of 16 /16
2017 m. rugpjūčio 3 d. Savaitraščio Nr. 115 Nemokamas Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d. Druskininkai patrauklūs ne tik paslaugų įvairove, bet ir kultūros renginių lygiu 16 psl. Kainų komisijos sprendimu, UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos keisis, bet ir toliau išliks vienos mažiausių šalyje 3 psl. Druskininkiečiui stalo tenisininkui – net trys aukso medaliai 8 psl. Dianos Lukošiūnaitės karpinių magija Laima Rekevičienė Dianos Lukošiūnaitės kar- piniuose iš popieriaus – atvi - rukuose, paveiksluose, užuo- laidėlėse – gamtos vaizdai, liaudies meno ornamentai, stilizuoti augalai, paukščiai, angelai. Pakeri įmantrūs si - metriški ir asimetriški me- nininkės sukurti spalvoti ir vienspalviai karpiniai. Diana užaugo nuostabiame Drus- kininkų kurorte, tuometė- je dailės mokykloje ji baigė tekstilės specialybės moks- lus. Vėliau studijas tęsė Ste- po Žuko taikomosios dailės technikume (dabar J. Vieno- žinskio menų studijų cen- tras), o 2006 m. studijas Vy- tauto Didžiojo Universitete vainikavo Socialinio darbo bakalauro diplomas. Diana dalyvavo daugiau nei per 70 parodų Lietuvoje, Lenki - joje, Baltarusijoje. Surengė 13 autorinių parodų. Ji yra Liau- dies meno parodos „Pasaulis – namuose“ dalyvė (2014 m.). Jos karpinių yra „Lietuvos ir pasaulio karpinių meno“ (2009 m.), „Bran- dumos“ (2010 m.), „Karpinių Ka- lėdos“ (2015 m.) almanachuo- se, Tautodailės metraščiuose. Alvyros Grėbliūnienės „Akių ra- mybės ežere“ (2010 m.) ir Onos Alesiūtės-Bleizgienės „Saulėly- dis“ (2015 m.) poezijos knygos iliustruotos jos karpiniais. Kūri - nių yra įsigiję privatūs asmenys, keletas iškeliavo į Norvegiją, An- gliją, Ameriką, Lietuvos nacio- nalinį muziejų. Nuo 2010 metų D. Lukošiūnai - tė yra Lietuvos Tautodailininkų sąjungos, Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ bei Lietuvos Meno terapijos aso- ciacijos narė. 2012 m. jai suteik- tas Meno kūrėjos statusas. 2013 m. apdovanota ženklu „Brandu- mos garbė“, o 2014 m. geriausio metų liaudies meistro konkurse „Aukso vainikas“ regioniniame ture ji pelnė III-ąją vietą. Šiuo metu Dianos karpinius galima apžiūrėti Viečiūnų ben- druomenės centre. Kada jūsų gyvenime atsira- do karpiniai? – Ieškojimų keliu ėjau ne vie- nerius metus, kol nepabandžiau karpinių. Ir taip nuo 1998 metų iš rankų nepaleidžiu žirklučių. Lan- kiau karpinių parodas ir jie vis la- biau patiko, traukė. Kai pamačiau karpinių meistrės Violetos Kasa- buckienės parodą Druskininkuo- se, jos karpiniai tiesiog sužavėjo. Dar lopšelyje-darželyje „Bitu- tė“ dirbdama apipavidalintoja, paėmusi popieriaus lapą, norė- davau iš jo išgauti ką nors iš- kilaus, skulptūriško. Tuomet tiesiog mėginau sluoksniuoti popierių, kurti iš jų ką nors ne- įprasto. Karpiniai į mano gyveni - mą atėjo tarsi savaime. Jie pui - kiai tiko saviraiškai. Ką jums suteikia karpy- mas? – Tai ir atsipalaidavimas. Ir tie- siog gyvenimo būdas. Laisvalai - kio praleidimas. Savęs įprasmi - nimas. Pačios karpiniai – unika- lūs, sudėtingi, atspindintys įvairiausius siužetus. Kaip jie gimsta? Kas padiktuoja te- mas? – Būna įvairiai. Mane visada labai domino filosofinės temos, skaičiau tokias knygas. Man ne- labai įdomu karpyti gėlytes ar gyvūnėlius – norisi perteikti gi - lesnę mintį. Tarkime, pamąstau, kas yra riba, kas egzistuoja virš žemės, kas – po žeme. Štai ir tema, ku- rią galima labai įvairiai perteikti. Kartais, naudojant augalų moty- vus, kartais – įvairius simbolius. Tapyboje nuotaiką galima iš- reikšti spalvomis, o karpiniuose tai padaryti labai sudėtinga. Beje, mano karpiniai yra spalvoti ir vienspalviai. Man augalai atrodo lyg gyvos būtybės, todėl negaliu jų tik iš juodo popieriaus karpyti. Žinoma, juoda ir balta spalva – klasikinės, tad ir karpinių par- odose dažniausiai būna reika- laujama būtent šių dviejų spal - vų karpinių. Kuriant karpinį, svarbiausia – geras popierius. Jo sudėtinga gauti. O juk nuo popieriaus ko- kybės priklauso, koks bus karpi - nys. Mėgau ploną spalvotą po- pierių. Kuo jis plonesnis, tuo trapesnis, grakštesnis bus kar- pinys. Galima iškarpyti smulkes- nes detales, naudoti ir kelis spal - voto popieriaus sluoksnius, kad išgautum tarsi judėjimo efektą. Žinoma, tokie spalvoti karpi - niai parodoms nelabai tinka. Taigi tenka karpyti ir vienspal - vius. Tada idėją bandau išreikš- ti, naudodama šešėlių efektą. Man įdomus ieškojimo proce- sas. Turi būti kas nors naujo. Ar kokią knygą perskaitau, ar koks įvykis nutin- ka, kyla įvai - rių minčių. D. Lukošiūnaitei karpymas – ir atsipalaidavimas, ir laisvalaikio praleidimo būdas, ir savęs įprasminimas, ir atgaiva širdžiai/Lai - mos Rekevičienės nuotrauka 5 psl. Druskininkuose ir vėl – šunų mylėtojų fiesta 8 psl.

Dianos Lukošiūnaitės karpinių magija · Dianos Lukošiūnaitės karpinių magija Laima Rekevičien

Embed Size (px)