare gi iniliatiri in r elevii tac eforruri de roinF pem mai bune. le fortificd roinla gi le dezvolta spiritul de dis;iplin nonne de joc.

  Orele de educalie tizica dezvoltirii armonioase a orga fizice. cum sunt : indemAna-rea- r

 • TIEREA II}R FIZICE LA A.......... ........31 rc gi paihomotorii .. ... '.31

  32

  e Ei psihomotorii . . .. -...41 43

  fuice qi psihomotorii ..... -..-.44 --ice gi psihomotorii . .. ......49

  76

  77

  ttrdice .....77 ca ritezei .........80 RDO\AREA.... .......87 dodice -....87 rrdonlrii ..........94

  ddice ......100 rca rezistentei 103

  .......106

  mtodice rca fo4ei .........110

  1L4

  116

  I. DEZVOLTAREA CALITATILOR MOTRICE . OBIECTIV AL EDUCATIEI FIZICE

  iN invAlAnnANrul PRTMAR

  I.1. Importan{a educafiei fizice

  Educa{ia fizicd gi sportul cunosc in prezent un amplu proces de modernizare, pentru a rdspunde cu maximul de eficientd noilor sarcini in formarea personalitElii. in etapa actualdasistam la un fenomen de ,, accelera{ie,, al dezvoltdrii frzice qi psihice a tinerei generatii, fenomen care ne oblige la unele reconsiderlri privind particularitS(ile vdrstei de 6-10 ani.

  Efortul intelectual la care este supus elevul odatd cu inceperea activitdti qcolare rcalizarea unui echilibru rational cu necesitatea de miqcare care poate fi atins numai printr-o educalie frzicd corect6, la nivelul claselor primare.

  Prin influentele pe care le exercitd asupra copilului, educafia fizicd devine un mijloc de formare a tr6sdturilor pozitive ale personalitdfii omului de tip nou, curajul, spiritul colectiv, sentimentele de prietenie qi colegialitate, de intrajutorare gi inifiativd in activitate. in intrecerile sportive elevii fac eforturi de voinlE pentru oblinerea unor rezultale cdt mai bune, le fortific6 voinfa gi le mdregte capacitatea de efort, le dezvoltS spiritul de disciplind prin respectarea unor reguli, norne dejoc.

  Orele de educatie frzica trebuie sd contribuie asupra dezvoltdrii armonioase a organismului, sd dezvolte calitAfl

  "Urt.", cum sunt : indem6narea, rapiditatea, precizia in execu{ie,

  106

  4

 • rezistenla la efort, precum gi formarea unor deprinderi 9i obiqnuinle de igiend personald.

  Un rol important in dezvoltarea armonioas6 a qcolarului mic o are dezvoltarca calitdfilor motrice, proces ce se poate realiza cu uqurin{6, folosind o gama variatil de exercilii, jocuri

  qi qtafete simple, atobazd.materiald destul de redusl.

  Dascdlul ce ia in primire copiii, are nobila misiune de a face tot ce-i std in putinJi pentru a supraveghea 9i dirija finuta frzicda elevilor sai. In ansamblul masurilor gi posibilitdJilor ce

  le are la dispozilie - educatia frzicd", prin continut 9i metodologie coordoneaz[ prin migcare armonia structurii biologice. Aldturi de celelalte discipline din planul de inv6{6mdnt, pe care le dinamizeazd' qi revitalizeazd, educafia fizicd, contribuie la integrarea socio -profesionald cat mai rapidd

  a tineretului. in acest context, qcoala, principal factor de educa.re qi formare a tinerei generatii, trdieqte o serie de perfecliondri menite s6-i sporeascd rolul formativ, sE o adapteze qi mai mult la cerintele dezvoltdrii societdtii noastre.

  Educalia fizicd qi sportul reprezintd activit6ti de interes nalional, cu rol crescut tn: intdrirea sdndtaJii, dezvoltarea frzicd

  armonioasd, dezvoltarea calitdlilor motrice, intelectuale qi

  morale ale intregului nostru popor qi, in mod deosebit, a tinerei

  generatii. Integratd intr-o educalie generalS cu profund caracter

  prospectiv, educalia frzica contribuie, prin continutul ei specific, la realizarea idealului educalional 9i a celui social, de formare a unei personalitdli care sI intruchipeze participantul competent qi activ la rezolvarea problemelor societdlii qi la

  modelarea propriei persoane.

  Copilul de azitrebuie pregdtit pentru o societate dinamici,

  in continud evolu{ie, societate care cere o anumitd configura{ie

  frzicd, intelectualS, moral6, civicd- u imbine in mod armonios, lafurile perso sdnitos, armonios dezvoltat fizic. cu o cu o g6ndire creativS, rapid4 cu I capacitate de a selecta, sistematiza gi de a alege cele mai bune solutii gi dc lor in practicd.

  Aldturi de celelalte discipline dir educafia frzicd, contribuie la integrarea c6t mai rapidi gi mai deplin[ a tinerfid se eviden{iazd, func\ia formatir-d a o aceastE ipostazS, trebuie si contribui insuqiri qi capacitili s6-i permite ten&l mai bine qi mai repede meseria alea randament sporit, sd se poat5 angaja r sociale gi sd poatd acfiona in mod i@ mediului qi asupra propriei persoane.

  Datoritd caracterului practic-aplic inscrie printre disciplinele cu mari p obiectivelor generale ale,invitimArru contribufie la cregterea capacitalii r elevilor cu priceperi, deprinderi si oti activitatea productivd, den'oltarea I solicitate in aceste activitdti, obignuire cu activitatea in grup, cu disciplina_ ord

  Dintre funcJiile educafiei fizice gi mod deosebit functia de inti.rire a d capacitSli generale de munca a orl perfectionare a dezvoltdrii hzice: fim capacitdli motrice: func{ia de emulafie g

  6

 • formarea unor dePrinderi 9i

  lmea annonioasd a qcolarului r motrice. proces ce se poate rua variati de exerci[ii, jocuri rida destul de redusd. Dpiii. are nobila misiune de a u a supraveghea qi dirija {inuta ul masurilor gi posibilitSlilor ce

  +a fiz,c\ prin conlinut qi n miScare armonia structurii b discipline din Planul de @zA gi revitalizeazL, edtrca[ia

  rcio-profesionald cat mai raPidd

  n" ;coala- principal factor de gsneralii, triieqte o serie de

  reasci rolul formativ, sd o s dezvolurii societd{ii noastre. reprezintn activitdfl de interes

  rirEa sanetatii, dezvoltar ea frzicd,

  frilor motrice, intelectuale qi ryor qi. in mod deosebit, a tinerei

  1ie generalf, cu profund caracter

  omtribuie, prin conlinutul ei oducalional qi a celui social, de

  re si intruchipeze ParticiPantul na problemelor societilii qi la

  init pentru o societate dinamicd, czrre cere o anumitE configura{ie

  frzicd,, intelectuald, moralS, civic6, un anumit profil care sd imbine in mod armonios, laturile personalitd{ii sale: un individ sdndtos, armonios dezvoLtatfrzic, cu o inalt6 calificare, un om

  cu o gdndire creativS, rapid6, cu spirit de initiativd, cu capacitate de a selecta, sistematiza gi reorgatiza informatiile, de a alege cele mai bune solu