Viện Chiến lược v Chnh sch pht triển nng nghiệp cuong NQTW 2008gui ban li...Web viewĐỀ N : Chnh sch nng nghiệp, nng thn v nng dn Thực trạng tnh hnh nng nghiệp, nng thn, nng dn trong mười năm qua I.1. Sự pht triển nng nghiệp trong thời gian qua, vai tr của nng nghiệp trong nền kinh tế quốc

Embed Size (px)

Text of Viện Chiến lược v Chnh sch pht triển nng nghiệp cuong NQTW 2008gui ban li...Web...

Vin Chin lc v Chnh sch pht trin nng nghip nng thn

Vin Chin lc v Chnh sch pht trin nng nghip nng thn

N:

Chnh sch nng nghip, nng thn v nng dn

I. Thc trng tnh hnh nng nghip, nng thn, nng dn trong mi nm qua

I.1. S pht trin nng nghip trong thi gian qua, vai tr ca nng nghip trong nn kinh t quc dn trong thi gian ti

Thc trng nng nghip hin nay

Tnh hnh pht trin nng nghip, thnh tu trong qu trnh thc hin ngh quyt TW 05

Vai tr ca nng nghip hin nay trong nn kinh t quc dn: i vi cuc sng nng dn, cng n vic lm, cung cp nguyn liu, th trng cho cng nghip....

Nhng thch thc mi i vi sn xut nng nghip: ngun lc sn xut suy gim, chi ph u vo tng, li th cnh tranh gim, cnh tranh ca cc h thng sn xut khc trong nng thn, i hi th trng tng cao v cht lng v tnh n nh cung ng, lin kt trong ngnh hng...

Nhng vn ca sn xut nng nghip trc nhng thch thc mi ca pht trin t nc

Xu th pht trin nng nghip trong 10-20 nm ti

Vai tr ca sn xut nng nghip i vi tng vng, c nc trong thi gian ti: i vi nng dn, sn xut lng thc, qun l lnh th, sinh thi, vn ha....?

Quan h gia nng nghip v cng nghip, dch v

Xu th th gii, ton cu ha

I.2 Nhng thay i ca tng lp nng dn trong thi gian qua v vai tr ca h trong thi gian ti

Thc trng v nhng thay i ca tng lp nng dn trong thi gian qua

Thu nhp ca nng dn: phn tng thu nhp theo vng, theo nhm, xu th tng gim, vn ngho i

Qu trnh a dng ha cng ng dn c nng thn, vai tr ca nng dn hin nay trong vic quyt nh cc vn v pht trin kinh t, x hi nng thn

Cht lng cuc sng ca nng dn v kh nng tip cn cc dch v cng, kh nng kim sot, theo di qu trnh pht trin nng thn . Tnh cng bng trong tip nhn ti nguyn, dch v cng... hin nay

Mu thun trong nng thn: gia nng dn vi nhau, nng dn vi cc cng ng khc, gia nng dn v chnh quyn c s

Xu th pht trin ca dn c nng thn

Tng lai ca nng dn trong x hi mi nng thn Vit nam: vai tr v sn xut, qun l lnh th, gn g vn ha.....

Xu th dch chuyn ngh nghip, di c ca dn c nng thn

Xu th hnh thnh nhng cng ng dn c mi tham gia vo qu trnh pht trin nng thn

Xu th hnh thnh v pht trin nhng mu thun x hi mi trong nng thn

I.3 S pht trin ca nng thn Vit nam, nhng thch thc mi

Hin trng, thnh tu pht trin nng thn Vit nam

Nng thn Vit nam v th: khi nim phn bit nng thn v th

S pht trin ca nng thn trong thi gian qua theo lnh th: 1) iu kin h tng c s ca giao thng, y t, giao dc...; 2) Dich v cng ti nng thn; 3) H thng chnh quyn c s; 4) qui hoch nng thn; 5) Mi trng sinh thi v a dng sinh hc trong nng thn; 6) qun l ti nguyn t t, nc... trong nng thn...., 7) phong cnh v vn ha nng thn

Thch thc ca nng thn hin nay: 1) qui hoch v qun l qui hoch nng thn; 2) Xy dng v bo dng h thng h tng c cht lng; 3) Xy dng h thng dch v cng hiu qu; 4) xy dng h thng chnh quyn c s hiu qu; 5) Qun l v bo v ngun lc ti nguyn s dng hiu qu bn vng; 6) Bo tn bn sc vn ha v khng gian nng thn.

Nhng vn chnh trong pht trin nng thn

Xu th pht trin nng thn trong thi gian ti

Vai tr ca nng thn trong thi gian ti i vi pht trin chung v kinh t v x hi ca t nc.

Quan h gia nng thn v qu trnh th ha, quan h nng thn th

Quan h gia nng thn v qu trnh cng nghip ha, quan h nng thn v cc khu, cm cng nghip

I.4 S cn thit c ngh quyt mi ca ng v nng nghip, nng dn v nng thn nhm nh hng qu trnh pht trin trong bi cnh mi ca t nc.

Qu trnh pht trin nng nghip, nng thn, nng dn hin nay mang tnh qui lut trong qu trnh pht trin t nc

S cn thit c chnh sch iu khin, nh hng qu trnh i ng hng v t hu qu, t chi ph cho nn kinh t quc dn

Qu trnh cng nghip ha, th ha phi l ng lc cho pht trin nng nghip nng thn ch khng phi l s cn tr v lm suy yu, loi thi nng nghip, nng thn, nng dn nh mt s nc tri qua.

Chnh sch tc ng iu chnh hnh vi ca cc doanh nghip, chnh quyn a phng, nng dn, thng nhn... sao cho qu trnh cng nghip ha, th ha din ra c t chc, t chi ph v gip nng thn hnh thnh c nn nng nghip hin i, chuyn nghip, sinh thi, bo tn ti nguyn. Hnh thnh c mt tng lp nng dn hin i, chuyn nghip, c trnh . Nng thn mi va hin i, vn minh, sung tc, sinh thi...

II. Kinh nghim quc t v Tam nng v pht trin nng thn

Kinh nghim tam nng ca Trung quc

Kinh nghim pht trin nng thn Chu

Kinh nghim pht trin nng thn Chu u

Kinh nghim pht trin nng thn Chu m la tinh

Nhng kinh nghim v bi hc cho Vit nam

III. Quan im l lun v mc tiu, ni dung pht trin nng nghip, nng thn v nng dn trong giai on ti. Tm nhn 2020?

III.1 Quan im v l lun v pht trin nng nghip, nng thn v nng dn trong qu trnh cng nghip ha v hin i ha nng thn.

L lun v pht trin nng nghip, nng thn v nng dn Vit nam giai on hin nay

Qu trnh pht trin t nng nghip truyn thng sang nng nghip hin i c th chc trong bi cnh cng nghip ha v hin i ha. Tng cng quan h nng nghip-cng nghip-dch v.

Qu trnh th ha, cng nghip ha v qui hoch, pht trin nng thn bn vng v kinh t, x hi v mi trng.

S pht trin t x hi nng dn truyn thng sang x hi nng dn chuyn nghip, hin i. Quan h gia nng dn v cc tng lp khc trong x hi.

Quan im pht trin nng nghip, nng thn v nng dn ca n

1) Pht trin nng nghip, nng dn v nng thn trong tng th chung ca kinh t t nc; 2) Gn pht trin nng nghip, nng dn v nng thn vi pht trin th. Pht trin mi quan h nng nghip, nng dn v nng thn va c lp, va thng nht pht trin hi ha trong qu trnh pht trin v tin trnh hi nhp quc t; 3) Huy ng ni lc ca dn, huy ng cc ngun lc nh nc v x hi : pht trin nng nghip, t chc ngi dn, pht huy dn ch c s v pht trin nng thn mi; 4) Vi nng thn: Gi gn bn sc vn ha, m bo mi trng sinh thi v pht trin bn vng v kinh t v x hi; 5) m bo s lnh o ca ng; 6) Gn vic pht trin nng nghip, nng dn v nng thn trong m bo an ninh quc phng.

III.2 Mc ch ca pht trin nng nghip, nng thn v nng dn trong thi gian ti

1) Cht lng cuc sng ngi dn nng thn c nng cao: thu nhp, tip cn dch v cng, v th trong x hi; qun l ti nguyn...

2) Nng nghip tr nn hin i v hiu qu trong bo v ti nguyn; s cn thit m bo an ninh lng thc, lng thc thc phm x hi, xut khu

3) Nng thn tr nn vn minh, hin i v gn gi bn sc dn tc. s cn thit nhm m bo khng gian nng thn- th c t chc, m bo quan h tt gia nng thn- th

III.3 Ni dung pht trin nng nghip, nng thn v nng dn trong thi gian ti

a) o m s tng trng v kinh t, nng cao thu nhp cho dn c nng thn: 1) H tr pht trin nng nghip hin i, cnh tranh nng cao thu nhp nng dn; 2) pht trin phi nng nghip rt lao ng ra khi nng nghip v tng thu nhp dn c nng thn v to iu kin pht trin nng nghip; 3) h tr pht trin th va v nh, di dn ra th gim gnh nng cho nng thn v tng thu nhp dn c nng thn,

b) Tng phc li x hi, nng cao dn tr v i sng tinh thn cho cng ng ngi dn nng thn: 1) Pht trin xy dng h tng; 2) pht trin dch v cng; 3) nng cao dn tr nng thn, 3) Tng cung cc chng trnh xa i gim ngho, h tr phc li x hi cho tng lp d b tn thng trong x hi, 4) h tr hnh thnh cc cng ng dn c chuyn nghip trong nng thn v cc ngnh ngh sn xut......

c) Xy dng nng thn hin i, vn minh v sinh thi, mang m bn sc dn tc: 1) bo v mi trng, c bit l trong nhng iu kin qu trnh th ho, cng nghip ho din ra nhanh; 2) Pht trin th c qui hoch cng pht trin nng thn 3) Qui hoch pht trin cng nghip gn vi pht trin nng thn, Dng th, cng nghip h tr cho nng thn; 4) Bo v khng gian mang m bn sc nng thn

IV. Gii php pht trin nng nghip, nng thn v nng dn trong giai on ti

Nghin cu hon chnh c s l lun, thc tin pht trin nng nghip, nng thn, nng dn:...

Gii php u tin pht trin nng nghip hin i, chuyn nghip v c t chc:

1. Qui hoch sn xut nng nghip hp l theo li th ca tng vng lnh th khai thc c ch th trng, m bo tng trng n nh bn vng, bo v an ninh lng thc quc gia, nh nc h tr pht trin c s h tng

2. Nng nghip m bo kh nng cnh tranh cao, hiu qu cao: m rng qui m sn xut tp trung hng ha ln, cht lng cao, v sinh an tan, gn gi sinh thi, m bo l ngun sng nng dn, to cng n vic lm,

3. Pht trin cng nghip ch bin, dch v tip th. Gn b vng cung cp nguyn liu vi c s ch bin, gn sn xut vi th trng.

4. Hnh thnh cc hnh thc t chc sn xut kinh doanh hin i v chuyn nghip, pht trin cc lai hnh kinh t hp tc, lin kt dc sn xut, ch bin, kinh doanh sn phm nng nghip, lin kt nng nghip vi cng nghip v kinh t th.

5. H tr nng cao hiu qu kinh t h gia nh;

6. u i u t cho nng nghip, c bit l cc ngnh nh nc u tin, cc ngnh c ngha cao v sinh k v sinh thi bo tn ti nguyn;

7. Khuyn khch v cho vay vn u i hnh thnh cc doanh nghip ch bin nh, va trong nng nghip....

8. Pht trin hat ng nghin cu, chuyn giao, t vn KHCN. H tr p dng KHCN trong sn xut kinh doanh.

Gii php u tin pht trin nng thn:

1. Qui hoch v qun l qui hoch nng thn v sn xut, h tng vn ha x hi, h tng kinh t, m bo vic s dng cc khng gian nng thn n nh, c t chc cho sn xut,

2. Pht trin th nh, phi hp hi ha xy dng cc khu dn c nng thn vi qu trnh phi tp trung ha th. Bo tn bn sc vn ha v khng gian nng thn.

3. Phi tp trung ha cng nghip, gn kinh t nng thn vi hat ng phc v sn xut cng nghip. Bo v mi trng, qun l v bo v ngun lc ti nguyn s dng hiu qu bn vng

4. Huy ng mi ngun u t xy dng v bo dng h thng c s h tng m bo cht lng, bao ph phn ln a bn nng thn

5. Huy ng mi thnh phn kinh t tham gia cung cp dch v cng hiu qu cho ngi dn nng thn

6. p dng cc gii php di hn qun l ri ro, phng chng cc thit hi do thin tai, dch bnh v bin i kh hu tan cu gy ra cho c dn nng thn

7. Xy dng h thng chnh quyn c s mnh v trong sch

Gii php u tin v t chc v nng cao v th nng dn, dn ch ha c s:

1. o to nng dn cn li sn xut nng nghip tr thnh nng dn chuyn nghip, c trnh , hc thc, k nng tt trong sn xut kinh doanh

2. Thc y hnh thnh nhng cng ng nng dn chuyn nghip mi c t chc. Gip nng dn t chc li trong cc cng ng, an th nng dn thc s lm ch cuc sng ca mnh, tr thnh ch th ca pht trin nng thn

3. Gip mt b phn ln nng dn thun tin chuyn sang cng vic phi nng nghip

Recommended

View more >