of 14 /14
1 3.2. Glavni dijelovi, dimenzije i karakteristike broda Svaki brod se sastoji od vi Svaki brod se sastoji od vi š š e međusobno spojenih dijelova koji e međusobno spojenih dijelova koji č č ine cjelinu. ine cjelinu.

Dimenzije Broda

 • Author
  dvodno

 • View
  499

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

glavne mjere

Text of Dimenzije Broda

 • 1

  3.2. Glavni dijelovi, dimenzije i karakteristike broda

  Svaki brod se sastoji od viSvaki brod se sastoji od vie meusobno spojenih dijelova koji e meusobno spojenih dijelova koji ine cjelinu.ine cjelinu.

 • 2

  DIJELOVI BRODA:DIJELOVI BRODA:1.1.

  Pramac Pramac 7. Dimnjak7. Dimnjak

  2.2.

  Bulb Bulb 8 8. N. Nadgraeadgrae

  3.3.

  Sidro Sidro 9. Paluba9. Paluba

  4.4.

  Trup brodaTrup broda

  5.5.

  PropelerPropeler

  6.6.

  KrmaKrma

 • 3

  Glavni djelovi brodaGlavni djelovi broda

  ::

 • 4

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::

 • 5

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::1. duina broda

  LLoa

  duina preko svega

  -

  duina mjerena izmeu dviju krajnih nepokretnih taaka broda.Lpp

  duina broda izmeu perpendikulara

  Duina izmeu prednjeg i zadnjeg perpendikulara (zadnji: centralna linija obrtne ose kormila ili zadnja ivica pete statve) (prednji: vertikala koja prolazi kroz presjenu taku konstruktivne vodne linije i pramane statve).

  LWL

  duina vodne linije

  -

  duina broda na vodnoj liniji.2. irina broda

  BBmax

  Najvea irina

  -

  irina od naj isturenije vrste nepomine take na lijevom boku do iste takve take na desnom boku.

  B

  konstruktivna irina broda

  najvea irina ispod konstrukcione vodne linije (najee na glavnom rebru).

  3. visina broda

  DDh

  konstrukcijska visina

  razmak u metrima, mjeren po visini izmeu gornje ivice ravne kobilice do gornje ivice sponje neprekinute palube.

  4. nadvoe broda Fb

  -

  mjeri se od konstrukcijske vodene linije do ruba oplate palube mjereno na glavnom rebru

  5. gaz broda

  TT

  konstruktivni gaz

  -

  normalno rastojanje od osnovice do vodne linije na sredini broda.Tf gaz na krmi

  -

  normalno rastojanje od osnovice do vodne linije mjereno na zadnjem perpendikularu.

  Ta

  gaz na pramcu

  -

  normalno rastojanje od osnovice do vodne linije mjereno na prednjem perpendikularu.

 • 6

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::6. Masa lakog broda LWT

  masa broda bez tereta, putnika i rezervi goriva, vode, hrane i maziva.

  7. Povrina glavnog rebra Am

  povrina poprenog presjeka broda na sredini brodaBmax

  Najvea irina

  -

  irina od naj isturenije vrste nepomine take na lijevom boku do iste takve take na desnom boku.

  B

  konstruktivna irina broda

  najvea irina ispod konstrukcione vodne linije (najee na glavnom rebru).

  8. Povrina vodne linije

  AWL

  Povrina vodne linije na kojoj brod pliva.9. Istisnina broda (zapreminska m3) V

  Zapremina uronjenog dijela broda.10. Istisnina broda (teinska KN)

  D

  Teina vode istisnute brodom.11. Istisnina broda (masena t)

  D

  Masa vode istisnute brodskim trupom.12. Nosivost

  DWT

  Masa tereta koja se moe ukrcati na brod. Teret koji brod moe nositi na konstruktivnom gazu.

  13. Bruto registarska tonaa BRT (GRT)

  Oslikava ukupnu zapreminu prostora na brodu.

  14. Neto registarska tonaa NRT

  Oslikava zapreminu prostora na brodu koja donosi prihod.

  15. Nosivost kontejnera TEU

  broj kontejnera koji se mogu ukrcati na brod16. Kapacitet putnika Broj

  broj putnika koje brod moe da prevozi u skladu sa zahtjevima sigurnosti.

  17. Snaga pogonskog ureaja MCR maksimalna snaga pri kojoj pogonski ureaj moe da radi neogranieno.

 • 7

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::Bru.toi.netoregistarskatonaabrodaseizraunavajupo

  posebnimform.ulamaiprimjenjujusezasvebrodove kojivijuzastavuzemaljakojesupotpisnice

  meunarodneKonvencijeomjerenjutonae.Formuleza izraunavanjeovihvelilnasusledee:

 • 8

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::17. Snaga pogonskog ureaja MCR maksimalna snaga pri kojoj pogonski ureaj moe da

  radi neogranieno.18. Ekonomina snaga pogonskog ureaja ECR snaga pri kojoj pogonski ureaj radi

  na najekonominijem reimu.19. Brzina broda v

  prevaljeni put u miljama na sat (v).

  U literaturi i u formulama koje se koriste u eksploataciji brodaU literaturi i u formulama koje se koriste u eksploataciji broda

  esto se susreesto se susreu i u i koeficijenti brodske forme.koeficijenti brodske forme.

 • 9

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::

  Na brodovima se susreNa brodovima se susreu jou jo

  dvije oznake koje predstavljaju njegove dvije oznake koje predstavljaju njegove karakteristike: karakteristike: 1. 1. ""Oznaka teretne linijeOznaka teretne linije""

  ("("Load Line MarkLoad Line Mark") prikazuje maksimalni gaz ") prikazuje maksimalni gaz broda do kojeg on smije biti uronjen, odnosno koliko minimalno tbroda do kojeg on smije biti uronjen, odnosno koliko minimalno treba da reba da ima slobodnog nadvoa ima slobodnog nadvoa (("Freeboard""Freeboard").).

  Oznaka koja se dodjeljuje brodu i crta na boku broda prikazana je na slici

  ""WNAWNA" ozna" oznaava maksimalni gaz u zimskorn periodu u ava maksimalni gaz u zimskorn periodu u podrupodruju sjevemog Atlantika, ju sjevemog Atlantika,

  ""WW" maksimalni gaz u zimskom periodu u svim drugim " maksimalni gaz u zimskom periodu u svim drugim podrupodrujima osim Sjevernog Atlantika, jima osim Sjevernog Atlantika,

  ""SS" maksimalni gaz u ljetnjim uslovima, " maksimalni gaz u ljetnjim uslovima,

  ""TT" ozna" oznaava maksimalni gaz u tropskim podruava maksimalni gaz u tropskim podrujima, jima,

  ""FF" ozna" oznaava maksimalni gaz u slatkim vodama i ava maksimalni gaz u slatkim vodama i

  ""TFTF" maksimalni gaz u slatkim vodama u tropskom " maksimalni gaz u slatkim vodama u tropskom podrupodruju. Zju. Za odreivanje zona u razlia odreivanje zona u razliitim godiitim godinjim njim dobima postoje posebne pomorske karte.dobima postoje posebne pomorske karte.

 • 10

  Glavne dimenzije brodaGlavne dimenzije broda

  ::

  2. 2. TonaTonana oznakana oznaka

  koja se brodu dodjeljuje u skladu sa meunarodnom koja se brodu dodjeljuje u skladu sa meunarodnom konvencijom o mjerenju tonakonvencijom o mjerenju tonae broda: ("e broda: ("International Convention on International Convention on Tonnage Measurment of ShipsTonnage Measurment of Ships") koja je stupila na snagu 1982 godine. Izgled ") koja je stupila na snagu 1982 godine. Izgled tonatonane oznake prikazan je na slicine oznake prikazan je na slici.

 • 11

  Primjeri brodova i njihovih karakteristika po pojedinim tipovimaPrimjeri brodova i njihovih karakteristika po pojedinim tipovima..

  Brodovi za rasuti teret i rudaBrodovi za rasuti teret i rudau u

 • 12

  Primjeri brodova i njihovih karakteristika po pojedinim tipovimaPrimjeri brodova i njihovih karakteristika po pojedinim tipovima..

  Brodovi za prevoz teBrodovi za prevoz tenog tereta nog tereta

 • 13

 • 14

  Pitanja ?Pitanja ?

  HVALA NA PAHVALA NA PANJINJI

  3.2. Glavni dijelovi, dimenzije i karakteristike brodaSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14