Diplomacia Publica – Public Diplomacy

Embed Size (px)

Text of Diplomacia Publica – Public Diplomacy

 • FIA DISCIPLINEI

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Public diplomacy

  2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Iordan Brbulescu

  2.3 Titularul activitilor de seminar Dr. Monica Oproiu

  2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Es 2.7 Regimul disciplinei Op

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

  3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

  Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 70

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 30

  Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30

  Tutoriat 2

  Pregtire examinri 12

  Alte activiti...................................

  3.7 Total ore studiu individual 144

  3.9 Total ore pe semestru 200

  3. 10 Numrul de credite 8

  1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior coala Naional de Studii Politice i Administrative

  1.2 Facultatea / Departamentul Departamentul de Relaii Internaionale i Integrare European

  1.3 Departamentul -

  1.4 Domeniul de studii Relaii Internaionale i Studii Europene

  1.5 Ciclul de studii II

  1.6 Programul de studii/Calificarea Studii Latino-Americane

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  4.2 de competene

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfurare a

  cursului

  5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

 • 6. Competenele specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  e p

  rofe

  sio

  na

  le

  Competene cognitive i instrumentale

  Utilizarea conceptelor de baz referitoare la actorii i structura relaiilor internaionale i a principalelor teorii n domeniu.

  Prezentarea i nelegerea principalelor problematici ale politicii regionale i mondiale fa de America Latin (mutaii geopolitice majore, evoluia proceselor de integrare regional, lupta mpotriva

  terorismului etc.).

  nelegerea i explicarea noiunilor de securitate, interregionalism, integrare, riscuri asimetrice, cooperare regional, micare social etc.

  De asemenea, programul vine s ofere o perspectiv asurpa micrilor sociale i politice din spaiul latino-american i modul n care aceastea au inflenat evoluia ulterioar a statelor din regiune i

  relaiile dintre ele i ali actori din sistem.

  Analizarea documentelor fundamentale pentru luarea deciziei n politica extern i n domeniul securitii (doctrine de politic extern, strategii de securitate ale principalilor actori internaionali).

  Programa cuprinde i o serie de cursuri ce vizeaz prezentarea sistemului educaional i cultural-religios din regiune, deoarece n evoluia spaiului analizat aceste aspecte au fost importante, iar fr

  analizarea lor nu putem vorbi cu adevarat de nelegerea fenomenelor din zona Americii Latine.

  nelegerea fenomenului juridic internaional i utilizarea mecanismelor de elaborare i respectare a dreptului public internaional prin identificarea modului de reflectare a normelor internaionale n

  dreptul intern al statelor din regiune.

  Competene sistemice i decizionale

  Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele i evoluiile de pe scena european i cea internaional.

  Capacitatea de a identifica aspectele strategice i problemele sistemice, de a stabili prioriti.

  Identificarea unor soluii de rezolvare a problemelor derivate din complexitatea interdependenelor regionale, naionale, europene i mondiale.

  Utilizarea tehnologiei informaiei i comunicaiilor, att n activitatea profesional sau de cercetare, ct i n viaa de zi cu zi.

  Co

  mp

  eten

  e t

  ran

  sver

  sale

  Capacitatea de a stabili i dezvolta relaii de comunicare, parteneriate i cooperare cu persoane, instituii publice, massmedia, ONG-uri.

  Competena de a lucra n echip, de a comunica i negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-i prezenta clar i coerent propriile poziii, respectiv de a susine un discurs public.

  Abilitatea de a iniia i menine relaii funcionale de munc ntr-un mediu multicultural i pluralist, bazat pe ncredere reciproc, empatie i comunicare, n spiritul respectrii demnitii tuturor

  persoanelor, indiferent de originea lor etnic, naional, religioas sau rasial, de gen, stil de via sau

  dizabilitate.

  Utilizarea i prezentarea informaiilor, a punctelor de vedere i a conceptelor ntr-o form concis, bine structurat i interesant pentru o larg audien.

  Rezolvarea problemelor cotidiene pe o cale non-discriminatorie i non-conflictual, bazat pe negociere i dialog public.

  Caliti de leadership i capacitatea de a rezolva sarcini n condiii de stres.

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu istoria conceptului de diplomaie public i cu

  principalele teorii care statueaz maniera de utilizare a diplomaiei publice.

  7.2 Obiectivele specifice Prezentarea evoluiei conceptului de diplomaie public i relaia lui cu diferite

  aspecte ale societii globale din prezent.

  Analiza diplomaiei publice ca politic public a statului n raport cu celelalte

  aciuni n planul extern (politica de aprare, politica de securitate), precum i n

  raport cu limitele sau factorii determinani ai diplomaiei publice n prezent

 • 8. Coninuturi

  8. 1 Curs Metode de predare Observaii

  Politic extern diplomaie diplomaie public Prelegere

  Scurt istorie a diplomaiei publice postbelice Prelegere

  Soft power i diplomaie public Prelegere Elaborarea i evaluarea strategiilor de diplomaie public Prelegere Diplomaie cultural diplomaie public Prelegere Diplomaia public i media Prelegere

  Lobby-ul i diplomaia public Prelegere Opinia public i diplomaia public Prelegere Factorul militar i diplomaia public Prelegere Diaspora i diplomaia public Prelegere Influena noilor media i a reelelor de socializare asupra

  diplomaiei publice

  Prelegere

  Actorii non-statali i diplomaia public Prelegere Relaiile internaionale i diplomaia public Prelegere Diplomaia public i managementul crizelor Prelegere

  Bibliografie

  Baker, Gideon, David Chandler Global Civil Society. Contested Futures. Routledge, New York, 2005.

  Breuning, Marijke Foreign Policy Analysis. A Comparative Introduction. Palgrave Macmillan, New York, 2006.

  Clapp. Priscilla A., Halperin, Morton, KANTER, Arnold Bureaucratic Politics and Foreign Policy. Brookings

  Institution Press, Washington DC, 2006.

  Cooper, Andrew F., Jorge Heine and Ramesh Takur (editori) - The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. Oxford,

  Oxford University Press, 2013.

  Melissen, Jan (editor) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Palgrave Macmillan, New

  York, 2005.

  Snow, Nancy, Phillip M. Taylor (coordonatori) Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge, New York,

  2009.

  8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii

  Rolul diplomaiei publice n perioada contemporan Dezbatere

  Diplomaie public versus propagand Dezbatere

  Diplomaie public, media i geopolitic Dezbatere

  Diplomaie public, lobby i advocacy Aplicaii

  Constrngerile exercitate de opinia public asupra diplomaiei Dezbatere

  Evaluarea diplomaiei publice n era digital Aplicaii

  Diplomaia public a SUA Dezbatere

  Diplomaia public a RP Chineze Dezbatere

  Diplomaia public a Spaniei Dezbatere

  Diplomaia public a Romniei Dezbatere

  (media, opinia public etc.).

  Ilustrarea procesului de elaborare a strategiilor diplomatice prin analiza unor

  studii de caz ce reflect abordarea diferitelor state cu privire la nfptuirea

  diplomaiei publice.

 • Diplomaia public a statelor emergente. Studii de caz din

  America Latin.

  Dezbatere

  Diplomaia public i problematica drepturilor omului Dezbatere

  Diplomaia public i cooperarea pentru dezvoltare Dezbatere

  Recapitulare pentru examen Aplicaii

  Bibliografie

  Arndt, Richard T. The First Resort of Kings. American Cultural Diplomacy in the 21st century. Potomac

  Books,Washington DC, 2006.

  Banks, Robert. 2011. A Resource Guide to Public Diplomacy Evaluation. CPD Perspectives on Public Diplomacy

  Paper no. 9, online la

  http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPD_Perspectives_P

  aper%209_2011.pdf

  Berridge G.R. 2010. Diplomacy. Theory and Practice. 4th edition. Palgrave MacMillan (cap. Public Diplomacy, pp.

  179-191).

  Cull, Nicholas L. 2009. Public Diplomacy: Lessons from the Past. CPD Perspectives on Public Diplomacy, online la

  http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPerspectivesLes

  sons.pdf

  Feltham, R.G. 2005. Ghid de diplomaie. Iai: Institutul European (cap. Diplomatul i media) (pentru varianta n

  limba englez pp. 139-150).

  Melissen, Jan (editor) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Palgrave Macmillan, New

  York, 2005.

  Melissen, Jan. 2006. Public Diplomacy between Theory and Practice. Working Group Una Diplomacia Pblica para

  Espaa, first Madrid Conference on Public Diplomacy, online la

  http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20061200_cdsp_paper_melissen.pdf

  Melissen, Jan. 2013. Publ