DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Impresos a cubrir para formalizar a matrícula no centro

Text of DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA

 • ~'> ""

  XUNTA DEGAlICJA.coNseLLeAADE EDUCACINeOAoeNACION'UNiVeRSITARIA

  C.E.I.P.ELADIA-MARIO.SanMartiodoPorto

  15622.Cabanas(A Corua)

  Para alumnos/as-=de nava matriculacinhai que apol1:firl seguintedocumentacin:

  . Solicitudede admisindebidamentecuberta,segundomodeloque sefacilitanoCentro.

  Certificadodo PadrnMunicipal,expedid)

  as recomendacins,se

  que tomarno caso do que:v

  "Tade ou limitacin distinta das

  .

  . Informe mdico-sanitario(Segundo

  mdico do alumno debe con

  infectocontaxiosa,o seu estado

  deficienciasvisuais e au~t!1~S, ,"'-procede, sobr~ as medidas" ",

  alumno/a padcese a:tClU

  reseadas anterior,

  segundo

  Centro.

  ondefigureo alumno/aa matricular.

  .

  .

  . FotocopiadaTarxetaSanitaria.

  . Tres fotografasde tamaocarn.

  . Cumprimentara ficha, se o caso, de transporteescolar. segundomodeloquese facilitanoCentro.

 • 4.288 DIARIOOFICIAL DECALICIA N 55. Luns~19demarzode2007

  11XUNTA DE GAlICIACONSELLERiA DE EDUCACiNE ORDENACiN UNIVERSITARIA

  ANEXO 11DocUMENTO PARA SOLICITUDE DE ADMISIN

  ADMISINDE ALUMNOS/AS EN CENTROSDOCENTES SOSTlDOS CON FONDOS PBLICOS

  DATOS DO/A ALUMNO/A SOLICITANTE (1)

  OOCUMENTO

  SOLIC/TUDEPROCEDEMENTO

  DATOSDANAI,PAI OU mORlA LEGAL

  ENDEREZO FAMILIAR E OUTRA INFORMACiN DE CONTACTO

  CONCEU..O CP PROVINCIA TEUFoNOF1XO EXreNSION

  ENOERUO (RA. NMERO. ESCAlEIRA. PISO. LETRA. ""-)

  FAX TELtFOHO MOeIL CORREO ELECTR6Nco

  I~~-

  ENDEREZOLABORAL (4)

  ?---~~-~~Icp 1 PRO~NCIAEXPN: queduranteopresenteanoacadmicocursaos estudoscorrespondentesao --u cursode(S) n_n h_nhh-nn--hn_--n_nnnnocentro .-_u --- 0 -'--- -- n- -- _n__- n _un_.

  Directorla1/titulardo 0""""""""""""""'0"0""""000"'0.'.'.0.0 '.0""0.0.0"00"00"'0'.00 "0'00"""""0"""""""00"0""""00"""""""""0""0"

  PRJMEIROAPEUDO

  I SEGUNDOAPEUDO loo.E IDATA DE ""CEMENTO

  Nocasodeseradmitido/anocentro,fanausodo servizodecomedorescotar?(2) O OSi Non

  SEXO(V"')OptaaunhaprazaparaalumnadoconnecesidadesespecifICasdeapoioeducativo?(3) Si O ONon

  _,RO APEUOO SEGUNDOAPeUDO NOME

  PRJMEIROAPEUOO SEGUNDOAPEUOO NOME

  SOLICITA: quesexaadmitidoparao vindeirocursoescolarcomoalumno/adocentro .- - - - --n -- h -n -n n _h U n ----- - -- h ---- - -- - ---- -- -- -- - -- n_-nonivele cursoquea continuacinse detaRan:

  O EDUCACiNINFANTIL rclclo 1 O r O 3" O Curso

  O EDUCACiNPRIMARIA 1 O rO 3 O 4 O So O 6" O Curso

  O EDUCACiNSECUNDARIAOBRIGATORIA(ESO) 1 O rO 3"0 4 O Curso

  O BACHARELATO 1 O r O CursoModalidade:O Cienciasdanaturezae dasade O Humanidadese cienciassociais O Tecnoloxia O Artes

  ACHEGA,paratalefecto,a seguintedocumentacinacompallandoestainstancia:

  O Aquelalumnadoquenonestivesematriculadosenningncentronomomentodefacera solicitudedeadmisin,presentarunhacertificacinescolar.

  O Se o caso, documentacin xustificativada solicitude dunha praza para alumnado !XInnecesidades especificas de apoio educativo (3)O Folla2dasolicitudedeadmisin

  ,.O Foila3dasolicitudedeadmisin

  NosupostodequeNONSEXA ADMITIDO/Anocentromencionadoanteriormente,SOLICITA seradmitido/a,porordedeprioridade,nosseguintes:

  arde Centro Curso NivelI Modalidade

  1

  2

  3

  4

  So

  6"

  Lexislacnaplicable: SinaturadoIasolicitante:

  ardedo17demarzode2007poIaquese regulao procedementDparaaadmisindo alumnadOno segundocicloda educacininfantil,primaria,educacinsecundariaObligatoriaebacharelatoencentrosdocentessos!ldosconfondospblicos,

  En ' o de de20, -_u O_n Un -- u n- __nOn_' __n.. n_nnnnnn- -_-__h

 • "'< ""

  INFORME MDICO SANITARIO

  Don/Dona, '~'~~'i~;~~... ... """""""""""""""""Licenciado /a en e Cirurxa, con residencia

  en , , , inscrito co nO no

  ColexioOficialde Mdicosde.....................................t

  INFORMA QUE:

  ...""""""""""'" ..........

  ................

  """""""'" .....

  """""""""""""

  """""""'" .........

  """""""""""""

  , , """""""""

  """""""""""""'"

  """""""'" """""""""""""

  ,.., """"""'" """'"

  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ...................

  "'" ...................

  ..

  , ............................

  E paraqueconste, a efectosde ingresonese Centrode EducacinInfantile

  Primaria,certificoen

  , a... .de .de200......

  CEIP.ELADIA MARIO-CABANAS

 • ::

  XUNTADE"GAlICIACONSeLLEAA De eDUCACINe OAoeNActON U~IVERSITAR.A

  C.E.I.P.ELADIA-MARIOSanMartiodoPorto

  15622.Cabanas(A Corua)tfnoe fax:981431848

  ELECCiN DE LlNGUA ESTRANXEIRA.

  fO alumno/a ,de curso

  de EducacinPrimaria,escollecomolinguaestranxeira:

  D LinguaInglesa

  D LinguaFrancesa

  E paraqueas conste,asinoo presentedocumentoen

  , a de de200.....

  Asdo.O PAI/NAI OU TITOR...........................................................

 • ",'~ -.

  XUNTADEGALICIAOONSeu..eAfADeEOUCAClNEaORDENACINUNIVERSITARIA

  C.E.I.P.ELADIA~MARIOSanMartiodo Porto

  15622.Cabanas(A Corona)tfnoe fax:981431848

  -

  TRANSPORTEESCOLAR

  o vindeirdCurso2006-07o alumno/a ~ f; ~-........solicitacomo paradade transporteescolar:

  Ruta1: Ruta2:

  e Cardeita.e Concello.

  e Areal.e ATorre.

  e Igrexae APenae Casilla

  e Pedreiras.

  e Feal.e Anidos.e PenadoPico.e SaltodeBaixo

  e CrucedeFonfra.

  e SantaCruz.e oVal

  e Relousada.

  e Barreiras.

  e Teloi.e Pen.

  e Opel

  '.E paraqueas conste,asinoo presentedocumentoen

  , a oo de de200.....

  Asdo """ oo """"'oo....