DMK - prezentacija Mr.sc. Ksenija Keča

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • DESTINACIJSKE

  MENADMENT

  KOMPANIJE

  Mr.sc. Ksenija Kea

 • Zato je potreban

  destinacijski menadment?

  Promjene na strani turistike potranje...

  Ekonomija iskustva i doivljaja

  (Mogunost involviranja i ukljuivanja ljudi na individualan nain izrazito je jaka znaajka kreativnosti koja se temelji na kulturi jer je ona u mogunosti generirati neije emocije, vrijednosti i vizije, te relativno trajno moe ostati u neijem sjeanju.)

  Karakteristike turistike potranje: heterogenost, dislociranost, dinaminost, elastinost, sezonski karkter

 • Pojam turistikog proizvoda i

  turistike destinacije

  Okvir u kojem turistiki proizvod nastaje jest turistika destinacija

  Turistika destinacija ima kognitivnu dimenziju i moe biti definirana turistikom percepcijom

  Elementi atraktivnosti turistike destinacije:

  klima i prirodne ljepote, kulturna i drutvena obiljeja, dostupnost, odnos prema turistima, infrastruktura, razina cijena, mogunosti za kupnju, sadraji za sport, rekreaciju i sl., ali i kvaliteta i provedba mnogih funkcija destinacijskog menadmenta

 • Destinacijski menadment...

  ... Koordinara one turistike funkcije koje ne mogu obavljati pojedinani nositelji ponude ili zajedniki imaju vie izglede za ostvarivanje tih ciljeva (destinacija = virtualna organizacija)

  DMO

  lideri turistikog razvoja u destinaciji

  Promocija, planiranje, istraivanje, podizanje svijesti lokalnog stanovnitva o mogunostima turizma

 • Uspjean destinacijski

  menadment...

  ... Uspjenost upravljanja turistikim destinacijama mogue je ostvariti iskljuivo meusobnom suradnjom (javno-javna, javno-privatna partnerstva)

  Ukupan turistiki sektor ukljuen u zajedniko planiranje i razvoj, izradu prostornih i turistikih planova, unapreenje atraktivnosti destinacije, izrada klastera turistikih atrakcija

 • Destinacijske menadment

  kompanije (DMK)

  Neposredno pruaju usluge korisnicima i na tritu nude originalne turistike proizvode (pakete) doivljaje temljene na jedinstvenim resursima i atrakcijama destinacije

  Razvijaju destinacijski proizvod (inovativan, zanimljiv) u funkciji prodaje turistikih aranmana i konkretno ih nude tritu)

  Vana dobra suradnja s javnim sektorom pod ijoj blasti se nalaze destinacijski proizvodi

 • Destinacijske menadment

  kompanije (DMK)

  Profesionalno usluno poduzee koje raspolae opsenim znanjem o podruju u kojem posluje, strunou i drugim sredstvima, specijalizirano za osmiljavanje i provedbu dogaanja, aktivnosti, tura, prijevoza i programsku logistiku

  Vanost kadra i cjeloivotnog obrazovanja...

  Lokalni partner outbound turoperatorima, TA, organizatorima skupova i dogaanja, ali i samostalno djeluju u organizaciji i prodaji sloenih turistikih proizvoda

 • DMK

  U skladu s propisima u RH DMK = receptivna turistika agencija

  Veinu prihoda ostvaruju od organiziranja sloenih turistikih proizvoda za razliku od ground operatora koji su prije svega posrednici

 • DMK

  Fokusirane na destinaciju iri opseg proizvodnih linija, aktivnosti vezane uz

  iru potranju, MICE trini segment

  Fokusirane tj. specijalizirane na odreeni proizvod

  Jedna ili manji broj proizvodnih linija, trite specifinih oblika turizma, visoko poznavanje ciljane nie, specifine kompetencije i vjetine zaposlenika

 • IMBENICI USPJEHA DMK

  INTERNI EKSTERNI

  - Poznavanje globalnih kretanja

  - Kvalitetan kadar- Fleksibilnost- Originalnost proizvoda- Suradnja s okruenjem- Kvalitetan ICT sustav- Financijska stabilnost

  - Bogatstvo i raznovrsnost destinacije

  - Postojanje strategije razvojadestinacije

  - ivotni ciklus destinacije

 • Po emu se DMK razlikuje

  od ostalih TA

  DMK osmiljava, organizira, nudi i u svoje

  ime prodaje sloene turistike proizvode

  (paket aranmane, izlete, dogaanja i

  skupove). Iznimno moe djelovati i u ime

  kupca, no tada mu naplauje naknadu za

  organiziranje sloenog programa

 • Po emu se DMK razlikuje

  od ostalih TA

  Turistika agencija se pojavljuje u dva

  oblika:

  ili kao posrednik, to znai da uz proviziju

  obavlja poslove u vlastito ime, ali za tui

  raun

  Ili kao poduzetnik, odnosno odgovorni

  organizator, to znai da poslove obavlja u

  vlastito ime i za vlastiti raun te u svojim

  poslovnim knjigamam knjii cjelokupni prihod

  (DMK)

 • Razvoj turistike destinacije

  prema SOT-u

  poslovanje na suvremenom turistikom tritu sve se vie temelji na

  koji je sastavljen od

  elemenata ponude prepoznatljive tono odreenom segmentu

  turistike potranje

  meu turistikim destinacijama

  i prilagoavanje trendovima

  koje omoguavaju

  posebno dizajnirani programi putovanja, od

  potranje za masovnim (klasinim) turistikim kretanjima

 • Kljuni imbenici trita SOT:

  turistikepotrebe i turistiki motivi koji potiu ljude naodabir posebno oblikovanih turistikihkretanja u za to specijalizirane turistikedestinacije

  privlani turistikiresursi obogaeni posebno dizajniranimpopratnim sadrajima i uslugama, specijalizirani turistiki posrednici

 • turistika potranja vie ne trai samo value for money, nego i a u novije vrijeme i

  u suvremenim socio-ekonomskim uvjetimanije privilegija putovati, ve je privilegija

  nekonvencionalno odnosno ba ono topojedinac trai

  ne samo bijeg odsvakodnevice ili aktivni odmor, ukoliko tajbijeg ili odmor ne sadri osobno ispunjenje i

 • od trita masovnogturizma prema usko definiranim trinimsegmentima (SOT)

  oskudnost ili temeljnih

  neprestani na globalnojrazini

  turisti najprije odabiru putovanja, a tek ondadestinaciju

  promjene u sustavu vrijednosti i potreba suvremenogturista gdje su u konstantnom porastu

  meu destinacijama, ali imeu pruateljima pojedinih usluga

  sudionici turistike ponude prepoznali su prednostikoje im donosi specijalizacija

 • s ekonomskog aspekta, razvojemturistike destinacije prema SOT mogue je postii sljedee ciljeve:

 • razvoj specijaliziranog turistikog proizvoda u ravnopravan (pregovaraki) poloaj stavljaprivatni sektor, javni sektor, neprofitneorganizacije i lokalnu drutvenu zajednicu

  od presudnog je znaaja za uspjenu realizaciju razvojnihprojekata prema SOT

  temeljni je preduvjetuspjenosti razvoja destinacije temeljenog naspecijaliziranom turistikom proizvodu

  koncept razvoja SOTa podrazumijeva visokoobrazovanu i specijaliziranu radnu snagu, kako u menaderskim tako i u operativnimstrukturama

 • Literatura:

  Destinacijske menadment kompanije DMK , Prirunik za uspjeno

  poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa, naruitelj HTZ,

  Urednici: orak, Trezner, studeni 2014.

  Vukoni B., Kea K., Pukar, I. : Turistike agencije, Libertas,

  Zagreb, veljaa 2015.