Djela Koja Izvode Iz Vjere

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Djela Koja Izvode Iz Vjere

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  1/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  2/131

  asov ogiaa:

  _

  ) }

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  3/131

  Sljn Nasir E-'wan

  DJElA KOJA

  IZVOD IZ

  VJERE

  N r

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  4/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  5/131

  U A aha lostv Samloso

  REDGOVORHala prpaa Uzv Alahu eka j

  sas bagoslv a Alah posljj Posb-a na njgou prodcu jov p asha sv oj s j pu

  Nprsana borba mu stn j-oj stra nsn na druoj tra a ibrba u vjr i rvovjrstva a sv do postj nbsa Zla ma olo rvovrtv zdao bzra u a a obornk rlalj

  pobje rpa

  lll

  ovojpra r J n S m b au uaj Svoj psljd bav oa rpovjaju rvvro su . Cijaura kje jst da ua jrn g v j , a ja up j ponava vrvanj obta i ji cs J dnos a prma J LJue dvjo prravau jeh prp anj bavljaju s ams pros a a a prpsao Al ah d Sa sa dui rvdm aj rad na suj v prjtlj,da h Aah . a nd

  aju u vu a a njig oi u oh oj u kli

  p ij i nr c a ono e n n glal j oj

  dns uslmana r 1uslimanm, j dat pojaj

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  6/131

  6 an Na Eanr'an ndvojbno nala oran o-nos prma svm ljudma ran vrj a

  vaj poban saus uran h nazva hiabom rst l c m nj ur'an rtoa da tr pomo dobra djla n-ms man ma oj n proon musl man

  olm A llaha d da nam nu rk - onavom ava js a n onavom kvnam s pr njava da nam ovj l rca lj ubavlju da p jd na p o m j Alah adovol jan ol m A llaha d d ovaj rd bud samo rad jga da s ovm djlom oor ooj ragaj za s nom

  Hvala prpada Alah, d a bagooNjgovom Poslan

  nsr Zuorl

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  7/131

  Predgovor estom izdanju ovogdelaHva pripda Alhu M Ga hvlim i

  N jeg mo rt trim. Ujm Musc od z na dua na j KoA uputi n n mo n trpuiudvt koa ot u zlu m tg bi upui Prv Pu.

  Svim nma bg im A Jdi-n K nm uru i vj im da u-mmd Njv r pank

  A Ovo dnj na dla Kenardjlu Svai kj pniaaju iman (jv-nje). m ju do am nka vnin zbg vk n7nnj u vm n cio Stvrtja u a k

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  8/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  9/131

  Predgovor prvom izdanu ovog delaU m aa M ls vo Samlosnoaa Alahu Gosoaru svjova. ka ja baslov na oslanka Gosoara sv

  va.A potom:Nka braa su raa o mn a objasnm

  s ja koj n avaju man o ja j navo

  rrar ju sm Muamm Abub l a m u s sm lovao nakon o su svjrsa mana ob jja uba nsaamu um a sam s oazvao novojolb naj u s a o o kors

  U ovm omnaru sam o umjrn -sam o a bu u osaan jr v koj nma nuzama srjnja a anmu la ksova a n sa ho a akonos nr da ako n sun onoo ou j o n ja Pouao sam a namsrnu zu vj krajnos

  Mol m A laha a vo na obro jlobu urano sao u jovo nka jmr blaosov na na osanka Muamma nj ovu orou asha.

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  10/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  11/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  12/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  13/131

  Komenta dla: dela koa izvode zv manaJ

  lla mu s m lovao rkao jU Allaha Moog Salonog!Zna da ma d a ko ponaa- J VJoan

  Ov stvar autor da mu s Aaa smuj

  oo sa ll ovod s u tom za a-nom Knm Kurao oakom, s.a..su govm sm ma dokumtma, kao to j otvrno dokazom da o ot t dru s tvar a bsm om

  Umsto bsm l mo s rou t tsm j

  oslank sa vs , b tsmj uo rj a o-no odnosa kao drug oat stvar kojnu skrv oa .

  na (lm) da ima d a koka lam

  l mratv ko romjnj.Zavrava a sukuom. astao j od l, to u rjvodu na za onaa od nanm s odraumva katorksud rauma o mu, ko ukada astvarnou

  rma tom, autor ovom r u ao da or aou ud s k sman da rv

  A J am

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  14/131

  4 SuleJman asr EI'Aiwan

  i ovo to u t i ri o stvarima o poni avauiman (vrovan) r mou da ih razumi- i s hvati ni hovu bi i ao s spas i inanznana i i na sv to

  i nvaid mno ina ri i nad o

  particip ativni a participi aivni za nrazumna bia u arapsom ziu iau ova oblimnoin t fvai

  intaga nvaidul isa oznaava svario ad s nau sa imanom povar ga i poni t dla no sioca t avog imana naon ga on

  posta od onih oi vno ostai u Vatr(ao s n poa) Zato dunost svaom musimanu mu-imani da naui ov svari o ponitavaju

  iman r s u suprotnom mo dsi ti da ih nood n ih u radi a da n zna za nihov posldic

  ao o vidivo od mnogih oi vrd a sumus iani a upranavau i h A nma san niisnag osi sa Aaho

  At nakd (dt ta ko kaman)

  s vari ovh stvari o poniavau iania vi ai h A ah mu s sm iovao izabrao ovih d s t r su to stvari oima s nalnosau svi musimani, naim da nihovo upra-navan i zvodi iz vr

  Ii mo s ri da tih stvari ima dosa o

  su isasi pravnici navi u pogavu o prav-ni norama i o s tiu otpadnia ali svon u c in i n izaz iz ovira ovih ds stvario n avo Sh

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  15/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  16/131

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  17/131

  uhad b Abdul Vhhab Allah u ssilovao ao j :

  va sta u obdosou (badtu) o s n Aahu Uzn ao

  ) e f 0 Allah n oroii a Mu nko rugara ravni, a oroi anj grijhov o oga ko On ho.

  : l 1 "Ko ruog llahu a avni, Allah u uazak u nn zabranii i boravi njgovo hnn bii; a nvjiia n niko ooi. 3U ovu stu spada an otna u nog dugog o Aaaao da no o ot n u dna u dobh o su u t na n

  hov zaah Allah u slovao otoo ovhdst stvar oj onitavaju an ro t

  ir e ri ng rni A hu, d , u i o

  eu Oe e mii n inne ore nee Ah Alh ii nu ezAh Eni, 4 Eide,

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  18/131

  SuleJman asr EIAiwancm "' p -:W , I s rnj nko rvn i Ahu o o jj o njvi rijh ko svornj o unr Ahu j rjh nuir dnou (vhd) u svrnju i obzvrjuj jdnou v-hd) obovnj Pod irko s nno sri on ni nko svornj jdn s A

  hom u nmu o j svosvn s Ah o d n bud ni ri r A

  lu kd vornj nji sr n dsvornj u obdsovju rvni Au A-h j svorio iz ni ohrno vojbodi

  rk s d j l n r vs v k r i rk3 skrivni irkbnu jj m Ah mu s silovo rd irk iju dvij vrs vki . l

  Prva vrsta: veliki irk

  Vk rk Ah n orosi o s onjko bud inio n okj Ako s kv rns A hom s ovom vrso rk os vjno zuvij k u dhnnmskoj vr

  U zvi n j rko

  ) ( I j

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  19/131

  Dela koa Izvode Iz vJere

  Allah nee opostiti da Mu se e rgsaa avnim a oostit e e grehove od toga kome On esl::L{a!?)

  A onaj bue smtao d Alahu iko avan bit e kao na koji je s epao i koa su tice azgai/e ili on kojega vjta u daleki edio odnio

  Zbo toa kj su bava m du d

  l

  oklon svojm boanstv u ;

  sat S( ' ' ! \* . J 8 j\ .J , t ' e e Allaha nam bili smo, doista u bludi kada so vas sa osodao tova izjednaavali 3Oni ta oanstva nisu izjdnva

  ho u stvaanju davanu oskb ovljniti u usivanu no su ih daa

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  20/131

  2 Suleman asr 1'Aiwan

  Za knsaovai da sv vs kouvaa k u k s saa nk Allav

  Vik ka ia n vsa ai na no ouhvaii a i k mo kak

  snui sa kakim sv kak smduji i iako i dui komna vi ianiio oj i i in j Mi iajui na usanj dananjih aaa advj i kakim ojan jnj.

  Pv vs vlikog ik ik u doviokaz za ovu vsa ika su iji Uvno

  o o _ a

  . . 1 ' . " ! Kada se u lae ukcau skreno se molellau a kada On do kona doedeodednom druge Nemu ranm smatra

  u2Auo da m u s A ah smi uj u dj t

  ta \ \) ka j " avi

  o Idoookonii n vmn su v uii od vih muik j vi mu su ini ii k kad su i i u izi ju a skn su s oaa i Aahu kda i s na u okoi dok j i k savmn ih muika nsan i u izoiju iu koaa

  U dovou somnuo dj auo j

  Pg Medmuatu-tevhid 5.

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  21/131

  Dela koa Izvode iz vjere 21. \ . . _ . .

  ka "ada i ue u ad on ga pkvari aokd e nt t kvari abdet d ono ko jed abdstom Kada si saao da irk, kad SLomija sa ibadtom kvari bad uni\,djlo a onaj ko ga ini posaje od on j l:vno ostai u vari onda shvato da t j

  najvanij znat bi i te Allah iba\' i1. omr t j . nje a irka Uvi enom Allhu'

  Druga vrsta velikog irka: irk u nietu .vo i namjeriDoka ove vrt irka su riji Uznog:

  l j j) ti1 ; Jl pf * 0 4 ) - G J o'1-< ; :,

  , ' " ,; . o 0 \ C L l- y . "Onia koji ele ivo na o:om sij iljpot ngov - Mi emo dati plotrda njhova i nee im s u nju ni.t

  prikratiti. Njih e na onom svijtu amovatra pei; tamo ne imati nikav mr-radezaono to su na Zemli radili i bi {uzaludno sve to su iniliAuoritt Ib Kajim Allah mu s slo

  vao, rao j: "irk u el ama i ni etm mokoj nema obala i malo ko da se sas i od qaKo svoe djelo rad u i m nkog drugog a n uime Al laha nastojei da nj im e drugo n os-

  tine a ne Neovo adovoljtvo ra tg

  1 Hud, 15-16.

 • 8/14/2019 Djela Koja Izvode Iz Vjere

  22/131

  22 Seman asr EAiwan

  di ko ini to dlo ndu tkv v -in io i k u svom ni tu i l i Pod ikom u nitu, ko vtom vko

  i k bnu l K im odzumv kd nko svsvo d di u im nko duo n u mAl lh Mutim ko nko udi nko dl i uk imno, iz tvn) to s smt mlm ikom o mu ksni bt iko Bo d

  Trea vrta velko rka: rk pokornosto okonost binim i svniim uonm stvim ko Allh bnio ko to

  Uvini vli

  W!

  ; ! ni o;d A boovi mtjunik i mon vo i Mi inMjmin nno im j d mojdnom Bogu knjju nm Bog oimNjg. n j ro ioko iznd oni koj

  oni Njmu rvnim mtrju (Et-Tvb,31Ov t obn v i tum ono to no

  s imii i dui od Adi b t im d uoPos