Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử page 1
Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử page 2
Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử page 3

Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử

Embed Size (px)

Text of Định Nghĩa về Kỳ Thị và Phân Biệt Đối Xử

 • nh Ngha v K Th v Phn Bit i

  X

  1. K th l g?

  K th ni n thi v nim tin dn n mi ngi t chi, trnh hoc s hi nhng ngi m h coi l khc bit. K th l mt t Hy Lp m ngun gc ca n ni n mt loi du c khc hoc ng du vo da. N xc nh nhng ngi l ti phm, n l hoc nhng k phn bi phi b xa lnh.

  2. Nhng kiu k th no nh hng n nhng ngi c tnh trng sc khe tm thn?

  C ba loi k th chnh lin quan n sc khe tm thn: K Th ca Cng ng, K Th ca T Chc v K Th Bn Thn.

  3. K Th ca Cng ng l g?

  K Th ca Cng ng ni n thi v nim tin ca cng ng chung i vi nhng ngi gp thch thc v sc khe tm thn hoc thnh vin gia nh ca h. V d: cng ng c th coi nhng ngi mc bnh tm thn l hung bo v nguy him.

  4. K Th ca T Chc l g?

  K Th ca T Chc ni n cc chnh sch hoc vn ha v thi v nim tin tiu cc ca mt t chc. V d: s k th thng c phn nh

 • Page 2 of 3

  trong vic s dng cc thut ng lm sng, chng hn nh tm thn phn lit. S dng ngn ng con ngi trn ht c th ph hp hn, chng hn nh mt ngi ang gp phi bnh tm thn phn lit.

  5. K th bn thn l g?

  K th bn thn xy ra khi mt c nhn gn mnh vo cc quan nim sai lm ca x hi v sc khe tm thn. Bng cch t mnh gn vi cc nim tin tiu cc, cc c nhn hoc cc nhm c th tri qua nhng cm gic xu h, gin d, tht vng hoc tuyt vng lm cho h xa lnh s h tr x hi, vic lm hoc iu tr cho tnh trng sc khe tm thn ca h.

  6. Phn bit i x l g? Trong khi k th l thi hoc nim tin th phn bit i x l hnh vi do nhng thi hoc nim tin . Phn bit i x din ra khi cc c nhn hoc t chc tc ot quyn v cc c hi cuc sng ca nhng ngi khc mt cch bt cng do s k th. Phn bit i x c th dn n vic loi tr hoc gt con ngi ra ngoi l v tc ot ca h cc quyn cng dn, nh quyn tip cn cc la chn gia c cng bng, cc c hi vic lm, gio dc v tham gia y trong i sng dn s.

  7. Phn bit i x din ra nh th no?

  Phn bit i x bao gm i x khc bit hoc khc hn trn c s khuyt tt. V d: cc nhm khu ph thng b tr ngn chn nh cho nhng ngi gp thch thc v sc khe tm thn. Kiu phn i Not In My Back Yard (Khng cnh ti) (cn c gi l Ch ngha NIMBY) c th t chi c hi gia c. Hn na, gn mt phn t cc hng s Hoa K bo co trong nm 1995 rng h s sa thi ngi no khng tit l v bnh tm thn. nh phn bit i x c th c th hin hoc c suy ra trong nhng tnh hung ny. Phn bit i x cng bao gm vic khng cung cp ch hp l cho ngi khuyt tt. V d: nh cho nhn vin mc bnh tm thn c th bao gm nhng thay i trong quy trnh gim st, cung cp h tr ca ngi khc, sa i k hoch, thay i trong kha cnh vt cht ca ni lm vic, c cu li cc nhim v cng vic v iu chnh trong chnh sch.

 • Page 3 of 3

  Chng ti mun lng nghe kin ca qu v! Sau khi c t thng tin ny, vui lng thc hin bn thm d ngn ny v cung cp phn hi ca qu v cho chng ti. Bn ting Anh: http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.html

  Bn ting Ty Ban Nha:

  http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.html

  Chng Trnh Chnh Sch Thc y v Gim K Th, Phn Bit i X Loi B Phn Bit i X (APEDP), c ti tr bi cc c tri chp thun o Lut Dch V Sc Khe Tm Thn (D Lut 63) v qun l bi C Quan Dch V Sc Khe Tm Thn California (CalMHSA). Cc qu MHSA ca ht h tr cho CalMHSA, l mt t chc ca chnh quyn ht hot ng ci thin cc kt qu sc khe tm thn cho c nhn, gia nh v cng ng. CalMHSA iu hnh cc dch v v chng trnh gio dc trn ton tiu bang, khu vc v a phng. bit thm thng tin, vo trang web http://www.calmhsa.org.

  http://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form54/index.htmlhttp://fs12.formsite.com/disabilityrightsca/form55/index.htmlhttp://www.calmhsa.org/