of 64 /64
www.saff.ba Broj 345 30. august 2013. ševval 1434. BiH 3 KM, dijaspora 5 eura Borba za opstanak Bošnjački nacionalni praznik Skandalozno opravdavanje proljevanja muslimanske krvi Šejh, daj mi fetvu da ubijam muslimane Bošnjačke teme i dileme Život u bosanskoj kući islama Nakon saznanja da je u zadnje dvije godine u BiH 40 homoseksualaca zaraženo sidom Dokaz da je homoseksualizam u osnovi bolest Predstavljamo knjige dr. Safeta Bandžovića o deosmanizaciji Balkana i poziciji Bošnjaka u tom procesu Na Balkanu je prisutna deosmanizacija, a ne neoosmanizacija Uvodnik Savjet kralju Abdullahu JA SAM BOŠNJAK VJERA MI JE ISLAM JEZIK MI JE BOSANSKI ISSN-2233-0917

dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

ww

w.s

aff.b

a Broj 34530. august 2013.ševval 1434.BiH 3 KM, dijaspora 5 eura

Borba za opstanak

Bošnjački nacionalni praznik

Skandalozno opravdavanje proljevanja muslimanske krvi

Šejh, daj mi fetvu da ubijam

muslimaneBošnjačke teme i dileme

Život u bosanskoj kući islama

Nakon saznanja da je u zadnje dvije godine u BiH 40 homoseksualaca zaraženo sidom

Dokaz da je homoseksualizam u osnovi bolest

Predstavljamo knjige dr. Safeta Bandžovića o deosmanizaciji Balkana i

poziciji Bošnjaka u tom procesu

Na Balkanu je prisutna deosmanizacija, a ne neoosmanizacija

Uvodnik

Savjetkralju Abdullahu

JA SAMBOŠNJAK

VJERA MI JEISLAM

JEZIK MI JE BOSANSKI

ISS

N-2

233-

0917

Page 2: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog
Page 3: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

3

30

32

36

49

54

24

10

8

SAFF broj 345

SadržajHutbe iz tri sveta mesdžida

Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki)

Važnost muslimanskog jedinstva

Polumjesec

Bosanskohercegovačka sramota

Šta će reći sutra Abu Hamza zašto je proveo u zatvoru tolike godine?

Društvo

Predstavljanje Pace (Positive, Active, Clear, Energetic - pozitivno, aktivno, jasno, energično) - programa (I dio)

Pametan početak školske godine

Kutak za muslimansku omladinu

Udruženje “Prosvjetitelj”

Projekat ovčarstva za porodicu Ahmetović iz Jošanice kod Zvornika

Glas islamskih učenjaka

Proglas 56 saudijskih učenjaka o krizi u Egiptu

Mi ne branimo Muslimansku braću, nego istinu

Pogledi

Srbijanski ženski front

Od Stambola do Abu Dabija

Komentar polumjeseca

Bošnjačke teme i dileme

Život u bosanskoj kući islama

Islamnet

Jordan

Arapski diktatori dogovaraju vojni udar na selefijske oružane grupe u Siriji

30. august - 23. ševval

Page 4: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog
Page 5: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

5

IzdavačUDRUŽENJE ZA AFIRMACIJU OBRAZOVANJA, KULTURE I

MORALA “SAFF”Adresa: Munira Gavrankapetanovića

25, Sarajevo

MAGAZIN “SAFF”Adresa: Donja Mahala bb, 71300 Visoko

www.sa� .ba e-mail: sa� [email protected]

redakcija: tel./fax: +387 32 73 49 01; mob: +387 62 28 74 12;

marketing: +387 62 55 81 28.

Žiro račun: BOSNA BANK INTERNATIONAL

Za uplate u BiH: 141-306-53200347-07;za uplate u inostranstvu:

141-306-53101275-15; IBAN: BA391413065310127515

Glavni i odgovorni urednikSemir Imamović

Redakcijski kolegijAbdusamed Nasuf Bušatlić, Ezher

Beganović, Fatmir Alispahić, Mithat Ćeman, Adem Zalihić, Merjem Zukić,

Mersada Nurudina Agović, Nusret Hodžić, Nedim Botić

DTPSemir Šišić

LektorAbdulmedžid NezoStalni saradnici:

Subašić H. Džemal, Ismail Ibrahim, Safet Kadić, Ramiz Hodžić, Anes

Džunuzović, Abdulvaris Ribo, Almir Mehonić, Amir Durmić, Saladin

Kovačević, Sejfudin Dizdarević, Esad Mahovac, Erdem Dizdar, Fahrudin

Sinanović, Senada Mešanović, Senad Mešanović

Ostali saradnici:Šemso Tucaković, Ekrem Tucaković,

Nijaz Alispahić, Salko Opačin, Nedim Haračić, Ale Kalember, Sead

Zubanović, Fatima Jašarević,Štampa

EMANET d.o.o., ZenicaČasopis izlazi svakog drugog petkaRukopisi, diskete i fotogra� je se ne

vraćajuISNN 1512-651X

Časopis je upisan u evidneciju javnih glasila u Federalnom ministarstvu

obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 622

Šta bi se dogodilo sa dunjaluka kada bismo svi, u raznim historij-skim razdobljima, slijepo slijedili

nepravedne vladare? Upravo oni koji su imali hrabrosti da nepravednom vladaru kažu istinu u lice, ma šta to koštalo, naj-veći su čuvari vjere i istine. Dogodilo se da čuvar dva sveta harema Kralj Abdu-llah Bin Abdulaziz, zajedno sa cionistima, dadne podršku zločinačkom egipatskom režimu, koji je počinio nezapamćen po-kolj nad vlastitim narodom, i ta činjeni-ca na dvije vodenice vodi ličnost Kralja Abdullaha: na jednoj on jeste čuvar dva sveta harema, a na drugoj on jeste vladar čiji kriteriji su srozani činjeni-com da nije prepoznao Pravi put, kad se odlučio stati protiv egipatske žrtve, a u interesu egipatskih krvnika. Na kraju, Kralj Abdullah se razišao sa najumnijim Saudijcima, svo-jim najvećim alimima, koji su hrabro stali uz egipatski narod i silom svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Šta bismo i silom svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija. Šta bismo i silom svrgnutog predsjednika

sad trebali da mislimo? ...Da je Kralj Abdullah u pravu samim tim što je Kralj i čuvar dva sveta harema, ili da svi ovi alimi nisu u pravu zato što niko od njih nije kralj? Valjda bi istina i prav-da morali biti iznad ovakvih usporedbi. A pogotovo kada je istina toliko vidljiva, oči-ta, kao što su očita tijela egipatskih šehida koje je pobio onaj režim kojeg podržavaju cionisti i Kralj Abdullah. Kao i vodeći sa-udijski alimi, tako i mi u Saffu nikako ne Saffu nikako ne Saffumožemo odabrati zaštitu spornih poruka Kralja Abdullaha naspram zaštite istine. Jer vladari mogu biti i ovakvi i onakvi, a Istina je samo jedna. Otud nas čudi reak-cija Ambasade Kraljevine Saudijske Arabi-je koja je u ovom principijelnom pisanju Saffa vidjela pogrešne stvari. Islam je vjera Saffa vidjela pogrešne stvari. Islam je vjera Saffapravednosti i traži od svojih sljedbenika da pravedno govore o svim ljudima, bogatim i siromašnim, vladarima i podanicima, prijateljima i neprijateljima. Upravo pola-zeći s te pozicije Saff je kritikovao vladara Saff je kritikovao vladara Saffnajbogatije muslimanske države zbog be-zrezervne materijalne i moralne podrške koju je dao zločinačkom egipatskom re-žimu, koji je sa neviđenom brutalnošću rastjerao goloruke demonstrante sa ulica Kaira, ne libeći se pri tome upotrijebiti i najrepresivnije metode: paljenje džamija, korištenje bacača plamena, gađanje snaj-perom, itd. Ne postoji interes kojim bi se mogla opravdati podrška takvom režimu, ni vjerski, ni politički, ni državnički. Oni

koji su naše pisanje pokušali osporiti sa već poznatom činjenicom o velikoj po-moći Saudijske Arabije našoj zemlji otišli su u potpuno krivom smjeru, jer mi ni na koji način nismo doveli tu činjenicu u pitanje. Štaviše, naša novina je, i to s na koji način nismo doveli tu činjenicu u pitanje. Štaviše, naša novina je, i to s na koji način nismo doveli tu činjenicu

ponosom ističemo, objavila na desetine tekstova koji nedvosmisleno govore o po-zitivnoj ulozi Kraljevine Saudijske Arabije u izgradnji i obnovi ratom porušene BiH, i u kojima se odaje svojevrsno priznanje zbog svega što je ova velika država – dr-žava humanosti! (memleketu-l-insanij-jeti) – učinila za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Uredništvo Saffa je unazad dvi-Saffa je unazad dvi-Saffa

je godine ponudilo Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije da, bez ikakve materijalne na-knade, redovno izvještava jav-nost BiH o svim pozitivnim političkim i društvenim aktiv-nostima koje potpomažu sau-dijske vlasti u Bosni i u Svijetu, tako da je apsurdno naš list op-tuživati za ignorisanje zasluga Kravljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini. Zbog našeg transparentnog pisanja

o ovoj pomoći bili smo izloženi žestokoj kritici od strane radikalnih krugova, koji su to protumačili kao poltronstvo i izdaju vjerskih principa, vjerujući valjda da mi time promoviramo “zle vladare’’, ili kako to oni vole kazati “tagute’’ (ar. tagut, nasil-tagut, nasil-tagutnički autoritet). A sve to smo činili, i činit ćemo, u ime vrijednosti koje su starije od svakog dunjalučkog vremena, od svakog vladara, od svakog pojedinca. U svome reagiranju na pisanje Saffa Ambasada Saffa Ambasada SaffaKrajevine Saudijske Arabije je saopćila da čuvar dva sveta harema Kralj Abdullah Bin Abdulaziz “poziva Egipćane, arapski i islamski umet, ugledne učenjake, misli-oce i znanstvenike da zauzmu jedinstven stav prema svakome ko nastoji da dovede do nestabilnosti države koja zauzima mje-sto u pročelju historije arapskog i islam-skog umeta.” Odlično! Pozivamo Kralja Abdullaha da uskrati podršku egipatskom zločinačkom režimu, da prestane slijedi-ti cioniste, da se pridruži “jedinstvenom stavu islamskog umeta” koji upućuje na Dobro i odvraća od zla, koji upućuje na podršku egipatskom narodu i na borbu protiv nenarodnog, zločinačkog, cio-nističkog režima u Egiptu. Zašto jedan vladar ne bi imao pravo na grešku koju ispravlja svojom državničkom mudrošću? Ummet to očekuje od čuvara dva sveta harema Kralja Abdullaha Bin Abdulaziza.

ImpressumUvodnik

Savjet Kralju Abdullahu

30. august - 23. ševval

Page 6: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

6

Hutba

Hatib: Abdusamed Nasuf Buaštlić

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu je objavio: A zašto oni ne razmisle o

Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u Njemu našli mnoge protivrječnosti. (En-Nisa’, 82.); Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!(Muhammed, 24.).

“Kur’an je kosmos koji govori, a kosmos je Kur’an koji šuti.’’ Tako su govorili neki savremeni komentatori Kur’ana želeći ukazati na činjenicu da je Onaj Koji je objavio Kur’an, isto tako stvorio i kosmos i da su vjerni-ci zaduženi da čitaju i proučavaju i jedan i drugi “kosmos’’. Allah, dž.š., stvorio je kosmos prije čovjeka; Ze-mlju je prostro, brdima je učvrstio, rijeke i mora kroz nju proveo, a nebo je, prepuno sazviježđa iznad Zemlje postavio. Zatim je stvorio čovjeka i objavio Kur’an kao posljednju, u nizu Svojih objava, kao kosmos koji govori, kao Uputu preko koje će lju-di spoznati tajnu i suštinu stvaranja, tajnu i svrhu života. Kur’an kao po-sljednja Allahova objava je najveća mu’džiza ili čudo dato Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Njegova nadnaravnost obuhvata historijski, naučni, jezički, socijalni i pravni as-pekt ljudskog života.

Ako sumnjate u Kur’an, donesite barem jedan ajet sličan njemu

U Kur’anu se nalaze tzv. ajeti izazova (et-tehaddi) koji potvrđuju nadnaravnost et-tehaddi) koji potvrđuju nadnaravnost et-tehaddiKur’ana pozivajući ljude koji ne vjeruju da je on Objava od Allaha, da načine knjigu sličnu njemu, ili pak jednu suru, ili samo jedan ajet sličan kuranskim aje-tima. O tome govore sljedeći ajeti: Reci: “Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on, na bi sači-nili, pa makar jedni drugima pomagali. (El-Isra’, 88.); A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. (El-Bekara, 23.).

Ovdje ćemo spomenuti nekoliko kratkih ajeta s po-četka sure Er-Rahman u ko-jima se na fascinirajući način želi skrenuti pažnja na važ-nost Kur’ana kao upute bez koje je ljudski život besmi-slen i bezvrijedan i u kojima dolazi do izražaja kur’anska nadnaravnost. Uzvišeni Allah je objavio: Milostivi, poučava Kur’anu, stvara čovjeka, uči ga govoru. (Er-Rahman, 1.-3.).

Teško je pojmiti i zami-sliti da čovjek, i prije nego što bude stvoren, bude po-učavan Kur’anu. Međutim, Allah, dž.š., je upravo tim redoslijedom objavio ajete, iz prostog razloga što ovdje vremenski redoslijed nije uopće bitan, već se hoće poručiti da čovjekovo življe-nje i bitisanje na Zemlji bez upute nema vrijednosti, jer je objavljena Uputa i njeno slijeđenje jedina garancija njegovog uspjeha, sre-će i spasa. Zbog toga je Allah, dž.š., čo-vjeku, biću koje je stvorio u najljepšem obliku, objavio Kur’an kako bi dotakao i osjetio istinsku sreću, kako bi ostvario cilj i potvrdio se kao istinska ličnost.

Jedino Kur’an, jer je autentična Allahova objava, nudi program života koji donosi sreću na oba svijeta, o čemu

govori sljedeći ajet: Onome ko čini do-bro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i, do-ista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97.)

Suprotno tome, onaj ko ne živi po tom programu, on će sigurno zalutati, pasti u očaj i depresiju i život će mu biti težak i obesmišljen, na šta aludira ajet: A onaj ko okrene glavu od knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. (Ta Ha, 124.)

Navedeni ajeti upravo svjedoče nadnaravnost Kur’ana, jer se oni do-slovce potvrđuju u vremenu u kojem živimo, a koje je obilježeno okretanjem od Allahove upute i depresivnim i hao-tičnim životom većine ljudi.

Zatim, ako u Kur’anu ima oko 1.300 ajeta koji govore o stvaranju nebesa i Zemlje, o stvaranju čovjeka u majčinoj utrobi i ako je nauka nakon 1.400 godina potvrdila ono što Kur’an

govori o stvaranju, šta to znači? To može značiti samo jedno, da je Kur’an od Allaha i da je nepobitna istina.

U kontekstu govora o nadnaravnosti Kur’ana, sma-tramo interesantnim spome-nuti sljedeću priču. Naime, Jahja ibn Eksem prenosi da je abbasijski halifa Me’mun, koji je inače redovno orga-nizirao naučne kružoke na svome dvoru, na jednom od skupova primijetio jevrejskog mladića koji se isticao po svojoj inteligenciji i proniclji-vosti. Me’mun ga je pozvao i ponudio mu da primi islam, ali je on to glatko odbio. Slje-deće godine taj isti mladić je došao na skup kao musliman. Halifi Me’munu je to bilo čudno, pa ga je upitao šta ga je navelo da primi islam, iako je prije toga, halifinu ponu-du da to učini, glatko odbio. Tada mu je mladić ispričao sljedeću priču: “Kad sam prošle godine, nakon tvoje ponude da primim islam, oti-šao sa ovog mjesta, u meni se probudila želja da provjerim koja je to vjera zaista isprav-na i autentična. Pošto imam lijep rukopis, uzeo sam Stari

zavjet, pa sam, na temelju određenih citata, napisao od sebe tri stranice i od-nio ih u sinagogu da ih prodam. Kada je tamošnji rabin vidio tri stranice lijepo napisanog teksta on ih je kupio od mene bez ikakve provjere da li se zaista radi o stranicama Tevrata. To isto sam učinio i sa Novim zavjetom i bez problema sam tri stranice mog “Jevanđelja’’ prodao svećeniku u crkvi.

Kur’an je kosmos koji govori, a kosmos je Kur’an koji šuti

30. august - 23. ševval

Ummet je danas, ukoliko želi izaći iz kriza i živjeti dostojasntveno

i sretno, potreban dvije snage: snagu

imana, duhovnu snagu, koja

je utemeljena na jasnim Božanskim principima i crpljena sa

izvora Objave, i materijalnu snagu koja će

biti snažna brana od

neprijateljskih nasrtaja.

U Kur’anu se nalaze tzv. ajeti izazova (et-tehaddi) koji potvrđuju nadnaravnost Kur’ana pozivajući ljude koji ne vjeruju da je on Objava od Allaha, da načine knjigu sličnu njemu, ili pak jednu suru, ili samo jedan ajet sličan kuranskim ajetima. O tome govore sljedeći ajeti: Reci: “Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali. (El-Isra’, 88.); A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. (El-Bekara, 23.)

Page 7: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

7

Zatim sam to ponovio i sa Kur’anom. Napisao sam nekoliko stranica od sebe i odnio u džamiju, nadajući se solidnoj zaradi. Međutim kada je imam u džamiji pročitao to što sam napisao, vratio mi je listove rekavši da je to neka izmišljotina i da takvi ajeti ne postoje u Kur’anu. Tada sam se uvjerio da je Kur’an jedina au-tentična Allahova objava i postao sam musliman.’’

Snaga ummeta je u slijeđenju Kur’ana

Zašto onda ljudi malo razmišlja-ju o Kur’anu? Zašto su muslimani, prije drugih, u današnjem vremenu okrenuli leđa izvoru svoga ponosa, prosperiteta i sreće, kada znaju da se lađa života na kojoj putujemo, a koju sa svih strana zapljuskuju ogromni valovi iskušenja, ne može spasiti bez slijeđenja Božanske upute, niti ljudi koji na njoj plove mogu utoliti glad i žeđ ma koliko morske vode (zablu-djelih ideja) popili. To pijenje im neće povećati ništa osim žeđi i patnje. Bez čiste izvorske (kur’anske) vode i upu-te, čovječanstvu nema spasa niti lađi života sigurnog pristaništa.

Nažalost, Kur’an je danas među muslimanima postao poput sata, ko-jeg neki ljudi ostavljaju i zanemaruju, neki se s njim igraju jer ne znaju nje-govu pravu vrijednost, neki se okori-ste uzimajući naknadu za popravljanje satova, a neki ga koriste za ono zašto je i napravljen. Tako je s Kur’anom, neki muslimani ga vješaju po zidovi-ma, neki ga stavljaju pod jastuk kad pođu spavati kao zaštitu od uroka i šejtana, neki ga uče samo prilikom nekih svečanosti ili na kaburovima, a malo je onih koji ga istinski proučava-ju, slijede i drugima objašnjavaju.

Odnos muslimana prema Kur’anu je kao odnos ljudi koji su zalutali u tminama noći i ne mogu da nađu puta, a u rukama im svjetiljka koju neće da upale i da izađu iz tmine.

Ummet je danas, ukoliko želi iza-ći iz kriza i živjeti dostojasntveno i sretno, potreban dvije snage: snagu imana, duhovnu snagu, koja je ute-meljena na jasnim Božanskim prin-cipima i crpljena sa izvora Objave, i materijalnu snagu koja će biti snaž-na brana od neprijateljskih nasrtaja. Neki muslimani stavljaju naglasak samo na duhovnu, a neki opet samo

na materijalnu snagu. Oboje je su-protno islamskim principima. Prva, duhovna, imanska snaga, sadržana je u ajetu: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. (Er-Ra’d, 11.). A druga, materijal-na snaga sadržana je u kur’anskim riječima: I protiv njh pripremite ko-liko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda uči-niti. (El-Enfal, 60.).

Dakle, iman, iskreno vjerovanje je prva i temeljna osobina odabranog ummeta i garancija njegove opstoj-nosti i vodeće uloge na Zemlji, kao što stoji u ajetu: Vi ste na-rod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od neva-ljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. (Ali Imran, 110.). Ponos ummeta zasniva se na riječima Uzvišenog: A snaga je u Allaha i Posla-nika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.(El-Munafikun, 8.). A stal-na Božanska zaštita, vođe-nje i pomaganje ummeta na tom putu, sadržana je u ajetu: Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – za-štitnici su šejtani, oni ih od-vode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehenne-ma, oni će u Njemu vječno ostati. (El-Bekara, 257.).

Četiri principa uspjeha

Da bi ummet išao naprijed i bio predvodnik napretka i prosperiteta, mora se držati kur›anskih principa koji su osnov svekolikog, civilizacijskog i svakog drugog, napretka.

Prvi princip, a samim tim i obaveza vjernika, jeste: Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti (El-Bekara, 152.). Prva naša obaveza je da se stalno sjećamo Onoga Koji nas je stvorio i uputio, kao i da nam je uvijek na umu Njegova objava (Kur›an) koja je izvor napretka i progresa. Posljedica tog sjećanja je Allahova zaštita i čuvanje.

Drugi princip, sadržan u istom ajetu, jeste: I zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! Druga obaveza je zahvalnost Allahu na blagodatima, a zahvalnost podrazumijeva da se blagodati koriste u svrhu zbog koje su stvorene.

Treći princip je: O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obvaljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. (El-Bekara, 153.). Da bi uspio, ummet mora biti spreman na odricanje i sabur u poteškoćama i iskušenjima. A da bi se pobjeda sigurno ostvarila, ona mora biti oživljena i protkana ‹›dušom›› namaza, koji predstavlja najjaču vezu sa Allahom. Namaz dušu puni snagom, a sabur

čuva tu snagu i upotrebljava je koliko god može, a kada se ta snaga potroši, iznova se obnavlja namazom. Namaz i sabur donose sigurnu pobjedu, jer je Allah sa strpljivima. Ahlak ummeta koji želi progres, napredak i pobjedu, jeste: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite. (Ali Imran, 200.). Strpljivost je zahtjev razuma i posljedica isprav-nog pogleda i rezonovanja, jer očaj ne donosi ništa, ne oživljava mrtve i ne mijenja stvarnost.

I četvrti princip je: I ne recite za one koji su na Alla-hovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate! (El-Bekara, 154.).ne znate! (El-Bekara, 154.).ne znate!

U ovom ajetu se spominje četvrta obaveza koju, ako ummet izvrši kako treba, pobjeda neće izostati, a to je da muslimani u žrtvovanju u ime Alla-ha vide sigurni dobitak a ne gubitak, pobjedu a ne poraz, i da vjeruju da je smrt na putu Istine i ponosa zapravo vječni život.

To je put uspjeha, napretka, ponosa i sreće na oba svijeta. Ukoliko muslimani zapostave i napuste ovaj put, onda neminovno skreću na put čija je osnovna poruka: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave, a to je put pniženja, očaja i nesreće na oba svijeta. Trećeg puta nema, a izbor je naš.

30. august - 23. ševval

Zatim, ako u Kur’anu ima

oko 1.300 ajeta koji govore o stvaranju

nebesa i Zemlje, o stvaranju čovjeka u majčinoj

utrobi i ako je nauka nakon 1.400 godina potvrdila ono

što Kur’an govori o

stvaranju, šta to znači?

Page 8: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

8

Hutbe iz tri sveta mesdžidaMekka: El-Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Medina: El-Mesdžidu-

n-nebevijj (Poslanikov mesdžid u Medini)

Hatib: dr. Abdulbari es-SubejtiPreveo i sažeo: Amir Durmić

Kada se smutnje pojave i kada Kada se smutnje pojave i kada Kse muslimani razjedine, kada Kse muslimani razjedine, kada Kse krv nevinih danonoćno Kse krv nevinih danonoćno Kbude prolijevala a iskušenja se jedna za drugim, iz časa u čas, smjenjivala, mnogi će se upitati, gdje je izlaz? Kako utrnuti vatru smutnje i nereda i kako ummet ujediniti i usmjeriti ga putem spasa i prosperiteta? Odgovor je u riječima Uzvišenog: Svi se čvrsto Alla-hova užeta držite i nikako se ne razjedin-jujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima nepri-jatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu is-trajali. (Ali Imran, 103.). Čvrsto prih-Svoje dokaze, da biste na Pravom putu is-

(Ali Imran, 103.). Čvrsto prih-Svoje dokaze, da biste na Pravom putu is-

vatanje i dosljedno slijeđenje Kur’ana i Sunneta, jedan je od najvećih islamskih imperativa. Samo kroz povratak ovim primarnim izvorima islama, muslimani mogu riješiti svoje nesuglasice i prevazići naizgled nepremostive prepreke, i, uz Allahovu pomoć, ujediniti svoja srca: I Allah je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio - On je zaista silan i mudar. (El-Enfal, 63.). Dakle, samo čvrsto držanje za Allahovo uže i ponovno okupljanje pod zastavom tevhida, muslimanima može trasirati put ka izlazu iz kriza u koju su upali. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Allah je zadovoljan kada činite tri stvari, a mrzi da činite druge tri. Zadovoljan je time da Ga obožavate i da Mu širk ne činite, da se svi Allahovog užeta čvrsto držite i da se ne razjedinjujete i da savjetujete one koji su vam nadređeni, a mrzi da se bavite sa ‘rekla-kazala’, da postav-ljate mnogo (beskorisnih) pitanja i da bespotrebno uništavate svoj imetak.’’ (Muslim). Razmislimo li pomno o isl-amu i onome čemu on u svojoj osnovi teži, uvjerit ćemo se da je jedna od tih stvari i okupljanje muslimana i kon-stantni rad na jedinstvu i zbližavanju njihovih srca. Tome ide u prilog i

se u svome sijanju nereda ovakvi povremeno, kada im bude zgodno, pozivaju na islam i njegove pricipe, is-lam je naravno čist i daleko od njih i njima sličnih, jer se islamom nikada ne može opravdati ubistvo nevinih osoba. Njihova zla djela i pokvarene namjere jasne su svima onima koje je Uzvišeni Allah uputio Svo-jom Uputom, i takvi će biti osramoćeni i na ovom i na budućem svijetu. Rekao je Uzvišeni: A oni koji neprav-du nanose saznat će u kakve

muke će se uvaliti. (Eš-Šu’ara’, 227.). Očiti primjer svega što smo kazali imamo u događajima u Siriji i Egip-tu gdje silnici i zulumćari, naočigled cijelog svijeta, vrše teror nad nevinim muslimanima, a sve pod krinkom uspostavljanja reda i borbe protiv navodnog terorizma. Nažalost, spo-menute zulumćare podržali su i neki koji se pripisuju islamskom znanju što sebi nikako i nikada nisu smjeli dopustiti. Zato pozivamo islamske učenjake da muslimane pozovu da se ujedine na onome na čemu su se uje-dinile prve generacije muslimana, tj. na Kur’anu i Sunnetu, i da na tome ustrajno i danonoćno rade, jer je ponovno ujedinjenje muslimana na spomenuta dva temelja jedini način da ovaj ummet baci okove ropstva i zuluma, i ponovno krene putem slave, prosperiteta i pobjede. Uzvišenog Al-laha molimo da potlačenima što prije podari skoru pobjedu a da zulumćare ukloni sa lica Zemlje i islamski um-met zaštiti od njihovog zla.

Važnost muslimanskog jedinstvaDosljedno slijeđenje Kur’an i Sunneta

30. august - 23. ševval

Hatib: dr. Abdurrahman es-Sudejs Preveo i sažeo: Amir Durmić

Svaki razuman, prave-dan i objektivan čovjek, svjestan je činjenica da

je vjera islam sa svojim općim principima i savršenim zako-nodavstvom, bitno utjecala na povijest ljudskoga roda, te svijet nakon anarhije i nasilja, ispunila redom i pravdom, a narodi koji su živjeli u okrilju islamske države, pa makar oni bili i nemuslimanski, uživali su sigurnost i zaštitu i to uz najmanja moguća odri-canja. Nažalost, vrijeme sveopćeg blagostanja koje je na muslimanskim teritori-jama preovladavalo u prvim stoljećima islama, nije dugo potrajalo, jer je odstupa-nje od izvornog islamskog učenja dovelo da razjedi-njenja muslimanskog ko-rpusa i do zastranjivanja u različite sekte i frakcije. Vrlo često se znalo desiti da pri-padnici i kolovođe različitih zabludjelih sekti zavladaju muslimanima i teritorijama na kojima žive, te da ih decenijama a ponekad i stoljećima zlostavljaju i teroriziraju na različite načine, a sve pod izgovorom da oni uspostavljaju red, baš kao što je kazao Uzvišeni: Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” - odgov-araju: “Mi samo red uspostavljamo!” Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju. (El-Bekara, 11.-12.). Neki među njima idu toliko daleko da svoje zločine nad nevinim narodom žele opravdati kroz citiranje šerijatskih tekstova, čije izvorno značenje nara-vno izvrću i prilagođavaju svojim strastima. Ovakvi ne prežu ni pred ubijanjem i masakriranjem vlastitog naroda, samo kako bi ostali na vlasti i uživali u materijalnim dobrima do kojih su došli nepravdom i zločinima, a Uzvišeni Allah je kazao: Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti - Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pri-premiti. (En-Nisa’, 93.). Bez obzira što

Očiti primjer svega što smo kazali imamo u događajima u Siriji i Egiptu

gdje silnici i zulumćari, naočigled

cijelog svijeta vrše teror

nad nevinim muslimanima,

a sve pod krinkom

uspostavljanja reda i borbe

protiv navodnog terorizma.

Page 9: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

9

Kuds: El-Mesdžidu-l-aksa

Hatib: Jusuf Ebu Senine Preveo i sažeo: Esad Ma-hovac

Allahu naš, molimo Allahu naš, molimo ATe da pročistiš ATe da pročistiš Anaša srca od laži Anaša srca od laži Ai nifaka, i da nas učiniš od iskrenih sljedbenika Svoga poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. U jednom od svojih hadisa on je rekao: “Najbolji je vi-jek moj vijek, zatim oni poslije njih, pa oni poslije njih.” Zato se mi i ponosimo i slijedimo dobre generacije vjernika koje su bile prije nas, ali ipak mi jednako dobro znamo da u svakom vremenu postoje ljudi s ko-jima se Allah ponosi, koji su dosljedni u pridržavanju Allahove vjere i koji ne žale žrtvovati svoje imetke i živote za dobrobit ove vjere. Dokaz tome jeste hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Primjer ovog ummeta je kao primjer kiše – ne znaš da li je bolji njen početak ili kraj.” I danas, kao i u prvim generacijama, ima onih koji suznih očiju posmatraju stanje musli-mana i žalosti ih to što ne mogu pomoći onima kojima je pomoć potrebna. O takvim Allah Uzvišeni kaže: Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i oni koji ne mogu naći sredstava za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovou Poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara

činjenica da im je Uzišeni Allah na-redio zajedničko obavljanje pet dnevnih namaza u džamiji sva-kodnevno, klanja-nje džume jednom sedmično i dva Ba-jrama te obav ljanje hadža jednom u godini. Kroz sve spomenute iba-dete muslimani se zbližuju svojim

tijelima što je najbolji put da se zbliže i njihova srca. Ukoliko se pak udalje jedni od drugih i dozvole podvajanje u stranke i partije, to je siguran put u probleme sa dugotrajnim posljedicama, od kojih neke mogu biti i višegodišnji sukobi i ubistvo nevinih osoba. Ibn Ab-bas, r.a., je govorio: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, uistinu je Po-slanik, s.a.v.s., svoj ummet savjetovao riječima: ‘Nemojte se nakon mene u nevjerstvo vratiti i jedni druge po vrato-vima udarati (tj. ubijati jedni druge).’” (Buhari). Nažalost, svjedoci smo da se islamski ummet, zbog rascjepkanosti i udaljavanja od kur’anskih i sun-netskih principa, u posljednje vrijeme guši u krvi nevinih koji su vrlo često direktne žrtve i onih koji nose musli-manska imena. Krvnici bi trebali znati da Uzvišeni Allah ne voli nepravednike i da je njihov kraj vrlo blizu, kao što bi i muslimani trebali biti svjesni činjenice da je najlakši i najbrži način da se oslo-bode nepravednika i njihovog zuluma, njihov povratak i dosljedno slijeđenje Kur’ana i Sunneta.

onima koji čine dobra djela - a Allah prašta i samilostan je - ni onima kojim si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje: “Ne mogu naći za vas životinje za jahanje” - pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti... (Et-Tevba, 91.-92.). Nažalost, danas je mnogo više onih kojima se može prigovoriti za nebrigu prema islamu i njegovim sljedbenicima. Ajet koji smo naveli govori o Bici na Tebuku, kada su se nevjernici, kao i danas, oku-pili da dotuku islam i mus-limane. Prilike su bile teške te je to bila prilika da se raz-voje iskrenih od neiskrenih, munafici od vjernika. Oni iskreni žrtvovali su sav svoj imetak, poput Ebu Bekra,

ili veliki dio imetka poput Omera, Os-mana i drugih.

I naše stanje veliko je iskušenje za muslimane današnjice. Po našem pi-tanju razdvajaju se oni koji vode brigu o islamu i muslimanima, te oni koje to uopšte ne zanima. Ispit za musl-limane danas ne predstavljamo samo mi, nego cijeli Šam. Muslimani se ubi-limane danas ne predstavljamo samo mi, nego cijeli Šam. Muslimani se ubi-limane danas ne predstavljamo samo

jaju i proganjaju, muslimanke siluju, a muslimani širom svijeta šute i nijemo posmatraju dešavanja. Šam je mjesto muslimani širom svijeta šute i nijemo posmatraju dešavanja. Šam je mjesto muslimani širom svijeta šute i nijemo

koje u svojoj utrobi nosi mnogo ashaba i drugih šehida - boraca za islam, zato moramo biti podučeni njihovim prim-jerom i njihovom žrtvom.

Bitka na Tebuku - pouke i poruke

30. august - 23. ševval

Zato se mi i ponosimo i

slijedimo dobre generacije

vjernika koje su bile prije nas, ali ipak mi jednako

dobro znamo da u svakom

vremenu postoje ljudi s

kojima se Allah ponosi, koji

su dosljedni u pridržavanju

Allahove vjere i koji ne žale

žrtvovati svoje imetke i živote za dobrobit ove

vjere.

Razmislimo li pomno o islamu i onome čemu

on u svojoj osnovi teži, uvjerit ćemo

se da je jedna od tih stvari i okupljanje muslimana i

konstantni rad na jedinstvu i zbližavanju njihovih srca.

Page 10: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Redakcija Redakcija R Saffa obavještava jav-nost da je od Općinskog suda u Rnost da je od Općinskog suda u R

Sarajevu zaprimila Dostavu Tužbe Fahrudina Radončića (Broj: 65 0 P 341561 13 P, od 14.08.2013. godine) kojom od magazina Saff i kolumni-Saff i kolumni-Saffste Fatmira Alispahića traži 100.000 maraka naknade štete zbog klevete i duševne boli, a u povodu kolumne “Ministar četničke sigurnosti”.Činjenica da je Općinski sud u “Ministar četničke sigurnosti”.Činjenica da je Općinski sud u “Ministar četničke sigurnosti”.

Sarajevu prihvatio Tužbeni zahtjev Fahrudina Radončića, aktuelnog ministra sigurnosti, svjedoči da je naše pravosuđe postalo ideološki pendrek, jer na velika vrata vraća komunistički verbalni delikt, po kome se kažnjavala sloboda mišljenja i kritikovanje onih koji su na vlasti. Postupak Općinskog suda u Sarajevu ugrožava temelje demokratije, jer zabranjuje javnu kritiku ministra si-gurnosti, a sutra i svakog drugog mi-nistra. Proces protiv Saffa i Fatmira Alispahića će ostaviti dalekosežne posljedice na slobodu izra-žavanja u našoj zemlji, jer će se svako drugi ozbiljno zamisliti prije nego što se usudi da kritikuje nekog funkcionera na vlasti. Ako Fahrudin Radiončić, kao ministar sigurnosti, smatra da je nedodirljiv za kritiku, to je svakako anomalija, ali, ako pra-vosuđe ove države smatra to isto, onda je to ozbiljan udarac demokratskom po-retku. Redakcija Saffa će se maksimalno angažira-ti da o ovom presedanu i napadu pravosuđa na slobodu govora, izvijesti međunarodnu javnost. S obzirom da je kolumna “Ministar četničke si-gurnosti” argumentira-no kritikovala ministra Radončića zašto ne reagira u pogledu djelovanja para-vojnih četničkih formaci-ja - redakcija Saffa pred-stojeći proces doživljava i kao proces za legalizaciju i nedodirljivost četništva u Bosni i Hercegovini. Ako Općinski sud pre-sudi u korist Radončića, biće to i presuda u korist

slobodnog djelovanja paravojnih četničkih formacija i inspiratora genocida u Srebrenici. Redakcija Saffa smatra da ovaj proces ne smi-je biti izgubljen, jer bi to značilo hapšenje bošnjačkog dostojanstva i slobode govora, a u ime represiv-nog djelovanja zaštitnika ekstre-mističkih i genocidnih ideologija koje, očito, u dejtonskom poretku imaju svoje mnogobrojne sponzore i sluge. S tim u vezi redakcija Saffaobjavljuje da sama ne može iznijeti teret ove borbe za zajedničke cilje-ve, posebno u pogledu kvalitetne advokatske odbrane. Pred nama je otvaranje jednog širokog demo-kratskog fronta na kome će, uz Allahovu pomoć, ministar četničke sigurnosti Fahrudin Radončić do-živjeti poraz, a pravosuđe ove ze-mlje biti prizvano pameti i obavezi da služi demokratskom i humani-stičkom poretku, a ne siledžijama koji su na vlasti.

10

PolumjesecŠta će reći sutra Abu Hamza zašto je proveo u zatvoru tolike godine?

Bosanskohercegovačka sramota

30. august - 23. ševval

Ovo je poraz nezavisnog pravosuđaRedakcija Saffa u povodu prihvatanja Radončićeve Tužbe od strane Općinskog suda u Sarajevu

Dragan Mektić, direktor Služ-be za poslove sa strancima

BiH, izjavio je za domaće medije da u slučaju Abu Hamze Imada el-Husina nema nikakvog kršenja ljudskih prava i da Abu Hamza ne može biti pušten na slobodu jer je prijetnja po nacionalnu sigur-nost. Mektić je još dodao da Bo-sna i Hercegovina nija dužna Abu Hamzu izvesti pred sud i u sud-skom procesu dokazati da li je on prjetnja po nacionalnu sigurnost ili ne. Lahko je Draganu Mekti-ću ovako pričati, ne leži on pet godina u pritvoru Imigracionog centra. Zamislimo situacija da Abu Hamza sutra bude pušten na slobodu. Šta će on reći svojoj po-rodici, prijateljima ili bilo kome ko ga upita zašto je ležao pet go-dina u zatvoru? Dakle, pet godina zatvora bez sudske presude da je počinio bilo kakvo krivično djelo, odnosno prekršajno djelo. Ovo je vjerovatno jedinstven slučaj u svijetu, čovjek leži u zatvoru pet godina a ne zna zašto je kažnjen i koliko će mu kazna trajati. Jed-nostavno, za Abu Hamzu situacija takva kao da ga je neko kidnapi-rao i drži ga negdje u džungli ili pustinji u zatvoru. Bosna i Herce-govina se dobrano ogriješila o Abu Hamzu, njemu je učinjen veliki zulum.

Page 11: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

11

Prva izgubljena bitka u konačnom porazu Bošnjaka na predstojećem popisu stanovništva

Popis stanovništva BiH u dijaspori

Apsurdno je da jedna vlada kaže imat ćemo detaljan popis stanov-

ništva BiH za koji je ogroman budžet predviđen, a o pitanju dijaspore kojih ima 1,3 miliona, za njih ćemo na inter-netu staviti formulare da bi ga ispunili i nek pošalju”, poručila je Senada Softić-Telalović, glasnogovornica Vijeća or-ganizacija Australije putem domaćih medija. U nastavku izjave gospođa Senada Softić-Telalović je još dodala: “Mi svi znamo da se to neće realizira-ti, i bilo koje od udruženja, unije, naši građani u dijaspori, ako se odluče da popunjavaju te formulare, mogu vam garantovati da na tom popisu neće biti više od 50.000 primljenih popunjenih formulara. To znači da bi u suštini ovo bilo finalno etničko čišćenje, pogotovu Bošnjaka, koji su većinski protjerani s teritorije BiH gdje bi se manji entitet mogao oglasiti i reći: ‘dokumentovano, zabilježeno, da njih ima tamo 50.000 u dijaspori protjeranih, što znači da se etničko čišćenje nije desilo u BiH, mi nemamo protjeranih građana’.”Senada Softić-Telalović nama Bošnjacima precizno predočava prvu izgubljenu bitku u konačnom porazu na predstojećem popisu stanovništva. Drukčiji rezultat nije se mogao ni oče-kivati, kada je u pitanju popis stanov-ništva u dijaspori. Srpsko-hrvatski poli-tičari lahko su se poigrali sa bošnjačkim političkim izdajicama koji su dali svoj glas da se usvoji zakon u korist snaga koje žele da na popisu stanovništva Bošnjaka bude što manje. Slično nas očekuje i u Bosni i Hercegovini. Do popisa stanovništva stanovništva ostalo je još oko mjesec dana. Bošnjaci ulaze potpuno nepripremljeno i zbunjeno u taj proces. Prije dva mjeseca napisali smo tekst u kojem smo najavili poraz Bošnjaka na popisu stanovništva. Sada smo još više sigurnu u tačnost svojih pretpostavki.

30. august - 23. ševval

Husein efendija Hodžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajed-

nice u Trebinju redovno nas obradu-je lijepim vijestima iz Trebinja. Ovaj put Husein efendija je objavio jednu veoma zanimljivu fotografiju sa baj-ram-namaza u Osman-pašini džami-ji u Trebinju. Uz fotografiju Husein efendija je napisao: “Prvi moji tre-binjski bajram-namazi, koje sam predvodio prvih godina u Trebinju, dok nismo imali džamija (u zgradi Medžlisa brojali su deset do petnaest

džematlija). Ovoga, današnjeg Bajrama, Osman-pašina džamija je doživjela svoju svrhu i puninu i po riječima poznavalaca tradicije trebinjskog džemata bio je ovo naj-brojniji bajramski džemat od davnih pedesetih godina prošlog stoljeća do danas. Hvala Ti, Allahu!”

Ime mi je Mudžahid, rodio sam se u ratu, u vrijeme časnog otpora agresiji na moju

jedinu i najljepšu Bosnu i Hercegovinu. U to vrijeme, kada je bilo časno biti borac na Allahovom putu, roditelji su mi izabrali i dali ovo lijepo ime Mudžahid. Tada sam bio suviše mali da bih mogao pretpostaviti kako će mi biti kada odrastem, hoću li u mojoj slobodnoj i dragoj domovini ima-ti nekih problema zbog ovakvog imena. Nisam moga znati ni to da će svijetom, pa i Bosnom i Hercegovinom, zavlada-ti islamofobija i da ću zbog imena imati ozbiljnih iskušenja. Ja sam danas puno-ljetan, trošim devetnaestu godinu života. Do sada sam se mnogo puta uvjerio kako je istovremeno teško i lijepo nositi ime Mudžahid. Zbog velikog broja onih koji imaju pogrešan odnos prema islamu često sam bio prinuđen da trpim čak i uvrede zbog svog imena. U ovih devetnaest go-dina bilo je previše situacija u kojima sam ismijavan, vrijeđan, pa čak i na određeni način kažnjavan, odnosno uskraćivana su mi građanska prava samo zbog toga što se zovem Mudžahid. Da bi se razumjelo kroz šta ja sve ponekad prolazim zbog imena navešću vam događaj koji se desio jučer. Izgubio sam telefonski broj od jedne meni važne osobe. S obzirom da mi je bilo hit-no nazvao informacije u BH Telecomu, da mi pomognu. Javio se neki fini insan, ljubazno me upitao kako se zovem da mi može pomoći. Rekao sam mu svoje prezime i ime Mudžahid. Službenik BH Telecoma na informacijama je malo zašu-tio a onda mu se glas potpuno promijenio. Čujem ga kako govori “opet neki vehabija tio a onda mu se glas potpuno promijenio. Čujem ga kako govori “opet neki vehabija tio a onda mu se glas potpuno promijenio.

mater mu njegovu”, a zatim kaže “šta je šta hoćeš”, napade me da širim smutnju, i da hoću da idem u Siriju sa ostalim veha-bijama i da zato koristim njihove usluge. Najmanje sam dvije minute pokušavao da ga smirim, govorio sam mu da se smiri i da nema pravo tako se ponašati, ali on je na-stavio da me vrijeđa i psuje. Na kraju mi kaže “marš, ovdje za tebe nema usluge”. Sličnih situacija bilo je još dosta u mojih devetnaestak godina. Ja sam na svojoj koži osjetio svu količinu islamofobije u Bosni i Hercegovini.Iskušenja koja spominjem ujedno svakod-nevno bruse ljepotu moga imena, čine ga, za mene, veoma korisnim, zbog čega ga ne bih mijenjao nizašta (Mnogi su me savje-tovali da promijenim ime.). Moje ime me stalno podsjeća na obavezu da ga dosto-janstveno nosim, odnosno da budem, kao vjernik, dosljedan nošenja jednog takvog imena. Ime mi dođe kao neki dobri jaran saputnik, koji me stalno poziva na dobro i upozorava na pogreške. Kako starim sve više volim biti Mudžahid. Kako će biti li-jepo kada na Sudnjem danu budem pro-zvan ovim velikim imenom.

Bio je ovo njabrojniji bajramski džemat od davnih pedesetih godina prošlog stoljeća do danas

Ime mi je Mudžahid

Trebinje

Ogledalo islamofobije u BiH

Page 12: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Svi smo se ovih dana još jednom uvjerili ko su naše komšiji Srbi,

koji na svadbama, crkvenim slavama i drugim veseljima masovno pada-ju u trans igrajući narodna kola uz tekstove i taktove pjesama u kojima se poziva na novo klanje Bošnjaka. Nakon objavljenih video snimaka sa slave ispred zgrade Općine Bratunac postavljamo pitanje: Ko to ispred zgrade Općine Bratunac pjeva “Oj Pazaru, novi Vukovaru, oj Sjenice, nova Srebrenice“?Ko to slavi srpske masovne zločine u Vukovaru i u Srebrenici, i ko to po-ručuje Bošnjacima u Novom Pazaru i Sjenici da će doživjeti sudbinu žr-tava Vukovara i Srebrenice?Je li to pjevaju ratni zločinci? Jesu li to pojedinci iz srpskog naroda? Jesu li to neki izdvojeni manijaci kojima je sreća od pomisli na ubijanje nevi-nih ljudi?Na žalost, ovu genocidnu pjesmu pjeva srpski narod! Masovno i kolektivno!Srpski narod igra ovo genocidno kolo, razdragan, veseo, opijen, od pomi-sli na ono čega bi se normalan ljudski um i normalan na-rod – stidio. Srbi se ponose genocidom! Za Srbe je genocid nad Bošnjacima izvor sreće i narodnog ve-selja. Kakav je ovo narod, kakvi su to

ljudi pa ne mogu obilježiti ni svo-je najveselije trenutke u životu bez podvriskivanja i pozivanja na kla-nje Bošnjaka. Iz srpskih reakcija na ovu temu saznali smo da se ovakve pjesme po Republici Srpskoj običaj-no stalno pjevaju još od završetka agresije. Veličanje zločina nikada nije prestalo, samo smo mi Bošnjaci prestali biti oprezni.Pita li se iko ko stoji iza uzgajanja ove pošasti kod srpskog naroda. Naravno, odgovor je lahko pogoditi: iza tog srpskog naroda, koji se veseli ubijanju Bošnjaka, stoji srpska vlast, koja se ponaša još gore u javnosti. Milorad Dodik svojim fašističkim izjavama prema Bošnjacima, mu-slimanima i Bosni i Hercegovini uvijek podsjeti srpsku masu da su u pravu što se na slavama opijaju uz opjevavanje klanja Bošnjaka....Toliko o genocidnosti Srba.Srbi su i ovaj put sami o sebi sve kazali.

Posljednja dešavanja oko i unu-tar Islamske zajednice u Bosni i

Hercegovini upućuju na zaključak da se u zadnje vrijeme unutar IZ vodi ozbiljna nadmetanja između različitih koncepa-ta oko bitnih pitanja. Na jednoj strani su oni koji vode isključiv, pa čak i vrlo uzak i rigidan koncept, oni su zarobljeni u osam-desetim godinama prošlog stoljeća, oni žele Islamsku zajednicu vratiti dvadeset godina unazad. Takav koncept ozbiljno prijeti da destabilizira Islamsku zajednicu. Navedene snage, i lili koncept za sada ostvaruje jak uticaj na rukovodstvo Islamske zajednice. S druge strane, kao protuteža ovom konceptu

starih snaga nalaze mladost, mlade ge-neracije uglednika Islamske zajednice koji su svojim znanjem i potencijali-ma odavno prevazišli ljude kao što su neki profesori iz Gazi Husrev-begove medrese, sa Fakulteta islamskih nauka i drugi. Ta mladost Islamske zajednice odlučna je da ustraje na svom konceptu i dočeka bolje dane.

12

Dokaz da je homoseksualizam u osnovi bolest

Nakon saznanja da je u zadnje dvije godine u BiH 40 homosek-sualaca zaraženo sidom

U posljednje dvije godine u BiH je udvostručen broj novoregi-

striranih osoba s HIV infekcijom u odnosu na proteklih 15 godina. “U zadnje dvije godine u BiH, od 44 osobe inficirane HIV-om, 40 njih su muškarci koji su imali spolne od-nose sa drugim muškarcima’’, kazala je u izjavi za Radiosarajevo.ba prim. dr Vesna Hadžiosmanović. Navedeni statistički podaci moraju biti alarm za sve građane Bosne i Hercegovine. Bez obzira što je u našoj državi, kao i u ostatku regije, aktuelno voditi kam-panje na promoviranju homoseksual-nih prava, bez obzira što većina medi-ja i dobar dio nevladinih organizacija u BiH odmah kreću svim sredstvima na svakoga ko se drzne da upozo-ri na homoseksualizam, spomenuti statistički podaci su razlog da se svi zabrinemo. Vjerujemo da svi ljudi u Bosni i Hercegovini, pa i homosek-sualci, strahuju od opake bolesti side. Prema izrečenim statističkim podaci-ma jasno je da je homoseksualizam najkraći ili najbrži put do inficiranja opakom sidom. Zapravo, prva bo-lest od koje čovjek oboli na putu do dobivanja side je homoseksualizam. Krajem prošog mjeseca u Sarajevu je grupa aktivista i aktivistkinja orga-nizovala akciju “Izađimo iz ormara’’ kroz postavljanje street-art instalacije na Trgu oslobođenja. Njihova poruka nekome je glasila: “Ne možete nas vi mrziti koliko se mi možemo voljeti’’, “Biram ljubav’’. Žao nam tih mladih ljudi. Izborom homoseksualizma oni misle da biraju ljubav, međutim isti-na je da oni na taj način biraju rizik da postanu statistički broj oboljelih od neizlječive i opake side.

30. august - 23. ševval

Na mladima Islamska zajednica ostaje

IZ u BiH

Srpska pjesma o genocidnosti SrbaOdgajanje zločina i zločinaca

Page 13: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

13

Advokat i simpatizeri Radovana Karadžića, srpski vojno-politički

analitičar Miroslav Lazanski i srpski mediji, kao i šiitske i hezbolahove pristalice u BiH, šire laži da su masa-kri civila hemijskim oružjem u Siriji izrežirani!Advokat Radovana Karadžića, Goran Petronijević ističe da nema sum-nje da se zločin na sarajevskoj pijaci “Markale” desio po sličnom scenariju prema kojem se ovih dana dogodi-lo stravično masovno ubijanje civila u Siriji. On smatra da se upravo taj model sada na najperfidniji način provodi u Siriji, gdje se smrt više sto-tina civila pripisuje snagama sirijskog predsjednika Bašara al Asada i hemij-skom oružju koje navodno posjeduje. “Čim su počeli da pominju hemijsko oružje, znao sam da će ga jednog dana upotrebiti da bi postigli cilj i pokazali na Asada. To je potpuno isti model kao ‘Markale’”, tvrdi Petronijević.Poštovani čitaoci, na brojnim Facebook profilima šiitskih pristali-ca u Bosni i Hercegovini postoje ista “stručna” mišljenja, kao i kod spo-menutog advokata ratnog kasapina Karadžića. Također, na Facebooku su osnovani profili podrške Bašaru al Asadu i sirijskoj vojsci, na tim pro-filima Srbi, Hrvati i šiitske pristalice iz regije likuju nad svakim zločinom sirijske i hezbolahove vojske nad si-rijskim narodom. Mnoge šiitske pri-stalice iz BiH priželjkuju da dožive da i u Bosni i Hercegovini mogu glu-miti Asadove zločince. Evo jednog reprezentativnog mišljenja šiitskog pristalice u BiH o tome šta bi on ra-dio sunijama muslimanima u BiH da mu se pruži prilika. “Korisnik Bardani007 na mreži Youtube ko-mentariše intervju jednog “vehabije”. “Išcčupao bi ti ja tu bradicu kao što su Assadovi vojnici iščupali sunit-skim teroristima, jesi gledao taj sni-mak tako će tebi biti za koju godinu, samo daj Bože rata opet!!!”.

Četnici i šiije na istoj straniZastupnici zločina

30. august - 23. ševval

Foto polumjesecaSusreti braće na Igmanu - 2013.

Nakon što mu je Haaški tribunal odo-brio zahtjev za prijevremeno puštanje Nbrio zahtjev za prijevremeno puštanje N

na slobodu, u petak će na Pale doputo-vati Momčilo Krajišnik, haški osuđenik za zločine počinjene u BiH. Krajišnik je pravosnažnom presudom u martu 2009. proglašen odgovornim za deportacije i pri-silno premještanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u više općina u BiH u periodu od aprila do decembra 1992. godine za šta je osuđen na 20 godina robije. Odležao je

samo 13 godina. Kako pišu mediji u Srbiji, Krajišnik bi na Pale, gdje mu živi porodica, trebao stići helikopterom Vlade RS, a tim povodom predstavnici Opštinskog odbo-ra SDS-a Pale najavili su okupljanje gra-đana i “veličanstven doček” na Gradskom trgu na paljanskom šetalištu!Vjerovatno će Srbi na dočeku ratnom zločincu Krajišniku opet šenlučiti uz pjesme u kojima se poziva na klanje Bošnjaka od Srebrenice do Sjenice.

Na dočeku ratnom zločincu Krajišniku bit će i pjesama u kojima se poziva na klanje Bošnjaka od Srebrenice do Sjenice

Pale

Page 14: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

14

Zloupotrebe i manipulacije vjerskim propisima

Aktuelno

Bivši egipatski muftija Ali Džumu’a je pripadnike Muslimanskog bratstva javno nazvao haridžijima (tekfirovcima) i teroristima, što je prije toga potvrdio i jedan visoki oficir koji je kazao da je Ali Džumu’a posjetio njihovu kasarnu i izdao fetvu o obaveznosti ubijanja Muslimanske braće, jer su oni haridžije, dodajući da je njihovo ubijanje bolje (sevapnije) od ubijanja cionista. Oficir je objasnio da je on na osnovu te fetve ubio 80 pripadnika Muslimanskog bratstva

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu Uje objavio: Uje objavio: U I ne govorite nei-stine jezicima svojim: “Ovo je Ustine jezicima svojim: “Ovo je U

dopušteno, a ovo je zabranjeno”, da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine - neće uspjeti. Kratko će uživati, i njih će strašna patnja čekati. (En-Nahl, 116.-117.).

Muhammed, sallallahu alejhi ve se-llem, rekao je: “Troje se najviše bojim za svoj ummet: greške od strane alima, munafika koji se u raspravama koristi Kur’anom i dunjaluka koji će vam vratove polomiti.’’ (El-Bejheki).

Jedan od temeljnih postu-lata islamskog učenja i islamske civilizacije jeste: Čitaj, (uči) u lata islamskog učenja i islamske

Čitaj, (uči) u lata islamskog učenja i islamske

ime Gospodara tvoga koji stvara!Vrijednost i veličina znanja i

učenjaka potvrđena je na mno-gim mjestima u Kur’anu, pa tako i u ovom ajetu: Allah svje-doči da nema drugog boga osim Njega, - a i meleki i učeni -, i da On postupa pravedno. - nema boga osim Njega, silnog i Mudrog!(Ali Imran, 18.). Komentirajući navedeni ajet Ibnul-Kajim el-Dževzijje, između ostaloga, je rekao: “Allah za svjedoke pozi-va alime, mimo drugih ljudi, i njihovo svjedočenje je spome-nuo uz Svoje svjedočenje. To implicira pravednost i poštenje, jer bez toga nema prihvatanja svjedočenja. Allah Uzvišeni prihvata svjedočenje učenjaka u pogledu najuzvišenije stvari, tevhida - Allahove jedinosti, i Allah ne voli da se stavlja znak jednakosti između istinski uče-nih i onih koji to nisu.’’

Islamski učenjaci su, kako stoji u hadisu, nasljednici Alla-hovih poslanika. Oni su čuvari

vjere i oni spadaju u skupinu tzv. ulu-l-emr, ulu-l-emr, ulu-l-emrskupina kojoj se treba pokoravati, kao što je potvrđeno u ajetu: O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstav-nicima vašim, a ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. (En-Nisa’, 59.).

Imam Ebu Bekr ibnul-Arebi veli: “Ja smatram da se ove riječi odnose na vladare i na ulemu. Na vladare, jer se stvar naredbe, vlasti i sudstva u osnovi vraća njima, a na ulemu, jer je obaveza ljudi da pitaju ulemu o vjeri i vjerskim propisima, kao što je ule-mi obaveza da daje ispravne odgovore na pitanja.’’

Stoga je uloga i odgovornost islamske uleme iznimno velika, a ona se posebno potvrđuje i dolazi do izražaja u vremenu smutnje, iskušenja, kriza, kada bi islamski učenjaci, vođeni svjetlom Allahove upu-te i istinskog znanja, trebali preuzeti glav-nu ulogu u usmjeravanju muslimanskog ummeta, kako bi lađa ummeta sigurno i sretno plovila ka svom konačnom “prista-ništu’’.

Ubij haridžiju!

Ne sporeći ni jednog trenutka da i u našem vremenu ima istinskih alima, ne možemo prešutjeti činjenicu da su danas mnogi alimi zloupotrijebili bla-godat znanja koje im je Allah podario, i “ovom se svijetu priklonili i za svojom strašću krenuli”, emanet iznevjerili, po-

stali trgovci vjerom i fetva-ma, stavljajući svoje šerijat-sko znanje i zvanje u službu vladara zulumćara i tirana. Svjedoci smo sveopćih kriza i smutnji u islamskom svije-tu čiji su generatori i raspi-rivači često puta nesavjesni pojedinci iz reda uleme, a čiji epilog su međumuslimanski sukobi, neredi i hiljade mr-tvih muslimana.

Citirani ajet i hadis s po-četka hutbe upozoravaju na opasnost zloupotrebe vjere, odnosno Kur’ana i Sunneta, koja se, prije svega, ogleda u dozvoljavanju zabranjenog i zabranjivanju dozvoljenog, što je upravo na djelu u mu-slimanskim društvima da-nas. Najsvetiju stvar, musli-mansku krv, pokvareni alimi koji “stoje na vratima Dže-hennema i pozivaju ljude u vatru’’, su dozvolili i ohalali-li njeno prolivanje. Najlakši put i način da se muslimani-ma ohalali muslimanska krv jeste da se suprotna strana, drugi tabor, druga stranka ili džemat, proglasi novotarima

Šejh, daj mi fetvu da ubijam muslimane

30. august - 23. ševval

Neprijatelji jedinstva

muslimana su očekivali da

muslimani i u Bosni i Hercegovini dignu ruku jedni na druge. Zbog toga je razumljiva mržnja

bh. islamofoba prema reisu Ceriću

i nakon odlaska sa pozicije reisa, jer on nipošto nije želio biti bošnjački Ali Džumu’a koji će na ahiret ponijeti teret prolivene

muslimanske krvi.

Page 15: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

15

u vjeri, haridžijama, nevjernicma ili ot-padnicima od vjere, a kada se to desi onda ne postoji ništa lakše i “slađe” od opravdavanja ubijanja takvih “otpadni-ka”. Deviza je jednostavna: šejh, daj ti meni fetvu, a lahko ćemo za ubijanje muslimana.

Danas je postalo popularno izdavati fetve ili pravne decizije o dozvoljenosti ubijanja muslimana. Kome god zatre-ba da ubija muslimane, da im se sveti, on nađe načina da to opravda fetvom i proizvoljnim tumačenjem određenih ajeta i hadisa, a sve s ciljem da se pri-kriju zločinačke, kriminalne ili neke druge prljave namjere.

Tu metodu danas koriste mnogi Tu metodu danas koriste mnogi Tmuslimani u svijetu, a posebno oni koji međusobno ratuju. Time se slu-že čak i pripadnici otpadničke šiitske sekte, poput Hezbolaha koji su ušli u Siriju pod izgovorom da se bore pro-tiv haridžija, odnosno protiv terorista koje predvodi Al Kaida. I oni koji ra-tuju protiv alevitskog tiranina i zločin-ca Bašara Asada, i oni koji su na njego-voj strani, uzvikuju riječi iz tekfirskog vokabulara: Rafidije! Haridžije! Kafiri! Otpadnici!

U Pakistanu, Afganistanu, Soma-liji, Jemenu i drugim muslimanskim državama, pripadnici jedne musliman-ske skupine ubijaju pripadnike druge muslimanske skupine zbog toga što ih smatraju otpadnicima od vjere ili ha-ridžijama, iako su, za razliku od spo-menutih šiitskih grupacija, i jedni i drugi pripadnici ehli-sunetskog pravca, barem u njegovom širem, općem kon-tekstu.

Zato nije čudo što, zbog takvog uvjerenja, svako malo odjekuju eksplo-zije u džamijama koje podmeću sami muslimani, i što muslimanski mladić uđe s puškom u džamiju i hladnokrvno ubije drugog muslimana dok ovaj kla-nja namaz, jer on je ubijeđen da time čini dobro djelo, da sprječava smutnju i da će ga to ubistvo (koje li blasfemije i ludosti) odvesti u Džennet.

Opasnost za ummet krije se u alimima koji trguju vjerom

Još drastičniji primjer ubi-janja muslimana iz spomenu-tih pobuda i uvjerenja je Egi-pat u kojem je egipatska voj-ska za nekoliko dana ubila više od pet hiljada pripadnika Mu-slimanskog bratstva. Egipatski slučaj je mnogo ozbiljniji, ne samo po broju nedužnih žrta-va, već i zbog toga što je ubija-nje muslimana u Egiptu odo-breno od strane uleme, tačnije od aktualnog šejhu-l-Azhara, Ahmeda Tajjiba, kao i bivšeg muftije Ali Džume.

Njih nimalo ne zanima-ju muslimani koji ginu od ruku muslimanskih vladara zločinaca, niti desetine hi-ljada jetima koji u jednom satu ili jednom danu ostaju bez jednog ili oba roditelja. I ne samo to, oni, po-put najgorih zlikovaca, okrivljuju žrtve, goloruke muslimane koji s Kur’anima u rukama mirno protestiraju i traže svoja prava. Bezdušno izvrćući činjenice, oni laž predstavljaju kao istinu i obrnuto, “pokrivajući’’ sve to svojim fetvama koje su utemeljene na iskrivljenoj interpretaci-ji islamskih izvora.

Bivši egipatski muftija Ali Džumu’a je pripadnike Muslimanskog bratstva javno nazvao haridžijima (tekfirovcima) i teroristima, što je prije toga potvrdio i jedan visoki oficir koji je kazao da je Ali Džumu’a posjetio njihovu kasarnu i izdao fetvu o obaveznosti ubijanja Musliman-ske braće, jer su oni haridžije, dodajući da je njihovo ubijanje bolje (sevapnije) od ubijanja cionista. Oficir je objasnio da je on na osnovu te fetve ubio 80 pripadnika Muslimanskog bratstva.

Na taj način je u islamskom svijetu, posebno u Egiptu, nastavljena stara tra-dicija ubijanja muslimana putem naruče-nih fetvi poslije kojih se potocima proliva muslimanska krv.

30. august - 23. ševval

Nije tako davno bilo (29. 08. 1966. godine) kada je bivši egipatski predsjednik, Džemal Abdun-Nasir, želeći opravdati svoj zločin nad pripadnici-ma Muslimanskog bratstva i smrtnu presudu protiv Sejida Kutba, a uz odobrenje dvor-ske uleme i muftija, kakav je Ali Džumu’a, zloupotrijebio kur’ansku objavu, citirajući, povodom te presude, ajet: Ka-zna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsije-ku ili da se iz Zemlje prognaju. To im je poniženje na ovom svi-jetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika. (El-Ma’ida, 33.)

Prije nego što je Sejid Kutb ubijen, Abdun-Nasir je

poslao jednog šejha sa Azhara da podsti-če Sejida Kutba na izgovaranje šehadeta prije smrti, jer je to biva sunnet. Sejid je, tom dvorskom šejhu, odgovorio: “Zar si i ti došao da upotpuniš ovaj cirkus? Pa, zašto sam doveden ovdje nego zbog šeha-deta?! Nas ubijaju zbog la ilahe illallah, a ti od toga živiš!’’

Islamska povijest obiluje primjerima zloupotrebe islamskog učenja i tumače-nja Kur’ana i Sunneta e da bi se imalo pokriće za zlodjela nad muslimanima. Takav primjer je i mu’tezilitski učenjak i glavni muftija u vrijeme abbasijskog ha-life El-Me’muna, Ahmed ibn Ebi Duad koji je zloupotrijebio svoj položaj protiv imama Ahmeda ibn Hanbela i koji je islamskog vladara uvukao u prljavu igru koja je odnijela mnoštvo muslimanskih života.

Naime, Ahmed ibn Ebi Duad i dru-ge mu’tezile, uspjeli su ubijediti halifu Me’muna u ispravnost svog učenja o stvorenosti Kur’ana, da bi ga on kasnije nametnuo svim muslimanima. Kada mu to nije pošlo za rukom, šejtanski mufti-ja Ahmed ibn Ebi Duad, nagovorio ga

Najlakši put i način da se muslimanima

ohalali muslimanska krv jeste da se suprotna

strana proglasi novotarima

u vjeri, haridžijama, nevjernicma

ili otpadnicima od vjere, a

kada se to desi onda ne postoji

ništa lakše i “slađe” od

opravdavanja ubijanja takvih “otpadnika”.

Page 16: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

je da upotrijebi sablju protiv onih koji to odbijaju, jer je onih koji to odbijaju, jer je onih koji to odbito njegova obaveza kao halife i imama ummeta. I tako je po-čela smutnja koja je, početkom 218. hidžretske godine, otvo-rila vrata međumuslimanskog sukoba i krvoprolića. U toj smutnji učestvovala su čak tro-jica islamskih vladara: Me’mun, Mu’tesim i Vasik, a sve trojicu je u tu fitnu uvukao oficijel-ni muftija Ahmed ibn Ebi Duad. On je halifi Mu’tesimu govorio: “Ahmed ibn Hanbel je novotar koji tebe kao halifu smatra ne-vjernikom, kao i sve nas koji slijedimo ovu ideju.’’ Ahmed ibn Ebi Duad je bio uzrok stradanja mnogih muslimana i islamskih učenjaka. Čak je ubijedio halifu Vasika da stradanja mnogih muslimana i islamskih učenjaka. Čak je ubijedio halifu Vasika da stradanja mnogih muslimana i islamskih

ne oslobodi i ne plati otkupninu za zaro-bljene muslimane koji su se nalazili u bizan-tijskim tamnicama, ukoliko ne potvrde da je Kur’an stvoren. No, radi ibreta i pouke, treba kazati da je tog zabludjelog muftiju, još na ovom svijetu, stigla zaslužena kazna zbog poigravanja s vjerom. Odnosno, stigla ga je dova koju je sam za sebe učio kada je

halifu Vasika nagovarao da ubi-je učenjaka Ahmeda ibn Nasra. Govorio mu je: ‘’Dabogda se ja šlogirao ako je u njegovom ubistvu grijeh!’’ Allah mu je dao ono što je tražio. Četiri godine ubistvu grijeh!’’ Allah mu je dao ono što je tražio. Četiri godine ubistvu grijeh!’’ Allah mu je dao

je bio potpuno oduzet, da bi na kraju, u najgorim mukama, okončao svoj bijedni život.

Slično iskušenje doživio je Ibn Tejmijje kojeg su režimski učenjaci i alimi proglasili ne-vjernikom i koji su učestvovali u zavjeri protiv mamelučkog vladara Nasira ibn Muhameda

Kalavuna, a u korist Bejberesa Džašinki-ra. Nasir je za kratko bio svrgnut, ali kada se ponovo vratio na vlast tražio je od Ibn Tejmijje fetvu da poubija sve islamske uče-njake koji su mu radili o glavi i koji su sijali smutnju među muslimanima.

Međutim, Ibn Tejmijje, kao ni Ahmed ibn Hanbel i Sejid Kutb, nije bio alim koji je trgovao vjerom i fetvama, već je, bez obzi-ra što su njega spomenuti alimi prethodno proglasili nevjernikom, rekao Nasiru: “Boj se Allaha! To su učenjaci i fakihi. Ako ih pobiješ ko će onda ljude podučavati vjeri.’’

16

Ne dozvolimo islamofobima da posiju sjeme mržnje i razdora među nama

Sve ovo smo spomenuli kako bi, na tragu ajeta i hadisa s početka hutbe, upo-zorili na opasnost sijanja smutnje među muslimanima od strane naših dušmana, koji putem zloupotrebe vjere i manipu-lacije vjerskim osjećanjima pokušavaju posijati sjeme razdora i među muslima-nima Bošnjacima. Do sada im to, hvala Allahu, nije pošlo za rukom, prije svega zbog toga što je na čelu Islamske zajed-nice bio svjesni, savjesni i odgovorni dr. Mustafa ef. Cerić, koji se nije dao uvući u prljavu igru i koji nije nasjeo na silnu propagandu i nastojanja raznih centara moći i islamofobičnih medija. Oni su tražili i zlurado očekivali da samo jed-nom riječju, jednom iznuđenom fetvom, potvrdi postojanje tzv. vehabija u BiH, koji tobože djeluju kao sekta čije učenje je u koliziji sa učenjem i tradicijom Boš-njaka muslimana, pa da onda, i zvanično, krene lov na te navodne vehabije. Nepri-jatelji jedinstva muslimana su očekivali da muslimani i u Bosni i Hercegovini dignu ruku jedni na druge. Zbog toga je razumljiva mržnja bh. islamofoba prema reisu Ceriću i nakon odlaska sa pozicije reisa, jer on nipošto nije želio biti boš-njački Ali Džumu’a koji će na ahiret po-nijeti teret prolivene muslimanske krvi. Ono što nisu uspjeli preko reisa Cerića, bh. islamofobi permanentno pokušavaju učiniti sa aktualnim reisom Huseinom ef. Kavazovićem, pokušavajući mu, an-gažirajući za svoju prljavu rabotu i neke naivne uposlenike IZ-e, graditi profil po uzoru na spomenute egipatske muftije i šejhove. No, hvala Allahu, bez obzira što oni očekuju drugačije, i reis Kavazović ih je već razočarao i iznevjerio njihova oče-kivanja. Prevashodno je to učinio svojom vjerničkom dosljednošću, pravednošću i podjednakom brigom za sve muslima-ne u Bosni i Hercegovini. On je, kao i njegov prethodnik i kao cjelokupno sa-vjesno rukovodstvo IZ-e u BiH, svjestan svoje pozicije i odgovornosti i svjestan da izdavanje fetvi bez pokrića, ma kakva se trenutačna “korist’’ njome ostvarila, otva-ra vrata smutnji čije su posljedice nesagle-dive. Umjesto toga, on se i srcem i dušom trudi svrstati u red istinskih islamskih učenjaka i vođa koji ne uljepšavaju ljudi-ma griješenje prema Allahu, ne ulijevaju im lažnu nadu u spas od Njegove kazne, ne dovode ih u očaj u pogledu Allahove milosti, ne garantiraju ni jednom vjerni-ku Džennet niti griješniku Džehennem, prije nego Allah među ljudima presudi. On se svrstava u vođe koji se iskreno bri-nu za svoje duhovno stanje i stanje dru-gih muslimana, koji se trude da budu i ostanu pravedni, dostojanstveni, hrabri i skrušeni, i onda kada tih osobina nestaje kod ljudi.

30. august - 23. ševval

Ne sporeći ni jednog trenutka

da i u našem vremenu ima

istinskih alima, ne možemo prešutjeti činjenicu

da su danas mnogi alimi

zloupotrijebili blagodat znanja koje im je Allah

podario.

Page 17: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog
Page 18: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

18

Borba za opstanak

Kolumna

Bilo bi lijepo da kampanja za bošnjaštvo, konačno, siđe u narod, a 20. godišnjica Bošnjačkog sabora je idealna prilika da Bošnjaci budu jedno, da u svim mjestima gdje žive 28. septembra organiziraju narodne skupove i uoči Popisa u jedan glas poruče: Mi smo Bošnjaci, vjera nam je islam, jezik nam je bosanski. Ta borba u kojoj ne smijemo izgubiti mora nositi značenje svečanosti, optimizma i praznika

Piše: Fatmir Alispahić

Do Popisa je ostalo mjesec dana a bošnjački prvaci upravo sad rade ono što su trebali raditi

prije godinu dana. Šta se može uraditi za ovaj mjesec - pitanje je. Reisu-l-ulema Ka-vazović je otišao kod člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića gdje su konstati-rali da je Popis od nacionalne važnosti za Bošnjake. Popis je trebao biti važan i prije nego što se usvojio po nas Bošnjake nepo-voljni, gotovo genocidni, Zakon o popi-su. Baš zbog nerada nacionalnih institu-cija - koje sada gase požar - dogodilo se da neobrazovani i korumpirani bošnjački političari u Parlamentu prihvate Zakon po mjeri velikosrba i velikohrvata. Jer da su te institucije radile to što nisu radile, one bi se još u fazi izrade ovog genocid-nog Zakona uključile u debatu, vršile bi pritisak, organizirale bi demonstracije, a sve u cilju da Zakon o popisu ne bude pečat na genocid. Ali, u nas je pamet vaz-da naknadna, kad dotjera cara do duva-ra, pa ni tad u dimenziji koja je ljekovita. Da li su te konstatacije o važnosti Popisa dovoljne da se suprotstave dobro uplani-ranoj namjeri da se (samo)reducira broj Bošnjaka?! Sad ne možemo nazad, a na-prijed možemo samo u namjeri da uma-njimo gubitke, kojih će svakako biti. Eno, Dodik kao da zna pobjednika, pa likuje kako Bošnjaci ne znaju ko su, već će se razmrviti na tzv. Bosance, tzv. Muslima-ne i Bošnjake. I hoće, jer prateći forume i nekolike prepiske možemo vidjeti jednu ozbiljnu količinu zadrigle samomržnje u

mnogobrojnih Bošnjaka, koji o bošnjaš-tvu govore sa više prezira nego o četništvu i ustaštvu, dok tzv. bosanstvo izdižu na pijedestal svoje (ne)osviješćenosti. Zalud upozorenja da kao tzv. Bosanci odlaze u kategoriju Ostalih, jer oni, glasno i po-nosno, više vole da budu Ostali, nego da budu Bošnjaci. Zalud logika da samo kao Bošnjaci mogu sačuvati pretpostavke za opstanak Bosne, za život bosanstva kao imenitelja kakvog-takvog zajedništva, jer, ako ne bude te kritične mase Bošnjaka – pa neće valjda Srbi i Hrvati, koji su svakako samo Srbi i samo Hrvati, graditi to srpsko-hrvatsko bosanstvo?! A ti Jugosloveni-Bosanci, tj. Ostali, tj. Ništa među Bošnja-cima, to je samo dno pameti i morala, jer oni u ime navod-ne, a zapravo lažne ljubavi prema Bosni i Hercegovini hoće da budu taj tzv. Bosanac, to Ništa, čime će samo dopri-nijeti jačanju velikosrpskih i velikohrvatskih pozicija, koje se hrane ubijanjem bosanske ideje, Bosne i Bošnjaka. Zato su ovi primjerci, velimo, na dnu pameti, morala, iskreno-sti, jer njihovo tzv. bosanstvo je lažno bosanstvo, pošto ono pravo bosanstvo, koje proizi-lazi iz stabilnosti Bosne i Her-cegovine, može biti građeno samo - isključivo! - što većim brojem Bošnjaka. Konkretno, ako je Željku Komšiću, kao brojem Bošnjaka. Konkretno, ako je Željku Komšiću, kao brojem Bošnjaka. Konkretno,

navodnom Bosancu, stalo do bosanstva, on bi na pred-stojećem Popisu morao da se izjasni kao Bošnjak, a ne kao Hrvat, jer od Bošnjaka, a ne od Srba i Hrvata, ovise pret-postavke za jačanje bosanstva kao imenitelja bh. zajedništva. Naravno, Željko će Komšić ostati Hrvat, kao imenitelja bh. zajedništva. Naravno, Željko će Komšić ostati Hrvat, kao imenitelja bh. zajedništva.

ali će masu zaglupljenih Bošnjaka navo-diti da se izjasne kao tzv. Bosanci. No, Bošnjacima, samosvjesnim i samopouz-danim, ne treba da smeta kad se oko na-cionalnog bošnjaštva okupljaju mješoviti brakovi, ateisti, agnostici, jednom riječju, oni koji ne žive islam, jer bošnjaštvo i tre-ba da je šire od vjere, pošto se bazira na vezanosti za zemlju Bosnu, a na tu vezu ima jednako pravo i onaj koji nije u isla-

mu. Bošnjaštvo je svakako, i sa njima i bez njih, u etnokulturnom smislu vezano za islam, kao što je srpstvo za pravoslavlje, a kroatstvo za katoličanstvo. Ipak, svaki je Srbin uvijek Srbin, bez obzira da li ide u Crkvu, a tako i Hrvat. Bošnjak treba i može biti svako ko osjeća tu starosjedilač-ku vezanost za zemlju Bosnu, i tu nema mjesta strahu da bi oni koji nisu u islamu mogli nekakakvim nepostojećim čudom etničko bošnjaštvo odvojiti od islamske

kulturološke osnovice. Samo je bošnjaštvo sposobno da zaštiti i bosanstvo i muslimanstvo, jer ni jednog ni drugog nema bez kritične mase Bošnjaka.

Vozovi i vazovi

Traganje za korijenima bošnjačke zbunjenosti, i za pozadinom problematičnog Popisa 2013., nije bilo pred-met javnih rasprava i poruka. Ako se štogod i govori, onda se to bazira na ponavljanju formule da smo Bošnjaci, jezik nam je bosanski, a vjera nam je islam. A kako se dogodilo da u Bošnjaka postoji ozbiljan broj ljudi koji neće da budu Bošnjaci, već hoće da se ispišu i otpišu od sopstvenog naroda, kao ustavne kategorije, moralo bi biti predmet analiza koje mogu dokazati da je šovini-stički ambijent zapravo uzrok činjenice da se mnogi Bošnjaci u bošnjaštvu osjećaju poniže-no. Takva analiza bi možda objasnila tim samomrziteljima da je njihovo osjećanje gađenja prema svome narodu proizve-deno jednom dugotrajnom kampanjom, da to osjećanje nije stvarno, već je nametnuto.

Argumentirano tematiziranje šovinistič-kog tlačenja Bošnjaka moguće bi u ovih tzv. Bosanaca probudio osjećaj srama, po-niženja, otpora, jer bi razumjeli kako nji-hovo bježanje od svog naroda nije rezultat njihove pameti i osjećanja, već srpsko-hr-vatske kampanje koja je u njihove pame-ti utisnula te osjećaje. A glavni zahvat u kampanji očuvanja Bošnjaka na Popisu nije u obraćanju ljudima koji se suvereno osjećaju Bošnjaci, već u obraćanju Bošnja-

Bošnjački nacionalni praznik

30. august - 23. ševval

Traganje za korijenima bošnjačke

zbunjenosti, i za pozadinom

problematičnog Popisa 2013.,

nije bilo predmet javnih

rasprava i poruka. Ako se štogod i

govori, onda se to bazira na

ponavljanju formule da

smo Bošnjaci, jezik nam je bosanski, a vjera nam je

islam.

Page 19: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

19

cima koji neće da budu dio svog naroda. U tom kontekstu bi vrijedilo tragati i za korijenima, i metodima, koji su doveli do bošnjačke zbunjenosti, a riječ je o organi-ziranoj kampanji u koju je, prema nekim informacijama, ubačeno sedam miliona dolara, za plaćanje medija i intelektualnih kurtizana, čiji je cilj bio da u periodu od godinu dana plasiraju razne budalaštine, tipa one o izgradnji tzv. bosanske nacije kroz masovno izjašnjavanje Bošnjaka kao Bosanaca. Koje li gluposti!, pa kakva je vrijednost te tzv. bosanske nacije ako će biti sačinjena samo od Bošnjaka!?, odno-sno, od bivših Bošnjaka, tj. takozvanih Bosanaca, a koji bi formalno-pravno bili zabilježeni kao Ostali, i nikad ne bi bili proiznati kao Bosanci!? Na žalost, ovaj vrijedan ubjeđivački potencijal uopće nije iskorišten u svrhu jačanja bošnjaštva, od-nosno, ponude tematskih i motivskih ra-zloga u ime kojih bi Bošnjaci koji ne žele da budu Bošnjaci razumjeli kako samo kao Bošnjaci mogu biti odani ideji Bosne i Hercegovine. ...Ne zato što bosanstvo nije jedna plemenita ideja, i ne zato što ne bi bilo krasno da se svi osjećamo Bosancima, već zato što u formalno-pravnom smislu to tzv. bosanstvo nema nikakvu težinu, izuzev, kao navlakuša za naivne, zbunje-ne i iskompleksirane Bošnjake koji jadni misle kako će kad se izjasne kao Bosanci učiniti nešto važno i korisno, a zapravo će samo ojačati velikopsrpske i velikohrvat-ske separatističke pozicije. Ne zaboravi-mo, ustavne kategorije su: Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Ostali, a svako ko nije Bošnjak, Srbin i Hrvat, odlazi u kategoriju Ostalih. Ovo jako dobro znaju gulanferi koji se za-lažu da se Bošnjaci izjasne kao Bosanci, tj. Ostali. Ove teze, na žalost, nisu razvijene i dostavljene do naroda.

Ekipa od nekoliko intelektualaca obilazi, koliko to može da stigne, općine gdje žive Bošnjaci i priča narodu o važ-nosti Popisa. Bili su u Kladnju, recimo, a došlo je da ih gleda možda 0,05 odsto, ili manje, od naroda do kojeg bi se morala prenijeti poruka. Te priče, baš lijepo, liče na časove historije, na kojima i djeca za-drijemaju, a kamo li odrasli i umorni lju-di. Predsjednik BZK “Preporod” Senadin Lavić se trudi da narodu objasni kako - ne može svako pričati o tome - što će reći da može pričati on i za koga on kaže da je k’o on. Ostali: sikter! Prethodno je Sejfu-din Tokić, kao predsjednik i valjda jedini član tog njegovog privatnog Pokreta za ravnopravnost Bošnjaka hodao po Bosni i držao govore na ovu temu, a u okviru koalicije “Bitno je biti Bošnjak”. Uočava-mo da na javnoj sceni postoje dvije boš-njačke struje koje vaze o Popisu: prva je ta koalicija “Bitno je biti Bošnjak” iz koje istupa Sejfudin Tokić, i možda još dva tri lika koja se smjenjuju; druga je Fondacija “Popis 2013”, koja za sebe tvrdi da je čine “najvažnije bošnjačke institucije”, iako

tu nema Svjetskog bošnjač-kog kongresa i još ponekog, a koju predvodi “Preporodov” predsjednik Lavić. Ove dvije struje voze, i vaze, svaka sebi, uz podršku Islamske zajed-nice, bezbeli u računici da je bolje da se išta priča nego da se ništa ne priča. Tako i jeste, jer ma kakve razlike u pogledima i mišljenjima uistinu su nebit-ne u odnosu na potrebu da se do naroda u što većoj mjeri dostavi informacija o načinu izjašnjavanja, i o bitnosti Popi-sa. Kritički pogled na sve što se dešava, od usvajanja Zakona o popisu, pa do realizacije ove kampanje, stvarno je nevažan, jer je važno da što više, baš što više, govorimo na ovu temu. Djelovanje Islamske zajednice se u ovoj raspodjeli vozova i vazova ne može nazvati strujom, već prije okosnicom, budući da se još jed-nom ispostavilo kako je Islamska zajed-

30. august - 23. ševval

nica najveća i najpouzdanija mreža bošnjačkog uticaja na stvarnost. Tome treba dodati i mnogo hutbi koje su održa-ne na ovu temu, s tim da su se imami obraćali dominantno onima koji znaju ko su i šta su.

Budimo Bošnjački sabor

Neovisno od ocjene da se od rata na ovamo bošnjačko biće ni oko jedne teme nije mobiliziralo kao oko Popisa, mora se primijetiti ta nerazu-mna, neracionalna politika redukcionizma, koju sprovode ove obje pomenute instance, kako koalicija “Bitno je biti Bošnjak”, tako i Fondacija

“Popis 2013”. Na šta konkretno misli-mo? Na činjenicu da je kampanja morala uključiti ne pet, ne deset, već stotine i sto-tine bošnjačkih intelektualaca koji bi go-vorili o Popisu i upućivali Bošnjaka kako

Ako su već koalicija “Bitno je biti Bošnjak”

i Fondacija “Popis 2013”

na sebe preuzeli tu obavezu da adekvatno

odgovore na ovaj historijski izazov, onda su morali računati

da će neko kritički gledati

kako su to uradili i jesu li

mogli bolje.

Page 20: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

i zašto da se izjasne. Pa među Bošnjacima imamo stotine i stotine profesora historije koji su mogli zaći u mjesne zajednice, sela, zaseoke, na si-jela i u domaćinske kuće, da s narodom progovore. Namje-sto ovoga, šef “Preporoda” Senadin Lavić ponavlja kako – ne može svako pričati – o tome o čemu govori on, kao da se plaši da bi još neko mo-gao biti pametan u Bošnjaka. Taj redukcionizam, u namjeri da se Bošnjaci svedu na dese-tak slavoljubivih govornika, namjesto da u borbu ubaci-mo hiljade intelektualaca, i ogromnu studentsku armiju - zapravo je izraz nezrelosti, infantilnosti, nečega što je vrijedno sva-kog prezira i podsmijeha. A vjerovatno u svemu ima i nekih drugih interesa, jer nije isto kad klepaju dva-tri i kad se u opciji nađu stotine intelektualaca koje, nesumnjivo, imamo neupotrijebljene i ojađene ovom izgubljenošću.

Ako su već koalicija “Bitno je biti Bošnjak” i Fondacija “Popis 2013” na sebe preuzeli tu obavezu da adekvatno odgovore na ovaj historijski izazov, onda su morali računati da će neko kritički gle-dati kako su to uradili i jesu li mogli bolje. Tribine koje se organiziraju za par stotina slušača i intervjui koji se tu i tamo dadnu - nisu ni blizu izraz konkretnih potreba bošnjačkog naroda za edukacijom u vezi Popisa. Ove instance su dosad morale or-ganizirati štabove po općinama, u konti-nuiranom zasijedanju, i u svakodnevnim aktivnostima, baš tako što će bošnjačka intelektualna armija obilaziti narod, sve do sokaka i domaćinske kuće. Namjesto toga, kampanja se ograničila na sjedenje za katedrom i na palamuđenje običnom narodu o tome šta je filozofija historije a šta je historija filozofije, kao da je narod student na Fakultetu političkih nauka pa treba da čuje kako je baš pametan taj što je i profesor i predsjednik odjednoć.

Onoliko koliko sam imao prilike ja sam se uključio u pronošenje poruke da se tre-bamo izjasniti kao Bošnjaci. Održao sam više tribina i na-pisao više tekstova. Mogao sam, kao i mnogi drugi, biti viđen kao jedan od bošnjačkih intelektualaca koji bi rado dali doprinos u ovoj kampanji. Ali, mene nikada niko nije pozvao. Tih nekoliko mojih tribina priređeno je izvan organizaci-one strukture ove kampanje i Fondacije “Popis”. Doduše, bilo je planirano još nekoliko tribina (Vogošća, Ilijaš, i dr.) ali je očito došao išaret da sam, opet, nepodoban. Sa prof. dr. Selmom Rizvić (kćerkom ra-

hmetli Muhsina Rizvića) sam priredio jedan spot na ovu temu, ponudili smo i sinopsis za kratki edukacijski film, ali, nije bilo odgovora. Naše je da doprinosimo koliko možemo.

Prije neki dan je u Zavidovićima moju tribinu organizirala Mjesna za-jednica Kovači, uz učešće općinskih vijećnika iz svih stranaka. Bio je to prvi put da stranke koje čine zakonodavno tijelo, dakle, Općinsko vijeće Zavido-vići, javno svjedoče konsenzus da se Bošnjaci trebaju izjasniti kao Bošnjaci, i nikako drugačije. Da potcrtamo, bili su tu i Lagumdžijin SDP i Radončićev SBB. Nadam se da lokalni čelnici ovih stranaka neće imati problema u cen-trali zato što su se pojavili sa mnom. Napose, ni SDP, ni SBB, nisu nikada Bošnjacima odrekli imperativ da budu Bošnjaci, jer su Bošnjaci, a ne “Bosan-ci”, a ne “Muslimani”, ustavna katego-rija. A u Zavidovićima je ta istina - da Bošnjaci treba da budu Bošnjaci - gla-sno imenovana kao opredjeljenje svih stranaka u Općinskom vijeću. Vredniji je ovaj svestranački konsenzus sa ove moje tribine, i taj javni poziv svih stra-naka, od svake lekcije iz filozofije histo-rije i historije filozofije koju su držali

20

ovi bošnjački kraljevi na svojim preda-vanjima o Popisu! Ovo je preporuka da se sa jedne od tih institucionalnih boš-njačkih adresa koje se bave Popisom po-kuša, po ugledu na Zavidoviće, incirati svestranački konsenzus, ili da općinska vijeća, tamo gdje su Bošnjaci u većini, donesu proglase kojima će dati podršku realizaciji ustavnog slova da je narod koji se, tuđom voljom u komunizmu pisao kao Muslimani, danas, svojom voljom, piše kao Bošnjaci. Drugo, na tribini u Zavidovićima sam predložio da se uoči početka Popisa organiziraju narodna okupljanja, uz folklor i pjesmu, kako bi se početak Popisa nadojio nacionalnim ponosom i pobjedničkom atmosferom, sa porukom da znamo ko smo i šta smo. Upravo se 28. septembra navršava 20 godina Bošnjačkog sabora, kada je Bošnjacima vraćeno njihovo nacional-no ime. Prije pet godina smo rahmetli Omer Pobrić i ja (a toga se, eto, nisu sjetile “najvažnije bošnjačke institucije”) organizirali podsjećanje na ovaj historij-ski događaj, s porukom da ovaj datum nosi potencijal bošnjačkog nacionalnog praznika. Evo prilike da baš tada Boš-njaci, u svim mjestima gdje žive, budu jedinstveni, i da sa narodnih skupova poruče kako će 20 godina poslije potvr-diti i zauvijek popečatati suverenitet nad svojom zemljom i svojim nacionalnim imenom. Ta borba u kojoj ne smijemo izgubiti mora nositi značenje svečanosti, optimizma, praznika.

Ali, ima tu jedan problem, kobejagi. Imamo mnogo više općina i sela nego podobnih govornika. Kako sad izvesti da Senadin Lavić, a možebit i Sejfudin Tokić, odjednom govore na svim ovim mitinzima, da ne bi neko drugi došao do izražaja!? Metnut ćemo televizore pa nek se nakopiraju i nek se svukud odjednom prikazuju! Šalu na stranu... Bilo bi lijepo da kampanja za bošnjaštvo, konačno, siđe u narod, a 20. godišnjica Bošnjačkog sa-bora je idealna prilika da Bošnjaci budu jedno, na putu ka pobjedonosnom potvr-đivanju sebe i svoga imena.

30. august - 23. ševval

Na šta konkretno

mislimo? Na činjenicu da je kampanja

morala uključiti ne pet, ne deset, već

stotine i stotine bošnjačkih

intelektualaca koji bi govorili

o Popisu i upućivali

Bošnjaka kako i zašto da se

izjasne.

Page 21: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

21

Predstavljamo knjige dr. Safeta Bandžovića o deosmanizaciji Balkana i poziciji Bošnjaka u tom procesu

Kultura

Doktor Bandžović rođen je u Novom Pazaru gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je završio historiju, magistrirao je 1989. godine u Beogradu, a doktorirao 2002. u Sarajevu na temi: ‘’Iseljavanje muslimanskog slavenskog stanovništva (Bošnjaka, Goranaca, Torbeša i dr.) iz Sandžaka, Makedonije, Kosova u Tursku (1912.-1970.)’’. Autor je više značajnih knjiga koje govore o historiji Bošnjaka, migracijama, ali i antifašističkoj ulozi ovog naroda kroz historiju, uključujući i knjige koje govore o sudbini Bošnjaka Sandžaka tokom agresije na BiH 1992.-1995. Radi na Institutu za istoriju u Sarajevu

Piše: Anes Džunuzović

Posljednjih nekoliko Posljednjih nekoliko Pgodina Republika Pgodina Republika PTurska doživljava res-PTurska doživljava res-Ppektabilan ekonomski, politički, privredni, kulturni razvoj. Ra-zvoj Republike Turske odražava se i na zemlje Balkana i to kroz sve veće privredno učešće i ula-ganja, te ostvarivanje jačih veza od oblasti ekonomije do kulture između Republike Turske i bal-kanskih zemalja, prije svih Srbi-je, BiH, Makedonije, ali i Crne Gore, Albanije i Kosova. Me-đutim, u nekim intelekualnim i političkim krugovima, prije sve-ga u Srbiji, kao i manjem bh. en-titetu, jačanje Republike Turske i njeno pojačano prisustvo na Balkanu tumači se kao buđenje

i jačanje neoosmanizma i neoo-smanizacija Balkana. Nisu ova-kva tumačenja strana ni nekim evropskim političkim i intelek-tualnim krugovima, posebno u vremenu pojačane islamofobije i želje da se islam nalazi što dalje od Evrope. Što naravno jeste i i želje da se islam nalazi što dalje od Evrope. Što naravno jeste i i želje da se islam nalazi što dalje

razlogom zašto Republika Tur-ska nije članica Evropske Unije.

Deosmanizacije Balkana XVII-XXI stoljeća

Međutim, ni savremene ni historijske činjenice nisu na strani onih koji jačanje Turske i njenog uticaja na Balkanu do-življavaju kao neoosmanizaciju. Istina je da još od XVII stoljeća na Balkanu možemo govoriti samo o deosmanizaciji, kao i

Na Balkanu je prisutna deosmanizacija, a ne neoosmanizacija

30. august - 23. ševval

O teškoćama koje su

stoljećima, od Bečkog

rata 1683. pa do nestanka Osmanskog

carstva i dalje sve do danas, preživljavali muslimani Balkana, posebno

Bošnjaci, malo se danas zna čak i među ljudima od

struke, odnosno historičarima.

Page 22: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

22

deislamizaciji Balkana, a što se najviše odra-žava na Bošnjake. Dakle, počev od Drugog bečkog rata (1683.-1699.) pa sve do danas vrši se konstantna deosmanizacija i deisla-mizacija Balkana, na različite načine, nekad vojno, nekad ekonomski, nekad kulturno. Iako Osmanska država ne postoji od 1923. godine, kada Turska postaje Republika i okreće se zapadnoj kulturi i vrijednostima, ipak možemo govoriti i o deosmanizaciji i danas jer u pojedinim narodima na Balkanu (prevashodno srpskom), gaji se do danas ot-klon prema svemu Osmanskom, a Bošnjaci se smatraju zaostatkom Osmanske vladavi-ne pa ih čak pežorativno komšije Srbi zovu “Turcima’’, te koristeći svjetske ratove poku-šavaju se riješiti Bošnjaka i islama, odnosno deosmanizirati i deislamizirati Balkan. Dakle, oni koji danas govore o neoosmanizmu i ne-oosmanizaciji Balkana, zapravo i 90 godina nakon nestanka Osmanske države vode bor-bu protiv te države zamišljajući, smatrajući i nazivajući Bošnjake Osmanlijama, odnosno Turcima. Pa su prije 20 godina pokušali da zadaju posljednji udarac Osmanlijama (čitaj Bošnjacima) na Balkanu kroz agresiju na BiH i ubijanje, silovanje, mučenje, zatvara-nje, protjerivanje Bošnjaka i rušenje više od 1.200 islamskih vjerskih objekata. Naravno, nisu uspjeli u tome, ali su nažalost značajno smanjili životni prostor Bošnjaka i time isla-ma na Balkanu.

Historijski dokazi deosmanizacije muslimana Balkana

Doktor Safet Bandžović, uposlenik Insti-tuta za istoriju u Sarajevu, jedan od najan-gažiranijih bošnjačkih historičara, posebno priznat kao historičar koji istražuje migracije muslimana Balkana uslovljene raznim hi-storijskim prilikama, izdao je tokom 2013. godine dvije knjige koje kroz historijske činjenice govore o deosmanizaciji Balkana i Bošnjaka u periodu od 1683. godine, od-nosno Bečkog rata, pa sve do 1923. godine i nestanka Osmanskog carstva. Prva knjiga zove se “Bošnjaci i deosmanizacija Balka-na – Muhadžirski pokreti i pribježišta ‘sul-tanovih musafira’ (1683.-1875.)’’, a druga knjiga nosi naziv “Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci – Ratovi i muhadžirska pribježi-šta (1876. -1923.)’’. U izjavi za Saff dr. Ban-Saff dr. Ban-Saffdžović kaže: “Ove (2013.) godine navršava se 330 godina od Bečkog rata koji se desio 1683. godine i koji je pokrenuo značajne de-mografske promjene na Balkanu. Također, ove godine navršava se i 100 godina od Lon-donske mirovne konferencije održane, da-kle, 1913. godine kada je podijeljena zemlja koju su zemlje ‘Balkanskog saveza’ osvojile od Osmanskog carstva tokom Prvog balkan-skog rata. I ove godine navršava se 90 godina od nestanka Osmanskog carstva i formiranja Republike Turske. Ova tri događaja su imala velikog uticaja na migracije muslimanskog stanovništva, prije svega Bošnjaka na Balka-nu, tako da je ova godina pogodna za izlazak

ovih knjiga’’, pojašnjava doktor Bandžović.

U prvoj knjizi doktor Ban-džović zadanu temu obrađuje kroz VI poglavlja i to: 1) Re-interpretacija i prevladavanje prošlosti: Balkan u mitskom krugu “turske magije’’; 2) “Veli-ki bečki rat’’ i muhadžirski po-krezi (1683.-1699.); 3) Ratovi i progoni muslimana tokom XVIII i prve polovine XIX sto-ljeća’; 4) Protjerivanje muslima-na iz Smederevskog sandžaka (1804.-1862.); 5) U potrazi za utočištem: Prihvat muhadžira u Bosanskom ejaletu; 6) Posljedice vojno-političkih previranja do “Velike istočne krize’’ (1875.): Novi muhadžirski pokreti. Dru-ga knjiga je nastavak prve, pa kroz VIII novih poglavlja dok-tor Bandžović uokviruje temu: 1) Vrijeme i pamćenje: Udari i sjene “Istočnog pitanja’’; 2) Ratovi i progoni muslimanskog stanov-ništva (1876.-1878.); 3) Traume i traganja: Muhadžirski pokreti iz BiH (1878.-1912.); 4) Bošnjačka emigracija u spoljnoj politici Srbije krajem XIX i početkom XX stoljeća;

30. august - 23. ševval

5) U potrazi za utočištem: Mu-hadžiri u Sandžaku; 6) Nemiri i neizvjesnosti: Muhadžiri u Makedoniji (1878.-1912.); 7) Ratovi i muhadžirski pokreti na Balkanu (1912.-1914.); 8) Između bespuća i nade: Progoni i muhadžirski pokreti do stvara-nja Republike Turske.

Kršćanske države Balkana nastaju na krvi muslimana

O teškoćama koje su stolje-ćima, od Bečkog rata 1683. pa do nestanka Osmanskog carstva i dalje sve do danas, preživljavali muslimani Balkana, posebno Bošnjaci, malo se danas zna čak i među ljudima od struke, odnosno historičarima. Doktor Bandžović nam kao razlog sla-

bog poznavanja historije Bošnjaka i drugih muslimana Balkana iz perioda Osmanske vladavine u rezimeu prve knjige navodi slje-deće: “Znatan problem u proučavanju histo-rije Osmanskog carstva čine stare matrice, ignorancija, neprevaziđena opsjednutost ar-haičnim pogledima i obrascima, preuzetim

Dakle, oni koji danas govore o neoosmanizmu i neoosmanizaciji

Balkana, zapravo i 90 godina nakon

nestanka Osmanske

države vode borbu protiv

te države zamišljajući, smatrajući i nazivajući Bošnjake

Osmanlijama, odnosno Turcima.

Page 23: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

iz političkog miljea i literature prohujalih stoljeća. Ukorije-njena i pojednostavljena staja-lišta nisu karakteristična samo za vanstručnu javnost, već i za mnoge stručne krugove koji su se mnogo više trudili da sude nego da shvate’’. A ovo pitanje možda još bolje pojašnjava Ma-ssien de Clerval koji, boraveći u Bosni 1855. godine kada piše o Bošnjacima, kaže: “Velika ne-sreća ovog dijela slavenske rase je da je nepoznat, ili da je jedino poznat preko izvještaja svojih neprijatelja’’. A sudbinu mu-slimana Balkana, gdje su Bošnjaci domi-nantni, od Bečkog rata doktor Bandžović opisuje ovako: “Historija muslimana Bal-kana od kraja XVII stoljeća tekla je u znaku masovnih egzodusa, nasilnih deportacija, kontinuiranih asimilatorskih pritisaka, ne-definiranog manjinskog statusa u okviru balkanskih država, latentne ili otvorene dis-kriminacije, represije i neizvjesnosti’’. Ova-kva sudbina dovodila je do osiromašivanja muslimana Balkana, a prisvajanjem njihove imovine bogatili su se okupatori. Tako-đer, na prostorima sa kojih su protjerivani muslimani Balkana uništavan je svaki spo-menik koji je podsjećao na kulturu i vjeru muslimana. Formiranje nacija na Balkanu također se lomilo preko kičme muslimana

o čemu dr. Bandžović u prvoj knjizi kaže: “Na Balkanu su na-cionalni identiteti formirani u nadnacionalnim državama kao što je bilo Osmansko carstvo. U balkanskim etničkim kale-idoskopima načelo nacional-nosti u XIX stoljeću nadasve je recept za nasilje. Muslimani su prva žrtva nastanka i ek-spanzije nacionalnih država na tom trusnom području. Ove države su nastajale u krvi, na razvalinama Osmanskog car-stva, putem ‘vjerskih i etničkih

23

čišćenja’, progona ‘nepoželjnog stanovniš-tva’, posebno muslimana’’. Kakve su raz-mjere zločina nad muslimanima Balkana u poznim decenijama Osmanske vlasti najbolje svjedoči podatak koji iznosi dr. Bandžović u drugoj knjizi da “oko 1,5 mi-liona registriranih muhadžira 1878.-1918. napustilo je Balkan, ne uzimajući u obzir znataj broj onih koji su ilegalno prešli osmanske granice’’. Slična sudbina pratila je i muslimane Kavkaza i Krima napomi-nje dr. Bandžović i kaže da je od pet do sedam miliona muslimana sa Kavkaza, Krima i Balkana proterano u Osmansko carstvo u periodu 1860.-1914.

30. august - 23. ševval

Učimo historiju iz relevantnih izvora, a ne iz izvještaja neprijatelja

Knjige koje nam je na čitanje ponudio dr. Bandžović nesumnjivo zaslužuju pažnju svakog muslimana Balkana, posebno Bošnjaka,

kako ne bi bio od onih koji o svojoj historiji uče kroz izvještaje neprijatelja, kako je još 1855. godine rekao Massien de Clerval. Ove dvije knjige, iako se bave pitanjem sudbine muslimana Balkana od 1683. do 1923. godine i njihove deosmanizacije, a usuđujem se reći i deislamizacije, nesumnjivo objektivnim čitateljima ukazuju na činjenicu da se u nacionalnim progra-mima pojedinih susjeda balkanskih muslimana (Bošnjaka, Albanaca i dr.) i danas itekako nalaze programi deosmanizacije i deislamizaije i uputstva za njihovu realizaciju, i to kako kroz ratove, tako i kroz kulturu, medije, pogrešnu interpretaciju historije itd.

Počev od Drugog bečkog

rata (1683.-1699.) pa sve do danas vrši se konstantna

deosmanizacija i deislamizacija

Balkana, na različite

načine, nekad vojno, nekad ekonomski,

nekad kulturno.

Page 24: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

24

Predstavljanje Pace (Positive, Active, Clear, Energetic - pozitivno, aktivno, jasno, energično) - programa (I dio)

Društvo

Edukacijska kineziologija primjenjuje dostignuća nauke o pokretima u odgoju i obrazovanju. Paul i Gail Dennison 1970. formulišu Brain Gym program kojeg je Carla Hannaford uspješno predstavila u knjizi “Pametni pokreti, Zašto ne učimo samo glavom, Gimnastika za mozak“. Predstavljena metoda počiva na rezultatima proučavanja mozga i utjecajima pokreta na rad mozga i procese učenja, gdje pokreti aktiviraju neuronske veze, a tijelo postaje instrument učenja

Piše: Melisa Zukić

Početak školske godine za mnoge učenike i studente je početak još

jedne godine stresa. Ne mora uvijek biti tako. Predstavljamo neke od pametnih pokreta prema Hannaford 2007. sublimirane u PACE- programu.

Tijelo kao instrument učenja

Pedagogija pretend-ira biti dominantnom znanošću o obrazovanju i odgoju usmjeravajući se na proces, dok edu-kologija nastoji obuh-vatiti, sistematizirati i dovesti u međusobni odnos sve vrste znanja o obrazovanju i od-goju, ne dajući pred-nost ni jednom od njih, usmjeravajući se pri tome na rezultat. (Pastuović, 1999.)

Edukacijska kine-ziologija primjenjuje dostignuća nauke o pokretima u odgoju i obrazovanju. Paul i Gail

Dennison 1970. formulišu Brain Gym program kojeg je Carla Hannaford uspješno predstavila u knjizi “Pametni pokreti, Zašto

ne učimo samo glavom, Gim-nastika za mozak”. Predstavljena metoda počiva na rezultatima proučavanja mozga i utjecajima pokreta na rad mozga i procese učenja, gdje pokreti aktiviraju neuronske veze a tijelo postaje instrument učenja. Dannison Laterality Repattering ili DLR je niz unakrsno lateralnih pokreta, koji su namijenjeni aktiviranju električnih putova u mozgu za pospješivanje učenja. Podrazu-mijeva pokrete nogama i rukama kojima se prelazi središnja os tijela, kako bi se integrirale obje strane mozga, uz aktiviranje po-gleda na ogovarajući način. Po-navljanjem DLR-a mozak pamti te putove i počinje ih koristiti u aktivnostima čitanja, pisanja i dr.

Da bi uspješno učili, školska djeca se moraju osjećati sigurno, voljeno, uključeno i prihvaćeno, pa je najbolje što učitelj može os-tvariti – povezati se sa djecom, jer djeca prvo obrađuju informacije kroz emocije. Nesigurnost i strah mogu potpuno zaustaviti učenje.

Stres uzrokuje blokade koje koče proces učenja. Brain Gym i drugi pametni pokreti stvaraju u sistemu mala podešavanja nužna da se on osposobi za učinkovito učenje – mikro-intervencije koje dodaju neophodna povezivanja i preokreću očekivanje neuspjeha.

PACE – program (Positive, Active, Clear, Energetic - pozitivno, aktivno, jasno, energično)

PACE – program je niz postu-paka kojima se postiže spremnost za učenje. Izvode se na početku rad-nog dana, nakon odmora i nakon ručka kako bi se djeca pripremila za učenje. PACE uključuje: uzi-manje vode radi energičnog učenja, moždane tipke, unakrsno hodanje i kvačenja.

Pametan početakškolske godine

30. august - 23. ševval

Da bi uspješno učili, školska

djeca se moraju osjećati sigurno, voljeno,

uključeno i prihvaćeno,

pa je najbolje što učitelj

može ostvariti – povezati se sa djecom,

jer djeca prvo obrađuju

informacije kroz emocije. Nesigurnost i strah mogu

potpuno zaustaviti učenje.

Page 25: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

25

Osnovne potrebe mozga: voda i kisik

Čovjekove dnevne potrebe vode su 0, 2 dl vode po kilo-gramu a u razdobljima stresa se preporučuje 2-3 puta više. Naglašavanje važnosti unošenja odgovarajuće količine vode se temelji na činjenici da su naši tjelesni sistemi električni te da nas električni prijenosi u nervnom sistemu čine or-ganizmima sposobnim da osjećamo, učimo, mislimo i djelujemo. Voda rastvara npr. kuhinjsku so NaCl na dva at-oma nejednakih naboja Na+ i Cl-, koji imaju sposobnost prenošenja elektriciteta. Kahva, čaj, gazirana pića i čokolada su diuretici koji dehidriraju orga-nizam smanjujući sposobnost učenja, jer se pri gubljenju vode pojavljuje neravnoteža soli i vode, izazivajući glavobolju. Povećano unošenje vode 100.000 puta povećava sposob-nost hemoglobina da prenosi kisik, a mozak troši 1/5 udahnu-tog kisika. Stoga da bi se mozak opskrbljivao velikim količinama kisika koje su mu potrebne tre-ba f izički sposobno tijelo. Čist kisika koje su mu potrebne tre-ba f izički sposobno tijelo. Čist kisika koje su mu potrebne tre-

zrak je važan, naglašavajući zaštitu od pasivnog pušenja, jer djeca izložena dimu nikada ne posignu svoj puni intelektualni potencijal.

Moždane tipke (Brain Buttons) Vježba se izvodi tako što raširimo

palac i kažiprst desne ruke odmah ispod ključne kosti, stimuliramo to područje stiskanjem i popuštanjem pritiska jagodica. Druga ruka prit-om počiva na pupku, obraćajući pažnju na gravitacijski centar, jer se tu nalaze mišići koji daju važan do-prinos tjelesnoj ravnoteži, potičući vestibularni sistem koji stimulira RAS (retikularni aktivirajući sistem) radi buđenja mozga za dolazeći os-jetilni unos. Palcem i kažiprstom trljanjem udubina ispod ključne kosti stimuliramo protok krvi kroz karotidne arterije koje izlaze iz srca i nose krv osvježenu kisikom i hran-ljivim materijama u mozak. Nervne ćelije baroreceptora u karotidnim arterijama reagiraju na promjene u krvnom pritisku i održavaju norma-lan krvni pritisak u mozgu.

Unakrsno hodanje (Cross Crawl)

Unakrsno hodanje (Cross Crawl) je unakrsno lateralno marširanje u mjestu, naizmjenično dodirujući desnim laktom lijevo koljeno i ob-

30. august - 23. ševval

rnuto. Pošto svakim udom uprav-lja suprotna hemisfera aktiviraju se velika područja u obje moždane hemisfere i potiče se uravnoteženo aktiviranje nerava preko žuljevitog tijela mozga, potiče stvaranje i mijeliziranje nervnih ćelija i mreža u žuljevitom tijelu ubrzavajući i integrišući komunikaciju između dvije hemisfere što olakšava men-talne procese višeg stupnja. Doman i Delcatosu su prema Hannaford 2007. formulirali izraz “pattering”, tj. stvaranje obrazaca - ponavljanje obrazaca poput unakrsnog hoda-nja s namjerom da ga utisnemo u fiziologiju, čak i godinama nakon što je prošlo razvojno prikladno vrijeme. Unakrsno hodanje je naje-fikasnije raditi polagano, jer zahti-jeva uključivanje fine motorike i ravnoteže čime se svjesno aktiviraju vestibularni sistem i čeoni režnjevi. Hiperaktivnoj djeci je teško izvoditi ovu vježbu polahko, što zahtijeva manje ravnoteže, te se preporučuje dopuštanje brzog izvođenja vježbe u početku, a zatim postepeno uspora-vanje.

Kvačenja (Hook – Ups)

Vježba se izvodi tako što se prekriži jedan gležanj preko drugog, ispruže se ruke is-pred sebe tako da se nadlanice dodiruju, a palčevi pokazuju prema dolje, nakon toga dići jednu ruku preko druge, spo-jiti dlanove i ispreplesti prste, zaokrenuti stisnute šake prema

Page 26: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

dolje i nazad prema tijelu tako da konačno budu položene na grudi sa lak-tovima sa strane dolje. Ova vježba na uravnotežen način svjesno aktivira senzoričke i motoričke kore svake moždane hemisfere, posebno ve-liko područje posvećeno rukama. Dok smo u tom položaju, položiti jezik na tvrdo nepce iza gornjih prednjih zub, stimulirajući tako ligamente jezika koji su povezani sa vestibularnim siste-mom istovremeno aktivirajući RAS

u svrhu poboljšanja kon-centracije i ravnoteže. Za-tvorite oči, duboko dišite i mirujte nekoliko minuta. Vježbu možemo izvoditi u stojećem ili ležećem položaju. Vježba stimulira obje hemisfere mozga, cijeli sustav motoričke koordi-nacije i vestibularni sustav, zaustavljajući tako stresnu reakciju borbe ili bijega, dovodeći sistem u sklad i pomažući usredotočenosti, učenju i pamćenju. Pogod-

na je za korištenje kako bi se učenici primirili i usmjerili na rad.

26 30. august - 23. ševval

Literatura:1. Pastuović, N. (1999).

Edukologija, Zagreb: Znamen.2. Hannaford, C. (2007).

Pametni pokreti, Lekenik: Ost-varenje.

3. Hannaford, C. (2009). Očima-ušima-rukama-nogama, Lekenik: Ostvarenje.

4. Dennison, P.E. i Den-nison, G.E. (2008). Brain gym-priručnik za   obitelj i edukatore, Lekenik: Ostvarenje.

5. http://www.medikus.hr/psiha/1063-brain-gym.html

PACE – program je niz postupaka koji postižu spremnost za učenje. Izvode

se na početku radnog dana, nakon odmora i nakon ručka

kako bi se djeca pripremila za učenje. PACE

uključuje: uzimanje vode

radi energičnog učenja, moždane tipke, unakrsno

hodanje i kvačenja.

Page 27: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

27

Mekteb-ibtidaija u Bosanskoj Dubici:

Društvo

Bosansku Dubicu su oduvijek krasile tri džamije koje svojim geografskim položajem čine trokut u čijem je središtu smješten Mekteb-ibtidaija (u narodu poznat kao „mejtaf“). U to vrijeme, mektebi su bili jedini vjersko-prosvjetni objekti koji su doprinijeli obrazovanju muslimanske djece, a posebno ženske jer ženskoj djeci nisu roditelji dali da pohađaju drugu školu osim mekteba.

Piše: Nedim Botić

Bosanska Dubica se nalazi na sjevorozapadu Bosne i Hercegovine, na granici sa

Republikom Hrvatskom. Prvi put se kao toponim spominje 1197. godine

u spisima hrvatskog historičara Ta-dija Smičiklasa “Diplomatički zbor-nik”. Od dolaska Osmanlija Dubica dobija karakter orijental-nog grada, u kome su dža-mije i drugi vjerski objekti činili centar grada.

Prvu džamiju izgrađuje Sulejman I Veličanstveni, da bi povećanjem musli-manskog stanovništva i ra-zvojem čaršije došlo do po-većanja broja vjerskih obje-kata. Njihov broj se kroz historiju mijenjao, jer su često puta stradali u mno-gobrojnim ratovima, koji su vođeni između Otomanske i Austrougarske imperije.

Bosansku Dubicu su oduvijek krasile tri džami-je koje svojim geografskim položajem čine trokut u čijem je središtu smješten Mekteb-ibtidaija (u naro-du poznat kao “mejtaf ”). U to vrijeme, mektebi su bili jedini vjersko-prosvjetni objekti koji su doprinijeli obrazovanju mu-slimanske djece, a posebno ženske jer ženskoj djeci nisu roditelji dali da pohađaju drugu školu osim mekteba.

Šta su mektebi-ibtidaije?

Mektebi-ibtidaije su musliman-ske vjerske osnovne škole, a slič-ne su “običnim” mektebima samo utoliko što se i u njima počinjalo učiti od sufare. Od starih mekteba razlikovali su se i po tome što su u njima služili mnogo vrsniji učitelji, naime oni koji su svršili Darul-mu-allimin, islamsku učiteljsku školu u Sarajevu, i koji su imali propisanu jedinstvenu edukacijsku osnovu. U mektebi-ibtidaijama, za razliku od običnih mekteba, su bile klupe kao i u ostalim školama. Sobe su bile čiste i svijetle, a za pisanje su imali table kao i u osnovnim školama.

Učitelji koji su namješteni u mektebi-ibtidaijama većim su di-jelom bili obrazovani mladi ljudi, svjesni svoje zadaće i učiteljskoga poziva. Oni su najprije u medre-sama izučavali islamske nauke, a onda u Darul-mualliminu najnuž-nije znanje iz pedagogije i meto-dike. Mektebi-ibtidaije je osnivalo i uzdržavalo Zemaljsko vakufsko povjerenstvo, a učitelje imenovao reisu-l-ulema ili u njegovo ime predsjednik Zemaljskog vakufskog povjerenstva. Pošto je Zemaljsko vakufsko povjerenstvo uzdržavalo mektebi-ibtidaije, imalo je pravo da ih nadzire, te su tu ulogu obavljale kadije ili njihovi zamjenici.

Nastanak mekteba-ibtidaije u Dubici

Na osnovu ugovora koji je sačinjen između Gradskog poglavarstva Bosanska Dubica i va-kufa Čaršijske džamije u Bosanskoj Dubici (a koji se nalazi u gruntovnici), mekteb-ibtidaija je sagra-đen između 1911.-1918. godine. Ovaj mekteb-ibtidaija koji je uknjižen kao vakuf Gradske, Pu-halske i Čaršijske džamije u gruntovnici 1919. godi-ne je sagradilo Gradsko poglavarstvo, i uvakufilo vakufu gore navedenih džamija. Iz zapisnika sa sjednice Općinskog za-stupstva održane 6. okto-bra 1919. godine (a koji je u gruntovnici sačuvan u odličnom stanju), može se

zaključiti geneza nastanka mekteb-ibtidaija.

Naime još davne 1899. godine prosječena je u gradu Dubici pored rijeke Une nova cesta, koja je - osim

Simbol bošnjačke kulture i zuluma vlasti

30. august - 23. ševval

Mekteb-ibtidaija je neometano radio sve do 1958. godine

kada ga je država oduzela

i dodijelila opštini Bosanska Dubica. Opština

je “mejtaf” vratila Islamskoj zajednici 1990. godine, u isto

vrijeme kada je i Pravoslavnoj crkvi vraćen Svetosavski

dom.

Page 28: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

28

ostalih privatnih čestica - zahvatila i otcijepila i jedan dio od katastar-ske čestice broj I/308 I/974 I/975 k.o. Bosanska Dubica u vlasništvu Gradske džamije. Nakon oduzima-nja spomenute zemlje od strane or-gana vlasti, predstavnici vakufa dža-mije u Bosanskoj Dubici su uputili prvi zahtjev za adekvatnu nadokna-du štete.

U zapisniku sa sjednice gradskog zastupstva u Bosanskoj Dubici odr-žane 02. marta 1911. godine stoji: “Visoka Zemaljska vlada naredbom je pozvala općinu da stupi u prego-vore sa ovdašnjim kotarsko-vakuf-skim mearifskim povjereništvom u svrhu izravnanja spomenutog spora. U pregovoru vakuf je zatražio da mu općina kao kompenzaciju odstupi česticu br. I/975 i I/974 i I/170 i to da se na istoj sagradi mektebi-ibti-daija za muslimansku mušku djecu. Gradsko poglavarstvo predlaže da se zemljene čestice vakufu odstupe i to samo pod ovim uvjetom, da se na istima sagradi mektebi-ibtidaija po planu i nacrtu, kojega ovo pogla-varstvo u sporazumu sa kotarskim uredom odobri. Spomenute čestice će se prevesti gruntovno na vakuf onda, kada se mekteb na njima sa-gradi, što treba da bude najdalje do jeseni god. 1912.” (1)

Ipak Vakufsko-mearifsko povje-reništvo trebalo je čekati 06. okto-bar 1919. godine da konačno bude u gruntovnici uknjiženo kao vakuf Gradske, Puhalske i Čaršijske dža-u gruntovnici uknjiženo kao vakuf Gradske, Puhalske i Čaršijske dža-u gruntovnici uknjiženo kao vakuf

mije. Slavko Vujasinović u knjizi “Srbi kao ptice” spominje musli-manske vjerske škole, prije zvane mekteb (mejtaf ), a sada “iptidaija” gdje se djeca počev sa petom godi-nom uče molitvama na arapskom, a u novije vrijeme i na svom jeziku, što ga jedino znaju, tj. srpskome, a ne “bošnjačkome”. (2)

Muallimi mekteba-ibtidaije

Ismet Kasumović navodi da su imami bosanskih džamija uglavnom bili i muallimi u mektebima. Tako su onda i u dubičkom mekteb-ibti-daiji muallimi bili imami Gradske, Čaršijske i Puhalske džamije. U ar-daiji muallimi bili imami Gradske, Čaršijske i Puhalske džamije. U ar-daiji muallimi bili imami Gradske,

hivu MIZ Bosanska Dubica se nala-ze imena imama, koji su tada vjen-čavali dubičke muslimane a ujedno obnašali i časne funkcije odgajatelja i učitelja. Imena muallima u mek-teb-ibtidaiji u Bosanskoj Dubici u periodu od 1930 do 1943. godine:

hfz. Sulejman-ef. Dolić, Omer-ef. Čengić, hfz. Sulejman-ef. Dolić, Omer-ef. Čengić, hfz. Sulejman-ef. Dolić,

hadži Mehmed-ef. Mujkić, Abaz-ef. Duljković,

Kerim-ef. Hadžić, Hamil-ef. Muftić, hfz. Mustafa-ef. Kapić, Muharem-ef. Cikota, Tahir-ef. Vojniković, Abdulah-ef. Suljić, hfz. Husein Tabaković, hadži Hazim-ef. Ho-

džić, hfz. Hasan-ef. Hasan-

čević, Beg-ef. Mualem, Muhamed-ef. Medan-

hodžić, Abdulah Suljić i hadži Ahmed-ef. Mu-

harem Handan iz Vrbanje. (3)

Dubički mekteb u knjigama

Dubički mekteb Evlija Čelebija ne spominje direktno, nego kao je-dan od devet mekteba na području Gradiške i okoline. (4)

Zijad Bećirević u knjizi “Histori-ja Bosanske Dubice” spominje da je Dubica u periodu od 1580. do 1851. (271 god.) sa Kozarcem, Bosanskim Novim i Kostajnicom pripadala Ko-stajničkom kadiluku. U knjizi “Mu-slimansko školstvo u BiH do 1918. god.” od Hajrudina Ćurića, spomi-nje se Kostajnica i podaci o učeni-cima. Tako se spominje u 1286. h. g./1869. god. 16 škola, 885 učenika muških i 187 ženskih. (5)

Također i Hadžialagić u svojoj knjizi “Bosanska Dubica kroz vije-kove” općenito govori o dubičkim mektebima koji su podizani dola-skom Osmanlija.

Svi gore navedeni podaci nam govore da je u Bosanskoj Dubici bilo mekteba još i za vrijeme Osmanske vlasti pa do dan-danas. Pored mek-teba-ibtidaije, u Bosanskoj Dubici je

30. august - 23. ševval

postojao još jedan mekteb, odmah uz Gradsku dža-miju koji je porušen a na njegovom mjestu izgrađen Opštinski sud, koji i danas služi svojoj svrsi, a udaljen je od džamije svega dva metra.

Učenici mekteba

Na osnovu iskaza Ra-sime Raković, nekadašnje učenice mekteba, može-mo jasnije steći dojam o tadašnjem školovanju muslimanske djece i sa-mom izgledu mekteba: “U mekteb se nije moglo ući bez drveta, koje je nekada

bilo i malehno. U mektebu su bila tri razreda, a svaki je razred imao veliku učionicu. Učionica za prvi razred je bila iznad Kasimove trgo-vine na putu prema opštini, dok je učionica drugog razreda bila iznad dućana urarke Asije a treća učionica je gledala prema Gradskoj džamiji, dok je zbornica za muallime bila okrenuta prema Čaršijskoj džamiji. dok je zbornica za muallime bila okrenuta prema Čaršijskoj džamiji. dok je zbornica za muallime bila

Svaka učionica je imala kamin na koji su se grijali vlastitim drvima.“

Rasima se prisjeća još jedne pro-storije za koju, kako kaže, nikad nije znala šta je u njoj i čemu služi. I da-nas se sjeća svog muallima Omer-ef. Taletovića, hfz. Huseina Taletovi-ća i Muhamed-ef. Medanhodžića pred kojim je učila amena, sufaru, ilmihal i Kuran, kao i drugih uče-nika iz razreda npr. Hasiba Nizam 1932., Ismeta Haskić 1936., Muhi-ba Fazlić 1932., Šabana Horozović 1932., Muharema Horozović 1932., Smaila Spahić, Ahmeda Jakupović 1932., Muhameda Jakupović 1932., Adevije Karabegović 1927., Enesa Vojniković, Enise Đozić 1929., Aiše

Na osnovu ugovora koji je

sačinjen između Gradskog

poglavarstva Bosanska

Dubica i vakufa Čaršijake džamije u Bosanskoj

Dubici, (a koji se nalazi u

gruntovnici) mekteb-

ibtidaijja je sagrađen

između 1911-1918. godine.

Page 29: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Nizam 1937., Šahe Sefero-vić 1934., Hašime Sefero-vić 1930., Taibe Zdenac 1933., Ćime Delić 1936., Emine Dizdarević 1930., koja je sačuvala knjižicu o završenim razredima. Svi gore navedeni učenici su i sada živi.

Oduzimanje mekteba-ibtidaije od strane vlasti

Mekteb-ibtidaija je neomatano radio sve do 1958. godine kada ga je država oduzela i dodijelila opštini Bosanska Dubica. Opština je “mejtaf” vratila Islamskoj zajednici 1990. godine, u isto vrijeme kada i Pravoslavnoj crkvi vraćen Svetosavski dom. Početkom agresije na BiH, srpske vlasti 1992. godine ponovo nezakonito uzurpiraju vakufsku imovinu.

Trenutni korisnik zgrade “mejtafa” je opština Bosan-ska Dubica, s kojom Med-žlis Islamske zajednice Bo-sanska Dubica pregovara još od 2000. godine. Lokalnim vlastima se obraćao i ba-njalučki muftija Edhem ef. Čamdžić kao i bivši reisu-l-njalučki muftija Edhem ef. Čamdžić kao i bivši reisu-l-njalučki muftija Edhem ef.

ulema IZ-a dr. Mustafa ef. Cerić koji je i lično uručio zahtjev načelniku opštine za povrat oduzete vakufske imovine. Međutim, sem pukih obećanja do sada ništa konkretno nije učinje-no. Nepremostiv problem predstavlja odsustvo ade-kvatnog zakona o restituciji i povratu vakufske imovine te podatak da su vlasti već prodale i ustupile na kori-štenje prostorije “mejtafa”.

Danas se na gornjem spratu nalazi Muzička škola, a u prizemlju lokali i apoteka.

29 30. august - 23. ševval

BILJEŠKE:

1. Arhiv gruntovnice u Bosanskoj Dubici, zapisnik op-ćinskog zastupstva 1919. god.

2. Slavko Vujasinović, Srbi kao ptice

3. Arhiv, opštine Bos. Du-bica, Kujudi-nikjah, 1930-1935. god.

4. Čelebija, Evlija, Putopis, prijevod Hazim Šabanović, Svje-tlost, Sarajevo, 1967.

5. Ćurić, Hajrudin, Musli-mansko školstvo u BiH do 1918. god., str. 172, Sarajevo, 1983.

LITERATURA

1. Bećirević, Zijad, Hi-storija Bosanske Dubice, 2008., Chocago/St. Louis,

2. Ćurić, Hajrudin, Mu-slimansko Školastvo u BiH do 1918., Sarajevo, 1983.

3. Hasanović, Bilal, Islam-ske obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1941. go-dine, IPF Zenica, Zenica, 2008.

4. Hadžialagić, Husref, Bo-sanska Dubica kroz Historiju, Ri-jeka, 2005.

5. Kasumović, Ismet, Škol-stvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske upra-ve, IKC Mostar, 1999.

6. Vujasinović, Slavko, proto, Srbi kao ptice, Banja Luka, Glas Srpski, 1994.

7. www.medzlisgunja.com8. www.igbd.eu9. www.rijaset.ba10. www.islamsbosna.ba11. Arhiv Opštine Bosanska

Dubica, Matica vjenčanih Mu-slimana- Kujudi-nikjah, 1930-1935. Bosanska Dubica.

12. Arhiv Suda u Bosanskoj Dubici, Ugovori, zapisnici, 1911-1919. Bosanska Dubica.

13. Usmene predaje, Rasime Raković r. 1932. u Bosanskoj Du-bici.

14. Usmene predaje, Enesa Vojniković r. 1927. U Bosanskoj Dubici.

Trenutni korisnik zgrade “mejtafa“

je opština Bosanska Dubica, s

kojom Medžlis Islamske zajednice

Bosanska Dubica pregovara

još od 2000. godine. Lokalnim

vlastima se obraćao i banjalučki

muftija Edhem ef. Čamdžić kao

i bivši reisu-l-ulema IZ-a

dr. Mustafa ef. Cerić.

Page 30: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Drugog dana Ramazanskog bajrama, u poslijepodnevnim satima, aktivistice i simpatizeri Omladinskog kulturnog

centra “Atis” i H.O. “Dirhem” iz Sanskog Mosta, upriličile su bajramsku svečanost za naše najmlađe.Uz prigodan program, igru i zabavu, ispred O.Š. “Mahala’’, bajramsku svečanost za naše najmlađe.

z prigodan program, igru i zabavu, ispred O.Š. “Mahala’’, bajramsku svečanost za naše najmlađe.Uz prigodan program, igru i zabavu, ispred O.Š. “Mahala’’, Udjeci su podijeljeni bajramski paketići. Podijeljeno je preko 40 bajramskih paketića.U ime organizatora ove aktivnosti, zahvaljujemo se svim humanim ljudima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ove aktivnosti.

Ovom prili-kom čestitamo aktivisticama i s impa t i z e r ima spomenutih or-ganizacija koje su uložile nesebičan trud kako bi i naši najmlađi, na sebi svojstven način, osje-tili radost Bajrama.

Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj živi veliki broj je-tima (siročadi). Od rata naovamo, mnoge humanitarne

organizacije su pružale mjesečnu financijsku pomoć istima. No, kako vrijeme odmiče, a “ratni” jetimi postaju punoljetni, tako se i humanitarna pomoć za ovu kategoriju smanjuje.

Međutim, u bh. gradovima je i danas prisutan značajan broj jetima. Mnogi od njih su svoje roditelje izgubili kroz bolest, saobraćajne nesreće i druga iskušenja. Poznati su nam i slučajevi da je otac preminuo dok je jetim tek bio beba u majčinoj utrobi. Ova djeca, zajedno sa svojim preostalim čla-novima porodice, često bivaju zaboravljena od strane druš-tvene zajednice, iako je nerijedak slučaj da žive u veoma teš-kim uslovima.

Humanitarna organizacija “Dirhem” iz S. Mosta želi dati svoj doprinos u potpomaganju ove djece i zato je pokrenula humanitarni projekat mjesečne financijske potpore jetimima u BiH.

Kako postati skrbnik jetima

Putem našeg saradnika iz Njemačke pokrenuli smo bazu podataka sa osnovnim informacijama o jetimima iz BiH.

Oni koji su zainteresovani da preuzmu skrbnišvo nad jeti-mom, a koje bi se ogledalo kroz doniranje mjesečne pomoći od 35 Eura, mogu odabrati jetima kojeg bi željeli financirati, a naš saradnik će istima dostaviti dodatne informacije o do-tičnom jetimu. Nakon što skrbnik donese konačnu odluku, potpisuje sporazum o financiranju dotičnog jetima na mini-malno godinu dana. Zauzvrat će dobijati redovne izvještaje o uručenju pomoći, te o stanju i napretku jetima o kojem skrbi. Stranicu ovog projekat posjetite putem sljedećeg linka (http://www.muslimaktiv-patenschaft.de/)

Kako Vi možete pomoći

Pozivamo sve dobročinitelje da pomognu ovaj projekat na jedan od sljedećih način:

1. Prijavite nam jetime iz svoje okoline kako bismo ih uvrstili u ovaj program i pronašli im skrbnika.

2. Postanite lično skrbnik jetima i osigurajte sebi veliku nagradu na Budućem svijetu.

3. Donirajte putem našeg žiro-računa novčana sredstva, shodno Vašim mogućnostima, u “Fond jetima”, putem kojeg ćemo, uz Božiju pomoć, pružati dodatnu pomoć jetimima (uplate vršiti uz naznaku: za jetimu u BiH).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: [email protected], putem telefona: 062-874-556.

30

Kutak za islamsku omladinu

30. august - 23. ševval

Uljepšajmo i olakšajmo život siročadi u BiHHO “Dirhem“

Aktivistice Omladinskog kulturnog centra “Atis” i H.O. “Dirhem” upriličile bajramsku svečanost za djecu

Sanski Most

Page 31: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Udruženje “Solidarnost” je i ovoj godini u toku svetog mjeseca Udruženje “Solidarnost” je i ovoj godini u toku svetog mjeseca Uramazana imalo niz aktivnosti u namjeri da unese trun rado-Uramazana imalo niz aktivnosti u namjeri da unese trun rado-Usti u domove onih kojima je u ovom trenutku najteže.Odmah na početku ramazana imali su posjetu tima IHH orga-nizacije i tom prilikom je izvršena podjela 148 ramazanskih pa-keta. Sredstva za kupovinu prehrambenih artikala za spomenute pakete donirala je IHH organizacija u iznosu od 4.000 eura.

  Pored ove aktivnosti sljedeća namjera je bila pomoći rad javne kuhinje “Merhamet” Bosanska Dubica i našim povratnicima   kuhinje “Merhamet” Bosanska Dubica i našim povratnicima   pružiti podršku.

  Posjetili su dvije porodice i uručili donaciju jednog dobrotvora iz Amerike istima. Pored prehrambenih artikala, odjeće, obez-  iz Amerike istima. Pored prehrambenih artikala, odjeće, obez-  bijedili su im po dvije male palete drva.

  Donacijom predstavnika IHH organizacije koji je bio gost udruženja, kupili su karnišle i zavjese jednoj osmeročlanoj po-  udruženja, kupili su karnišle i zavjese jednoj osmeročlanoj po-  rodici koja nije imala iste na prozoru.Ramazanski program posebno je bio uspješan u prikupljanju donacija za iftare i ramazanske pakete stanovništvu unutar Si-rije i narodu Somalije ali i druge.U toku ramazana prikupljeno je ukupno 29.462,46 eura.

31 30. august - 23. ševval

Izuzetno uspješna akcija “Ramazanska solidarnost 2013”

UG “Solidarnost“

Predstavnici humanitarne organizacije “Tuisa” Reuf i Emina Kadić posjetili su udruženje “Prosvjetitelj” u po-

sljednjoj trećini mjeseca ramazana. Tom prilikom su brat i sestra Refik i Emina u prostorije udruženja donijeli nekoliko prehrambenih paketa za postače koji su socijalno-ugroženi koje su lično udijelili, kao i pomoć u novcu. Poslije upo-znavanja sa radom i aktivnostima udruženja “Prosvjetitelj”, izražena je želja za jačom suradnjom u budućnosti. Za po-četak su gosti iz udruženja “Tuisa” ostavili novčana sred-stva u iznosu od 1.950 KM koje bi udruženje “Prosvjetitelj” trebalo usmjeriti za razvoj miniprojekta samoodrživosti. Na prvom sastanku rukovodstva udruženja odlučeno je da se na cifru od 1.950 KM doda još 1.050 KM kako bi se sa 3.000 KM podržao projekat razvoja ovčarstva Rahiza Ahmetovića iz Jošanice kod Zvornika, a koji se više puta ranije obraćao udruženju za podršku njegovom mini-projektu održivosti na ovim prostorima uz Dirnu. Rahiz Ahmetović je demobi-lisani borac ARBiH koji sa svojom porodicom živi od samog početka povratka u naselju Jošanica. Kupljeno je 14 grla ovaca i to od Samira Mehidića, povratnika u mjesto Sulta-novići kod Zvornika. Nadajmo se da je ovo dobar početak suradnje udruženja “Prosvjetitelj” i “Tuisa”, kao i projekta razvoja porodice Ahmetović koja se zahvalila svima koji su podržali njihov mini-projekt samozapošljavanja.

Projekat ovčarstva za porodicu Ahmetović iz Jošanice kod Zvornika

Udruženje “Prosvjetitelj”

U periodu od 16. do 18. 08. 2013. godine u Begovom Hanu U periodu od 16. do 18. 08. 2013. godine u Begovom Hanu U u centru “Misbah” održano je tradicionalno godišnje druženje simpatizera AKOS-a. U programu je učestvovalo 30 mladića iz Sarajeva, Živinica, Zenice, Tešnja, Žepča, Bosanske druženje simpatizera AKOS-a. U programu je učestvovalo 30 mladića iz Sarajeva, Živinica, Zenice, Tešnja, Žepča, Bosanske druženje simpatizera AKOS-a. U programu je učestvovalo 30

Krupe, Sanskog Mosta i Bijeljine.Uvodno predavanje u petak navečer, između akšama i jacije je održao Salih ef. Haušić, imam iz Tešnja. Tema njegovog obra-ćanja je bila motivacija i postavljanje ispravnih ciljeva u životu mladih. Predavač se osvrnuo na psihološke i pedagoške dimen-zije motivacije i načina ostvarivanja cilja kroz primjere iz islam-ske prakse. Drugi dan, nakon sportskog programa, učesnici-ma druženja su se obratila dva predavača. U prvom obraćanju Mirsad ef. Spahić, Sanski Most, je govorio na temu “Korištenje Božijih blagodati”. Drugi predavač Mirsad ef. Mešanović, Sara-jevo, govorio je na temu “Bratstvo u islamu”. Ovo je tradicio-nalni godišnji program na kojem učestvuju mladi ljudi iz cijele BiH koji se druže i zajedno uče o svojoj vjeri i kulturi.

Godišnje druženje i prijem novih članova AKOS-aŽepče

Page 32: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

32

Proglas 56 saudijskih učenjaka o krizi u Egiptu

Glas islamskih učenjaka

Preveo i prilagodio: Se-mir Imamović

Hvala Allahu, G o s p o d a r u svjetova, Zaštit-

niku vjernika, Pomagaču obespravljenih, Kaznitelju silnika i neka je salavat i se-lam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

Vojni udar kojeg je protiv legalno izabranog egipatskog predsjednika dr. Muhameda Mursija provela vojna hunta na čelu s ministrom odbrane Abdulfettahom es-Sisijem, represivne vojne, policijske i sigurnosne mjere protiv većinskih pristalica svrgnu-tog predsjednika, koje su neposredno nakon toga usli-jedile i brutalno zatvaranje svih elektronskih i printanih medija koji su, na bilo koji način, odražavali stvarni glas i mišljenje naroda, duboko

je uznemirio cijeli islamski svijet i na-govijestio teške dane, koji se već sada mogu nazrijeti na obzorju. U početku smo nastojali ostati maksimalno suz-držani od davanja bilo kakvih brzople-tih izjava i saopćenja koja bi se mogla pogrešno tumačiti, iako su, generalno gledajući, već tada mnoge stvari bile ja-sne, ali sada, gotovo dva mjeseca nakon vojnog udara, nakon što su slike hiljada ubijenih i ranjenih Egipćana, običnih ljudi, obišle svijet, i nakon što je posta-lo kristalno jasno da je egipatska voj-ska, pomognuta državnim medijima i manjinskim liberalnim partijama, izvr-šila klasični vojni udar, svjesni smo da više nema prostora neodlučnosti i da je u trenutnim okolnostima islamska ulema dužna javno progovoriti o krizi u Egiptu, njenim uzrocima i posljedi-cama i iznijeti jasno šerijatsko gledište o tome, kako zbog zavjeta na dosljedno dostavljanje istine, kojeg su dali Uzvi-šenom Allahu, tako zbog liderske pozi-cije koju, kao Poslanikovi duhovni na-sljednici, imaju u islamskom ummetu. Naš stav je sljedeći:

1. Svrgavanje legitimno izabranog predsjednika Egipta od strane ministra odbrane je državni udar, u punom smi-slu te riječi, a državni udar (el-hurudž), prema odredbama šerijatskog prava, ima status teškog krivičnog djela, jer predstavlja pobunu protiv šerijatski le-gitimnog vladara i jasno gaženje volje naroda. Kao takvog ga u potpunosti odbacujemo, kao i posljedice proizišle iz njega. Izražavamo otvoreno protiv-ljenje i zaprepaštenost zbog stava nekih

arapskih vladara (prije svih kralja Abdullaha, nap. S.I) koji su priznali pučističku vladu, iako ona nije imala podršku naroda i nastala je kao rezultat puča protiv le-gitimno izabranog vladara, i time praktično postali sauče-snici u velikom grijehu i na-silju, koje Šerijat strogo za-snici u velikom grijehu i na-silju, koje Šerijat strogo za-snici u velikom grijehu i na-

branjuje. Dodajmo tome da bi ovakav njihov stav mogao imati dugoročne negativne implikacije, ukoliko bi, ne dao Allah, došlo do građan-skog rata u Egiptu i Egipat krenuo putem anarhije.

Vojni udar je detaljno planiran i odobren od strane zapadnih sila

2. Razvoj situacije i izja-ve svjetskih i regionalnih zvaničnika, jasno ukazuju na to da je vojni udar izveden uz aminovanje regionalnih i međunarodnih političkih i vojnih faktora i da je detalj-

Mi ne branimo Muslimansku braću, nego istinu

30. august - 23. ševval

U početku smo nastojali ostati maksimalno suzdržani od davanja bilo kakvih brzopletih izjava i saopćenja koja bi se mogla pogrešno tumačiti, iako su, generalno gledajući, već tada mnoge stvari bile jasne, ali sada, gotovo dva mjeseca nakon vojnog udara, nakon što su slike hiljada ubijenih i ranjenih Egipćana, običnih ljudi, obišle svijet, i nakon što je postalo kristalno jasno da je egipatska vojska, pomognuta državnim medijima i manjinskim liberalnim partijama, izvršila klasični vojni udar, svjesni smo da više nema prostora neodlučnosti i da je u trenutnim okolnostima islamska ulema dužna javno progovoriti o krizi u Egiptu, njenim uzrocima i posljedicama i iznijeti jasno šerijatsko gledište o tome

Podržavamo zahtjev

egipatskog naroda za povratkom legitimno izabranog

predsjednika na vlast i

pozivamo ih da ustraju u svojim

zahtjevima i da se maksimalno suzdrže od svih aktivnosti koje bi smutljivci

mogli iskoristiti za svoje prljave

ciljeve i prolijevanje još više nedužne muslimanske

krvi.

Page 33: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

33

no osmišljen i pripreman još od prvog dana Mursijevog izbora za predsjedni-ka Egipta.

3. Više nije nikakva tajna da je Mursijev politički neuspjeh, tako-đer, bio dio smišljenog plana koji se provodio kroz namjerno izazivanje nestabilnosti, kočenje ekonomskog napretka i kontrolirano upravljanje osnovnim životnim uslugama, poput struje, goriva i brašna, s ciljem širenja antivladinog raspoloženja.

4. Sve činjenice ukazuju na to da vojni udar u Egiptu nije imao korek-tivni karakter, kako su to određeni krugovi pokušavali predstaviti, nego je isključivo proveden s ciljem uda-ljavanja i protjerivanja proislamskih i patriotskih snaga iz političkog i druš-tvenog života Egipta i onemogućava-nja uspostave neovisne egipatske vla-sti, koja bi Egiptu donijela trajni mir i stabilnost. Treba li nam bolji dokaz, za ovu tvrdnju, od činjenice da su voj-ni o� ciri, istaknute političke ličnosti, građanski pokreti i partije koje su na-mjenski formirane i koje su vojnom puču trebale dati građanski karakter i veri� kaciju, kao što su Nacionalni li-beralni front (Front spasa, Džebehtu-l-inkaz) i Pobuna (inkaz) i Pobuna (inkaz Et-Temerrud) te dru-Et-Temerrud) te dru-Et-Temerrudge političke organizacije, neposredno prije posljednjih dešavanja imali bli-ske kontakte sa zapadnim krugovima,

Koptima i, uopćeno, nepri-jateljima islama i muslima-na.

5. Najoštrije osuđujemo brutalna ubistva, prisilno uklanjanje demonstrana-ta sa gradskih trgova i na-sumično pucanje vojske i policije po demonstranti-ma za vrijeme obavljanja najuzvišenijeg ibadeta, na-maza, a što je imalo za po-sljedicu hiljade ubijenih i ranjenih. Jedini grijeh tih ljudi bio je u izražavanju javnog neslaganja sa voj-nim udarom i svrgavanjem legitimno izabranog pred-sjednika. Obaveza vojske i policije je da štite narod a ne da ga ubijaju i nad njim provode silu. Jesu li ti ljudi ikada čuli za riječi Uzviše-nog Allaha, dželle šenuhu: Onaj ko vjernika namjerno ubije, njegova kazna će džehennem biti u kojem će vječno boraviti. Allah će se na njega rasrditi, prokleti ga i ogro-mnu patnju mu pripremiti. (En Nisa’, 93.) i riječi Poslanika, sallallahu alej-hi ve sellem: “Nestanak dunjaluka i svega što je na njemu kod Allaha je bezvrjednije od nepravednog ubistva vjernika.”

30. august - 23. ševval

“Ihvanizacija” kao izgovor

6. Pravdanje vojnog udara navodnim sprječava-njem “ihvanizacije” Egipta, nije ništa drugo do bacanje prašine u oči i hvatanje za slamku. Jedina istina, koju odveć svi znaju, jeste da su Mursi i njegova vlada svrgnuti isključivo zbog svoje islamske i patriotske orijentacije. Ovdje želimo jasno naglasiti da mi ovim svojim proglasom ne bra-nimo Muslimansku braću (od eventualne odgovor-nosti, nap. S.I), nego bra-nimo istinu i uzurpirano pravo egipatskog naroda na slobodu izražavanja. Naša podrška rezervisana je is-ključivo za one (pojedince i grupe) koji su na strani

istine i pravde, a protiv smo svakoga ko je protiv istine i pravde, ma ko on bio i ma kako se zvao.

7. Osuđujemo stav arapskih li-dera, političkih partija i organizacija koje su podržale vojni udar u Egiptu i jasno kažemo: “Islamski vjerozakon (Šerijat) najstrožije zabranjuje po-i jasno kažemo: “Islamski vjerozakon (Šerijat) najstrožije zabranjuje po-i jasno kažemo: “Islamski vjerozakon

bunu protiv legitimnog šerijatskog

Zapad je, na primjeru

Egipta, kao i na mnogim ranijim

primjerima, pokazao da podržava nasilje i

tiraniju nad muslimanima, bez obzira u kojoj formi

oni bili, formi genocidnog rata, poput

onog u Siriji, ili formi

vojnog udara i uzurpacije

osnovnih ljudskih prava, kao što je to u

Egiptu.

Page 34: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

34

vladara i traži od muslimana da se, u njegovom savjetovanju i kritici, rukovode isključivo islamskim prin-cipima i koriste, za to, propisanim sredstvima, ali i da poštuju ugovore i preuzete obaveze, a jedna od tih oba-veza je pokornost islamskom vlada-ru.” Pozivamo ih da preispitaju svoj stav, da se javno ograde od pučista i sumnjivih međunarodnih savezni-ka, povuku svoje izjave o priznanju legitimiteta pučističkoj vladi, osude nasilje i ubistva, nazovu ih pravim imenom i pripišu ih pravim počini-ocima i pruže ruku pomirenja svo-joj islamskoj braći, koju su svojim stavom povrijedili. S druge strane, cijenimo stav učenjaka koji su po-držali istinu i ostali njeni dosljedni protagonisti.

8. Zapad je, na primjeru Egipta, kao i na mnogim ranijim primjeri-ma, pokazao da podržava nasilje i ti-raniju nad muslimanima, bez obzira u kojoj formi oni bili, formi geno-cidnog (istrebljivačkog) rata, poput onog u Siriji (ranije u Bosni, nap. S.I.), ili formi vojnog udara i uzur-pacije osnovnih ljudskih prava, kao što je to u Egiptu. Poručujemo im da je muslimanski narod postao svje-stan njihove prljave igre i da će im se takav njihov odnos prema temeljnim civilizacijskim vrijednostima i nače-lima vratiti poput bumeranga. Pri-

30. august - 23. ševval

mjenom dvostrukih stan-darda Zapad svjesno gura cijeli region u provaliju anarhije i udara među-narodne temelje kulturi nasilja.

Povratak legitimnog predsjednika

9. Podsjećamo strane u sporu da su, kao musli-mani, dužni učiniti ono što Šerijat traži od njih u sličnim situacijama, a to je strogo vođenje računa o zaštiti univerzalnih (te-meljnih) vrijednosti koje u islamu uživaju status nepovredivosti i svetosti (vjeru, život, razum, imetak i čast), ostavljanje po strani ličnih i partijskih razmirica i postizanje, što je prije moguće, naci-onalnog konsenzusa oko provođenja pravde, obustave prolijevanja krvi i daljeg raslojavanja egipatskog druš-tva. U tim smislu, očekujemo od egi-patske akademske zajednice da preki-ne sramnu šutnju i neutralnost i da svojim autoritetom, a u interesu svih Egipćana i očuvanja ostvarenih posti-gnuća, natjera sukobljene strane da sjednu za zajednički sto i dijalogom pokušaju riješiti međusobne sporo-ve, iako je najbolji način za rješava-

nje sporova glasačka kutija. Pozdravljamo stav učenjaka okupljenih oko Džebhetu ulemai-l-ezher (Front uče-njak Ezhera) i drugih egipat-skih učenjaka koji su stali na stranu istine i odbacili vojni udar kao neprihvatljiv i še-rijatski neutemeljen, i pozi-vamo kompletnu islamsku ulemu, intelektualce i daije da oštro osude vojni udar u Egiptu.

10. Pozivamo međuna-rodnu zajednicu, svjetske medije i političare da preis-pitaju svoj stav prema Egiptu i da se, u što skorije vrijeme, priklone istini i pravdi, a

posebno nakon saznanja da su pu-čisti prolili nedužnu krv, podijelili egipatski narod i među njega ubaci-li kosku razdora, smutnje i mržnje. Prešućivanje zločina egipatske vojske nad golorukim građanima predstav-lja izdaju te vojske, a podrška vojsci u zločinima predstavlja izdaju islam-skog ummeta i njegovih ambicija za slobodom i dostojanstvom. Sprječav-nje očite nepravde je dovoljan razlog za pomoć egipatskom narodu.

11. Podržavamo zahtjev egipat-skog naroda za povratkom legitimno izabranog predsjednika dr. Muhame-da Mursija na vlast i pozivamo ih da

Moramo uvijek biti dovoljno

hrabri da priznamo

vlastite greške i slabosti, koje naši

neprijatelji vješto koriste u borbi protiv

nas, a jedna od naših najvećih slabosti, koja se i ovaj put

pokazala presudnom, svakako je

podijeljenost i partijska

pristrasnost.

Page 35: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

35 30. august - 23. ševval

ustraju u svojim zahtjevima i da se maksimalno suzdrže od svih aktivno-sti koje bi smutljivci mogli iskoristiti za svoje prljave ciljeve i prolijevanje još više nedužne muslimanske krvi. Molimo Uzvišenog Allaha da primi žrtvu onih koji su izgubili život na tom putu, da ranjenima podari što skorije ozdravljenje a njihovim po-rodicama strpljenje, utjehu i nadu u Njegovu nagradu.

12. Podsjećamo sebe i našu egipat-sku braću da je ono što se trenutno događa u Egiptu Božija volja i odred-ba i samo jedna od etapa u obračunu između istine i laži, islama i sekula-rizma, slobodarstva i podaništva. Do-nesite čvrstu odluku i ustanite protiv vojnog udara koji je počeo udarom na vaše najviše ustavne institucije a zavr-šio se ubijanjem vjernika na namazu i paljenjem džamija. Vojna vlast će bez sumnje raditi na ponovnoj uspostavi “policijske države” i primjeni “zako-na o vanrednom stanju”, koji vojsci i policiji daje neograničene ovlasti, ali i na promjeni identiteta egipatske države. To je ono što su pučisti jasno nagovijestili, zato ih pripazite i ...ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Prijevod značenja, Alu Imran, 139.). Strpite se, jer završnica uvijek pripa-da bogobojaznima, i ustrajte u zahtje-vu za uspostavom šerijatskog zakona

i njegove primjene u svim životnim aspektima, jer ćete samo tako ostva-riti punu slobodu i pravdu. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, kaže: A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? (El-Maida’, 50.).

13. Moramo uvijek biti dovoljno hrabri da priznamo vlastite greške i slabosti, koje naši neprijatelji vješto koriste u borbi protiv nas, a jed-na od naših najvećih slabosti, koja se i ovaj put pokazala presudnom, svakako je podijeljenost i partijska pristrasnost.

14. Našoj braći u Egiptu oporuču-jemo bogobojaznost i držanje za Alla-hovo čvrsto uže i pravi put, za kojeg je On rekao: I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili. (Prijevod zna-čenja, El-En’am, 153.).

Gospodaru naš, čuvaj egipat-skom narodu njegovu vjeru i sigur-nost, ujedini ih na istini i sačuvaj ih zla unutrašnjih i vanjskih neprijate-lja! Amin!

Page 36: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

36

Srbijanski ženski front

Pogledi

Do dolaska Otomana Srbija je sve dvorove susjednih država uredno snadbijevala svojim “plemkinjama“. Srbijanke su bile supruge vladara Grčke, Bugarske, Ugarske, Bosne. . . (Kći kralja Dragutina, Jelisaveta je 1284. godine udata za vladara Bosne, Stjepana I Kotromanića). Ovaj adet nije zaobišao ni Josipa Broza. Lička pravoslavka Jovanka Budisavljević, mlađa od Tita “samo“ trideset i dvije godine, servirana mu je kao sekretarica od strane prosrpskog političkog i vojnog vrha

Piše: Sead Zubanović

Sasvim neopravdano veoma rijet-ko ili nikako se u srpskoj istorio-mitologiji ne spominje uloga

i doprinos srbijanskih žena u stvaranju i trajanju ove državne tvorevine. Poslije davne priče o tome kako kobajagi Ko-sovka djevojka napaja vodom na smrt ranjene ratnike i izmišljene tragične smr-ti majke Jugovića, sve političke zasluge, junaštva i herojstva pripisuju se muškar-cima. Nije pošteno i nije fer da se pod ćilim guraju i sakrivaju ogromne “žrtve” koje je ljepši dio te nacije podnio, podno-si i podnosiće sigurno još dugo gužvajući

najviše bračne i vanbračne po-steljine na krevetima do juče mrskih Turaka, a danas na isti način još srčanije “boreći” se za majčicu Srbiju protiv novih neprijatelja i ovaj put musli-mana, ali Arapa. Specijalno ovih iz Emirata. One ne samo da su spremne da brane grani-ce svoje domovine od islama, nego i vazdušnim desantima napadaju najveće centre ze-malja ove mrske “vere”. Vođe-ne primjerom hrabre kćerke kneza Lazara Hrebljenovića i kneginje Milice, Olivere koju po jednoglasnoj odluci sabo-ra tadašnje kneževine, njena braća Stefan i Vuk odvedoše direktno u harem Bajazita I, nadimka Jildirim (Munja), najznačajnijeg i istorijski najpoznatijeg srpskog zeta u srednjem vijeku, a sve zbog mogućnosti njenog uticaja na turskog sultana u interesu Sr-bije i obavezno “kroz vreme” njenog napaćenog naroda. Između preko sto žena, tako Srbi kažu, uspjela se kva-lifikovati u samo finale i ući među četiri zakonite sultanove žene, kadune i postati sultanija. Ovaj uspjeh je od svih balkan-skih žena ponovila jedino, opet normal-no Srpkinja, kćerka Đurađa Brankovića, Mara (Amarosa) koju po istom scenari-ju u interesu Srbije i srpstva, a po odlu-ci vjerskog i ovosvjetskog vrha Srbije u

Stambol odvedoše braća Grgur i Stefan direktno u ložnicu sultana Murada II. Ovaj sultan je bio Oliverin unuk pa cio događaj pomalo liči na “namještaljku”. Eto kako su uvijek “ugroženi” ali pametni Srbi zahvaljujući svojim ženama i mudroj taktici državnog i crkvenog vrha zavlada-li Otomanskom imperijom, a da ona to nije ni znala. Vjerovatno je iz tog razloga Osmansko carstvo kasnije i propalo, ali je prije toga aminovalo državnu samostal-nost Srbiji. Bosni, kao njenom najvećem i najiskrenijem savezniku na Balkanu, to nije omogućeno, nego je želja Bošnjaka za autonomnošću obznanjena kroz bunu Gradašćevića vojnički surovo ugušena, a kasnije je Porta Bosanski vilajet bukval-no prodala Austrougarskoj monarhiji. “Zahvaljujući” toj činjenici mi još uvi-jek plaćamo najveću, krvavo genocidnu cijenu borbe za biološki opstanak. Ali neka se i ovo zna, Bošnjanke nisu nikad prodavale čast za interes. (Ovdje se krije i odgovor na pitanje zašto je serija o sul-tanu Sulejmanu, posebno zahvaljujući njegovoj supruzi Hurem, doživjela tako veliku popularnost u Srbiji.) Kažu da je zbog sudbine ove dvije Srpkinje, buduće sultanije “cela Srbija tugovala”. Čitavom zbog sudbine ove dvije Srpkinje, buduće sultanije “cela Srbija tugovala”. Čitavom zbog sudbine ove dvije Srpkinje, buduće

dužinom puta, sve do Niša, narod ih je ispraćao suzama i put pred nji-ma posipao ružama, “svestan njihove žrtve”. E, fakat je ovo bilo sceparajuće.

Do dolaska Otomana Sr-bija je sve dvorove susjednih država uredno snadbijevala svojim “plemkinjama”. Srbi-janke su bile supruge vladara Grčke, Bugarske, Ugarske, Bosne. . . (Kći kralja Draguti-na, Jelisaveta je 1284. godine udata za vladara Bosne, Stje-pana I Kotromanića). Ovaj adet nije zaobišao ni Josipa Broza. Lička pravoslavka Jo-vanka Budisavljević, mlađa od Tita “samo” trideset i dvije godine, servirana mu je kao sekretarica od strane prosrp-skog političkog i vojnog vrha. Trebalo je šest godina upor-nog mu nametanja i podme-tanja iste dok su ga uspjeli oženiti njome, a kumovi su im “sasvim slučajno” bili Srbi, Aleksandar Ranković i general Ivan Gošnjak. Za tu ženu su

kasnije vezani politički skandali uhođe-nja i objavljivanja vrlo važnih inormacija vezanih za njenog muža, predsjednika SFRJ, zbog čega je poslije razotkrivanja i njegove umiješanosti u tu aferu, Ran-ković kao organizator i saučesnik u špi-juniranju i prisluškivanju skinut sa mje-sta drugog čovjeka tadašnje Jugoslavije. Njena savjest nije čista ni što se tiče insce-niranog pada aviona i pogibije Džemala

Od Stambola do Abu Dabija

30. august - 23. ševval

Eto, naprimjer, sva prepisana

bosanska zemlja od strane

begova i aga, kao dar (hedija)

zanosnim pravoslavkama za poklonjenje

im njihove draži kroz često

dugogodišnje vanbračne veze, još uvijek je za Srbe tabu tema.

Page 37: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

37

Bijedića, predsjednika SIV-a, koji je bio ogromna smetnja velikosrpskoj oligarhiji u ostvarivanju njihovih ciljeva - četnizaci-je države. I dan danas je Budisavljevićka zbog političkih razloga (zna mnogo toga opasnog po interes Srbije) u kućnom pri-tvoru, a njene izjave su obavezno cenzu-risane.

Srpski modeli i turski kavaljeri

Surčinski aerodrom kod Beograda aerodrom kod Beograda aerodromsada se zove Nikola Tesla. Poznato mi je da je kao dijete ovaj slavni naučnik s tavana skočio sa dedinim raširenim ki-šobranom, kao pretečom padobrana, i ugruhan još dobio i batine jer je kišobran postao neupotrebljiv. To je bila jedina veza ovog genija elektrotehnike rođenog u Hrvatskoj u Gospiću, po roditeljima pravoslavcu, sa vazduhoplovstvom kojeg Srbija, na sebi svojstven hajdučki način, dajući njegovo ime aerodromu, posvo-ji. Sa tog aerodroma prema Istanbulu, za Srbiju istorijski najviše neprijateljsku Tursku državu, dnevno leti više aviona nego sa svih ostalih pisti glavnih gradova bivše zajedničke države. Mnoge srpske manekenke, foto modeli i misice udale su se za bogate Turke zahvaljujući ovoj avi-onskoj liniji i normalno svojoj upornosti i svojstvenoj nametljivosti. U njihovim biografijama je uvijek prisutan odlazak na takmičenje za neku mis ili učešće na modnoj reviji pa onda ostanak i četiri do pet godina “rada” u Stambolu koje prethode samom činu vjenčanja? Tako je postala, normalno zahvaljujući novcu svoga supruga, svjetski poznata modna dizajnerka Ivana Sert, tada manekenka i misica istog imena, ali prezimena Smilj-ković. Poslije takmičenja ljepote ostala je da “radi” na Bosforu kao model i pune četiri godine tražila muža. Našla ga je u izuzetno bogatom Turčinu imena Jur-dan Sert. Rodila mu je sina imena Kajon Ateš (meni ovo ime zvuči nekako baš kao tatarsko) i ima namjeru do života ostati u tom predivnom gradu. Kaže da je svojevremeno imala odbojnost prema Turskoj, a sada toplo preporučuje “na-šim” ženama (Srbijankama) da potraže muževe baš u toj zemlji. Garantuje im da se neće se pokajati. Kaže da su Turci, za razliku od “naših domaćih” muškaraca, nježniji, pažljiviji i obzirniji prema dama-ma. Pravi kavaljeri. I poslušale su je. Ovaj grad na Bosforu je prepun za Turke uda-tih Srbijanki. I Ivana Sert je neprirodna plavuša kao i mnogobrojne svakodnevne putnice leta iz Beograda za Istanbul koje su u osamdeset odsto slučajeva djevojke i sredovječne žene plave kose koje putuju obavezno bez bilo kakvog prtljaga u od-lasku. U povratku, poslije par dana, ove oblajhane vještačke plavuše se ne vide od paketa, torbi i kofera koje nose. Za pretpostaviti je da su im i novčanici puni.

Kažu da su Turci ludi za žena-ma “plavušama” i nije im žao dobro platiti za zajednička noćna “druženja”. Za udaju u Istanbulu kao i u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, obavezno je u domovini obaviti hirurški zahvat, vraćanja djevičanstva. To često, zbog mnogo veće cijene svoje ljubavne usluge, čine i redovne putnice u ove dvije prestonice... Nisu one krive što svi muškarci vole biti prvi. Srbijanski hirurzi su što se tiče ovog operativnog zahvata postali, kroz prak-su, svjetski poznati i priznati stručnjaci, specijalisti par exe-lans! Njihove operativne sale su stalno pune kao da im te pacijentice pristižu danonoćno sa kakvog velikog ra-tišta. Pored toga više nego poželjno je i, zato ih njihove majke vodeći se vlastitim iskustvom i prisiljavaju, da djevojke zbog posjedovanja indeksa upišu neki “teži” fa-kultet kao što je medicina ili elektroteh-nika, koji normalno nikada neće završiti. Ali će glumeći studentice lakše doći do prilike za udaju koja je konačni cilj svake od ovih, zaista, pogotovo poslije brojnih estetsko kozmetičkih zahvata i tretmana, zgodnih “djevojaka”.

“Dovešću te šeki do prosjačkog štapa”

Ovih dana brojne delegacije iz po-menute bliskoistočne zemlje obilaze Sr-biju, njene poklekle tvornice, posustalu privredu i poljoprivredu i sklapaju ugo-vore o investiranju svog kapitala s ciljem pokretanja proizvodnje. Zaista je smiješ-no gledati najveće srbijanske političke zvaničnike kako dodvoraški ugošćuju u tradicionalno bijelu arapsku nošnju, bu-kvalno od glave do pete, obučene šeike

30. august - 23. ševval

(uvijek se tada sjetim onog Fahretinog, pardon Breninog dijela pjesme gdje dotična kaže: “Dovešću te šeki do pro-sjačkog štapa”) i dojučerašnjih njihovih izjava namijenjenih Evropi da su oni, to jest Srbi-ja, posljednja brana pred na-dolazećom pošasti islama. Eto pukla je brana, ni svi hirurzi, izvinjavam se, ni svi građevi-nari Srbije je više neće moći popraviti. Svi smo iznenađeni što je Fly Emirates (emiratska avio kompanija) uspostavila od petnaestog juna ove go-dine stalnu, svakodnevnu di-rektnu avionsku liniju između glavnih gradova ovih dviju dr-žava i pitamo se zar nije logič-

nije da se sve to dešava prije nama u BiH. Čak će zahvaljujući ubrizganom novcu nije da se sve to dešava prije nama u BiH. Čak će zahvaljujući ubrizganom novcu nije da se sve to dešava prije nama u BiH.

iz Emirata JAT promijeniti ime u AIR Srbija i riješiti se ogromnih gubitaka. Mnogima nije jasno kako i zašto, iz kojeg razloga da baš u Srbiju dolaze bogati šeici i donose ogroman novac iz islamskih ba-naka? Odgovor je opet lahko uočljiv na samom ovom aerodromu i vidljiv je sam od sebe po završenom slijetanju emirat-skog aviona. Iz utrobe letjelice izlaze bu-ljuci tamnopute arapske djece, a za njima žure njihove mlade i zgodne majke Srbi-janke, po redu nikada prve, nego su one druga, treća ili četvrta, u islamu zakonita, žena svojih arapskih muževa. Normalno, tu je obavezno prisutan i poveći broj usa-mljenih putnica sa srbijanskim pasošem, poznatih pod imenom “eskort” dame. Za njih su u najelitnijim emiratskim ho-telima rezervisani raskošni apartmani o čijem plaćanju brine njihova prebogata klijentila. Nekadašnja misica čitave Ju-goslavije (Srbije i Crne Gore) Jelena Ja-kovljević, sada sa dodatkom bin Drai, ne putuje tim avionom. Njen muž, Said bin

U Bursi postoji groblje srpskih princeza. Tamo je sahranjena i “razvratna”

sultanija Olivera za koju

istoričari u Srbiji po običaju

lažu da joj se, kao ne zna za grob. Tvrde i da je dotična

bila prva sultanija koja

nije promijenila vjeru?!

Page 38: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Drai, kao jedan od najbogati-jih Emiraćana, sin milijardera, svoju drugu suprugu po redu u bračnoj hijararhiji, često u posjetu porodici šalje privat-nim avionom, jer je mama Jelena u trećoj trudnoći, a sin Halil i kćerka Asja još mali i jako nestašni. A na takav na-čin je i njen dijamantski na-kit višemilionske vrijednosti, mužev poklon poslije rođenja sina, sigurniji. E ne znam da li helikopterom lete od aerodro-ma do vojvođanskog sela Ža-helikopterom lete od aerodro-ma do vojvođanskog sela Ža-helikopterom lete od aerodro-

balj (nema ga na geografskoj karti) gdje žive Jelenini rodi-telji ili ih transportuju kakvim blindiranim automobilom, naravno u koloni s velikim brojem tjelohranitelja. To i nije bitno. Bitno je da je Je-lena nakon pet godina “rada” i upornog traženja muža po Dohi sada već deset godina u sretnom braku od kojeg će i njena majka Srbija imati i već ima itekako velike koristi. Jer interes je osnovni faktor etosa (nacionalnog bića) kod Srba, kako lucidno definisa to crnogorski istoričar Borislav Cimeša. Važno je steći i imati, nije bitno kako, a kasnije je najlakše lagati i falsifikovati istorijske činjenice. Bar u tome Srbima na svijetu ravnih nema. Za sto godina će mitomani za današnjicu pričati svo-jim unucima kako su strašni arapski ko-mandosi kidnapovali po Srbiji “najlepše devojke” na putu od kuće do škole i u paketima ih vezane, ošamućene drogom transportovali na istok, a sve u cilju oplemenjivanja srpskim “nadnaravnim genima” zakržljalog i atrofiranog arap-skog naroda. Eto, naprimjer sva prepi-sana bosanska zemlja od strane begova i aga, kao dar (hedija) zanosnim pravo-

slavkama za poklonjenje im njihove draži kroz često du-gogodišnje vanbračne veze, još uvijek je za Srbe tabu tema. Te onovremene opšte-poznate javne tajne se nikad i nigdje ne spominju.

Razvratna Olivera

U Bursi postoji groblje srpskih princeza. Tamo je sa-hranjena i “razvratna” sulta-nija Olivera za koju istoričari u Srbiji po običaju lažu da joj se kao ne zna za grob. Tvrde i da je dotična bila prva sul-tanija koja nije promijenila vjeru?! (Ona je vjeru promi-jenila, kao što su prije vjen-čanja svojevoljno činile i sve druge buduće turske snahe, a koliko je to učinila iskreno, to ostaje između nje i Boga.) Ovaj jako ružan nadimak ista je dobila nakon što je zbog nje izvršio samoubistvo

sultan Bajazid, takođe ukopan u Bursi, zarobljen poslije poraza u bitki kod An-gore 1402. godine od strane tatarskog vođe Timura (Tamerlan). Okovanog su ga stavili u željezni kafez i tako prisilili da prisustvuje pobjedničkom slavlju i gozbi na kojoj je Olivera, sada po au-tomatizmu već Timurova žena, potpuno naga (Srbi kažu “samo” do pola) pjevala i plesala oko novog muža i vidljivo na-smijana i sretna nudila ga đakonijama. Shvativši s kim je dijelio postelju i ko je majka njegovih sinova, Bajazid I je u že-ljezne reštke tako žestoko udario glavom da mu se odmah prosuo mozak.

Poučen primjerom koji ću navesti za kraj siguran sam da od ovih arapsko-tur-sko-srpskih brakova Bosna može očeki-vati samo veliku štetu. Milicu Pivnički

38

“Milu” rođenu u Srbobranu, kćerku deklarisanog četnika psihijatra Đorđa Mihajla Pivničkog, na kraljevskom ba-zenu u bikiniju je upoznao bivši kanad-ski predsjednik Brian Mulronej (imao mandat sve od 1984. do 1993. godi-ne) poznat po tome što je uložio veto u Kanadskom parlamentu na priznanje srebreničkog genocida. Po sugestijama svoje supruge, četnikuše, taj predsjednik Kanade je tada takođe izdavao naređenja generalu Lewisu Mackenziju (Mekenzi-ju) koji bošnjačkom narodu, za vrijeme povjerene mu misije, svojim lažnim iz-vještajima upućenih UN-u (prva ih je čitala i po potrebi korigovala Milica) i opstrukcijima na terenu, nanese više zla nego kompletna beogradska i paljanska vladajuća klika skupa.

I na kraju pitanje koje to i nije. Raz-mislimo zašto su u zadnjoj Jugoslaviji politički bili podobni i kao takvi birani na važne i manje važnije političke i pri-vredne funkcije samo oni Bošnjaci (tada Muslimani i muslimani) čije su supruge bile Srpkinje? Možda bi tačniji naslov ove kolumne bio: ŽENE SU TAJNA USPJEHA SRBIJANSKE POLITIKE !

P.S. Najpoznatija raspuštenica na svijetu koja je ujedno i najveći poreski obveznik u Britaniji čija se imovina pro-cjenjuje na 1,2 milijarde dolara (740 miliona funti) je bivša supruga vlasni-ka utrke Formule 1, Srpkinja Slavica Radić. Toliko je Berni Eccleston svojoj dvadeset osam godina mlađoj i znatno visočijoj supruzi (on je visok 159, a ona 188 centimetara ) po rastavi morao isplatiti novca na ime “minulog dvade-set trogodišnjeg bračnog staža”. On od svoje bivše, duplo mlađe supruge, nije tražio odštetu za masnicu na oku sa ko-jom se znao pojaviti na radnom mjestu kao posljedicom bračnih razmirica. Jed-nom ga je Slavica i javno fizički napala za volanom njihovog automobila zbog toga što je po njenom mišljenju prebrzo vozio. Radeći kao hostesa na utrkama, uspjela se “napredujući” svojevremeno progurati i do kreveta budućeg muža koga slaga da nije u stanju ostati trud-na, a po trudnoći mu pođe prijetiti da mu nikada neće dati da vidi dijete i tako razruši njegovu dugogodišnju ljubavnu vezu sa drugom ženom za koju je dobro znala da postoji. Za udaju svoje kćerke Petre potrošila je 13,8 miliona eura i evo kako je to doslovno prokomentarisala za beogradski Blic: “Moje venčanje je bilo sranje pa sam se potrudila da mojoj kćerki to bude najsretniji dan u životu.” Po svemu sudeći druga kćerka, Tamara ima namjeru kroz život krenuti mami-nim stopama. Nedavno se, što je nor-malno i glavni uslov, za časopis Plejboj slikala potpuno naga. Komentarišući to za javnost njena majka reče da se ona ponosi time.

30. august - 23. ševval

Nije pošteno i nije fer da se

pod ćilim guraju i sakrivaju

ogromne “žrtve” koje je ljepši dio te nacije

podnio, podnosi i podnosiće sigurno još

dugo gužvajući najviše bračne

i vanbračne posteljine na krevetima do juče mrskih

Turaka, a danas na isti način još srčanije

“boreći” se za majčicu Srbiju

protiv novih neprijatelja i ovaj put

muslimana, ali Arapa.

Page 39: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

39

VI Novosarajevski književni susreti

Društvo

Manifestaciju je otvorio Sabit Ćimić, maturant Treće gimnazije Sarajevo, pročitavši svoju priču “Pismo istine”, objavljenu u zajedničkom Zborniku, što predstavlja već ustaljenu tradiciju da NKS svečano otvaraju mladi talentirani pisci. Nakon otvaranja usljedila je promocija nove knjige proze “U nestašici duše”, mlade autorice Elme Velić, dobitnice Novosarajevskog pera za mlade autore na V NKS 2011. godine, te predstavljanje knjige “Slobodno srce”, autorice Mirvete Islamović iz Švedske

Piše: Jusuf Džafić

Živimo u vremenu kada se pisana riječ malo cijeni i poštuje. Novogodišnja

ludovanja i pijanke, obijesne, preskupe mature, bespotrebni koncerti, Farma, Big brother - to su stvari kojima je bh. narod danas zaokupljen; tim stvarima kumuju i institucije svih nivoa vlasti.

S druge strane, većina kulturnih priredbi, pa čak i one međunarodnih razmjera, bačene su u zapećak - ne izazivaju masovno interesovanje i radoznalost građana, niti bivaju ad-ekvatno finansirane iz općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih budžeta.

Jedna od manifestacija koja zavrjeđuje posebnu pažnju, kako bh. vlasti tako i bh. građana, svakako su Novosarajevski književni susreti (NKS) na kojima se okupi oko stotinu pisaca iz Bosne, bh. dijaspore i susjed-nih zemalja regiona. Manifestacija se održava svake godine ili svake druge godine, zavisno od finansijskih sred-stava, u organizaciji Udruženja za kulturu Novo Sarajevo (KNS), u Sa-rajevu.

Tako su ove godine, 22.8.-24.8., u Kongresnoj dvorani hotela Radon pla-za, održani VI NKS. Koliko su NKS uistinu bili međunarodnog tipa dovolj-no govore sljedeće činjenice:

-Na njima su se okupili književnici iz Bosne, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bugarske i bh. dijaspore - ukupno oko stotinu književnika iz čak 15 različitih država.

- Povodom VI NKS izda-ta je zbirka odabranih radova pod imenom “Izvan dome-ta”. Na javni poziv apliciralo je stotine pisaca iz više od trideset zemalja. Komisija je probrala radove 224 autora iz čak 21 zemlje, sa pet kontin-enata, maksimalno tri rada. Po jedan rad svakog autora ušao je u dotičnu zajedničku zbirku. Predgovor je napisao Fikret Cacan, književnik iz Hrvatske, a pogovor Bajram Redžepagić, književnik iz Australije.

- Tokom ovogodišnjih NKS održano je 28 promo-cija na kojima su prezen-tovane: 43 knjige, 29 pisaca, 4 književne zbirke, 3 časopisa i 2 književna udruženja.

- Prisutni su imali priliku da uživaju u književnim ostvarenjima na bosans-kom (srpskom, hrvatskom), slovenačkom, bugarskom, arapskom i perzijskom jeziku.

U nastavku potrudit ćemo se da ukratko predstavimo kako je tekla ova manifestacija, koja je očito izrasla u najveću književnu manifestaciju u BiH, a i šire. Moderator manifestacije bio je Ermin Lagumdžija, mladi bh. pjesnik.

Četvrtak, 22.8. - 10:00 SATI - otvaranje manifestacije i promocija dvije knjige

Manifestaciju je otvorio Sabit Ćimić, maturant Treće gimnazije Sa-

Manifestaciju je otvorio Sabit Ćimić, maturant Treće gimnazije Sa-

Manifestaciju je otvorio Sabit

rajevo, pročitavši svoju priču “Pismo istine”, objavljenu u zajedničkom

Zborniku, što predstavlja već ust-aljenu tradiciju da NKS svečano ot-varaju mladi talentirani pisci. Nakon otvaranja uslijedila je promocija nove knjige proze “U nestašici duše”, mlade autorice Elme Velić, dobitnice Novo-sarajevskog pera za mlade autore na V NKS 2011. godine, te predstavljanje knjige “Slobodno srce”, autorice Mir-vete Islamović iz Švedske.knjige “Slobodno srce”, autorice Mir-vete Islamović iz Švedske.knjige “Slobodno srce”, autorice Mir-

11:00 SATI - promocija tri knjige

Ovom prilikom, svoje dvije knjige “Gdje je greška” i “Vesela abeceda” predstavi-la je mlada autorica Arnela Kordić iz BiH, autorica čak 10 knjiga. Zatim je Nikola Baćo Vujinović predstavio svoju knjigu pjesama za djecu pod naslovom “Mila”. Inače, Baćo, kome je po-sljednji rat sve uništio, počeo je da piše u ratu. Njegove pjesme su antiratne. Njemu je, kako on sam kaže, rat probudio inspiraciju, uprkos izreci da muze ćute dok topovi pucaju.

15:00 SATI - promocija tri knjige

Promocija je započela s knjigom Dijane Uherek Stevanović iz Sub-otice, koja nije bila nazočna iz oprav-danih razloga, te je Tarik Jažić, mladi bosanski književnik, bio promotor njenog djela. Potom je uslijedila pro-mocija prve Međunarodne zbirke poezije “Citat.rs”. Promotor je također bio Tarik Jažić. Zbirka poezija “Citat.rs” predstavlja plod višemjesečnog rada, skupljanja materijala preko in-terneta, tako da zbirku čine pjesme 90 autora iz bivše Jugoslavije i bal-kanske dijaspore. Na kraju, promov-isan je prvijenac Behije Saračević iz Austrije, porijeklom iz Bijeljine, njena zbirka poezije “Potraga za sjećanjem”.

Manifestacija koja zavrjeđuje veću pažnju bh vlasti i medija

30. august - 23. ševval

Veliki broj današnjih pisaca ne bi se ni latio pera da nije bilo sudbene 1992. godine. Među

tim piscima je i Katica Geld, koja

je preminula 2002. godine u

74. godini života, ne objavivši ono što je zapisivala od ‘92. do svoje

smrti.

Page 40: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

40

Promotor je bila Maida Zukić, profe-sorica bos. jezika i književnosti iz Lu-kavca. Behija je ispričala da ju je prvi susret sa ocem u svojoj 50 godini po-nukao da počne pisati. Za kraj, iz svo-je zbirke je pročitala potresnu pjesmu Susret sa ocem, koja je mnoge dovela do suza.

17:00 SATI - promocija dvije knjige

Ova promocija bila je rezervisana za predstavljanje dva sandžačka pisca: Aladina Dedića iz Srbije, te Hankuše Hanke Hamzagić koja trenutno živi u Njemačkoj. Dedić se predstavio sa svojim prvijencom, romanom “Stanovnici kuće”. Djelo je napisao prije 10 godina, ali, kao i većina mla-dih ljudi, nije imao hrabrosti da ga tada objavi. Roman spada u romane filozofije egzistencije i ovo je prva njegova promocija u BiH. Hanka Hamzagić, koja je do sada izdala tri knjige, predstavila se svojom zbirkom poezije “Hanka”.

19:00 SATI - promocija tri knjige

Prva u nizu knjiga koja je prezen-tirana bila je knjiga dok. proze Tomislava Ljevaka “Tome Sjećanja”, I dio, koja je ujedno i njegov prvijenac. Zanimljivo je da je svoj prvijenac ob-javio u, ni manje ni više, 85. godini života. Živi u Švedskoj. Promotor je javio u, ni manje ni više, 85. godini života. Živi u Švedskoj. Promotor je javio u, ni manje ni više, 85. godini

bio Ibrahim Osmanbašić, bh. autor i predsjednik KNS. Sljedeća knjiga u nizu bila je zbirka kratkih priča “Kameno pero” bh. autorice Merside Sadiković-Osmanbašić, koja je njena druga knjiga. Promotor je bio Velid Bajramović, takođe bh. pisac. Au-torica nam pripovijeda tako da imamo osjećaj da smo mi sudionici njenih

priča...Ona je zaljubljenica u svoj narod, državu, rodni kraj, tradiciju, rekao je, između ostalog, Bajramović tokom svog govora o au-torici i njenoj knjizi. Po-sljednja u nizu bila je knjiga poezije i proze “Ideja bez stalnog mjesta boravka” Ibrahima Osmanbašića, takođe druga autorova knjiga. Promotor je bio Ermin Lagumdžija. Autor je istakao, između osta-log, kako je započeo 70-80 knjiga, ali ih je sve preki-dao. To je zbog toga što se okretao za sobom da bi vidio šta drugi kažu, pa je tako prvu knjigu napisao tek u 44. godini života.

Petak, 23.8. - 10:00 SATI - promocija tri knjige

Prva jutarnja promocija počela je s prezentiranjem treće knjige Asime Smajić pod nazivom “Oči od kristala”. Promotor je bio Ibrahim Osmanbašić. Među našim ljudima u dijaspori javila se poplava potrebe za književnim izražajem zbog izbjeglištva. To je u početku bilo neartikulisano, da bi kasnije se kasnije iskristalisalo, pogo-tovo nakon ozbiljnog pristupa, istakao je Osmanbašić. Asima živi u Francuskoj, pa je knjiga nastala iz njenog iskustva tamo u radu sa osobama zaostalim u razvoju. Onda je predstavljena knjiga proze i poezije Dine Porovića-Pore, bh. književnika kome je ovo druga knjiga po redu. Prvi dio knjige govori o opsa-di Sarajeva, a drugi dio o poslijeratnom periodu. Knjiga je nastala iz psiho-terapeutske potrebe da se oslobodimo

30. august - 23. ševval

rata iz nas. Promotor je bio Ibrahim Osmanbašić. Na koncu, Ramiz Velagić, slovenački pjesnik bosan-skog porijekla, predstavio je svoju knjigu na slovenačkom jeziku “Zapiski iz sanj” (Za-pisi iz snova), koja je ujedno i njegov prvijenac. Ono što tu knjigu čini posebnom je da se u njoj nalazi prva ila-hija na slovenačkom jeziku: Sreća v meni živi (Sreća u meni živi).

11:00 SATI - promocija jedne knjige

Ovaj termin je bio rezervisan za promociju nove knjige pjesama Velida Bajramovića, pete po redu, koja nosi ime “Špalir”. Pro-Bajramovića, pete po redu, koja nosi ime “Špalir”. Pro-Bajramovića, pete po redu,

motori su bili Ibrahim Osmanbašić i Idriz Hodžić, bh. književnik. Ovo djelo, koje govori o stradanjima logoraša, druga je knjiga planirane pentologije, posvećene žrtvama geno-cida nad Bošnjacima tokom agresije na BiH: prva, “Srebrenica nakraj srca”, govori o stradanjima Bošnjaka enklave Srebernica, treća, koja je već završena, govori o silovanim Bošnjakinjama, dok će četvrta i peta govoriti o strad-aloj djeci, odnosno nestalim osobama i patnji njihovih porodica. Možda će ljudi nakon nekoliko milenijuma proučavati Velida Bajramovića kao što danas proučavaju grčke pisce, poručio je, između ostalog, Osmanbašić. S njego-vog lica može se vidjeti nur. On može da prepozna tragediju Bošnjaka... Velid je dobitnik Zlatnog liljana. O njemu su već napisane dvije knjige, rekao je Hodžić, između ostalog, za Bajramovića.

S druge strane, većina kulturnih

priredbi, pa čak i one

međunarodnih razmjera,

bačene su u zapećak - ne

izazivaju masovno

interesovanje i radoznalost

građana, niti bivaju adekvatno finansirane

iz općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih budžeta.

Page 41: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

15:00 SATI - promocija Hrvatskog književnog društva (HKD) Rijeka

U ovom terminu predstavilo se HKD Rijeka, koje spada u posebno vrijedna književna udruženja u Hrvatskoj, a i šire. Društvo objavljuje i književni časopis pod imenom “Književno pero”, a ne-davno su publicirali zbornik “Književnog pera” posvećen Anti Zemljaru, jednom od čuvenih hrvatskih pjesnika za vrijeme komunističkog režima. Naime, Zemljar je jedini logoraš Golog otoka, komunističkog koncentracionog logora, koji je užase koje je preživio tamo pretočio u zbirku poezije “Pakao nade”. Nakon prezentiranja svog časopisa i zbornika o Anti Zem-ljaru, književnici HKD Rijeka su predstavili sljedeća lična au-torska djela - Valerio Orlić: “Žig su predstavili sljedeća lična au-torska djela - Valerio Orlić: “Žig su predstavili sljedeća lična au-

od tinte”, “Pustinjak”; Fikret Cacan: “Ljiljan u trnju”; Bar-bara Bračun: “Plešem ljubav”; Silvija Butković: “Zapletena u mreži”; Ljiljana Crnić: “Mašo me toga tare”.

17:00 SATI - promocija jedne knjige

Veliki broj današnjih pisaca ne bi se ni latio pera da nije bilo sudbene 1992. godine. Među tim piscima je i Katica Geld, koja je preminula 2002. godine u 74. godini života, ne objavivši ono što je zapisivala od ’92. do svoje smrti. No, zahvaljujući porodici Murtić, njenim dugogodišnjim pri-jateljima, te KNS-u, njen književni rad ugledao je svjetlo dana 11 godina nakon njene smrti u zbirci poezije i proze “Ruže na asfaltu”. Promotori su bili Mersida Sadiković-Omerbašić, Ibra-him Osmanpašić i Mirsada Murtić. Na kraju, Murtići su prisutnima poklonili po jedan primjerak posthumno objavljenje Katicine knjige.

18:00 SATI - promocija časopisa i jedne knjige

Ova promocija bila je rezervisana za promociju 4. broja “Putokaza”, časopisa za razvoj, obrazovanje, nauku i kulturu, te knjige “Hiža mudrosti, bošnjački narodni uspomenar”, autora Enesa Kujundžića. Promotor časopisa je bio Enes Kujundžić, njegov gl. i odg. urednik, koji je ujedno bio i promotor svoje knjige.

19:00 SATI - obilježavanje 10 godina rada KNS

Zadnji termin toga dana iskorišten je za obilježavanje 10. godišnjice rada KNS. Tim povodom svoje govore su održali

Ibrahim Osmanbašić i Velid Bajramović. Kada je Udruženje osnovano 2002. go-dine trebalo je da bude 10 sekcija - za svaku umjetnost po jedna. Nas je muka natjerala da izađemo iz svoje općine, s obzirom da ovo mjesto održavanja mani-festacije pripada općini Ilidži... U BiH imamo sposobne ljude, ali nemamo sistem niti program, istakao je Osmanbašić u svom govoru. Sve je krenulo u prostori-jama MZ Grbavica, gdje je svaka stolica bila različita. Gdje je WC bio zatvoren, jer uglavnom nije radio. Prešli smo iz MZ Grbavice u hotel sa pet zvjezdima, bilo je viđenje Bajramovića. Nakon govora po-dijeljene je 40-ak zahvalnica: plakete za

mlade autore, priznanja insti-tucijama i pojedincima koji su prepoznali trud KNS-a.

subota, 24.8. - 10:00 SATI - promocije 11 knjiga

Promocija je započela predstavljanjem Nijaza Salkića, efendije iz Velenja u Sloveniji, porijeklom iz Bosne. Ovaj nam se vrsni pripovjedač predstavio sa svojim zbirkama priča “Bobak do bobka bo-sanski đerdan” i “U amanet za selamet”. Nakon njega prezentiran je Željko Cesnar, za selamet”. Nakon njega prezentiran je Željko Cesnar, za selamet”. Nakon njega

srbijanski autora koji se pred-stavio sa tri svoje zbirke poezi-je: “Suze moje majke”, “Deo neba” i “Sva moja nadanja”. Promotor ova dva književnika bio je Ibrahim Osmanbašić. Na kraju, prisutnima se pred-stavio Ivan Korponai, pisac

mađarskog porijekla rođen u Vojvodini. Jedno vrijeme je živio u Sloveniji, a tre-nutno mu je Njemačka mjesto stalnog boravka. Zanimljivu biografiju još više začinjava podatak da je Korponai do sada objavio 15 knjiga (16. knjiga u pripremi) i to na četiri jezika (srpski, njemački, mađarski, slovenački) i dijalektu kakvim se govori u subotičkom kraju. Na ovoj promociji autor je predstavio 6 svojih knjiga: “I pojavi se...”, “Exitus”, “Zvez-de na nebu”, “Nemirne ravnice moje”, “Moje drugo lice”, “Anuška...mi samo išli po snašu”.

11:00 SATI - promocije četiri knjige i časopisa

Promocija je počela predstavljanjem bajke bh. književnice Sanele Rađo pod imenom “Princeza zemlja, zemljožderi i vitezovi”, njenog prvijenca. Promotori su bili Velid Bajramović i Idriz Hodžić. Ova bajka, koja šalje snažnu poruku kako moramo čuvati našu planetu Zemlju, je uvrštena u nastavni plan i program kao dodatno didaktičko sredstvo za djecu

41

6-12 godina. Potom je promovisan roman Idriza Hodžića “Šapat otvorenih česama”, koji govori o Fehmi Avdibašiću i njegovim užasima za vrijeme agresije, počevši od ranjavanja do transporta u beogradski VMA. Roman je baziran na istinitoj priči jednog Bošnjaka iz Carske Vode kod Pala. Promotor je bio Ibrahim Osmanbašić. Zatim su promovisane dvije knjige Vezuva Bašića: “Priče iz Avnstrupa” i romana “S obje strane Drine”. Bašić, koji trenutno živi u Danskoj, dobio je inspiraciju za svoja djela radeći kao medicinski tumač za danski i bosanski jezik, budući da se susreo sa potresnim ratnim pričama naših suna-rodnjaka. Inače, Bašić je u periodu od 2 godine napisao pet djela, a do kraja godine planira izdati još dva. Promotori su bili Id-riz Hodžić i Velid Bajramović. Na samom kraju, Vezuv Bašić je predstavio “BH glas”, mjesečnik i jedini časopis bh. dijaspore u Danskoj.

15:00 SATI - promocija jedne knjige

U ovom terminu upriličena je promo-cija knjige poezije i proze “Miris rodne grude” Jasmina Ibranovića, dobitnika Novosarajevsko pera u kategoriji mladi autori za 2013. godinu. Promotor je bio Ibrahim Osmanbašić. Sve mi ovo izgleda kao san; sve dok ne otvorim knjigu i vidim priče i pjesme iz mog rokovnika, koje sam čitao samo ponekom bliskom prijatelju, dio je onoga što je kazao Ibranović u svom obraćanju.

17:00 SATI - Centralna manifestacija - međunarodno književno veče

U 17 sati počela je centralna mani-festacija. Nakon kratkog govora predsjed-nika KNS-a Ibrahima Osmanbašića, te Velida Bajramovića, uslijedilo je predstav-ljanje preko 90 književnika, čiji su radovi uvršteni u zajednički zbornik “Izvan do-meta”. Među njima je bio i Jusuf Džafić, dopisnik Saffa koji se predstavio svojom pjesmom iz Zbornika pod naslovom Snat-rim nigdjezemsku. Prilikom predstavljan-ja, svakom autoru je uručena zahvalnica za učešće. Iza predstavljanja, uručeno je priznanje Novosarajevsko pero za 2013. godinu Jasminu Ibranoviću u kategoriji mladi autori BiH. Isto priznanje, samo u kategoriji međunarodna kulturna sarad-nja, koje je pripalo Dani Bedraču iz Slo-venije, te u kategoriji bh. književna dijas-pora, koje je ove godine pripalo Asimu Bajramoviću iz SAD-a, bit će uručeno dobitnicima naknadno, s obzirom da su iz opravdanih razloga bili odsutni. Uručena je i zahvalnica hotelu Radon plaza koji već drugi put zaredom velikodušno ustupa svoju Kongresnu dvoranu za upriličenje NKS. Manifestacija je okončana u 20.30 sati, zakuskom u režiji hotela Ra-don plaza.

30. august - 23. ševval

Prva jutarnja promocija

počela je sa prezentiranjem

treće knjige Asime Smajić pod nazivom

“Oči od kristala”. Promotor je bio Ibrahim

Osmanbašić. Među našim

ljudima u dijaspori javila

se poplava potrebe za književnim

izražajem zbog izbjeglištva.

Page 42: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

42

AIDS

Zanimljivo

HIV virus znatno oslabi imuni sistem čovjeka, a to iskorištavaju kako mikroorganizmi koji redovno žive na i u čovjeku, tako i organizmi koji dolaze spolja. Čovjek na kraju umire od raznih infekcija sistema za disanje, tumora itd., jer za ovu bolest do danas nije pronađena adekvatna vakcina ili lijek

Pripremio: dr. Adem Zalihić

U našem jezi-ku termin AIDS dolazi

iz engleskog jezika što je skraćenica od Acquired Immunodeficiency Syn-drome, a u prijevodu bi značilo “sindrom ste-čenog deficita imunog sistema”. To je identič-no prijevodu sa francu-skog jezika: ili Syndro-me d’immunodéficience acquise, skraćeno SIDA.

Uzročnik je HIV (Human Immunodeficiency Virus), retro-virus koji napada specifične ćelije odbrane organizma, ćelije iz gru-pe leukocita, tj. limfocitske pod-grupe.

HIV virus znatno oslabi imu-ni sistem čovjeka, a to iskorišta-vaju kako mikroorganizmi koji

redovno žive na i u čovjeku, tako i organizmi koji dolaze spolja. Čovjek na kraju umire tako i organizmi koji dolaze spolja. Čovjek na kraju umire tako i organizmi koji dolaze

od raznih infekcija sistema za disanje, tumora itd., jer za ovu bolest do danas nije pronađena adekvatna vakcina ili lijek.

HIV se najčešće prenosi sek-sualnim aktom, posebno ho-

moseksualnim, mije-šanjem nekih od tjele-snih tečnosti oboljelog sa tečnostima zdravog čovjeka (krv, limfa...) ili sa majke na dijete (trudnoća, dojenje).

HIV / AIDS je glo-balna pandemija. 2010. bilo je oko 34 miliona ljudi širom svijeta sa HIV-om. To je rezul-tiralo u oko 1,8 milio-na smrtnih slučajeva u 2010., što je ipak manje od 2,2 miliona u 2005.Sub-saharski region u Africi je najviše pogo-đen. U 2010. oko 68% (22,9 miliona) svih slučajeva HIV-a i 66% svih smrtnih slučajeva (1,2 miliona) dogodio se na ovim prostorima. To znači da je oko 5% odrasle populacije za-raženo. Južna Afrika ima najveći broj osoba

s HIV-om od bilo koje zemlje u svijetu sa 5.900.000 zaraženih. Južna i Jugoistočna Azija je dru-gi najviše pogođeni region. Pro-cjenjuje se da je 2010. u ovoj re-giji bilo 4.000.000 slučajeva ili 12% svih ljudi koji žive sa HIV-om, što je rezultiralo sa oko 250.000 smrtnih slučajeva, od kojih oko 2,4 miliona u Indiji.

Rasprostranjenost je najniža na Bliskom Istoku i Sjevernoj Afri-ci gdje iznosi 0,1% ili manje.

Slika 1. Rasprostranjenost SIDE u svijetu

Kada se prikaže samo raspro-stranjenost SIDE u Africi, po-sebno u njenom najugroženijem području-subsaharskoj Africi zajedno sa područjima koja na-seljavaju muslimani, dobijemo uistinu sliku koja nijednog zdra-vog, pametnog čovjeka ne ostav-lja ravnodušnim.

Slika 2: Rasprostranjenost SIDE u Africi lijevo, i musli-manska populacija u Africi de-sno

Na slici je očigledno da je procenat rasprostranjenosti SIDE u obrnutom odnosu s procentom muslimanskog sta-novništva, tj. što je veći proce-nat rasprostranjenosti SIDE to je manji procenat musliman-skog stanovništva i obrnuto.

Kao što se i kaže u poslovi-ci: “Pamatnom je i išaret dovo-ljan”.

Kulturološki aspekti SIDE

30. august - 23. ševval

Kada se prikaže samo

rasprostranjenost side u Africi,

posebno u njenom

najugroženijem području-

subsaharskoj Africi zajedno sa područjima

koja naseljavaju muslimani, dobijemo

uistinu sliku koja nijednog

zdravog, pametnog čovjeka ne

ostavlja ravnodušnim.

Page 43: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

43

Razmišljanja

Islamske teme

Prema brojnim predajama i sahih hadisima, jedan od događaja, tj. predznaka Sudnjeg Dana bit će i pojava Dedžala. Dedžal će u ahiri zemanu (vremenu pred Kijametski dan) praviti tako velike smutnje po cijeloj planeti, da će se to smatrati najvećim iskušenjem za pripadnike Ummeta. Ebu Umame el-Bahili prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nije bilo, niti će biti gore nevolje za ljude od vremena Adema, a.s., do Kijametskog dana, kao što je smutnja Dedžalova.“ Značenje Dedžalovog imena, u prijevodu sa arapskog jezika, je “lažac, smutljivac, obmanjivač, onaj koji istinu predstavlja kao laž, a laž kao istinu“. Na osnovu predaja koje opisuju Dedžalove osobine, vrste nadnaravne moći koja mu je data da bi se njome iskušali ljudi, pokornost šejtana prema njemu i pogubne posljedice njegovog djelovanja, čovjek bi se mogao zapitati: je li Dedžal čovjek, džin ili metafora?

Piše: Mersada Nuruddina Agović

Muslim u svom Sahihu, pre-ko Nuvasa ibn Sem’ana, bilježi hadis: “Spomenuo

je Poslanik, s.a.v.s., jednog jutra De-džala, pa je spuštao i podizao glas zbog njega, tako da smo mi pomislili da je on između skupine palmi nadomak Me-dine. Pošto smo mu prišli, upitao je: ‘Šta vam je?’ Rekli dine. Pošto smo mu prišli, upitao je: ‘Šta vam je?’ Rekli dine. Pošto smo mu prišli,

smo: ‘Allahov Poslaniče, spo-menuo si Dedžala jutros, pa si zbog njega spuštao i podi-zao glas, tako da smo mislili da se nalazi u palmoviku!’ Rekao je: ‘Mimo Dedžala se bojim za vas… Ako on izi-đe, a ja budem među vama, ja ću vas odbraniti od njega. A ako iziđe, a ja ne budem bio među vama, svako će od vas braniti sam sebe. Allah je Zaštitnik svakog musli-mana. …Dedžal je mladić, kratke kovrdžave kose, slijep u desno oko. Onaj od vas ko ga doživi, neka u odbra-nu od njega prouči početne ajete sure El-Kahf. On će izići iz jednog mjesta između Šama i Iraka, pa će činiti nered El-Kahf. On će izići iz jednog mjesta između Šama i Iraka, pa će činiti nered El-Kahf. On će izići iz jednog mjesta

i lijevo i desno. A vi, Allahovi robovi, ostanite postojani!...’”

Dedžal će ljudima prikazivati dobro zlim, a zlo dobrim

Dedžal će obići cijeli svijet i je-dina mjesta gdje neće ući su harem Kabe i harem Poslanikove džamije

u Medini. Njega će pred Kijametski dan ubiti Allahov poslanik, Isa, a.s. Prenosi se od Mudžmea ibn Džari-je: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: ‘Isa, a.s., sin Mer-jemin, ubit će Dedžala na vratima

Ludda.’” (Tirmizi). U dru-goj se predaji navodi da će mu Isa, a.s., reći: “Dugu-jem ti udarac kojim me ne-ćeš preteći”, pa će ga stići kod istočnih vrata Ludda i ubit će ga.

Prema predajama, De-džal će sprovoditi svoju smutnju preko šejtana pro-kletog i džina koji će uzi-mati ljudski oblik. Ljudima će prikazivati dobro zlim, a zlo dobrim. “Boravit će na Zemlji 40 dana, od kojih je prvi dan kao jedan dan, drugi dan kao sedmica, tre-ći dan kao mjesec, četvrti dan kao godina i ostali dani kao ‘naši’ dani.’’ (Muslim).

Dedžal će ljudima pri-kazivati slike obrnutih vrijednosti Dženneta i

Džehennema. On će sa sobom do-nijeti “rijeku vatre” koja bolno peče i “rijeku hladne vode” koju će biti užitak piti. Onaj ko bude u bolu iz-gorio u Dedžalovoj vatri, dospjet će u Džennet, a onaj ko se bude nasla-đivao Dedžalovom ‘hladnom vodom’ zaslužit će Džehennem. (Mutefekun alejhi).

S te strane, rekli bismo da De-džalu danas najviše sliče islamofo-bični mediji u Bosni i Hercegovini

Smutnje “jednookih’’ dedžala

30. august - 23. ševval

Jednooki Dedžal će konstantno

ljudima prikazivati zlo kao dobro, a

dobro kao zlo. Bit će iskrenih i hrabrih vjernika

koji će mu se nastojati

suprotstaviti. Dedžal će ih

svojom ‘silom’ zgrabiti i baciti u vatru. Ta ‘vatra’ će njih dovesti do Dženneta.

Page 44: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

44

(ali i globalno). Ono što islamofobič-ni mediji predstavljaju danas masa-ma kao “pitku vodu”, iza toga se bez sumnje krije džehennemska vatra, a ono što predstavljaju kao vatru, si-gurno je pitka i hladna voda.

Zbog toga bi trebali svakodnev-no da se utječemo Allahu od takvih medija i njihove smutnje, kao što se Poslanik, a.s., svakodnevno utjecao Allahu od smutnje Dedžala.

Islamofobični mediji sliče De-džalu i po još jednoj osobini, a to je ćoravost. Naime u haidsu stoji da je Poslanik, a.s., rekao da je Dedžal ćorav u jedno oko. Prenosi se da će Dedžal između očiju imati znakove koje će prepoznati iskreni vjernici. Ti znakovi formiraju harfove: kaf, fa, ra (kefere, kafir – nevjernik). Sljepilo će mu biti na desnom oku “koje je po-put plutajuće bobe na površini”. Pri-mjenjivat će sve metode u zavođenju ljudi i poput šejtana unositi zle misli u srca ljudi: …koji zle misli unosi u srca ljudi – od džinna i od ljudi. (En-Nas, 5.-6.)

I mediji u Bosni i Hercegovini su, poput Dedžala, slijepi “na jedno oko” i vide samo jednu stranu. Drugu ne vide ili ne žele da je vide. Oni se ne libe licemjere i pokvarenjake predsta-viti kao moralne ličnosti, a moralne i poštene ljude kao pokvarenjake. Oni najdedžalskiji kao da rade po diktatu SANU 2, neumorno već godinama proizvode afere o navodnom “veha-bizmu”, “radikalizmu”, “terorizmu”,

dok istovremeno žmire i prave se slijepi na stvarno štetno i podmuklo djelo-vanje, na primjer, šiijskih ‘misionara’. Zbog toga vjernici ne smiju nasjedati na njihove laži i obmane i moraju biti oprezni.

Ibn Tejmijje u svom dje-lu spominje hikaju kada je Abdul-Kadiru Gejlaniju došao šejtan, pretvarajući se da mu je prijatelj i rekao mu da je kod Allaha posti-gao tako visoke deredže da više ne mora klanjati, po-stiti i druge ibadete činiti. Abdul-Kadir mu je rekao: “Ti si jedan obični lažov i neprijatelj Allahov. Kako to Allah može mene oslo-boditi ibadeta, a nije iba-deta oslobodio Poslanika, s.a.v.s. ,koji je bio bolji od mene!?” Nakon toga šejtan nije odustao od zavođenja nego je pokušao primijeniti drugu metodu zavođenja, pa je kazao: “Svaka čast, Abdul-Kadire, spasilo te tvoje znanje!” A Abdul-Kadir mu je odgovorio: “Lažeš prokletniče, nije me spasilo moje znanje, već Allahova milost!”

Zato se navodi savjet: “Kada biste vidjeli čovjeka da hoda po vodi, zane-marite taj njegov keramet, dok ne po-gledate u njegova dobra djela. Njegova djela će biti mjerilo njegove prave vrijed-nosti.”

30. august - 23. ševval

Godine obmane i laži

U ahiri zemanu, na po-ložaje i funkcije postavljat će se ljudi koji to ne zaslužuju, niti su sposobni da predvo-de ljude. Lošima će se davati prednost nad dobrima. Na-stupit će – kako je to Posla-nik, s.a.v.s., najavio – varljive godine u kojima će se stvari izokrenuti, pa će se lašcu vje-rovati, a ne onome koji govo-ri istinu. Za poštenog će se govoriti da je varalica, a vara-lica će se smatrati poštenim.

Svjedoci smo nastanka i ovog stanja. Evo, živimo u varljivim godinama kad lju-di - varalice na položajima jedno obećavaju, drugo rade. Trenutni bošnjački ministri, s obje strane Drine, su naj-

bolji primjeri iznevjere interesa svoga naroda u korist tuđih interesa. Dok su opozicija, ogromnu energiju potroše na izbornu kampanju obećavajući narodu “kule i gradove”, a kad se late vlasti au-tomatski dedžalski oslijepe za narodne potrebe. I nakon što svoju “vladavinu” na tako nečastan način utemelje, neki od njih nastavljaju svoju izdaju (veleiz-daju) postajući “prodane duše” i mario-nete dušmanskih režima.

U sahih hadisu stoji: “…Kada se poslovi prepuste onima koji za to nisu sposobni, isčekuj Sudnji dan.” (Buhari 11/333).

Predsjednik Egipta koji je

došao na vlast na demokratski

način, svrgnut je na

nedemokratski način.

Mursijeve demokrate koji

su pobijedili na izborima

se sada dedžalovskim

govorom nazivaju

teroristima, a pravi teroristi se pokušavaju

prikazati demokratama.

Page 45: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Nestajanje dobrih ljudi

Od predznaka Sudnjeg dana je ta-kođer i postepeno nestajanje dobrih ljudi, a umnožavanje loših. Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastu-piti Sudnji Dan sve dok Allah, dž.š., sa Zemlje ne uzme dobre ljude, pa će ostati otpad i loši ljudi koji neće dobro smatrati dobrim, a zlo zlim.” (Ahmed i El-Hakim). Dobri ljudi će nestati kada se u narodu raširi grijeh i kada se za-nemari naređivanje dobra i odvraćanje od zla.

Kada ‘dobri’ ljudi vide da se čine grijesi, a to ne nastoje spriječiti, nastaje fesad (nered) i tada postoji opasnost da svi skupa, i učesnici u grijehu i posma-trači činjenja grijeha, stradaju.

Predsjednik Egipta koji je do-šao na vlast na demokratski način, svrgnut je na nedemokratski način. Mursijeve demokrate koji su pobi-jedili na izborima se sada dedžalov-skim govorom nazivaju teroristima a pravi teroristi se pokušavaju pri-kazati demokratama. I kao vrhunac besmislenosti, kralj Saudijske Arabije se, na primjer, ne zadržava na stepe-nu da ne nastoji spriječiti grijeh, već se odlučuje da aktivno u njemu su-djeluje šaljući 16 milijardi dolara egi-patskoj tlačiteljskoj vojsci, umjesto egipatskom golorukom narodu.

Herdž (ubijanje)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok među vama ne bude bilo mnogo ‘herdža’!” “A šta je to ‘herdž’, o Poslaniče?”, upitaše. On odgovori: “Ubijanje! Ubijanje!” (Mu-slim, 18/13).

Ebu Musa, r.a., također prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pred Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pred Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pred AllahovSudnji dan bit će mnogo ‘herdža’!” “A šta je to ‘herdž’, Poslaniče?”, upitaše. “Ubijanje”, odgovori on i dodade: “Ne mislim na vaše ubijanje mušrika, nego na vaše međusobno ubijanje.”“Hoćemo li mi tada biti pri pameti, o Allahov Poslaniče?”, upitaše ashabi. Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Zaista će pamet većini ljudi toga vremena biti oduzeta, pa će njima vladati malou-mnici, talog od ljudi, od kojih će veći-na misliti da je u pravu a niko od njih neće biti u pravu!” (Ahmed, 4/414 i Ibn Madže, 2/1309). Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tako mi Onoga u či-joj je ruci moja duša, neće se završiti dunjaluk sve dok ljudima ne nastupi vrijeme u kojem ubica neće znati zašto je ubio, niti će ubijeni znati zbog čega je ubijen.” (Muslim, 18/35).

Tlačiteljska vojska

U ahiri zemanu pojavit će se vojska koja će, umje-sto potlačenima, pomagati tlačiteljima. “Pred kraj ovog svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro izla-ziti u Allahovoj srdžbi, a navečer će se vraćati u Alla-hovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno da budeš u njihovoj družini (pratnji).” (Taberani).

Jednooki Dedžal će kon-stantno ljudima prikazivati zlo kao dobro, a dobro kao zlo. Bit će iskrenih i hrabrih vjernika koji će mu se nastojati suprotstaviti. Dedžal će ih svojom ‘silom’ zgrabiti i baciti u vatru. Ta ‘vatra’ će njih dovesti do Dženneta. Oni će imati najveći stepen šehade-ta, shodno tome da su se, u najtežem

45

vremenu, suprotstavili naj-težem vidu iskušenja. (Mu-tefekun alejhi).

Nakon ovih navoda, po-stavlja se pitanje: kako da mali čovjek, obični vjernik, pobije-di ovolike smutnje današnjih “jednookih” dedžala?

Odgovor bi se, možda, mogao nalaziti u gore nave-denom hadisu. Kao što će iskreni vjernici, Allahovom voljom, imati sposobnost da pročitaju na Dedžalovom čelu “kaf, fa, ra (kefere, kjafir)”, tako će pročitati simbole i na

“licima” spomenutih današnjih dedžala. Uz njegovo iskreno vjerovanje i uzdanje u Allaha Uzvišenog, oni mu ništa ne mogu, čak i kad ga ‘prže’ svojom vatrom. Jer, prema prethodno navedenim preda-jama da se zaključiti da Dedžalu nije su-đeno da pobijedi, već da izgubi.

30. august - 23. ševval

Abdul-Kadir mu je rekao: “Ti si jedan obični lažov i neprijatelj

Allahov. Kako to Allah može

mene osloboditi ibadeta, a

nije ibadeta oslobodio Poslanika, s.a.v.s., koji

je bio bolji od mene!?”

Page 46: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

46

Iz povijesti muslimana - Kronika i događaji V

Islamske teme

Bivši muftija Islamske zjednice u Hrvatskoj Ševko Omerbašić napisao je odličnu knjigu “Povijest islama“. Iako je ova knjiga izdana davne 1996.godine, ona je jedinstvena jer je jedina knjiga na jezicima našeg govornog područja koja kroz poglavlje kronika i događaja donosi veoma dragocjene podatke iz islamske povijesti. Zbog važnosti tih podataka odlučili smo u nekoliko narednih brojeva prenijeti najzanimljivije dijelove spomenute kronike i događaja iz Omerbašićeve knjige “Povijest islama“

PRIPREMIO: Almir Duv-njak

304. godina Hidžre:Te godine u

Bagdadu se po-javila neobična životinjaZebzeb koja je navodnohodala po krovovima kućai jela djecu. Zavladao je ve-liki strah, pa se narod po-vlačio u kuće odmah podolasku mraka. Najviše sumeđutim pretrpjeli štetubagdadski lopovi ne mo-gavši krasti po kućama.

Te godine u Bagdaddolazi izaslanik cara Bi-zanta Sveti Kirilo. Bilo jeto 6. muharrema 304. go-dine. U njegovu čast halifaMuktedir Billahi priređujedo tada nezabilježenu voj-

nu paradu. Takvu svečanost Bagdadskoro da nije zapamtio. Za vrijemeboravka svetogaKirilavođenje dijalogizmedu njega i muslimanskih znan-stvenika. Izjavio je kako je opčinjensjajem i raskoši Bagdada. Sveti se Kiri-lo u toku svogboravkasastaoskršćani-maBagdada,kojisuuto vrijemeimali 9 crkava u kojima sukojima sukojima vršili svoje obrede.Kršćani su imali posebnu oblaku, crnatunika s velikim drvenim križem.

306. godina Hidžre:Ove je godine otvorena bolnica

u Bagdadu, a koju je podigla o svomtrošku Zalum, majka halife Muktedi-ra Billahi. Direktor bolnice postao jeSinan ibni Sabit. U bolnici je radilo180 liječnika i drugog medicinskogosoblja. Zalum je godišnje izdvajalaza plaće i znanstvena istraživanja, tehranu i lijekove oko 70.000 zlatnihdinara.

U predgrađu Bagdada Kerhu izbioje veliki požar.

Te godine u jednoj noći iznad Bag-dada se pojavila plamteća zvijezdakoja je noć pretvorila u dan. Zvijezdase potom raspala na tri dijela. U tre-nutku raspada čuo se strahoviti tutanji prasak, jači od bilo kojeg groma.

309. godina Hidžre:Te godine u Bagdadu je pogubljen

Husein Halladž, najkontroverznijaličnost islamske mistike (tesavvufa).(tesavvufa).(Pravo mu je ime Husein ibni MensurEl Halladž. Po zapisima kroničara bioje poznat po zuhdu i sufizmu. Narodmu je vjerovao jer je posjedovao oso-bine kerameta. Prema tim podacimabio je kadar mnoga čuda činiti. Takonpr. ispružio bi ruku u zrak i vratioje punu zlatnih dirhema,na kojimaje pisalo “Kul Huvallahu Ehad”. Tisu dirhemi prozvani kudret (moć-

ni) dirhemi. Pripisivali sumu takvu moć da je na-vodno znao što ljudi u kućipričaju, rade i jedu. Neki sučak tvrdili da znade što lju-di misle. Onjegovoj osobisu se javljala različita mi-šljenja. Jedni su tvrdili daje božansko biće drugi da jelažni mađioničar treći da jeevlija četvrti daje džin. Do-šao je iz Horosana u Irak apotom produžio u Mekku.U Mekki je prema zapisimapovjesničara znao ostajatidanima na suncu bez hra-ne i vode a postio je Davu-dov post (svaki drugi dan).Kada bi došlo vrijeme da seomrsi popio bi samo vode iuzeo tri zalogaja kruha. Utovrijeme šejh sufija bioje Ab-dullah el Magribi. Jednogadana pošao je sa svojim

Veliki broj hadžija nije obavio hadž zbog velikih vrućina i nestašice vode

30. august - 23. ševval

Iz Vasita je stigla vijest o velikom

rascjepu zemlje s dubokim

pukotinama. Prema tim vijestima

rasjed zemlje nije izazvao zemljotres. U duboke pukotine

propalo je oko 1300 sela

zajedno sa stanovništvom

i stokom i kućama.

Page 47: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

47

dervišima i muridima da ga posjetidokje stajao na užarenom suncu.Nijega našao na uobičajenom mjestu, re-kli su mu daje otišao na brdo Kais. Nabrdu suganašli gologlava kako stojinasuncu a iz njega curi znoj. Rukom imje dao znak da ne želi razgovarati pasu ga ostavili na miru. Š

razgovarati Šrazgovarati

ejh Magribije izjavio kakoje Halladž veliki čovjekkojikuša svojusnagui Božijubliskost.Vrativši se u Bagdad zadobio jemnoštvo pristalica, narod je govorioda ga džini opslužuju i da mrtve oživ-ljava. Jednoga dana vijest o Halladžustigla je i do vezira Hamid ibni Abba-sa. Ovajzatraži odhalife Muktedira dauhiti Halladža i ispita njegov islam štohalifa i odobri. Snjim je uhapsio inje-govu pristalicu po imenu El Semeria. Vezir Abbas mu je rekao da ga njego-ve pristalice smatraju božanstvom štabožanstvom štabožanstvom on na to ima reći? Na to Halladž reče:“Sačuvaj me Bože od takvih priča, jasam čovjek koji u Allaha vjeruje”.

Nakon toga vezir Hamid pozivasuce Ebu Amra i Ebu Džafera El Be-hlula na savjetovanje što da učini sHalladžom. Oni mu savjetovaše da ga pogubi. No Hamid je bio oprezanda ne počini grešku pa još jednom is-pita zatvorenika. Kada bi ga god ispi-tivao nije našao ništa što se kosi sa Še-

ispi-Še-

ispi-

riatom. Jednoga dana Hamid je pitaoHalladža nešto u svezi hadždža, naštomu Halladž odgovori: “Tko želi, amaterijalno ne može da obavi hadž,neka se okupa i oko kuće ukloni svuprljavštinu i obiđe je sedam puta.

Kada to obavi neka pozoveu goste 30jetima, pripremiim najbolju hranu i sam ihposluži. Kada ih nahranineka svakom od njih dadepo 7 dirhema.Time kao da je obavio hadž”. Hamid ga je pitao odakle mu taj pro-pis, našto Halladž reče da jeto govorio Hasan El Basri.Jedan od sudaca mu rečeda je to laž i da to HasanEl Basri nije nikada rekao.Tada mu Abbas priopći daje osuđen na smrt. Halladžmu na to reče: “Vi to ne-mate pravo učiniti. Moja je vjera islam, a moj uzorsunnet Muhammeda, a.s.”

Hamid je zatražio dozvolu od hali-fe Muktedira da ga pogubi, a ovaj muodobri.

Potom ga predaje izvršnom orga-nu, šefu policije. Ovaj naređuje da ga se bičuje s tisuću udaraca. Zatimmu se odsijeca jednu ruku, a zatimnogu, pa drugu ruku i nogu.Tijelomujespaljenoa a apepeobačenuTigris.Glavamujeodsječenai poslata uHo-rosan odakle je došao. Njegove pri-stalice širile su razne priče o njemu.Tako na primjer pročulo se da su gasreli kako jaše na magarcu i da im jerekao:“Ne budite kaoonivolovi kojimisledasumebičevali i ubili”.

Te godine u mjesecu redžepu, bag-dadski kvart Kerb pogodio je požarogromnih razmjera. Narod je pričao

30. august - 23. ševval

da je to kazna Božija zbogubojstva Halladža. (Op.ur. zapravo Halladž je, kako se navodi u relevantnim historijskim djelima, po-gubljen prvenstveno zbog svog panteističkog nauča-vanja – naučavanje o sje-dinjenosti Boga i svemira, i Božijoj posvudašnjoj pri-sutnosti. Poznata je njego-va izjava: “Ene-l-hakku’’ / “Ja sam Istina’’, tj. ja sam Allah, jer je El-Hakk jed-El-Hakk jed-El-Hakkno od Allahovih uzvišenih imena. Vidi: El-Bidaje ve-n-nihaje, Ibn Kesir; El-fer-ku bejne-l-firek, Abdulkahir ibn Tahir el-Bagdadi; Tari-

hu bagdad, El-Bagdadi)hu bagdad, El-Bagdadi)hu bagdad310. godina Hidžre:Te godine iz Egipta je stigao poklon

veziru Ebu Zenburu, dijete s jezikom dugim dva pedlja i zečijom usnom.

Iz Vasita je stigla vijest o velikom rascjepu zemlje s dubokim pukoti-nama. Prema tim vijestima rasjed ze-mlje nije izazvao zemljotres. U dubo-ke pukotine propalo je oko 1.300 sela zajedno sa stanovništvom i stokom i kućama.

Te godine je umro glasoviti liječ-nik Muhammed ibni Zekerijjah Errazi upravitelj bagdadske bolnice, jedan od najvećih liječnika svih vremena.

Te godine u Iraku su se pojavila ogromna jata skakavaca koji su uni-štavali svo zelenilo.

Ove je godine otvorena bolnica u Bagdadu, a koju je

podigla o svom trošku Zalum, majka halife Muktedira

Billahi. Direktor bolnice postao je Sinan ibni

Sabit. U bolnici je radilo 180

liječnika i drugog

medicinskog osoblja.

Page 48: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

313. godina Hidžre:Te godine, jedne noći u ljeto na

nebu iznad Bagdada nenadno uz ve-liki prasak pojavila se ogromna zvi-jezda. Bila je tako sjajna da je noć pretvorila u dan.

314. godina Hidžre:Usljed velike hladnoće u Mosu-

lu se zaledio Tigris. Led je prekrio rijeku a po njemu su hodali ljudi i stoka.

Te godine Bagdad je pogođen po-žarom. Izgorjelo je oko tisuću kuća.

U mjesecu ramazanu Bagdadom je vladala velika oluja čupajući drve-će i rušeći kuće.

Te godine nije se išlo na hadždž iz Iraka iz straha od Karamita.

U mjesecu rebiu-l-evvelu u bag-dadskom kvartu Resafe izbio je ve-liki požar.

U mjesecu rebiu-l-evvelu na nebu se iznad Bagdada pojavila velika sjaj-na zvijezda. Njena pojava je popra-ćena strahovitim praskom.

316. godina Hidžre:U Bagdadu je te godine otkriven

nezapamćen zločin. Uhapšen je čo-vjek u koga se sumnjalo da je ubio jednu ženu. Okrivljeni je bio poznat u Bagdadu kao astrolog, mahom su mu dolazile žene po zapise i da im ogleda i proriče sudbinu. U istrazi je priznao više ubojstava. Kada bi došla žena osamio bi se s njom, si-lovao je a potom ubio. U tom poslu mu je pomagala i njegova žena. Kada je priznao zločin policiji je pokazao mjesto gdje je umorio ženu. U vrtu je policija otkrila još dvadesetak le-ševa. Nakon toga je priznao da je dosta kuća promijenio, pa je policijau vrtovima tih kuća otkrila ukupno 158 leševa žena. Bičevan je s tisuću batina, a potom obješen. Ovaj mon-strouzni ubojica smatra se najmasov-nijim ubojicom u povijesti krimina-la islamske države.

317. godina Hidžre:Karamite (op. ur. šiitska sekta)

su te godine počinili neviđeni zlo-čin za vrijeme hadža u Mekki. Za-povjednik hadža te godine bio je Mensur Eddulejmi. Kada su po-čeli tavafi, na obrede su pristigli i Karamite na čelu sa svojim vo-đom Ebu Tahirom. Čim su stigli i Karamite na čelu sa svojimđom Ebu Tahirom. Čim su stigli i Karamite na čelu sa svojim

u Mekku uhapsili su Eddulejmija,pobili stražu Kabe i počeli nevi-đeni masakr hadžija. Stali bi takooko Kabe i tko bi god došao na tavaf sabljama bi ga sasjekli. Ebul Fidha u svojoj povjesti je zabilje-žio, a bio je jedan od sudionika hadžskih obreda, da bi karamitskivoda Ebu Tahir došao sa svojom pratnjom, stao pored ulaznih vra-ta Kabe i ubijao ljude bez ikakva

povoda i razloga. Zatim bi se uključili s hodo-časnicima u tavaf okolo Kabe i odsjecali ljudima glave. Vrhunac zločina su počinili kada je jadan pripadnik ove bande do-šao na konju pred crni kamen, pustio konja da se izmokri, a potom uzeo malj i razbio crni kamen i odnijeli ga sa sobom u Bahrejn. Od tada, 17 godina Kaba je ostala bez svog tisućama godi-na starog simbola. Ubi-jali su narod i hadžije u Meki punih 11 dana. Prema dostupnim poda-cima ubili su na tisuće ljudi, žena i djece.

Po povratku u Bahrejn,njihov vođa Ebu Tahir se razbolio.Crvi su ga skoro svega rastočili i umroje navelikim mukama.

48

Bagdad je te godine za-hvatila pješčana oluja, pre-krivši sve krovove pijeskom iz pustinje, a tako i puteve.

319. godina Hidžre:Te godine Bagdad je stradao

u crvenoj pješčanoj oluji koja je nanijela gradu veliku štetu. Bilo je to u rebiu-l-ahiru (četvrti mjesec).

Iste godine u mjesecu šev-valu, Takrit zahvaćaju velike poplave koje su došle iz Kur-distana. U poplavi je stradalo 400 kuća, a u Bagdadu je visina vode dosegla 5 metara iznad normale. Nakon poplave na ulicama je ostalo mnoštvo leše-va, a ukopavani su u zajedničke grobnice bez razlike na vjeru.

Te iste godine u jesen jednoga dana nad Bagda-

dom se pojavila na nebu neobična cr-ven, a iza nje takva tama da čovjek nije mogao prepoznati drugog čovjeka.

30. august - 23. ševval

Potom ga predaje

izvršnom organu, šefu policije. Ovaj naređuje da

ga se bičuje s tisuću udaraca.

Zatim mu se odsijeca

jednu ruku, a zatim nogu,

pa drugu ruku i nogu. Tijelo

mu je spaljeno a pepeo

bačen u Tigris. Glava mu je odsječena i poslata u

Horosan odakle je došao.

Page 49: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

49

Bošnjačke teme i dileme Bošnjaka u tom procesu

Komentar polumjeseca

Bosanska kuća islama ima svoga domaćina. Domaćin je Islamska zajednica na čijem je čelu reisu-l-ulema. Domaćin uspostavlja pravila i adabe ponašanja i norme vladanja u bosanskoj kući islama. Oni koji, pozvani ili nepozvani, dolaze u bosansku kuću islama moraju poštovati pravila gostoprimstva, poštovati domaćina i biti svjesni adaba musafira. Musafir nikada ne može uzurpirati prava domaćina. Ako neki neučtivi musafir i pokuša takvo što, onda mu se otkazuje gostoprimstvo i vrši ekstradicija

Piše: Ekrem Tucaković

Kao što je odgovorni doma-Kao što je odgovorni doma-ao što je odgovorni doma-Kćin i vlasnik predan čuva-Kćin i vlasnik predan čuva-ćin i vlasnik predan čuva-Knju vlastite kuće, isto tako Knju vlastite kuće, isto tako nju vlastite kuće, isto tako KIslamska zajednica, imami i muderrisi, vjeroučitelji, članovi i simpatizeri, mu-slimani i muslimanke odgovorni su i obavezni za dobro čuvanje i adekvatno funkcioniranje bosanske kuće islama.

Zidove bosanske kuće islama treba zaštititi debelom fasadom i kvalitet-nom izolacijom kako ni sa sjevera ni

sa juga, ni sa istoka ni sa zapada, ni odozgo ni odozdo oštre zime, olujni vjetrovi, kiše i mrazovi ne bi unosili studen i glavobo-lju stanovnicima bosanske kuće islama, a ni ljetne vru-ćine unosile žegu i vrelinu.

Na svim njenim kapi-jama i otvorima u sve tri smjene trebaju stajati budni i strogi stražari posvećeni dobrobiti bosanske kuće islama i njenih stanovni-ka. Uz izolirane zidove, ta-kođer sve otvore bosanske kuće islama treba što bolje zaštititi od svakog potenci-jalnog provalnika i zlobni-ka. Prozori u svijet bosan-ske kuće islama su njena ulema, požrtvovani imami, učeni i moralni muderrisi, predani vjeroučitelji i uzor-ne muftije. Da bi pogled u svijet stanovnika bosanske kuće islama bio bistar i pro-doran, prozori, tj. ulema mora biti čista, na njoj ne smije biti naslaga nečistoće i grijeha. Duhovne i druge vrijednosti koje kroz prozo-re (otvore) ulaze iz vanjskog svijeta treba ulema valo-rizirati i adaptirati, poput adaptera koji pretvara elek-tričnu energiju visokog napona u niži napon primjeren kućnoj upotrebi. Kao što neprilagođeni napon električ-ne energije može biti fatalan i razara-jući za kompletnu kućnu instalaciju i

tehniku, na isti način i neprilagođeni izvanjski utjecaji mogu biti fatalni za duhovni i materijalni život bosanske kuće. Stoga se ono izvanjsko, što ne dobije veri� kaciju uleme, odmah na otvorima odbija, a ukoliko štogod nepoželjno i destruktivno po vitalni vjerski interes stanovnika bosanske kuće islama ipak i uđe unutra to se kroz odvodni sistem i otpadne vode izbacuje i odvodi iz kuće.

Domaćin i musafiri

Bosanska kuća islama ima svoga domaćina. Domaćin je Islamska za-jednica na čijem je čelu reisu-l-ulema. Domaćin uspostavlja pravila i adabe ponašanja i norme vladanja u bosan-skoj kući islama. Oni koji, pozvani ili nepozvani, dolaze u bosansku kuću islama moraju poštovati pravila gostoprimstva, poštovati domaćina i biti svjesni adaba musa� ra. Musa� r nikada ne može uzurpirati prava do-maćina. Ako neki neučtivi musa� r i pokuša takvo što, onda mu se otka-zuje gostoprimstvo i vrši ekstradicija. Također, u bosansku kuću islama se ulazi na označena vrata i prilikom

ulaska vrši se neophodna identi� kacija. Domaćin mora znati ko mu u kuću dolazi i s kojim poslom.

Namještaj u bosan-skoj kući islama su Ustav Islamske zajednice i njeni normativni akti, bošnjač-ka islamska tradicija i opći interes muslimana. Dobro-došlica, ulazak i boravak u bosanskoj kući islama po-drazumijeva smještanje na neki od dijelova namještaja sačinjenog od normativnih akata Islamske zajednice. Djelatnost i ponašanje sva-koga mora biti pokriveno nekim pravilnikom i nor-mom. Oni kojima ne od-govara taj namještaj ili im je neudoban, trebaju napu-stiti bosansku kuću islama. Jednostavno bosanska kuća islama ne može podnijeti anarhiju i svojeglavost.

Bosansku kuću islama u svoj svojoj raznolikosti čine muslimani iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka/Srbije, Hrvatske, Slovenije, bošnjačke dijaspore i dru-gi muslimani koji je kao

takvu prihvataju, zatim musliman-ske institucije ovih prostora i njiho-ve norme, institucionalna vjerska i organizaciona praksa i islamska tra-dicija. U bosanskoj kući islama sva-

Život u bosanskoj kući islama

30. august - 23. ševval

Bosansku kuću islama u svoj svojoj raznolikosti

čine muslimani iz Bosne i

Hercegovine, Sandžaka/

Srbije, Hrvatske, Slovenije, bošnjačke

dijaspore i drugi muslimani koji je kao takvu

prihvataju, zatim muslimanske

institucije ovih prostora i njihove norme.

Page 50: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

50

ki stanovnik i stanovnica ima svoje mjesto i funkciju, uči, živi i razvija međusobnu blizinu i zajedništvo, ima visoku svijest o dijeljenju zajedničke sudbine, zajedničke povijesti, kulture i ukupnog identiteta. Narodna poslo-vica kaže: Gdje čeljad nije bijesna ni kuća nije tijesna, pa tako ni u bosan-skoj kući islama nema razloga da iko bude uskraćen za svoja prava i brigu za ukupno dobro zajedničke kuće.

Štaviše, prava kuća je topli i slatki za ukupno dobro zajedničke kuće.

Štaviše, prava kuća je topli i slatki za ukupno dobro zajedničke kuće.

dom i prvi zavičaj, te zato i bosan-ska kuća islama, poput pravog to-plog doma i brižnog roditelja, tako lahko ne odbacuje i ne odriče se ni-jednog svoga djeteta i neposlušnog stanovnika, nego se bori za svakoga i svakome pruža krov nad glavom i topli roditeljski zagrljaj. Kao što u roditeljskom domu ima neposlušne i neodgovorne djece, drske i nezahval-ne, također u bosanskoj kući islama može biti nezahvalnih i drskih mu-slimana, nezadovoljnih i oportunih, neposlušnih i anarhičnih. Međutim, domaćin bosanske kuće islama svje-stan je svih tih izazova te zato, za-jedno sa svim stanovnicima, preda-no i preventivno razvija sposobnosti upravljanja kompleksnim izazovima i internim procesima, osposobljava se da usmjerava i rukovodi nesporazu-mima i krizama unutar vlastite kuće.

U tome koristi svoje resur-se i iskustva, odbijajući na-metanje rješenja sa strane ili direktnu implementaci-ju tuđih iskustava. Stanov-nici bosanske kuće islama moraju biti sposobni da proizvode vlastitu tradiciju i iznalaze svoja originalna rješenja.

Najpočašćeniji i najuglediniji su oni koji su najbogobojazniji

Unutar bosanske kuće islama kod valorizacije i karakterizacije njenih stanovnika rukovodi se principom da su kod Boga najpočašćeniji i naj-ugledniji oni koji su najbogobojazniji i svojim riječima i djelima pokazuju najveću svijest o Bogu. (Al-Hudžu-rat, 13.). “Zaista, Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” (ha-dis).  Prema tome, ako je kod Boga i Njegovog Poslanika gore navede-no mjera vrednovanja čovjeka, onda mora biti i kod stanovnika bosanske kuće islama. Nadalje, krepostan i neporočan život je preduslov kandi-datima za vršenje javnih dužnosti. A odlika vršenja javnih dužnosti jeste da se u bosanskoj kući islama vodi a

30. august - 23. ševval

ne vlada, nadahnjuje a ne naređuje, uvjerava a ne pri-siljava, dok su javni dužno-snici milostivi međusobno i prema svim stanovnici-ma bosanske kuće islama a beskompromisni i nepo-kolebljivi u sučeljavanju s drugima i čuvanju interesa muslimana. Takva ska-la vrijednosti ograničava efekat, pa i samu potrebu, užeg interesnog lobiranja, izbornog inžinjeringa i pri-

tisaka na individualni ljudski inte-gritet. Unutar bosanske kuće islama posebno se poklanja pažnja prema onima koji su opisani kao ljudi čije te rječi o životu na ovome svijetu odu-ševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima nji-hovim, a najljući su protivnici. Čim se kao svjedoka za ono što je u srcima nji-hovim, a najljući su protivnici. Čim se kao svjedoka za ono što je u srcima nji-

neki od njih dočepa položaja, nastoji da napravi na Zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. – A Allah ne voli nered!(El-Bekara, 204.-205.).

U bosanskoj kući islama ima više prostorija, ali imaju posebne odaje za braću i sestre, članove islamskog ummeta iz bližeg i daljeg svijeta. Sta-novnici bosanske kuće islama s rado-šću s njima uspostavljaju i razvijaju odnose bliske saradnje, razumijeva-nja, zajedničkog rada za dobrobit čo-

Stanovnici bosanske

kuće islama s radošću s njima

uspostavljaju i razvijaju

odnose bliske saradnje,

razumijevanja, zajedničkog

rada za dobrobit čovječanstva i

svijeta.

Page 51: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

vječanstva i svijeta. Ipak, stanovnici bosanske kuće islama ne dozvoljavaju da im u kuću njihovi prijatelji unose svoje povijesne spo-rove, frustracije, dileme i neuspjehe iz vlastitog ra-zumijevanja vjere, vlasti-te kulture i vlastite kuće. Doista, niko pametan neće dozvoliti da se u nje-govu kuću unose problemi i nesporazumi iz susjedne kuće ili svađe koje ima-ju čeljad iz bližeg i daljeg komšiluka.

No, kada je riječ o ovoj saradnji važno je razlučiti da saradnja na naučnom, kulturnom, ekonomskom, političkom ili drugom području među pripadnicima umme-ta podrazumijeva obostrani interes i dobru namjeru. Međutim, uvje-ti saradnje koji se uspostavljaju na spomenutim poljima nisu dovoljni i zato se ne mogu odnositi na područje vjerske doktrine i prakse, akaidsko-� khski aspekt vjere. Taj aspekt je po-dručje posebnog režima i senzibilite-ta, takorekuć potpuna intima u koju stranac, makar bio brat po vjeri, ne zalazi. Ono što važi za kulturnu ili ekonomsku saradnju ne važi za vjer-sku doktrinu i praksu. U postojećim okolnostima stanovnici bosanske kuće islama mogli bi ovdje primije-niti načelo baška sva druga saradnja, baška vjerska doktrina i praksa. Na temelju toga, oni ljubomorno čuvaju svoju akaidsko-� khsku tradiciju i ne miješaju je ni sa čim i ni sa kim.

51 30. august - 23. ševval

Kao što u roditeljskom

domu ima neposlušne i neodgovorne djece, drske i nezahvalne,

također u bosanskoj kući islama može

biti nezahvalnih i drskih

muslimana, nezadovoljnih i oportunih,

neposlušnih i anarhičnih.

Page 52: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

52

Kako je porodica Bush stekla svoje bogatstvo od nacista, prvi put objavljeno u septembru 2000. (II dio)

Svijet medija

Bushovi su savršeno dobro znali da su Brown Brothers bili američki novčani kanal u nacističku Njemačku, te da je Union Banka bila tajni kanal kako bi se nacistički novac vratio natrag u Ameriku iz Holandije. Bushovi su morali znati kako je funkcionisao tajni krug novca jer su bili u odboru direktora u oba smjera: Brown Brothers izlaz, Union Bank ulaz

Piše: Advokat John LoftusPrijevod: Edo Krajinić

Prva ključna činjenica koja bi trebala da se dokaže u sva-kom krivičnom predmetu

jeste da je Thyssen porodica potajno imala vlasništvo na Bush banci. Osim Gowenovog izvora, i dvostrukih ame-ričkih dosjea, treći set potkrepljivanja dolazi iz Thyssenove porodice same. 1979., Baron Thyssen-Bornemisza (nećak Fritza Thyssena) pripremio je pismenu porodičnu historiju da je podijeli sa svojim top menadžmen-tom. Kopija ovog dokumenta od trideset stranica pod nazivom “Hi-story of the Family Thyssen and

Their Activities”, pribavljena je od strane Gowenovog izvora. Ona sa-drži sljedeća Thyssenova priznanja:“Tako je, na početku Drugog svjet-skog rata, Banke voor Handel en Scheepvaart postao holding kompa-nija mog oca - nizozemska firma čiji je jedini dioničar bio mađarski držav-ljanin .. Prije 1929. ona drži dionice August Thyssen Banke, kao i američka podružnica Union Banking Corpora-tion, New York. Dionice svih podružnica bile su (1945.) u August Thyssen Banci u Istočnom sektoru u Berlinu, odakle sam ih mogao prenijeti na Zapad u posljednjem trenutku.” “Nakon rata holandska vla-da naredila je istragu o sta-tusu holding kompanije i, u očekivanju rezultata, imeno-vala bivšeg holandskog gene-ralnog menadžera - mog oca, koji se okrenuo protiv naše porodice .. U toj istoj godini, 1947., vratio sam se u Nje-mačku po prvi put nakon rata, prerušen u nizozemskog vozača u vojnoj uniformi, da uspostavim kon-takt s našim njemačkim direktorima.”

Tajna upravnog odbora

“Situacija Grupe postepeno je poče-la da se rješava, ali sve do 1955. njemač-ke kompanije nisu oslobođene od save-zničke kontrole i nakon toga su reorga-nizovane. Srećom, kompanije u grupi pretrpjele su malu štetu od demonta-že. Napokon smo bili u poziciji da se

koncentrišemo na čisto eko-nomske probleme - rekon-strukciju i proširenje predu-zeća i širenje organizacije.”“Bankarski odjel Banke voor Handel en Scheepvaart, koji je također funkcionisao kao holding Grupe kompani-ja, pripojen je u 1970. sa Nederlandse Credietbank NV koja je povećala svoj kapital. Grupa je dobila 25 procenata. The Cha-se Manhattan banka drži 31%. Ime Thyssen-Borne-misza Grupa je izabrano za novu holding kompaniju.”Tako su dvojne SAD-ar-hive, Gowenov holandski izvor i Thyssen porodična

historija svi nezavisno potvrdili da su otac i djed predsjednika Busha bili u upravnom odboru banke koja je taj-

Perači nacističkog novca

30. august - 23. ševval

Postoji šest miliona kostura

u ormaru porodice Thyssen,

kao i bezbroj krivičnih i historijskih pitanja oko

saučesništva Bushove

porodice koja trebaju biti

odgovorena.

Page 53: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

53

no bila u vlasništvu vodećih nacistič-kih industrijalaca. Bushova veza sa ovim američkim institucijama je jav-na stvar. Ono što niko nije znao, sve dok Gowenovo sjajno istraživanje nije otvorilo vrata, bilo je da su Thyssenovi bili tajni poslodavci Bushove porodice.Ali šta je porodica Bush znala o svojoj nacističkoj vezi i kada su to oni sazna-li? Kao viši menadžeri Brown Brothers Harriman, oni su morali znati da su njihovi američki klijenti kao što su Ro-ckefelleri, masovno ulagali u njemačke korporacije, uključujući i Thyssenova giganta Vereinigte Stahlwerke. Kao što zapaženi povjesničar Christopher Simpson ponavljano dokumentira, javna je stvar da su se Brown Brother investicije u nacističkoj Njemačkoj odvijale pod upravom porodice Bush.Je li Prescott Bush kada je izbio rat bio pogođen slučajem Waldheimerove bo-lesti, iznenadnom amnezijom o svojoj nacističkoj prošlosti? Ili je on stvarno vjerovao da su naši prijateljski Nizo-zemski saveznici imali u vlasništvu Uni-on Banking Corporation i njene matič-ne banke u Roterdamu? Treba podsje-titi da je on u januaru 1937. unajmio Allena Dullesa da “prikrije” njegove račune. Ali prikrivanje od koga? Da li je očekivao da će sretna mala Holandija objaviti rat Americi? Operacija prikri-vanja imala je smisla samo u očekivanju mogućeg rata s nacističkom Njemač-kom. Ako Union Banka nije bila kanal za pranje Rockefellerovih nacističkih investicija nazad u Ameriku, kako je mogla Chase Manhattan Banka pod kontrolom Rockefellera na kraju posje-dovati 31% Thyssen grupe nakon rata?Treba napomenuti da je Thyssen Grup (TBG) sada najveći industrijski kon-

glomerat u Njemačkoj, a sa neto vrijednošću od više od 50 milijardi dolara, jedna je od najbogatijih korpora-cija na svijetu. TBG je toli-ko bogat da je čak kupio i Krupp porodicu, poznatog kreatora oružja za Hitlera, ostavljajući Thyssenove kao neprikosnovenog prvaka preživljavanja Trećeg Rajha. Odakle su Thyssenovi dobi-li start-up novac da ponovo izgrade svoje carstvo takvom brzinom nakon Drugog svjetskog rata?Ogromne sume novca deponovane na Union Banku prije 1942. su najbolji dokaz da je Prescott Bush svjesno slu-žio kao perač novca za naciste. Zapam-tite da su knjige i računi Union Banke bili zamrznuti od strane američke Alien Property Custodian u 1942. i da nisu vraćeni natrag Bushovoj porodici sve do 1951. U to vrijeme, dionice Union Banke koje predstavljaju stotine milio-na dolara vrijedne industrijske dionice i obveznice, bile su deblokirane za dis-tribuciju. Da li je porodica Bush stvar-no vjerovala da je takva ogromna suma došla iz holandskih preduzeća? Mogli bi se prodavati tulipani i drvene klom-pe stoljećima da se ne ostvari ta suma. Bogatstvo ove veličine jedino je moglo doći iz profita Thyssena od ponovnog naoružavanja Trećeg Rajha, a zatim sa-kriveno, prvo od nacističkih poreskih inspektora, a zatim i od Saveznika.

Pitanja koja traže odgovor

Bushovi su savršeno dobro znali da su Brown Brothers bili američki novčani kanal u nacističku Njemač-

30. august - 23. ševval

ku, te da je Union Banka bila tajni kanal kako bi se nacistički novac vratio natrag u Ameriku iz Ho-landije. Bushovi su morali znati kako je funkcionisao tajni krug novca jer su bili u odboru direktora u oba smjera: Brown Brothers izlaz, Union Bank ulaz.Osim toga, veličina nji-hove kompenzacije je proporcionalna njihovom riziku kao perača naci-

stičkog novca. 1951. Prescott Bush i njegov punac su svaki dobili po jednu dionicu Union Banke, vri-jednu 750.000 $ svaka. Jedan i pol milion dolara je bilo puno novca u 1951. Tako je onda, iz Thyssenove tačke gledišta, kupovina Bushovih bila najbolja pogodba u toku rata.Suština je veoma surova: dovoljno je loše što je porodica Bush pomo-gla prikupiti novac za Thyssena da ga dadne Hitleru za njegov start u 1920. a davanje pomoći i pružanje udobnosti neprijatelju za vrijeme rata je izdaja. Bushova je banka po-mogla Thyssenu da proizvodi naci-stički čelik koji je ubijao savezničke vojnike. Koliko god loše može izgle-dati finansiranje nacističke ratne mašine, pomaganje i podržavanje Holokausta je bilo još gore. Thysse-novi rudnici uglja koristili su jevrej-ske robove kao da su kemikalije za jednokratnu upotrebu. Postoji šest miliona kostura u ormaru porodice Thyssen, kao i bezbroj krivičnih i historijskih pitanja oko saučesništva Bushove porodice koja trebaju biti odgovorena.

Ogromne sume novca

deponovane na Union Banku prije 1942. su najbolji dokaz da je Prescott Bush svjesno

služio kao perač novca za

naciste.

Page 54: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

54

IslamnetUmrahSalam – aplikacija za sve vjernike koji idu na umru

UAE

Nedavno je u Dubaiju predstav-ljena UmrahSalam, smartpho-

ne-aplikacija čiji je glavni cilj da bude vodič i saputnik vjernicima koji tokom godine dolaze na umru. “Za ovakvom se aplikacijom pojavi-la velika potreba, jer su tokom proš-logodišnjeg hadža društvene mreže preplavile slike i tweetovi sa svetih mjesta”, rekao je za Al-Arabiyyu Ali Dabaja, osnivač i direktor Hajjneta, firme koja je napravila UmrahSa-lam. “Jedan od naših običaja jeste da dočekamo i čestitamo našim pri-jateljima i rodbini nakon obavljanja hadždža ili umre, a potom nam oni prepričavaju svoja iskustva. Stoga smo htjeli da dopustimo ljudima da te doživljaje podijele s drugima koristeći savremenu tehnologiju“, dodao je. Cilj aplikacije jeste da hodočasni-cima osigura platformu na kojoj mogu širiti svoja iskustva, savje-te stručnjaka i “dopustiti im da se fokusiraju na duhovnost”, rekao je Dabaja. Mada je UmrahSalam veoma kori-sna tokom obreda umre i obilaska Mekke, istovremeno može i odvući pažnju baš poput ostalih društvenih mreža. “Društveni dio aplikacije nije oba-vezan i zavisi od korisnika. Čuvanje “Društveni dio aplikacije nije oba-vezan i zavisi od korisnika. Čuvanje “Društveni dio aplikacije nije oba-

i dijeljenje iskustava je također ve-

oma važno za zajednicu”, rekao je Dabaja. Ali Al-Hanaki iz saudijskog Mini-starstva za društvena pitanja je re-kao da ih ne zabrinjava izloženost ili korištenje “pametnih” telefona i njihovih aplikacija.“Ovo je sjajna usluga za sve hodo-časnike. Krajnje je vrijeme da poč-nemo tehnologiju koristiti u službi islama”, rekao je za Al-Arabiyyu.

Egipat

Nakon vojnog državnog udara i rušenja predsjednika Moha-

meda Mursija egipatsko društvo doživljava brojne neželjene tran-sformacije. Jedna od novih druš-tvenih pojava jeste širenje otvorene mržnje prema vjernicima musli-manima, naročito onima koji nose brade, nikabe i hidžabe. Egipćani sa bradama u medijima su pred-stavljeni kao teroristi i neprijatelji države. Ono što je posebno zabri-njavajuće, kada je u pitanju ova pojava, jeste činjenica da danas do-bar dio egipatskog naroda pokazuje otvoreno neprijateljstvo prema mu-slimanima koji nose brade. “Nepri-jateljstvo običnih ljudi daleko je gore od policijske torture. Mi smo suočeni sa mržnjom naših sugrađa-na”, kaže Mohamed Tolba. Kada je Mohamed Mursi došao na vlast u Egiptu mnogi muškarci su pustili brade, mnoge žene su stavile nikabe i hidžabe. Svi oni su osje-ćali sigurnost u novoj slobodi. Sve se odjednom promijenilo svrgava-njem sa vlasti Mohameda Mursija. Egipatski mediji su najzaslužniji za širenje mržnje prema vjernicima koji nose brade i vjernicama u ni-kabima i hidžabima. Nažalost, če-sti su slučajevi fizičkog napada od strane antiislamskih grupa na muš-karce koji nose brade. Jedan strani novinar je zbog brade napadnut a nakog toga huligani su ga natjerali da se obrije. Ovo su samo neki od znakova kuda egipatsko društvo ide. Nije lah-ko danas biti musliman u Egiptu. Zbog sve većih iskušenja s kojima su suočeni muslimani s bradama pojedini egipatski alimi izdaju fe-tvu da je u takvim slučajevima do-zvoljeno obrijati bradu.

30. august - 23. ševval

Saudijsko ministarstvo zdravlja poziva sve muslimane u svijetu

koji imaju preko 65 godina, one koji su hronični bolesnici, one sa slabim imunitetom, trudne žene i djecu mlađu od 12 godina da zbog svoje sigurnosti odgode putovanje na hadž i umru ove godine. Jedan od razloga zašto je saudijsko mini-starstvo zdravlja pozvalo navedene kategorije muslimana da odgode putovanje na hadž i umru jeste i pojava zaraznog virusa MERS od kojeg je u Saudijskoj Arabiji prote-klih dana umrla 41 osoba. Riječ je o respiratornom virusu protiv kojeg, za sada, doktori nemaju efikasno sredstvo zaštite. Također, saudij-

sko ministarstvo zdravlja poziva sve muslimane koji će ove godine puto-vati na hadž i umru da posvete po-sebnu pažnju higijeni i kontaktu sa drugim ljudima.

Ministarstvo zdravlja poziva stare ljude, hronične bolesnike, trudne žene i djecu da ne putuju ove godine na hadž

Saudijska Arabija

Zbog nošenja brade muslimani izloženi brojnim iskušenjima

Page 55: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

55

Čečenija

Je li Hezbolah napadom na džamije sunijama najavio krvavu budućnost?

Liban

Dvije razorne auto-bombe ek-splodirale su u prošli petak

ispred sunijskih džamija Al Salam i At Takwa u libanskom gradu Tripo-liu. U ove dvije razorne eksplozije poginulo je preko 40 muslimana sunija. Bombe su postavljene ispred džamija a aktivirane su kada su se muslimani skupili na džuma-na-mazu. Ovo je prvi takav napad na sunijske džamije i muslimane. Spo-menuti napad uslijedio je nekoliko dana nakon velike eksplozije koja se dogodila u Beirutu kada je na-padnuta zgrada šiitskog Hezbolaha. Iako niko nije preuzeo odgovornost za napade na džamije u Tripoliu, libanske sunije sumnjiče i optu-žuju Hezbolah za ovaj teroristički čin. Napad na džamije i vjernike u vrijeme džuma-namaza je stravičan kukavički čin, terorizam najcrnjeg oblika. Poznato je da se u Iraku i Pakistanu često događaju slični na-padi na džamije. Šiije, odnosno Hezbolah poduzima-ju ozbiljne napade na sunije u Liba-nu. Nažalost, rat u Siriji se prenosi i na Liban. Sunije ne mogu mirno gledati Hezbolah kako odlazi u Si-riju gdje čini stravične zločine nad sirijskim sunijama. S druge strane, Hezbolah nastoji pokoriti Liban, oni se ne žele zaustaviti samo na Si-riji. Napadom na džamije, odnosno na vjernike u vrijeme džuma-nama-za, neprijatelji sunijama najavljuju krvavu budućnost.

30. august - 23. ševval

U glavnom gradu Čečenije Groznom ovih dana održano je takmičenje

slijepih muslimana u čitanju Kurana na Brailleovom pismu. Na apomenu-tom takmičenju okupili su se brojni slijepi muslimani iz svih krajeva Rusije. Cilj ove manifestacije je da se ohrabre

slijepi muslimani da se jače uključe u društvene tokove i da daju svoj dopri-nos u radu i sa drugim ugroženim kate-gorijama građana Rusije. Dobro bi bilo da i u drugim zemljama muslimani organiziraju slično takmičenje slijepih muslimana.

Takmičenje slijepih učača Kur’ana

Saudijski diplomati su najgori vozači u NjemačkojNjemačka

Saudijski diplomati stacionirani u Nje-mačkoj su zbog najvećeg broja počinje-

nih prekršaja izabrani za najgore vozače od svih stranih predstavništava u ovoj eu-ropskoj zemlji. Saudijski mediji, citirajući izvore iz njemačke policije, navode da su saudijski diplomati u 2012. godini počini-li nevjerovatnih 2.099 saobraćajnih prekr-

šaja, ili prosječno oko 6 dnevno. U policij-skom izvještaju se spominju 1.832 kazne za pogrešno parkiranje, 248 za prebrzu i opasnu vožnju i 19 kazni zbog prolaska kroz crveno svjetlo. Drugi na listi su Rusi, s počinjenih 977 prekršaja, koje slijede Jermeni s 618, te američki i kineski diplomati.

Page 56: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

56

A m e r i k a n c i , cionisti, Rusi, svi oni obučavaju svoju djecu da ubijaju

Medijske prevare

30. august - 23. ševval

U pojedinim arapskim medijima ovih dana objavljen je izvještaj u

kojem se navodi da se nekoliko ko-mandanata armija arapskih zemalja sastalo u Jordanu gdje su dogovara-li zajedničke vojne aktivnosti protiv selefijskih oružanih formacija, koje ratuju u Siriji protiv diktatorskog režima Bashara Asada. Prema spomenutom iz-vještaju arapski vojni koman-danti odlučni su da nastave sa pr ipremanjem vojnog udara ili intervencije na selefijske oruža-ne grupe u Si-riji. Kritičari nave-denog dogova-ranja arapskih vojnih koman-danata navode da je zapanjuju-će to kako su se

arapski lideri i njihovi vojni predstav-nici lahko okupili i kako su odlučni udariti na selefijske oružane grupe u Siriji, dok s druge strane mirno po-smatraju kako Hezbolah čini zločine nad sirijskim narodom. Osim toga, isti kritičari smatraju da je očigled-no šta se događa sa Arapima nakon

što je egipatska vojska uspjela pokoriti Egipat. Arapski dikta-tori su dobili nova krila. Mož-da ćemo uskoro gledati kako po sirijskom na-rodu udaraju avioni združene arapske vojne alijanse diktato-ra Asada, Sisija, jordanskog kralj Abdullaha i drugih arapskih lidera, dok na zemlji Hezbolah kolje preživjele.

Arapski diktatori dogovaraju vojni udar na selefijske oružane grupe u Siriji

Jordan

Bosanskohercegovačke no-vinske agencije jučer su pu-

blicirale video snimak u kojem talibani u Afganistanu obučava-ju djecu da pucaju iz vatrenog oružja. Navedeni video snimak objavljen je pod naslovom “Šo-kantno: Talibani obučavaju dje-cu da ubijaju”. Ovakav selektivni pristup svojstven je bh. mediji-ma. Za većinu bh. medija, zbog islamofobičnih tendencija, naj-važnije je šta rade muslimani, uz to redovno se javnost zatrpava šokantnim i zastrašujućim poru-kama. Da su bh. mediji profesio-nalni, onda bi građanima Bosne i Hercegovine obznanili druge brojne video snimke u kojima se vidi kako Amerikanci obučavaju svoju djecu da pucaju, odnosno, kako bi to rekli naši medijski stručnjaci antiislamske propa-gande, kako obučavaju svoju djecu da ubijaju. Isto to rade Rusi, s time što Rusi usput obu-čavaju i srpsku djecu da ubijaju. I cionisti obučavaju svoju djecu da ubijaju. Nijedan Afganista-nac nikada nije napao Ameriku i Rusiju, ali zato je stotine hilja-da Amerikanaca i Rusa došlo u Afganistan gdje su oprobali svoje streljačke vještine, koje su nauči-li još dok su bili djeca.

Palestinske sigurnosne snage na Zapadnoj obali uhapsile su

proteklih dana Islambulia Badi-ra, vlasnika parfimerijske radnje jer je brendirao i prodavao miris nazvan po svrgnutom egipatskom predsjedniku Mohamedu Mursiju. Prema svje-dočenju Isla-mubul i jevog brata Abdela Fattaha Badi-ra, palestin-ska policija je pokupila sve mirise iz radnje i odni-jela ih zajed-no s njego-vim bratom. Nakon što je uhapšen I s l a m b u l i , Abdel Fattah je sutradan na vrata par-fimerije po-

stavio izvinjenje kupcima uz objaš-njenje da je policija pokupila sve mirise “Mursi”. Palestinska polici-ja se u ovom slučaju ponijela kao i cionistička vojska i policija koja decenijama terorizira palestinski narod.

Uhapšen zbog prodaje mirisa “Mursi”Palestina

Page 57: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Saudijska Arabija je prošle godine od izvo-za nafte zaradila 931 milion dolar dnev-

no, odnosno 38,7 miliona dolara po satu ili 645 hiljada dolara u minuti. Najveći izvo-znik nafte na svijetu u 2012. godini ostvario je približno 340 milijardi dolara prihoda od nafte. Navodi se da bi, uprkos tome, zbog očekivanja pada cijene barela nafte i sma-njenja u naftnoj proizvodnji, dnevni pri-hodi kraljevstva od nafte ove godine mogli opasti na 765 miliona dolara. Pretpostavlja se da će se ukupni prihodi od nafte u 2013. godini smanjiti na 279,4 milijarde dola-ra. Prema procjenama kompanije Jadwa Inwestment sa sjedištem u Rijadu, naftni prihodi ove zemlje u 2011. godini dostigli su 316,6 milijardi dolara. Prihodi u 2009. godini ostali su na nivou od 171 milijardu

dolara. Prema izvještajima, Saudijska Arabija, koja skoro 80 godina izvozi naftu, prošle je godine ostvarila najveće prihode od nafte u svojoj historiji.Prosječna cijena saudijske sirove nafte dostigla je 106,1 dolar, dok je u pri-hodima od izvoza zabilježen rekordan rast. Dnevna proizvodnja barela nafte dosegla je cifru od 9,8 miliona.Prema izvještaju, vrijednost strane imovine koja se nalazi pod kontrolom kraljevstva udvostručila se i krajem 2012. godine dostigla 656,9 milijardi dolara. Procjenjuje se da će se ta cifra krajem 2013. godine povećati na 700 milijardi dolara, a na kraju 2014. na 734 milijardi dolara. (www.trtbosan-ski.com)

57

Za dvadesetak godina misionarskog djelovanja šiizam prihvatilo oko pet miliona Nigerijaca

Nigerija

Foto islamneta

30. august - 23. ševval

Saudijska Arabija od izvoza nafte zaradi 931 milion dolar dnevnoOPEC U Bosni i Hercegovini ovih

dana aktuelna je javna rasprava o širenju šiizma na ovim prostorima. Mnogi u našoj zemlji zanemaruju ovaj problem. Da bi se stekao bolji uvid u šiitsko misionarsko dje-lovanje trebamo pogledati šta se dogodilo u drugim zemlja-ma sa ovom pojavom. Najbolji primjer za ovu priču je slučaj Nigerije. U Nigeriji danas ima između tri i pet miliona šiita. Prije nešto više od dvadeset godina u Nigeriji uopće nije bilo šiizma. Šiizam se u Ni-geriji pojavljuje tek sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Danas u Nigeriji živi oko 62 miliona sunija musli-mana a, kao što smo naveli, šiija ima između tri i pet mi-liona. Nigerijske šiije žive na sjeveru zemlje i u tom djelu čine većinu. Šiizam se u Nige-riji širio uz pomoć finansijske podrške iz Irana i zahvaljujući nemarnosti prema ovoj pojavi od strane sunija muslimana. Nažalost, danas su česti sukobi između sunija i šiija u Nigeri-ji. Sa dolaskom šiizma u Nige-riju je došao Iran sa svim svo-jim političkim i obavještajnim ciljevima, a tu je i Hezbolah.

Demokratski danak u krvi egipatskih muslimana

Page 58: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

58

Svjedočenje Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima

Zločin

Nastavljamo sa objavljivanjem svjedočenja Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom broju objavljujemo svjedočenje Milenka Pepića, bivšeg pripadnika Drugog šekovićkog odreda specijalne brigade policije, koji je ovih dana svjedočio na suđenju Ratku Mladiću u prisustvu svog advokata Vladimira Petrovića. Pepić je 2007. godine svjedočio pred Haškim tribunalom u slučaju Vinka Pandurevića

Pripremio: Ramiz Hodžić

Milenko Pepić, bivši pripad-nik Drugog šekovićkog odreda specijalne brigade

policije, svjedočio je na suđenju Ratku Mladiću u prisustvu svogadvokata Vla-dimira Petrovića. Pepić je 2007. godine svjedočio pred Haškim tribunalom u slučaju Vinka Pandurevića. Pepić je 13. jula 1995. godine bio na položaju duž puta Bratunac - Konjević Polje i vidio je zarobljene Muslimane na livadi kod sela Sandići. Komandant odreda Rade Čuturić zvani “Oficir” mu je “s osmje-hom na licu” rekao da je naređeno da se zarobljenici prebace u Kravicu, a svjedoku je naredio da na Žutom mo-se zarobljenici prebace u Kravicu, a svjedoku je naredio da na Žutom mo-se zarobljenici prebace u Kravicu, a

stu zaustavi autobuse kojima su žene i djeca odvoženi iz Potočara, što je on i učinio. Nešto kasnije, svjedok je iz pravca Kravice čuo “intenzivnu puc-njavu” koja je trajala oko sat vremena i “zvučala kao da se pucalo samo s jedne strane”. Istovremeno je čuo i detonacije koje su, pretpostavlja, poticale od ruč-nih bombi. Nakon što je pucnjava pre-stala na mostu se pojavio komandant Čuturić koji mu je prenio da je u Kra-stala na mostu se pojavio komandant Čuturić koji mu je prenio da je u Kra-stala na mostu se pojavio komandant

vici došlo do “incidenta” u kojem je je-dan pripadnik voda poginuo i da su svi zarobljenici pobijeni. Kada se iste veče-ri provezao putem Bratunac - Konjević Polje svjedok je ispred poljoprivredne zadruge u Kravici vidio gomilu sijena. Pretpostavio je da je sijeno nabacano preko leševa kako se iz autobusa koji su tuda prolazili ne bi vidjela mrtva tije-la. Komandant Čuturić mu je te večeri tuda prolazili ne bi vidjela mrtva tije-la. Komandant Čuturić mu je te večeri tuda prolazili ne bi vidjela mrtva tije-

rekao da to što se desilo u Kravici “nije dobra stvar” i da će “kad-tad neko od-govarati za to što je učinjeno”.

Transkript svjedočenja

SUDIJA AGIUS: Gospodine Thayer, Vaš svjedok.

G. THAYER: [simultani prevod] Hvala, časni Sude.

P ( pitanje): Dobro jutro, gospodine. O ( odgovor): Dobro jutro. P: Molim da za zapisnik kažete Vaše

ime i prezime. O: Milenko Pepić. P: Koliko imate godina? O: 37. P: Šta Vam je bilo rečeno, koji će biti

Vaš sljedeći zadatak? O: Pa da se upućujemo u pravcu

Zvornika. Tačnije, da ćemo biti raspore-đeni u mjesto Sandići.

P: Šta Vam je bilo rečeno, šta ćete ra-đeni u mjesto Sandići.

P: Šta Vam je bilo rečeno, šta ćete ra-đeni u mjesto Sandići.

diti u tom mjestu, u Sandićima? O: Obezbjeđenje putne komunika-

cije iz pravca Bratunca prema Konjević Polju.

P: Obezbjeđenje putne komunikaci-je, od koga? Zbog koga?

O: Pa, rečeno nam je da su musli-manske snage, muslimanska armija, vojska, veliki broj da je krenuo iz pravca Srebrenice i da vrši proboj, da ide prema Tuzli. I pretpostavilo se da bi moglo da dođe do prekida putne komunikacije na... na... na... gore na mjestu Sandići.

P: Od koga ste dobijali ove informa-cije i ta naređenja?

O: Naređenja smo dobijali od našeg komandanta, gospodina Čuturića.

O: Naređenja smo dobijali od našeg komandanta, gospodina Čuturića.

O: Naređenja smo dobijali od našeg

P: Gdje ste, ustvari, stigli autobusom? O: Stigli smo, koliko se sjećam u na-

selje... u mjesto Kravicu. P: Gospodine, da li biste mogli sudi-

jama da kažete otprilike koliko ste se... koliko ste Vi duž puta bili udaljeni u od-nosu na taj magacin u Kravici?

O: Pa, po mojoj proceni možda i oko kilometar da je bilo. Hiljadu metara.

P: Da li Vam je poznato da li je netko, i ako jeste tko, bio razmješten ispred magaci-na Kravice na tom istom dijelu puta?

P: Molim da Sudu kažete šta ste vidjeli? O: Vidio sam autobuse, kolone autobu-

sa da prevoze civile u pravcu Konjević Polja i dalje gdje su ih prevozili... žene, djeca..

P: Dok ste bili razmješteni duž puta, da li ste čuli da su vojnici s puta govorili nešto Muslimanima u šumi?

O: Da. P: Šta ste čuli? O: Čulo se preko razglasa da su se Mu-

slimani pozivali da siđu iz šume, da...

P: Uredu. U transkriptu piše da je Vaš odgovor takav da Vi, zapravo, govorite o ljudima koji su išli iz zemljoradničke za-druge. Možete li Sudu reći, kad je riječ o tim muslimanskim zatvorenicima koji su se predali ili za koje se očekivalo da će se predati, šta Vam je gospodin Čuturić re-se predali ili za koje se očekivalo da će se predati, šta Vam je gospodin Čuturić re-se predali ili za koje se očekivalo da će se

kao? Gdje će oni biti odvedeni? O: Rekao je da treba da pređu... da

prođu putem do zemljoradničke zadruge u mestu Kravice.

P: Molim Vas da sada Pretresnom vije-ću kažete, i to što detaljnije, ono što Vam je gospodin Čuturić rekao da se desilo u ću kažete, i to što detaljnije, ono što Vam je gospodin Čuturić rekao da se desilo u ću kažete, i to što detaljnije, ono što Vam

Kravici... u skladištu u Kravici? O: Pa koliko se sijećam, rekao je da su

Muslimani od pripadnika VRS, od Krle-ta, od pripadnika 3. voda, iz Skelana da su mu oteli njegovu pušku i da su ga nje-govom puškom ubili, i onda je došlo do pucnjave, i... i da on ide u pravcu Bratun-ca, da ide u Dom zdravlja, da ja ostanem tu na tom mjestu dok se on ne vrati, dok mi ne naredi drugačije. I rekao je da se on opeko o cijev puške, da je nekako držao za tu cijev, kol’ko mogu da se sjetim.

O: Rekao mi je ovo šta se desilo i da on ide u Bratunac i da dole... da se puca po Muslimanima.

Izvodak iz presude Vujadin Popović i drugi

U nastavku prenosimo izvodak iz presude Vujadin Popović i drugi a koji je utemeljen na osnovu svjedočenja svjedoka Milenka Pepića.

“Skladište u Kravici je poljoprivredna zadruga koja se nalazi na putu Bratunac - Konjević Polje. Ono se sastojalo od zapad-ne sobe, istočne sobe i centralne prostorije. Iz pravca Bratunca, idući na zapad prema Novoj Kasabi, skladište u Kravici nalazi se između Žutog mosta, koji je lociran Novoj Kasabi, skladište u Kravici nalazi se između Žutog mosta, koji je lociran Novoj Kasabi, skladište u Kravici nalazi

na istoku i livade u Sandićima na zapadu.Dana 13. jula, 2. vod 2. odreda SBP-a iz Šekovića bio je raspoređen duž puta koji Dana 13. jula, 2. vod 2. odreda SBP-a iz Šekovića bio je raspoređen duž puta koji Dana 13. jula, 2. vod 2. odreda SBP-a iz

je najbliži skladištu u Kravici, otprilike na jedan kilometar od njega, tačno na granici koja odvaja sela Sandiće i Kravicu. Tokom popodneva, oko 16:50 sati, Borovčanin, koji se nalazio u jednom automobilu na putu Bratunac - Konjević Polje, obavije-šten je da je kolona zarobljenika sa livade u Sandićima u pokretu, i naredio Čuturiću, šten je da je kolona zarobljenika sa livade u Sandićima u pokretu, i naredio Čuturiću, šten je da je kolona zarobljenika sa livade u

komandantu 2. odreda SBP-a iz Šekovića, Sandićima u pokretu, i naredio Čuturiću, komandantu 2. odreda SBP-a iz Šekovića, Sandićima u pokretu, i naredio Čuturiću,

da zaustavi saobraćaj na putu Bratunac - Konjević Polje. U međuvremenu, Čuturić da zaustavi saobraćaj na putu Bratunac - Konjević Polje. U međuvremenu, Čuturić da zaustavi saobraćaj na putu Bratunac -

je obavijestio Milenka Pepića, potčinjenog

Ubijene muslimane pokrili su sijenom

30. august - 23. ševval

Page 59: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

59

pripadnika 2. voda, da će velika grupa zarobljenika, bosanskih Muslimana, biti sprovedena putem od livade u Sandi-ćima do skladišta u Kravici. Čuturić je sprovedena putem od livade u Sandi-ćima do skladišta u Kravici. Čuturić je sprovedena putem od livade u Sandi-

dao Pepiću radio i odvezao ga do Žutog ćima do skladišta u Kravici. Čuturić je dao Pepiću radio i odvezao ga do Žutog ćima do skladišta u Kravici. Čuturić je

Mosta, na oko 700 metara od skladišta u Kravici, u pravcu Bratunca. Na kraju je putem radija dao Pepiću uputstvo da zaustavi konvoj autobusa sa ženama, dje-com i starcima, bosanskim Muslimanima, koji su išli od Potočara do Konjević Polja i dalje na teritoriju pod kontrolom ABiH, kako bi zarobljenici, bosanskiMuslimani, koje su sprovodili od livade u Sandićima do skladišta u Kravici mogli nesmetano proći. Pepić je zaustavio konvoj kada je sti-gao na lokaciju na kojoj je on bio. Svjedoci PW-111 i PW-156 bili su među ostalim muškarcima, bosanskim Muslimanima, zatočenim na livadi u Sandićima koje su neidentifikovani pripadnici snaga bosan-skih Srba odveli, pješke ili autobusom, do skladišta u Kravici 13. jula. Svjedoku PW-156 i mnogim drugim bosanskim Musli-manima naređeno je da formiraju kolo-nu i krenu od livade u Sandićima prema Kravici, pri čemu su do skladišta u Kravici stigli između 15:00 i 17:00 sati. Pripadni-ci snaga bosanskih Srba koji su ih pratili bili su u vojnim uniformama, s automat-skim puškama i redenicima. Jedan bosan-ski Srbin u civilu s njemačkim ovčarom predvodio je kolonu dok se kretala prema skladištu u Kravici. Svjedoku PW-111 je naređeno da se ukrca u prvi od dva auto-busa koja su došla na livadu u Sandićima. Autobus je bio prepun. Svjedok PW-111 je bio jedan od prvih zarobljenika, bosan-skih Muslimana, koji su stigli u skladište u Kravici. On je stigao poslije podne kada je još bilo sunčano i veoma toplo. Odveden je u istočnu prostoriju skladišta u Kravici. Bilo je potrebno oko sat-dva da se ta pro-storija napuni zarobljenicima, bosanskim Muslimanima. U međuvremenu, svjedok PW-156 bio je zatočen u zapadnoj pro-storiji. Skladište u Kravici bilo je prepuno bosanskih Muslimana koje su čuvali pri-padnici snaga bosanskih Srba, uključujući pripadnike 2. odreda SBP-a iz Šekovića i padnici snaga bosanskih Srba, uključujući pripadnike 2. odreda SBP-a iz Šekovića i padnici snaga bosanskih Srba, uključujući

pripadnike Vojne policije, 1. pješadijskog bataljona i “Crvenih beretki” Bratunačke brigade, koji su nosili zelene maskirne, vi-šebojne uniforme.

Jedan od njih nosio je plavi šljem UN-a. Zarobljenicima su oduzimani novac, zlato i satovi. Zarobljenim bosanskim Mu-slimanima dato je nešto vode u kofi, ali je to bilo nedovoljno s obzirom na broj zaro-bljenika. Svjedočanstvo svjedoka PW-111 i PW-156, dvojice preživjelih, o tome kako su strijeljanja počela razlikuju se, ali to može biti djelimično zbog činjenice da su bili za-točeni u različitim prostorijama skladišta u Kravici. Prema svjedočanstvu svjedoka PW-156, strijeljanja su počela u zapadnoj prostoriji skladišta u Kravici. On se sjeća da je, kada je i posljednji od zarobljenika,

bosanskih Muslimana ušao u zapadnu prostoriju, jedan od njih protestovao pred jednimm stražarom, bosanskim Srbi-nom, zbog toga što nema gdje da sjedne i da je stražar otvorio vatru na njega i druge zatočeni-ke. U uglu zapadne prostorije, svjedok PW-156 je pognuo glavu i zatvorio oči. Pucnjava je nastavljena, s prekidima, skoro do sumraka. Kada je pala noć, pucnjava je utihnula. U me-đuvremenu, svjedok PW-111, koji je bio u istočnoj prostori-ji, izjavio je da su “poslije ne-kog [...] vremena,” pripadnici snaga bosanskih Srba koji su čuvali zarobljenike u istočnoj prostoriji postali uznemireni i ljuti. Svjedok PW-111 je zatim čuo i vidio otvaranje vatre ispred istočne prostorije u pravcu zapad-ne prostorije. Pripadnici snaga bosanskih Srba koji su ih čuvali takođe su izgledali prestrašeno. Dvojica njih - jedan s plavim šljemom UN-a i drugi s kovrdžavom ko-som do ramena i crnim naočalama - željeli su da pucaju na zarobljenike. Zaustavio ih je treći koji im je rekao da te zarobljenike ne treba ni za šta kriviti. Strijeljanje napolju je trajalo oko pola sata. Nakon što se smirilo, pripadnici snaga bosanskih Srba naredili su dvojici bosanskih Muslimana da odu i une-su ranjenog “vojnika”, bosanskog Srbina. Stvari su se zatim smirile i postalo je veoma tiho. Kasnije je pet do deset pripadnika sna-ga bosanskih Srba ušlo u istočnu prostoriju, a onaj s kovrdžavom kosom do ramena i crnim naočalama i onaj s plavim šljemom UN-a bili su prvi koji su počeli pucati na zatočenike. Svjedok PW-111 je smjesta le-gao potrbuške, uvjeren da će oni pobiti sve zarobljenike. Bilo je mnogo buke, dima i pucnjave iz raznih vrsta oružja. Neko vri-jeme nakon što je Pepić zaustavio konvoj autobusa, on i Čelić, koji je takođe bio pri-jeme nakon što je Pepić zaustavio konvoj autobusa, on i Čelić, koji je takođe bio pri-jeme nakon što je Pepić zaustavio konvoj

30. august - 23. ševval

padnik 2. voda 2. odreda SBP-a iz Šekovića, sa svog položaja padnik 2. voda 2. odreda SBP-a iz Šekovića, sa svog položaja padnik 2. voda 2. odreda SBP-

na putu Bratunac - Konjević Polje čuli su jaku i intenzivnu paljbu iz vatrenog oružja, kao “da se puca samo sa jedne stra-ne”, koja je dolazila iz pravca skladišta u Kravici.

Tokom cijele noći sa 13. na 14. juli, pripadnici snaga bosanskih Srba su povremeno ulazili u skladište u Kravici, pucali i ubacivali ručne bom-be kroz prozore. Svjedok PW-111 uspio je da pobjegne iz skladišta u Kravici provukavši se kroz jedan uski prozor to-kom zatišja u pucnjavi. Kada je pao na zemlju, svjedok PW-

111 je začuo glas neke osobe koja je rekla: “Eno ga, iskoči još jedan.” Dok je svjedok PW-111 ležao potrbuške čekajući da bude ubijen, jedan vojnik prišao je i pucao mu u desno rame. Ne reagujući, svjedok PW-111 je ležao nepokretno tokom ostatka noći, pretvarajući se da je mrtav. Svjedok PW-156 takođe se pretvarao da je mrtav dok je ležao među mrtvima u skladištu u Kravici. U jednom trenutku, svjedok PW-156 se pokrenuo među mrtvima i našao jednog komšiju koji je još bio živ. Kada je taj čovjek ustao, pogođen je rafalnom paljbom. Svjedok PW-156 je zatim posta-vio dva tijela preko sebe i ostao tamo sve vrijeme14. jula. Tokom noći sa 14. na 15. juli, svjedok PW-156 je na kraju uspio da pobjegne iz skladišta u Kravici. Pripadni-ci snaga bosanskih Srba su 14. jula ujutro prozivali ranjenike da izađu iz skladišta u Kravici da ih odvedu u bolnicu. One koji su izašli primoravali su da pjevaju srpske nacionalističke pjesme o Draži Mihajlovi-ću, a zatim ih pobili. Ranjenima koji su zapomagali od bola ili tražili vode psovali su “tursku majku” ili “islamsko pleme” pri-je nego što su i njih ubili.

One koji su izašli

primoravali su da pjevaju

srpske nacionalističke pjesme o Draži Mihajloviću, a zatim ih pobili. Ranjenima koji su zapomagali

od bola ili tražili vode psovali su “tursku majku”

ili “islamsko pleme” prije nego što su i

njih ubili.

Page 60: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

60

No comment

30. august - 23. ševval

Majka i kćerka izvršile samo-ubistvo aktiviranjem bombeMajka i kćerka izvršile su samoubi-stvo aktiviranjem bombe u zaseoku Bjelogorci u općini Istočni Stari Grad. Iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je navedeno da je riječ o osoba-ma koje su bile liječeni duševni bolesnici.Klix, 28. august 2013.

Maloljetnik ukrao praznu kasu iz KonzumaU nedjelju oko 1.30 sati ujutro, policij-ski službenici II PU uhapsili su malo-ljetnog V. Dž. (1996) rođen u Zenici, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. On je pola sata prije hapšenja izvršio tešku krađu u prodav-nici “Konzum”, ulica Marka Marulića, općina Novo Sarajevo. Maloljetnik je ukrao praznu registar kasu.Fena 28. august 2013.

Rusija: Srbijanac preži-vio probadanje mozga metalnom nogom stoliceSrbijanac koji je učestvovao u tuči u ru-skom baru je preživio probadanje moz-ga metalnom nogom stolice. Čudom se skom baru je preživio probadanje moz-ga metalnom nogom stolice. Čudom se skom baru je preživio probadanje moz-

uspijeva oporaviti iako je metalna noga završila 11 cm duboko u njegovom mozgu. Ruski ljekari su potpuno šoki-rani zbog činjenice da je Srbijanac, koji je u svojim četrdesetim, preživio i veo-ma lako se oporavlja od teške povrede.AP, 26. august 2013.

Državni službenici odaju tajne kriminalcimaObavještajno-bezbjedonosna agencija BiH došla je do podataka da pojedini državni službenici i pripadnici policij-skih i bezbjednosnih agencija odaju povjerljive informacije kriminalcima u zamjenu za novac.Neki su “stalno angažovani” za takve usluge.CIN, 28. august 2013.

Niko od 25.000 kandidata nije položio prijemni ispit!Prijemni ispit za upis na fakultete u Liberiji niko od oko 25.000 kandidata nije polo-žio, što se nikada do sada nije dogodilo.BBC, 27. august 2013.

U Prijedoru neobična gru-pa “profesionalaca” obila-zi sahrane samo zbog obil-nih ručkova: Oni najviše plaču, nariču, više čak i od pokojnikove uže familije.Dnevni avaz, 19. august 2013.

Radončić za sankcioni-sanje džihad-ratnikaRadončić je Parlamentarnoj skupštini predočio obavještajne procjene da čak 340 državljana BiH, mahom sljed-benika vehabijskog pokreta, ratuje u Siriji, Avganistanu i drugim žarištima, što mu je, kako piše “Pres Republike Srpske”, bila osnova da plasira ideju o usvajanju zakona, koji bi faktički sankcionisao sve potencijalne “dobro-voljce” iz BiH u raznim formacijama u inostranstvu.Nezavisne novine, 28. august 2013.

Inspektor Kos tražio 100 KM dnevno da me čuvaMilijana Jović iz Tuzle optužila je u ba-njalučkom Osnovnom sudu Ognjena Kosa, inspektora CJB Banjaluka, da joj je prijetio hapšenjem i drugim ucjena-ma, poput protjerivanja iz Banjaluke, ukoliko mu ne bi plaćala reket od 100 KM dnevno na ime zaštite tokom pru-žanja seksualnih usluga mušterijama.Srna, 28. august 2013.

U Krajini svatove dočekali topom U BiH ima mnogo različitih običaja i načina slavlja kada su u pitanju svadbe, a jedan iz Krajine se posebno istakao, jer su svatovi dočekani topom. Kako su pri-stizali u bihaćko naselje u mjesnoj zajed-nici Gata, svatovi su zaustavljeni na cesti, a pred njih su mještani postavili repliku njemačkog topa CZR-120 iz Drugog svjetskog rata i “zapucali”. Biscani.net, 26. august 2013.

Za hrvatsko državljan-stvo morate imati na-dimak - Halid Budala ili Halid Bešlić JalijašBoris Dežulović: On nema ni nadi-mak, ni jahtu, ni skandal s ljubavni-com, ni aferu s kokainom, a na pla-stičnu operaciju ide samo kad, umoran od sinoćnjeg humanitarnog koncerta, zaspe za volanom i ostane bez oka.Oslobođenje, 28. august 2013.

Darko Mladić: Mom ocu ugrožen životDarko Mladić, sin haškog optuženika Ratka Mladića, upozorava da je proces suđenja njegovom ocu nepravedan sa pravne tačke, te da mu je, istovremeno, ozbiljno ugrožen život.Srna, 28. august 2013.

Dječaka oteli trgovci organima, iskopali mu oči i bacili u polje?Kina: Istražitelji su našli očne jabuči-ce nedaleko mjesta gdje je pronađen i oteti dječak. No nije bilo rožnica pa sumnjaju da su dječaka oteli trgovci organima.Depo, 27. august 2013.

Institucijama alkohol od Medrese!Služba za zajedničke poslove institucija BiH nedavno se za potrebe svih držav-nih ministarstava, direkcija, agencija i službi opskrbila velikom količinom alkoholnih pića, sklopivši okvirni ugovor sa sarajevskom firmom TR “Medresa”, kojoj će za ove potrebe pla-titi oko 60.000 KM.Nezavisne novine, 28. august 2013.

Page 61: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog

Utvrđeni su novi dokazi o vezi iz-među higijene usne duplje i ra-

zvoja raka crijeva. Naime, dva tima istraživača sprovela su odvojene studi-je, koje su pokazale da fuzobakterije, koje se inače nalaze u ustima, mogu izazvati pojačanu imuno reakciju i započeti razvoj raka u crijevima. Pod-sećaju da u prevenciji raka crijeva ve-liku važnost igraju zdrava ishrana, ali i održavanje oralne higijene pranjem zuba i korišćenjem zubnog konca.

Većina ljudi kada vidi pčelu čini Većina ljudi kada vidi pčelu čini Vsve da izbjegne njezin ubod, ali Vsve da izbjegne njezin ubod, ali Vne i pacijenti u jednoj klinici za aku-punkturu u Pekingu, koja koristi pče-linje ubode kao lijek protiv smrtono-snih bolesti. Ovaj tretman se u Kini koristi stotinama godina, ali je tek prije pet godina priznat kao tradici-onalno medicinsko sredstvo. Terapija je efikasnija od tradicionalne aku-punkture, jer pčelinji ubod poboljša-va protok krvi i istovremeno u tijelo ubacuje vitamine.

61

NaukaSan je važan za dobar uspjeh u školi

Ubod pčele kao lijek protiv smrtonosnih bolesti

Previše kahve šteti zdravlju

Voda i sapun podstiču rast djece

Frižider je rasadnik bakterija

Grožđe je prirodni lijek

Loš san je kod djece u dobi od 7 do 10 godina povezan sa slabijim ocjenama,

objavili su brazilski naučnici s Universidade Federal de Sao Paulo. Poteškoće sa snom su u najvećoj mjeri negativno utjecale na ocje-ne iz matematike.

Naučnici s University of South Carolina su ustano-vili da je kod ljudi mlađih od 55 godina koji su

pili više od 4 šalice kahve na dan rizik od smrti od svih uzroka veći za čak 56 posto. Rizik je dodatno povećan kod žena. Koji je sastojak kahve odgovoran za ovakve rezultate, nisu utvrdili.

Pristup vodi i proizvodima za pranje ruku unaprjeđuje higi-

jenu i podstiče rast djece, pokazalo je istraživanje britanskih naučnika. Stručnjaci Londonske škole za higije-nu i tropsku medicinu, analizirali su globalne podatke iz nekoliko istraži-vanja i ustanovili da su djeca mlađa

od pet godina, koja žive u domaćin-stvima sa dobrim sanitarnim uvjeti-ma, pola centimetra viša od ostalih vršnjaka.

Komad mesa, kriška lubenice, neo-Komad mesa, kriška lubenice, neo-Kprano povrće mogu biti potencijal-Kprano povrće mogu biti potencijal-Kna opasnost čak i kad se čuvaju u frižideru. Ladica za povrće i voće je najopasnije mesto u frižideru, sa čak 780 puta više bakterija nego što se smatra sigurnim. Treba redovno čistiti frižider. Ljeti ga treba prati jednom u 15 dana i u vodu za ispiranje dodati limun i sirće, pa neće biti plijesni. Hrana, tempe-ratura, vlaga, pravi su uvjeti za bakterije, a ljudi kao da se trude da im ugode.

Grožđe ima velike nutritivne i di-jetetske vrijednosti i djeluje kao

prirodni lijek za organizam. Ovo voće bogato je flavonoidom, koji utiče na či-šćenje organizma i borbu sa toksičnim supstancama koje unosimo ishranom. Blagotvorni sastojci grožđa održavaju ljepotu kože i kose, a utiču i na smanje-nje tjelesne težine. Zbog efikasnog utje-caja na višak kilograma, sve je popular-nija dijeta na bazi ovog voća.

Pripremio: Saladin Kovačević

30. august - 23. ševval

Oralna higijena sprječava rak crijeva

Page 62: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog
Page 63: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog
Page 64: dijaspora 5 eura Šejh, · BOSANSKI ISSN-2233-0917. 3 30 32 36 49 54 24 10 8 SAFF broj 345Sadržaj Hutbe iz tri sveta mesdžida Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Važnost muslimanskog