Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

Embed Size (px)

Text of Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  1/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  TINGKATAN 1

  SMK SERI PERAK TELUK INTAN

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &

  PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURIDPBS 2015

  GEOGRAFI TINGKATAN 1

  Disediakan Oleh :

  PN. HJH. NORAINI BT. HASBOLLAHGURU CEMERLANG GEOGRAISMK SERI PERAK!

  TELUK INTAN."ainihass#$%ail.&'%(

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  2/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  )Pendidikan di Mala*sia adalah sa+, ,saha -e+e,san ke aah %e%/eke%-an$kan la$i /'+ensi indi0id, se&aa %en*el,,h dan -ese/ad, ,n+,k %e1,2,dkan insan *an$ sei%-an$ dan

  ha%'nis dai se$i in+elek! 'hani! e%'si dan 2as%ani. Usaha ini adalah -a$i %elahikan ak*a+ Mala*sia *an$ -eil%, /en$e+ah,an! -eakhlak %,lia! -e+an$$,n$2a1a-! -eke+a%/ilan

  dan -eke,/a*aan %en&a/ai kese2ah+eaan dii se+a %e%-ei s,%-an$an +ehada/ keha%'nian dan ke%ak%,an kel,a$a! %as*aaka+ dan ne$aa.3

  MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI

  K,ik,l,% Ge'$a4i %e%-'lehkan %,id %e%aha%i 4en'%ena $e'$a4i -e4'k,s ke/ada ne$aa Mala*sia dan h,-,n$ann*a den$an ne$aa5ne$aa lain s,/a*a da/a+%elahikan %,id *an$ -eil%,! -e+an$$,n$2a1a-! -es*,k, dan %en$enali se+a %en&in+ai ne$aa Mala*sia.

  OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI

  K,ik,l,% Ge'$a4i Sek'lah Menen$ah %e%-'lehkan %,id:

  6. Men$h,-,n$kai+kan as/ek ked,d,kan! aah! skala! dan 2aak dala% '$anisasi ,an$an.

  7. Men$,%/,l! %en*,s,n! %en$analisis dan %en*a%/aikan da+a $e'$a4i -e-en+,k k,an+i+a+i4 dan k,ali+a+i4.

  8. Me%-ei /enda/a+ se&aa kea+i4 dan ki+is! %en$enal /as+i dan %en$ka2i %asalah se%asa dai/ada as/ek $e'$a4i se+a %e%-,a+ ke/,+,san den$an -e+an$$,n$2a1a-.

  9. Men2elaskan 4en'%ena ala% dan salin$ kai+ann*a den$an %an,sia -easaskan +a-,an dan /'la5/'la *an$ 1,2,d di ne$aa Mala*sia dan ne$aa5ne$aa lain

  . Men$enal /as+i &aa hid,/ dan -,da*a /el-a$ai k'%,ni+i di ne$aa lain se+a %en$ha$ai &ii5&ii /esa%aan dan kelainann*a den$an ne$aa Mala*sia.

  ;. Me%eihalkan keadaan salin$ %e%el,kan dala% sis+e% ala%! ke$ia+an ek'n'%i! s'sial dan /'li+ik an+aa sa+, ne$aa den$an ne$aa lain.

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  3/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  PENDAHULUAN

  Pand,an Peke%-an$an Pe%-ela2aan M,id -a$i %a+a /ela2aan K,ik,l,% Ba, Sek'lah Menen$ah "KBSM( di-ina se-a$ai /and,an ,n+,k $,, %ena%-ah-aik Pen+aksian Sek'lah

  se2a2a den$an /elaksanaan Pen+aksian R,2,kan S+andad.

  Pen+aksian R,2,kan S+andad %e,/akan /'ses %enda/a+kan %akl,%a+ +en+an$ se2a,h %ana %,id +ah, dan -'leh -,a+ a+a, +elah %en$,asai a/a *an$ di/ela2ai %en$ik,+ +aha/5+aha/ /en&a/aian se/e+i *an$ dihasa+kan 'leh k,ik,l,% %a+a /ela2aan ini.

  Adalah dihaa/kan d'k,%en ini da/a+ %e%-ei %akl,%a+ *an$ len$ka/ dan +e/a+ ke/ada $,, +en+an$ hasa+ alsa4ah Pendidikan Ke-an$saan *an$ %enekankan +en+an$ /e%-inaan%'dal insan *an$ -e+easkan ke/ada /e%-an$,nan 2as%ani! e%'si! 'hani! in+elek dan s'sial.

  TAFSIRAN

  o Bandialah sa+, la-el *an$ di$,nakan ,n+,k %en,n2,kkan +anda aas +e+en+, *an$ dis,s,n se&aa hieaki di$,nakan -a$i +,2,an /ela/'an indi0id,.

  o Standardialah sa+, /en*a+aan +en+an$ ses,a+, d'%ain %e,2,k ke/ada +anda aas +e+en+, dan -esi4a+ $eneik -a$i %e%-ei $a%-aan h'lis+ik +en+an$ indi0id,.

  o Standard Pr!ta!"ialah /en*a+aan +en+an$ +aha/ /eke%-an$an /e%-ela2aan %,id *an$ di,k, -edasakan s+andad dan %en,n2,kkan di %ana ked,d,kan %,id dala%

  /eke%-an$an a+a, ke%a2,an /e%-ela2aann*a. Peke%-an$an dala% s+andad i+, +e-aha$i ke/ada d,a iai+, /eke%-an$an se&aa %enda+a "k'ns+,k( dan /eke%-an$an%ene$ak "-and(. Pe+,%-,han %,id di2elaskan den$an sa+, a+a, le-ihqualifier%en$$,nakan /eka+aan a+a, an$kai ka+a *an$ -e+,l %en$$a%-akan s+andad dala% -en+,khasil /e%-ela2aan.

  o D!#r"$t%rialah /en*a+aan *an$ %enean$kan a/a *an$ %,id +ah, dan -'leh -,a+ -edasakan s+andad di %ana k,ali+i -'leh di+aksi dan di&a/ai.

  o E"dn!

  M'r"d : Pen*a+aan *an$ %enean$kan +en+an$ -a$ai%ana %,id %elaksanakan a/a *an$ dia +ah, dan -'leh -,a+ -edasakan deski/+'.In!tr'(n : Bahan a+a, a/a5a/a -en+,k -,k+i *an$ da/a+ di+,n2,kkan 'leh %,id *an$ %elaksanakan ses,a+, +,$asan dala% -en+,k /'d,k a+a, /'ses se/e+i

  4'+'! $a4ik! a+i4ak! la/'an dan lain5lain.

  o In!tr'(nialah ala+ *an$ di$,nakan ,n+,k %en$,2i /en$,asaan a+a, /en&a/aian %,id -a$i ses,a+, d'%ain se/e+i ,2ian -e+,lis! ,2ian se&aa lisan! de%'ns+asi! ,2ian a%ali.

  Disediakan Oleh N!aini "#$ Has"llah% GC Ge&!a'i% SMK Se!i Pe!ak% Tk$ In#an$3

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  4/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 1

  BAND

  PERNYATAAN BAND PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

  1 TAHU Mengetahui konsep, pinsip geoga! "an ke#ahian geoga!$

  % TAHU DAN FAHAM Mengetahui "an #e#aha#i konsep, pinsip geoga! "an ke#ahian geoga!$

  &TAHU, FAHAM DANB'(EH BUAT

  Me#aha#i "an #engapp)ikasikan konsep, pinsip geoga! "an ke#ahian geoga!$

  *TAHU, FAHAM DANB'(EH BUATDEN+AN BERADAB

  Mengap)ikasikan pengetahuan geoga! "an ke#ahian geoga! untuk#engana)isis, #ensintesis "an #eni)ai #ak)u#at geoga!$

  TAHU, FAHAMDAN B'(EH BUATDEN+AN BERADABTERPU-I

  Mengga.unga)in pengetahuan "an ke#ahian geoga! untuk #e#.uat peni)aian /kesi#pu)an 0ang asiona) "an .o)eh #engana)isis i#pak kegiatan #anusia teha"apa)a# sekita seta #enga#a)kan penagaann0a seaa .iaksana$

  2

  TAHU, FAHAMDAN B'(EH BUATDEN+AN BERADAB

  MITHA(I

  Mengkai "engan #engu#pu), #en0usun, #engana)isis "an #en0a#paikan "ata"an #ak)u#at geoga! .e.entuk kuantitati3 "an kua)itati3$

  BAHAGIAN A ) KEMAHIRAN GEOGRAFI

  M"n**'+ Ta,'#+ K%n!$ Ha!"- P(.-a,aran+O.,#t"/ Un!'r Band D!#r"$t%r + E"dn! MBM+KBAT+

  Disediakan Oleh N!aini "#$ Has"llah% GC Ge&!a'i% SMK Se!i Pe!ak% Tk$ In#an$4

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  5/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  Tar"# T(a Patr"%t"!( "THINK

  M6 5 >

  Jan. 7?6

  Pnda/taran P-a,ar Dan M"n**' Ha-'an P-a,ar T"n*#atan 1Pn*na-an S'#atan P-a,aran G%*ra/" T"n*#atan 1

  M7

  67 5 6;Jan. 7?6 Ked,d,kan

  M,+lak

  Ked,d,ka

  nM,+lak

  M(aa(" #d'd'#an !!'at' t($at .rda!ar#an

  #%rd"nat dan #d'd'#an r-at"/ dn*an

  Men*a+akan ked,d,kan ses,a+, +e%/a+ den$an

  %en$$,nakan k'dina+ la2, dan -ais -edasakanked,d,kan %,id di dala% kelas.

  Band6

  Men*a+akan asas ke%ahian $e'$a4i*an$ -ekai+an /ekaa -eik,+ den$an-e+,l: Ked,d,kan

  B,k, TeksKe+as Mah2,n$"/elan ked,d,kan

  /ela2a dala% kelas(Pi+a ,k,Ge'and*',.&'%'$ @LEKBAT A/likasi"THINK5P.B,la+an

  Ked,d,kanRela+i4

  Ked,d,kan ela+i4

  Men*a+akan ked,d,kan ela+i4 ses,a+, +e%/a+ Band7

  Men2elaskan ke%ahian $e'$a4i *an$-ekai+an /ekaa -eik,+ den$an -e+,l:Ked,d,kanKed,d,kan

  M,+lakMel,kis /elan ked,d,kan %,id di dala% kelas %en$ik,+la2, dan -ais

  M8

  6> 5 78Jan. 7?6

  Aah Aah

  Mnnt'#an ara dn*an (n**'na#an #%($a!

  Men*a+akan aah %en$ik,+ la/an aah %a+a an$in dan%el,kis aah +ese-,+ -edasakan %a+a an$in k'%/as.

  Band6

  Men*a+akan asas ke%ahian $e'$a4i*an$ -ekai+an /ekaa -eik,+ den$an-e+,l: Aah

  B,k, TeksK'%/asJan$ka s,d,+Le%-aan ke2aGe'and*',.&'%'$ @LEKBAT A/likasi

  "THINK5/e+a ali

  Men2elaskan aah %en$ik,+ la/an aah %a+a an$in

  den$an %en$$,nakan k'%/as dai +i+ik ,2,kan *an$

  di/ilih dala% /e+a laka/elan

  Band7

  Men2elaskan ke%ahian $e'$a4i *an$-ekai+an /ekaa -eik,+ den$an-e+,l :Aah

  Men2elaskan aah %en$ik,+ la/an aah %a+a an$in

  den$an %en$$,nakan k'%/as dai +i+ik ,2,kan *an$

  di/ilih -edasakan ke2a la/an$an di ka1asan sek'lah

  Band8

  Men$a/likasi ke%ahian $e'$a4i%eli-a+kan /ekaa -eik,+ den$an+e/a+. Men$'ien+asi k'%/as

  M9 5

  7; Jan. ; e-.7?6

  Skala danJaak

  JaakMn*na- !#a-a dan ,ara#

  Men$enal/as+i skala l,,s dan %el,kiskann*a

  Band6

  Men*a+akan asas ke%ahian $e'$a4i*an$ -ekai+an /ekaa -eik,+ den$an-e+,l: Jaak dan skala

  A+lasB,k, +eksPi+a Uk,Ke+as Mah2,n$Pelan Sek'lahPe+a lakaN'+a Ani%asiGe'and*',.&'%

  '$ @LEKBAT A/likasi

  "THINK5/e+a /'k'k5/e+a -,la+an

  Men$,k, /an2an$ dan le-a -ilik da2ah den$an

  %en$$,nakan skala l,,s

  Band7

  Men2elaskan ke%ahian $e'$a4i *an$-ekai+an /ekaa -eik,+ den$an-e+,l :Jaak dan skala

  Men+aki4kan k'nse/ 2aak dan %en*a+akan 2aak dai

  ,%ah ke sek'lah

  Mel,kiskan /elan -ilik da2ah -easaskan skala l,,s Band8

  Men$a/likasi ke%ahian $e'$a4i%eli-a+kan /ekaa -eik,+ den$an+e/a+. %en$$,nakan skala

  Men$ia 2aak ela+i4 dan 2aak %,+lak dai ,%ah ke

  sek'lah

  Men$ia 2aak ela+i4 dan 2aak %,+lak di /e+a laka

  Band8

  Men$a/likasi ke%ahian $e'$a4i%eli-a+kan /ekaa -eik,+ den$an+e/a+. Men$,k, 2aak

  8.7.7?6 C't" Har" Ta"$'!a(

  Disediakan Oleh N!aini "#$ Has"llah% GC Ge&!a'i% SMK Se!i Pe!ak% Tk$ In#an$5

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  6/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  M"n**'+Tar"#

  Ta,'#+T(a

  K%n!$ Ha!"- P(.-a,aran+O.,#t"/Un!'r

  Patr"%t"!(Band D!#r"$t%r + E"dn!

  MBM+KBAT+"THINK

  M; M 6

  78 e-. ; Ma&7?6

  Ga4 Da+aJad,al

  Men$a/likasikan %akl,%a+ dala% -en+,k 2ad,al dan $a4Men$,%/,l dan %eek'd da+a -ilan$an %,id %en$ik,+2enis /en$an$k,+an ke sek'lah

  B,k, TeksKe+as $a4

  In+ene+Da+a dan %akl,%a+

  N'+a Ani%asiE&ellOHPBahan &e+akPensil 1anaGe'and*',.&'%

  KBAT Analisis

  "THINK5/e+a /'k'k5/e+a -,la+an5/e+a -,ih5Pe+a ali

  Jad,al Me%ilih da+a *an$ ele0an dan %en*,s,n %akl,%a+ da+adala% -en+,k 2ad,al

  Ga4 BaM,dah

  Me%-ina $a4 -a %,dah -edasakan 2ad,al den$an%en$$,nakan la-el *an$ -e+,l dan /e+,n2,k *an$ ses,ai

  Band8

  Men$a/likasi ke%ahian $e'$a4i%eli-a+kan /ekaa -eik,+ den$an+e/a+. Me%-ina $a4

  Ga4 Gais Me%-ina $a4 $ais -edasakan 2ad,al den$an

  %en$$,nakan la-el *an$ -e+,l dan /e+,n2,k *an$ ses,ai

  Band9

  Men$a/likasikan dan %en$h,-,n$kai+ke%ahian $e'$a4i dala% '$anisasi,an$ a+a, la/an$an %en$ik,+/'sed, *an$ -e+,l.

  Ga4 -a%,dah

  Men+a4si $a4 -a %,dah den$an %en$enal /as+i as/ek5as/ek se/e+i -eik,+:

  "/alin$ -an*aksediki+/e-eaan(

  Band;

  Men$e%,kakan dan%e%/ese%-ahkan idea /enda/a+ &adan$an *an$ -enas +en+an$kese2ah+eaan /eseki+aan%en$$,nakan ke%ahian $e'$aa4i*an$ ses,ai.

  Disediakan Oleh N!aini "#$ Has"llah% GC Ge&!a'i% SMK Se!i Pe!ak% Tk$ In#an$6

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  7/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  M"n**'+Tar"#

  Ta,'#+T(a

  K%n!$ Ha!"- P(.-a,aran+O.,#t"/Un!'r

  Patr"%t"!(Band D!#r"$t%r + E"dn!

  MBM+KBAT+"THINK

  BAHAGIAN B ) GEOGRAFI FI9IKAL DAN MANUSIA

  M6?

  > 68Ma& 7?6

  Bnt'#M'#a B'("danP%tn!"n4a)Ben+,kM,ka B,%i

  Le%-an$an

  M(aa(" #$-.a*a"an .nt'# ('#a .'(" n*araMa-a4!"a7Men*a+akan /el-a$ai -en+,k %,ka -,%i ne$aa Mala*sia*an$ +edii dai/ada +anah +in$$i! +anah /a%ah!le%-an$an /in$$i la,+

  Men&in+ai Ne$aaMala*sia dan

  -e-an$$a +ehada/keindahan ala%

  se%,la 2adi ne$aa

  Band6

  Men*a+akan /el-a$ai -en+,k %,ka-,%i Mala*sia den$an %e%-eikan4ak+a dan &'n+'h *an$ ses,ai dan -e+,l A+las

  B,k, +eksIn+ene+P'1e /'in+'$ @[email protected]'+a Ani%asiMa2alahPe+a d,niaPe+a Mala*sia

  Men$enal /as+i ke/el-a$aian -en+,k %,ka -,%i iai+,+anah +in$$i! +anah /a%ah! le%-an$an dan /in$$i la,+ne$aa Mala*sia -e/and,kan /e+a.

  Band7

  Men2elaskan /el-a$ai -en+,k %,ka-,%i iai+, di Mala*sia den$an%e%-eikan 4ak+a dan &'n+'h *an$ses,ai dan -e+,l: Tanah +in$$i! Tanah/a%ah! Pin$$i la,+! salian

  Men$h,aikan den$an &'n+'h ked,d,kan dankeis+i%e1aan /el-a$ai -en+,k %,ka -,%i Mala*sia.

  CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 ) 1: MAC ; 22 MAC 2015

  M66

  78 5 7 A/.7?6

  Pin$$i La,+ Mn*ta'" $-.a*a" .nt'# ('#a .'(" $"n**"r -a'tn*ara Ma-a4!"a7Men*a+akan -en+,k %,ka -,%i /in$$i la,+ ne$aaMala*sia iai+, +e-in$ +in$$i! +an2,n$! +el,k! /an+ai! /,la,dan /en+as -en,a.

  A+lasB,k, +eksIn+ene+P'1e /'in+'$ @[email protected]'+a Ani%asiMa2alahPe+a d,niaPe+a Mala*siaRa2ah

  Menean$kan /el-a$ai -en+,k %,ka -,%i /in$$i la,+ne$aa Mala*sia iai+, +e-in$ +in$$i ! +an2,n$! +el,k! /an+ai!/,la, dan /en+as -en,a -edasakan a2ah.

  Band7

  Men2elaskan /el-a$ai -en+,k %,ka-,%i iai+, di Mala*sia den$an%e%-eikan 4ak+a dan &'n+'h *an$ses,ai dan -e+,l: Pin$$ i la,+

  Men2elaskan den$an &'n+'h -en+,k5-en+,k %,ka -,%i/in$$i la,+ se+a keis+i%e1aann*a.

  Band8

  Men$enal /as+i dan %enean$kan+a-,an ke/el-a$aian -en+,k %,ka-,%i dan l'kasin*a di Mala*sia den$an4ak+a *an$ +e/a+ : Pin$$i la,+

  107:72015 C't" Pr"!t"

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  9/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  M"n**'+Tar"#

  Ta,'#+T(a

  K%n!$ Ha!"- P(.-a,aran+O.,#t"/Un!'r

  Patr"%t"!(Band D!#r"$t%r + E"dn!

  MBM+KBAT+"THINK

  M65M6;

  7? 57>A/. 7?6

  P%tn!" dana-an*an.nt'#('#a .'("#$ada#*"atan(an'!"a7

  Ka1asanTadahan

  Men2elaskan den$an &'n+'h ke/en+in$an -en+,k %,ka-,%i! +anah +in$$i +anah /a%ah! /in$$i la,+ dan salian+ehada/ /e%-an$,nan ne$aa Mala*sia.

  Be,saha

  %e%-an$,nkanne$aa Mala*sia

  -es*,k, den$ans,%-an$an -en+,k%,ka -,%i ke/ada

  /e%-an$,nan ne$aaMala*sia.

  Band9

  Men$h,aikan ke/en+in$an -en+,k%,ka -,%i Mala*sia den$an%en$$,nakan 4ak+a dan &'n+'h *an$2elas : Tanah +in$$i! Tanah /a%ah!Pin$$i la,+! salian

  A+lasB,k, +eksIn+ene+P'1e /'in+'$ @[email protected]'+a Ani%asiMa2alahPe+a d,niaPe+a Mala*siaRa2ah'+'Le%-aan ke2a

  Ge'and*',.&'%

  KBAT Analisis5Menilai5%en&i/+a

  "THINK5/e+a /'k'k5/e+a -,la+an5/e+a -,ih5/e+a +i+i

  Me%-andin$kan dan %e%-eakan ke/en+in$an/el-a$ai -en+,k %,ka -,%i +ehada/ ke$ia+an %an,siaan+aa ne$aa Mala*sia den$an ne$aa lain"S1i+eland! P,la, Ja1a! Ne$aa Thai! Tasik T'nle Sa/Ka%/,&hea(

  Band

  Me%-andin$ dan %e%-eakanden$an -e+,l ke/en+in$an /el-a$ai-en+,k %,ka -,%i *an$ -ekai+an+ehada/ ke$ia+an %an,sia an+aane$aa Mala*sia den$an ne$aa lain

  Halan$an-en+,k%,ka -,%i

  ke/adake$ia+an%an,sia

  M(aa(" a-an*an .nt'# ('#a .'(" trada$#*"atan (an'!"a7Men*enaaikan -en+,k %,ka -,%i *an$ %en$halan$

  ke$ia+an %an,sia se+a %en*enaaikan &'n+'h5&'n+'hhalan$an.

  Men&in+ai ne$aaMala*sia -e-an$$a+ehada/ keindahan

  ala% se%,la 2adine$aa

  Band;

  Men$ka2i /'+ensi dan halan$an -en+,k%,ka -,%i +ehada/ ke$ia+an %an,siase+a %en$e%,kakan &adan$an *an$ele0an ,n+,k /e%-an$,nan dika1asan -ekai+an

  Mean$kakan lan$kah5lan$kah %en$,an$kan halan$an-en+,k %,ka -,%i +ehada/ ke$ia+an %an,sia.

  8?.9.7?6 C't" Pr"!t"

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  10/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  M"n**'+Tar"#

  Ta,'#+T(a

  K%n!$ Ha!"- P(.-a,aran+O.,#t"/Un!'r

  Patr"%t"!(Band D!#r"$t%r + E"dn!

  MBM+KBAT+"THINK

  M6=

  6656Mei 7?6

  C'aa danI#-"( !rta$n*ar'n4a:

  Pe$eakan-,%i dala%sis+e%s,ia:a./en$a,h/e$eakan-,%i+ehada/&,a&aikli%

  P,+aanPeedaanKe-en,aanKela,+anKe/,la,anKe+in$$ian

  M(aa(" $'taran dan $rdaran .'("Men+aki4 /,+aan dan %en*enaaikan kesan5kesan/,+aan -,%i.

  Band7

  Menean$kan /en$a,h /e$eakan-,%i +ehada/ &,a&a dan ikli% den$an2elas. P,+aan -,%i dan Peedaan-,%i

  B,k, TeksIn+ene+Ge'[email protected]'-

  La%/, s,l,hGe'and*',.&'%

  Men+aki4 /eedaan -,%i dan %en*enaaikan kesan5kesan /eedaan -,%i.

  Men$h,aikan ke2adian sian$ dan %ala% se+a ke2adiane%/a+ %,si% "%,si% -,n$a!/anas!l,,h dan se2,k(.

  M1> UJIAN SUMATIF ) 16 ; 22 MEI 2015

  CUTI PENGGAL PERTENGAHAN ) ?0 MEI ; 1: JUN 2015

  M7?5M76

  7 Mei56> J,n

  7?6

  Pe%-e+,lan U2ian S,%a+i4

  A+lasB,k, +eks

  In+ene+P'1e /'in+'$ @[email protected]'+a Ani%asiMa2alahPe+a d,niaPe+a Mala*siaRa2ah'+'Le%-aan ke2aGe'and*',.&'%

  KBAT Analisis

  "THINK5/e+a /'k'k5/e+a -,la+an5/e+a -,ih5/e+a +i+i

  Disediakan Oleh N!aini "#$ Has"llah% GC Ge&!a'i% SMK Se!i Pe!ak% Tk$ In#an$10

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  11/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  -.&,a&a danikli% ne$aaMala*sia

  C,a&a! Ikli%S,h,!an$in! h,2an

  M(aa(" "r""r" "#-"( n*ara Ma-a4!"a dan /a#t%r/a#t%r 4an* (($n*ar'"n4a

  Mn*na- $a!t" "r""r" "#-"( n*ara Ma-a4!"a)S,h,An$inH,2an

  Bes*,k,dan -e-an$$a

  Band6

  Men*a+akan 2enis ikli% dan &ii5&iin*adi Mala*sia den$an +e/a+.

  Mn*na-$a!t" /a#t%r/a#t%r 4an* (($n*ar'"'aa dan "#-"( Ma-a4!"aMen$h,-,n$kai+kan 4ak+' "ked,d,kan!an$in%'ns,n!ke+in$$ian dan ke/,la,an( den$an ikli% ne$aaMala*sia

  Band8

  Men$enal /as+i dan %en$h,aikan4ak+' *an$ %e%/en$a,hi &,a&a danikli% ne$aa Mala*sia den$an +e/a+.

  M77

  77 5 7;J,n 7?6

  Pen$a,h&,a&a danikli%+ehada/ke$ia+an%an,sia&aa hid,/

  M(aa(" #adaan "#-"( dan ara "d'$ (an'!"a d"#a

 • 7/23/2019 Documents.tips 2015 Rpt Pppm Tingkatan 1 Geografi

  12/15

  2015 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM

  & PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PBS TINGKATAN1

  '+'Le%-aan ke2aGe'and*',.&'%

  KBAT Analisis

  "THINK

  5 e+a 'k'k

  M7957

  ; 5 6J,lai7?6

  Pn*ar''aa dan"#-"(trada$#*"atan#%n%("n*araMa-a4!"a

  M(aa(" $n*ar' 'aa dan "#-"( trada$#*"atan #%n%(" n*ara Ma-a4!"aMen*enaaikan ke$ia+an ek'n'%i ,+a%a Mala*sia /e+anian! /eikanan! /e%-alakan! /elan&'n$an!/ekilan$an! /el'%-'n$an

  Men&in+ai ne$aaMala*sia

  5%en$ha$ai keadaan&,a&a dan ikli% *an$

  ses,ai +ehada/ke$ia+an %an,siane$aa Mala*sia

  Band9

  Men$h,-,n$kai+ /en$a,h &,a&a danikli% +ehada/ &aa hid,/ %an,sia diMala*sia dan di 'n ikli% *an$ lainden$an %en$e%,kakan &'n+'h *an$ses,ai.

  Pe+anianPeikanan

  [email protected] C't" Har" Ra4a P'a!a [email protected] ; 21 J'-a" 20158M7;M7