Click here to load reader

Dictionar Juridic.pdf

  • View
    477

  • Download
    38

Embed Size (px)

Text of Dictionar Juridic.pdf

A Abitatie Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case Drept Civil -: Abitatie Obligatie a judecatorului de a nu se pronunta intr-o cauza in care exista suspiciuni in ceea ce priveste obiectivitatea sa, in conditiile expres prevazute de lege Judecata -: Abtinere Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important. Art. 488 Cod civil: "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului." Drept Civil -: Accesiune Act juridic Manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice Exista doua acceptiuni ale actului juridic: negotium juris, ce semnficia intelegerea propriu-zisa dintre parti instrumentum probationes, ce semnifica inscrisul in care este evidentiata intelegerea Drept Civil -: Act juridic Acte in care fiecare parte procura celeilalte un avantaj numai in schimbul unui alt avantaj echivalent. Exemple de acte cu titlu oneros: vanzarile, inchirierile, imprumuturile cu dobanda, contractul de munca (C. Hamangiu, Drept Civil Roman). Drept Civil -: Acte cu titlu oneros Acte mortis causa Acte ce au ca scop producerea efectelor numai dupa moartea autorilor lor. Actele mortis causa se mai numesc si acte de ultima vointa si sunt menite, in general, sa produca si sa reglementeze transmiterea bunurilor autorului dupa moartea sa. Tipul principal al actelor mortis causa este testamentul, act unilateral care nu produce efecte cat timp autorul traieste, insa are efect asupra transmiterii bunurilor acestuia din ziua decesului (C. Hamangiu, Drept

Abtinere

Accesiune

Acte cu titlu oneros

Civil Roman). Drept Civil -: Acte mortis causa Actionar semnificativ Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz. Membrii consiliului de administratie al societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face in mod obligatoriu. Mai multe - in acest sens pot fi gasite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, consolidata. Legea pietei de capital Drept Comercial -: Actionar semnificativ Actiunea penala Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni. Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege. Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal. Actiunea penala este reglementata prin Codul de Procedura Penala Drept Procesual Penal -: Actiunea penala Afin Ruda prin alianta Drept Civil -: Afin Sanctiune penala, administrativa, civila ... samd, ce consta in plata unei sume de bani, aplicata in urma incalcarii unei norme legale. General, extins -: Amenda Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

Amenda

Angajator

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al angajatorului, sunt definite in Codul muncii Dreptul Muncii -: Angajator Anulabila, proprietate Proprietate dobandita in temeiul unui act translativ de proprietate anulabil (lovit de nulitate relativa). Drept Civil -: Anulabila, proprietate Cale de atac Actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei General, extins -: Apel

Apel

Apelant

Persoana ce a facut apel impotriva unei sentinte sau incheieri judecatoresti General, extins -: Apelant Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie. Arbitrajul poate fi incredintat, prin conventia arbitrala, uneia sau mai multor persoane, investite de parti sau in conformitate cu acea conventie sa judece litigiul si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru ele. Arbitrul unic sau, dupa caz, arbitrii investiti constituie, in sensul dispozitiilor de fata, tribunalul arbitral. Arbitrajul se organizeaza si se desfasoara potrivit conventiei arbitrale, incheiata conform cu prevederile cap. II. Sub rezerva respectarii ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, partile pot stabili prin conventia arbitrala sau prin act scris incheiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumita reglementare avand ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si inlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie sa le urmeze in judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea intre parti a cheltuielilor arbitrale, continutul si forma hotararii arbitrale si, in general, orice alte norme privind buna desfasurare a arbitrajului. In lipsa unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea reglementa procedura de urmat asa cum va socoti mai potrivit. Daca nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme, se vor aplica dispozitiile ce urmeaza. Partile pot conveni ca arbitrajul sa fie organizat de o institutie permanenta de arbitraj sau de o terta persoana. Arbitrajul este definit in Codul de Procedura Civila al Romaniei De asemeni, arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International Drept Procesual Civil -: Arbitraj

Arbitraj

Arbitraj Arbitrajul institutionalizat consta in incredintarea, prin conventia institutionalizat arbitrala, unui tribunal arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj sa judece un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva si obligatorie pentru parti, potrivit prezentelor reguli.

Arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor investiti constituie, in sensul prezentelor reguli, tribunalul arbitral al Curtii de Arbitraj. Solutionarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. In intreaga procedura arbitrala trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii. Arbitrajul institutionalizat este reglementat prin: Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International Drept Comercial -: Arbitraj institutionalizat Arenda Suma de bani platita de arendar proprietarului bunului in schimbul cedarii temporare a dreptului de exploatare a acestuia Drept Civil -: Arenda Ruda in linie dreapta dintr-o generatie anterioara Drept Civil -: Ascendent O asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii: a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca; b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate; c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi; d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale; e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;

Ascendent

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege; g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor; h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este reglementata in Legea 346/2002 republicata 2009 Dreptul Muncii -: Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Asistenta judiciara gratuita In cazurile prevazute de lege, barourile asigura asistenta judiciara in urmatoarele forme: a) in cauzele penale, in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala; b) in orice alte cauze decat cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, in conditiile legii; c) asistenta judiciara prin avocat, acordata la solicitarea organelor administratiei publice locale. In cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridica. Mai multe - pot fi regasite in OUG nr. 159/2008, precum si Legea nr. 51/1995 Profesia de avocat -: Asistenta judiciara gratuita Asociatie de proprietari Forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintrun condominiu. Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii. Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.

Asociatia de proprietari este definita in Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Drept Civil -: Asociatie de proprietari Audit financiar activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera. Auditul financiar cuprinde si auditul statutar, desfasurat potrivit legii. Activitatea de audit financiar este reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, modificata prin Legea nr. 26/2010 Drept Bancar si Financiar -: Audit financiar Autentificare notariala Pentru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor. Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamantul in momentul incheierii actului. Pentru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor. Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamantul partilor care figureaza in act. In acest caz, in incheierea de incuviintare a autentificarii se va mentiona ora si locul luarii consimtamantului fiecarei parti. Profesii juridice -: Autentificare notariala Autoritate vamala Autoritate investita, in principal, cu aplicarea reglementarilor vamale. La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala.

Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara. Ea are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara. Autoritatea vamala este definita in Codul Vamal Drept Vamal -: Autoritate vamala Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, cu patrimoniu propriu, in coordonarea directa a viceprimministrului, prin preluarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agentie care se desfiinteaza. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta energetica, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si exercita atributiile stabilite prin lege. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei indeplineste atributiile si competentele prevazute in Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin alte acte normative in vigoare. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este reglementata de HG nr. 1428/2009 General, extins -: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Autoritatea Autoritatea asigura aplicarea procedurii legale de acordare, redobandire, Nationala pentru renuntare si retragere a cetateniei romane. Cetatenie Autoritatea are urmatoarele functii principale: a) indeplineste prevederile legale cu privire la acordarea, redobandirea, renuntarea si retragerea cetateniei romane; b) desfasoara, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu

privire la problemele in materie de cetatenie, precum si cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de cetatean european, in conditiile regulamentului de organizare si functionare stabilit prin ordin al ministrului justitiei; c) propune Ministerului Justitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate. Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie: OUG 5/2010 Drept Civil -: Autoritatea Nationala pentru Cetatenie Autoritatea Organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate Nationala pentru juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Protectia prin preluarea atributiilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, ale Centrului Pilot de Asistenta si Protectie a Drepturilor Victimelor Violentei in Familie, ale Centrului de Informare si Copilului Consultanta pentru Familie si ale Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei. Obiectivele Autoritatii sunt: a) promovarea si respectarea drepturilor si libertatilor civile ale copiilor; b) monitorizarea respectarii drepturilor copilului la nivel national; c) responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii; d) responsabilizarea comunitatilor locale pentru prevenirea separarii copilului de parinti si sustinerea familiilor pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor copii; e) protectia unor grupuri vulnerabile de copii si tineri care necesita o protectie speciala; f) dezvoltarea sistemului de servicii destinate protectiei copilului la nivel national; g) indrumarea metodologica in domeniul sau de competenta a activitatii directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului care functioneaza in subordinea consiliilor judetene si, respectiv, in subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a activitatii serviciilor publice de asistenta sociala; h) elaborarea si implementarea politicilor in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului; i) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membrii sai; j) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie; k) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie. Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului, Autoritatea are urmatoarele functii principale: a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea si aplicarea strategiilor si a programelor in domeniul protectiei copilului si familiei; b) de monitorizare a respectarii drepturilor copilului; c) de promovare a

drepturilor copilului si a valorilor familiale; d) de colectare, analiza si evaluare a datelor si informatiilor privind drepturile copilului si apararea si consolidarea familiei; e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern; f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz, si de gestionare a bugetelor si a fondurilor alocate; g) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii reglementarilor in domeniul propriu de activitate; h) de control al modului in care sunt respectate drepturile copilului, ale tinerilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala, in care este sprijinita familia si sunt aplicate reglementarile din domeniul propriu de activitate Functionarea si organizarea autoritatea sunt reglementate de: HG nr. 1385/2009 Dreptul Familiei -: Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului Avocatul Poporului Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In activitatea sa, avocatul poporului este independent fata de orice autoritate publica. In exercitarea atributiilor sale, avocatul poporului nu se substituie autoritatilor publice. Avocatul poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu il poate obliga pe avocatul poporului sa se supuna instructiunilor sau dispozitiilor sale. Avocatul poporului este numit de Senat pe o durata de 4 ani. Mandatul avocatului poporului poate fi reinnoit o singura data. Institutia Avocatului Poporului este reglementata de Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului Drept Civil -: Avocatul Poporului B Barou Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia. Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Baroul este constituit la nivelul fiecarui judet al Romaniei. Constituirea si functionarea de barouri in afara U.N.B.R. sunt interzise. Barourile tin evidenta separata a avocatilor pentru fiecare forma de exercitare a profesiei. Profesia de avocat -: Barou Bun Valoare economica destinata a satisface nevoi materiale sau spirituale, susceptibila de apropriatiune sub forma dreptului patrimonial (prof. univ. dr. Ghe. Beleiu) Un lucru, dreptul patrimonial care are ca obiect lucrul. Drept Civil -: Bun

Bunuri comune Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita. In cazul procesului de divort, cei doi soti pot solicita si efectuarea partajarii bunurilor comune din casatorie, a partajului. Partajul se poate efectua, insa, si dupa ce hotararea de divort ramane definitiva, la solicitarea uneia dintre parti. Mai multe - privind bunurile comune din casatorie se regasesc in Codul Familiei Dreptul Familiei -: Bunuri comune C Cadastru Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii. Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativteritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza: a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori

legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate. Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996 Drept Civil -: Cadastru Capacitate Aptitudinea de a face un act juridic sau de a interveni la el, adica de a dobandi si de a exercita drepturi. Capacitate de folosinta: aptitudinea de a fi titularul unor drepturi Capacitate de exercitiu: aptitudinea de a exercita drepturile al caror titular este respectiva persoana (C. Hamangiu, Drept Civil Roman). Drept Civil -: Capacitate Capacitatea de folosinta a persoanei Aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a avea drepturi si obligatii civile. Drept Civil -: Capacitatea de folosinta a persoanei

Cartea funciara Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti: A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului; b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile; c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept; c) stramutarile proprietatii; d) servitutile constituite in folosul imobilului; e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum

si actiunile privitoare la proprietate; f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute. C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani; b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte; c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte. Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate. Cartea funciara este reglementata de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996 Drept Civil -: Cartea funciara Casa de Asigurari a Avocatilor In cadrul U.N.B.R. este organizata si functioneaza Casa de Asigurari a Avocatilor, in scopul stabilirii si acordarii pensiilor si ajutoarelor sociale cuvenite avocatilor si urmasilor acestora cu drepturi proprii la pensie, in conditiile prevazute de legea speciala. Organizarea si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc de Congresul avocatilor prin statutul acesteia. Sunt membri ai Casei de Asigurari a Avocatilor toti avocatii in activitate, avocatii pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si la ajutoare sociale. Avocatul inscris in barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mica dect suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., astfel inct sa acopere nevoile curente de plata ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din alte forme de asigurari sociale. Cadrul juridic de reglementare a Casei de Asigurari a Avocatilor este descris in Legea nr. 51/1995, organizarea si exercitarea profesiei de

avocat, republicata in 2001, consolidata Profesia de avocat -: Casa de Asigurari a Avocatilor Casatorie Numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor de soti prevazute in Codul Familiei. Varsta minima de casatorie este de optsprezece ani. Pentru motive temeinice, minorul care a implinit vrsta de saisprezece ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai, ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul. Casatoria se incheie in fata delegatului de stare civila al Consiliului popular al comunei, orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul caruia se afla domiciliul sau resedinta oricaruia dintre viitorii soti. Cei care vor sa se casatoreasca vor face, personal, declaratia de casatorie la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria. Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite, din oficiu si fara intirziere, serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei. Dreptul Familiei -: Casatorie Centru comercial Structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate. Suprafata de vanzare a unui centru comercial reprezinta suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse si servicii de piata si de alimentatie publica cuprinse in aceasta Centrul comercial este definit in Legea privind codul consumului, legea nr. 296/2004, republicat 2008 Drept Comercial -: Centru comercial Certificat de conformitate Document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta increderii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.

Certificatul de conformitate este reglementat de Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008 Drept Comercial -: Certificat de conformitate Cesiune de creanta Clauza abuziva Conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane General, extins -: Cesiune de creanta Clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul si care prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract creeaza, in detrimentul consumatorilor si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Termenul este definit in cadrul Codul Consumului Drept Comercial -: Clauza abuziva Clauza de Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata confidentialitate contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca. Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese. Clauza de confidentialitate este definita in Codul muncii Dreptul Muncii -: Clauza de confidentialitate Clauza de neconcurenta Clauza care il obliga pe salariat sa nu presteze, in interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate in favoarea unui tert care se afla in relatii de concurenta cu angajatorul sau si il obliga pe angajator sa

ii plateasca salariatului o indemnizatie lunara. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului. Clauza de neconcurenta nu poate fi stabilita pe durata perioadei de proba. Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 25% din salariu. Indemnizatia trebuie platita intocmai si la timp. Clauza de neconcurenta este definita in Codul Muncii Dreptul Muncii -: Clauza de neconcurenta Colegiului Consilierilor Juridici Colegiul teritorial este organizatia profesionala creata pentru toti consilierii juridici asociati in aceasta forma de organizare dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitarii profesiei, ce asigura organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic in mod unitar si apara drepturile si interesele legitime ale consilierilor juridici. Colegiul teritorial este persoana juridica de interes general si are sediul in orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti. Colegiul teritorial are patrimoniu si buget propriu. Patrimoniul Colegiului poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile dreptului comun. Contributia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilita de fiecare colegiu. Colegiul teritorial activeaza in baza statutului propriu. Colegiul Consilierilor Juridici este reglementat in Statutul profesiei de consilier juridic Profesii juridice -: Colegiului Consilierilor Juridici Comisar de mediu Comisarul este functionar public cu statut specific, ce poarta de regula uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Garda Nationala de Mediu. Comisarii din cadrul comisariatelor judetene, al municipiului Bucuresti si al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au atributii de inspectie si control precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe teritoriul judetului in care functioneaza, al municipiului

Bucuresti respectiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Activitatea Comisarilor Garzii Nationale de Mediu este reglementatat de HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu Dreptul Mediului -: Comisar de mediu Comisia fiscala centrala Este constituita pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal. Comisia emite decizii pentru: a) problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei; b) problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun. Organizarea si functionarea Comisiei sunt reglementate prin: Ordin nr. 183/2010 Drept Bancar si Financiar -: Comisia fiscala centrala Comisia Nationala de Prognoza Comisia Nationala de Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, avand rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romanesti in ansamblu, pe sectoare si in profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele masuri de politica economica proiectate de Guvern, in concordanta cu Programul de guvernare. Acvtivitatea CNP este reglementata de OG nr. 22/2007, modificata prin OUG nr. 119/2008, aprobata prin Legea nr. 139/2009 precum si in OG nr. 22/2007 General, extins -: Comisia Nationala de Prognoza Compensatie Stingerea a doua obligatii reciproce, pana la concurenta celei mai mici dintre ele. Drept Comercial -: Compensatie

Comunitate de bunuri

Conform art. 30 Codul Familiei: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune. Dreptul Familiei -: Comunitate de bunuri Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in conditiile Codului de procedura penala; c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat. Concedierea este reglementata de Codul Muncii Dreptul Muncii -: Concediere

Concediere

Concordatul preventiv

Un contract incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla intreprinderea debitorului. Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor, astfel cum este definit la art. 1, cu urmatoarele exceptii: daca impotriva debitorului s-a pronuntat o hotarare irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice; daca impotriva debitorului a fost deschisa procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv; daca cu 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai

beneficiat de un concordat preventiv; daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege; daca membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras raspunderea in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aducerea acestuia in stare de insolventa; prevederile lit. b) raman aplicabile; daca debitorul are inscrise fapte in cazierul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Concordatul preventiv este reglementat in Legea 381/2009 Drept Comercial -: Concordatul preventiv Conditia Un eveniment viitor si nesigur ca se va produce, de care depinde insasi existenta raportului juridic obligational. General, extins -: Conditia Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz. Constituie condominiu: un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia; un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua. Mai multe -: Legea nr. 310/2009 Drept Civil -: Condominiu

Condominiu

Conflict de competenta

Exista conflict de competenta: 1. cand doua sau mai multe instante se declara deopotriva competente sa judece aceeasi pricina; 2. cand doua sau mai multe instante, prin hotarari irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricina. Instanta, inaintea careia s-a ivit conflictul de competenta, va suspenda din oficiu orice alta procedura si va inainta dosarul instantei in drept sa hotarasca asupra conflictului. Conflictul de competenta este reglementat de Titlul IV (art 20 - 23) din Codul de Procedura Civila Drept Procesual Civil -: Conflict de competenta

Consultatie juridica

Consultatiile juridice pot fi acordate, conform legii, doar de catre Avocatii inscrisi in Barouri membre ale UNBR, in scris sau verbal in domenii de interes pentru client, precum: a)redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata; b)elaborarea de opinii legale; c)elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea; d)elaborarea proiectelor de acte normative; e)participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii; f)orice alte consultatii in domeniul juridic. Cadrul legal al consultatiei juridice este definit in Statutul profesiei de avocat Link util: Consultatie juridica divort Profesia de avocat -: Consultatie juridica

Consumator

Consumatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le aduca atingere drepturilor si intereselor legitime; b) de a fi informati complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori; c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;

d) de a fi despagubiti in mod real si corespunzator pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege; e) de a se organiza in asociatii ale consumatorilor, in scopul apararii drepturilor si intereselor lor; f) de a refuza incheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform prevederilor legale in vigoare; g) de a nu li se interzice de catre un operator economic sa obtina un beneficiu prevazut in mod expres de lege. Mai multe reglementari in acest sens pot fi gasite in Legea privind codul consumului, legea nr. 296/2004, republicat 2008 Drept Comercial -: Consumator Contract Acordul intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge intre dansii raporturi juridice (art. 942 Codul civil). Drept Civil -: Contract

Contract de Contractul de asistenta juridica este incheiat in forma scrisa, ceruta ad asistenta juridica probationem. El trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru incheierea valabila a unei conventii si dobandeste data certa prin inregistrarea sa in registrul oficial de evidenta al avocatului, indiferent de modalitatea in care a fost incheiat. Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat si prin orice mijloc de comunicare la distanta, care poate reproduce legal semnaturile partilor. In acest caz, data incheierii contractului este data la care avocatul a luat cunostinta de semnarea contractului de catre client. Se prezuma ca avocatul a luat cunostinta de incheierea contractului la urmatoarele date: a)data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnatura electronica) la sediul profesional al avocatului; daca transmisiunea prin fax are loc dupa ora 19.00, se prezuma ca avocatul a luat cunostinta in ziua lucratoare urmatoare zilei transmisiunii; b)data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Contractul de asistenta juridica poate lua forma unei scrisori de angajament care sa indice raporturile juridice dintre avocat si destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocatiale si onorariul, semnata de avocat si transmisa clientului. In cazul in care clientul semneaza scrisoarea sub orice mentiune expresa de accept a continutului scrisorii, aceasta dobandeste valoarea unui contract de asistenta juridica. Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat, in mod exceptional, si in

forma verbala in fata unei autoritati sau a oricaror persoane fizice sau juridice cu conditia ca acestea sa ateste ca au fost de fata la exprimarea acordului de vointa intre avocat si client. Contractul in forma scrisa va fi incheiat in cel mai scurt timp posibil. In cazul in care avocatul si clientul convin, o terta persoana poate fi beneficiarul serviciilor avocatiale stabilite prin contract, daca tertul accepta, chiar si tacit, incheierea contractului in astfel de conditii. Contractul de asistenta juridica este reglementat de Statutul profesiei de avocat Profesii juridice -: Contract de asistenta juridica Contract de credit ipotecar Cu cel putin 10 zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la dispozitie imprumutatului o oferta scrisa care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia. Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al partilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Suma creditului acordat va fi pusa la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vanzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri. In cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de catre beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finantare stabilit prin contract. Contractul de credit ipotecar este reglementat de Legea nr. 190/1999 privind Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Drept Bancar si Financiar -: Contract de credit ipotecar Contract individual de munca Contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca. Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, insa, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Contractul individual de munca este reglementat prin Codul Muncii Dreptul Muncii -: Contract individual de munca Control doping Procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, recoltarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri. Mai multe - privind controlul doping pot fi gasite in Legea nr. 122/2009 privind aprobarea OUG nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport General, extins -: Control doping D Darea in urmarire Darea in urmarire se solicita si se dispune pentru identificarea, cautarea, localizarea si prinderea unei persoane in scopul aducerii acesteia in fata organelor judiciare ori punerii in executare a anumitor hotarari judecatoresti. Darea in urmarire se solicita si se dispune in urmatoarele cazuri: a) nu s-a putut executa un mandat de arestare preventiva, un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare, masura internarii medicale sau masura expulzarii, intrucat persoana fata de care s-a luat una dintre aceste masuri nu a fost gasita; b) persoana a evadat din starea legala de retinere sau detinere ori a fugit dintr-un centru de reeducare sau din unitatea in care executa masura internarii medicale; c) in vederea depistarii unei persoane urmarite international despre care exista date ca se afla in Romania. Darea in urmarire se solicita de: a) organul de politie care a constatat imposibilitatea executarii masurilor prevazute in alin. 2 lit. a); b) administratia locului de detinere, centrul de reeducare sau unitatea medicala prevazuta in alin. 2 lit. b); c) procurorul competent potrivit legii, in cazul prevazut in alin. 2 lit. c). Darea in urmarire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Politiei Romane. Ordinul de dare in urmarire se comunica in cel mai scurt

timp organelor competente sa elibereze pasaportul, care au obligatia sa refuze eliberarea pasaportului sau, dupa caz, sa ridice provizoriu pasaportul pe durata masurii, precum si organelor de frontiera pentru darea in consemn. De asemenea, ordinul de dare in urmarire se comunica in copie: a) celui in fata caruia urmeaza sa fie adusa persoana urmarita in momentul prinderii; b) parchetului competent care supravegheaza activitatea de urmarire a persoanei date in urmarire. Darea in urmarire este reglementata de Codul de Procedura Penala Drept Procesual Penal -: Darea in urmarire Demnitate umana Orice persoana care se afla in curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane. Supunerea acesteia la tortura sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsita prin lege. Respectarea demnitatii umane este reglementata de Codul de Procedura Penala Drept Procesual Penal -: Demnitate umana Departamentul Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni DRP se organizeaza si pentru Romanii functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in cadrul de Pretutindeni aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, prin preluarea activitatii, posturilor si personalului Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, structura care se desfiinteaza. Departamentul elaboreaza si aplica politica in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni, in conformitate cu obiectivele majore privind romanii de pretutindeni si cu Programul de guvernare. Departamentul are ca obiectiv principal pastrarea si afirmarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a romanilor din statele vecine, conform standardelor internationale in materie, si intarirea legaturilor dintre Romania si comunitatile romanesti de peste hotare. Organizarea si functionarea DRP sunt reglementate in HG 27/2010 General, extins -: Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni Desfacerea Casatoria inceteaza prin moartea unuia dintre soti sau prin declararea

casatoriei

judecatoreasca a mortii unuia dintre ei. Casatoria se poate desface prin divort. Instanta judecatoreasca poate desface casatoria prin divort atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Divortul poate fi pronuntat si numai pe baza acordului ambilor soti, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si b) nu exista copii minori rezultati din casatorie. Oricare dintre soti poate cere divortul atunci cand starea sanatatii sale face imposibila continuarea casatoriei. La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor. Mai multe - pot fi gasite pe portalul specializat pe probleme de divort: Avocat divort Desfacerea casatoriei este reglementata de Codul Familiei Dreptul Familiei -: Desfacerea casatoriei

Detectiv particular

Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la: a) conduita si moralitatea publica a unei persoane; b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere; c) persoanele disparute de la domiciliu; d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces; e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora. Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

Informatiile obtinute in urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular, lege nr. 329/2003 . General, extins -: Detectiv particular Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Directia face parte din structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si este parte componenta a Departamentului de ordine si siguranta publica. Directia exercita atributiile care ii sunt date in competenta prin lege, cu privire la organizarea si coordonarea activitatii de evidenta a persoanelor, precum si la gestionarea si administrarea la nivel national a bazelor de date privind evidenta persoanelor, cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si a altor documente necesare persoanelor in relatiile cu statul. Directia asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul starii civile, al evidentei persoanelor si al programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean. Directia este definita in HG nr. 1367/2009 General, extins -: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Dol Orice manopera frauduloasa, orice mijloc viclean intrebuintat pentru a insela pe cineva cu ocazia incheierii unui act juridic. Dolul viciaza vointa autorului prin faptul ca o induce in eroare. Dolul nu este, deci, un viciu, decat in masura in care are drept rezultat sa determnine o eroare in vointa autorului actului. Daca autorul cunoaste sau descopera dolul inainte inceierea actului, nu se mai poate spune ca a incheiat actul sub impulsul erorii provocate de dol si ca vointa sa a fost viciata. Dolul este o simpla speta a erorii, deosebindu-se de eroarea propriu0zisa numai prin cauza care-l determina: eroarea propriu-zisa este determinata printr-o circumstanta fortuita, pe cand dolul este opera unei vointe care provoaca eroarea prin mijloace viclene (C. Hamangiu, Drept Civil

Roman) Drept Civil -: Dol Domeniul privat Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Domeniul privat este este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Drept Funciar -: Domeniul privat Domeniul public O masa de bunuri, determinata de lege astfel: in raport cu natura bunului - uzul public in raport cu destinatia acestuia - interes public. br> Totalitatea de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice. Drept Civil -: Domeniul public Domeniul public Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de al statului interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public Domeniul public al statului este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Drept Funciar -: Domeniul public al statului Drept de asociere Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere. Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,

militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale. Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica. Asociatiile cu caracter secret sunt interzise. Dreptul de asociere este garantat de Constitutia Romaniei Drept Civil -: Drept de asociere Drept de superficie Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta. Drept Civil -: Drept de superficie Dreptul unui operator aerian certificat de a transporta pasageri, bagaje, marfuri si/sau posta pe o ruta aeriana care deserveste doua sau mai multe aeroporturi interne ori internationale. Transportatorii aerieni straini pot efectua transporturi aeriene publice in spatiul aerian national, in conformitate cu drepturile de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau in conditiile stabilite prin tratatele internationale la care Romania este parte. Dreptul de trafic este reglementat in in Codul Aerian General, extins -: Drept de trafic Drept national public Studiaza constituirea Statusului si a puterilor publice, raporturile dintre Stat si particulari si in genere toate actele facute in vederea unui interes general sau in virtutea unei delegari directe sau indirecte a Statului si a autoritatii publice. Se imparte in trei ramuri: Dreptul constitutional Dreptul administrativ Dreptul penal (C. Hamangiu, Drept Civil Roman) General, extins -: Drept national public Drepturi de export Pot fi: taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la exportul marfurilor;

Drept de trafic

taxele agricole si alte taxe la export introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul Drepturile de export sunt definite in: Codul Vamal Drept Vamal -: Drepturi de export E Egalitate in drepturi Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Nimeni nu este mai presus de lege. Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati. In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale. Principiul egalitatii in drepturi este consfintit de Constitutia Romaniei Drept Civil -: Egalitate in drepturi Eticheta Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia Informarea consumatorilor despre produsele si serviciile oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, inscrise la vedere, in mod vizibil, lizibil si usor de inteles, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul sau serviciul, in functie de natura acestuia. Scopul etichetarii este de a oferi consumatorilor informatiile necesare, suficiente, verificabile si usor de comparat, astfel incat sa permita acestora sa aleaga acel produs care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor si posibilitatilor lor financiare, precum si de a

cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supusi. Etichetarea si metodele prin care aceasta se realizeaza nu trebuie sa atribuie alimentelor proprietati de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referiri la astfel de proprietati; sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum si orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, expres prevazute prin acte normative. Termenul este definit in cadrul Codul Consumului Drept Comercial -: Eticheta Executor judecatoresc Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel. Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor. Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite. Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii: a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; c) comunicarea actelor de procedura; d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila; g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila; h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz; i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui. Profesia executorului judecatoresc este reglementata de Legea nr. 188/2000 a executorilor judecatoresti

Profesii juridice -: Executor judecatoresc Expertiza criminalistica actul procesual prin care se efectueaza o cercetare stiintifica a probelor materiale destinata identificarii persoanelor, obiectelor, substantelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietati, modificari de forma, aspect, continut ori structura, precum si a mecanismului producerii acestora. Expertiza criminalistica este definita in HG nr. 458/2009 - modificare Institutului National de Expertize Criminalistice Drept Penal -: Expertiza criminalistica F Familie Familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti. In Romania statul ocroteste casatoria si familia; el sprijina, prin masuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei. Relatiile de familie se bazeaza pe prietenie si afectiune reciproca intre membrii ei, care sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material. Familia si relatiile de familie sunt reglementate de Codul Familiei Dreptul Familiei -: Familie Fond funciar Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege. Fondul funciar este reglementat de Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998 Drept Funciar -: Fond funciar Fondul Roman Institutie financiara specializata, constituit sub forma unei societati pe de actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind Contragarantare societatile comerciALe, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare. Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal infiintate, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de intreprinderile mici si mijlocii de la Institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii. Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate Fondul Roman de Contragarantare este reglementat de OUG nr. 23/2009, aprobata cu modificari de Legea 312/2009 Drept Bancar si Financiar -: Fondul Roman de Contragarantare Formare profesionala continua Perfectionarea avocatilor se va realiza prin organizarea de conferinte, seminarii si dezbateri asupra unor probleme incluse in programul de perfectionare. Avocatul are datoria de a asigura cel mai inalt nivel de pregatire profesionala si de a mentine nivelul competentei profesionale, sa promoveze idealurile si normele deontologice ale profesiei de avocat, in scopul indeplinirii obligatiilor profesionale. In acest scop, avocatul trebuie sa-si completeze pregatirea profesionala prin actualizarea cunostintelor in domeniile in care isi exercita profesia, urmand o pregatire continua in raport cu domeniile profesionale de interes. Pregatirea trebuie sa aiba un caracter specializat, cu continut preponderent practic, prin utilizarea cunostintelor teoretice, in vederea stimularii si formarii competentelor profesionale, a capacitatii de interpretare a normei juridice, dezvoltarea spiritului de analiza si sinteza, insusirea termenilor tehnico-juridici de specialitate, in vederea utilizarii corecte. Mai multe - pot fi regasite in Programul de pregatire profesionala continua a avocatilor pe perioada 1 ianuarie 2008 1 ianuarie 2011 Profesia de avocat -: Formare profesionala continua Formul shopping Procesul alegerii intre mai multe posibile jurisdictii in cadrul carora s-ar in divort putea judeca un proces de divort si s-ar putea da o hotarare judecatoreasca valabila, in baza faptului ca tratamentul de care beneficiaza cel ce alege este mai favorabil decat in alta jurisdictie. Mai multe - pot fi aflate pe pagina dedicata: Forum shopping in divort -

AvocatRomania.ro Dreptul Familiei -: Formul shopping in divort Fosti proprietari Persoane fizice - ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in legea 112/1995 proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege. De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii. Persoanele prevazute la art. 1, legea nr. 112/1995 beneficiaza de restituirea in natura, prin redobindirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor in care locuiesc in calitate de chiriasi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despagubiri in conditiile art. 12. Mai multe - pot fi consultate in Legea nr. 112/1995, privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului Drept Civil -: Fosti proprietari legea 112/1995 G Gajul O garantie reala ce are ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert (gajul cu deposedare) sau ramane la debitor (gajul fara deposedare); lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj Drept Civil -: Gajul Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantata de la bugetul de stat. Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa. Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute

Garda Financiara

de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente. Activitatea Garzii Financiare este reglementata de OUG nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare si Ordonanta de urgenta nr. 46/2009 Drept Comercial -: Garda Financiara Garda Nationala Institutie publica de inspectie si control, cu statut specific si functioneaza de Mediu ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Autoritatii Publice Centrale pentru Protectia Mediului. Garda Nationala de Mediu (GNM) este un corp specializat de inspectie si control, iar comisarii sunt functionari publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control. GNM este responsabila de asigurarea controlului implementarii efective, profesioniste, uniforme si integrate a politicii Guvernului, de aplicare a legislatiei nationale armonizata cu cea comunitara in domeniul protectiei mediului. Activitatea si organizarea Garzii Nationale de Mediu sunt reglementate de HG nr. 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. Hotarare privind Garda Nationala de Mediu Dreptul Mediului -: Garda Nationala de Mediu Gestiunea Operatie ce consta in aceea ca o persoana intervine, prin fapta sa intereselor altei voluntara si unilaterala, si savarseste acte materiale sau juridice in persoane interesul altei persoane, fara a fi primit mandat din partea acesteia din urma (art. 987 C. civ.). Drept Civil -: Gestiunea intereselor altei persoane I IBAN IBAN (International Bank Account Number - Numarul de cont bancar international) a fost introdus pentru a standardiza identificarea conturilor bancare. Contul IBAN a plecat, in formarea sa, de la numerele initiale de cont bancare, existente anterior introducerii IBAN, la care s-au adaugat

anumite caractere de identificare internationala. Alte - despre contul IBAN: Contul IBAN: definitie si verificare Drept Bancar si Financiar -: IBAN Imbogatire fara Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama justa cauza patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe vre-un temei juridic. Drept Civil -: Imbogatire fara justa cauza Imbunatatiri funciare Activitati privind exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajarilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora. Activitatile privind imbunatatirile funciare sunt definite in Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicata 2009 Drept Funciar -: Imbunatatiri funciare INCOTERMS Incoterms 2000 reprezinta termenii comerciali international acceptati ce definesc si statueaza cadrul in care cumparatorul si vanzatorul isi desfasoara rolul in privinta transportului de marfa, proprietatea asupra marfii, asigurarea marfii. Detalierea termenilor Incoterms 2000 este realizata: Incoterms 2000 Drept Comercial -: INCOTERMS Incredintare minor Instanta judecatoreasca va hotari, o data cu pronuntarea divortului, caruia dintre parinti vor fi incredintati copiii minori. In acest scop, instanta va asculta parintii si autoritatea tutelara si, tinand seama de interesele copiilor, pe care de asemenea ii va asculta, daca au implinit virsta de zece ani, va hotara, pentru fiecare dintre copii, daca va fi incredintat tatalui sau mamei. La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor. Parintele divortat, caruia i s-a incredintat copilul, exercita cu privire la acesta drepturile parintesti. Mai multe - privind incredintarea minorilor din casatorie, in cazul

divortului, pot fi gasite pe Portalul specializat pe probleme de divort: Avocat-divort.ro: Incredintarea minorilor din casatorie Dreptul Familiei -: Incredintare minor Inculpat Persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala este parte in procesul penal. Dreptul de aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal. In cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate sa asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege si sa administreze probele necesare in aparare. Invinuitul sau inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia. In cazul cand exista probe de vinovatie, invinuitul sau inculpatul are dreptul sa probeze lipsa lor de temeinicie. Inculpatul este definit in Codul de Procedura Penala, consolidat Drept Procesual Penal -: Inculpat Indicele BET Scopurile crearii primul indice BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sunt urmatoarele: reflectarea tendintei de ansamblu a preturilor corespunzatoare celor mai lichide si active 10 societati tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Aceste societati sunt selectate in lista tuturor societatilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti, exclusiv SIF, aplicanduse totodata si criteriul diversificarii activitatii societatilor respective. furnizarea unei baze adecvate pentru tranzactionarea instrumentelor derivate pe indici (index options si contracte futures) pentru a asigura mecanisme de acoperire a riscului pentru investitori. Mai multe - pot fi gasite pe Indici bursieri Drept Bancar si Financiar -: Indicele BET Informare consumator Statul trebuie sa realizeze si sa incurajeze folosirea de programe menite sa asigure consumatorilor o informare si o educare corespunzatoare, pentru a permite acestora sa actioneze in mod distinct, in vederea unei alegeri corecte bazate pe o informare corespunzatoare asupra bunurilor si a serviciilor si sa fie cunoscatori ai drepturilor si responsabilitatilor ce le revin. Statul, prin mijloacele sale, are ca scop protejarea consumatorilor la

achizitionarea de produse si servicii, precum si protejarea interesului public general impotriva publicitatii inselatoare, a consecintelor negative ale publicitatii si stabileste conditiile in care este permisa publicitatea comparativa. Avand in vedere necesitatea asigurarii unei informari complete, concrete si inteligibile a consumatorilor pot fi initiate programe privind informarea consumatorilor prin massmedia. Cadrul general privind obligativitatea informarii si educarii consumatorilor este definit in Legea privind codul consumului, legea nr. 296/2004, republicat 2008 Drept Comercial -: Informare consumator Inopozabilitate Sanctiune ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice General, extins -: Inopozabilitate IFN - Entitati, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege. Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni. Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N.. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala. Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de creditare: a) acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare; b) leasing financiar; c) emitere de garantii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finantare; d) acordare de credite cu primire de bunuri in gaj, respectiv amanetare prin case de amanet; e) acordare de credite catre membrii asociatiilor fara scop patrimonial organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor de catre aceste entitati, organizate sub forma juridica a caselor de ajutor reciproc; f) alte forme de finantare de natura creditului.

Institutie financiara nebancara

IFN-urile sunt reglementate de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare Drept Bancar si Financiar -: Institutie financiara nebancara Institutul Entitate cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul Notarial Roman propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania. Institutul Notarial Roman asigura perfectionarea activitatii notariale, pregatirea notarilor stagiari, precum si pregatirea profesionala continua a notarilor publici si a altor specialisti licentiati in drept, avand dreptul de a elibera diplome recunoscute de institutiile abilitate. Institutul Notarial Roman are stampila si sigla proprii si se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza fara indeplinirea altor formalitati. Institutul Notarial Roman a fost introdus prin Lege nr. 298/2009 Profesii juridice -: Institutul Notarial Roman Interdictia casatoriei Este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este casatorita. Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv. Este oprita casatoria: a) intre cel care infiaza sau ascendentii lui, de o parte, si cel infiat ori descendentii acestuia, de alta; b) intre copiii celui care infiaza, de o parte, si cel infiat sau copiii acestuia, de alta; c) intre cei infiati de aceeasi persoana. Pentru motive temeinice, casatoria intre persoanele prevazute la lit. b si c de mai sus poate fi incuviintata potrivit dispozitiilor Codului Familiei. In timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla sub tutela sa. Mai multe - in acest sens se afla in :Codul Familiei. Dreptul Familiei -: Interdictia casatoriei Interes public Acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea

atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor. Informatia de interes public reprezinta orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei. Reglementarile din aceasta definitie au fost preluate din Legea nr. 477/2004 Drept Civil -: Interes public Interventie Oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urmeaza intre alte persoane. Interventia este in interes propriu cand cel care intervine invoca un drept al sau. Ea este in interesul uneia din parti cand sprijina numai apararea acesteia. Cererea de interventie in interes propriu va fi facuta in forma prevazuta pentru cererea de chemare in judecata. Ea se poate face numai in fata primei instante si inainte de inchiderea dezbaterilor. Cu invoirea partilor, interventia in interes propriu se poate face si in instanta de apel. Cererea de interventie in interesul uneia din parti se poate face chiar inaintea instantei de recurs. Dupa ascultarea partilor si a celui care intervine, instanta va hotari asupra incuviintarii in principiu a interventiei. Incheierea nu se poate ataca decat o data cu fondul. Dupa incuviintarea in principiu, instanta va dispune comunicarea interventiei si, in cazurile in care intampinarea este obligatorie, va soroci termenul in care aceasta va trebui depusa. Cererea de interventie este reglementata de Codul de Procedura Civila al Romaniei Drept Procesual Civil -: Interventie Intreprindere economica Activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Intreprinderea economica este definita in OUG nr. 44/2008 Drept Comercial -: Intreprindere economica Intreprindere Intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un

familiala

intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Activitatea intreprinderii familiale este reglementata de OUG nr. 44/2008 Drept Comercial -: Intreprindere familiala

Ipoteca

O garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile, ce raman in patrimoniul debitorului; lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj. Drept Civil -: Ipoteca

J Jurisprudenta Jurisprudenta este constituita prin hotararile pe care instantele judecatoresti de toate gradele (Judecatorii, Tribunale, Curti de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie...) le dau in spetele ce au de judecat, spre a rezolva conflictele ce le sunt supuse. Principalul rol al jurisprundentei, ca si acela al doctrinei, este de a interpreta legea, judecatorul avand rolul de a aplica legea. General, extins -: Jurisprudenta L Legalizare copii Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul. In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii copiei, in sensul art. 49 lit. g), prin urmatoarele mentiuni: a) atestarea conformitatii copiei cu inscrisul prezentat; b) starea in care se afla inscrisul; c) semnatura secretarului care a facut colationarea. Daca se legalizeaza un inscris sub semnatura privata sau din arhiva biroului notarial, in incheiere se va face mentiune expresa in acest sens. In cazul in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o

pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de catre un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz incheierea este semnata si de expert. Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim. Legealizarea notariala a copiilor dupa inscrisuri este reglementata de Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995 Profesii juridice -: Legalizare copii Legalizare traduceri Pentru efectuarea traducerii, daca aceasta nu este facuta de notarul public autorizat in acest scop, traducatorul atestat potrivit legii, care a intocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnatura traducatorului. Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura depus la biroul notarului public. Daca inscrisul se traduce din limba romana intr-o limba straina sau dintro limba straina in alta limba straina, atat certificarea traducerii, cat si legalizarea semnaturii traducatorului de catre notarul public se vor face si in limba straina in care se face traducerea. Activitatea de legalizare notariala a traducerilor este reglementata de Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995 Profesii juridice -: Legalizare traduceri Libera circulatie Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept. Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni in tara. Libera circulatie este garantata de Constitutia Romaniei Drept Civil -: Libera circulatie Libertate de exprimare Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisa.

Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii. Nici o publicatie nu poate fi suprimata. Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa obligatia de a face publica sursa finantarii. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. Libertatea de exprimare este garantata de Constitutia Romaniei Drept Civil -: Libertate de exprimare Libertatea actelor juridice Sinonim cu autonomia vointei. In alcatuirea actelor juridice, vointa partilor se bucura de o larga libertate; ea se manifesta in genere in orice forma, in orice conditiuni, iar partile pot reglementa, dupa cum doresc, efectele actelor juridice ce incheie (C. Hamangiu, Drept Civil Roman). Drept Civil -: Libertatea actelor juridice Locatiune Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie Drept Civil -: Locatiune

M Mandat Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice. Drept Civil -: Mandat

Mandatul ad-hoc O procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea acestuia din urma. Un debitor poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc. Prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-

hoc dintre practicienii in insolventa, autorizati conform legii. Cererea trebuie sa cuprinda o descriere detaliata a motivelor care fac necesara numirea unui mandatar ad-hoc Mandatul ad-hoc este reglementat in Legea 381/2009 Drept Comercial -: Mandatul ad-hoc Marcaj de conformitate Smbolul care se aplica de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, inainte de introducerea pe piata si/sau de punerea in functiune, pe un produs, pe o placa de marcaj atasata, pe ambalajul si/sau pe documentele insotitoare si care are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile tehnice aplicabile: CS marcaj national de conformitate, denumit in continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2 a Legii nr. 608/2001, prezentata mai jos; CE marcaj european de conformitate, denumit in continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3 a Legii nr. 608/2001, prezentata mai jos; Marcajul de conformitate este reglementat de Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata 2008 Drept Comercial -: Marcaj de conformitate Martor Persoana care are cunostinta despre vreo fapta sau despre vreo imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal poate fi ascultata in calitate de martor. Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de aparator, cu privire la faptele si imprejurarile pe care acesta le-a