Dien dan HUD Chao mung DH Dang bo TCty 30-7- 2015_Layout 1

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Dien dan HUD Chao mung DH Dang bo TCty 30-7- 2015_Layout 1

 • CHU TRCH NHIM XUT BN

  Nguyn c Hng

  TRNG BAN BIN TP

  Nguyn c Hng

  BIN TP NI DUNG

  Cm Anh Tun

  Nguyn Ngc Lim

  THIT K M THUT - TR S:

  Vn phng - Tng cng ty

  u t pht trin nh v th

  91 Nguyn Ch Thanh, Lng H, ng a,

  H Ni

  in thoi: (04)3.7738630

  Email: diendan@hud.com.vn

  Giy php xut bn s: 65/GP - XBBT

  do Cc Bo ch cp ngy 30/9/2014

  In ti: Trng Cao ng Cng ngh in

  S nyTIEU IEM

  Trang 1. Nng cao nng lc lnh o ca ng b, xy dng Tng cng ty phttrin bn vng; ng vai tr tch cc trong vic thc hin Chin lc Pht trinnh quc gia n nm 2020, tm nhn n nm 2030.

  Trang 5. Khng ngng i mi, nng cao nng lc qun tr theo hng hini, hiu qu, ch trng pht trin ngun nhn lc cht lng cao, ci cch th tchnh chnh, y nhanh tin u t cc d n trng im ca Tng cng ty.

  Trang 8. C phn ha Tng cng ty - Nhim v trng tm trong tin trnh ti ccu Tng cng ty, giai on 2015-2020.

  Trang10. Nhng danh hiu v phn thng cao qu ca ng b Tng cng tynhim k 2010 - 2015.

  Trang 11-13. Tin tiu imHOAT ONG DOANH NGHIEP

  Trang 14. i mi hnh thc, nng cao cht lng, hiu qu cng tc Tuyn gioph hp vi c th hot ng ca Tng cng ty u t Pht trin nh v th.

  Trang 16. Ngi ng u cp y: Nhn t quyt nh vai tr lnh o v scchin u ca t chc ng.

  Trang 18. Gii php y mnh cng tc thu hi cng n, sp xp ngun vnu t l cha kha thnh cng trong nhim k 2010 2015.

  Trang 20. Pht huy vai tr ca cc cp Cng on trong vic thc hin cngtc xy dng ng.

  Trang 23. Cng tc chnh tr t tng v pht trin ng trong lc lng onvin Thanh nin.

  Trang 25. ng b Cng ty HUD1 lnh o, ch o thc hin thng li cng tcthi cng xy lp giu kinh nghim v nng lc thc hin trn cc a bn ca c nc.

  Trang 27. Hiu qu t s kt hp cht ch gia u t v xy lp.Trang 29. HUD8 vng tin tr thnh doanh nghip mnh trong lnh vc u t

  pht trin nh v th.Trang 31. HUDLAND: Phn u tr thnh mt trong nhng doanh nghip hng

  u trong lnh vc bt ng sn.Trang 33. u t hiu qu, pht trin bn vng, khng ngng vn xa l mc

  tiu hng n trong tiu ch u t, kinh doanh v pht trin cc d n nh v th mi ca HUD Nha Trang.

  Trang 35. Chi b cng ty HUD.VN: Phn u m bo cht lng, tin honthnh v bn giao cc khi nh x hi ti qu t 20% khu th mi Ty Namh Linh m.

  Trang 37-44. Tin hot ng.GII THIEU D AN

  Trang 45. CT3 - Ty Nam h Linh m: im nhn kin trc gia lng thLinh m.

  Trang 48. D n khu bit th Nha Trang Sea Park- Thin ng min nhiti.

  Trang 50. D n nh x hi cho ngi thu nhp thp Thi Bnh TP. Thi Bnh -tnh Thi Bnh.

  TAM NHNTrang 52. Tnh hnh th trng Bt ng sn 6 thng u nm 2015 v d bo

  xu hng th trng 6 thng cui nm 2015.TH GIANTrang 55. Gc ci.

 • Thc hin Ngh quyt i hing b Tng cng ty u tpht trin nh v thnhim k 2010-2015, di s lnho, ch o ca Ban Cn s ngB Xy dng, ng u Khi Doanhnghip Trung ng, s h tr cacc Ban, ngnh Trung ng v aphng trong thi gian qua, ngu Tng cng ty lnh o n vthc hin cc nhim v chnh trca n v trong bi cnh nn kinht t nc vn gp khng t khkhn. Th trng bt ng sn trmlng ko di cng vi s thu hpca th trng xy lp nh hngn th trng tiu th VLXD lnhng ngnh ngh, lnh vc hotng SXKD chnh ca Tng cng ty.

  i vi Tng cng ty u t pht trin nh v th,giai on 2010-2015 l giai on Tng cng ty c nhiuthay i v m hnh t chc v hot ng. Nhng nm uca nhim k 2010-2012, Tng cng ty HUD (giai on nyl Tp on HUD) hot ng vi vai tr th im l Cng tym ca Tp on Pht trin nh v th Vit Nam. Tip, thc hin ch trng ti c cu doanh nghip Nhnc theo Kt lun Hi ngh Trung ng 3, Kha XI, Tngcng ty u t pht trin nh v th c ti thnh lptrn c s t chc li Cng ty m - Tp on Pht trin nhv th. S thay i lin tc ca m hnh hot ng tTng cng ty thnh Tp on, sau li tr v Tng cngty gy ra nhng kh khn trong t chc, qun tr, iuhnh cng nh nh hng nht nh n t tng cn b,nhn vin, ngi lao ng trong n v.

  Trong bi cnh trn, c s quan tm lnh o, cho trc tip ca ng y Khi Doanh nghip Trung ngv Ban Cn s ng B Xy dng, ng u Tng cng tytp trung lnh o, ch o n v thc hin nhim vchnh tr, phn u vt qua kh khn thch thc, cngvi vic khn trng hon chnh cc c s php l cnthit, kin ton t chc nhn s ph hp vi quy m hotng v m hnh t chc theo cc giai on, vi mc tiuduy tr n nh hot ng SXKD, tng cng vai tr lnho v sc chin u ca t chc c s ng trong n v,to tin cho Tng cng ty tip tc pht trin trongnhng nm ti vi mt s kt qu c th nh sau:

  - V tng quan, d tnh hnh th trng bt ng snang gp kh khn song Cng ty m - Tng cng ty v as cc n v thnh vin vn gi c cc ch s ti chnhan ton, khng lm vo tnh trng ti chnh kh khn, thual nh nhiu doanh nghip trong cng ngnh ngh; Tng

  Nang cao nang lc lanh ao cua ang bo, xay dng Tong cong ty phat trien ben vng; ong vai tro tch cctrong viec thc hien Chien lc Phat trien nha quoc giaen nam 2020, tam nhn en nam 2030Nghim Vn Bangy vin BCH ng b Khi DNTW,B th ng y, Ch tch HTV

  TNG CNG TY U T PHT TRIN NH V TH 1

  B trng B Xy dng Trnh nh Dng trao C n v dn u phng tro thi ua nm2014 ca B Xy dng cho lnh o Tng cng ty.

 • cng ty vn tip tc pht huy v khngnh thng hiu HUD trn th trngbt ng sn v nh , trin khai, tolp nhng khu th v khu dn ctheo m hnh ng b v hin i theoch trng ca Chnh ph, tham giapht trin cc d n nh x hi, gpphn thc hin Chin lc Pht trinnh quc gia n nm 2020, tm nhnn nm 2030, to vic lm thngxuyn cho hng chc nghn lao ngmi nm.

  - Cng tc pht trin ng vinc quan tm ch o t kt qu, slng ng vin mi kt np hng nmu tng; t l ng vin mi kt np lon vin thanh nin cng sn H ChMinh, l n, l cng nhn ngy cngtng, gp phn thay i c cu i ng ng vin theohng tch cc.

  - Cng tc cn b c nhiu i mi v ni dung v cchlm. Gi vng v thc hin quan im ng thng nhtlnh o cng tc cn b v qun l i ng cn b, thchin tt nguyn tc tp trung dn ch, coi trng vic phthuy vai tr ca cc t chc on th v ngi ng u;Cng tc lun chuyn v quy hoch cn b lnh o, qunl c chuyn bin tch cc, gp phn o to, bi dng,to ngun cn b v khc phc bc u v thiu htcng tc cn b.

  - Cng tc bo v chnh tr ni b c cp u, t chcng quan tm ch o, gp phn bo v ng v chnhtr, t tng v t chc; gp phn nng cao cht lngcng tc b tr, s dng cn b, kt np ngi vo ng.

  Qua qu trnh lnh o ch o n v thc hin nhimv chnh tr c giao, ng y Tng cng ty rt ra mt sbi hc quan trng sau:

  Mt l: Tp trung ngun lc u t cc d n c trngtm, trng im, ph hp vi th trng; c tnh kh thi vtnh thanh khon, gn u t vi kinh doanh thu hi vn;

  gn vic chun b cc h s, th tc d n vi chun b ccngun lc trin khai; tng cng s phi hp, gn bvi cp y, chnh quyn a phng ni c d n l yu t trin khai d n pht trin nh v th thnh cng;chun b k cng tc nghin cu kh thi trc khi chnhthc trin khai d n.

  Hai l: Pht trin nh phi p ng nhu cu a dngca cc tng lp dn c trong x hi, trong cn c bitquan tm n nhm i tng chnh sch x hi phthuy vai tr doanh nghip nh nc thc hin Chin lcpht trin nh quc gia n nm 2020, tm nhn nnm 2030 c Th tng Chnh ph ph duyt;

  Ba l: Coi trng vai tr quyt nh ca nhn t conngi, gn qu trnh hot ng sn xut kinh doanh i ivi kin ton, xy dng b my t chc, thu ht v nngcao nng lc, phm cht cn b, c bit ch trng cngtc o to cn b tr, xy dng i ng cn b k cn cbn lnh vng vng, kinh qua th thch ti nhiu cng vkhc nhau.

  Bn l: Cng tc lnh o thc hin cc nhim vchnh tr ca ng u Tng cng ty tranh th c s

  2 TNG CNG TY U T PHT TRIN NH V TH

  ng ch Nghim Vn Bang kim tra d n nh x hi Thi Bnh,TP. Thi Bnh, tnh Thi Bnh.

 • TNG CNG TY U T PHT TRIN NH V TH 3

  lnh o, ch o trc tip ca ng y Khi doanh nghipTrung ng v Ban Cn s ng B Xy dng, c thchin mt cch nht qun, v xuyn sut t Cng ty m ncc cng ty thnh vin tng cng s lnh o ca t chcng trong doanh nghip, to s ng thun, cng hngti cc mc tiu pht trin chung, gp phn quan trngvo s pht trin ng thi c Cng ty m v cng ty con.

  Nm l: Trong c ch th trng, vic xy dng, gn gi,qung b v pht trin thng hiu ng mt vai tr quantrng to nn thnh cng ca doanh nghip. ng u Tngcng ty lnh o, ch o xy dng v qung b thnghiu HUD vi cc ni dung: to lp v gi vng uy tn trongkinh doanh vi khch hng v i tc; kinh doanh lnhmnh; khng ngng hon thin v nng cao cht lngsn phm v dch v; kt hp hi ha li ch ca Nh nc,doanh nghip v khch hng ng thi ch trng n victhc hin trch nhim x hi ca doanh nghip.

  Trong giai on 2015-2020, nn kinh t t nc c duhiu tch cc nhng cng cn nhiu kh khn thch thcv c th c nhng din bin kh lng. Trong lnh vcpht trin th v nh , theo Chin lc pht trin nh quc gia n nm 2020, tm nhn n nm 2030, nhu cunh ca nhn dn cn rt cao, c bit l cc nhm itng chnh sch x hi cn c quan tm. Mt khc, vich trng ca ng v Nh nc v tip tc thc hin 3khu t ph trong Chin lc Pht trin kinh t x hi 10nm 2011-2020 trong c xy dng h thng kt cu htng ng b, vi mt s cng trnh hin i, tp trung voh thng giao thng v h tng th ln s to iu kincho lnh vc pht trin th v nh pht trin.

  V pha Tng cng ty u t pht trin nh v v th,giai on 2015-2020 l giai on Tng cng ty trin khaicng tc c phn ha, chuyn i sang hot ng theohnh thc cng ty c phn, i mi m hnh t chc vhot ng, gii quyt cc tn ti i vi cc d n trinkhai trong giai on trc y, nng cao hiu qu qun trdoanh nghip, tip tc n nh v pht trin bn vng.

  Trn c s nh gi tnh hnh v kt qu thc hin khoch giai on 2010-2015, trong bi cnh hot ng trn,

  ng y Tng cng ty xy dng mc tiu tng qut lnho, ch o trong nhim k 2015-2020 nh sau: Nng caonng lc lnh o, sc chin u ca ng b; tng cngk cng, on kt thng nht xy dng Tng cng ty phttrin bn vng ng vai tr tch cc trong vic thc hinChin lc pht trin nh quc gia n nm 2020, tmnhn n nm 2030.

  Mt s ch tiu ch yu trong giai on 2015 - 2020nh sau:

  1. V lnh o thc hin nhim v SXKDTrn c s nh gi tnh hnh v kt qu thc hin k

  hoch giai on 2010-2015, ng y Tng cng ty u tpht trin nh v th ch o xy dng K hoch 05 nmgiai on 2015-2020 vi cc ch tiu ph hp quy m, mhnh hot ng v cc ngun lc ca Tng cng ty nh sau:

  V tc tng trng bnh qun:- Tc tng doanh thu bnh qun: 7-9 % nm;- Tc tng trng ngun vn ch s hu: 3-5 %/nm;- Ch tiu np ngn sch tng trng: 9-11 %/nm;- Ch tiu li nhun tng trng: 5-8 %/nm;- Thu nhp bnh qun u ngi: tng trng 8-10

  %/nm - m bo vic lm cho ngi lao ng trong ton Tng

  cng ty;- Hon thnh ng tin , m bo cht lng cc d

  n trng im ca Tng cng ty.2. Cc ch tiu v xy dng t chc ng v h thng

  chnh tr:- T chc c s ng t trong sch vng mnh t trn

  80%;- ng vin t cch hon thnh tt nhim v t

  trn 80%.