Dh 20141105

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  H A L D E R B E R G S EMIDWEEKEDITIE5 NOVEMBER 2014WEEK 45

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 13 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @H_bergseBode

  GEMEENTE DAMT

  WATEROVERLAST IN

  HALDERBERGE MOET MEER VLUCHTELINGEN

  HUISVESTEN

  DOOR VERA DE GEUS

  De Bernardusschool, St. Joannesschool en De Linde gaan op korte termijn met elkaar fuseren en betrekken samen een nieuw gebouw. Volgens Krebbekx is dit een goed moment om na te denken over de toekomst. Om die reden is er ook na-gedacht over een nieuw lesrooster. Als uitgangspunten hebben we continuteit, rust en goed organiseren van het onder-wijs genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het vijf gelijke dagen-model zeer geschikt is. Onze leerlingen gaan dan vijf dagen per week van 8.00 tot 14.00 uur naar school. Er is een hele korte middagpauze op school, iedereen blijft dus over. De vrije woensdagmiddag en eventuele vrijdagen vervallen dan, zegt hij.

  BoterhamDe manager van de Borgesiusstichting geeft aan dat er behoorlijk wat conse-quenties aan zitten. Om die reden is er een informatieavond gehouden voor de ouders. Er werden vooral heel kritische vragen gesteld, wat heel begrijpelijk is. Ouders maken zich zorgen over extra kos-ten voor naschoolse opvang, vrezen dat ze hun werkdagen anders in moeten gaan richten en sommigen betreuren het dat de kinderen niet meer thuis komen om een boterham te eten, weet Krebbekx. Het invoeren van het nieuwe plan gebeurt niet zomaar. Als er te veel weerstand is, gaat het niet door. Wettelijk gezien met het ouderge-deelte van de medezeggenschapsraad ermee instemmen en deze vertegen-

  woordigt natuurlijk de ouders van de leerlingen. Zij krijgen een enquete thuis-gestuurd zodat we weten hoe een ieder er over denkt. Op basis daarvan zal de medezeggenschapsraad er al dan niet mee instemmen. Maar nogmaals, als de ouders het niet willen, gaat het plan niet door. De bal ligt bij hen.

  Andere scholenVolgens Krebbekx gaat het om een pilot specifi ek voor Oud Gastel. Er is niet ge-sproken met andere scholen. Dat is niet aan de orde voorlopig, hoewel je ook in de rest van Nederland steeds meer van dit soort modellen gehanteerd ziet wor-den. Als het in Oud Gastel doorgaat, sluit ik dan ook niet uit dat er meer Halder-bergse scholen volgen, maar laten we niet voor de muziek uitlopen, besluit hij.

  Gastelse school sleutelt aan tijdenDe bal voor nieuwe school t i jden l igt nu sowieso bi j de ouders

  OUD GASTEL - De kans is aanwezig dat kinderen in Oud Gastel voortaan vijf dagen in de week van 8.00 tot 14.00 uur naar school gaan. De directies van de drie scholen in Oud Gastel die gaan fuseren en het overkoepelend orgaan de Borgesiusstichting zijn in ieder geval voorstander van het plan met het oog op continuteit, rust en een goede organisatie van het onderwijs. De ouders lijken tot op heden vooral kritisch, met name vanwege de zorg voor extra kosten voor naschoolse opvang. Toch benadrukt manager Jos Krebbekx dat het uiteindelijk de ouders zijn die beslissen of het plan wel of niet doorgaat.

  KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  ...VOOR HET

  LAATSTE ACTUELE LOKALE

  NIEUWS...

  HALDERBERGE - Op donderdag 13 novem-ber wordt in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal een themadag over oncologie gehouden. Tijdens deze dag staat de zorg voor patinten met kanker centraal. Er worden verschillende activiteiten georga-niseerd, zoals een informatiemarkt, een verwenmoment voor oncologiepatinten en een themabijeenkomst. Tevens vinden rondleidingen op de afdeling Nucleaire Ge-neeskunde en in het ZRTI plaats. Van 10.30 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden een bezoekje brengen aan de informatiemarkt rondom oncologische zorg. De markt vindt plaats tussen de centrale hal en de ingang van de polikliniek.

  Themadag over oncologie

  OUDENBOSCH - Om inwoners van Halder-berge bewust te maken van mogelijkheden die er zijn om langer zelfstandig te blijven wonen en welke instanties daarbij kun-nen helpen, organiseert de gemeente op dinsdag 18 november een gratis informa-tiemarkt Langer thuis in eigen huis. Deze is van 14.00 uur tot 21.00 uur in Cultureel Centrum Fidei et Art in Oudenbosch. Op de informatiemarkt staan diverse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties uit Halderberge en omstreken. Zij geven infor-matie en advies over alles wat er bij komt kijken om met plezier langer zelfstandig te blijven wonen. Tijdens de markt is er om 15.00 en 19.30 uur een theatervoorstelling.

  Infomarkt Langer thuis in eigen huis

  BOSSCHENHOOFD - Stichting Carnaval De Smoorfrters uit Bosschenhoofd is op zoe-ken naar een lid voor de Raad van 11. He-laas heeft Marcel den Braber te kennen gegeven te stoppen als lid van de Raad van 11 wegens verhuizing naar Nispen. Wij willen Marcel bedanken voor zijn inzet voor onze carnaval en wensen hem en zijn gezin heel veel succes en leut in Nispen. Nu zijn we nog met 10 raadsleden over dat betekent dat we op zoek zijn naar de 11e. Wil jij onze gezellige club versterken, meld je dan aan bij Prins Eric Jan den Eerste of bij 1 van onze bestuursleden van de Carna-val. Hopelijk zijn we weer voltallig met de carnaval, zegt men.

  Smoorfrterslaand zoekt lid raad van 11

  HALDERBERGE - In de gemeente Halder-berge wonen drie mensen die honderd jaar of ouder zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vol-gens het onderzoek dat recent is gehouden woonden er dit jaar op 1 januari bijna 2100 inwoners van 100 jaar of ouder in Neder-land. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als op 1 januari 2000. De komende tien jaar wordt opnieuw een verdubbeling van het aantal honderdplussers verwacht. In Bra-bant waren er op 1 januari van dit jaar 227 honderdplussers. Eindhoven heeft de meeste inwoners van honderd jaar of ouders, 26 in totaal. In Breda wonen er 22 en in Den Bosch 13.

  Halderberge heeft drie honderdplussers

  HOEVEN - De VVD maakt zich zorgen over overlast van arbeidsmigranten. We heb-ben fotos en fi lmpjes die op sociale media circuleren waaruit duidelijk blijkt dat in-woners van met name Hoeven en Ouden-bosch ernstige overlast ervaren van grote hoeveelheden zwerfafval en openbaar dronkenschap, aldus fractievoorzitter Melisse die wil dat de gemeente de rom-mel meteen opruimt en de kosten verhaalt. Ook vreest hij dat, als er straks geen 100 maar 250 arbeidsmigranten in de Olmen zitten, het probleem alleen maar groter zal worden. Melisse wil dat de gemeente in gesprek gaat met de exploitant van de Ol-men en een lik-op-stuk-beleid gaat voeren.

  VVD: Fikse overlast van arbeidsmigranten

  HALDERBERGE - Hoe goed ken je je ei-gen gemeente? Soms stuit je in je eigen gemeente onverwacht op mensen die bijzonder werk doen voor een vereniging of op mensen die een speciale hobby heb-ben, een uniek voorwerp bezitten of een plaats weten waar een bijzonder verhaal aan verbonden is. Bent u zo iemand, dan horen wij graag uw verhaal. Wellicht ko-men wij u dan interviewen en plaatsen wij uw verhaal met een bijpassende foto in de Halderbergse Bode. Laat anderen kennis-maken met een stukje Typisch Halderberge en verras de lezers met uw verhaal. Aan-melden met een korte toelichting kan via v.degeus@internetbode.nl

  Lezersoproep voor Typisch Halderberge

  HALDERBERGE De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg investeren samen met het Rijk en de Europese Unie de komende jaren voor 321 miljoen euro om de Zuid-Nederlandse economie te ont-wikkelingen tot een sterke kennisecono-mie. Ruim een derde van dat bedrag (113 miljoen euro) is daarbij afkomstig uit Eu-ropa. De miljoenen zijn bedoeld voor inno-vatieve projecten die de werkgelegenheid bevorderen. De Brabantse gedeputeerde Bert Pauli noemt als voorbeeld het combi-neren van de high tech met de agrarische sector. In beide takken van sport zijn we al goed, maar in combinatie zijn we in staat om unieke landbouwmachines te maken.

  Miljoenen voor innovatieprojecten

  OUDENBOSCH - Iedere zaterdag weet de leiding van Scouting Oudenbosch weer iets nieuws te plannen om samen met kin-deren spelenderwijs op ontdekkingstocht te gaan. Ben jij een meisje of jongens tus-sen de 5 en 7 jaar kom dan snel een keer kijken op de zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Verder zijn we dus ook op zoek naar enthousiaste leiding ter aanvulling van het beverteam. Naast dat je als vrij-williger de kans krijgt om iets te betekenen voor de ontwikkeling van de kinderen, krijg je er ook een super gezellig leidingteam bij! Ben jij goed met kinderen en lijkt je dit wat? Neem dan snel contact op met: bevers@scoutingoudenbosch.nl

  Scouting zoekt be-vers en beverleiding

  HOEVEN - Reddingsbrigade De Vuurtoren uit Oudenbosch was in het zonnige weekend van 1 en 2 november op kamp in Hoeven. De deel-nemers kwamen verkleed in stijl van de Noormannen, de Grieken, de Arabieren of de Egyptenaren naar het kamp. De Egyptenaren bleken tijdens het kamp de meeste punten verdiend te hebben en kregen na afloop een mooie medaille omgehangen. FOTO DE VUURTOREN

  VW GOVERS.NLERkENd VOLkSWaGEN, audi,

  SEat & SkOda SpEciaLiStStanderdmolen 10 | 0165 - 514 368

  Roosendaal / Oud-Gastel

  Bosschendijk 140 4731 RD Oudenbosch T: 0165 502512

  www.tuincentrumdebont.nl

  1973 - 2014na 41 jaar

  TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

  ALLES MOET WEG!!

  TOTALELEEGVERKOOP

  ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

  tuincentrum

  Etten-LeurALLE ZONDAGEN OPEN 12 -