of 1064 /1064
A Română Armãnã a cui cui a doua dheftira a doua oară a-doaura a nu avea de mâncare agiunedzu a patra patura a termina dând cu tifla mbugrusescu trimeri trimeari aba saricu aba - stofă groasă abâ abagiu - comerciant de aba abagiu abandon pârnisiri abandon pârnâsiri abandona, v prâhtisescu abandona, v shcretuescu abandona, v pârnisescu abandona, v pârnâsescu abandonat virani abandonat prâhtisitu abandonat pârnâsitu abandonat alâsatu abanos abanozi abate, v curmu abate, v pârmâsescu abate, v pârmârâsescu abate, v abatu abator zalhani abator zalhanei abătut dipusu abces postimâ abces uimâ abecedar alfavitaru abia ayiu abia mizi abia mezi abia ayea abia mizia abia adiyii, cu ROMÂNĂ - ARMÃNÃ a treia seară de la a treia seară de la

Dictionar Roman - Aroman

  • Author
    mmaricat

  • View
    18.204

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Dictionar Roman - Aroman

ROMN - ARMN

A

Romn a cui a doua a doua oar a nu avea de mncare a patra a termina dnd cu tifla a treia sear de la natere a treia sear de la natere aba aba - stof groas abagiu - comerciant de aba abandon abandon abandona, v abandona, v abandona, v abandona, v abandonat abandonat abandonat abandonat abanos abate, v abate, v abate, v abate, v abator abator abtut abces abces abecedar abia abia abia abia abia abia cui dheftira a-doaura agiunedzu patura mbugrusescu trimeri trimeari saricu ab abagiu prnisiri prnsiri prhtisescu shcretuescu prnisescu prnsescu virani prhtisitu prnsitu alsatu abanozi curmu prmsescu prmrsescu abatu zalhani zalhanei dipusu postim uim alfavitaru ayiu mizi mezi ayea mizia adiyii, cu

Armn

abia abia abia venit abil abil abilitate abilitate abis abis abrupt absint abine, v abundent abundent abunden abur abura, v aburare aburi a scoate, v aburind, n aburi abuilea abuilea abuz abuza, v ac ac ac de siguran ac de siguran ac mare acar - cutie cu ace acarni - perni cu ace acas accent accept accepta, v accepta, v accepta, v accepta, v accepta, v accepta, v acceptabil acceptat accident accident acea

di-ayie ayia ni-vinit hitru epitidhiu murafitlki murafeti huri hau scrposu absithi tsnu bolcu primansusu bunluki aburu aburedzu aburari aburedzu ahno abusheala abushila catahrisi scotu ocljilji acu kindrii crfits paraman hundruvenalu pisuz vilunithr acas ton apodixiri strixescu dhixescu apodhixescu aprokiu strxescu strxescu gabile apodixitu pathimati pathim tsea

aceasta acede pin aceea aceea aceie acel acel acelai acelai acest acest acest acid arsenic acolo acolo acolo acolo acolo acolo acolo acolo acompaniament acont acopermnt acoperi cu linoliu acoperi cu linoliu acoperi cu sprun, v acoperi faa, v acoperi, v acoperi, v acoperi, v acoperire cu capac acoperire cu cerga, v acoperire cu spuz acoperi acoperi acoperi acoperi acoperit acoperit cu capac acoperit cu spruz acoperitur acord acord acord

est shits atsea tseao tsea tseu atselu idhyiu idhiu estu aestu aistu shuricoanji acloi atseia aculotsi aco aclotsi clo acloia aclo iho alil-hisapu acupirmindu svnusescu svnjiusescu sprunedzu mbulisescu anvlescu nvlescu acoapiru cpkisiri ncirgari sprunari citii calari clar calaru acupiritu cpkisitu sprunatu acupiritur cbuli duzeni sinfunii

acord acord acord, a fi de, v acord, de acord, de acorda, v acreal acreal acreal acreal acri, v acri, v acri, v acrire acrior acrior acrit acrit acritur acritur acroare acru acru act act de proprietate activ activa energic, v actor acum acum acum acum acum acum acum 2 ani acum 3 ani acum i.....timp acuzare acuzare acuzare acuzaie acuzaie acuzator acvilian nas adlma

cvuli treatsit sinfunipsescu munsipi sinfunipsitu curdhusescu acriu ancrimi ancriciu puscitur acredzu acrescu puscusescu acriri maioshcu acrioru strivuitu acritu thrpeljiu acrtur actsari acrearcu acru carti tpii ni-shidzutu eneryisescu theatrinu acmotsi tura tora tur acushi torea antsrtsu an-antsrtsu aoa shi ...timp ctyurilji ctiyursiri ctiyurii divgilki prtur divgi yearacumitu crcim

adlma adlma adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc adnc puin adnc somn adncime adncire adncos adpa, v adpare adpat adpost adpost adpost adpost adpost adpost de iarn al oilor adposti, v adapta, v adaptat adaptat adsta, v -astepta adstare aduga, v aduga, v adugat adugire adaus adaus adaus ades adesea adevr

crshm crshmadz ahanda afundu afunducosu hundosu afundos afunda adncu adnc hndosu adncosu handa danc dang plitcu greu somnu ahndami adncari aduncosu adapu adpari adpatu apanghiu piat piati aprtur cumashu mandr acumtin tsivicusescu duzinjearcu duzi adastu adstari adavgu avgtsescu advgatu advgari advgmintu adaptu advgtur des ndasi alihea

adevr adevr adevr adevr adevr adevr adevr, n adevrat adevrat adevrat adevrat adevrat adic adic adiere adineaori adineaori adineauri adineauri adio administra, v administraie administraie administrator admite, v admite, v adolescent adolescent adolescent adolescent prostu adopta, v adoptat adoptat copil adopie adorat, fig adormi, v adormire adormire adormit adormit adres aduce, v aduce, v , aminte aducere aducere

averu alihira ndriptati alihirea alihiuri alithea drihea alithiosu alithkea alihiosu dealihea alithina demec dhiladhi avr adeaneavra adineavra daneavra deaneavra adio kivirnisescu efurlki efurii efuru dhixescu aprokiu ficiuracu cndturashu hilandru mrttoru nhiljedzu nhiljeatu psihupedhu nhiljeari curbani, curbnj adormu adurnjiri durnjiari durnjitu adurnjitu sistasi aducu aducu aminti adutsiri adutseari

aducere aminte aducere aminte adulmeca, v adulmecare adulmecat aduna, v aduna, v adunare adunare adunare adunare adunare adunare adunare adunare de numere adunat aduntor adus adversar aer aer aer aevea afacere afacere afacere afacere afacere afar afar afar afeciune afeciune afemeiat afemeiat afemeiat afemeiat afemeiat afin afin afla, v afla, v afla, v aflare aflat

thimsiri thimisiri ulmicu ulmicari ulmicatu adunu ndmusescu sutslji ndamusi anari soboru adunari cumshoanj giumaeti sum anatu aduntoru adusu hazmu aer hvai air naevea ipothisi lucru daraver lucuru dari-loare afoar nafoar nafoar pathus pathu muljirashcu birbu birbantu muljrushcu muljirushu afing afinge aflu nvetsu vishu, ljeau di aflari aflatu

afltor aft - bic n gur afuma, v afuma, v afuma, v afuma, v afumare afumat afumtur afunda, v afunda, v afurisenie afurisi, v afurisi, v afurisi, v afurisire afurisit afurisit afurisit afurisit afurisit afurisit-fig ag ag agale agale agale agale agale agale agale aga, v aga, v aga, v agare agtoare agtur ageamiu, de agent comercial ager ager ager ager ager ager

afltoru prztur shcrumedzu scrumu scrumedzu afumu afumari afumatu afumtur fundusescu hndcusescu afurisiri ctryisescu cttyisescu afurisescu ctryisiri cacurizicu ctryisitu nihitu shcretu afurisitu astesu ay ag iava galea agalea anarga pri-ayalea payalea yalea acatsu ascalinu aspindzuru actsari citalji actstur agimitisescu misitu srbescu aghiu srpidu kiskinu sarpitu srpitu

agerime agerime agerime agheazm agheazm agheazm aghezmui aghezmui aghezmui, v aghezmui, v aghezmui, v agil agil agil agil om aglomeraie - fig agonisi, v agonisi, v agonisi, v agonisi, v agraf agraf agraf agraf agraf agreabil agreabil agreea, v agreea, v agreea, v agricultor agurid ah ahtiat aici aici aici aici aici aidoma aieri airare aito aiura, v aiurea

srbislki sirtlki srpitslji yeazmou yeazm ayeazmo yizmusescu ayizmusescu futseascu fitsitu futsiri aghiu srpitu sarpitu xifteru clblki cilstisiri cilstisescu ayunsescu cilstisitu ciuprec ciupraki cljishuts paraman cupceau yustosu nostim strixescu strxescu strxescu uraciu ayuridh ah lingarsu aoatsi aua aoa oatsi auatsi bidivitcu ieri arari vultur aljiuredzu aljiurea

aiurea aiureal ajun ajun ajun, n ajunare ajunge s...v ajunge, v ajunge, v ajunge, v ajunge, v ajungere ajungere ajungere ajungere ajuns ajusta, v ajuta, v ajutare ajutat ajutor ajutor ajutor ajutor ajutor ajutor de baci - brnzar al 9-lea al 9-lea al doilea al patrulea alai alai alaltieri alaltieri alaltieri alaltieri alaltieri alaltieri alaltieri alambic alandala alpta cu a, v alpta, v alpta, v alptare

naljiurea pumoar pirindu prindu prindu trimiru pruftusescu ajungu asescu agiungu aprokiu agiundzeari ctndisiri ajiundziri agiundziri agiumsu tsivicusescu agiutu agiutari agiutatu indati ndat intati apndoah agiutoru para-baciu naurli noaurlu dheftir paturlu parataxi taif aualtadz aualtari aoartara laltari aualtats aoaltadz aoaltari lmbicu alandala tstsuescu aplecu alptedzu aplicari

alptare alptat alptat alarm alturi alturi alturi alturi alb alb alb alb auriu alb auriu alb auriu alb auriu Albanez albanezesc albanezete albnezime albstrea albstri, v albastru albastru albastru albastru albastru albastru albastru albastru albastru albastru albastru azuriu albastru deschis albea albi, v albi, v albie albie albie mic albin albit albitur albiu alb-rocat albu de ou

tstsuiri tstsuit aplicatu aspryiu bara-bara alturi alaturi alaturea cilu albu albatu floari flori floar floru Arbines arbinshescu arbinsheashti arbinshami zrzriki albstruescu nuru albastru niruyaladz njirlu uraniu niuri ylnosu niur yalanu niuru njirlu mushinghin albeats alghescu bilescu cupan cupanj cupnjits alghin alghitu alghitur brdhushu ghesucnatu albeats

albu de ou alege prea, v alege, v alerga, v alerga, v alerga, v alerga, v alerga, v alerga, v alergare alergat alergtur alergtur ales ales alfabet alg aliaj alice alice alifie alifie aliniat aliniere alinta, v alintare alintare alintat alintat alior, plant alior, plant aliveri - nego aliveri aloat aloe, suc de alt altdat altdat altdat, de altar altar altar altar altera, v alterare

albushu pri-aleadziri alegu adlagu adalagu afugu fugu alagu dlagu algari algatu mpturari algtur alepsu aleptu panakid jeyn, jeyni pacfoni bltnj shushumagu alifii alfii ardhyipsit ardhyipsiri cnikipsescu cnaki zdrudiri zdruditu cnkearcu reu areu alishvirishi dari-loari aloatu sburi altu un -oar altoar zmani, di ayiudhim altaru altari vim aludzscu aludzri

alterat alte altminteri altminteri altoi altoi altoi, v altoi, v altoit altreilea altul altul aluat aluat alun alun alun alun alun alun alun american aluneca, v aluneca, v aluneca, v aluneca, v aluneca, v aluneca, v alunecare alunecare alunecat alunecos alunecu alunecu alunet alunga, v aluviune am scaun amgi, v amgi, v amgi, v amgire amgit amgitor aman, graie amnare

aludztu mrilji aljiumtrealui aljiumtrea amboljiu ashlmaie shurtescu ambuljisescu shurtitu terlu valtu nantu yliciu aluatu liftocar alunu keatr alb liftocar alun lun kikir-mikir alikiushuru aylisturu alkiushuru arkiushuru rgociu alunicu aylisturari arkiushurari arkiushuratu rguciosu rgociu arkishu alunami xinumsescu lunizm iesu nafoar plnsescu plnescu plnipsescu plniri plnitu planu aman amnari

amndoi amndoi amndoi amndoi amndou amndou amndou amanet amant amant amant amant amant amar amar amar amar amr, v amr, v amrciune amrciune amrciune amrciune amrciune amrciune amrciune nfiortoare amarant - floare de la munte amarant - floare de la munte amrre amrre amrre amrre amrre amrt amrt amrt amrt amrt amrt amrt amator amator amator ambele ameliora, v

shamindolji amindoiljii shamindoi shandoi shandoau dauli amindoauli amaneti mushaver iaran, iaranj yearanu moroz muroz amrosu merahunu amaru pilonjiu liescu amrscu amrami virin frmacu frmai amrciuni amreats virveru maranthru marandu nvirinari nvernari amrari cnjin amrri actsatu nvirinatu crtit mvirinat nvirnatu nvirinatu zmratu tiryeacliu tiryeacl tiriakiu dauli moljiu

amend amend amend amend amenda, v amenda, v amenda, v amenda, v amendat amenina, v amenina, v amenina, v amenina, v ameninare ameninare ameninare ameninat amenintor amestec murdar amesteca amesteca, v amesteca, v amesteca, v amesteca, v amestecare amestecare amestecare amestecat amestecat amestector amestectur amestectur ameeal ameeal ameeal de cap amei, v amei, v amei, v ameire ameit ameit ameit amfor amiaz amic

ghizai giz girime ghiz glubescu girimitsescu girimitisescu glubuescu girimitsitu cnusescu fuvirsescu fuvirsiri fuvirsitu fuver fuvirii cnusiri cnusitu fuviros lshtur anctusescu bagu mintescu mindescu measticu mindiri misticari mintiri misticatu minditu mintitoru mintitur mistictur scutur andral utents vrlescu andrlsescu ndrsescu andrlisiri anvrlu ndrsitu andrlisitu stamn njeadz-dzuu cusheari

amic amic amic amic amic amiciie amiciie amiciie amidon amigdalit amin aminte aminte a aduce, v aminti de, v aminti, v aminti, v aminti, v aminti, v aminti, v aminti, v aminti, v amintire amintire amintire amintire amintit amiral amiral amnar amnar amnar amoniac amoniac amor amor amor amor amor amorezat amoros amori, v amori, v amori, v amorire amorire

cushiri oaspi sotsu, soats cushuri uspitoanji uspitlki filie uspitslji nizisti paradhangal amin aminti thimsescu numtsescu ticescu tocu, ref - nj u toac simisescu tcnescu tcnescu ticnescu thimsescu suviniri cuitiri ticniri ticiri thimisitu miralaiu amiralaiu mnearu amnari cicmac tsaparico nishidri vreari sivd vreri ayapi sivdai erotipsitu sivdaliu murtu amurtu amurscu amurtari ngurdiri

amorit amoritur amplifica -v amplu amplu mpodobit amputa, v amulet amulet amulet amulet amulet amulet amulet amurg amurg amurg amurg amurg amurg amurg amurg amurg amurgi, v amurgi, v amurgire amurgit amui, v amui, v amui, v amuire amuit amutsire amuzant amvon an an anafur anafur analiz analogie anapoda anapoda anapoda anapoda

amurtu amurtur adavgu lrgonjiu, lrgoanj bolic kindrisit shurtescu haimal, haimaladz haimani, haimanadz bairu haimanlii, haimanlii monokiru mnokiru munokiru murdzit amurgu murgiu murgishu ntunicat murgu amurdzishu murdzishu amurdzit murdzescu murdzeashti murdziri murdzitu mutsscu amutu amutsscu mutsari mutstu mutsri toafi amvoni anu sini nafur anafur analis analuyii tersu tersini anapudha terseni

anapoda anarhie anason anatema anatema anatem anatem ncrca ncarctur nceta, v ancor ndemnatec andrea andrea andrea anecdot anevoios angaja angaja, v angaja, v angaja, v angaja, v angaja, v angaja, v - reflexiv angajare angajare angajare angajat angajat angajat angajat angajat angara anghinare anghinare animal animal mic animal pt frigare animal pt frigare anodin anost anosti, v anostire anostit nsorit

tersi mintitur ylicandzu afurisiri afurizmo nathema anathema furtusescu furtii pupsescu angur kiskinetsu undreau andreau ndreao prvulii garamitliu pitescu, pitii puituescu arugu, mi puitescu arughedzu, mi arogu legu arugari puitiri pitiri, pitiri arugatu pititi pitit pitits pititu angrii kinar, kinri anghinar pravd prvdic numaljiu nimaljiu anodhin anustu anustsscu anustsri anuststu sirin

anr, acum 2 ani neleg nepa, v anteriu anteriu anteriu antic anticar anticrist antipatie antreu antreu, la casa antreu, la casa ntuneric ntuneric ntuneric anul acesta anul trecut anul trecut anulare anulat anume anume anume anume anun anunat prin toac anuntor la mezat anus aoleu aolire - de la aoleu ap ap ap de trandafir ap de trandafir ap din prima splare a lnii ap din prima splare a lnii ap din prima splare a lnii, cu ap gazoas ap puin ap tare apnzurat apra, v apra, v apra, v

antsrtsu akicsescu antsap giupu andiri si, siadz antic anticgi andihristu hseanlki ghizintii culughiosu culgiosu colasi scutidi kis estanu an anu risiti arisiti xaryu maxus castili castilea dilealki tucatu dilealu fndcu au pupuiri ap arucut ghiuleapi ghiulsu uscu usucu uscosu sodh apshoar ghizapu aspindzuratu afirescu apur apr

aprare aprat aprtor apare, v apare, v apare, v apare, v apare, v apare, v - fig aprea, v aprea, v aprea, v aprea, v aprea, v apariie apariie aprut aprut apsa, v apsa, v apsa, v apsa, v apsare apsare apsare apsat apeduct aperitiv aperitiv aperitiv din mruntaie aperitiv fript aperitiv fript aperitiv friptur apicultor aplatizat apleca n faa cuiva, v apleca, v apleca, v apleca, v aplecare aplecat aplecat aplecat aplectoare aplica, v

aprari apratu aprtoru ndzmedzu esu ambairu cap, da aprindu andzmedzu furnisescu alncescu alincescu, mi prstisescu fnirusescu alinciri alnciri alincitu alncit pulcusescu pitrusescu putrusescu ngrecu ngus pitrusiri angus ndisatu kiungu miziliki mize cucuruz arumani cucureciu cucureciu alghinaru iskeatu para-cadu aplecu usilescu plecu aplicari aplicatu azvurnuitu arvuitu aplictoari bagu

apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoplexie apoplexie apoplexie apoplexie apoplexie apoplexie apos apos apos a deveni, v apostol aprecia, v aprig aprig Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie aprinde cu chibritul, v aprinde, v aprindere aprins aprins aprins aproape aproape - .... apropia apropiat apropiere aproviziona, v aprovizionare aproximativ apuca frigurile, v apuca ntracolo, v apuca s..., v apuca, a apuca, v

daporpoia dapoia deapoaia di-apoia apoi apoia di-pri-apoia npoiu hali, hljiuri nkicutari kicut kicutari apuplixii kicuta, lai, greau aptosu aposu aptusescu apostolu giudicu sarpitu srpitu Aprir Apriljiu Priru Apriir April shpirtuescu aprindu aprindeari apres shpirtuit aprimtu aproapea apu - ... aprokiu aprukeatu aprukeari psunisescu psunsiri ca la acats teta facu nclo pruftusescu acatsu apucu

apuca, v apuca, v - pe la apucare apucat apucat - nebun apucat - nebun apucat - nebun apucat - nebun apucturi apune, v apune, v apune, v apunere apus apus apus apus apus apus apus apus ara, v arab aragaz aram aram aram armi, v armire armit aranja aranja, v aranja, v aranja, v aranja, v fig aranjare aranjare aranjare aranjare aranjat aranjat aranjat aranjat lucru, treab arap mic arare

ljeau dau apucari apucatu parmen parmen parmeni parmenj areu scapitu apunu surupseashti surupsiri scpitatu ascpitatu nkeari apusu scpitat kirit asxcpitat scpitari aru arapu shporetu halcum bcr bcri bcryisescu bcryisiri bcryisitu ardpsea ardhpsescu andregu ndregu cruescu ndridzeari andreadziri ndreadziri ardhyipsiri ardhyipsit isusitu ndreptu, ndreapt curdusitu, curdisit arpushu airari

arat arta, v arta, v arta, v arta, v arta, v arta, v artare arttor artos artos artur arbore arbore uscat arborel arboret arbust - specie de arbust spinos arbust spinos arbust spinos arc arc arc de ceasornic arc de ceasornic arcan arcuit arcuit arde cu flacr, v arde o lovitur arde una, v arde, v ardei ardei ardei iute ardere ardezie ardezie mic ardoare argil argint argint viu, ca argint viu, ca argint, de argintar argintar

airat aspunu furnisescu spunu fnirusescu prstisescu scotu spuneari dihtur undzitu fanuminu artur arburu xeracu arburic arburet nerac purnari prnari pljiuru, pljiuri dhuxaru arcu zumbreki zimbireaki pidiki turnatu nvrligosu burbureadz plescu, plii shurduescu ardu paparic piperc ciuc ardiri ploaci plucic cafki clis asimi yearyearinu yearyeariu argeandu hrisic hriscu

argintar - meseria de argintare argintrie argintrie argintat arginti, v argumenta, v arhanghel arheolog arhierei, tagm arhieresc arhiereu arhiereu arhiereu, ca arhierie arhitect arici arici arici mare arid arie arie arie arie de cntec arie muzical arin arin arin arin - pom arip arip arip arip arip arip de pete aristrocratic arm arm arm arm de vntoare armnesc armnete Armnu armsar armsar

hrisicliki asimusiri asimico asimictur asimusitu asimusescu slusheascu arhanghil arhiolog dhisputami dhisputescu dhispoti arhiereu dhisputeashti dhisputslji arhitectu ariciu egu aricionju stirnosu aloni argii aryi hv nubeti vrnjiu avar arin shcljithru pean arapit areapit arip aripit leastr arhundescu arm tfeki tufeki cifti vlhescu vlheashti Vlah hatu at

armsar armsar armat armat armat armat armat armat mobilizat armatol armatoli, mulime arme armistiiu armonie armonie armonie, n armonios arogant arogant arogant a deveni, v arom arpagic ars ars arsenic arsenic aric aric aric aric aric aric aric aric aric mare aric mare aric plombat aric plumbuit arice ari ari ari ari arsur arsur arsur stomacal

calu areati areati urdii ashkeri strato, stratevmati shikeari urdhii siferi armtul armtulami armati paidusu treatsit armunii bari, bari duzinjearcu fudulu fudulitu mprustedzu arom curcari, curcri arsu shcrumatu afratu axif mishicu vshclje ashicu ishicu nip ip cociu ipu vang zbangu saltu cunjeacu vshc vahti prjal floy croari cur cpsal cur

art culinar art culinar arag arag argoas argos argos argos argos arar arar articula - n vorbire, v articulaie articulaie artilerist artistic arunca mult, v arunca, v arunca, v arunca, v arunca, v arunca, v arunca, v aruncare aruncare aruncare aruncat aruncat arvun arvun arvun arvun arvun arvun de logodn arvuni, v arvuni, v arvuni, v arvunire arvunire arztor arztor as as as as

miyirgii ahcilki dzandz sirsimlki geal, geali dzfnosu dzndzvosu dzndzosu fesfesi sfindani sfidanu shcrpuescu prinodu clidhushi tupci kibreashti para-rucu aurlu astragu urlu aminu arucu huhutescu aminari arcari astrdziri arcatu aminat aruvoan cpar pei arvun nishani, nishenj semnu arvunjisescu isusescu cprusescu cprusiri arvunjisiri apres shcrumatu hasu, hai mon, moni kets asu

as as - la cri aa aa aa aa aa aadar aadar aadar aadar asaltat asasinare asasinat asasinat asasinat achiat aschie achie achie achie achie achie achie achie achie achie achie achie achie achie acljia, v asculta mult, v asculta, v asculta, v asculta, v asculta, v - fig ascultare ascultat asculttor ascund, v ascunde, v ascunde, v ascunde, v ascunde, v

has kets acshia acshitsi acshi ashitsi ashi osti ileakim de lipon citsitu vtmari funico vtmatu fnico, fnicadz ashcljeatu luskidh minutsalji, minutslji skizare mintsalji mindzalji spith spits pilicudh liuskid ashcljii lictur scrp scrpoaci shcrp ashcljedzu para-ascultu ancupuru ljeau di ureclji acumpr avdu ascultari ascultatu tibii ascundu dzgditu dzgdiri acoapiru dzgdescu

ascundere ascuns ascuns ascuns ascuns ascuns, pe ascunztoare ascunztoare ascunztoare haiduceasc ascunzi ascunzi ascunzi ascunzi ascui, v ascui, v ascui, v ascui, v ascui, v ascui, v ascui, v ascuire ascuire ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit ascuit asear asemna, v asemna, v asemnare asemnare asemnare asemenea asemenea aeza, v aezat asfinit asfinit asfixia, v

ascundeari scumtu ascumsu ascumtosu ascumtu ascumta, pi cripsan ascumtishu limeri dohi ptljeau doah ptiljeau ntruhisescu ntruxescu truxescu nturyisescu struxescu truhisescu nturhisescu struxiri nturhisiri ntspulicosu ntsplicosu struxitu nturhisitu tljiosu surlutosu ntruxitu kipitosu kipitoru turyisitu aseara undzescu unzescu aduc uidii esh anilea omnjiu, oamnji, oamni, oamnji ashternu shidzutu nkeari surupsiri asfixedzu

asfixiat a-i bate joc asigura, v asigura, v asigura, v asigura, v asigura, v asigurare asigurat asimcadz asin asin - catr masculin asistent asistent asmuit asocia, v asociat cu .... asociaie asociaie aspect aspect aspect aspect aspect aspect aspect aspect aspri, v asprime asprire asprit aspru aspru ast....iarn astmpr, nu are astmpra foamea, v astzi astzi atepta, v atepta, v atepta, v atepta, v atepta, v ateptare ateptare

asfixitu mbizuescu sylmsescu asflsescu asiyuripsescu siyuripsescu asiguripsescu siyuripsiri siyuripsitu asimco dng cciu dhyeaveranu dhyeaveru slghitu adun, si un cu... sutsat itrii fan, fani prepu priepu vidzut videari, la fats opsi ceahri ascuredzu ascurami ascurari ascuratu ayru ascuru ast....iarn nu lu ari loclu frngu foamea asndz andz pndxescu ashteptu shceptu adastu apndxescu ashtiptari apndiyiri

ateptare ateptat ateptat aterne la..., v aterne la..., v aterne, v aternere aternere aternut aternut aternut aternut astfel de astfel de astm astm astronom astronomie astupa, v astupare astupat astuptur asuda, v asudare asudat asudatu asupra faptului asurzi, v asurzi, v asurzi, v asurzire asurzit atacare atare atare atrna greu la cntar, v atrna, v atrna, v atrna, v atrnare att att att att att

adstari ashtiptatu apndixitu ncurdusescu curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri ashternu ashtirari ashtirneari shtirrutu strozm ashtirnutu shtirnutu aftari ahtari ngus butur astronomu astrunumii astupu astupari astupatu astuptur asudu asudari asudatu asudatu tu ayinj asurdzscu cufusescu shurduescu cufusiri cufusit vlpsiri aftari ahtari tragu tu ziy kicu ascalinu aspindzuru actsari ahtntu ahtt ahntu ahtu ahtndu

att, atta atta aa, v aare aat aos atent atenie atenie atenie atenie atenie a da, v atenie cu atenie, cu atenua, v atestare ateu atinge uor, v atinge uor, v atinge uor, v atinge, v atinge, v atinge, v atinge, v atinge, v atinger euoar atingere atingere atins atins atins uor atitudine atmosfer atunci atunci atunci atunci atunci atunci atunci atunci augur, bun augur, bun augur, de bun augur, de bun

ahntu ahtu skinu skinari skinatu crtilivosu cshtigosu meng, mengi minti ngtanu cshtig bindisescu cshtig, cu tahmini moljiu imzai atheu ciupurtescu cimshescu, cimshiri, cimshitu arcescu acsescu mprnjescu crtescu acundinu mcu arciri crtiri crtitur apugudit crtit arcitu purtaticu atmusfer atumtsea tumtsea cara atumtsealui atumtsinea atuntsea atuntsi cari agurliu uguri ugurliu ayurliu

August August aur aur aur aur aur, de auri, v auri, v auri, v aurire aurit aurit aurit auriu aurora austru - vnt de sud austru - vnt de sud austru - vnt de sud autentic automobil autoritate auzi, v auzi, v auzi, v auzire auzit avnt avnt avnt avnt avnt avnt avntat avar avar avar avar avar avar avar avar avar a deveni, v avar avariie

Avyustu Agustu amalom amalam amalum malm glubudanu nglubudedzu mlmusescu hrisusescu mlmusiri mlmusitu malamaternjiu hrisusitu flurii hryii notu iugu notu ynisiu makin exusii avdu dgescu dguescu avdzri avdztu vimtu zvorizm paramazm vantsu avrapa vrap frignatu srafu titizu filaryiru stresu nikezu scljinciu sclinciu cimbrosu shcljinciuescu shcljeandz skinciureats

avariie avariie avariie avariie avariie avea timp s.., v avea, v aventur aventurier avere avere avere avere avere avere avere - fig avere animal avid avocat avocat avocatur avort la oi avort- la oi avorta, v avorta, v avortare avorton avorton avorton avorton avorton avuie avuie ay azi azi azim azim azmui azvrli cu copita, v azvrli cu copita, v azvrli, v azvrlit

filaryirii sclingiureats titizlki sclinceami nikizlki pruftusescu am pathim, pathimati ndoarnicu veti ctndii aveari ctun aburie malt cljeagu tutiput sitosu avucatu dhikiyoru avuctlki bgtur vtmtur arucu asturkescu strkiri strkitu astrkit vumutur zvumutu strkitur avutsmi avutslji ag az adz adzm azim azmutsu sclutsescu clutsuescu arucu astraptu

ROMN - ARMN

B

Romn bab bab bab - copc babau bbesc bbete bbu bac bcan bcan bcan bcan bcnesc, de bcnie bcnie bcni bacci baci baci baci, meseria de baclava bdran bdran - fig bade baft bga, v bgcioas femeie bgcioas femeie bagaj bagaj bagaj bagaj bgare bgare de seam bgare de seam bgat bagatel baie baie turceasc moashi oam zav theamin bubusharu mushescu musheashti mushic bcl arystiryearu bcal bcl bcami bclescu bclki bcloanj bhcishi baciu csharu cshirlki bclv zdanganu badzar biro baft bagu mblustela mbrustela crcand pleacic pljeacic tcmi bgari ngtanu tahmini bgatu brcudii banji hmami

Armn

baier bieandru bieandru bieandru bieandru bieel baionet baionet baionet baionet baioneta, cu ea pus bairam bal blci, v blci, v blcire blcire balama balama balama balama, v blan blan blan blan pestri blan pestri colorat balan balan balan balan mic balan mic balan mic blrii balaur balaur balaur balaur balaur balaur balaur balaur blbi, v blbi, v blci baldachin

bairu alabaciu firfrushu hilandru talabaciu fetu bainet lohi shpang sunghii sunghiutacu biarami bal ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu nciumulescu muciuliri nciumuliri arizi rez rize tsntsn bealishu bealu belu bardzu bardzucnatu palandz plandz, plndz tirizii vizini vizne zivini jumear lami lamnji, lmnji mostru stihio stihiu varacolacu vrculacu vurcolacu bilbescu drdrescu, drdriri, drdrit pnyiru, pnyiri cuvlukiu

bliga, v bligar bligat - care s-a... balivern balivern balivern balmo - mncare ciobneasc blos balot balot balot balot balot mare balsam balsam balsam balsam balsam balt balt baltag blat blat blat manta bltoac bltoac bltoac bltos bame ban ban ban ban de 6 piatri ban de 6 piatri ban de aram banc banc banc banc banchet banchet band band bandulier bani

baligu bligari bligatu, iasti.. lprdii papardhel shahlamar ushmaru blosu bal bal hraii, hri hraru, hrari deng balsam bsanu pnad panadh valsamu balt habin, habini blt mergi mergiu ljear alcitur bltacu, bltoac bar bltosu bamnji ctsith pr pr shishtacu shishtu mngri banc bancu bangu trapez uspetsu ziafeti band sutsat magoru grmadz

bani bani bani bani bani bani agonisii de btrni bani albi bani datsi prietenilor la plecarea din sat bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani banie, 2-3 banits bnui, v bnui, v bnui, v bnuial bnuial bnuial bnuial bnu de cercel bnu de cercel bnu-agraf de cosi bnz, cu barac barb barb barbar barbarie brbat brbat artos brbel brbtesc brbtete brbai n grup brbie brbier

grmari mngri mngljir par, paradz picunjiu piculjiu alghi pinitadh acrin alceki crin cutl mndzur munzur shinicu shinicu tgaru usmacu kilo osmacu intru tu eryu njiurzescu pripunu ipupsii pripusu shubei shubii pengi pengiu pheastru csheatu barang barb metur, meturi varvaru vrvrilji brbatu undzitu brbticu brbtescu brbteashti brbtami grunjiu barberu

brbier brbier brbieri, v brbieri, v brbierire brbierire brbierit brbierit brbos barc barc barc barc barc barc care are barcagiu brfi, v barier barier brn barz barz barz barz barz barz barz barz barz barz barz bi, v bi, v bic bic bic bic bic bica, v bica, v bicare bicat basm basm basm

bilberu birberu sursescu xursescu brbirisescu sursiri brbirisitu sursitu brbosu caiki lndur parang shaic varc parangagi varcagi zburscu drveni dirveni tembl bardzu lelicu lilecu lulecu pilicanu shtrgu shtrcu ulalecu ulealecu uljiulecu ululecu besu zdngnescu un bishic fltac fusc hboat pluscut bishikedzu fultkedzu fultcari fultcatu prmisu prmith prmisu

basm basm basm basma basma basma basma basma basma mare basma roie bastard bastard bastard baston baston b b b b ascuit pt demnat vitele la mers b ca un fcle b ca un fcle b de joc b mic bt bt bt bt bataie btaie btaie btaie btaie btaie btaie a da, v btaie de joc btaie de joc btaie grea btaie la tlpi legate cu falangul btaie, fig btlie btlie btlie btlie batalion batalion

prmithu pirmisu pirmithu bism distimeli shkepi testemeli tistimeli drm leurii cokiu copil dociu bstuni dhicaniki afinge finge finje strimburari minttoru spteadz ciuleng usctur fushti shcopu tsoapitu tsopitu kealea lji-u umfl kiutec papar ppar prjin tsurtsufi mprjinedzu mbizuiri pizuiri pistili sfalangu ansrari bticu fnico, fnicadz funico lumt tabori tburi

bttor de lapte pt a scoate untul bttor de unt bttor de unt bttor de unt bttori, v bttori, v bttur btturi, palm bate n cuie, v bate n cuie, v bate inima, v bate joc, v bate pe cineva, v bate toaca, v bate, v bate, v - fig bate, v- mr - fig btea foarte, v batere batere baterea toacei batic batic batic de doliu batist batist batist batist batist batist batist batist batist brodat batjocori batjocori, v batjocori, v batjocori, v batjocori, v batjocori, v batjocori, v batjocorire batjocorit batjocorit batjocorit batjocoritor

sfrliciu firliciu furliciu sfirliciu batu nvescu bttur arozu ncrfusescu ncrfusescu furfuredzu pizuescu umflu tocu batu asunu ansaru para-batu bteari batiri tucari baltsu poshi dulbenu, dulbeni distimeli mndil mntil peatic shamii shimii testemeli tistimeli ciuvre ardu mpizuescu shupredzu shuparu shupiredzu shupiru shupuredzu shuprari mbizuitu rizilitu shupratu maitapci

batjocoritor batjocoritor batjocoritor, care i bate joc batjocoritor, care i bate joc batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur batjocur care face batjocur, de btrn btrn btrn btrn btrn btrn btrn ghebos btrn btrn foarte btrne multe btrnesc btrnete btrnet btrnee btrnee btut butor butur de vraj butur rcoritoare butur rcoritoare bzi, v bzi, v bzi, v bzit bzitoare bazar bazat bazin

mbizuitoru shupronjiu pizuiaricu pizuitoru ardeari maitapi mscr mzlji mbizuitur pez pizuiri rizili shupiru shupurari shupuru shuprtoru arizili aushu burhonju mari prezvitu tricutu vecljiu mbogru mai, mi oam maimi aushescu ausheashti aushami ausheaticu yiramati btutu ciucutonjiu tatulatu slepi salepu vngnescu zngnescu zzescu vngniri zmbun bizusteni thimiljiusitu buduvai

bazin bazin cu ap bea foarte, v bea, v bea, v bea, v bea, v bea, v - tot bea, v -fig beat beat beat beat beat beat beat cri, fig bebelu becher beci beci beci, subsol beci, subsol behi, v behitur behitur behitur bei belciug belciug belciug belciug belciug belciug belciug de cntar belea belea belea belea belea belea belea, care a dat de beli, v belit belitur beneficia, v

gurn hvuzi para-beari beau ciucutescu, ciucutiri, ciucutit tsucuiescu udu gura astrakiu arcutescu adratu alimiu alimsu alimtu ambitatu bicriu cicric pupulu bikearu catoye izb kilar tsilar azgheru azghirari azghiraticu azghiratu beiu bilcic crkeau crkeljiu crteljiu cingheljiu serghi mushtucu bileai bilje ndezm ndizm scanci scangi ndisitu bilescu bilitu disbilitur nkirdhsescu

berrie berbant berbec berbecel berc, fr coad bere bere, but berechet beret beret beret beret de psl beteal beteal betelie beie beie beie beie beie beie beior beiv beiv beiv beiv notoriu biberon biberon biberon biblia cu cele 4 evanghelii bibliotec bici bici bici bici bici bici bici bici bici care are n mn biciui, v biciui, v biciui, v biciuire biciuit

birrii birbantu birbecu birbicushu coluv bir beari biriketi festi shuc sucai keci, keci teljiu tsupari uvye ambitari ambittslji mbittslji mbitari mbittslji mbittur tingali mbittoru mbitatu mbittoru shoshi lastic lasticu lastihu tetravanghelu vivliuthiki cmciki crbats grbaciu sviciu tombu tombul vurdhalu zviciu tombularu jirtuescu jurtuescu zplescu frshtuiri frishtuitu

bidiviu bidon bidon bidon de rachiu biet biet biet biet biet biet biet bijutier bilet bilion bine bine bine bine c bine c bine c... bine c... bine c... bine, cu bine, cu binecuvnta, v binecuvnta, v binecuvnta, v binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntare binecuvntat binecuvntat binecuvntat binefacere binefacere

bidivi mtr mtracu pyuru, pyuri bogru boiu capsu laiu mratu mbogru, mbogr, mbogri, mboagri ncernu giuvairgi tiskire biliun bunu cala ghini calai-c calai-tsi cala calai c... calai tsi... ambar mbaru evluyisescu vluisescu vluyisescu evluyii ifhii ifkeau ifkii rciuni urcin urciuni urcini urciuni urucini vluito vluyii vluyisiri lituryisitu vluyimenu vluyisitu hgilki sivapi

binefaceri binee bir birj birj birjar birt birt birt birta bisect biseric biseric mic bisericesc bisericesc bivol bivol mic bivoli blajin blajin blamat blan blan blan - scndur blnar blnd blnd blnd blnd blnd - bube pe fatsa pruncilor blndee blndee bleg de urechi bleg de urechi blenoragie blestem blestem blestem blestem blestem blestem blestema, v blestema, v blestema, v blestema, v

bunets ghinteats haratsum daling taling cucigi locant lucant mihan, mihnadz lucantagi visect bsearic paraclisi vcfescu vcufescu buvalu, buval buvliciu buvlits dobru mulashcu ctiyursitu kiurcu yun blan kiurcci dumusharu, dumusharcu imbru imir molavu hrup imirami imireats plahurcu pljeahurcu malufrandz anathima blstemu blistemu ctar mndz vlasfimii anhimedzu anthimedzu blastimu culedzu

blestema, v blestema, v blestemare blestemare blestemare blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat blestemat s fie blestemat s fie blestemate blestemtor bleu blid bloca, v blond blond blond boab - n joc de copii boal boal boal boal boal boal - cderea prului boal a oilor boal contagioas - erizipel boal de inim boal de moarte boal de ochi boal de ochi boal de oi boal de splin boal de splin boal grea la rumegtoare la bot i unghii boal la cai

nthimedzu uryisescu anthimari blstimar urghisiri anthimatu blstimat funipsitu naletu nathimatu nihitu pondu pundaturu shcretu triscataratu uryisitu nahim nathima culidzari blstimtoru albastru blidu ncljidu alber albushu arusu piciocu lngoari ni-pteari ni-puteari ni-puteats tet ker shcljiopu foc ciucutu leli ghirit vazmo dushman dalac dlac shapu zurlum

boal ovin boal uscat a avea, v bob bob bob bob bob bobrnac bobin bobin bobina cu fir pt rzboi bobina cu fir pt rzboi Boboteaz Boboteaz Boboteaz Boboteaz bobule boccea boccea bocet bocet bocet bocet boci, v boci, v boci, v boci, v boci, v boci, v boci, v boci, v bocire bocire bocit bocit bocit bocitoare bogat bogat bogat bogat bogat bogat bogat bogat gospodar

strmbu umbrnedzu bobu cukeau fav grnuts grnutsu clind crljiu msuru tsai tsayi Boboatem Boboteadz Fota Ptigiuni grnutsicu bohce cnvats boatsitu cnticu di mortu miryiuloiu miryiulotu arbdsescu ardsescu butsescu cntu jilescu mirulyisescu miryiulunescu zghilescu arbdsiri miryiuluniri arbdsitu miruloyiu miryiulunitu vai arhondu avutu bugatu mbugatu mbugatu tsinghinu zinghinu greu nicukir

bogat, fig bogta bogtai bogie bogie bogie bogie bogie bogie bogdaproste bogdaproste boiangerie boiangiu boiangiu boier boier boiereas boieresc boierete boierete boierete boierete boierete boieri, v boierie boierie boierie boierime boieroaic bolborosi, v bolborosire bolborosire bolborosit bolborosit bolero - jachet din ln bolnav bolnav bolnav bolnav bolnav bolnav bolnav a fi, v bolnvicios bolnvicios bolnvicios

caldu arhondis afindadz bugtslji mal' mal malt mbugtslji seu birikeat-virsn birikeavis buiagilki bugeaiu buiagi ciuflicaru domnu bioanj arhundescu beica biiashti pshescu pshileashti pshilescu arhundipsescu arhundiliki beilki pshilki dumnami pshoanj bblescu bbliri bndurari bblitu bnduratu srcuci dzcutu lndzidu lndzitu lntsidu ni-ptutu ni-pututu potu, nu lngurosu lungurosu zbunu

bolovan bolt bolt bolt bolt de vi bolt de vi bolt de vi bolt de vi bolt de vi bolt de vi boltit bolvnvicios bolvnvicios bomb bombni, v bombni, v bombnire bomboan bomboan bomboan bomboan bondar bondar bondoc - persoan scund i gras bonet bonet borangic borax bordel bordur bordur la or sau rochie, brodat borfa borfa borfa boschet boschet boorogeal bostnrie bostangiu bosumfla, v bosumflare bosumflat bot bot bot

bizbiljie cubei cubelu gube, gubedz clivtreau pergur peryur pirgurii pirvulii piryurii gubilosu mrjaru mrjosu bomb angrnjescu mumulescu mumuliri coc cufet toap zhrat heavr zngrn shishcu cuc cucu burungic voranu putanaryio kinari, kinri yirland lupudhitu pleashcagiu pljeashcagi tufani tufishu slghiri bustani bustangi mbudzinedzu mbudzinari mbudzinatu muts mutsc mutsu

botez boteza, v botezare botezat boteztor bou bou de jug bozie brcinar brcinar brcinar brcinar - sfoar de legat pantalonii brad brad brdu brag brnci brnci brndue brnz brnz brnz - fel de brnz - fel de brnz - fel de brnz gras brnz slab brnz smantnit brnz, care face bra bra bra fluvial bra, la bra, lungimea unui bra, lungimea unui brar brar brat - lungimea dintre brae brat - lungimea dintre brae brae, pe bru bru bru bru bru lat bru lat

ptigiuni ptedzu ptidzari ptidzatu ptidztoru bou giugtoru iboju prczonu prczonu prucuzun prczonu brad iehl brdicu boz pindzuru pingu lilinghi brndz ghiz midzitr mindzithr strgljeat mnuri ghizreau bagiu ghizaru brtsatu bratsu mnic bratset urghii uryii biligik bizilic bltsat brtsatu pataloni brnu bru brnu shileahi sileafi sileafu

bru, de lan brav brav brav brav brav bravo bravo bravo bravo! bravur bravur bravur bravur bravur bravur bravur bravur bravur bravur brazd brazd brazd brazd brazd brazd brazd brazd ierboas brzda, v brzda, v brzda, v brzdar brzdar brzdar brzdare brzdare brzdat bre breasl breasl breaz - cu semn alb bresla bretele briceag briceag

kimeri babageanu birciu gioni, gionj giuneashti junelu, juneali aferim ashcolsun halal bravo brbteats giunami giunaticu giuneali giuneats junami junaticu livindeats livindlki srpitslji avlaki avrag brazd urdini urdinu vlakiu vragu zvularu avruguescu nvragu vruguescu inii vomer vomir avruguiri nvrgari avruguitu vre isnafi taym baljiu isnafci tarndz cstur custur

briceag brici brici brigand brigand briliant broasc de u broasc de u broasc rioas broasc estoas broasc estoas broatele toate broboad broboad broboad broboad broboad broboad broda, v broda, v broda, v broda, v brodare brodat broderie broderie broderie broderie broderie broderie broderie broderie broderie la extremiti brodi, a se - v bronz bronz bronz bronza, v bronzat broscrie broscoi brour brotac mare brotcel brotcel

psifii surafi xurafi afuru furu brilantu brav cljeai jab broasc cath bruscami bruboad dartm dramn drapn lhur lhuri kindisescu trmedzu trimedzu vizuescu ncrdziljeari ncrdziljeatu kendim, kendimati kindhim kindhimati kindim kindin, kindini shabacu shubacu vkii oim ndizmusescu brundzu tungi tungiu liescu litu bruticami brusconjiu afladh baf broaticu bruticushu

brum bruma a cdea, v bruma cade, v brum czut bruma, cdere de brumare brumriu brumriu brumat brumos brun brun brun brunet brun-nchis brusc brusc brustur bruturet brutar brutar brutar brutar brutar brutar brutrie bub bub bub bub de cal bub pe piele bub roie bubos bubos bubos bubui, v bubuitur buburuz buc bucat bucat bucat bucat bucat bucat

brum mbrumeadz brumeadz mbrumat mbrumari brumari psaricu yrivnushu brumatu brumosu mundo murnu scuru bushcu murneats dinapadiha dinapandica brushtiru brushtur ciriparu furngi furnaru furnigi pnaru psum ciliprlki bub gritsu grnutsu muru cucud aropanu bubukiosu grnutsosu zgibosu vrundusescu vrondu psclits buc boji buc bucat cumat filii grtsu, grts

bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat bucat de carne buctar buctar buctar buctar buctar buctar buctar, buctreas buctrie buctrie buctrie- separat de locuin bucic bucic bucic buchet buchet buchet bucium buclat buclat bucle, de pr bucura, v bucura, v bucura, v bucura, v bucurie bucurie bucurie bucurie bucuros bucuros buestru, n bufni bufni bufni bufon bufon buhi

grund grundz grungi prceaclji plshii shini xifari shunits ahciu bctaru ghelgiu myir myirgi myiru myirgi, myirgioanj, myirgeadz myiryio mutvaki myiuryio buctici cumtici cumtushu brbrushu buketu kitc cornu crciljiosu ctsrosu pirushani gudescu hrisescu hrsescu mbucuru harau hrao hroa mlinari hriosu hrosu arvani buf, buhi buf, bufi buh soitaru suitaru phvrusescu

buhi, v buhi, v buhire buhire buhit buhit buhit buhav buhav buhav buhav buiestra buiestru buimci, v buimci, v buimci, v buimci, v buimcit bujor bulbuca, v Bulgar Bulgar bulgar Bulgar Bulgar Bulgar Bulgar Bulgar Bulgar Bulgar - porecl bulgra bulgra bulgre bulgre bulgre bulgre bulgre bulgre bulgre ierbos bulgre ierbos bulgresc bulgresc bulgresc bulgri bulgri, v - perei

buburedzu buldzinedzu nbulzinari phvrusiri buburosu nbulzinatu puhvrusitu bruhavu buhav phvrosu pruhavu arvanliu rivani cirtsescu, cirtsiri, cirtsitu cirtusescu, cirtusiri, cirtusitu tulescu zlsescu hutu, hut bujor mbulbukedzu Gheganu Mecanu shopu Vryru Vulgaru Vurgaru Vuryaru Vuryuru Zdanganu Ocanu, ocanj sbuldzu zbuldzu sbuldzu toap top zbuldzu zvolaru zvolu zvoljiu zvuljiu vulgrescu vurgrescu vuryurescu surats lspusescu

bulgrime bulgariza bulion buluc bulz bulz bumbac bumbac bumbac bumbcrie bumbcos bumbcos bun bun bun-cuviin buntate buntate bunti Bunavestire bund bundi bunee bunic bunic bunic bunic bunic bunic burduf burduf burduf burduf burduf burduf burduf de vin sau ulei burduf, a pune n - v burduf, punere n burduf, pus n burduel burduel burduel burduel burduel burduel burete

vurgrami vrgredzu acrimi buluki gumoljiu gumuljiu bumbacu scmnge scmangu bumbkii bmbcosu bumbcosu bunacu bunu undzit buntati mushiteats hari, hri Vanghilizmo bund keptu bunteats ghiushu totu bab mai, mi om papu ciuflic ciufulic foali fuljin keali vtlahu utri nfoljiu nfuljeari nfuljeatu kilits, kilitsi kilitsu, kilits trvaciu trvashu tvrceacu tirufaiu sfnghii

burete burete burete burete, ciuperc burete, ciuperc burei - ciuperc burghezie burghiu burghiu burghiu buric buric buric burlcie burlan burlan burlan burlan burlan bursuc burt burt burt burt burt burt burt burt burt mare burt mic burtic burtos burtos burtos burtos butean butean butean butean butean butean butean busuioc busuioc busuioc

sfungari sfungi sfungu bureati burecu turt ciorbagilki burghii sfreadini sfreadinu bricu bricu buricu ayamii ahuzu kilunge kiunge kiunghi sulinaru baljeados bic foali fuljin pntic plstur prstur strbshin stribishin bzac zbac pnticushi bzcosu buricosu fuljinosu pnticosu babnicu bucium bucium crciunu cuciub cutsuru kiutucu bosiljieacu vasilacu vasilco

busuioc busuioc busuioc butelie butelie butelie butelie buticar butoi butoi butoi butoi butoi butoia de gloane butoia pt ap butoia pt ap buton - nasture butuc buturug buturug buturug de zad buz buz buz de pahat buzat buzat buzdugan buzdugan buzdugan buzos buzunar buzunar buzunar buzunar buzunar - clin n form de buz buzunar interior buzunar interior

vasileacu vsileacu vsiljeacu butiljii clondiru fial yaloni myztoru buti varel vrelji voz vuler ncrctoari vurel vuryel fol cutsuru cciub ciub griju budz juc zvits budzaru mbudzatu buzduganu tupuzi tupuzu budzosu buzunaru geapi gepi giopi budznar spani supani

ROMN - ARMN

C C Romn ca ca ca ca c c ca pentru ca pentru c s ca i cnd ca i cum ca i cum cabaret cabaret cabaret cablu cablu caca de cine cca, v cccios ccreaz ccreaz ccreaz ccat cacealma cciul cciul cciul grmusteneasc cciula turceasc cciula turceasc cciula turceasc cciula turceasc cciula turceasc cad cadn cadn - femeie turc cadavru cadavru

Armn ca ta tra tsi c c sprima sproti tea mapari sanki taxi mianei miheni, mihenj tavern plmaru, plmri sprtin ca-di cni spremu cctosu ggrats ggreats ggrits faptu cacearmai barbarus cciul cip kileaf kileafi kilef kiulafi kiuleafi grb cadn hanums cufum cuhm

cadavru cadavru cadavru cdea de acord, v cdea, v cdelni cdelni cderea nopii cadet cadou cadou cadou cadou cadou cadou cadou de nunt, vas cadou de veste bun cadou de veste bun cadou de veste bun cadou pentru mireas cadra, v cadra, v cafea cafea turceasc cafegiu - culoare cafegiu - culoare cafenea caftan ci, v ci, v ci, v ci, v ci, v caia cidigiu caiel - cui de potcoav caiel - cui de potcoav caiele a bate caier caier caiet caiet caimac caimacan cina, v

leshu, leshuri mrshi murtsin aflu cu cali cadu thimnjeato thimnjito nuptat mijacou dhoar doar doar hari, hri pishkeshi piskesi cniscu mujde, mujdedz mushde sihriki plrii, plrii prepsescu pripsescu cafe laiu caferengiu cafigi cafine caftani mshcu mitnjiusescu pishmnipsescu tunisescu tunusescu guvojdu supervizor gvojdu, gvojdz gvozdu nguvujdedzu cair cairu filadh tetradhiu caimacu caimacan cnjisescu

cine cine alb cu negru cine alb cu negru cine ca un leu cine negru cinesc cinete cini muli cin cire cais cais cais cit cit caki, culoare cal cal cal buiestra cal de clrie cal de clrit cal de clrit cal de povar cal de a cal jugnit, castrat cal sur calabalc calapod calapod clare clare clare clare clare clre clre clre clre clre clrie clrie clrit cltor cltor cltori, v

cni daveli veljio ljiondu galanu, galan cnescu cneashti cniu pishmani pishmnipsiri caisu cais prasc pishmnipsitu pishmanu caki at calu, calji calu cu arivani calu di cval cval timbiliki calu di furtii binecu calu shutstu psaru clblki clpodhi clupi anclaru clari claru cval nclaru clretsu cavalar cvlaru sufari suvari bineki cval cval cltoru dhyeavatu txidhipsescu

cltorie cltorit clu clu cluz cluzire clca cu fierul, v clca greit, v clca, v clci clci clcare clcat clcat n picioare clctur calcul calcula calcula calculat, om cald cald - ca n sob caldarm caldarm cldare cldare cldare cldare pt muls cldru cldru cldrue cldior cldior cldur cldur cldur cldur clduros cldu cldu cldu cldu cldu cale caleac calendar

tnidhi txidhiipsitu gilatu, gilat gileatu cluz cluzlki calcu para-calcu calcu clcnjiu plazu clcari clcatu trtu clctur ricami luyursescu, luyursiri, luyursitu luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitu adunatu, omu caldu sob cldrmi cndrm bryaci cldari sudh, sudhi, sudz mldzrushi brgcic trycic cldrushi cldishoru hljiushcu cldur cloari croari curoari cldurosu dihamin dihanjiu habinu haminu hlio cali caleashc calindaru

calendarul lunilor dup zile calendarul lunilor dup zile calendarul lunilor dup zile calf calf calf clfie-a fi calf cli, v calicie calicie caligraf climar clire clit calitate calitativ prost caliyrafie calm calm calma, v calma, v calma, v calma, v calomfir calomfir calomfir calomfiriu calomnie calp calp, fals calp, fals cli cli cli clun, oset clugr clugr clugresc clugri clugri clu clu cluar cluar mascat cluari

murmii murminji murumunji calf clf ciracu clflki clescu yiftlki yiftslji caliyraf clmaru cliri clitu hari, hri pseftu caliyrafii tihnai tinihai apunu arinisescu isihsescu moljiu garofil garofiru garufiljiu garufiljeatu muhtani clpic clpzanu calpicu ciupu stup, stuki stupii clciun caloiru clugaru clugrescu cluyreau cluyrits clushu liyreau babugeari liyucearu liyuceari

cam cam camaderie camaderie camarad camarad camarad camarad camarad camarad camarad camaraderie camaraderie cmru cmru cmru cma cma cmu camelie camer camer camer camer camer de iarn, clduroas camfor cmil cmil cmin cmp cmp cultivat cmp cultivat cmp de punat sub munte cmp mic cmp mic cmpean cmpenesc cmpie cmpie can can canaf - ciucure canal canal canal

aproapea ca frttliki frttslji cusheari cushiri cushuri frtatu sotsu sotsu, soats urtacu crdshlki sutsat udits udici udicu cmeashi riz cmishuts baliciu camar od, odi ud udai mndzat camfur cmil gamil vatr cmpu agru agur ladzin cmpicu cmpishu cmparu cmpishu cmpu mulliki birbile mtracu piskiuli avlaki canali cnali

canal canal canal canal canal canal canal de buctrie canal subteran canal subteran canapea canar canar canava, estur de bumbac pt broderie cancer cancer cnd cnd cnd cnd cnd cnd cnd cnd, de pe candel candel candel, tub candelabru candelabru candelabru candelabru candid candid cndva cndva canea de butoi cnep cnep cnep cnepite cange cangren cangren canin, dinte canin, dinte

crut lgami lyumi luyumi sulinaru vlakiu uzu ghirizu vii canapei canaru canirin cnv carkinu hrkinu anda canda cndu cara cari kend nda pri-cndu cndyiu cndil cndilaru polieleu pulieleu shndanu shindanu albu srbitu noar un -oar soki cnavi cniki cnip cnikishti yangi cangren yangren crinti crinti

canon canon cnta melancolic, v cnta, v cnta, v cnta, v - psrile, instrumentele cntar cntar cntar cntar cntar cntaragiu cntare cntare cntare- fig cntri, v cntri, v cntri, v cntri, v cntri, v cntat cntat cnttor cnttor cntec cap cap cap cap cap cap cap descoperit cap tare capabil capabil capabil capabil capabil capabil capabil capac capac capac cpci, v cpcit

canon, canonj zconu blnduredzu agudescu, fluiara cntu batu cndari cntari stater sttiri ziy cndrgi cntari cnticari bteari yisescu yixescu zixescu ziysescu ziyisescu cntat cntatu dishcnt, dishcntadz cnttoru cnticu bet capu cof ftin, ftini mduu vutin discufutu zdanganu acshu axiu irbapi izoti kealea, lj poati sarpi sarpu, sarp cpaki sust tap cpkisescu cpkisitu

capacitate - putere cpstru capt cpti cpn cpn cpn cpn cpn cpnos capcan capcan cpcun cpcun capel cpetenie cpetenie cpia, v cpiat capion cpistere cpi cpi capital capital capital capital capital comun cpitan cpitan cpitan cpitan cpitan cpitnie cpitnie capitula, v capitula, v capiu capiu capiu capr capr slbatic capr ut cprar capricii

tcati cpestru capitu, capiti cpitnjiu bet cpitsn crtsun ciufutin coc cposu princ pring capu-di cni hap-hup paraclisi cpii mari vrlescu brliv capishon cpisteari - ti frmtari aloatlu cpits cop capitaljiu capitalu capu sirmai kiune bulubashu capidanu capidanu capitanu yiuzbash cpitanat cpitnlki ncljinu pri-dau anvrlu vrlu vurlu capr ayru-capr crshut cpraru ori

capricios capricios capriciu capriciu capriciu cprioar cprior cprior cprior cprior cprior cpri caps cpun captiv a ine, v captivitate captivitate cptueal cptui, v cptui, v cptuire cptuire cptuit cptuit cpu cpue cpue mare capuon capuon cpuor car cr - nu face cr carabin carabin carabin - arm crbu crbu caracter caracter caracter caracter caracter caraf caraf caraf

cpricearu nizearcu cpriciu frfud und zrcadh clar claru calaru, calari cprioru zrcnge cprits caps cpshean sclvuescu sclvii sclvilji astari asturusescu cpldisescu asturusiri cpldisiri asturusitu cpldisitu crlej cputsu ccimoru cpushu cucul cpicu ker, keri ch - ni ch nu featsi carabin shishani gr , gradz bumbunaru crbushu fisi haractiru hui idhium vovl bucal bujan, bujan craf

caraf caraf caraf caraf caraghios caraghios caraghiozlc carambol crmid crmid crmid crmidar crmidar crmidrie crmiziu carapace de broasc crare crare crare n pr crruie crruie crruie crit caraul caraul, a sta de crul, stare de crul cru cru cruie caravan caravan, de crvnar-propietar sau conductor de caravana carbonizare crbunar crbunrie crbune crbune crbune mic crc, n crc, n crc, n crc, n crc, n crc, n

ctruv cinii dulii yaraf baljeaciu caraghiosu caraghiuzlki carambol ciurunid tul tuvl kirmidharu tuvlaru kiramaryio caprez smaru di broasc crari semti rau crric crrici prtic pstrit crul crulsescu crusiri ayuyeatu crvukiru kiragilki crvni crvnliu crvnaru scrumari crbunaru crbunrlki crbuni kiumure cleacic cval grcic, n grishc, n gushi, pi ngrcic ngrshca

crcel crciumar crcota crcota crd crd crd crd crd care care care care a mncat care d lapte care face fuse care nu a trecut cariat, a deveni carie carie crj crj crj crlg de mpletit crlig crlig crlig crlig crlig de mpletit crlig de mpletit crlig pt oi crlion crlionat crlionat crlioni crm crm crm crmiziu crn crn crn crn crn crn carnagiu

crcioru ambirigi crtilivosu scandzohiru grdeljiu surii suro tbbii tubbii cai cari tsi mcatu aplictoari fusar ni-tricutu cufkisescu shirige sirige dhicaniki ptrits ptri crligu anghistru cngiki crligu cingheljiu cinghilacu tsinghilacu crliban ncrciljiosu ncrciljeatu ncrshiljeatu pirushani dumei dumeni timoni crmezi crnu cuciumitu nciuvnjeatu jurcu nreciu shprtu fnico, fnicadz

carnagiu carnagiu crnat crnat crnat crnat crnat, fel de crnat, fel de carnaval carne carne carne - la copii carne de porc prjit crnos crnos, dudruliu crnos, dudruliu caro crp crp crp crp crp crp crp crp crpaci crpaci crpaci crptor pt ntins pita crptor pt plcinte carpen carpen carpen carpen carpen carpen carpen carpen carpen - specie de crpi una, v crpi, v crpini crpit crpoceal carte

funico mkeliu culeu culucancu lucancu lucanicu bumbaru lumbaru carnaval car carni tsitsi tiyneau crnosu bucicosu bulcicosu ghineri crp pciur, pciuri pcivur, pcivuri pan peatic petic shogan shugun crpaciu mbalumati, mbalumatadz mpitictoru clpitoru crpitoru crnti carpin gaberu gavru scodh scrupenu shcodh yavru nrndzu ancunju mpeaticu yvruriu npiticatu mpitictur carti

carte carte carte carte carte carte bisericeasc - octoih carte bisericeasc - octoih carte bisericeasc - tipic carte bisericeasc care .... carte bisericeasc cu sfinii din lun carte de joc carte de rugciuni carte de rugciuni cri cri de joc crticic cartier cartier crti crti crti crti crtitor cartof cartof cartof cartof cartof cartof cartof cartofi cartofi cartofi cartofor cartu cartu cartu cartu cartuier cartuier cartuier cartuier cartuiere cruia Carul Mare

gram kitapi kiutucu, kituchea vivlii yram uftecu ufteh tipico pendicustaru mineu hrtaki sinapsi sinaptsi kitki panto afladh mhl mhl, mhladz mushman mushuronjiu shumironjiu shumuronjiu crtilivosu campiru crcngi cumpiru curcaci njedzlu a loclui ppati ptat botsi campiri cartofi cumrgi fisheki fishicu, fishitsi fsheki, fsheki fusheki fushicliki plpasc, plpshti palasc plasc, plshti plasc tsi ltrpodh

Carul Mare Carul Mare Carul Mare crunt crunt crunel cruni, v cruni, v crunit cru crua crua ca ca ca strecurat cas cas de bani crie-unde se fce caul cstori, v cstori, v cstori, v cstorie cstorie cstorit cstorit csca gura, v csca, v csca, v cscare cscat cscat cacaval cacaval, calup de cacaval, cel ce face cscioar cscioar caset de muniii camir camir casnic casnic cast castan castan castan

ltur trpodhu trpodz cnutu grivuitu cnuticu grivuescu mushcruescu yrivuit carots amax crutsaru cashu pishinu zbuldzu cas cugiri cshrii ljeau ncrunu ncurunu loari sutsat cstoru luatu njiru cascu hascu cscari hscari hscatu, hscat cshcvalu stifani cshcvlaru cshoar csic tocz csmiri cazmiri dumusharu, dumusharcu vishti, di-a taym cstnjiu gstnju cstnji

castan castan castani , loc cu castani, loc cu castaniu castel castel ctig ctig ctig ctig ctig ctig ilicit ctiga pinea, v ctiga, v ctiga, v ctiga, v ctiga, v ctiga, v catiga, v - tot ctigare ctigare ctigare ctigat ctigtor castor castra, v castra, v castra, v castra, v castra, v castrare castrat castrat castrat castrat castrat castrat castrat castrat castrat castravete castravete castravete castron de pmnt

gstnj gstanji cstnishti cstinishu cstnat acul cul amintaticu nkerdu nkerdhu nkerdu scoatiri ghiliru scotu pnea acznsescu amintu cznsescu kindisescu nkirdhsescu afulescu afuliri amintari nkirdhsiri nkirdhsitu cshtigosu, la giocu castori dzigurescu scukescu shutsu dziguriri dziguritu shutstur gaguru hudumu monohu munuhu munuhu scukeatu scupatu shutstu strifu angur castravetsu cstrvetsu ceamu

ct ct ct ca ca cta subire, v cataclism catadixi catadixire catagrafie cataif - prjitur din tiei nsiropai, cu fric cataif - prjitur din tiei nsiropai, cu fric catalige catalige catalog catalog cataplasm cataplasm din fin de mutar i ap catr catr catr catr alb cra, v cra, v ref cra, v ref cataract - la ochi cataract de ru crare crare crat crtor cratu catrc catrc catrc catrc catrc catrc mic catrc mic catrc mic catrc mic cte

ctu ketu tsi cngiki crligu mutu cnticlu sindilii ctdixescu ctdixiri ctyrafii cdifi gdifi clingoaci nalnj bzmt cataloy lp sinapizmo mulari, mulri mulu, mul, mulji, muli mushcu riz ascalinu angrlimu ngrlim tear ghirdapi angrlimari asclnari asclnatu asclntoru angrlimatu mblari mlare mul, muli mushc tuc mulrits mulic mulici muliciu cti

cea categoric categorie cel cel de usturoi celu celu celu cteva cteva catifea catifea ctin ctinel, ctinel civa civa civa civa civa civa, cteva catolic catolic albanez catrafuse catrafuse catran catran, care face ctrni, v ctrni, v ctrnire ctrnit ctre ctre catriat ctun ctue cu cu cu cuta, v cuta, v cuta, v cutare cutare cutat a fi, v cutat care este

ctsau stresu mnic ctslu ctslu di aljiu ctslacu ctslicu ctslushu ndao niscndi, niscnti catife gadafei cumar ctilin nscndu nscntu ndoi niscndz, niscnts niscntu ndoi, ndoau, ndao ltinu latinu crndii, crndii catrafusi ctrani ctrnaru ctrnsescu pisusescu pisusiri ctrnitu ct ctr gofu, goaf, gohi, goafi ctunu prang ciutr ciutur cutl alagu caftu vedu cftari treatsiri trecu treac

cutat insistent cauiune cauiune cauz cauz cauz cauz cauz cauz cauz cauz de nelinite cauza, v caval caval caval caval cavaler de onoare cavaler de onoare cavaler de onoare cavaler de onoare la nunt cavalerie cavern cavern cavern cavern cazan cazan mic cazangiu cazanie cazarm cazn cazn czni, v cznire cznit cznit czut ce cea ceaf ceaf ceaf ceaf ceaf ceaf

cirshitu kifili kifilimei actstur afurnjii furnjii made, madeadz madei sibepi simbeti scleti curmu crvalu cavalu dzamar dzmar csvyearu frtatu furtatu clisaru cvlrii lgumi spil spilei spiljeau czani cznulji czngi czmii cshl, cshladz mund, mundi munduiri munduescu pidhipsiri munduitu pidhipsitu cdzutu tsi tsea cshingicu ceaf guryits keaf nuc putilu

ceaf ceai ceap ceap ceapraz cear cearcn cearceaf ceart ceart ceart ceart ceart ceart ceart ceart ceart ceart, chef de ceas ceas ceas ceas ceac ceac ceac ceac ceasornic ceasornic ceasornic ceasornic ceasornic ceasornic ceasornic ceasornicar ceasornicul de pe cldirea... ceat ceat ceat ceat ceat ceat ceat cea cea ceda, v

zverc ceai curmidh tseap ceapraz tsear aruptu circeafi ancciari cvy cvytur filunikii ncceari nccitur ngceari ngcitur vuryiri sirsimlki oar, ori ornicu sati shati ceac filgean filgeani filigean oar, ori ornicu oroloyi sati shati uruloyi uruluy shtci bilidii ceat tbbii taif tavabii tavambii tubbii urtau cthnii dumani ncljinu

cel cel mai... cel mai... cel puin cel puin cel puin cel puin cel puin cel puin cel puin cel puin cel puin cellalt cellalt celalt celar celar cele bune celibat celibatar celibatariat celnic celnic mare celnic celnicime celul centaur centru centru centrul localitii centur centur cenu cenuar cenuiu cenuiu cenuiu cenuiu cenuiu cenuiu cenuiu cep cep cep cepuoar

tselu dip ma.. nai.... bare bari barim can canai c.. canim incanu macar macarim alandu alantu lntu tslaru tsilaru bunili ayamii bikearu bikireatrs celnic scutelu cilnicoanj cilnicami tsilii stru buricu kentru misuhori zon zun cinushi cinusharu cnutu gburu grivu sinu shekerliu sivu sumolcu canel cepu tilu tsipic

cer cer cer - arbore cerb cerb cerb cerb cerb cerb mic cerboaic cerboaic cerc cerc cerc cerc cerc cerc cerc cerc cerc de gt cerc trasat pe pmnt cerc trasat pe pmnt cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cercel cerceta, v cerceta, v cerceta, v cerceta, v cerceta, v cerceta, v cerceta, v cercetare cercetare cercetat cercevea

tseru urano tseru elenu ndrei pltunu tserbu tsirbonjiu tsirboplu tsearb tsirboanji brnu stipare tsercljiu tserkiu vrgutsu yiru yiur yiuru cothuru soir suzi dzirdzeljiu janu, janji mnghioshu mnghiushu mnushi minciushi minghiushi minghiushu tsirtseljiu tsirtselu veari veru caftu ndzernu sapu stxescu sitxescu xitsescu xitxescu sitxiri xetasi sitxitu circive

cerchez - clre turc cerdac cerdac cere, v cere, v cere, v- n logodn cereale cereale cereale (multe) ceremonie cerere cerere, nu cerg cerg cerin cerne, v cerne, v cerne, v cerneal cerneal cernere cernere cernere cernut cernut cernut ceretor ceretor ceretor ceretor ceretor ceretor ceretor ceretor ceretor ceretoresc ceretorie ceretorie ceri, v ceri, v cerire certa tare, v certa, c certa, v certa, v

cirkezu cirdaki pndrunits caftu tseru caftu yinimati yiptu biriketi tsirimonji tsireari ni-cftari cerg doag dimndari ndzernu ntsernu tsernu milani, milnj mulami ndzirneari ntirneari tsirneari ndzirnutu ntsirnutu tsirnutu dhicunjearu dicunjearu pitaciu proseacu tsrpnu tsiripanji tsiritonjiu tsiritoru zicljearu tsrpnescu dhicunji yiftusiri cirshescu tseru dicunjii para-ljeau antsertu ancrescu ancaciu

certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certa, v certare certare certrea certre certre certre, om certre, om certre, om certrei certat certai certificat de natere certificat de natere certuri certuri cerui cetate cetate cetate cetin .- ramur de brad, pin ceva ceva ceva Charon - zeul morii cheag cheag cheag chef chefal chehaia chehaia - soia lui chei portuare chei, rm cheie

fulunikisescu, fulunikisiri, fulunikisitu giudicu huledzu hulescu ncaciu ncaciu ngaciu ntsertu tcnsescu vryescu ncceari ntsirtari focurus dzndzvosu ghiurultgi cvggi cvygi cvyngi anccitori ncceatu ancciats nfuzi nufuzi cafctur dvtur kirusescu cstrii grdit tsitati shits tsisci tsi-shciu tsiva haru cljeagu piteau zaciu kefi kefalu kihie kihoanji scalum molu, moluri cljeai

cheie cheie cheie,sub chei chel chel chel chel chel chelar chelbos chelbos - chel cheltui, v cheltui, v cheltui, v cheltui, v cheltui, v cheltuial cheltuial cheltuial cheltuial cheltuial de han cheltuire cheltuire cheltuit cheltuitor chema, v chema, v chema, v chema, v chema, v chema, v chema, v - cai, cini chemare chemare chemare de cine, cai etc chemat chenar chenar chepeng chepeng chepeng cherestea cherestegiu chesea, pt dulcea

dishcljitoari keai catin, sum cljiits calvu keleshu, keleshi kelu, kel, kelji, keli kileshu, kileshi shuplidu kilrgi calvu kirosu aspargu hrgescu hrgiuescu hrjescu xudhipsescu exudu, exudi hargi, hrgi hargi, hrgiuri hrgilki hnjeaticu hrgiri hrgiuiri hrgiuitu hrgiuitoru acljem cljem cljemu grescu kemu strigu anganu cljimari grit angnari cljimatu kin kinari, kinri glvnii kipene kipenge kiriste kiristigi kisali

chestie chestie chestiune chiabur, prea bogat chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar acum chibrit chibrit chibritelni chic chic chiciur chiftea chihlimbar chilie chilie chilipirgiu chilipirgiu chimen chimir chin chin chin chin chin chindie chindie - orele 16-17 ching ching ching ching ching chinin chinin chinin chinui chinui

lucru lucuru zitim kibur bash kiola meti midhi ninga tamam tamam tamaman tamu uti tora kibrit kibritu shpirtar kic perci ukidu kifte kihlibari kilii tselii kilipirgi kilipurgi kimin kimeri pedhimo pidhimo pronjiu tiranjiu vasanu kindii mirindi ghincal yincal yincl yincl yingl kin, kini sulfatu zulfatu patu, ptslji vlndusescu

chinui, v chinui, v chinui, v chinuit chinuit chior chior chior chiori, v chiori, v - maele chiori, v - maele chiori, v - maele chior, v chioc chip chip chip chip s.. chiparos chiparos chiparos chiparos chiparos chiparos chiparos chipe chipe chipe chipe chipe chipe chipe chipe chipe chirie chirie chirie chirie chirie chirigiu chirigiu chirpici chirurg chirurg chit - nu-i datorez niumic

pedhevsescu pidhipsescu vsnpsescu munduitu shcrumatu gavu, gav, gayi, gavi kioru nciuricatu gurledzu gurguleadz gurgureadz gurleadz gvusescu kioshcu masti, mashti misidh, misidz unjizi tropu kipariciu kiparishu kiprishu kiparoshu silvii silviu sirviljiu bugdan buydan daileanu dailjeanu, dailjean daljeanu platonu, omu scriatu scritu pirushean ayoyi ker, keradz kir, kiradz kirii niki crvnaru kiragi plithari girahu hiruryu fitu

chitan chitan chitar chitar chitru, arbore ca lmiul chiui, v chiup - vas de lut chiup - vas de lut chiup - vas de lut chivernisi, v ci ci ci ci cic ciclit ciclu menstrual cicoare cilindru cilindru cilindru cimbrior - plant erbacee cimbru ciment cimitir cimitir cimitir cimitir cimitir cimpoi cimpoier cin cina, v cinare cinat, care a cinat cinci cinci cincilea, al cincisprezece cincisprezece cine cine cine cine cine tie

apodhini ispati kitar kithar kitru huhutescu kiup kiupe kiupu kivirnisescu ma mni mni mea taha pihtusitu ardz tsicoar ghelindu ghilandru kelindru tsimuric cimbru cimentu grupishti kimitir kimitiriu kimitiryiu murmints gaid gidgi tsin tsinu tsinari tsinatu tsindzi tsintsi tsintsirlu tsispr tsisprdzatsi acari cai tsni tsi cari-shti

cine stie? cinetie cineva cineva cineva cineva cineva cingtoare cingtoare cingtoare de ln cingtoare de piele cingtoare mic cinste cinsti, v cinsti, v cinsti, v cinsti, v cinsti, v cinstire cinstire cinstit cintez cinzeac cinzeac cinzeci cioar cioar cioar ciob ciob cioban cioban ef ciobnel ciobnete ciobnie ciobnie ciobnie cioc cioc ciocan ciocan ciocan ciocnel ciocni, v ciocnitoare

cai-sci caishti cainiva cariva cuiniva tsiniva vrnu, vrn zon zun tizg foki zuni tinjii ghirnuescu kirsescu kirnisescu mescu mescu meashtiri mishteari miscutu angic tsindzac tsindzacu tsindzts gai hashc gi hrupu shutu picuraru para-kihie picurrashu picurreashti picurrilji picurrlki picurlki ciocu dintne ciocu ciucanu daimacu cngicu ciucutescu carabeu

ciocnitoare ciocnitoare ciocnitoare ciocrlan ciocrlan ciocrlie ciocrlie ciocrlie ciocrlie ciocrlie ciocli cioclu ciocni, v ciocni, v ciocni, v ciocolat ciomag ciomag ciomag ciomag ciomag ciomag ciopli, v ciopli, v cioplire cioplire cioplit cioplit cioplitur ciorap ciorap ciorap ciorap ciorap ciorap ciorapi a broda ciorb ciorb ciorchine ciorchine ciorchine ciorchine ciorchine ciorchine ciorchine

ciplitoari ciuctoari ketru ciuciulanu puljilu picuraru ciuciuleau, ciuciuleanu ciuciurlii ciuleaiu tsitsiviljiu tsurtsuljeanu muleaftadz muleaft cingrnescu, cingrsiri, cingrsitu cingrshescu, cingrsiri, cingrsitu ciucutescu, ciucutiri, ciucutit ciuculat ciumagu, ciumag giumacu puleanu puljeanu shopc sopc pilikisescu pilixescu pilikisiri pilixiri pilikisitu pilixitu pilixitur ciuparu lpud prpodi pripodh pripodi purpodi ncrdzeliu ciorb ciurb arapan brburishu cirushu clrushu crmstaru giarnushu reapinu

ciordi, v ciori ciorkine ciorkine cirac circar circula, v circula, v circulaie, a fi n, v circumcis circumcizie circumcizie circumcizie ciread ciread ciread mare cirea cire ciripi, v ciripi, v ciripi, v ciripi, v ciripire ciripire ciripire ciripit ciripit ciripit cistern citaie citaie citi, v citi, v citi, v citi, v citi, v citi, v citi, v citi, v ciitoaie - unealt de dulgherie i potcovarie cititor ciucur ciucur ciucur

umflu hashti arapanu crushu ciracu pihlivanu tsasu urdinu trecu tljeatu sneti sineti suneti surii suro vcrii cireashi cireshu nciuredzu piridau tsiripedzu tsiuru pilidari piridari tsiurari piridatu tsiuratu tsiuru stern clisi iczari alegu cntu dhyiuvsescu dhyivsescu ghiuvsescu ghivisescu yiuvsescu yivsescu sgaib yiuvsitoru ambrun ars cileng

ciucure ciucure ciud ciud ciudat ciudat ciudat ciufulit ciuli, v ciuli, v ciuli, v cium ciuma, v ciumat ciung ciung ciung ciung ciung, fr o mn, un corn ciuntit ciuperc ciuperc ciuperc ciuperc - specie de ciupi, v ciupi, v ciupit a fi de vrsat ciupit de vnt ciupit de vrsat ciupit de vrsat ciupit de vrsat ciupit de vrsat ciupit de vrsat ciupit de vrsat a fi, v ciur ciutur, gleat civiliza, v civilizare civilizat cizm cizm cizmar cizmar cizmar cizmar

fund, fundi piskiuli ciud semnu ciudiosu paraxinu toafi geamal, geamali ciulescu ciulitu ciuliri pnuclji mpushcljedzu mpushcljeatu ciulacu cuciub scatu shbutu ciungu ciul buburecu ciupernic guguljean smrce kipitu kipuru muljitsedzu mltsidzatu kipitat kipitosu mltsidzosu muljitsatu multsidzosu nkipitedzu tsiru ciotr pulitipsescu pulitipsiri pulitipsitu cijm cizm cunduragi curdhil curdhilaru pputaru

cizmar cizmar cizmrie clbuc clbuc clca cldire din piatr claie clapon, coco clar clar clarinet clarinet clarinetist clas la coal clti, v clti, v cltina, v cltire cltit clei clei clei clei clemen cler cler clerical clete clete clete clete clete de cizmar clete de cizmar clete de foc clete de foc clete mic clic client client clim clim clim climat clin

pupugi tsngaru cunduragilki fusclithr fusclitr cifci ghevghiri cop cponu ashikearei limpidu clrnet grnet grnetgi taxi cltescu culcutescu clatinu culcutiri culcutitu cirije cirishu tupcal tutcali merhameti clir priftami priftescu cleaciu cleashti cljeashti tsimbistr dnalji tnali mash mashi tsimbidh taym mushtir, mushtiroanj, mushtiradz mushtiri, mushtiradz, mushtiranj clim hv hvai avai cljinu

clip clip clip clip clip clip cloci, v cloci, v cloci, v - strica, v clocire clocire clocit clocit, stricat clocit, stricat clocot clocoti clocoti, v clocotire clocotire clocotit clocotit clocotit clopot clopot clopot clopot de oi clopoei clopoel clopoel clopoel clopotni clopotni cloc cloc cloc Cloca cu pui - constelaie Cloca cu pui - constelaie coacz coacz coacz coacze coace prea, v coace, v coace, v coace, v buba

hop minut oar, ori sticu stihu urits clucescu cucescu cluvyisescu cluciri glutsiri clucitu cluvyisitu cluvyiu clocutu gruhtescu clucutescu clucutiri undari clucutitu undatu cropu cmban kipru kipuru ciocanu culeastrandu kipriciu kipuriciu yryliciu cmbanaryio simandru cloaci cloci closhc Gljinushi Pulji braganjeu coacz brgan auu frntseasc pri-coatsiri cocu facu adun, grntslu

coace,v coacere coacere coad coad de pr coada oricelului coada oricelului coada oricelului coaj coaj coaj coaj coaj coaj de castan coaj de pine coaj de pine coal coal de hrtie coam coam coam coam coam de pr coaps coaps coaps coapsa, de cal coard coard coard care trece pe sub talp i ine cioarecii coard, de vie coas coas coas coase, v coasere coast cobi, v cobili cobire cobire cobire cobor, v cobor, v

agiungu coatsiri cutseari coad cuseau shiriakin shuricin shurikin cjoalji cefl coaji fludh peaji jun cu cuu coal acoal coam griv griveljiu hioti, hiots perci buc cipocu coaps crdzeljiu coard teljiu stafl big csari coas cos cosu cuseari coast cubescu cubilits cubiri cubiliki cubilji dipunu, dipuneari nvlescu

cobort cobor, v cobor, v - n pant cobz cocean cocin cocin cocioab coclaur coclauri cocoan cocoa cocoa cocolo cocolo cocolo cocolo cocolo cocolo cocolo cocolo cocoloi cocoloire cocoloit cocon coco coco coco coco coco coco de munte cocoa, v cocoa, v cocoa, v cocoa, v cocoare cocoat cocoat cocoat cocoat cocoat cocoat cocoat cocoat cocoat

dipusu versu aripidinu buzuki cuceanu cutumas purcaryio arabatii mealu, mealuri mealuri cucon cambur cusoru arombu ghilandru gumoljiu gumuljiu sbuldzu tocu topu zbuldzu cuculescu cuculiri cuculitu cuconu bindercu bindiricu cnttorashu cocut cucotu ayru-cucotu cmburyipsescu mihrisescu ncucushedzu ngucushedzu cmburyisiri camburu cmburyisitu cucusheatu cusuratu gdzmoiu gribosu guvoru ncusuratu ngucusheatu

cocoel cocoel cocostrc cocoat coda codin - ln.... codi codobatur codobatur - pasre mic codo codo codoenie codoie codru codubatur cof cofetar cofetrie cofeturi cogeamite cogeamite cogeamite coi coi cojoc cojocar colac colac de nunt colcar - duce colacul de nunt colcar - duce colacul de nunt colcar - duce colacul de nunt colcar - duce colacul de nunt colcel colcel colea colea colea coleg coleg colegialitate colegialitate coleric colib colib colib

cucuticiu cucutslu strcu ncucutatu cudaru sueljiu cudits bajanc tripusaki codoshu cudoshu codushlki cudushlki codru, coduru culusus cinii shikirgi shikirgirii cofet cugea gugea... gugeamite coljiu hrhndeljiu, hrhndealjji cojoc cojocar culacu cniscu csvyearu hsdhearu hsvyearu hasidhearu culcushu culucushu aculea anculea nculea frtatu simathiti frttliki frttslji hulirosu caleao, calei cliv colib

colib ciobneasc coliba colibu colic colic colic a avea, v colic, bolnav de colic, suferina de colier colier colier de aur colier mic colin colin colin colin colin colin colin colin mic colind colinda, v colindtor coline coliv coliv coliv coliv coliv coliv coliv coliv coliv coliv coliv colivie colivie colivie coloan colofoniu - sacz colonel colonel colonie - parfum colora, v colora, v

grtu clivaru clivuci colic strofu strufkisescu strufkisitu strufkisiri culani ghiurdani flurii ghiurdnits arahi dzean golin goln gulin mgur, mguri myul, myuli dzinic culind culindedzu culindaru dzenuri coliv grn gru grnu pomeanu pomeanu, pumeani pumeanu pumeanu, pumeani spumeanu trisaljiu trisayiu cafasi cluvii culuvii culoan samsaczi alai-bei culasi trfoliu buisescu kindrisescu

colorare colorare colorat colorat colos colportor col col col col col col - smn col de pine colt, de pine coluros coluros comand comand comand comanda, v comanda, v comandant comandant comandant n armata turc comandat comandat comandat comedie comemorare comercializa, v comerciant comerciant comerciant comerciant comerciant comerciant comerciant comerciant de nut prjit comer comer comer comer comer comer comisar

buisiri vpsitur buisitu vpsitu galjeamanu, galjeaman culcusuri cohi cornu kioshi kiuse kiushe fitru mrdziniclji clcnjiu crinosu cuncavu cumand dimndat prngilii prnghilsescu ursescu cumndaru silihtaru bimbash dimndatu prnghilsitu ursitu cumidhii puminii emburipsescu emburu myjaru prmtaru prmteftu prmtaru prmteftu tugearu bilbicci dari-loare dari-loari emburiu emburlki tigeareti tugearlki cumisaru

comitagiu comitagiu - revoluionar bulgar comitagiu - revoluionar bulgar comite, v comoar comoar comoar comparare comparaie comparativ comptimi, v comptimi, v compatriot competent competent complace, v complcere complet complet complet complice, pstrtor de lucruri furate complimente complimente complimente complimente complota, v compot compot - specie de compune, v comun comun comunitate comunitate comunitate con de molid con de pin con de pin con de pin conac concar concediat concediu concentra, v concepe pui, v

andartu cumitagi cumitu facu ayishteari kisavro yishteari biani, facu biani, facu singritic jlescu njiluescu patriotu, patrioati, patriots, patrioati irbapi irbapu, irbaki yryredzu cbuli fari susta talji yitacu hiritimati ncljinciun ncljinciuni tsirimonji prigiuru hushafi ushafi scotu cnticu kino paraspuru giumaeti isnafi kinotit aroab bushulii cucuciu cuculiciu cunaki siydhyearu scrkitu discurmari adunu acatsu

conceput concilia, v conciliator conciliere condamna, v condamnat condamnat iadului condei condei de trestie condic condiie condiie condiie conditsie condoleane a transmite condoleane a transmite conductor conductor conductor de mgari conduce, v conduit conduit conduit confesa, v confesa, v confesiune confesiune confesor confident confirma confirmare confirmare confirmare conflict confluen conform confuz confuzie confuzie congelare coniac conjura conjura conjura, v - jura insistent conjurare

actsatu ambunedzu patonu, paton, patonj, patoani ambunari ctdhictsescu judicatu kisusit cundiljiu caleme condic dimndari ligtur sinfunii culi prgurisescu prgursescu mum seiz, seizi yumraru portu aductur portu purtaticu dizlegu, dizligari, dizligatu exumuluyisescu exumuluyii xumuluyisiri plimatco embistimenu apukirusescu tcrari tacriri tcriri ceamun meastic, meastitsi anaghiore cihtsitu crsheljiu mintitur ngljitsari cunjeacu spigiuru sprigiuru prigiuru sprigiurari

conjurat conopid conopid constean consemnare conserv de carne conserva, v consftuire consftuire considera considera, v considera, v considera, v considerare considerat consideraie consideraie consideraie consideraiune consilia consilia, v consilia, v consiliat consiliat consilier consilier consilier comunal consiliere consiliere consiliu consiliu consiliu consiliu consiliu comunal consiliu comunal consiliu de instruciune consimni, v consimi, v consimi, v consimi, v consimi, v consimit consola, v consola, v consola, v

sprigiuratu crnbits cunupidh huryeanitu cundiljisiri cvram stnipsescu mushferi mushveri numiru hbrsescu saidisescu sldisescu hbrseari hbrsit htibari ihtibari mali ipolipsi simvulipsescu urminipsescu urnipsescu urminipsitu urnipsitu az yerundu dhimuyerundu urminipsiri urnipsiri mizilishti mizlisi mushavirei simvulii miglisi mingilizi muarifu cpsescu ncljidu strxescu strxescu strixescu strxitu arsbunu asbunu prgurisescu

consola, v consolare consolare consolare consolare consolare consolat consolida, v consolidat consonan constatat constelaia contiin contiin contiin contiin constipat constipaie constrnge, v constrns construi, v construi, v construire construire consul consulat consulta, v consulta, v consultare consultaie consumat contamina contempla contempla contempla, v contemplaie contenire conine conine conine, v continuu contra contra contra contract

prgursescu mihlemi prigorii priyurii priyurisiri smnari priyursitu stiriusescu stiriusitu simfon ctptsitu iririts sraki sinidhisi sinithisi sumenji astupatu capsi, cpsi slnescu stresu adaru ncljigatu adrari adrari consulu cunsulat consultu ntrebu cunsoltu mushaferi tukitu mulipsescu aynghipsescu aynndipsescu siri, facu siri acumtin ncurpiljedzu ncurpiljiu ngrupiljedzu ni-tcutu condr contra pi cundraki

contract contract contractant contrar contribuie conveni, v convenire conversa, v conversaie converti convieuire convinge convinge, v convinge, v convinge, v convinge, v convingere convins convorbi, v convorbire convorbire convorbire convulsie copac copaie copaie copaie copaie mic copc copc de hain copc, agraf copert colorat copert de carte legat copert de carte legat copert de carte legat copii copii care are copii muli copii, a avea copii, a avea - v copil copil copil copil copil adoptat

cundrat hundrat contracci tersu sphidlki aflu cu cali cbuli ljeau di limb lafi, lhi tornu mintea treac prtdescu cndrsescu cndirsescu cndisescu umplu caplu cndisiri cndisitu cunushtusescu cuvend lcrdii umilii spazmo cupaciu copan cupan cupanj cupnjits cupits zav cljishuts binecu pilikidh pinakidh pinikidh fumealji nfumiljeatu ficiurami nfumiljeari nfumiljedzu hurhutulashu mincu mingu pociu psihupedhu

copil de 7-10 ani copil de suflet copil din flori copil fin flori copil mic copil mic copil mic copil mic copil vitreg copil vitreg copil, copil copil mic copilandru copilandru copilandru copilandru copilresc copilrete copilrie copilrie copilrime copila copila copila copila copit copit copit copit, lovitur de copit, lovitur de copit, lovitur de copit, lovitur de copit, lovitur de coplei, v coplei, v copleit copoi copt copt copt copt corabie corabie corabie corabie

cilimeanu psihupedhu ludu, lud, ludz, ludi cupilciu fetu njeacu njeatu njicu proyonu pruyomi cupel, cupel njic alabaciu cupilaciu ficiurangu talabaciu ficiurescu ficiureashti ficiurea ficiurilji ludeats ciupu copan cupilciu ficiuricu cupit sclo unglji cloats clots clutsat sclots sclutsat apitrusescu nicusescu ncrcatu zyaru agiumtu asitu coptu mturu, mturi cradhi cravi catrig nai

corbier corbier coral rou coran corb corb corb corb mare corb mare corb mare corcodu corcodu corcodu - specie de corcodu - specie de corcodu corcodu corcodu - specie de corcodu - specie de corcodue corcodue multe corcodue multe - loc cu cord cordon corn corn corn de animal corn, pm corni corni corni cornut coroan corpolent cort cort cort cort cort cortegiu nupial corupt co co co co co

crvukilu crvyiotu mirgeani curanu coracu corbu curacu, curats grvanu gavranu gvranu prunu purnu tspurnjeu tspurnu prun purn tspurn tspurnjeau ayru-prun prunami purnreau inim curdhoni angun angun cornu cornu curnidh curnits curniz curnutu curun truposu ceadr cidri purav tend tent mucear aspart clath coshu cufin cusheljiu cushoru

co co de fum co de fum co de nuiele co de nuiele co de nuiele co de papur co de papur co, a scoate pe fa, v cosa cociug cociug cociug cociug cociug cociug cociug cociug cociugar cocovi, v cosi, v cosi cosi cosi cosi cosi cositor cositor cositor, de cositori, v cosits cosits comar comar coni coni cosor costa, v costa, v costa, v costeliv costeliv costi costum costum

shport fungaru ugeacu cnestr cnisteal csnacu zmbil zmbili grnutsedzu, grnutsari, grnutsatu cosagi cufciugu cutii kivure snduki sfenduki sfinduki sinduki xilucrevatu cufciugaru dispituredzu cusuescu, cusuiri, cusuitu cuseau cusits pltnits, pltnits plitenc pultunits, pultunits clai yanum ganum ynusescu perci pultnits mor pumoar cshug crin cldhiftiru axizescu custisescu, custisiri, custisitu facu pradz costenliv gundu custic adrmintu alximintu

costum costum costum costum costum costum aurit costum de srbtoare costume albe coule coule coule cot cot cot cot parte cot parte cotcodci cotcodci, v cotcodcire cote cote cote cote cote coti, c coti, v cotitur cotitur pe drum cotizaie coofan coofan coofan coofan coofan coofan coofan coofan cotoi cotoi cotoi cotoi cotozaie covat covea covea cu capac

custumi forim furisheau portu tcmi perpir armat albili clthic cufits ylic cotu pihi analutu arifine rifine ccredzu crcredzu ccridzari bufaru csistr cocin cumasu cuteats frngu calea strmbu shutstur frmtur sphidlki caracax haracastr hrculi hrhast hrhax hrhuli hrhast hshc ctushu macearocu maciocu mroiu rifine sc scuteali pidhupinacu

covea cu capac covea cu capac covic cu capac covic cu toart covor covor covor din ln de capr covor din ln de capr covor esut covor turcesc covor turcesc covrig covrig covrig covrig covrigar covrigar covrigar crac de pantalon crac de pantalon crac de pantalon crac crac crac crac craci de pantaloni Crciun crcni, v crcni, v crcnire crcnit cri crng crng crng crng craniu craniu craniu craniu craniu crap crpa buzele, v crpa de necaz, v crpa, v

piripinacu pirpinacu ncljitoru rcic kilimi, kilinj kilumi, kilunj prcoav pocroav belits sigeadei sigeadi clur colindu ghiuvrecu ghivregu simici simigi simigiu pdhnaru pudhunaru sfraganu crcociu, crcoaci crang drm deg cioaricu Crciunu credzu crledzu crlidzari crlidzatu baltsot ianur janur jil, jili ljeanur cafc cfc crap cof craniu crapu aruvisescu dngnescu, dngniri, dngnitu crtsnescu

crpa, v crpa, v crpa, v crpare crpat crptur crptur crptur crptur crpet cravat cravat crea, v creang creang creast creast creast creasta cocoului creast de coco creast de munte creasta muntelui creast muntelui creat cred cred, v - nu crede, v crede, v crede, v crede, v crede..., se, v credere credincios credincios credincios credin credin credin credin credin religioas credit credit creea, v creere creere

crepu disicu, disicari, disicatu plscnescu cripari cripatu crpitur cripirur fitadh, firdz tsntsn dzpitu cravat ptlic plsedzu deag grang areah creast cres hrhalji giufc, giuftsi reh jigo, jigouri skinratu a muntilui plsatu pistipsescu apistisescu sh-u ari credu pistipsescu pistupsescu nj-u amu c... pistipsiri pistimenu pisto thriscu din fedi imani pisti thriskii creditu virise adaru adrari adrari

creier creier creier creion crem cremene cremene crenel de meterez crescut cresta, v cresta, v crestare la ureche a oilor cresttur cresttur cresttur cresttur cresttur la ureche crete, v crete, v cretere cretere cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet cretet pleuv cretet pleuv cretin cretina, v cretina, v cretinare cretinat cretintate cretinesc

crieru mduu miduljiu muliv, muliyi danel cremini sturnari musgalg criscutu hrxescu hrxescu nutari coac cuceafc cuceaft pilji tsingli acrescu crescu acreashtiri creashtiri cacealiu crciliu, crciliuri crciljiu cingrliu cipitu ciuc ciuciul creashtitu creatic gucilii kipit maiau mithc, mithtsi tmp tsipilacu golin goln crishtinu crishtinedzu crishtinipsescu crishtinipsiri crishtinipsitu crishtintati crishtinescu

cre cre cret crezut criminal crin crin crinolina - fusta de dedesubt crinolina - fusta de dedesubt crispat cristal cristal critic criticat criv criv criv Crivul criz crocant crocodil croi, v croi, v croire croire croit croit croitor croitor croitor croitor n stil apusean croitoreas croitoreas croitur crom croncni, v cruce cruci, v crucifica, v crucificat crucificat cruci cruci cruci cruciuli

ctsrosu zguru tibishiri pistipsitu catile crinu zmbacu malaco, malacadz malacov, malacoavi arujuvos biljiuri crustalu prtur ctiyursitu seaviru turinu viriu aratsili kisate crtsconjiu, crtscoanj crucudhilu cruescu curescu cruiri curiri cruitu curitu araftu rafi, rhi raftu frangu-araftu arfteas arftoanj cruitur hromu crledzu crutsi ncrutsescu stvrusescu ncrutsiljeatu ncurtsiljeatu crucishalui ncrutsishalui ncrutsishu crutsic

crud crud crud crud - dur crud, om crup cruin - arbust melifer crustaceu ctitor cu 4 picioare cu baticul pe cap cu familie mare cu pete pe fa cu pete pe fa cu toate acestea cu toate acestea cu toate acestea cu toate c cu toptanul cu toptanul cu urechi lungi i atrnnde cu urechi mici cu urechi mici cu vrf i ndesat cu vrerea lui Dumnezeu cuar cuar cuc cuc cuceri, v cucerit cucernic cucoan cucoan cucui cucui cucui cucui cucui cucui cucui cucuiat cucuriga, v - cnta ca coco cucurigu cucut

crudu, crud, crudz, crudi ghivregu gljiciu scliro ni-omu cpuljie soarb sulin ctituru abushilatu bltsatu familitu bucicu buciu tsec tsecara tsicara metsi cutura cuturu malteciucu cipu ciul denga ishala yealopitr zealopetr cucu cucoashi ljeau actsatu thriscu boje madam ciumb cuculjiu giumb giumbr giumc jumb papazacu cuculjeatu ccredzu c-c-c cucut

cucuvea cucuvea cufr cufr cufr cufunda n iad, v cufunda, v cufunda, v cufundare cufuri, v cufurit cufuros cugeta, v cui cui cui cui cui cui ? cui de nclminte cui de nclminte cui de potcoav cuib cuib cuib cuib cuib cuibar cuiu cuiu cuiu cul cul culca, v culca, v culcare culcat culcat culcu culcu culcu culcu culege culege via, v culege, v

cucuvai cucuveau casel hasel mlath, mlathi kisusescu hlimbusescu vutsescu hndcusiri cufurescu cufuritu cufuryearu giudicu civii penur peron perun tsivii curi ? proac prokiu guvojdu cuibairu cuibaru cuibu curbaiu, curbairi-curbai fuljeau foljiu penuric pinduric pinurici castel acul bagu culcu culcari apusu culcatu culcushu loji loju pituljiu pascu, pscuiu yizmu adunu

culege, v culege, v culege, v cules cules de vie cules de vie cules de vie culoare culoare culoare culoare culoare culoare a feii cum cum cumetrie cumineca, c cuminecare cuminecat cuminectur cuminectur cuminectur cuminte cumini, v - fig cumnat cumnat - nsurai cu 2 surori cumnat cumnat - sora soului cumpni, v cumpni, v cumpra, v cumpra, v cumpra, v cumpra, v cumprare cumprat cumprtur cumprtur cumprtur cumpt cumva cunsctor cunoate, v cunoate, v cunoatere

culegu lixescu silixescu ayizmat ayizmciuni ayizmari izmciuni buiau fats hrom reng rengi opsi cata cum cumbrlki cumnicu cumnicari cumnicatu cumnictur dhyeavsi prtciuni fronimu ashternu cumnatu bginacu sinfadh kirau ziysescu ziyisescu acumbr acumpr acumpru ancupuru ancuprari ancupratu acumprat ancuprat psuni cumpiti tsiva cunsctoru cunoscu shtiu cunoashtiri

cunoatere cunoatere foarte bun cunosctor cunosctor cunoscut cunoscut cunotin cunun cunun cunun cununa, v cununa, v cununa, v cununa, v cununa, v cununa, v cununare cununare cununat cununat cununie - de pus pe cap la nunt cup cup cupeu cupol cuprinde cuprinde cuprinde, v cuprinde, v cuprindere cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor cuptor mic cuptor pt crbune cuptora cuptora cur cur

shteari para-cunoashtiri algatu cunuscutoru cunuscutu shtiutu cunushmai crun crun stifani curunu ncurunu ncrunu ncurunu ndzeaminu ndziminedzu ncrunari ncurunari ncrunatu ncurunatu surtselu cup mstrap, mstrpadz landoni tholu ncurpiljedzu ncurpiljiu nvlescu ngrupiljedzu ncurpiljeari cireapu cuftor cuptoru furn, {furnadz} furnadz, {furn} furnu furnuciu furru furu, furi ciripicu cminji cirikel pishnicu curu fndcu

curaj curaj curaj curaj curaj curaj curaj curaj a avea, v curaj a avea, v curaj a prinde, v curajos curajos curajos curajos curajos curajos curajos curajos curnd curnd curnd curnd curnd curar - haranament curar - parte a hamului curar - parte a hamului curasta - primul lapte curat curat curat curat curat curat curat - fig curat - fig curat, cu faa cura de ramuri cura, un copac de ramuri inutile cura, v cura, v - vasele nainte de post curare curat curenie curenie curenie

basareti curaiu curdheau, curdhei gairei, gaireti gaireti, gairei inim tharu thrsescu tsnu ncucutedzu alipidatu brbatu cidgi curagiosu-oas dldsitu giunacu inimarcu lipidatu agonea agunea ayonjea crundu curundu bildume bldumi, bldunji pldm, pdmi culastr-protlu lapti albu ascutstu curatu kiskinu pstrit spastru, spastr, spashtri, spastri aspilatu spilatu cu fatsa alb ciulescu, ciuliri, ciulitu clrsescu curu dispurintu curari curatu-t, curats-ti kiskineats nscrii pastr, pstri

curenie curenie curenie curenie a face, v curenie a face, v curenie lun curi de rmurele, v curi, v curi, v curi, v curire curire curire curire curire pin tiete a ramurilor curirea copacilor curit curit curit curc curcan curcan curcan curcan curcan, curc curcubeu curea curea curea ce trece pe sub coada calului curea de cicric curea de haraament - pe sub coada calului curea de haraament - pe sub coada calului curent de aer curent umed curge, v curgere curios cu