Dh 20140917

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dh 20140917

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  H A L D E R B E R G S EMIDWEEKEDITIE17 SEPTEMBER 2014WEEK 38

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 13 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @H_bergseBode

  EINDELIJK NIEUWGEBOUW VOOR

  GASTELSE SCHOLEN

  HULPVRAAGSTICHTING HOOM

  NEEMT TOE

  OUDENBOSCH - Tijdens het jongerenevenement BOOST! wordt er elk jaar een feest voor jongeren, door jongeren georganiseerd in Ou-denbosch. Het evenement is bedoeld om aan de jeugd te laten zien dat er in Oudenbosch ook dingen worden georganiseerd. Helaas vielen de bezoekersaantallen een beetje tegen. FOTO BERT SALARI

  DOOR MERIJN SITSEN

  Vorige week maandag kreeg de politie een melding dat er in het pand aan de Bosschendijk 173a mogelijk een hen-nepkwekerij was aangetroffen. Toen de politie vroeg in de middag een kijkje ging nemen, trof ze drie personen aan die spullen in een bus aan het laden waren. Het ging hier om materiaal dat op zich zelf niet illegaal is, maar mogelijk wel gebruikt kan worden voor hennepteelt, legt politiewoordvoerder Willem-Jan Uy-tdehage desgevraagd uit. Hij geeft aan dat het gaat om lampen, slangen, potgrond en watertonnen. Ver-volgens is de woning doorzocht, maar er is geen hennep aangetroffen. We kunnen dus niet spreken van een strafbaar feit. We blijven de situatie wel nauwlettend volgen, zegt de woordvoer-der.

  Op hetzelfde adres heeft VVD raadslid An-gela Verwijs een ruitersportzaak. Burge-meester Giel Janssen is ook op de hoogte dat er op het adres waar het raadslid haar zaak heeft de desbetreffende materialen zijn aangetroffen. En van de huurders van het pand is inderdaad mevrouw Ver-wijs. Of er nog andere mensen zijn die het pand huren, kan ik niet zeggen. Ik weet wel dat ze niet het hele pand gebruikt, aldus de burgemeester. Hij geeft aan dat er inmiddels contact geweest is tussen hem en Verwijs. Ik heb haar geadviseerd om contact op te nemen met de politie en te zorgen dat alles tot op de bodem wordt uitgezocht, verklaart Janssen. Het enige wat hij verder kan vertellen, is dat hij weet dat er inmiddels contact is geweest tussen het raadslid en de politie. Over de mogelijke gevolgen kan hij nog niks zeg-gen. De gemeente Halderberge is verder geen partij in dit onderzoek, besluit hij.

  MedewerkingAngela Verwijs geeft aan dat ze op geen enkele manier betrokken is bij de situatie. Op maandag 8 september is er eniger-lei materieel aangetroffen rond het be-drijfspand 173a aan de Bosschendijk. Ik ben hier op woensdagavond 10 septem-ber mee geconfronteerd. De spullen zijn in een busje geladen van-uit een ruimte die gehuurd wordt door iemand anders waar ook ik mijn bedrijfs-ruimte huur. Ik, noch mijn bedrijf, zijn op enigerlei wijze betrokken bij deze ver-dachte spullenhandel. Ik heb mijzelf dan ook gemeld bij de po-litie en werk volledig mee aan het ver-dere onderzoek, is de verklaring van het raadslid. Het bestuur van de VVD-fractie geeft aan dat ze kennisgenomen van de verklaring van Verwijs en wacht de uit-komsten van het lopende politieonder-zoek verder af.

  Verdachte vondst bij pand ChebelleGeen strafbare fei ten aangetrof fen, we houden het wel in de gaten

  OUDENBOSCH Er zijn verdachte materialen gevonden die mogelijk verband kunnen houden met hennepteelt bij een pand aan de Bosschendijk 173a in Oudenbosch. Het pand wordt gedeeltelijk gehuurd door ruitersport-winkel Chebelle die het eigendom is van VVD raadslid Angela Verwijs. Hoewel de politie benadrukt dat bij onderzoek van het pand bleek dat er geen strafbare feiten worden gepleegd, houden ze de situatie wel in de gaten.

  DOOR MERIJN SITSEN

  De gemeente geeft aan dat ze van het bungalowpark een verzoek hebben ont-vangen voor het realiseren van een cen-trumgebouw op het park. In het gebouw komen meerdere functies.

  FunctiesDe bedoeling is dat het centrale gebouw meerdere functies gaat vervullen op het park. Er wordt in het gebouw plek

  ingeruimd voor een receptie met een hoekje voor de eerste levensbehoeften. Daarnaast wordt er in de nieuwbouw een ruimte gemaakt voor horeca en een verblijfplaats. In de groepsaccommodatie kunnen kinderen terecht voor een school-kamp. In deze accommodatie komt plaats voor zon 26 jongens of meisjes.

  ToetsingDe uitbreiding is getoetst aan provinci-aal- en gemeentelijk beleid. Het college

  laat weten dat naar aanleiding van deze beoordeling is besloten om in principe medewerking te verlenen aan het opstar-ten van een bestemmingsplanprocedure. Als de procedure positief is afgerond dan kan er begonnen worden met de bouw van het centrumgebouw. Op de Panje-vaart staan er verschillende bungalows of villas geschikt voor vier, zes of veertien personen. Verder is er op het park een wasserette en zijn er verschillende ver-huurartikelen aanwezig.

  Centrumgebouw op PagnevaartHoreca, winkel , recept ie en verbl i j fmogeli jkheden in nieuwbouw

  HOEVEN Er komt een nieuw centraal gebouw op bungalowpark Pagnevaart. Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe medewerking aan het opstarten van een bestemmingsplanprocedure om de bouw mogelijk te maken.

  OUDENBOSCH Het nieuwe spoordek aan de Zeggeweg en de Spijperstraat in Oudenbosch ligt op zijn plaats. Vanaf maandag was er al weer treinverkeer mo-gelijk over het traject langs Oudenbosch. Voor het plaatsen van het dek werd door ProRail zelfs een hele tribune geplaatst voor de mensen die graag een kijkje kwa-men nemen bij de werkzaamheden. Door de werkzaamheden konden er ruim twee dagen geen treinen rijden over het traject tussen Roosendaal en Dordrecht. Zodra het dek op zijn plek ligt, kan er begonnen worden met de bouw van het viaduct. Hier-door gaat de rondweg van Oudenbosch on-der het spoor door.

  Nieuw spoordekop zijn plaats

  HALDERBERGE Het college van burge-meester en wethouders geeft aan dat ze geen aanleiding zien om in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging tot bevor-dering van de zondagsrust. De vereniging had een brief gestuurd waarin ze de raad en het college vragen om aandacht voor het eerbieden van de zondagsrust. In 2013 heeft de organisatie een soortgelijke brief gestuurd naar aanleiding van het wijzigen van de winkeltijden. Wij zien geen aanlei-ding om met de vereniging van gedachten te wisselen. De verordening winkeltijden is in 2013 vastgesteld door de raad binnen onze toeristisch aantrekkelijke gemeente, aldus het college

  College praat nietover zondagsrust

  OUDENBOSCH Op 13 september is een start gemaakt met de lotenverkoop van de grote clubactie in Oudenbosch. Vereni-gingen uit de gemeente kunnen hun leden loten laten verkopen aan de deur. Deze actie wordt door verenigingen gebruikt als bijdrage voor hun eigen clubkas. Tachtig procent van de inkomsten gaat namelijk di-rect naar de club. Uit de gemeente doen er act verschillende verenigen en organisa-ties mee. Gemiddeld gezien levert de actie voor elke vereniging zon 1500 euro op. De actie draagt bij aan het verenigingsleven dat het volgens de organisatie behoorlijk zwaar heeft in tijden van een terugtrek-kende overheid.

  Start lotenverkoopgrote clubactie

  OUDENBOSCH De vrijwilligerscentrale in Oudenbosch gaat verhuizen naar de Kade. De organisatie geeft aan dat dit best even wennen zal zijn want het de centrale zit al zon negen jaar op het oude adres, de Polderstraat. We nemen gewoon al-les mee, aldus de organisatie. Ze doelen daarmee op het opgebouwde netwerk, de vacatures en de vrijwillige medewerkers. Ook de spreekuren zullen het zelfde blij-ven. Wij kunnen u natuurlijk niet in een verhuisdoos stoppen, dus we hopen dat u vrijwillig meeverhuist met ons, aldus de centrale. Per 1 oktober is de instelling te vinden op de Kade in Oudenbosch op huis-nummer 3.

  Vrijwilligerscentrale gaat verhuizen

  HALDERBERGE - Saver organiseert op zaterdag 20 september onder het motto Glas in het Bakkie een glasbakkenactie. Het doel van de actie is om mensen in de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Ber-gen op Zoom en Woensdrecht . Op de loca-tie Kade in Oudenbosch wordt op zaterdag van 15.00 tot 16.00 een VIP tent ingericht. Iedere inwoner van de gemeente die zijn glas komt brengen wordt als VIP ontvan-gen en krijgt een handige attentie cadeau. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen glas eerder naar de glasbak brengen als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Glas hoeft niet meer afgestoft te worden en doppen mogen ook mee de glasbak in.

  Glasbakkenactie voorbeter scheiden glas

  HALDERBERGE De gemeente gaat ook dit jaar weer op zoek naar de beste jeugd-dichter uit de gemeente Halderberge. Voor de derde keer wordt er dit jaar in het kader van de cultuurmaand ook de beste jeug-dige dichter verkozen. Alle scholen in de gemeente hebben een brief gehad met de vraag om mee te doen en gedichten van kinderen in te sturen. Scholen die mee wil-len doen, kunnen hun gedichten tot 1 ok-tober insturen. Daarna wordt er door een jury bepaald wie het beste gedicht in heeft gestuurd. Tijdens de uitreiking van de Hal-derbergse cultuurprijs op 11 oktober, wordt ook de beste Halderbergse jeugddichter gekozen.

  Gemeente zoektbeste jeugddichter

  STAMPERSGAT Suikerunie rekent op een recordopbrengst voor de bietencam-pagne van 2014. De campagne is deze week weer begonnen en het bedrijf heeft hoge verwachtingen van de komende periode. Verwacht wordt dat er een op-brengst van 14,9 ton suiker per hectare uit komt. De hoge opbrengst komt volgens Suikerunie door de milde winter. Door de goede oogst komt er een groot