DFPU-Pravilnik-Pravilnik o Primjeni Zakona o Porezu Na Dohodak-H

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravilnik o zakonu na dohodak.

Text of DFPU-Pravilnik-Pravilnik o Primjeni Zakona o Porezu Na Dohodak-H

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA

BRKO DISTRIKT

BOSNE I HERCEGOVINE

Direkcija za finansijeBrko distrikta

1, 76100 : 049/ 220-890

Miroslava Krlee broj 1, 76100 Brko :Telefon 049/ 220-890

Broj: 02- 04.1-72/11 Brko: 16.03.2011.godine.

Na osnovu lana 45. Zakona o porezu na dohodak (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj 60/10) i lana 12. stav (1), taka c) Zakona o Direkciji za finansije Brko distrikta BiH (Slubeni glasnik Brko distrikta BiH broj: 19/07), direktor Direkcije za finansije Brko distrikta BiH, d o n o s i

P R A V I L N I K

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

DIO PRVI-OSNOVNE ODREDBE

lan 1.

(Predmet)Ovim pravilnikom se utvruje nain primjene odredaba Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu: Zakon) koje se odnose na:

a) nain utvrivanja oporezivog dohotka, b) nain utvrivanja godinje porezne osnovice, c) nain obraunavanja i plaanja poreza na dohodak, d) kriteriji plaanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godinjem paualnom iznosu,e) oblik i nain voenja porezne kartice,

f) oblik i nain popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, g) oblik i sadraj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvruje dohodak od samostalnih djelatnosti, h) nain obrauna amortizacije, i) oblik i sadraj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igramaj) isplata u gotovom novcu i drugo.

lan 2.

(Predmet oporezivanja)

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji fiziko lice iz lana 3. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvrenih lanom 5. Zakona, a koji ini razliku izmeu ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi Zakona, smatraju oporezivim prihodima i rashoda koji se kao nuni za ostvarenje tih prihoda, mogu odbiti.

(2) Predmet oporezivanja su i svi prihodi ostvareni po osnovu obavljanja neregistrirane djelatnosti, kao npr.radom na crno ili obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadlenog organa.

(3) Kod utvrivanja osnovice za oporezivanje prihoda iz stava (2) ovog lana, rashodi koje je imalo fiziko lice koje je te prihode ostvarilo, ne mogu se odbiti.lan 3.

(Mjesto sticanja dohotka)

(1) Mjesto sticanja dohotka na koje se porez plaa po odbitku je Brko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Distrikt) kad isplatilac dohotka, rezident ili nerezident ima mjesto poslovanja u Distriktu a dohodak kojeg isplauje iskazuje ili bi morao da iskazuje kao rashode u svojim poslovnim knjigama.(2) Mjesto sticanja dohotka od samostalne djelatnosti je Distrikt ako se mjesto poslovanja nalazi u Distriktu, a ostvareni prihodi se odnose na to mjesto poslovanja.(3) Mjesto sticanja dohotka od nekretnina je u Distriktu ako se nekretnina nalazi u Distriktu.(4) Mjesto sticanja dohotka od pokretnih stvari ukljuujui i otuenje pokretne imovine je Distrikt ako se mjesto poslovanja rezidenta ili nerezidenta nalazi u Distriktu.

DIO DRUGI- GLAVNI DIO

GLAVA I-OPI PRINCIPI UTVRIVANJA DOHOTKA I OPOREZIVOG DOHOTKA

lan 4.

(Prihodi koji se ne smatraju dohotkom)

(1) U skladu sa lanom 6. stav (1) taka a) Zakona, dohotkom se ne smatraju prihodi od raspodjele dobiti preduzea po osnovu uea u kapitalu kao to su:dividende i udjeli, kao i prihodi od otuenja finansijskih instrumenata, odnosno prihodi od otuenja udjela u kapitalu, odnosno dionica i obveznica.(2) Prihodom se ne smatra i dohodak isplaen u vidu socijalne pomoi iz sredstava sindikalne lanarine, kao ni druge socijalne pomoi koje pruaju lica registrovana za humanitarne svrhe.

(3) U skladu sa lanom 6. stav (1) taka m) Zakona, ne smatraju se dohotkom podsticaji za privredni razvoj, koji se dodjeljuju u skladu sa propisima Distrikta, zatim podsticaji entiteta, Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: BiH) i meunarodnih organizacija.lan 5.

(Prihod na koji se ne plaa porez na dohodak) U skladu sa lanom 7. stav (1) taka d) Zakona, ne plaa se porez na dohodak na prihode po osnovu naknade tete zbog posljedica nesree na radu do visine iznosa utvrenog posebnim propisima koji reguliu ovu oblast.lan 6.

(Utvrivanje poreske osnovice)

Osnovica poreza na dohodak iz lana 8. stav (1) Zakona se utvruje tako da se:

a) zbroje svi oporezivi dohoci primljeni u novcu, stvarima ili pravima, ostvareni u Distriktu, entitetima ili inozemstvu,ako Zakonom i ovim Pravilnikom nije drugaije propisano, osim onih iz lana 8. stava (2) Zakona, koje rezidentni poreski obveznik ostvari u toku poreznog perioda iz jednog ili vie izvora utvrenih lanom 5. Zakona,b) od dohotka utvrenog u skladu sa takom a) ovog stava oduzima se preneseni gubitak iz lana 27. Zakona, a potom se dohodak dodatno umanjuje za line odbitke iz lana 25.Zakona i priznatu olakicu iz lana 37. stav (3) Zakona.lan 7.

(Princip blagajne)

(1) Pri utvrivanju oporezivog dohotka prihodi i rashodi utvruju se prema principu blagajne.

(2) Prema principu blagajne u obzir se uzimaju samo prihodi i rashodi koji su doveli do promjene stanja u blagajni kao to su:iznos gotovine, stanje na bankovnom raunu i slino i koji su porezno relevantni. (3)Prihodi se smatraju primljenim kada poreski obveznik njima moe raspolagati.(4)Svaki promet na malo, bez plaanja sa rauna na raun poreznog obveznika uz izdavanje fakture i zakljuenog ugovora, smatra se izvrenim u trenutku predaje, odnosno prijema stvari ili izvrenja usluge.

(5)Rashodi se smatraju nastalim u trenutku kada su umanjili prihod obveznika.

(6)Novani iznos prihoda i rashoda u stvarima utvruje se prema trinoj vrijednosti.

(7)Trina vrijednost iz stava (6) ovog lana je cijena koja bi se ostvarila pri prodaji u uobiajenom poslovnom prometu.

(8)Prihodi se priznaju onome tko ih stekne,odnosno tko ih ostvari na osnovu svoga rada i uloene imovine, kao i kapitala i drugih prihoda propisanih Zakonom.

(9)Rashodi se priznaju onome ko ih je imao, a kome su priznati i prihodi.GLAVA II- UTVRIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNE DJELATNOSTI

lan 8.

(Nesamostalna djelatnost)

(1) Nesamostalnom djelatnou po osnovu koje se ostvaruju prihodi u smislu lana 11. Zakona, smatra se djelatnost u kojoj zaposlenik obavlja djelatnost po uputama poslodavca.

(2) Za odluivanje o tome da li se radi o nesamostalnoj ili samostalnoj djelatnosti uzima se cjelovita slika meusobnih odnosa, s tim da nesamostalnu djelatnost karakteriu injenice da:

a) poslodavac odreuje vrstu, mjesto i vrijeme rada,

b) poslodavac stavlja na raspolaganje zaposleniku sredstva za rad, npr. poslovni prostor sa opremom, radnu odjeu, potreban materijal i drugo,

c) poslodavac snosi poslovne izdatke za zaposlenika, kao to su putni trokovi, dnevnice, terenski dodatak, naknada za odvojeni ivot i drugo,

d) poslodavac zaposleniku isplauje redovnu plau,

e) poslodavac snosi naknadu za obavljanje nesamostalne djelatnosti i za vrijeme odmora i bolesti zaposlenika,

f) zaposlenik pri obavljanju djelatnosti koristi samo svoju sposobnost, a ne i kapital,

g) zaposlenik je obavezan da ima odreeni uinak, ali ne i odreeni uspjeh.

lan 9.

(Poslodavac)

(1) Poslodavci su pravna ili fizika lica koja zapoljavaju fizika lica i koja im za rad isplauju naknadu.

(2) Obaveze poslodavca imaju i:

a) isplatioci dohotka od druge samostalne djelatnosti iz lana 14. stav (5) taka a) Zakona,

b) porezni obveznici dravljani BiH koji su zaposleni u diplomatskom ili konzularnom predstavnitvu

strane drave ili meunarodnoj organizaciji koja ima diplomatski imunitet u skladu sa lanom 4.stav (1) take b), c), d) , e), f) i g) Zakona,

c) porezni obveznici koji dohodak direktno ostvaruju iz inostranstva.

lan 10.

(Zaposlenik)

(1) Zaposlenici su fizika lica koja obavljaju nesamostalnu djelatnost i koja po tom osnovu ostvaruju

prihode.

(2) lanovi Skuptine Brko distrikta BiH (u daljem tekstu: lan predstavnikog organa vlasti) u dijelu dohotka koji ostvaruju po osnovu tih djelatnosti, oporezuju se kao zaposlenici ako su u radnom odnosu, odnosno ako se njihov dohodak ne oporezuje kao dohodak od druge samostalne djelatnosti u skladu sa lanom 14. stav (5), taka a) Zakona.lan 11.

(Prihod od nesamostalne djelatnosti)

(1) Prihodom od nesamostalne djelatnosti smatra se:

a) sva primanja zaposlenika koja on ostvari po osnovu rada, bez obzira pod kojim nazivom ili u kojem obliku su isplaena,

b) svi primici koji pritiu po osnovu prijanjeg radnog odnosa, bez obzira na sadanji status te osobe, ako se radi o plai zaraenoj za vrijeme trajanja radnog odnosa neovisno kada je dolo do prekida radnog odnosa, odnosno kada je raskinut ugovor o radu.

(2) Prihodom od nesamostalne djelatnosti u skladu sa lanom 11. stav (2), take a) i b) Zakona smatraju se prihodi:

a) za rad ili usluge obavljene izvan redovnog radnog vremena kao to su: prekovremeni rad, noni rad, deurstvo, dodatak za uslove rada, regres za godinji odmor, topli obrok isplaen u novcu i slino,

b) koje zaposleniku isplati tree lice sa ili bez dogovora sa poslodavcem kao to su: provizije, popusti, napojnice, nagrade i slino i svi drugi prihodi koje zaposlenik ostvari od treeg lica po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti za poslodavca,

c) za rad u komisijama ili radnim tijelima koje uspostavi poslodavac kao to su komisije za: potrebe popisa, izradu pojedinih akata, izbor novih zaposlenika,disciplinska komisija i slino, koji se oporezuje kao dohodak od nesamostalne djelatnosti ako su poslovi koje treba obaviti u opisu djelatnosti poslodavca, bez obzira na vrijeme izvrenja posla,

d) od unaprijed i