Click here to load reader

Discorsi Magazine herfst 2014

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.discorsimagazine.nl

Text of Discorsi Magazine herfst 2014

 • E D I T I E 2 | H E R F S T 2 0 1 4

  DISCORSI M A G A Z I N E

 • W E L K O M S W O O R Dier is hij dan: de eerste Discorsi van een fris collegejaar. Een nieuw jaar, een nieuwe hoofdredacteur. Na twee succesvolle edi-

  ties, zal ik dit jaar het stokje overnemen van Aldert Bergstra.

  De onrustige zomer heeft onze redactie genspireerd en aan het denken gezet. Zo zal Marius ons duidelijk maken waarom het noodzakelijk is meer geld uit te geven aan defensie, zal Wouter ons meer inzicht ver-schaffen in de wrede IS en zal Maxe ons vertellen hoe we na een zomer vol angst toch niet bang moe-ten zijn voor de toekomst.

  Milou is voor een half jaar onze Zweden-corre-spondent. Deze editie schrijft zij over de vooruit-

  strevende vrouwenemancipatie in Zweden. Naast Milou laten ook de landelijke politici Keklik Yucel (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) zich in deze editie uit over vrouwenemancipatie.

  Verder doet Fien een boekje open over de machts-verhoudingen tussen jongerenpartijen en hun moe-derpartij, neemt Aldert ons mee naar de wereld van dictator Loekasjenko en schrijf ik ten slotte na een zomer vol feestjes en festivals over de gevolgen van het toenemende gebruik van xtc.

  Ik wens jullie allemaal veel leesplezier!

  Charley Starken

  H

  C O L O F O NHoofdredacteurCharley Starken

  Office manager/illustratorAldert Bergstra

  EindredactieVincent Breedeveld en Daan Bossuyt

  ArtdirectorYaro Schiffelers

  RedactieMilou Dirkx, Maxe de Rijk, Marius Troost en Wouter de Visser GastredacteurFien de Vos

  In memoriam van Uwe Becker

  Speciale dank gaat uit naar Suze Jasperse, Stu-dievereniging Machiavelli en de Universiteit van Amsterdam

  Met medewerking van Sammie Peters, Feico de Muinck Keizer, Pepijn Maas, Steven van Aken, Marijke Mossink, Philip van Praag, Charles Battaglini, Marillia Laseur, Lieke Kuiper, Lyle Muns, Bram Roodhart, Keklik Yucel en Mona Keijzer

  DrukwerkGoud PrintCenter, Alblasserdam

  Redactie-adresKamer T1.03Oudezijds Achterbrugwal 2371012DL [email protected]

  CopyrightAlle auteursrechten en databankrechten ten aan-zien van (de inhoud van) deze uitgave worden uit-drukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Stichting Het Politicologenblad c.q. de betreffende auteur

  w w w . d i s c o r s i m a g a z i n e . n l

  D I S C O R S I4

 • I N H O U D

  6 WereldnieuwsDiscorsi zoekt naar de meest rare, vreemde en opval-lende nieuwsfeiten van de afgelopen maanden.

  7 Dag angst, hallo toekomstHet nieuws van de afgelopen maanden vervult ons met angst, maar bang voor de toekomst moeten we niet zijn.

  Zweden staat bekend om de vooruitstrevende gendergelijk-heid. Maar hoeveel beter hebben vrouwen het in Zweden?

  12 Macht en onmachtGaan politieke jongeren organisaties gebukt onder het juk van de landelijke besturen en de grote moederpartij?

  14 Defensie, een noodzakelijk kwaad Ondanks onze vredelievendheid is het toch belangrijk in defensie te investeren.

  18 Loekasjenko: De tsaar van Wit-Rusland Wie is alleenheerser Alexander Loekasjenko? Aldert zoekt het voor jullie uit.

  24 Keklik V.S. Mona Keklik Yucel (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) discus-siren over vrouwenemancipatie in Nederland

  M A G A Z I N E 5

  22 Papa-maand en mamatafelvoetbal

  23

  8

  20 Uwe Becker (1951-2014)Discorsi herdenkt Uwe Becker, een gezichtsbepalend lid van de afdeling Politicologie op de UvA.

  26

 • W E R E L D N I E U W SDe redacteuren van Discorsi zoeken elke editie naar gek, verassend en/of

  mooi nieuws wat niet iedereen gelezen zal hebben

  Er is een historische onderzee-boten deal gesloten tussen Japan en Australi. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft buitenlandse politiek van Japan een duidelijke pacifistische inslag. Net als bij onze terburen drukt het oorlogsverleden nog steeds zwaar op het collectieve geweten van Japan. Zodoende lijdt de eigen wapenindustrie ook onder zware restricties, opgenomen in de Drie Principes betreffende Wapenex-port, die tot nu toe altijd de export van wapentuig tegenhielden.Onder de huidige Japanse premier Shinz Abe is deze wetgeving ver-

  soepeld en is er een deal gesloten om 10 moderne dieselelektrische onderzeeboten, uit de Soryu klas-se, aan Australi te leveren. Van de Australische kant is deze aan-koop ook markant te noemen. Tot voorkort streefde Australi een eigen onderzeebootindustrie na, gebaseerd op de eigen Collins klasse onderzeeboten. Dit besluit zal als gevolg hebben dat 5000 arbeidsplaatsen in Australi zul-len verdwijnen en zoals ons eigen debat rond de Joint Strike Fighter aantoont zijn politici heel gevoelig voor het aantal banen een project van deze aard oplevert of kost.

  Ongeacht de oppositie in beide landen zal de veranderende po-litieke context in Azi en de Stil-le Oceaan, en in het bijzonder de opkomst van China, zullen landen als Japan en Australi steeds meer toenadering tot elkaar zoeken. De belangrijkste vraag voor deze eeuw zal zijn of het mogelijk is om de groeiende macht van China te vreedzaam te accommoderen? Ge-zien de vele grensdisputen waarin China en haar buurlanden verwik-keld zijn lijken Japan en Australi ervoor te kiezen om het oude La-tijnse gezegde Si vis pacem para bellum te volgen.

  Een historische omslag

  Vertaald door: Wouter de Visser

  De opmars van s werelds nieuwste barbaren in Irak heeft iedereen verrast, zo ook de Koerdische Peshmerga. Lang bekend als n van weinig de succesverhalen van post-Saddam Irak heeft het oorlogsgeweld nu ook Koerdische Regionale Overheid bereikt, met de tragische beelden van Sinjar en andere plaatsen als gevolg. Sommige ooggetuigen hebben ge-sproken over Peshmerga strijders die zonder slag of stoot dorpen opgaven aan de Islamitische Staat

  (IS). Als gevolg hiervan zijn er nu stemmen opgegaan om de Pesh-merga te hervormen. De Koerdische President Massoud Barzani heeft zijn Minis-ter van Peshmerga Zaken, Mustafa Sayid Qadir, carte blanche gegeven om de Peshmerga te hervormen. Het probleem is dat de Peshmer-ga niet een leger is zoals we dat doorgaans kennen. De meeste Peshmerga eenheden staan slechts nominaal onder het gezag van het Ministerie. De Peshmerga zijn tot

  op heden steeds verbonden ge-weest aan een van de twee belang-rijkste Koerdische partijen in Irak, de Koerdische Democratisch Partij (KDP) van Barzani en de Patriot-tische Unie van Koerdistan (PUK) van de voormalige Iraakse Presi-dent Jalal Talabani. In de jaren 90 vochten deze twee partijen nog een burgeroorlog uit onder de Ameri-kaanse no-flyzone. Ondanks dat de onderlin-ge strijd sindsdien, door Ameri-kaanse druk, gestaakt is en

  D I S C O R S I6

  WERELDNIEUWS

  s

  Zij die de Dood Trotseren

  s

 • M A G A Z I N E 7

  WERELDNIEUWS

  W e zijn bang. Bang voor de toekomst, bang voor de wereld. Dat is niet gek na een zomer vol ge-weld en ziektes. Een vliegtuig met 198 Neder-landse passagiers werd uit de lucht geschoten. IS rukt op, net als Ebola. We snappen dat het in die landen allemaal veel erger is dan bij ons. Toch lijkt de angst zich maar op een ding te focussen: hoe staat het er hier voor? Hoeveel Nederlandse jongeren sluiten zich aan bij IS? Heeft die ene Nederlandse man misschien ook Ebola? Door zo te denken bereiden we ons niet voor op de toekomst, maar focussen we ons op angst. En dat mag wel eens afgelopen zijn.En van de redenen die genoemd wordt dat sommige jon-geren in Nederland zich aangetrokken voelen tot IS, is dat ze een gebrek aan toekomstperspectief hebben. Ze geloven niet meer in een goede toekomt voor henzelf. Net als de mensen om hen heen. Door moeders de overvolle, kleine flat uitgestuurd. Door leraren vertelt dat ze niksnutten zijn. De jongeren wachten op straat op wat er komen gaat. De jihad geeft deze jongeren een doel. En daarmee een toe-komst. Voorbereiden op de toekomst, dat lijkt toch de belangrijk-ste reden te zijn dat leerlingen op school zitten. Maar welke toekomst bedoelen we daar dan mee? Je krijgt te horen dat je hard moet leren. Anders is er later geen werk voor jou. Angst voor werkloosheid lijkt de enige motivatie te zijn dat jongeren op school zitten. Maar zo leidt je geen mensen op tot volwassenen met plannen en ideen, zo leidt je ang-stige mensen op die vrezen voor wat komen gaat. Natuur-lijk voorkom je geen IS strijders door de nadruk te leggen op die plannen en ideen. Maar het geeft wel de kern van het probleem weer: echte toekomst, dat is nou net waar op school geen aandacht aan besteed wordt. Ik pleit bij deze voor het vak toekomst. Door dit vak ver-plicht te stellen op scholen worden docenten gedwongen om leerlingen te laten nadenken over later. Waar vmbo leerlingen op de basisschool nog dromen van een baan als piloot of arts, zien ze in hun vmbo-kader klas deze droom

  ten onder gaan. Natuurlijk is dit vaak terecht: met vm-bo-kader kan je geen piloot of arts worden. Maar dit be-tekent niet dat we deze leerlingen geen nieuwe dromen en doelen mogen geven in het leven. VWO leerlingen kunnen misschien blijven dromen van een baan als piloot of arts, maar worden steeds meer ge-teisterd door twijfels en onzekerheid. Kom je wel aan een baan als je de vakken kiest die je leuk vindt?Bij het vak toekomst worden jongeren aangemoedigd om te praten over hun dromen. Dromen voor zichzelf, voor hun buurt, voor Nederland en de wereld. Kinderen hebben veel dromen. Dat moeten we er niet uit willen drukken, daar moeten we in investeren. Het is de taak van de leraren om dit te koppelen aan de realiteit. Dat de jongeren leren dromen over mogelijkheden, zodat ze deze dromen uitein-delijk echt kunnen verwezenlijken. En dus niet alleen de dromen over zichzelf. Ook over an-deren. Over alles om hen heen. Zodat ze niet hoeven te schrikken als in de loods bij om de hoek 400 Syrirs wor-den opgevangen. Dat ze beseffen dat