of 144 /144
12.05.2016. Dodatak Broj 2/2016

Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... ·...

Page 1: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

12.05.2016.

Dodatak Broj 2/2016

Page 2: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu
Page 3: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

686 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

SADRŽAJ:

1. StrateškirazvojniprogramOpćineMedulinzarazdoblje2015.-2020. .............................687

Medulin,12.05.2016.

“Službene novine” Općine Medulin izdaje Općina Medulin.Godišnja pretplata iznosi 500,00 Kn i uplaćuje se na IBAN: HR1223400091826300008

Uredništvo: OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223Glavni urednik: GORAN BUIĆ, dipl. ing.tel.: 385-650 - centrala 385-652 - tajništvofax: 385-660e-mail: [email protected]

Page 4: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 687 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE MEDULIN ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020.

Page 5: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

688 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

1

Zaštita prava

Sadržaji koji su u Strateškom razvojnom programu izneseni, izrađeni su isključivo za Općinu Medulin u skladu sa zahtjevima Općine. Ostale osobe koje koriste informacije iz ovog dokumenta čine to u dobroj namjeri i na vlastitu odgovornost.

SENSUM d.o.o. Kvaternikova 21, 51000 Rijeka www.sensum.hr Autori: Anita Klanac, MBA Dr.sc. Duško Radulović Dea Blažina, mag.oec. Naručitelj: OPĆINA MEDULIN Centar 223 52203 Medulin

U Rijeci, prosinac 2015.

Page 6: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 689 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

2

Sadržaj

1. UVOD ............................................................................................................................................... 6

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ........................................................................................................ 8

2.1. Prostor ..................................................................................................................................... 8

2.2. Stanovništvo ............................................................................................................................ 9

2.3. Prirodna obilježja Općine ...................................................................................................... 14

2.3.1. Reljef i tlo ....................................................................................................................... 14

2.3.2. Vegetacija ...................................................................................................................... 15

2.3.3. Vode .............................................................................................................................. 16

2.3.4. More podmorje i pomorsko dobro ............................................................................... 16

2.3.5. Klima .............................................................................................................................. 16

2.3.6. Prirodno bogatstvo ........................................................................................................ 17

2.4. Kulturno povijesna baština .................................................................................................... 18

2.5. Zaštita okoliša ........................................................................................................................ 22

2.5.1. Vode .............................................................................................................................. 22

2.5.2. Zaštita od štetnog djelovanja voda i erozija .................................................................. 23

2.5.3. More .............................................................................................................................. 23

2.5.4. Zrak ................................................................................................................................ 24

2.5.5. Zaštita od buke .............................................................................................................. 24

2.6. Komunalna infrastruktura i energetika ................................................................................. 24

2.6.1. Vodoopskrba ................................................................................................................. 24

2.6.2. Odvodnja ....................................................................................................................... 26

2.6.3. Otpad ............................................................................................................................. 27

2.6.4. Energetski sustav ........................................................................................................... 27

2.7. Prometna infrastruktura ....................................................................................................... 28

2.7.1. Morske luke ................................................................................................................... 28

2.7.2. Cestovni promet ............................................................................................................ 28

2.7.3. Zračni promet ................................................................................................................ 29

2.8. Gospodarstvo ........................................................................................................................ 29

2.8.1. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Općini Medulin ............... 29

2.8.2. Obrtništvo ...................................................................................................................... 37

2.8.3. Turizam .......................................................................................................................... 39

2.9. Društvene djelatnosti ............................................................................................................ 43

2.9.1. Predškolski i školski odgoj ............................................................................................. 43

Page 7: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

690 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

3

2.9.2. Sport i rekreacija............................................................................................................ 43

2.9.3. Kultura ........................................................................................................................... 44

2.9.4. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb ............................................................................... 46

2.9.5. Političke organizacije ..................................................................................................... 46

2.9.6. Organizacije civilnog društva ......................................................................................... 46

2.10. Razvojne strategije i programi na području Općine Medulin ............................................ 52

2.10.1. Master plan razvoja održivog turizma Općine Medulin 2013. – 2018. ......................... 52

2.11. Prikaz kapaciteta za upravljanje razvojem ............................................................................... 53

2.11.1 Struktura općinske uprave i proračun Općine Medulin ..................................................... 53

3. ANALIZA SNAGA, SLABOSTI, MOGUĆNOSTI I PRIJETNJI (SWOT ANALIZA) .................................... 59

4. VIZIJA RAZVOJA OPĆINE MEDULIN ................................................................................................ 61

5. STRATEŠKI CILJEVI I RAZVOJNI PRIORITETI .................................................................................... 62

6. RAZVOJNE MJERE I PROJEKTI ........................................................................................................ 71

6.1. Razvojne mjere ...................................................................................................................... 71

6.2. Razvojni projekti .................................................................................................................... 79

7. FINANCIRANJE ............................................................................................................................. 111

7.1. Strukturni i kohezijski fondovi ............................................................................................. 111

7.1.1. Europski fond za regionalni razvoj............................................................................... 112

7.1.2. Europski socijalni fond ................................................................................................. 114

7.1.3. Kohezijski fond............................................................................................................. 115

7.1.4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ............................................................ 116

7.1.5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) .......................................................... 117

7.2. Programi Unije ..................................................................................................................... 117

7.3. Domaći izvori financiranja ................................................................................................... 118

7.4. Ostali izvori financiranja ...................................................................................................... 119

8. POVEZNICE STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE MEDULIN ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA VIŠIH RAZINA .................................................................. 120

9. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE ........................................................................................................... 127

9.1. Radni tim odgovora za izradu, provedbu i praćenje provedbe Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. ............................................................ 127

9.2. Predloženi razvojni projekti ................................................................................................. 128

9.3. Kriteriji za ocjenjivanje projekata ........................................................................................ 132

9.4. Pokazatelji provedbe ........................................................................................................... 134

9.5. Praćenje provedbe .............................................................................................................. 135

9.6. Komunikacija ....................................................................................................................... 136

Page 8: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 691 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

4

Popis tablica

Tablica 1. Usporedna obrazovna struktura RH, IŽ i Općine Medulin .................................................... 12 Tablica 2. Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu ........................................................... 12 Tablica 3. Zaposleni u Općini Medulin u 2011. godini ........................................................................... 13 Tablica 4. Zaštićene prirodne vrijednosti u Općini Medulin .................................................................. 18 Tablica 5. Zaštićeni spomenici na području Općine Medulin ................................................................ 21 Tablica 6. Osnovni pokazatelji Općine Medulin usporedno s IŽ-om za 2012. i 2013. godinu ............... 31 Tablica 7. Pokazatelji po djelatnostima u 2013. godini ........................................................................ 31 Tablica 8. Broj aktivnih obrta sa sjedištem u Općini Medulin u 2015. godini ....................................... 37 Tablica 9. Noćenja u IŽ u 2013. i 2014. godini ....................................................................................... 39 Tablica 10. Pregled broja dolazaka po mjesecima u Općinu Medulin za razdoblje od 2010.-2014. ..... 40 Tablica 11. Pregled noćenja po mjesecima u Općinu Medulin za razdoblje od 2010.-2014. ............... 40 Tablica 12. Predškolski i školski odgoj u Općini Medulin ...................................................................... 43 Tablica 13. Popis Udruga registriranih na području Općine Medulin .................................................. 47 Tablica 14. Programi, projekti, aktivnosti financiranih od Općine Medulin u periodu od 2013. – 2014. i plan za 2015. godinu ............................................................................................................................. 56 Tablica 15. Institucionalni okvir RH za korištenje strukturnih instrumenata ...................................... 112 Tablica 16. Prikaz programa Unije 2014-2020 .................................................................................... 118 Tablica 17. Poveznica Strateškog razvojnog programa Općine Medulin i investicijski prioriteti EU 2014.-2020. ......................................................................................................................................... 121 Tablica 18. Poveznice s Operativnim programima .............................................................................. 123 Tablica 19. Poveznica sa strateškim ciljevima i prioritetima županijske strategije u izradi ................ 125 Tablica 20. Popis projekata ................................................................................................................. 128 Tablica 21. Kriteriji ocjene projektnih ideja ......................................................................................... 133 Tablica 22. Popis indikatora sukladno prioritetima strateškog razvojnog programa ......................... 134

Popis grafikona

Graf 1. Kretanje broja stanovnika Općine Medulin u razdoblju 1857. – 2011. godine ........................... 9 Graf 2. Distribucija stanovništva po dobi u Istarskoj županiji ............................................................... 10 Graf 3. Struktura stanovništva prema dobi u Općini Medulin .............................................................. 10 Graf 4. Spolna struktura stanovništva Općine Medulin u 2011. godini ................................................ 11 Graf 5. Usporedba obrazovne strukture Općine Medulin, IŽ i RH ........................................................ 12 Graf 6. Zaposlenost prema područjima djelatnosti u Općini Medulin u 2011. godini .......................... 13 Graf 7. Struktura nezaposlenih prema najviše postignutom stupnju obrazovanja u 2014. godini ....... 14 Graf 8. Pokazatelji kretanja gospodarstva Općine Medulin u razdoblju 2008.-2013. .......................... 30 Graf 9. Poslovni rezultati poduzeća u Općini Medulin od 2008. do 2013. godine po djelatnostima .... 30 Graf 10. Broj tvrtki u Općini Medulin po djelatnostima u 2013. godini ................................................ 33 Graf 11. Broj zaposlenih u Općini Medulin po djelatnostima u 2013. godini ....................................... 34 Graf 12. Struktura ukupnog prihoda po djelatnostima u 2013. godini ................................................. 35 Graf 13. Ostvarenje dobiti poduzeća prema djelatnostima u 2013. godini .......................................... 36 Graf 14. Udio pojedinih djelatnosti u izvozu u 2013. godini ................................................................. 37 Graf 15. Struktura obrtništva na području Općine Medulin ................................................................. 38 Graf 16. Usporedni prikaz noćenja 2013. i 2014. godine ...................................................................... 39

Page 9: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

692 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

5

Graf 17. Prikaz broja noćenja u Općini Medulin za period 2010. do 2014. godine ............................... 41 Graf 18. Struktura i visina ukupnog prihoda Općine Medulin za razdoblje od 2010. – 2014. .............. 54 Graf 19. Prikaz visine i strukture ostvarenih prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 2011. – 2014. s planom za 2015. godinu ................... 55 Graf 20. Prikaz pojedinih skupina ostvarenih rashoda Općine Medulin – ekonomska klasifikacija u razdoblju 2010. – 2014. ......................................................................................................................... 56 Graf 21. Proračunska ulaganja u programske aktivnosti i projekte prema funkcionalnoj podjeli ........ 58

Page 10: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 693 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

6

1. UVOD

Svaka država članica Europske Unije planira razvoj na četiri razine: europskoj, državnoj, regionalnoj i lokalnoj. Na EU razini izrađen je dokument Europa 2020 koji obuhvaća razradu najvažnijih ciljeva koje cjelokupna Europska unija namjerava ostvariti do 2020. godine. Na državnoj razini izrađuju se strateški dokumenti koji daju smjernice državi o izgradnji budućnosti, koje su joj glavne gospodarske grane, značajna infrastruktura i područja od nacionalnog interesa, a koji su usklađeni sa strategijom EU-a. Sukladno tome planiranje razvoja se spušta na niže razine: regije i jedinica lokalne samouprave.

Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

U Hrvatskoj je taj sustav upravljanja razvojem ustrojen na sljedeći način: Strategije RH koju donosi Vlada i Sabor Republike Hrvatske, Strategije razvoja županija kojeg donosi županija, a koji mora biti sukladan s prije spomenutim strategijama, te Program ukupnog razvoja (PUR), dokument kojeg donose općine i gradovi. Stoga je PUR iznimno značajan dokument u složenom sustavu upravljanja razvojem, kojeg izrađuju općine ili gradovi, te na taj način preuzimaju odgovornost za ukupan razvoj svojih JLS-a.

Iz tih razloga trebalo je izgraditi sustav koji će omogućiti:

1. jasno definiranje razvojnih potreba,

2. usuglašavanje oko razvojnih prioriteta te

3. razvijanje ideja i projekata za ulaganje javnih sredstava u pojedina područja iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih i EU izvora.

Struktura Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020.

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. godine započela je s ciljem da se na lokalnoj razini identificiraju potrebe te da se one povežu s regionalnim, nacionalnim i europskim prioritetima te sukladno tome dostupnim europskim i nacionalnim financijskim sredstvima.

Pri planiranju izrade ovog strateškog dokumenta krenulo se od ideje da se kreira dokument koji će se nasloniti na programsko i financijsko razdoblje EU-a koje obuhvaća period od 2014. – 2020. godine. Sukladno tome, Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. se naslanja na postojeće dokumente:

Strategija Europa 2020 Nacionalni strateški referentni okvir 2014 – 2020 Nacionalni plan razvoja 2014 -2020 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 -2020 Operativni program Ljudski resursi 2014 – 2020 Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020 Županijska razvojna strategija – dostavljeni su ključni strateški ciljevi, prioriteti i mjere

Page 11: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

694 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

7

Strateški razvojni program Općine Medulin se sastoji od 9 cjelina kroz koje se pokušalo identificirati probleme i izazove te sukladno njima definirati budući razvoj općine. Prva cjelina je uvod u cjelokupan dokument. U drugoj cjelini se detaljno analiziralo postojeće stanje, a koje je obuhvatilo: prostor, stanovništvo, prirodna obilježja Općine Medulin, kulturno-povijesnu baštinu, zaštitu okoliša, komunalnu infrastrukturu i energetiku, gospodarstvo, društvene djelatnosti, razvojne strategije i programe na području Općine Medulin te prikaz kapaciteta za upravljanje razvojem. Ovako cjelovita analiza iskristalizirala je najznačajnije probleme s kojima se Općina Medulin suočava i koje je potrebno rješavati.

Treća cjelina temeljena je na prethodno opisanoj drugoj cjelini i u njoj se pokušalo identificirati najvažnije snage i mogućnosti općine te slabosti i prijetnje odnosno izradila se tzv. SWOT analiza koja je ujedno i završni dio analitike.

U četvrtoj i petoj cjelini se postavlja vizija razvoja Općine Medulin te se identificiraju strateški ciljevi i prioriteti koji se dalje u šestoj cjelini raščlanjuju na mjere odnosno razvojne projekte čijom realizacijom se dolazi do ostvarenja postavljene vizije.

Sedma cjelina je posvećena mogućim izvorima financiranja razvojnih mjera odnosno projekata.

U osmoj cjelini se prikazuju veze ovog strateškog dokumenta sa strateškim dokumentima viših razina. Identificiraju se ključne veze kojima se dokazuje da se Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. godine naslanja na dokumente viših razina.

Posljednja, deveta, cjelina opisuje način na koji će se ovaj strateški dokument provoditi. Definiraju se strukture odgovorne za provedbu i praćenje strategije te se predlažu načini na koji će se obrađivati pristigli projekti, identificiraju se kriteriji i pokazatelji za ocjenjivanje projekata te se definira način praćenja i komunikacijska strategija sa svima zainteresiranima.

Page 12: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 695 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

8

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

2.1. Prostor Istarska županija obuhvaća veći dio Istre - najvećeg jadranskog poluotoka. Najzapadnija točka Republike Hrvatske je u Istarskoj županiji (Bašanija, rt Lako) na 45° sjeverne zemljopisne širine. Smještena u sjeveroistočnom dijelu Jadranskog mora, Istra je s tri strane okružena morem, a sjevernu granicu prema kopnu čini linija između Miljskog zaljeva (Muggia) u neposrednoj blizini Trsta i Prelučkog zaljeva, u neposrednoj blizini Rijeke. Tako povoljnim zemljopisnim položajem, gotovo u srcu Europe, na pola puta između ekvatora i sjevernog pola, Istra je oduvijek predstavljala most koji je povezivao srednjoeuropski kontinentalni prostor s mediteranskim. Slika 1. Smještaj Istarske županije

Izvor: Službene stranice Istarske županije Istarski poluotok obuhvaća površinu od 3.476 četvornih kilometara. To područje dijele tri države: Hrvatska, Slovenija i Italija. Vrlo malen dio Istre, tek sjeverna strana Miljskoga poluotoka, pripada Republici Italiji. Slovensko primorje s Koparskim zaljevom i dijelom Piranskoga zaljeva do ušća rijeke Dragonje dio je Republike Slovenije. Najveći dio, ili 3.130 četvornih kilometara (90% površine), pripada Republici Hrvatskoj. Većina hrvatskog dijela poluotoka nalazi se u Istarskoj županiji (2.820 četvornih kilometara), što je 4,98 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Ostali dio administrativno-teritorijalno pripada Primorsko-goranskog županiji. Općina Medulin nalazi se na samom jugu istarskog poluotoka. Kao jedinica lokalne samouprave ima površinu 29.35 km2. Obala je na području Općine Medulin vrlo razvedena te duljina morske obale s otocima čini 70 km. Općina Medulin proteže se oko 2 km u unutrašnjost prema sjeveru, istoku i zapadu te graniči s općinom Ližnjan na istoku te Gradom Pula na zapadu, dok sa južne strane izlazi na more. Općina Medulin pripada Istarskoj županiji, a području pripadaju naselja Medulin, Banjole, Premantura, Pješčana uvala, Pomer, Vinkuran, Vintijan i Valbonaša. Po svom geografsko-prometnom položaju Općina Medulin nalazi se na najjužnijem dijelu istarskog poluotoka, vrlo atraktivnom području sa izuzetno razvedenom obalom. Prometno je povezana sa susjednim jedinicama lokalne samouprave

Page 13: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

696 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

9

sustavom županijskih cesta koje zrakasto povezuju područje Općine Medulin sa pulskom zaobilaznicom koja predstavlja prometnu vezu na sve bitne prometne pravce: Pula – Trst, Pula – Rijeka – Zagreb.

2.2. Stanovništvo Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Medulin brojala je 6.481 stanovnika i njezin udio u ukupnom broju stanovnika Istarske županije iznosi 3,12%. U odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine broj stanovnika se povećao i to za 477 osoba, odnosno za 7,4%. U isto vrijeme u Istarskoj se županiji također povećao broj stanovnika i to za 1.711 stanovnika, odnosno 0,8%. Graf 1. Kretanje broja stanovnika Općine Medulin u razdoblju 1857. – 2011. godine

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Od 1971. godine broj stanovnika Općine Medulin se konstantno povećava te je u zadnjem popisu stanovništva 2011. godine popisan najveći broj stanovnika do sada. Najveći porast stanovnika bilježi 2001. godina. Općina Medulin ima konstantni demografski rast. Prosječna starost stanovništva Republike Hrvatske 2011. godine bila je 41.7 godina u usporedbi sa 39.3 godine u 2001. Statistika pokazuje kako su žene u pravilu starije od muškaraca. U 2011. godini žene u Hrvatskoj bile su prosječno stare 43.4 godine, a muškarci 39.9 godina. Istarska županija je prosječno starija od državnog prosjeka, s obzirom da je prosječna starost stanovništva u županiji 43 godine, što populaciju županije čini 1.3 godina starijom od prosjeka. Po indeksu starosti (postotku populacije starosti od 60 godina i više u odnosu na populaciju starosti od 0-19) Republika Hrvatska ima prosjek od 115.0, dok Istarska županija ima indeks starenja od 136.8.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1857. 1900. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.

Page 14: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 697 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

10

Graf 2. Distribucija stanovništva po dobi u Istarskoj županiji

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. U Istarskoj županiji najveći broj stanovnika ima između 50 i 54 godina života – 17.005 stanovnika pripada navedenoj skupini što čini 8,2% ukupne populacije županije. Dobna skupina od 55-59 godina života je sljedeća po broju stanovnika, dok je treća po redu dobna skupina od 45-49. Iz navedenog je evidentno kako je Istarska županija pretežito nastanjena stanovništvom srednjih godina. Broj starijeg stanovništva se kreće obrnuto proporcionalno s godinama. Općina Medulin pokazuje slične pokazatelje prosječne starosti u usporedbi sa prosjekom na razini Hrvatske i Istarske županije te sa prosječnom starosti od 43,7 godine spada u starije Općine u Hrvatskoj, a prema podacima Eurostata iz 2011. godine, starost je nešto viša i od prosjeka EU27 koji iznosi 41,2. Po indeksu starosti Općina Medulin ima prosjek od 152,4.

Graf 3. Struktura stanovništva prema dobi u Općini Medulin

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Najveći broj stanovnika u Općini Medulin nalazi se u dobnoj skupini od 60 do 64 godina i to 589 stanovnika. Druga dobna skupina sa najvećim brojem stanovnika je od 55 do 59 godina – 570

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0

100

200

300

400

500

600

700

Page 15: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

698 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

11

stanovnika, što nam pokazuje kako je stanovništvo Općine pretežito stanovništvo srednje dobi. Tome u prilog ide i podatak da kod starijeg stanovništva broj naglo opada. Radno aktivno stanovništvo (15 do 64 godine) čine 4.372 stanovnika što čini 67,5% stanovništva. U dobnoj skupini starije populacije, iznad 65 godina nalaze se 1.203 osobe što čini 18,5% stanovništva. U dobnoj skupini mladog stanovništva, od 15 do 24 godine, nalazi se 591 osoba ili 9%, a u dobnoj skupini djece, do 14 godina, nalazi se 906 osoba ili 14% stanovnika. Prosječna starost stanovnika Općine je 43,7 godina, za muškarce prosječna starost iznosi 43,1, a za žene 44,3 godina. Broj djece je za 0,7% veći od prosjeka županije, broj mladog stanovništva je za 1,7% manji od prosjeka županije. Prema popisu stanovništva iz 2011. broj žena koje žive u županiji je nešto veći od broja muškaraca te je zabilježeno 106.893 žena (51,4%) i 101.162 muškaraca (48,6%). Sljedeći prilog daje grafičku prezentaciju spolne strukture stanovništva Općine Medulin iz koje je vidljivo da je spolna struktura Općine slična strukturi županije, odnosno u Općini je 49% muškaraca i 51% žena. Graf 4. Spolna struktura stanovništva Općine Medulin u 2011. godini

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Gustoća naseljenosti županije je 73,96 stanovnika po km² i iznosi 2,4% manje nego gustoća naseljenosti u Hrvatskoj. Većina stanovništva naseljava Grad Pulu (57.460 stanovnika). Gustoća naseljenosti Općine Medulin iznosi 203 stanovnika po km² što je 2,5 puta više od državnog prosjeka i Općinu svrstava u urbanizirana naselja. Ukupan broj kućanstava, prema dostupnim podacima Popisa iz 2011. godine je 2.577, a prosječan broj članova u kućanstvu 2,51. Prosječan broj članova po kućanstvu je niži od prosjeka RH (2,8) i od prosjeka IŽ-a (2,62). Obrazovna struktura stanovništva Općine Medulin može se vidjeti u slijedećem grafikonu. Iz njega je vidljivo da je obrazovna struktura stanovnika Općine Medulin veća od prosjeka za IŽ. U distribuciji završenih škola prevladava srednja škola sa 58% dok je prosjek za županiju 56%, a za RH 53%. Stručni i sveučilišni studij završilo je 24% stanovnika, što je više od županijskog prosjeka koji iznosi 16%, i više od prosjeka RH koji iznosi 16%. Osnovnu je školu završilo 12% stanovnika, a 0,3% stanovnika nema niti jedan razred završene škole. Vidljivo je da je stanovništvo Općine Medulin obrazovano i da je broj neobrazovanog stanovništva minimalan, odnosno 17 osoba.

31733308

Muškarci Žene

Page 16: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 699 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

12

Graf 5. Usporedba obrazovne strukture Općine Medulin, IŽ i RH

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Tablica 1. Usporedna obrazovna struktura RH, IŽ i Općine Medulin

Područje Bez škole

1-3 razreda OŠ

4-7 razreda OŠ

OŠ Srednja škola

Stručni studij

Sveučilišni studij

Doktorat

RH 2% 1% 7% 21% 53% 6% 10% 0% IŽ 0,7% 0,8% 6 % 19 % 56% 7% 9% 0% Medulin 0,3% 0,2% 3% 12% 58% 10% 14% 0%

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Prema podacima iz 2011. godine 24% stanovništva od rođenja živi u Općini Medulin. Većina doseljenih stanovnika (43%) u Općinu Medulin došla je uglavnom iz drugog grada ili općine iste županije. Podatci o migracijskim obilježjima mogu se vidjeti u donjoj tablici. Tablica 2. Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu

Opis Od rođenja stanuju u

istom naselju

Doseljeno u naselje stanovanja

Svega Iz drugog naselja iste

općine

Iz drugog gada ili

općine iste županije

Iz druge županije

Iz inozemstva

Svi 1547 3671 111 2816 742 1261 Muškarci 816 1695 44 1323 327 661 Žene 731 1976 67 1493 415 600

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o.

Zaposlenost U Općini Medulin u 2011. godini je bilo zaposleno 2.470 osoba, od čega 1.313 muškaraca i 1.157 žena. Najveći broj je zaposlen kod nekog od poslodavaca 75%, a samozaposlenih je 20%.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

RHIŽMedulin

Page 17: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

700 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

13

Tablica 3. Zaposleni u Općini Medulin u 2011. godini Spol Ukupno Zaposlenici

Samozaposleni Pomažući članovi obitelji

Ostale zaposlene osobe

Nepoznato

Svega Poslodavci Osobe koje rade za vlastiti račun

Svi 2.470 1.845 486 278 208 87 11 41 M 1.313 913 323 177 146 47 8 22 Ž 1.157 932 163 101 62 40 3 19

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o. Najveći broj zaposlenih je u trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala sa 14%, zatim u prerađivačkoj industriji sa 13%, potom u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 11,5%, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi sa 7,2%, obrazovanja sa 7% i djelatnosti građevine sa 6,5%. Graf 6. Zaposlenost prema područjima djelatnosti u Općini Medulin u 2011. godini

Izvor: DZS, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o.

Nezaposlenost Najviše nezaposlenih prema kriteriju stupnja obrazovanja je u skupini završene srednje škole (62%). Slijede nezaposlene osobe sa završenom osnovnom školom (16%) te potom visoko obrazovane osobe (11%). Prikaz strukture nezaposlenih prema najvišem postignutom stupnju obrazovanja dan je u slijedećem grafičkom prikazu.

Nezaposlenost mladih U Općini Medulin je u 2015. godini ukupno nezaposlena 41 mlada osoba. Najveći broj nezaposlenih mladih u promatranom periodu u zadnjih 10 godina je bio u 2013. godini kada je bilo nezaposleno ukupno 75 mladih i to polovica u skupini od 25-29 godina. U 2014. godini taj broj pada na 66 mladih. U

050

100150200250300350400

Page 18: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 701 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

14

ukupno promatranom periodu u svim godinama je najveći broj nezaposlenih mladih osoba u kategoriji od 25-29 godina. Graf 7. Struktura nezaposlenih prema najviše postignutom stupnju obrazovanja u 2014. godini

Izvor: HZZ, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o.

PROBLEMI I IZAZOVI POVEZANI SA STANOVNIŠTVOM

Odlazak autohtonog stanovništva - osmisliti načine za njegov ostanak Razvijati programe potpore studentima Poticati programe cjeloživotne edukacije Osmisliti programe edukacije i podizanja vještina za grupe kojima prijeti socijalno isključivanje Poticati samozapošljavanje

2.3. Prirodna obilježja Općine

2.3.1. Reljef i tlo Prema geološkoj i geomorfološkoj strukturi istarski se poluotok dijeli na tri sasvim različita područja. Brdoviti sjeverni i sjeveroistočni rub poluotoka, zbog svog oskudnog biljnog pokrova i ogoljelih kraških površina poznat je kao Bijela Istra. Jugozapadno od Bijele Istre pruža se prostor koji je morfološki znatno bogatiji. To su niža pobrđa fliša, koji se sastoji od nepropusnih lapora, gline i pješčenjaka, pa odatle i naziv Siva Istra. Vapnenačku zaravan uz morsku obalu, pokrivenu zemljom crvenicom, nazivamo Crvenom Istrom. Općina Medulin nalazi se u Crvenoj Istri. Visoka zona Istre poznata je kao Bijela Istra zbog gologa krša i vapnenačkih goleti, koje su nastale uglavnom krčenjem šuma. Obuhvaća gorski hrbat Učke (Vojak 1401m) i gorsku skupinu Ćićarije (Planik 1272m) koji čine krajnji sjeverozapadni i sjeveroistočni dio istarskog poluotoka. Zbog naslaga fliša, a s obzirom na veliku zastupljenost gline i njezine sive boje, središnja se Istra naziva i Siva Istra. Obuhvaća središnji dio poluotoka koji je odvojen od visoke zone Istre rasjednim odsjekom visokim i do 100 m. Zbog vodo nepropusnosti flišnih naslaga prostor je znatno snižen erozijom i razdijeljen mnogim tekućicama u mnogobrojne jaruge niz koje se slijevaju oborinske vode. U predjelima u čijem sastavu prevladavaju mekše stijene (flišne naslage), rijeke imaju razgranatu mrežu

6

32

123

1522

Bez škole i nezavršena osnovna škola

Završena osnovna škola

Završena srednja škola

Završen prvi stupanj fakulteta, stručnistudij i viša školaZavršen fakultet, akademija, magisterij,doktorat

Page 19: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

702 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

15

pritoka, s kojima su oblikovale prostrana proširenja. U predjelima u čijem sastavu prevladavaju tvrđe stijene, rijeke su uz pomoć vodom nošenoga materijala usjekle duboke i strme kanjone. Istarski ravnjak je nisko i zaravnjeno primorsko područje koje se proteže od Piranskoga zaljeva do Plomina, blago valovita zaravan prema istoku se izdiže do visine od 400m. S obzirom na vapnenačku podlogu i njezinu podložnost kemijskom trošenju, nastaju mnogobrojne pukotine, škrape, ponikve, uvale, špilje, jame i ponori. Prevladavaju blagi nagibi koji onemogućuju ispiranje tla pa dolazi do nakupljanja zemlje crvenice. Stoga je ta reljefna cjelina poznata kao Crvena Istra. Zasebno geomorfološko obilježje Istre njezine su obale. Potopljeni krški reljef karakterističan je za južnu i zapadnu obalu Istre. Na taj su način nastali Brijuni, manje otočne skupine uza zapadnu obalu, mnogobrojni specifični oblici između Medulina i Premanture, Limski zaljev te prirodna prostrana pulska luka.

2.3.2. Vegetacija Pod šumama se nalazi trećina istarskog poluotoka. Duž obale i na otocima prevladavaju borove šume i makija, koju krase stabla crnike i planike. Kao osobitost istarske vegetacije ističemo hrast lužnjak uz rijeku Mirnu, koji je inače karakterističan za kontinentalne nizinske dijelove Hrvatske. Istarsko tlo obiluje prirodnim znamenitostima, među kojima je osobito zanimljivo otočje Brijuni, gdje raste oko 680 biljnih vrsta. Također ga krase najrazličitije raslinje i maslinici. Na Učki i Ćićariji uspijeva bukova šuma. Među zakonom zaštićenim predjelima u Istarskoj su županiji poznati prirodni rezervati - nacionalni park Brijuni, park prirode Učka, zaštićeni krajolik Limski zaljev, Motovunska šuma, park šuma Zlatni rt i ornitološki rezervat Palud pokraj Rovinja, park šuma Šijana pokraj Pule i zaštićeni krajolik Kamenjak na samom jugu Istre.

Donji Kamenjak i medulinski arhipelag U biljno geografskom pogledu, područje Rta Kamenjak pripada sredozemnoj ili mediteranskoj vegetacijskoj regiji. Unutar ove regije luči se EU mediteranski pojas kojeg karakterizira vazdazelena vegetacija asocijacije hrasta crnike sa crnim jasenom. Od klima zonalne zajednice hrasta crnike i crnog jasena ostali su samo pojedinačni primjerci hrasta crnike. Garizi na području Kamenjaka nastali su degradacijom zajednice hrasta crnike i crnog jasena, te pripadaju asocijaciji bušina i velikog vrijesa. Ta je zajednica najvećim dijelom vezana za isprana i dekalcifirana tla. S aspekta ugroženosti i zaštite značajan je posebno obalni rub sa halofilnom florom. Obalne grebene, u zoni izravnog djelovanja morskih valova obrastaju obalne halofilne zajednice. Zajednice su sastavljene od malog broja vrsta, koje su veoma stalne i stabilne, te prilagođene ekstremnim uvjetima koji vladaju na obalnim grebenima. Šljunkovite slane obale otoka medulinskog arhipelaga i djelomično Donjeg Kamenjaka naseljavaju elementi zajednice Euphorbio- Glaucietum petrosum i zajednice Statice-Artemisietum coerulescentis. Pojavljuju se sastojine šmrike te na pojedinim mjestima suhih travnjaka pokazuju obrastanje prema garizima i makiji. Sastojine alepskog i crnog bora nisu autohtone vrste za Kamenjak, nego unesene. Ove vrste pojavljuju se uz samu obalu, te imaju veoma veliku estetsku i rekreativnu funkciju. Suhi travnjaci na području Donjeg Kamenjaka zauzimaju najveću površinu te se

Page 20: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 703 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

16

isti pojavljuju i na svim otocima (Trumbuja, Ceja, Fenera, Fenoliga, Šekovac, Bodulaš). Vegetacija otoka pripada pašnjačkoj zajednici kršina i vlasaste metlače. Poljoprivredne površine nekada su bile intenzivno obrađivane, dok su danas uglavnom zapuštene i prepuštene obrastanju.

2.3.3. Vode Zahvaljujući nepropusnim flišnim naslagama, Istra ne oskudijeva vodom. Najznačajniji površinski vodotoci na području Istarske županije su Mirna, Raša, Boljunčica, Dragonja, te ponornica Pazinčica. U vodoopskrbnom smislu značajnu funkciju imaju površinske akumulacije Butoniga i Boljunčica. Mirna je najduža i vodom najbogatija istarska rijeka. Duga je 53 km, izvire kod Buzeta, a utječe u Jadransko more blizu Novigrada. Rijeka Raša duga je 23 km, izvire u Čepićkom polju, a utječe u Raški zaljev.

Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Imajući u vidu da je čitavo područje južne Istre izgrađeno od karbonatnih stijena koje su raspucale i klasificirane, slobodno se može reći da predstavljaju povoljnu sredinu za formiranje podzemnih voda. Generalno gledajući za vrijeme kišnog perioda (povoljni hidrološki uvjeti) dolazi do laganog podizanja razina i brzog pražnjenja preko brojnih povremenih izvora manjeg kapaciteta prvenstveno u ljetnim mjesecima.

2.3.4. More podmorje i pomorsko dobro Temperatura mora najniža je u ožujku kada se kreće od 9,3 st C do 11,1 st C, najviša u kolovozu od 23,3 st C do 24,1 st C. Salinitet mora prosječno iznosi od 36 do 38 promila.

Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Šire gledano, medulinski zaljev se prostire između rtova Kamenjak i Marlera, a poluotok Kašteja dijeli ga u dva zasebna dijela. Unutarnji dio čini medulinsku luku, koja ima karakter plitke lagune. Veći dio akvatorija je plići od 5m, a maksimalne dubine u ulaznom dijelu kanala kreću se od 11-14 metara. Procijenjeno vrijeme izmjene 99% volumena vodenih masa luke Medulin je 16 dana. Dosadašnja hidrografska mjerenja pokazala su da su vanjske vode medulinskog zaljeva dobro prozračne s niskim sadržajem hranjivih soli i tipičnim osobinama oligotrofnih voda sjevernog Jadrana. Na temelju dugogodišnjih praćenja podataka mareografske stanice u Rovinju, s korelacijom za pulsko područje, procjenjuje se da srednja razlika između visoke i niske vode iznosi 0.40+/-0.20 m.

2.3.5. Klima Osnovnu značajku podneblju istarskoga poluotoka daje sredozemna klima. Sredozemna klima duž obale postupno se mijenja prema unutrašnjosti i prelazi u kontinentalnu, zbog hladna zraka koji struji s planina i zbog blizine Alpa. Glavna su obilježja sredozemne klime topla i suha ljeta, s prosječnim brojem od blizu 2.400 sunčanih sati godišnje. Zime su blage i ugodne, a snijeg je rijetka pojava. Godišnji prosjek temperatura zraka duž sjevernog dijela obale iznosi oko 14°C, a na južnom području i otocima 16°C. Siječanj je najhladniji mjesec sa srednjom temperaturom uglavnom oko 6°C, a srpanj i kolovoz najtopliji, sa srednjom temperaturom oko 24°C. Razdoblje kada je dnevni srednjak temperature zraka viši od 10°C traje približno 260 dana godišnje, a vruće vrijeme, s dnevnim maksimumom iznad 30°C, traje najviše dvadesetak dana. Količina padalina povećava se od zapadne obale prema unutrašnjosti.

Page 21: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

704 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

17

Karakteristični vjetrovi su bura, jugo i maestral. Temperatura mora najniža je u ožujku kada se kreće između 9 i 11° C, a s 24° C najviša u kolovozu. Zaleđivanje obalnog ruba u malim i plitkim uvalama vrlo je rijetka pojava.

Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Obzirom da je okružen gotovo sa svih strana morem, klimatski, rt Kamenjak ima osobine otoka. Mjerenja količine oborina započela su na rtu Kamenjak 1997. Ukupna godišnja količina oborina na rtu Kamenjak (213 mm) višestruko je manja od iste u vrlo bliskim mjernim postajama Pula i Medulin (872 mm). Rt Kamenjak svoju posebnost duguje klimatskim faktorima. Najviše oborina pojavljuje se od listopada do prosinca, a najmanje od svibnja do kolovoza. Srednja godišnja temperatura zraka za poluotok Premantura iznosi 13.5ºC, s maksimumom u srpnju (srednja 23.3ºC) i minimumom u siječnju (srednja 5.6ºC). Sunce sja prosječno 2.300 sati. Relativna vlažnost zraka iznosi u prosjeku 72% na godišnjoj razini, od najmanje 66% u srpnju, do najviše 78% u prosincu. Najvažniji vjetrovi su jugo, bura i maestral.

2.3.6. Prirodno bogatstvo Prostor Općine Medulin karakterizira raznolikost prirode, te mediteranski sastav flore i faune. Obzirom na blizinu mora i konfiguraciju zemljišta mogu se razlikovati nekoliko karakterističnih područja zelenila. Uži priobalni pojas, u kojemu se prisustvo čovjeka više osjeća, karakteriziraju manji potezi bora, dok značajnih šumskih površina ima u priobalju. PPUO-om su obuhvaćeni dijelovi prirode, zaštićeni u smislu posebnog propisa i to:

1. značajni krajobraz a. Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (SNIŽ 5/96) b. Gornji Kamenjak (SNIŽ 5/96)

Područje Kamenjaka (južno od naselja Premantura) kao i svi otočići između Rta Kamenjak i Rta Marlera su zbog svojih posebnosti proglašeni 1996. godine, temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94, 72/94) zaštićenim krajolikom (Službene novine Istarske županije 5/96, 7/02) u površini od 394,83 ha. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05) kategorija zaštićeni krajolik preimenovana je u kategoriju zaštite značajni krajobraz. Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti i kulturno-povijesne vrijednosti, i krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namijenjen odmoru i rekreaciji.

2. park šuma: a. Kašteja (SNIŽ 5/96) b. Brdo Soline (SNIŽ 5/96)

Park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji. Za područja park šume Kašteja predviđena je i ugostiteljsko turistička namjena. U tablici ispod navode se zaštićene prirodne vrijednosti u Općini Medulin.

Page 22: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 705 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

18

Tablica 4. Zaštićene prirodne vrijednosti u Općini Medulin

Naziv prirodne vrijednosti Nacionalna kategorija zaštite Ekološka mreža (šifra)

Nadležnost upravljanja

Donji Kamenjak i Medulinski Arhipelag

Značajni krajobraz HR2000616 JU Kamenjak

Gornji Kamenjak Značajni krajobraz JU Kamenjak

Brdo Soline Park šuma JU Kamenjak

Kašteja Park šuma JU Kamenjak

Špilja na Gradini kod Premanture

Nalazi se u obuhvatu značajnog krajobraza Gornji Kamenjak

HR2000146 JU Kamenjak

Pomerski zaljev HR3000174 JU Natura Histrica

Medulinski zaljev HR3000173 JU Natura Histrica

Akvatorij zapadne Istre HR5000032 JU Natura Histrica

Akvatorij zapadne Istre HR1000032 JU Natura Histrica Izvor: Podaci JU Kamenjak

U obuhvatu Općine Medulin postoji čak 9 zaštićenih prirodnih vrijednih, od kojih je 4 zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) te je svrstano u jednu od nacionalnih kategorija zaštite, dok 5 područja ulazi u sastav ekološke mreže Natura 2000 (Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13)).

Budući da Općina Medulin nema jasno definirane granice na moru, nadležnost upravljanja nad morskim dijelom ekološke mreže (Pomerski zaljev, Medulinski zaljev) ima županijska javna ustanova Natura Histrica. Želja je i cilj da se upravljačka prava nad morskim dijelom ekološke mreže u Općini Medulin prebace na lokalnu razinu kako bi JU Kamenjak mogla provoditi neposredni nadzor i zaštitu svih zaštićenih prirodnih vrijednosti u Općini neovisno o tome obuhvaćaju li područja morsko ili kopneno područje.

2.4. Kulturno povijesna baština

Povijest Medulina je rezultirala bogatom kulturno-povijesnom baštinom. Pronađeni ostaci ukazuju na prapovijesnu naseljenost područja (arheološka nalazišta neolitika na poluotoku Vižuli i brdu Vrčevan, te brončanog i željeznog doba na Rtu Punta Kašteja i Vrčevanu). Građevinski sklop Vižula datira iz razdoblja od 1. do 6. stoljeća i predstavlja iznimno nalazište izgrađeno tehnikom suhozida. Na ovome području pronađeni su ostaci rimskih ljetnikovaca, pa Vižula u današnjici plijeni interes mnogih posjetitelja. O povijsenim zbivanjima vjerno svjedoče ostaci sakralnih objekata i ostali objekti materijalne kulturne baštine koji su sačuvani unutar ovih zidina. U 12. stoljeću izgrađena je i obrambena kula. Demografska i socio-kultuna slika Medulina dijelom je oblikovana događanjima iz razdoblja od 16. do 18. stoljeća.

Page 23: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

706 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

19

Značajniji razvoj Medulina zabilježen je od 19. stoljeća na dalje. Iznimnu povijesnu i kulturnu vrijednost ima crkvica Majke Božje od Zdravlja koja se nalazi na istočnoj strani trga. Unutrašnjost čuva freske i glagoljske grafite iz 15. stoljeća, a jedan od najdragocjenijih objekata u okviru kulturne baštine je renesansno-barokni kip Majke Božje s Djetetom i reljefi. U crkvi se nalaze kipovi sv. Lucije i sv. Antuna Padovanskog, te na sjevernom zidu ostaci fresaka. Mnoštvo grafita napisano je na glagoljici, bosančici i latinici, a pronađeni su i urezi iz 1414. i 1410. godine čime se potvrđuje razdoblje iz kojega datira ova crkva. Nadalje, crkva sv. Agneze datira iz 1893. godine. Ima oblik bazilike s tri lađe i apsidom, te dva zvonika. Značajniji umjetnički radovi nisu evidentirani, no unutar zidina čuva se posrebreni procesijski križ iz 15. stoljeća i predstavlja vrijedan element materijalne baštine. Također je važno spomenuti i crkvu sv. Foške koja se nalazi izvan samoga mjesta, crkvu sv. Antuna koja je bila u privatnom vlasništvu, te crkvu sv. Jakova i sv. Petra. Crkva sv. Petra svjedoči o predromaničkoj gradnji, a to se potvrđuje nalazima kamenog crkvenog namještaja i dijelova portala u ogradnom suhozidu. Osim spomenutih arheoloških nalazišta i sakralnih objekata na ovom području se nalaze vjetrenjače iz 19. stoljeća. Premantura kao najjužnije mjesto istarskog poluotoka temelji vlastitu kulturno-povijesnu vrijednost na nekoliko ključnih elemenata. Svjetionik Porer iz 1833. godine vjerodostojno dočarava austrougarsku arhitekturu. Nadalje, crkva sv. Lovre iz 1632. godine smještena je na središnjem trgu ovoga mjesta i predstavlja vrijedan element materijalne kulturne baštine. U blizini ove crkve, nalazi se stara krušna peć iz 18. stoljeća. Otočić Fenoliga značajan je zbog nalazišta otisaka dinosaura koji su na ovome teritoriju živjeli prije 80-90 milijuna godina. Na glavnoj cesti prema Puli smještena je spilja na brdašcu Gradina gdje su pronađeni predmeti iz razdoblja od 1. st. pr.n.e. do 3. st. n.e. Riječ je o prapovijesnoj željeznoj sjekiri, te predmetima iz antičkog doba (amfore, posuđe, predmeti od kosti, uljanice). Najznačajnija znamenitost mjesta Vinkuran je kamenolom Cavae Romanae, odakle su Rimljani crpili potrebite kamene blokove za izgradnju pulske Arene. Nadalje, na brdu Vintijan otkrivena je jedna od najvećih gradina u Isti o kojoj još uvijek ne postoje definirani zaključci s aspekta etničke pripadnosti stanovnika brončanog doba. Na području mjesta Banjole, na brežuljku Bumbište, otkriveni su tumulusi, grobna mjesta iz razdoblja prapovijesti i brončanog doba. Na ovome području pronađeni su i ostaci Rimljana, a misli se na rimske vile (uvala Paltana) i terme. Isto tako, na brdu Bumbište u Banjolama nalaze se fortifikacijski ostaci Austro – Ugarske baštine za koje se pretpostavlja da potječu iz kraja 1. svjetskog rata. Ovo je područje još uvijek neistraženo, no izgradnjom šetnice Bumbište počelo je čišćenje toga područja, a u najavi je i samo istraživanje. Riječ je o topničkim bitnicama, bunkerima, postoljima za reflektore i spavaonici, ali i ostalim dijelovima specifičnim za kraj 1. svjetskog rata. Austro – Ugarska je svoju gradnju fortifikacijskih objekta započela u Puli no širenjem „Pulske krune“ gradnju pomoćnih objekata proširila je i na druga područja u kasnijim godinama 1. svjetskog rata pa tako i na Bumbištu u Banjolama. U Banjolama se nalazi Crkva Sv. Mikule koja je sagrađena vjerojatno u 8 st., a ističe se pred lombardskim kubnim kapitelima koji su izuzetna rijetkost za Istru. Od crkve su danas sačuvani samo ostaci, a o samoj starosti upućuju nalazi rano srednjovjekovne keramike upravo na tom lokalitetu. U više navrata je planirano dodatno istraživanje ovog lokaliteta.

Page 24: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 707 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

20

Na priobalju rta Munat u Pomeru nalazi se veliki broj do sada neistraženih ili samo djelomično istraženih i evidentiranih arheoloških spomeničkih lokaliteta. Kod rta Munat 1984. godine (prilikom izgradnje ACI marine „Pomer“) otkriveni su građevinski ostaci rimske maritimne vile sa nekoliko prostorija. Nastavno u 2006. godini otkriven je u istočnom djelu istoimenog rta ostatak arhitekture. Otkriven je višebojni podni mozaik sačuvane površine oko 5 m2 s dijelovima zidova prostorija koje su služile za stanovanje i vodospremu. Na temelju sveukupnih ostataka mogu se prepoznati dvije graditeljske faze. Faza od okvirno početka 1. stoljeća do sredine 2. stoljeća, te druga od sredine 2. stoljeća do 4. stoljeća. Za crkvu Sv. Flora se pretpostavlja da počiva na temeljima iz 6 stoljeća. Današnja crkva potječe iz 11. st., uz pregradnju u 17. stoljeću. U ogradnom zidu groblja koji se nalazi oko crkve sv. Flora pronađen je ulomak pregradne ploče iz 9. stoljeća. Općina Medulin ima još nekoliko fortifikacijskih lokaliteta iz razdoblja Austro – Ugarske: Monte Kope (promatračnica s daljinomjerom, obalna topnička bitnica i merzerska bitnica), Fort Kaštijun (utvrda Kaštijun, Castion grande), Premanturska Gradina (Gruppe Gradina) i drugo. Vezano uz nematerijalnu kulturnu baštinu osobito se ističe značaj kulturnih manifestacija: obnova stoljetne škole i čitaonice u Vinkuranu, osnivanje Kluba mladih Cavae Romanae, osnivanje mjesnih domova s ciljem poticanja kulturnog druženja, te provođenje brojnih manifestacija u ljetnoj sezoni. Kulturne manifestacije razmatraju se kroz nekoliko oglednih primjera, i to: zabavno-sportske igre Šanpiero, pučke fešte, Brudet kup, ostale gastronomske manifestacije, koncerti ozbiljne glazbe, provođenje manifestacije „Medulinsko koncertno ljeto“, koncerti sakralne glazbe, otvorenje izložbi, antička predstava na lokaciji Vižula i drugo.

Donji Kamenjak i medulinski arhipelag o Uvala Močile - na istočnoj obali poluotoka zabilježeni su veliki ostaci antičke građevine

s ostacima cisterne, ostaci antičkog gata, gromače u neposrednom zaleđu i velik broj rasutog arheološkog materijala (keramika, novčić).

o Premantura – Polje (Dotarica) - zabilježeni su nalazi keramičkih pločica što vjerojatno potječe od antičkog ruralnog kompleksa.

o Premantura – Sv. Martin (Polje) - zabilježene su veće gromače koje vjerojatno sakrivaju objekt većih dimenzija i površinski nalazi keramike.

o Uvala Sv. Martina (Uvala Polje) - rastresito nalazište amfora po svojoj prilici vezano uz ostatke arhitekture i nalaze ostataka keramike u dnu uvale.

o Uvala Debeljak - rastresiti ulomci keramike. o Uvala Portić - rastresiti ulomci amfora i tegula. o Uvala Lokva - rastresiti ulomci keramike vežu se uz ostatke antičke vile u uvali. o Pličina Kršine - rastresito nalazište s ostacima amfora i tegula. o Rt Kamenjak - Rastresito nalazište s ulomcima amfora i keramike iz rano bizantskog

razdoblja. o Kastril (Kaštelir, Monte Castril) - gradinsko naselje nalazilo se na brežuljku istočno od

zaljeva Sv. Martin. Gradina je uništena gradnjom vojnih objekata. o Prestanišin rt - zabilježen je zid u pravcu jug-sjever u kojem ima dosta tegula i spica, a

u obalnom nasipu na jugozapadnoj strani nađeno je dosta ulomaka tegula i amfora. o Debeljak (Porto Rosso) - pronađeni su ostaci prapovijesnog lokaliteta. Na blagoj

uzvisini s južne strane uvale zabilježeni su veliki kameni blokovi, ostaci suhozida, te

Page 25: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

708 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

21

temelji dvaju pravokutnih prostorija u neposrednoj blizini zidani istom tehnikom. Na južnoj strani uvale primijećeni su i tragovi kamenarske djelatnosti.

o Premantura – otok Ceja - zabilježeni su ostaci suhozida, zidovi oko središnjeg platoa, moguće prapovijesnog porijekla te nalazi prapovijesne keramike. Na obali na sjevernoj strani otoka zabilježeni su antički kulturni slojevi (ulomci keramike).

o Hidroarheološka zona od Verudice do rta Budava - zaštićeno je kao spomeničko područje, podijeljeno u četiri zone.

o Zaštićena zona ostataka potonulog trgovačkog jedrenjaka s topovima iz 17/18 st. nalazi se 200 metara istočno od rta Kamenjak, upisana u registar kulturnih dobara RH (Z-69).

U tablici ispod nalazi se popis svih zaštićenih spomenika na području Općine Medulin.

Tablica 5. Zaštićeni spomenici na području Općine Medulin R.br. Naselje Naziv

1. Vintinjan VINTINJAN – GRADNINA 2. Vintinjan KUĆINE 3. Valbonaša BILA GLAVICA 4. Stancija Marina 5. Vinkuran CAVE ROMANE 6. Kaštijun 7. Banjole SV. NIKOLA 8. Banjole DRAČICE 9. Banjole CRKVA ROĐENJA BDM 10. Banjole MUŠOGA 11. Banjole PALTANA 12. Banjole RUPICE 13. Premantura GRADINA 14. Premantura ŽUPNA CRKVA SV. LOVRE 15. Premantura UVALA MOČILE 16. Premantura POLJE (DOTARICA) 17. Premantura SV. MARTIN 18. Premantura KASTRIL (KAŠTELIR, MONTE CASTRIL) 19. Premantura PRESTANIŠIN RT 20. Premantura DEBELJAK (PORTO ROSSO) 21. Premantura OTOK CEJA 22. Premantura STUPICE 23. Pomer MARINA

23.A Pomer ANTIČKA VILA 23.B Pomer UVALA POMER

24. Pomer ŽUPNA CRKVA POHOĐENJA BDM 25. Pomer CRKVA SV. FOŠKE 26. Pomer CRKVA SV. FLORA NA GROBLJU 27. Pomer POMERSKI ŠKOLJIĆ 28. Pomer POLUOTOK MUČA 29. Pomer POMER BIŠKUPIJA – SV. IVAN (FONTANELLE) 30. Medulin MUKALBA 31. Medulin VIŽULA 32. Medulin BURLE 33. Medulin PUNTA KAŠTEJA 34. Medulin UVALA BIJECA 35. Medulin KAŽELA

Page 26: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 709 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

22

36. Medulin BARBOLAN 37. Medulin ŽUPNA CRKVA SV. AGNEZE 38. Medulin CRKVA MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA, SV. ANTON, SV. JAKOV, SV. FOŠKA 39. Medulin VRČEVAN 40. Campanož 41. HIDROARHEOLOŠKA ZONA OD VERUDICE DO RTA BUDAVA 42. Frašker ANTIČKI KAMENOLOM 43. Banjole CENTINERA, ANTIČKA VILLA RUSTICA 44. Banjole VOLME – KAŠTELIR PRAPOVIJESNO GRADINSKO NASELJE 45. Banjole VOLME – CRKVA BDM 46. Premantura GOMILA 47. Premantura RUNKE 48. Medulin PINETA KAŠTEJA 49. Medulin ZALJEV FUNTANA, DVA MLINA NA VJETAR 50. Premantura PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET – JUŽNO OD RTA KAMENJAK 51. Premantura PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET – JUŽNO OD ALBANEŽA 52. Premantura PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET – JUŽNO OD PORERA 53. Pomer KAŠTIJUN – UTVRDA AUSTROUGARSKA 54. Premantura PORER - SVJETIONIK

Izvor: Službene novine Općine Medulin, br. 5/2011.

2.5. Zaštita okoliša

2.5.1. Vode

U području zaštite vode potrebno je u sferi komunalne djelatnosti paralelno s izgradnjom sustava za pročišćavanje otpadnih voda utvrditi mogućnost primjene obnovljivih voda kao dodatnog izvorišta niže razine kakvoće u poljoprivredi, šumarstvu, uključivo i za protupožarne rezerve, u industriji i za komunalne potrebe. Za sve novogradnje potrebno je stimulirati, sukladno propisima, izgradnju spremnika (cisterni) za sakupljanje oborinskih voda, koje bi se zatim posebnim cjevovodom koristile za sanitarne i tehnološke potrebe. Zbrinjavanje i evakuaciju sanitarno-fekalnih voda potrebno je obavljati na način da se otpadne vode iz zgrada, tehnologija i sl. prije ispuštanja u sustav kanalizacije pročiste do stupnja da se zadovolje kriteriji za pojedina zagađivala prema općem važećem standardu (u fekalnu kanalizaciju dozvoljeno je upuštati samo otpadne vode koje su na nivou kućnih otpadnih voda). Sustav mreže fekalne kanalizacije mora biti zaseban. Kod kuhinja s pranjem posuđa, raznih kotlovnica i sl., kao i na otvorenim ili slično uređenim površinama gdje su mogući izljevi masti, ulja, benzina i drugih zagađivača u otvorenim skladištima, potrebno je izgraditi mastolove (separatore masti) i pjeskolove u sklopu svake građevine prije priključenja na fekalnu kanalizaciju. U sferi gospodarstva postojeći tehnološki objekti moraju ishoditi suglasnosti i dozvole sukladno Zakonu o vodama kojim se propisuje količina i kakvoća otpadnih voda koje pravna ili fizička osoba može ispuštati. Korisnici vodnih resursa obvezni su primijeniti odgovarajući tretman otpadnih voda s ciljem dovođenja njihovih fizičko-kemijskih karakteristika u vrijednosti koje su podnošljive za okoliš. Količine masti, maziva, mineralnih ulja, PAH-ova, PCB-a koji se koriste u tehnološkim procesima moraju se strogo evidentirati.

Page 27: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

710 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

23

Na području poljodjelstva, stočarstva i peradarstva potrebno je putem posebnih propisa u nadležnosti županijskih tijela i Općine spriječiti nastajanje šteta od zagađenja okoliša od poljoprivredno-prehrambene djelatnosti. U tom smislu treba odrediti gornje granice veličine objekata, veličinu populacije stoke i način njezina držanja, sukladno propisanoj kategoriji zaštite. Potrebna je racionalna upotreba mineralnih i organskih gnojiva te zaštitnih sredstava, a limitirana u posebno zaštićenim područjima i potpomognuta stimulativnim mjerama. Zabranjuje se korištenje površinskih i podzemnih voda u poljodjelske svrhe bez prethodno dobivenih vodopravnih dozvola i koncesije sukladno posebnim propisima. U području III. zone zaštite vodocrpilišta potrebno je postupno izvršiti preobrazbu postojećeg poljodjelstva u organsko poljodjelstvo. U slučajevima stočarskih i peradarskih gazdinstava ocjedine se vode ili vode nakon ispiranja moraju sakupljati u nepropusnim sabirnim jamama, koje se zatim prazne i rasiplju po poljoprivrednim površinama kao tekuće gnojivo sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima.

2.5.2. Zaštita od štetnog djelovanja voda i erozija Postojeći povremeni ili stalni potoci i bujice, kojima se odvode atmosferske vode šireg područja, moraju se čistiti i održavati, kako se ne bi ugrozila njihova protočnost. Sve zahvate na postojećim povremenim ili stalnim potocima i bujičnim tokovima, kao i u dodiru s njima, potrebno je izvoditi prema odgovarajućim važećim propisima i projektima, te uz obaveznu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, te pravnim osobama sa javnim ovlastima. Na PPUO-om određenim područjima pojačane erozije ne postoji mogućnost nikakve gradnje osim mreže prometne i ostale infrastrukture. U ovim područjima zemljište se mora urediti i koristiti na način koji će smanjiti utjecaj erozije zemljišta (pošumljavanje, zabrana sječe i slično). Iznimno je u građevinskim područjima naselja moguća gradnja potrebnih građevina, uz primjenu svih tehničkih propisa, standarda i pravila graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanička otpornost i stabilnost, te sigurnost u korištenju, a istovremeno izbjeći narušavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu odnosno drugih građevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih instalacija i slično.

2.5.3. More Osnovna zaštita mora od onečišćenja s kopna provodi se ograničenjem izgradnje uz obalu i mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna. Na područjima gdje je obalno more još uvijek visoke kakvoće, namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji, usklađenim i kontroliranim razvojem turizma i gospodarstva općenito, obavezno je održati postojeću kakvoća mora. Dijelovi zatvorenog mora sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljivo područje pa je svaka daljnja aktivnost u tom prostoru ograničena. Da bi se provela zaštita potrebno je poduzeti slijedeće mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja s kopna:

izgraditi sustav javne odvodnje s adekvatnim stupnjem pročišćavanja prije upuštanja otpadnih voda u recipijent uz adekvatnu obradu otpadnog mulja,

provesti rekonstrukciju s posebnim mjerama osiguranja ili uklanjanje skladišta tekućih goriva i mineralnih ulja u cijelom obalnom području,

stimulirati u proizvodnim pogonima uvođenje tehnologija s manjim potrebama za vodom kao i pročišćavanje iste na kakvoću za ponovnu uporabu,

Page 28: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 711 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

24

opasni otpad sakupljati u tvorničkom krugu (skladištiti) i spriječiti njegovo ispiranje ili procjeđivanje te zbrinjavati putem ovlaštenih tvrtki uz ispunjavanje zakonom propisane popratne dokumentacije.

Obzirom na daljnji razvoj pomorskog prometa treba provoditi slijedeće mjere zaštite radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima:

osigurati opremu za sprječavanje širenja i uklanjanja onečišćenja unutar vlastitog pogona ili putem specijaliziranih poduzeća,

u lukama osigurati prihvat za uljenih voda i istrošenog ulja i instalirati uređaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnere za odlaganje komunalnog otpada, istrošenog ulja, ostatka goriva i za uljenih voda,

odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu.

2.5.4. Zrak U područjima I. kategorije treba poduzimati mjere sprečavanja onečišćenja zraka, kako zbog izgradnje i razvoja područja ne bi došlo do prekoračenja preporučenih vrijednosti. U zaštićenim i rekreacijskim područjima preporučene vrijednosti ne smiju biti dostignute. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima u područjima I. kategorije treba poduzimati mjere sprječavanja onečišćenja zraka, kako zbog izgradnje i razvoja područja ne bi došlo do prekoračenja preporučenih vrijednosti. U područjima II. kategorije potrebno je donijeti program mjera za smanjenje onečišćenja zraka, kako bi se postepeno postigle preporučene vrijednosti kakvoće zraka, sukladno metodologiji propisanoj posebnim propisima. U područjima III. kategorije treba odmah identificirati dominantan izvor, dajući prednost onim akcijama koje će imati najveći učinak, kao i onima koje se mogu najlakše, najbrže ili s najmanje troškova provesti, te obvezati onečišćivača da u zadanom roku izradi sanacijski program na način i u skladu s posebnim propisom.

2.5.5. Zaštita od buke Mjere zaštite od buke provode se sukladno zakonskim propisima vezanim za zaštitu od buke. Osim zakonski propisanih mjera zaštite od buke, na području Općine primjenjivat će se i mjere zaštite utvrđene po izradi konfliktne karte buke i akcijskih planova.

2.6. Komunalna infrastruktura i energetika

2.6.1. Vodoopskrba Naselje Medulin Primarni sustav vodoopskrbe naselja Medulin je pod utjecajem magistralnog cjevovoda Butoniga (N.L. DN 600 ) i rezervoara Valtura kapaciteta 5000 m3. U ljetnom periodu sustav se nadopunjuje preko bunara Ševe kapaciteta 8 l/s. Nadređene vodospreme za naselje Medulin su Vrčevan 1 (kapaciteta 500 m3) i Vrčevan 2 (kapaciteta 2000 m3).

Page 29: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

712 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

25

Ukupna količina isporučene vode naselja Medulin iznosi cca. 470.000 m3. Utvrđuje se velika oscilacija u isporuci vode tijekom ljetnih i zimskih mjeseci zbog većeg broja turista i privremenog stanovništva. Sadašnja pokrivenost naselja Medulin je oko 90 %. U zadnjih pet godina dosta se radilo na poboljšanju vodoopskrbe na području naselja Medulin (izgrađen dovodni cjevovod DN 250 od crkve do obale ulicom Sad, rješenja je vodoopskrba naselja Pošesi, Fucane i dijela oko Lokve ). Problemi koje treba riješiti na području naselja Medulin su vodoopskrba naselja Mukalba i Burle. Naselje Premantura Primarni sustav vodoopskrbe naselje Premantura ide preko dovodnog cjevovoda Butoniga i rezervoara Valtura kapaciteta 5000 m3. Nadređena vodosprema za naselje Premantura je rezervoar Gradina kapaciteta 1250 m3. Najveći problemi se javljaju u staroj jezgri Premanture zbog neadekvatnog profila i starosti cjevovoda, kao i postojeći cjevovodi koji su naglom urbanizacijom ostali u privatnim parcelama te je vrlo teško održavanje tih cjevovoda. U sklopu izgradnje kanalizacije u pojedinim zonama trebalo bi predvidjeti i zamjenu vodovodne mreže gdje se ukaže potreba. Ukupna potrošnja naselja Premantura iznosi cca. 156.000 m3. Utvrđuje se velika oscilacija u isporuci vode tijekom ljetnih i zimskih mjeseci zbog većeg broja turista i privremenog stanovništva. Naselje Banjole Sadašnja vodoopskrba naselja Banjole ide preko dva sustava. Prvi, gdje u jedan dio Banjola dolazi voda preko rezervoara Vodotoranj kapaciteta 900 m3 i salonitnog cjevovoda DN 300. Drugi dio Banjola opskrbljuje se preko magistralnog cjevovoda Butoniga i rezervoara Valtura kapaciteta 5000 m3. Sjeverni dio Banjola (radovi u tijeku) predviđa se spojiti na spoj Kamik s pripadajućim cjevovodom te bi cijelo naselje Banjole spalo pod utjecaj Butonige, s mogučnošču davanja vode iz dva smjera. Na području Banjola treba riješiti južni dio i to od spoja DN 200 kod apart hotela prema igralištu i Centineri. Ukupna količina isporučene vode naselja Banjole iznosi cca. 143.000 m3 . Pokrivenost naselja je 93 %. Naselje Vinkuran Primarni sustav vodoopskrbe naselja Vinkuran je pod utjecajem precrpne stanice Vidikovac s pripadajućom vodospremom Vodotoranj kapaciteta 900 m3. Pokrivenost Vinkurana s vodovodnom mrežom je dosta dobra. Ukupna količina isporučene vode naselja Vinkuran iznosi cca. 43.000 m3. Rekonstrukcijom postojećeg salonitnog cjevovoda DN 300 od pravca Vodotornja do čvora Banjole osigurao bi se rezervni sustav napajanja naselja Vinkuran preko magistralnog cjevovoda Butoniga i rezervoara Valtura. Pokrivenost naselja je 95 %. Naselje Pomer Primarni sustav vodoopskrbe naselja Pomer, ide preko magistralnog cjevovoda Butoniga i rezervoara Valtura kapaciteta 5000 m3. Nadređeni rezervoar za naselje Pomer je rezervoar Pomer kapaciteta 500 m3. U zadnjih par godina rekonstruirana je stara jezgra naselja Pomer, te se može reći da je vodoopskrba u naselju Pomer gotovo kompletno riješena. Ukupna količina isporučene vode naselja Pomer iznosi cca. 36.000 m3 . Pokrivenost naselja je 94 %

Page 30: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 713 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

26

2.6.2. Odvodnja Odvodnja na prostoru Općine Medulin, a sukladno rješenju iz PPIŽ određena je modelom razdjelne kanalizacije, što znači da će se oborinske vode rješavati zasebno prema lokalnim uvjetima, a odvodnja fekalnih voda putem javnog sustava odvodnje. Sva naselja u Općini Medulin nemaju izgrađenu oborinsku odvodnju već se sve oborinske vode ispuštaju direktno na teren bez pročišćavanja od ulja i masti. U budućem periodu potrebno je projektirati cjelokupni sustav oborinske odvodnje i planirati njenu izgradnju. Sustav odvodnje Općine Medulin dijeli se na tri posebna sustava:

- Sustav preliminarne aglomeracije Medulin (naselja Medulin, Ližnjan i Šišan) - Sustav preliminarne aglomeracije Premantura ( naselje Premantura) i - Sustav preliminarne aglomeracije Banjole (naselja Banjole, Vinkuran i Pomer)

Postojeći izgrađeni sustavi odvodnje obuhvaćaju naselja Medulin, Premantura, Banjole, Pomer i Vinkuran s ukupnom duljinom gravitacijskih i tlačnih kanala, podmorskih i havarijskih ispusta od oko cca 70 km, 8 crpnih stanica i tri mehanička uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.(UPOV Marlera, UPOV Premantura i UPOV Bumbište). U Općini Medulin naselje Pješčana uvala ima riješenu fekalnu kanalizaciju u potpunosti sa spojem na gradsku pulsku kanalizacijsku mrežu. Za ostala naselja Vintijan i Valbonaša upravo će Studija izvedivosti za EU fondove u 2016.godini definirati mogućnost spajanja otpadnih voda na UPOV-e.( Pula ili Medulin). Studija izvedivosti će upravo definirati slijedeće stavke:

- određivanje optimalnog kapaciteta UPOV-a - određivanje potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda - određivanje mehaničkog predretmana otpadnih voda - određivanje optimalnog biološkog pročišćavanja otpadnih voda - investicijski troškovi te troškovi pogona i održavanja - mogućnosti zbrinjavanja mulja

Središnji dio područja naselja Medulin ima izgrađenu kanalizacijsku mrežu ukupne duljine cca 30 km uz 3 crpne stanice. Kanalizacijska mreža se temelji na kombinaciji tlačno-gravitacijske mreže, uz obalu je izgrađen magistralni kolektor do CS Kažela, te se tlačnim vodom otpadne vode prepumpavaju na UPOV Marlera. Trenutna pokrivenost kanalizacijskom mrežom za naselje Medulin iznosi cca 55%. Preliminarna aglomeracija Banjole sastoji se od naselja Banjole, Pomer i Vinkuran, 4 crpne stanice i UPOV Bumbište. Trenutna pokrivenost kanalizacijskom mrežom za naselje Banjole iznosi cca 75%. Kanalizacijska mreža naselja Premantura sastoji se od cca 9 km tlačno-gravitacijske mreže, podmorskog i havarijskog ispusta, crpne stanice Stupice i UPOV-a Premantura. Trenutna pokrivenost kanalizacijskom mrežom za naselje Premantura iznosi cca 45%. U Općini Medulin predviđeni recipijent za pročišćenu otpadnu vodu je Jadransko more – u slučaju aglomeracije Medulin je to Kvarnerski zaljev, dok je u slučaju aglomeracija Banjole i Premantura to zapadna obala Istre. Područja potencijalnih ispusta pročišćenih otpadnih voda klasificirana su kao normalna ( manje osjetljiva) područja. Prema zahtjevima Direktive 91/271/EEZ te Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN80/13,43/14) koje se odnose na uspostavljanje sustava odvodnje i stupnja pročišćavanja, ovisno o osjetljivosti područja te veličinu aglomeracije, rok izvršenja usklađenosti sa EU direktivama je 2023. godina.

Page 31: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

714 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

27

2.6.3. Otpad Općina Medulin, putem dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, opredijelila se za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako bi se osiguralo smanjenje potencijala otpada na mjestu nastanka, iskorištavanje vrijednih tvari i energije, obrađivanje samo onog otpada koji preostaje nakon svih mjera izbjegavanja i recikliranja, te odlaganje minimalnih količina ostatnog otpada. Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Općine Medulin podrazumijeva donošenje pravnih i administrativnih propisa u svrhu izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada, edukaciju stanovništva, podizanje turističkog ugleda Općine kroz zaštitu okoliša, izradu detaljnog programa za uspostavu primarne reciklaže, uspostavu primarne reciklaže za plastiku, metal, staklo, papir i otpadna ulja, skupljanje baterija i starih lijekova, kompostiranje zelenog otpada kućanstava i javnih zelenih površina, kao i biorazgradivog otpada skupljenog u ugostiteljskim objektima i na tržnici, izdvajanje automobilskih guma, odlaganje ostatnog otpada, te saniranje svih nelegalnih odlagališta na području Općine Medulin. U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, otpad će se predavati ŽCGO-u Kaštijun i tvrtkama s ovlaštenjima za postupanje s određenim vrstama otpada. Sve aktivnosti vezane za zbrinjavanje otpada na lokaciji ŽCGO Kaštijun moraju se provoditi sukladno mjerama zaštite okoliša koje su sadržane u odredbama zakonskih propisa i pod zakonskih akata iz oblasti zaštite okoliša i odredbama općinskog PPUO-a. Unutar gospodarskih proizvodnih zona Medulin, Kamik, Ševe i Pomer mogu se formirati reciklažna dvorišta u skladu sa sustavnim gospodarenjem otpadom na području Općine Medulin. Građevni otpad će se odlagati na lokaciji bivšeg kamenoloma Pećine određenoj općinskim PPUO-om u sklopu koje se planira i kompostana za lokalnu obradu biološkog materijala (zelena rezidba, otkos i dr.)

2.6.4. Energetski sustav Na prostoru Općine Medulin energetski sustav čine samo objekti za distribuciju električne energije odnosno nadzemni vodovi s pripadnom transformatorskom stanicom 35/10 kV, te nadzemni i podzemni vodovi naponske razine 10(20) kV i 0, 4 kV te pripadne distribucijske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV. Navedeni objekti dio su distribucijske mreže Hrvatske odnosno dio ukupnog elektroenergetskog sustava Hrvatske. Postojeća mreža:

Mreža 110 kV Na području Općine nema izgrađene mreže nazivnog napona 110 kV

Mreža 35 kV i pripadne transformatorske stanice Jedina transformatorska stanica 35/10 KV je transformatorska stanica Banjole. Mreža 10(20) kV i pripadne transformatorske stanice

Na promatranom području Općine Medulin izgrađeno je cca 70 transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV s ukupno instaliranom snagom od cca 27000 kVA. Instalirane snage transformatora postojećih TS 10(20)/0,4 kV kreću se od 50 kVA pa do 630 kVA. Sve su trafostanice 10(20)/0,4 kV sada u pogonu s transformacijom 10/0,4 kV. Planirane transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV unutar područja Općine predviđaju se uglavnom kao “gradske” kabelski napajane transformatorske stanice napajane iz nadzemne mreže. Instalirane snage

Page 32: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 715 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

28

predmetnih planiranih transformatorskih stanica su 250 kVA u nadzemnoj mreži, odnosno 630 kVA u kabelskoj mreži.

2.7. Prometna infrastruktura

2.7.1. Morske luke Zone pomorskog prometa su lučko područje Paltana, luke otvorene za javni promet te luke posebne namjene u skladu s PPIŽ-om i posebnim propisima te plovnim putovima. Morski putovi na području Općine Medulin su unutarnji, a definirani su koridorima u skladu s važećim propisima o sigurnosti pomorskog prometa. U sklopu luke otvorene za javni promet u uvali Polje postoji mogućnost smještaja 20 – 50 sportskih vezova. Luke otvorene za javni promet na području Općine Medulin su:

postojeća luka otvorena za javni promet županijskog značaja Medulin postojeće luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u uvalama Paltana, Runke i Polje

Slika 2. Grafički prikaz namjene luka Medulin, Runke i Polje

2.7.2. Cestovni promet Predviđaju se novi zahvati u cestovnom sustavu na području Općine koji moraju zadovoljiti potrebe za komunikacijom postojećeg i budućeg stanovništva i gospodarstva Općine, kao i turista koji će boraviti na području Općine. Planirani zahvati su izgradnja zobilaznica po mjestima: istočne zaobilaznice u Medulinu, izgradnja Vertikale Burle, male zaobilaznice u Medulinu, sjeverne zaobilaznice u Medulinu, izgradnja južne zaobilaznice u Premanturi, izgradnja zaobilaznice u Vinkuranu, izgradnja južne zaobilaznice u Banjolama. Način i uvjeti uređivanja ostalih cesta određuje se temeljem posebnog općinskog propisa o cestama koje su u nadležnosti Općine Medulin.

Page 33: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

716 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

29

2.7.3. Zračni promet Područje letjelišta Campanož namijenjeno je uređenju sportskog letjelišta. U području letjelišta mogući su zahvati uređenja drenirane poletno-sletne staze za sportske zrakoplove, “zmajeve” (i na motorni pogon), jedrilice, balone, paraglajdere i slične letjelice.

2.8. Gospodarstvo Na području Općine Medulin djeluju trgovačka društva i obrti. Sa sjedištem u Općini Medulin prema podacima FINA-e i Obrtnog registra iz 2014. godine, posluje 490 trgovačkih društva te 298 obrta. Ističemo da ne postoji niti jedno poduzeće koje se može smatrati srednjim poduzećem već svi spadaju u kategoriju malih poduzeća. Prema definiciji malih i srednjih poduzeća GBER-a, pod malim poduzećem se smatraju sva ona poduzeća koja ostvaruju do 10 milijuna EUR-a prihoda, zapošljavaju do 50 djelatnika i imaju zbroj bilance do 10 milijuna EUR-a. Mikro poduzeća su sva ona poduzeća koja ostvaruju prihod do 2 milijuna EUR-a, zapošljavaju do 10 zaposlenika i imaju zbroj bilance do 2 milijuna EUR-a.

2.8.1. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Općini Medulin U svrhu analiziranja rezultata poslovanja poduzetnika u Općini Medulin zatraženi su i dobiveni podaci od Hrvatske gospodarske komore. Ne obuhvaćaju poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja jer oni nemaju obvezu objavljivati podatke o poslovanju.

Prosječan prihod po subjektu u Općini Medulin je 836.245 HRK, prosječna ostvarena dobit po subjektu iznosi 68.342 HRK, a prosječan broj zaposlenih u 2013. godini po subjektu je 1,5 osoba. Sukladno navedenom, prosječni poslovni subjekt u Općini Medulin je mikro poduzeće.

Pregled ostvarenja ekonomskih pokazatelja Općine Medulin je analiziran za period od 2008. do 2013. godine. Razmatralo se ukupne prihode, rashode i zaposlene kao tri najznačajnija ekonomska pokazatelja. Ovaj period je uzet u obzir kako bi se utvrdilo koliko je recesijsko razdoblje utjecalo na ekonomske pokazatelje poduzeća te da li dolazi do oporavka.

Sukladno analiziranim podacima gospodarstvo Medulina ima značajan pad u 2009. godini u odnosu na prijašnju godinu i upravo se ta godina smatra početnom recesijskom godinom. U sljedećoj godini opet dolazi do pada u gospodarstvu, a godinu poslije, 2011. godine dolazi do blagog oporavka i porasta gospodarstva. U 2012. godini opet dolazi do pada u gospodarstvu no u 2013. godini dolazi do ubrzanog rasta i oporavka gospodarstva te se isto nalazi na boljoj poziciji od 2009. godine.

Page 34: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 717 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

30

Graf 8. Pokazatelji kretanja gospodarstva Općine Medulin u razdoblju 2008.-2013.

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o. U sljedećem grafu razmatramo poslovne rezultate poduzeća u Općini Medulin u razdoblju od 2008. godine do 2013. godine uključujući kriterij djelatnosti.

Graf 9. Poslovni rezultati poduzeća u Općini Medulin od 2008. do 2013. godine po djelatnostima

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o. Sukladno grafikonu vidljivo je kako je djelatnost trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala dominantna u Općini Medulin. Slijedi je djelatnost građevinarstva. Ostale djelatnosti koje su, u manjem udjelu, bitne za Općinu Medulin jesu prijevoz i skladištenje, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Od 2011. godine na dalje na značaju dobiva i djelatnost prerađivačke industrije, a 2013. godine raste udio djelatnosti umjetnost, zabava i rekreacija.

Osnovni pokazatelji poslovanja poduzetnika Općine Medulin napravljeni su temeljem podataka o broju poduzeća i zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti odnosno gubitku prije oporezivanja i visini investicija

759 573 641 589 586 6850

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prihodi Rashodi Broj zaposlenih

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

Prih

od

Ras

hod

Bro

j zap

osle

nih

2008 2009 2010 2011 2012 2013

SRQPNMLKJIHGFEDCBA

Page 35: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

718 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

31

i to usporedo za dvije posljednje godine za koje su dostupni podaci, 2012. i 2013. godinu. Izračunati su indeksi te je isto napravljeno za Istarsku županiju da se vidi da li je trend isti u Medulinu i županiji. Isto tako, izračunati su udjeli Medulinskih poduzetnika u odnosu na sve poduzetnike u IŽ-u. Podaci su prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 6. Osnovni pokazatelji Općine Medulin usporedno s IŽ-om za 2012. i 2013. godinu Pokazatelji

2012 2013 Indeks 2012 IŽ 2013 IŽ Indeks Udio u IŽ u

2013. u % Broj poduzeća 447 472

1,06 8493

8684

1,02 5,4

Broj zaposlenih

586 685 1,17 40460 41414 1,02 1,7

Ukupni prihodi (u mili. HRK)

315,6 394,7 1,25 26338,5 25255,9 0,96 1,6

Dobit prije oporezivanja (u mili. HRK)

28,7 37,1 1,29 2161,2 2007,5 0,93 1,8

Gubitak prije oporezivanja (u mili. HRK)

44,6 18,7 0,42 1180,0 1691,7 1,43 1,01

Investicije (u mili. HRK)

41,7 35,1 0,84 1915,2 1933,8 1,01 1,8

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o.

Iz tablice podataka vidi se kako su podaci za 2013. godinu većinom bolji od prethodne godine. U Općini je došlo do porasta broja poduzeća, broja zaposlenih, ukupnog prihoda i dobiti. U IŽ je također došlo do porasta broja poduzeća i broja zaposlenih, no došlo je do smanjenja ukupnih prihoda i dobiti. Razlika je vidljiva i u investicijama; u Općini je došlo do smanjena investicija dok su investicije u IŽ povećane. U sljedećoj tablici dan je prikaz djelatnosti po izabranim pokazateljima.

Tablica 7. Pokazatelji po djelatnostima u 2013. godini Ukupni prihod Udio u

ukupnom prihodu Općine

Broj poduze

tnika

Udio u ukupnom

broju poduzetnika

Općine

Broj zaposlenih

Udio u broju zaposlenih

Općine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2.097.760 0,53% 14 2,97% 9 1,31%

Rudarstvo i vađenje

194.603 0,05% 1 0,21% 2 0,29%

Prerađivačka industrija

20.874.250 5,29% 16 3,39% 30 4,38%

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

348.994 0,09% 4 0,85% 2 0,29%

Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te

13.719.610 3,48% 1 0,21% 30 4,38%

Page 36: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 719 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

32

djelatnost sanacije okoliša Građevinarstvo 43.590.113 11,04% 108 22,88% 81 11,82% Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

125.225.578 31,73% 75 15,89% 131 19,12%

Prijevoz i skladištenje

16.317.723 4,13% 11 2,33% 30 4,38%

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

37.877.972 9,60% 40 8,47% 98 14,31%

Informacije i komunikacije

15.520.704 3,93% 7 1,48% 28 4,09%

Poslovanje nekretninama

4.161.749 1,05% 82 17,37% 8 1,17%

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

38.465.329 9,75% 45 9,53% 91 13,28%

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

40.918.299 10,37% 51 10,81% 88 12,85%

Obrazovanje 1.172.905 0,30% 2 0,42% 10 1,46% Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

2.035.329 0,52% 1 0,21% 4 0,58%

Umjetnost, zabava i rekreacija

28.252.282 7,16% 7 1,48% 26 3,80%

Ostale uslužne djelatnosti

3.934.698 1,00% 7 1,48% 17 2,48%

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o.

Ukupno sedamnaest djelatnosti ostvaruje 100% prihoda. Djelatnost sa najvećim ostvarenim udjelom u ukupnom prihodu jest djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (31,73%). Slijede je djelatnosti građevinarstva (11,04%), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (10,37%), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (9,75%), djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,60%) te umjetnost, zabava i rekreacija (7,16%). Ostalih 11 djelatnosti čini 20,37% udjela u ukupnom prihodu. U grafikonu ispod prikazan je udio pojedinih djelatnosti u ukupnom broju tvrtki u Općini Medulin.

Page 37: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

720 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

33

Graf 10. Broj tvrtki u Općini Medulin po djelatnostima u 2013. godini

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o.

Sukladno grafu iznad vidljivo je da se najveći broj tvrtki svrstava u djelatnost građevinarstva, zatim poslovanje nekretninama, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Udio zaposlenih u svakoj od djelatnosti prikazuje se u sljedećem grafu.

14 116 41

108

75

11407

82

45

512 1 7 7

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoRudarstvo i vađenjePrerađivačka industrijaOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijaOpskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okolišaGrađevinarstvoTrgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikalaPrijevoz i skladištenjeDjelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hraneInformacije i komunikacijePoslovanje nekretninamaStručne, znanstvene i tehničke djelatnostiAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnostiObrazovanjeDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbiUmjetnost, zabava i rekreacija

Page 38: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 721 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

34

Graf 11. Broj zaposlenih u Općini Medulin po djelatnostima u 2013. godini

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o. Najveći broj zaposlenih je u djelatnosti trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (19,12%), zatim u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (14,31%), slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (13,28%), zatim administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (12,85%) te djelatnosti građevinarstva (11,82%). Ostalih dvanaest djelatnosti čini 28,62% u udjelu ukupno zaposlenih u Općini. Treba napomenuti da čak 317 poduzeća nema niti jednog zaposlenog.

Graf pokazuje kako udio ukupnih prihoda prevladava na strani trgovine i čini 31,73% ukupnih prihoda Općine. Slijedi djelatnost građevinarstva sa 11,04%, potom djelatnost administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (10,37%), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ( 9,75%) te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,60%). Ovih pet djelatnosti čini 72,49% ukupnog prihoda Općine.

9 2 30 230

81

131

309828

8

91

88

104 26 17

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoRudarstvo i vađenjePrerađivačka industrijaOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijaOpskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okolišaGrađevinarstvoTrgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikalaPrijevoz i skladištenjeDjelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hraneInformacije i komunikacijePoslovanje nekretninamaStručne, znanstvene i tehničke djelatnostiAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnostiObrazovanjeDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbiUmjetnost, zabava i rekreacijaOstale uslužne djelatnosti

Page 39: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

722 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

35

Graf 12. Struktura ukupnog prihoda po djelatnostima u 2013. godini

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o. U grafu ispod prikazana je ukupna dobit koju su ostvarila poduzeća, prema djelatnostima. Vidljivo je da prednjače djelatnosti koje i generiraju najveće prihode no poredak je nešto drugačiji. Na prvom mjestu je i dalje djelatnost trgovine sa 31,22%, slijedi djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 24,45%, zatim djelatnost građevinarstva sa 12,01% te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sa 8,80% u udjelu ukupne dobiti Općine.

0,53% 0,05%5,29%0,09%

3,48%

11,04%

31,73%

4,13%9,60%

3,93%

1,05%

9,75%

10,37%

0,30%0,52%7,16%

1,00%

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoRudarstvo i vađenjePrerađivačka industrijaOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijaOpskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okolišaGrađevinarstvoTrgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikalaPrijevoz i skladištenjeDjelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hraneInformacije i komunikacijePoslovanje nekretninamaStručne, znanstvene i tehničke djelatnostiAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnostiObrazovanjeDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbiUmjetnost, zabava i rekreacijaOstale uslužne djelatnosti

Page 40: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 723 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

36

Graf 13. Ostvarenje dobiti poduzeća prema djelatnostima u 2013. godini

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o. Prihodi od prodaje u inozemstvu iznosili su u 2013. godini u Općini Medulin 70.020.302 HRK. U izvozu sudjeluju poduzeća iz većine djelatnosti. Izvozi se u jedanaest djelatnosti iz mogućih sedamnaest (64,7%).

0,11%4,87%

12,01%

31,22%

4,79%

24,45%

1,46%0,96%

5,53%

8,80%

0,09%

5,20% 0,52%

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvoRudarstvo i vađenjePrerađivačka industrijaOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijaOpskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okolišaGrađevinarstvoTrgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikalaPrijevoz i skladištenjeDjelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hraneInformacije i komunikacijePoslovanje nekretninamaStručne, znanstvene i tehničke djelatnostiAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnostiObrazovanjeDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbiUmjetnost, zabava i rekreacijaOstale uslužne djelatnosti

Page 41: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

724 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

37

Graf 14. Udio pojedinih djelatnosti u izvozu u 2013. godini

Izvor: HGK, podaci obrađeni i filtrirani od strane Sensum d.o.o.

2.8.2. Obrtništvo Obrtništvo je analizirano sa aspekta djelatnosti jer financijski podaci nisu dostupni za poslovanje obrtnika.

Tablica 8. Broj aktivnih obrta sa sjedištem u Općini Medulin u 2015. godini Naziv Broj aktivnih na dan 13.7.2015. Proizvodni obrti 8 Uslužni obrti 79 Ugostitelji 116 Prijevoz i prijevoz brodom 25 Građevina 1 Trgovina 40 Frizerski i kozmetički saloni 11 Ribarstvo 18 Ukupno 298

Izvor: Središnji obrtni registar RH

Obrtništvo predvode ugostiteljske djelatnosti, slijede razni uslužni objekti, trgovina te usluge prijevoza. U grafikonu ispod vidljiva je struktura obrtništva prema djelatnostima izražena u postocima.

15.984.582

302.1501.013.697

21.039.2604.490.045

1.398.098

9.834.928

409.468

685.488

14.388.092 474.494

Prerađivačka industrijaOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijaGrađevinarstvoTrgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikalaPrijevoz i skladištenjeDjelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hraneInformacije i komunikacijePoslovanje nekretninamaStručne, znanstvene i tehničke djelatnostiAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnostiUmjetnost, zabava i rekreacija

Page 42: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 725 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

38

Graf 15. Struktura obrtništva na području Općine Medulin

Izvor: Središnji obrtni registar RH

Gospodarske zone

Prostornim planom uređenja Općine Meduline predviđene su četiri zone gospodarsko proizvodne namjene: Medulin 4,14 ha, Pomer 3,21 ha, Banjole – Kamik 13,81 ha, Ševe 13,53 ha, jedna zona gospodarsko poslovne namjene Valbanoša 3,88 ha te jedna zona gospodarsko komunalno – servisne namjene Pećine Campanož. Najveća predviđena gospodarsko proizvodna zona je Banjole-Kamik. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija prometnice, oborinske odvodnje i javne rasvjete u obuhvatu UPU Zona gospodarske proizvodne namjene Banjole- Kamik. Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske proizvodne namjene Banjole – Kamik, površine za razvoj i uređenje razgraničene su kako slijedi:

o Površine gospodarske – proizvodne namjene I2 (Namijenjene su proizvodnim, pretežito zanatskim djelatnostima, gdje je uz sadržaje osnovne djelatnosti moguće smjestiti i sadržaje prateće i pomoćne namjene odnosno administrativno-upravne, ugostiteljske, skladišne, građevine za održavanje i slične građevine sukladno potrebi namjene, uz uvjet da su u skladu s odredbama zaštite okoliša)

o Površine gospodarske - poslovne namjene K2, K3 (Namijenjene su smještaju građevina poslovnih djelatnosti. Osnovna gospodarska namjena obuhvaća poslovne pretežito trgovačke i komunalno servisne djelatnosti. Uz sadržaje osnovne djelatnosti moguće je smjestiti i sadržaje prateće i pomoćne namjene odnosno administrativno - upravne, ugostiteljske, skladišne, građevine za održavanje i slične građevine sukladno potrebi namjene, uz uvjet da su u skladu s odredbama zaštite okoliša).

o Javne infrastrukturne površine: - prometne površine - kolno pješačke površine - pješačke površine - površine ostalih infrastrukturnih sustava (građevine vodoopskrbe, odvodnja otpadnih

i oborinskih voda, elektroopskrba i plin opskrba)

2,70%

27,00%

39,00%

8,40%

0,30%

13,40%

3,70%6%

Proizvodni obrti

Uslužni obrti

Ugostiteljski obrti

Prijevozni obrti

Građevinski obrti

Trgovački obrti

Frizeri i kozmetičari

Ribarstvo

Page 43: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

726 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

39

o Zaštitne zelene površine Z

2.8.3. Turizam Turistička zajednica IŽ osnovana je 1994. godine. Istarska županija prednjači u razvoju turizma i turističkim atrakcijama. Svojim posjetiteljima nudi razne povijesne znamenitosti i nalazišta, muzeje i zbirke, povijesne crkve i freske te je poznata kao kolijevka glagoljaštva. Isto tako, nudi razne prirodne atrakcije kao što su plaže i obale te gastronomske delicije kao što su maslinovo ulje, vino Malvazija i tartufi.

U Istarskoj županiji grad Rovinj prednjači u broju noćenja turista. U 2014. godini ostvario je 3.137.615 noćenja. U sljedećoj tablici prikaza je broj noćenja u IŽ u većim gradovima i Općini Medulin.

Tablica 9. Noćenja u IŽ u 2013. i 2014. godini Turistička zajednica Broj noćenja Indeks

2013 2014 Rovinj 3.131.302 3.137.615 100 Poreč 2.882.615 2.839.064 98 Medulin 2.274.913 2.313.353 102 Umag 2.103.379 2.033.534 97 Pula 1.359.935 1.450.945 107

Izvor: TZ Istarske županije, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o.

Grad Rovinj prednjači u broju noćenja u obje godine analize. U ostalim gradovima broj noćenja varira. U Poreču i Umagu smanjio se broj noćenja u odnosu na prethodnu godinu, dok se u Puli broj noćenja povećao. U Općini Medulin broj noćenja se u 2014. godini povećao za 2%. Vidljivo je da Medulin broji više noćenja od nekih većih gradova u Istri.

Graf 16. Usporedni prikaz noćenja 2013. i 2014. godine

Izvor: TZ Istarske županije, podaci obrađeni i filtrirani od stane Sensum d.o.o.

2014. godine u Općini Medulin bilo je 30.413 kreveta, 27.427 stalna kreveta i 2.986 pomoćna kreveta.

3.131.3022.882.615

2.274.9132.103.379

1.359.935

3.137.6152.839.064

2.313.3532.033.534

1.450.945

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Rovinj Poreč Medulin Umag Pula

2013 2014

Page 44: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 727 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

40

U tablicama koje slijede prikazani su podaci o broju dolazaka po mjesecima u Općinu Medulin u periodu od 2010. do 2014. godine te pregled noćenja po mjesecima za isto razdoblje.

Tablica 10. Pregled broja dolazaka po mjesecima u Općinu Medulin za razdoblje od 2010.-2014. Godina/Mjesec 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Siječanj 1.078 605 862 533 916 Veljača 1.832 1.770 2.092 2.122 2.088 Ožujak 2.819 1.528 3.448 5.336 2.106 Travanj 10.373 11.444 13.067 9.171 12.914 Svibanj 17,021 12.983 20.992 23.353 17.784 Lipanj 34.487 48.629 47.109 45.808 51.087 Srpanj 84.436 86.975 92.450 89.937 85.456 Kolovoz 86.847 92.228 99.735 108.406 113.690 Rujan 21.217 28.598 34.289 29.320 28.598 Listopad 4.104 5.033 3.284 3.072 4.741 Studeni 500 938 692 702 1.089 Prosinac 1.949 2.223 1.375 1.091 621 UKUPNO 266.663 292.954 319.435 309.110 321.090

Izvor: TZ Općine Medulin

Tablica 11. Pregled noćenja po mjesecima u Općinu Medulin za razdoblje od 2010.-2014. Godina/Mjesec 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Siječanj 4.392 3.651 4.392 3.204 5.538 Veljača 8.465 7.694 8.465 7.908 11.231 Ožujak 8.921 5.238 8.921 20.252 12.811 Travanj 47.808 43.384 47.808 29.653 48.051 Svibanj 98.081 54.872 98.081 122.745 89.884 Lipanj 275.827 291.979 275.827 259.142 313.233 Srpanj 719.431 641.771 719.431 717.206 679.401 Kolovoz 830.705 757.689 830.705 846.662 874.724 Rujan 249.947 219.138 249.947 252.640 261.494 Listopad 18.062 19.994 18.062 17.868 22.747 Studeni 2.618 3.200 2.618 3.320 4.975 Prosinac 4.298 6.735 4.298 6.091 3.301 UKUPNO 2.268.555 2.055.345 2.268.555 2.286.691 2.327.390

Izvor: TZ Općine Medulin

Broj dolazaka i noćenja u Općini Medulin je u stalnom porastu. U 2014. godini je broj dolazaka porastao za 20,4%, a broj noćenja za 2,6% u odnosu na 2010. godinu. Očita je tendencija da se dužina boravka smanjuje i ona za Općinu Medulin u 2014. godini iznosi 7,25 dana u odnosu na 8,51 dan u 2010. godini. Najveći broj dolazaka i noćenja ostvaruje se u periodu lipanj-rujan.

U grafu ispod prikazan je broj noćenja za Općinu Medulin u periodu 2010. – 2014. po mjesecima.

Page 45: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

728 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

41

Graf 17. Prikaz broja noćenja u Općini Medulin za period 2010. do 2014. godine

Izvor: TZ Općine Medulin, obrada Sensum d.o.o. U nastavku se navode dva projekta koja bi mogla biti od velikog značaja za daljnji razvoj turizma u Medulinu.

Projekt: Arheološki park Vižula

Poluotok Vižula je prostor prekriven samoniklom šumom koja je zapuštena i neuređena, bez definirane funkcije i namjene i neiskorišteni resurs mjesta Medulin, koje je jedno od značajnijih turističkih središta u zemlji. Dosadašnja arheološka istraživanja i iskopine nisu prezentirane i uključene u kulturnu i turističku ponudu Medulina na adekvatan način.

Uređenjem eko arheološkog parka Vižula želi se ostvariti nekoliko ciljeva - zaštiti i valorizirati arheološke nalaze na terenu te floru i faunu od daljnje devastacije i na adekvatan način prezentirati povijesnu, kulturnu i prirodnu baštinu poluotoka, podići svijest lokalnog stanovništva i ostalih posjetitelja o potrebi očuvanja kulturnog nasljeđa i zaštiti okoliša te popularizirati kulturnu baštinu i potrebu za njezinim očuvanjem. Cilj je obogatiti turističku ponudu mjesta Medulin stvaranjem prepoznatljive turističke atrakcije koja bi privlačila goste i u razdoblju pred i posezone, a osim toga utjecala bi i na afirmiranje Medulina kao izletničke destinacije; privlačenje investicija, poticanje poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine.

Pilot projekt: PPS destinacija

Turističke zajednice južne Istre – Pula, Medulin, Fažana, Vodnjan i Ližnjan – uključile su se u pilot projekt Hrvatske turističke zajednice nazvan PPS DESTINACIJA. Projekt je osmišljen u cilju produljenja turističke sezone na razdoblje predsezone (razdoblje od 15.05.-30.06.) odnosno posezone (razdoblje od 01.09.-15.10.). U projektu mogu sudjelovati svi turistički subjekti – hoteli, kampovi, iznajmljivači soba i apartmana, turističke agencije, restorani, barovi, sportski centri, ronilački centri, muzeji i drugi, a koji su otvoreni u razdoblju predsezone (15.05.-30.06.) i posezone (01.09.-15.10.).

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000

1.000.000

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj

Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

Page 46: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 729 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

42

Zabavni centar Campanož

Projektom bi se izgradio vodeni park, tematski park, otvoreni i zatvoreni koncertni prostor, letjelište i padobranski centar. Cilj projekta je obogatiti turističku ponudu općine i produžiti turističku sezonu, privlačenje investicija, poticanje poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta.

Active park Medulin

Projekt se odnosi na izgradnju rekreacijskog centra koji bi se sastojao od centralnog nogometnog stadiona, 8 nogometnih igrališta od kojih bi se jedno opasalo atletskom stazom, tenis centrom s 4 teniska terena, polivalentne sportske dvorane s olimpijskim plivačkim bazenom i bazenom za neplivače, wellness i fitness centrom, trodijelnom dvoranom sa tribinama, malom višenamjenskom dvoranom, zabavnim centrom (diskoklub, piano bar), ugostiteljskim objektima i poslovnim prostorima. Cilj projekta je unaprijediti ponudu sportskih sadržaja općine za potrebe mještana i sportskih klubova, kao i u svrhu rasta i razvoja sportskog turizma; privlačenje investicija, poticanje poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta.

Sportski centar Banjole

Sportsko – rekreacijski centar „Bumbište r-1“ gradit će se na području postojećih sportskih terena u Banjolama, a koji će uključivati devet objekata (upravna zgrada, svlačionice, recepcija, uredi, caffe bar, prostor za rehabilitaciju sportaša, teretana i fitness centar, dvorana za skvoš) i sportske terene (glavni i pomoćni nogometni teren, tereni polivalentne namjene, teren s pijeskom za odbojku, tri odvojena bazena za plivače, četiri terena za tenis, dva terena za skvoš, dva terena za uličnu košarku, „Street workout park“ sa stijenom za penjanje visine 9 metara te jedno dječje igralište), te će se protezati na 33.000 metara kvadratnih.

Ključni problemi i izazovi u gospodarstvu:

Poticati poduzetništvo na svim razinama uključujući savjetodavne usluge i programe olakšica za poduzetnike, edukaciju djece i mladeži

Poticati investicije u turističke kapacitete poštujući vizualni identitet Općine Razvijati sve oblike turizma temeljene na kulturnoj i prirodnoj baštini Poticati razvoj i jačanje postojećih malih poduzeća Privlačiti investicije u svrhu produljenja turističke sezone, dodatnih sadržaja i podizanje

kvalitete Rješavati probleme turističkog zemljišta Poticati obrazovanje poduzetnika i razvoj njihovih vještina Poticati razvoj novih i na znanju temeljenih poduzeća – virtualni inkubator, inkubator i drugo Podizati kvalitetu postojećih smještajnih kapaciteta

Page 47: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

730 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

43

2.9. Društvene djelatnosti Na području Općine Medulin djeluje nekoliko vrtića te osnovne škole u naselju Medulin i Banjole. Zdravstvene ambulante djeluju u Medulinu, Banjolama, Premanturi. Sportska djelatnost je vrlo razvijena na području Općine Medulin gdje djeluje više sportskih društava i udruga.

2.9.1. Predškolski i školski odgoj Općina Medulin u svojim programima potpore društvenim subjektima pokazuje visoku razinu socijalne osjetljivosti. Velika pažnja posvećuje se upravo najmlađima. Svi stanovnici s prebivalištem na području Općine Medulin imaju pravo na sufinanciranje troška vrtića ili jaslica neovisno o tome gdje dijete pohađa vrtić ili jaslice. U tablici ispod prikazane su škole i vrtići koji djeluju na području Općine Medulin. Tablica 12. Predškolski i školski odgoj u Općini Medulin

Dječji vrtić „Ciciban“ Kapovica 10, 52203 Medulin

Dječji vrtić „Sunčica“ Kamik 18, Banjole, 52100 Pula

Dječji vrtić Medulin (Medulin, Premantura i Vinkuran, jaslice u

Pomeru)

Munida 3A, 52203 Medulin

Osnovna škola „Dr. Mate Demarina“

Munida 3, 52203 Medulin

Područna škola Banjole Banjole, Dvorine bb, 52100 Pula

Izvor: Općina Medulin – službene stranice

2.9.2. Sport i rekreacija

U Općini Medulin djeluju razne sportske udruge koje omogućuju građanima bavljenje sportom i rekreacijom kroz različite aktivnosti kao što su ribolov, jedrenje, golf, atletika, tenis, nogomet, boćanje i ostale aktivnosti:

1. Veslački klub Medulin 2. Ronilačko Sportski Klub "Mladost" Medulin 3. Kick boxing klub Lav 4. Klub za sportski ribolov ˝Medulin˝ 5. Nogometni klub Medulin 6. Nogometni klub Banjole 7. Plivački klub Val 8. Boćarski klub Vinkuran 9. Konjički klub Medulin 10. MTB Adrenalina 11. Atletski klub osoba s invaliditetom 12. Daskaški klub Karkadur 13. Atletski klub Medulin

Page 48: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 731 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

44

14. Golf klub Medulin 15. Klub jedrenja na dasci Freestyle 16. Konjički klub Istra Star 17. Klub podvodnih aktivnosti Medulin 18. Ronilački klub Centar 19. Sportsko-rekreativna udruga 20. Klub jedrenja na dasci Pomer 21. Jet Kune Do Kali - klub Escrima 22. Bob klub Istra 23. Udruga za promicanje picigina Pešekan 24. Tenis klub Banjole 25. Jedriličarski klub „CLIVO“ 26. Sportska-rekreacija Pomer 27. Udruga Zdrav život 28. Sportsko - ribolovna udruga 29. Sportsko-ribolovno društvo Pomer 30. Sportsko - ribolovno društvo Vinkuran 31. Sportsko - ribolovno društvo 32. Udruga za nordijsko hodanje Vižula 33. Moto klub Vespa 34. Vespa klub mladih

2.9.3. Kultura Općina Medulin sufinancira javne potrebe u kulturi i to redovite djelatnosti udruga u kulturi na području Općine Medulin te projekte od značaja za Općinu Medulin kao što su zaštita povijesne i kulturne baštine, izdavaštvo, likovno-galerijske djelatnosti, glazbeno, scenske, filmske i ostale medijske djelatnosti, nove medijske kulture i kulture mladih, međunarodnu kulturnu suradnju, religijsku kulturu, digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske djelatnosti te informatizaciju udruga u kulturi.

3mc - izložbe

Multimedijalni centar Općine Medulin - galerija (3mc), otvoren je krajem 2013. godine, a u prostoru su se od njegova otvorenja do danas održale tri velike izložbe i niz manjih (po trajanju):

1. izložba prilikom otvorenja (2013.) - autorica mr. art. Aleksandra Rotar postavila je izložbu radova (mozaika, skulptura, slika) autora s područja općine Medulin,

a. radovi članova udruga: Medulinart, Art studio, Rotonda, Fenoliga, Valerija, Format b. radovi akademskih slikara Renata Percana, Maria Rosande i drugih c. radova iz fundusa Općine Medulin i Turističke zajednice Općine Medulin, nastalih na

Međunarodnom likovnom simpoziju Medulin (pod vodstvom mr.art. Aleksandre Rotar)

d. fotografije radova-skulptura u kamenu, izrađenih od akademskih kipara tijekom kiparske kolonije Cavae Romanae, pod vodstvom akademskog kipara Šime Vidulina. Uz izložbu je izdan i prigodan katalog.

2. Velika izložba u 3mc-u, pod nazivom "Antički sjaj Općine Medulin", u organizaciji Općine Medulin, Arheološkog muzeja Istre i Hrvatskog restauratorskog zavoda, postavljena od 6. do kraja 9. mjeseca 2014. godine te je publici (domaćoj i stranoj) u 4 mjeseca predstavila

Page 49: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

732 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

45

eksponate iz zbirke Arheološkog muzeja Istre, uključujući i eksponate koji su bili godinama u Hrvatskom restauratorskom zavodu, (ukupno tristotinjak predmeta pronađenih na području Općine Medulin: uporabni predmet -svjetiljke, ogledala, posuđe, novac, uključujući i nakit: zlatne ogrlice i prstenje s dragim kamenjem, geme). Izložbu su oplemenile fotografije fresaka iz rustikalnih vila, te fotografije lokaliteta te kulturnih blaga koja su konzervirana in situ, na području Općine Medulin. Uz izložbu je izdan katalog na tri jezika.

3. Velika izložba u 3mc-u, pod nazivom "Histri u Istri, Mutila 177. pr.n.e. - Medulin 2015.", nastavak je uspješne suradnje Općine Medulin i Arheološkog muzeja Istre u 2015. godini. Otvorena od srpnja do kraja listopada 2015., ova izložba domaćim i stranim posjetiteljima omogućila je upoznavanje kulture naroda koji je na prostoru Istre živio u prapovijesnom razdoblju te po kojima je Istra i dobila ime. Izloženi su predmeti, njih preko 250 - uporabna keramika, grobne žare, nakit, oružje, situle. Izložba je oplemenjena fotografijama lokaliteta velikog formata te tekstovima na pleksiglas pločama na postamentima na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku koji s izdanom četverojezičnom informativnom brošurom (hrv., engl., tal., njem.) posjetitelje vodi kroz Histarsku povijest Istre.

4. Izložba u 3mc-u, pod nazivom "Put do slobode", u organizaciji Općine Medulin bila je posvećena obilježavanju 70. obljetnice oslobođenja i pobjede nad fašizmom u Općini Medulin, u svibnju 2015. (bila je otvorena mjesec dana).

Manje izložbe i druga događanja u kulturi, u smislu duljine njihovog trajanja, u 3mc-u se organiziraju u suradnji Općine Medulin, udruga u kulturi s područja Općine ili pak samostalnih umjetnika, OŠ dr. Mate Demarin Medulin, Dječjih vrtića Medulin, tijekom cijelog perioda od njegova otvorenja 2013. do danas, a u istom se multimedijalnom prostoru održao niz aktivnosti poput:

promocija knjiga izdanih ili sufinanciranih od strane Općine Medulin, poput promocije likovne monografije "Pasteli Renata Percana" održane u travnju 2014. u organizaciji Udruge MedulinArt i Općine Medulin, uz izložbu pastela istog autora

u organizaciji udruge EKO ME iz Medulina, u suradnji s Općinom Medulin, u ožujku 2015. u 3mc-u je izvedena predstava - humorna monod(r)ama "JUBAV U VRIME KUPUSA", splitske umjetnice Tonke Alujević te predstavljanje knjige "NADREALIN" iste autorice

izložba fotografskih radova učenika OŠ dr. Mate Demarin Medulin, u surdanji s Udrugom ljubitelja fotografije Format, prosinac 2014.

izložba likovnih keramičarskih radova učenika OŠ dr. Mate Demarin Medulin, "Zaštitimo morski svijet - eko suveniri" organizirana od OŠ dr. Mate Demarina iz Medulina u suradnji s Općinom Medulin, TZ-om Općine Medulin i Javnom ustanovom Kamenjak, povodom Dana planeta Zemlje (22.4.-4.5.2015.).

Zavičajna galerija Crnobori Banjole

Zavičajna galerija Crnobori u Banjolama (Općina Medulin) otvorena je 2010. godine te je u njoj povodom otvorenja postavljena izložba slika umjetnika Josipa Crnoborija (rodom iz Banjola), slikara i fotografa, koji se u Istru vratio 1998. godine nakon 53 godine boravka u iseljeništvu. Zavičajna galerija Crnobori otvorena je povodom pete godišnjice umjetnikove smrti. Galerija je posvećena i velikoj glumici Mariji Crnobori (također rođenoj u Banjolama).

U galeriji Crnobori se od njena otvorenja do danas održao niz izložbi u organizaciju udruga s područja Općine Medulin ili koje djeluju na području općine te u suradnji s Općinom Medulin, kao i izložbi radova učenika osnovnih škola, malih kreativaca vrtićke dobi, te samostalnih priznatih domaćih ili gostujućih umjetnika:

Page 50: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 733 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

46

1. izložba "Stare fotografije Banjola" u organizaciji udruge Ars@nova iz Banjola, u suradnji s Općinom Medulin predstavila je u kolovozu 2015. domaćoj i stranoj publici stare fotografije u velikom formatu koje prikazuju život Banjolaca u posljednjih stotinu godina, razvoj gospodarstva, školstva, sporta, turizma i graditeljstva. Putem multimedije, prikazana je i bogata kulturna baština naselja od brončanog doba, antike, srednjeg vijeka do današnjih dana, uz dodatno prikazanih 30 fotografija u digitalnom formatu;

2. lipanj i srpanj 2015. - izložba likovnih radova umjetnice Mire Franješević, pokojne pulske slikarice, jedne od najznačajnijih promotorica istarske kulturne baštine u zlatno doba naive, jedne od rijetkih slikara bivše Jugoslavije koja je uvrštena u Svjetsku enciklopediju naivne umjetnosti. Izložbu je organizirala udruga Ars@nova iz Banjola, a uz izložbu je izdan katalog radova;

3. prosinac 2014., Božićna izložba u Banjolama, - izložba slika, skulptura i fotografija, autora: Robert Pauletta, Bojan Šumonja, Mario Rosanda, Fulvio Juričić, Vesna Šantak, Sanja Simeunović Bajec, Daria Stipanić, Petar Hranuelli, Jelena Martinović, Josip Zanki, Vedran Šilipetar, Martin Bizjak, Hassan Abdelghani, Roberta Weismann Nagy i Nives Kaurović Kurtović;

4. ljeto 2013., izložba keramičarskih radova članova udruge Keramikon, izložba keramičarskih radova članova udruge Interinova, u sklopu Dana stvaralaštva u organizaciji udruge Art Studio iz Pule;

5. samostalne izložbe: Mario Rosanda, izložba likovnih radova "Kamfor" 2011. godine; Monika Petrović, izložba likovnih radova 2012., Rafaele Bovo, talijanski arhitekt i slikar, izložba likovnih radova, 2014.

2.9.4. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb Ove godine (2015.) obnovljen je dom zdravlja u Medulinu. Osvježeni prostori Doma zdravlja su uređeni u toj mjeri da se može reći kako je riječ o novo izgrađenom objektu, a poseban ugođaj budućim korisnicima pri ulasku priredit će vrlo ugodan i efektan prirodan izvor svjetlosti sa stropa. Istarski su domovi zdravlja od 2013. godine do danas investirali 480.000,00 kuna u uređenje i opremanje zdravstvene stanice Medulin čime je povećana energetska učinkovitost samog objekta. U sklopu zdravstvene stanice nalazi se ordinacija obiteljske medicine, stomatološka ordinacija te prostor patronažne sestre. Ovim projektom riješen je i višegodišnji problem stomatološke zdravstvene zaštite koja se do sada nalazila na prvom katu te je bila teško dostupna starijim osobama, a gotovo nedostupna invalidima i teško pokretnim osobama.

2.9.5. Političke organizacije U Općini Medulin djeluje niz političkih stranaka. Na posljednjim lokalnim izborima sudjelovalo je devet stranaka od kojih su tri bili liste grupe birača (nezavisni), te Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski laburisti – stranka rada, Istarski demokratski sabor, Socijaldemokratska partija Hrvatske i Zeleni savez – zeleni. Mjesto načelnika Općine Medulin izborio je nezavisni kandidat gosp. Goran Buić. Općinsko Vijeće Općine Medulin sačinjava 15 članova od kojih su 11 nezavisni kandidati, 2 člana dolaze iz IDS te po 1 iz SDP-a i HSU-a.

2.9.6. Organizacije civilnog društva U Općini Medulin registrirano je 124 različitih Udruga. Donosimo cjelovit pregled svih Udruga koje djeluju na području Općine Medulin.

Page 51: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

734 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

47

Tablica 13. Popis Udruga registriranih na području Općine Medulin Br. Naziv Sjedište Djelatnost 1. ŠRD ''Vinkuran'' Vinkuran Vinkuran Organiziranje i realizacija klupskih te drugih rangova

natjecanja u športskom ribolovu 2. A.K. ''Delta'' Medulin Okupljanje ljubitelja prirode i taktičkih igara 3. Agro Mediterana Banjole Promicanje, razvitak i unaprjeđenje uzgoja i očuvanja

mediteranskih kultura 4. KJD ''Istra Surf'' -

Premantura Premantura Organiziranje sportskih priredbi

5. Golf klub Meduin Medulin Poticanje, promicanje i razvitak golfa i rekreacije i zabave vezane uz golf

6. Udruga za primicanje Joge i zdravog življenja ''Nadi“

Banjole Promicanje i popularizacija joge i zdravog načina življenja

7. BK ''Istra'' Medulin Promicanje i poticanje bob i skeleton športa 8. AK ''Medulin Medulin Promicanje i poticanje atletskog športa 9. NK ''Banjole'' Banjole Redovito sistematsko vježbanje članova 10. ŠRD ''Banjole'' Banjole Organiziranje i realizacija klupskih i drugih rangova

natjecanja u športskom ribolovu u skladu sa sustavom natjecanja

11. Zajednica Albanaca Općine Medulin

Medulin Okupljanje, poticanje i promicanje kulturnih i jezičnih značajki albanskog naroda

12. Udruga ''Taxi'' Medulin Pomer Promicanje, razvitak i unaprjeđenje taksi prijevoza 13. Klub ''Scuba Libre'' Premantura Poticanje i razvoj ronilačkog sporta i očuvanje podmorja

i ronilačkih lokacija 14. Ski klub ''Istra-Dolomiti'' Medulin Rad u školama (kao organizator škole skijanja u suradnji

sa savezom školskih športskih društava i drugim odgojnim organizacijama)

15. ''Akademija Claudijana'' Medulin Poticanje i promicanje te usavršavanje kvalitete profesionalnog i amaterskog boksa, kao i ostalih borilačkih športova, mačevanja, tenisa i ostalih športova

16. Društvo ''Sv. Magdalena'' Volme

Banjole Razvijanje i poticanje sportova na vodi

17. SRU Funtana-Osipovica Medulin Organiziranje i realizacija klupskih te drugih rangova natjecanja u sportskom ribolovu

18. MNK ''Histria Sport'' Banjole Sudjelovanje u malonogometnim natjecanjima veterana, seniora i podmlatka

19. CBGM Premantura Promicanje, razvitak i unaprjeđenje brodomodelarstva i male brodogradnje

20. Udruga ''Medulin i ja'' Medulin Okupljanje djece predškolske i školske dobi radi druženja, igre i razvijanja njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti

21. SUB Premantura Promicanje, razvitak i unapređenje sportova na vodi i ekstrem sporta

22. SRU ''Vedrina'' Vinkuran Poticanje, razvijanje i unapređivanje svih oblika sportskih i rekreativnih aktivnosti te očuvanje i unaprjeđenje tjelesne kulture članova i mladeži

Page 52: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 735 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

48

23. Eko Herbas Kamenjak Premantura Promicanje i razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša te razvijanje svijesti o ljekovitosti Mediteranskog bilja

24. AKOSI ''Medulin'' Medulin Promicanje i poticanje atletskog športa za invalide 25. S.R.U. ''Infinitus'' Medulin Promicanje, razvitak i unapređenje zdravog života kroz

sportsku rekreaciju 26. Udruga ''Medulinske

maškare'' Medulin Promicanje i organiziranje karnevalskih svečanosti zbog

održavanja karnevalske tradicije 27. RK Sirena SUB Premantura Organizirano bavljenje športskim ronjenjem i podvodnim

aktivnostima 28. UR ''Finera'' - Medulin Medulin Zaštita i promicanje interesa ribara; briga oko zaštite i

obnove bioloških bogatstava podmorja i voda 29. AK ''Cumulus - Medulin Medulin Promicanje, razvitak i unapređenje zrakoplovstva i

zrakoplovno-tehničkog sporta 30. Mladi za mlade Medulin Promicanje i razvoj glazbene, literarne i likovne

djelatnosti mladih 31. KBK ''Lav'' Medulin Medulin Učenje i unapređenje kickboxinga i njegovih disciplina 32. UPIP ''Pešekan'' Medulin Promicanje, razvitak i unapređenje igre picigin 33. SAFOD Istarske županije Medulin Koordiniranje djelovanja i povezivanje članica radi bolje

suradnje i podizanja kvalitete rada 34. DSR ''Premantura'' Premantura Povećanje svijesti građana o važnosti tjelesne aktivnosti

na povećanje stupnja zdravlja, humanizacije radnih i životnih uvjeta, odgoja i obrazovanja mlađih naraštaja, kvalitetnog provođenja slobodnoga vremena

35. Klub istraživača ''Explora'' Medulin Zaštita prirode i biološke raznolikosti 36. UPŠR Pješčana uvala Medulin Športski ribolov na moru; podvodni ribolov na moru 37. KSR ''Sargo'' - Medulin Medulin Promicanje, razvoj i unapređivanje ribolovnog sporta na

moru 38. TK ''Medulin'' Medulin Promicanje, unapređivanje i razvoj teniskog sporta 39. KRS ''Medulin'' Medulin Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima sportskog

ribolova 40. RK ''Vitez Wrecks'' Premantura Unapređenje i razvoj ronilačkog sporta 41. DSR ''Pomer''

Pomer Poticanje i promicanje aktivnosti tjelesnog vježbanja i

sportske rekreacije 42. Udruga za pet therapy

indeficienter Vinkuran Vinkuran Poticanje i razvijanje svih aktivnosti vezanih za

organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama te rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

43. PK Val Medulin Promicanje, razvitak i unapređenje plivačkog sporta 44. LD ''Istra'' Pula Medulin Gospodarenje lovištem; organiziranje, razvijanje i

unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva 45. Udruga ''Sakramenski'' Medulin Razvoj nezavisnog kulturnog i umjetničkog izražavanja 46. Udruga Etno Žvelta Vinkuran Promoviranje multimedijalnih kulturnih sadržaja i

unapređenje kulturnog života 47. Medulinska rivijera Medulin Očuvanje tradicije, promicanje kulturnih i rekreacijskih

aktivnosti te zaštita prirodne baštine

Page 53: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

736 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

49

48. ŠRD ''Mugoša'' Banjole Promicanje športskog ribolova i očuvanje i zaštita ribljeg fonda, mora i priobalja

49. ''Eko me'' Medulin Medulin Promicanje zaštite okoliša, eko turizma, isticanja lokalnih vrijednosti i tradicije, poboljšanja kvalitete života i životnog standarda lokalnog stanovništva

50. ŠRD ''Pod Liom'' - Banjole Banjole Promicanje, razvoj i unapređenje ribolovnog športa na moru

51. AK ''Medulin'' Medulin Razvoj, promicanje i unapređenje zrakoplovstva i zrakoplovno-tehničkog športa

52. Udruga za djecu i mladež ''Zvrk''

Medulin Promicanje dječjih prava i zalaganje za sretno djetinjstvo

53. KJD ''Freestyle'' Pješčana Uvala

Poticanje i razvoj jedrenja na dasci i ostalih sličnih športova

54. SRU ''Premantura'' Premantura

Premantura Organiziranje i realizacija klupskih te drugih rangova natjecanja u sportskom ribolovu

55. JDK - KKE Medulin Promocija, razvijanje i unapređenje borilačke vještine „jeet“ kune do i borilačke vještine kali

56. PS Pirueta Medulin Medulin Organiziranje priredbi i predstava, edukacija svih naraštaja iz područja plesa

57. Konjički klub Medulin Banjole Organiziranje natjecanja konjičkih klubova i sudjelovanje na natjecanjima, turnirima i međunarodnim manifestacijama

58. Udruga ''Rotonda'' Vinkuran Promicanje razvoja kulturnog turizma i prezentiranja kulturne baštine

59. Udruga mladih ''Kreativa'' Banjole Promicanje kulturnih aktivnosti mladih 60. Udruga mladih Medulin Medulin Promicanje, zaštita i razvoj interesa i aktivnosti mladih 61. KOP ''Žal Banjole'' Banjole Organiziranje, provođenje i sudjelovanje u natjecanjima;

organiziranje i provedba treninga članova 62. Udruga ''Zdrav život –

Medulin'' Medulin Promicanje zdravog načina života te razvitka i

unapređenja tjelesne aktivnosti i rekreacije 63. Udruga iznajmljivača

turističkih kapaciteta u privatnom smještaju Općine Medulin

Medulin Podizanje kvalitete turističkih usluga u privatnom smještaju

64. RK Centar Medulin Medulin Organizirano bavljenje športskim ronjenjem, podvodnim aktivnostima i športskim ribolovom

65. ŠRD Siga Medulin Promicanje i bavljenje športsko-rekreativnim aktivnostima na moru i pod morem

66. NBDK ''Pula'' Premantura Promicanje, razvoj i unapređenje nanbudo sporta; organiziranje i provođenje treninga članova

67. ''Eko more'' Medulin Organiziranje i provedba ekoloških akcija u moru i na priobalju

68. ŠRK ''Mala paltana'' Banjole

Banjole Unapređenje aktivnosti športskog i rekreacijskog ribolova te podvodnih aktivnosti

69. Udruga M.A. Medulin Promicanje slobodnog kreativnog kulturnog i likovnog izražavanja te promicanje vrijednosti građanskog društva

70. DK ''Karkadur'' Pomer Promicanje, razvoj i unapređenje sporta jedrenja na dasci

Page 54: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 737 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

50

71. Centar zdravlja Medulin Medulin Očuvanje, promicanje i prevencija zdravlja, razvitak i unapređenje zdravog načina života

72. RSK ''Mladost'' - Medulin Medulin Organizacija članova za bavljenje ronjenjem, ronilačkim sportovima i podvodnim aktivnostima

73. MK ''Gas'' Banjole Promicanje, razvitak i unapređenje moto športa 74. ACTA Medulin Zauzimanje za informiranje javnosti o dostupnosti i

mogućnostima iz europskih fondova (pred-pristupnih i strukturnih) i programa

75. Teniski klub Banjole Banjole Organiziranje natjecanja članova Kluba 76. Udruga violinista Medulin Poticanje i promicanje glazbene kulture u Općini

Medulin 77. TK ''Pula 3000'' Pula Medulin Organiziranje turnirskih natjecanja; sudjelovanje na

teniskim natjecanjima 78. Udruga iznajmljivača

apartmana, soba i obiteljskih kampova mjesta Banjole

Banjole Promicanje prava i interesa iznajmljivača apartmana, soba i obiteljskih kampova;

79. Udruga ''Premantura'' Banjole Promicanje kulturnih i prirodnih znamenitosti Premanture

80. Udruga ''Solidarsnot'' Banjole Zaštita prirodnog prostora i prava građana na zdrav okoliš

81. Udruga Marimed Medulin Da se zauzima, skrbi i njeguje nemoćne, potrebite i bolesne osobe

82. ''Udruga Marinaca'' Pula Medulin Njegovanje tradicije i prijateljstva između svih bivših i sadašnjih pripadnika ratnog i trgovačkog brodarstva (mornarice) i uopće između pokretača ideja o brodarstvu

83. G.U. Sunčanica Banjole Očuvanje i sabiranje gljiva 84. SRD Njorula Premantura Medulin Organizirano bavljenje ribolovom i ronjenjem te

promicanje i razvoj sportskog ribolova i ronjenja 85. Prvi istarski golf klub Premantura Promicanje, razvoj i unapređenje golfa 86. Vart Vinkuran Promicanje slobodnog kreativnog i kulturnog

izražavanja, te okupljanje neafirmiranih i afirmiranih likovnih, književnih, glazbenih i inih stvaraoca

87. Udruga uzgajivača i ljubitelja njemačkih ovčara

Premantura Uzgoji i izlaganje pasmine njemačkih ovčara

88. Jet ski klub ''Tramuntana'' Banjole Promicanje, razvoj i unapređivanje jet ski športa 89. TK ''Medulin Medulin Unapređenje i promicanje triatlona kao športske

discipline te ostvarivanje športskog i edukativnog utjecaja na mladež

90. Udruga Gdje Medulin Zaštita obitelji, odnosno djece i adolescenata od ovisnosti, siromaštva i nasilja

91. Sportska zajednica Općine Medulin

Medulin Poticanje i promicanje sporta; poticanje vrhunskih sportskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa

92. DSR Ritamz Medulin Promicanje i unapređivanje zdravog načina života kroz zabavu i sportsku rekreaciju

93. ALP Frik Vinkuran Promicanje i razvoj svih oblika penjanja

Page 55: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

738 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

51

94. DVD Medulin Medulin Provođenje aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva

95. Udruga ''Ližnjan u srcu'' Medulin Proučavanje, očuvanje i unapređivanje prostorne, kulturne, gospodarske i običajne posebnosti mjesta Ližnjan

96. Fenoliga – udruga u kulturi Premantura Promoviranje i prezentiranje kulturnog stvaralaštva 97. BK ''Vinkuran'' Vinkuran Popularizacija, promicanje i razvoj boćarskog sporta 98. ''Vespa klub Hrvatske'' Medulin Organiziranje športskih moto natjecanja; sudjelovanje na

natjecateljskim, promidžbenim i izložbenim susretima te susretima ocienskih, kružnih i rally vožnji

99. ''Huri'' Medulin Razvoj, očuvanje i promicanje hrvatskih kulturnih vrednota u Hrvatskoj i svijetu

100. Konjički klub'' Ranch lunge Medulin''

Medulin Promicanje i razvoj konjičkog športa i konjogojstva; sudjelovanje i organiziranje natjecanja konjičkih klubova

101. Udruga ''Osmijeh'' Banjole Zaštita i promocija prava djece i osoba s posebnim potrebama

102. Obitelji osoba stradalih u prometu

Medulin Poticati na povećanje sigurnosti u prometu

103. Valeria Medulin Promicanje slobodnog, kreativnog kulturnog i likovnog izražavanja te promicanje vrijednosti građanskog društva

104. KUK ''Skating'' Medulin Medulin Utvrđivanje politike promicanja umjetničkog koturaljkanja

105. ''Ulika'' Medulin Medulin Prijelaz na ekstenzivnu proizvodnju povrća 106. KŠR ''Puč'' - Pomer Pomer Poticanje i organiziranje športskih aktivnosti članova 107. Kaleidoskop Banjole Promicanje interesa nezavisnih likovnih, filmskih i

glazbenih projekata 108. Udruga Clivo Medulin Unapređivanje i razvoj jedriličarskog sporta 109. S.R.U. ''Fit-Line'' Vinkuran Provođenje obuke i pripreme članova u domeni vještina

potrebnih za sportske i rekreativne aktivnosti 110. KK ''Istra star'' Medulin Populariziranje i razvoj konjičkog športa i rekreacijskog

jahanja 111. ''Ski klub Medulin'' Banjole Promicanje, razvitak i unapređenje jet ski športa 112. ''Vespa klub Medulin'' Banjole Promicanje, razvitak i unapređivanje sakupljanja vespi

radi sprječavanja njihova propadanja i uništavanja 113. Udruga ''Medulinska

placa'' Medulin Kulturno i društveno oživljavanje te promicanje

vrijednosti građanskoga društva u Općini Medulin 114. ''Mendula'' Medulin Medulin Organiziranje kulturno-umjetničkih programa, susreta i

raznih drugih manifestacija 115. KPA ''Medulin'' Medulin Promicanje i razvoj tehničke kulture kroz podvodne

aktivnosti 116. NK ''Medulin 1921''

Medulin Medulin Sudjelovanje u sportskim natjecanjima

117. Surf Pomer Pomer Poticanje i ostvarivanje potreba svih osoba koje se bave jedrenjem na dasci, windsurfing, surfanje, kitesurfing

118. PSU ''Valsabion'' Medulin Promicanje i razvoj sportskog ribolova i podvodnih aktivnosti

119. TAICHI Pomer Pomer Promoviranje i promicanje tradicionalnih istočnjačkih vještina

Page 56: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 739 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

52

120. VK ''Medulin'' Medulin Organiziranje i provođenje raznih veslačkih priredbi i takmičenja kao i sudjelovanje na veslačkim priredbama u zemlji i svijetu

121. Krug Premantura Približavanje glazbe djeci i odraslima i osposobljavanje mladeži sviranju raznih instrumenata te druženju na zajedničkim i solističkim nastupima

122. Udruga mladih Banjola ''Frašker''

Banjole Poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena

123. LD ''Cintinera'' Medulin Medulin Gospodarenje lovištem, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači

124. KK ''Liborateam'' Medulin Organizacija i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme natjecanja, poduka i trening djece i mladeži, organiziranje i sudjelovanje u sportskim natjecanjima i druge djelatnosti sukladno članku 8. Statuta.

Izvor: Ministarstvo uprave – registri, na dan 2.10.2015.

2.10. Razvojne strategije i programi na području Općine Medulin

2.10.1. Master plan razvoja održivog turizma Općine Medulin 2013. – 2018.

Medulinska rivijera spada u dvadesetak najpoznatijih kupališnih imena hrvatskog turizma. Turizam se u destinaciji dosad odvijao bez formalno definirane strategije, s obzirom da se turističke zajednice Me-dulina i Pule nisu uključile u izradu razvoja Master plana turizma Istre za razdoblje od 2002. do 2010. godine. Ciljevi marketinga proizlaze iz ciljeva definiranih strateških planom, a to su:

Izgradnja prepoznatljivosti destinacije: definiranje identiteta i pozicioniranja destinacije tj. re-branding

Razvoj novih proizvoda i kontinuirano unapređenje kvalitete ponude Produljenje sezone u ukupnom trajanju od 4 mjeseca godišnje (lipanj - rujan) uz kontinuirano

povećanje broj posjetitelja za prosječno 4,5% godišnje Dosizanje ciljnog tržišta više platežne moći Jačanje partnerstva s ključnim dionicima Pružanje iznimnog iskustva posjetiteljima

Ciljna tržišta - Prema kriteriju države, ovdje spadaju ključna emitivna tržišta Europe:

Primarna - Njemačka, Slovenija, Italija i Austrija. Sekundarna - Češka i Nizozemska. Tercijarna - Velika Britanija, Poljska, Skandinavija, Hrvatska i Rusija.

Novi proizvodi - razvoj novih proizvoda treba usmjeriti u skladu s željenim imidžom, a oblikovati ga prema zahtjevima ciljnog tržišta kao što je:

1. Obogaćivanje sportske ponude na otvorenom, a posebice sportova na kopnu; 2. Razvoj ekoturizma i zdravstvenog turizma u cilju produljenja sezone; 3. Ulaganje u razvoj nautičkog turizma;

Page 57: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

740 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

53

4. Ulaganje u multifunkcionalnu sportsku dvoranu (za turiste i lokalno stanovništvo, sport i evente) za trening izvan ljetnih mjeseci i u slučaju kišnog vremena;

5. Definiranje smjernica budućeg razvoja zabavnih parkova i poticanje ulaganja u takvu vrstu zabave za cijelu obitelj;

6. Osmišljavanje programa specijalnih interesa u suradnji s partnerima u destinaciji (npr. kušanja vina, dan avanture, kratki tematski kulinarski tečajevi, itd.);

7. Jačanje Vižule kao središta kulturne ponude Općine; 8. Osmišljavanje provođenja vremena gostiju u slučaju kišnih dana.

Sukladno predmetnom planu nužno je povećanje budžeta TZ-a, veće ulaganje u marketinšku komunikaciju te izrada operativnog marketinškog plana u skladu s novim mogućnostima kako bi se promoviralo Općinu kao konkurentnu turističku destinaciju.

2.11. Prikaz kapaciteta za upravljanje razvojem 2.11.1 Struktura općinske uprave i proračun Općine Medulin

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Medulin obavljaju četiri Upravna odjela: 1. Upravni odjel za poslove načelnika, 2. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, 3. Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav i 4. Upravni odjel za proračun i financije.

Načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini Medulin, rukovodi općinskom upravom, a Upravnim odjelima upravljaju pročelnici. U nastavku će se analizirati proračun Općine Medulin (sukladno podacima dostupnim u Ministarstvu financija i Općini Medulin). Analizirat će se struktura proračuna, struktura općinskih rashoda prema ekonomskoj funkciji i funkcijskoj klasifikaciji kako bi se razlučio potencijal proračuna za financiranje razvojnih projekata i programa. Graf koji slijedi prikazuje visinu i strukturu ukupnih prihoda Općine Medulin u razdoblju od 2010. do 2014. godine prema podacima Ministarstva financija i Općine Medulin o izvršenju proračuna.

Page 58: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 741 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

54

Graf 18. Struktura i visina ukupnog prihoda Općine Medulin za razdoblje od 2010. – 2014.

Izvor: Ministarstvo financija i dokumenti o ostvarenju proračuna Općine Medulin Promatrajući razdoblje ostvarenja proračuna od 2010. do 2014. godine vidljivo je da najveću stavku prihoda čine vlastiti prihodi i to najviše prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, te zatim prihodi od poreza. U zadnje tri godine smanjuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, točnije u 2014. godini ih uopće nema. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine rastu, dok su prihodi od imovine konstantni tijekom godina. U 2013. godini dolazi do povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, no u ostalim godinama ti su prihodi minimalni. U sljedećem grafu prikazuje se visina i struktura ostvarenih prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u razdoblju od 2010. – 2014. godine i plan za 2015. godinu.

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

2010 2011 2012 2013 2014Ostali prihodi

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima inaknadaPomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od imovine

Page 59: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

742 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

55

Graf 19. Prikaz visine i strukture ostvarenih prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju 2011. – 2014. s planom za 2015. godinu

Izvor: Ministarstvo financija i proračuni Općine Medulin Iz grafa se može zaključiti kako se iznos sredstava pomoći postepeno povećava te raste u 2013. godini. Taj se iznos smanjuje u 2014. godini, ali se u 2015. godini taj iznos planira drastično povećati. U 2015. godini Općina Medulin planira uložiti 20.000 kn za pripremu EU projekata. Taj se iznos do 2017. godine planira povećati za 750%, tj. te se godine planira uložiti 150.000 kn za pripremu EU projekata. U nastavku će se razmotriti proračunski rashodi Općine Medulin, temeljem ekonomske i financijske klasifikacije.

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

3600000

2010 2011 2012 2013 2014 2015Pomoći iz proračuna

Tekuće pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći iz proračuna

Page 60: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 743 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

56

Graf 20. Prikaz pojedinih skupina ostvarenih rashoda Općine Medulin – ekonomska klasifikacija u razdoblju 2010. – 2014.

Izvor: Ministarstvo financija i ostvarenje proračuna Općine Medulin

Uzimajući u obzir cjelokupno promatrano razdoblje najveću stavku troškova čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Ti su rashodi najviši u 2013. godini, a u 2014. godini ti se rashodi smanjuju. Sljedeću najveću stavku rashoda čine materijalni rashodi čiji je trend konstantan za svih pet godina promatranja. Također konstanti su i rashodi za zaposlene. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova rastu i najviši su u 2014. godini. Rashodi sa minimalnim udjelom jesu pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i subvencije. U svrhu bolje vidljivosti ulaganja u programe i projektne aktivnosti slijedi prikaz izdvojenih programa, projekata i aktivnosti financiranih i planiranih iz proračuna Općine Medulin u periodu od 2013. – 2015. godine. Tablica 14. Programi, projekti, aktivnosti financiranih od Općine Medulin u periodu od 2013. – 2014. i plan za 2015. godinu

Opis stavke 2013. 2014. 2015. (plan)

Opće javne usluge 10.334.224 9.661.170 12.331.481 Javni red i sigurnost 1.770.724 1.752.409 1.857.197 Usluge protupožarne zaštite 1.401.274 1.323.441 1.513.197 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 369.450 428.968 344.000 Ekonomski poslovi 22.992.783 8.049.598 16.109.000 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 75.000 75.000 95.000 Promet 22.819.783 7.868.868 15.784.000 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 98.000 105.730 230.000 Zaštita okoliša 6.850.722 10.285.467 10.705.445 Gospodarenje otpadom 4.693.379 5.577.369 1.829.200 Gospodarenje otpadnim vodama 1.626.012 4.117.858 2.345.000

0

50.000.000

100.000.000

2010 2011 2012 2013 2014Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaRashodi za nabavu nefinancijske imovineOstali rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadePomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaSubvencijeFinancijski rashodiMaterijalni rashodiRashodi za zaposlene

Page 61: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

744 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

57

Ostali poslovi i usluge zaštite okoliša 531.331 590.240 6.531.245 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 18.671.470 9.476.625 23.466.832 Opskrba vodom 1.125.780 1.043.834 1.383.852 Ulična rasvjeta 1.675.190 1.947.459 2.197.000 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

15.870.500 6.485.332 19.885.980

Zdravstvo 49.792 35.533 318.000 Rekreacija, kultura i religija 2.571.586 2.642.823 2.405.190 Službe rekreacije i sporta 1.488.655 1.430.000 1.301.500 Službe kulture 977.865 1.021.823 933.840 Službe emitiranja i izdavanja 0 0 169.850 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 105.066 191.000 0 Obrazovanje 5.919.800 5.997.445 6.921.128 Predškolsko obrazovanje 4.445.197 4.639.817 5.268.128 Osnovno obrazovanje 1.026.503 1.014.339 1.135.000 Srednjoškolsko obrazovanje 33.500 17.500 40.000 Visoka naobrazba 414.600 325.789 455.000 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0 0 23.000 Socijalna zaštita 979.286 1.071.004 1.619.530

Izvor: Proračuni Općine Medulin (izvršenje za 2013. i 2014. godinu i plan za 2015. godinu) Općina Medulin ulaže u unapređenje stanovanja i zajednice, u ekonomske poslove, naročito promet i prometnu infrastrukturu te u zaštitu okoliša. Ulaže i u obrazovanje i to najviše u predškolsko obrazovanje, u kulturu, rekreaciju i religiju, socijalnu zaštitu, zdravstvo, javni red i sigurnost te opće javne usluge. Planirana ulaganja u 2015. godini veća su od ulaganja u prethodnim godinama ili na istoj razini. Sljedeći graf prikazuje visinu proračunskih ulaganja u programske aktivnosti i projekte prema funkcionalnog podjeli. Najviše sredstava je uloženo u unapređenje stanovanja i zajednice, zatim u prometnu infrastrukturu te opće javne usluge kao što su EU projekti i upravljanje javnim financijama.

Page 62: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 745 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

58

Graf 21. Proračunska ulaganja u programske aktivnosti i projekte prema funkcionalnoj podjeli

Izvor: Proračun Općine Medulin

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2013. 2014. 2015. (plan)

Page 63: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

746 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

59

3. ANALIZA SNAGA, SLABOSTI, MOGUĆNOSTI I PRIJETNJI (SWOT ANALIZA)

SWOT analizom se na temelju strateške revizije uočavaju ključne snage, slabosti, prilike i prijetnje (Strenghts – snage, Weaknesses – slabosti, Opportunities – prilike, Threats – prijetnje). Važno je uočiti glavne prilike i prijetnje s kojima se JLS suočava. Svrha analize je “prisiliti” JLS da predviđa važne događaje koji bi mogli utjecati na njen razvoj. Snage i slabosti u SWOT analizi ne sadrže sve odlike JLS-a, već samo one koji se odnose na ključne čimbenike uspjeha. Snage i slabosti su relativne, a ne apsolutne. Sukladno navedenom, pokušat će se što bolje identificirati snage, slabosti, prijetnje i mogućnosti Općine Medulin.

Temeljem analize stanja, prijedloga članova radnog tima za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Medulin te održane radionice sa dionicima izradila se SWOT analiza. Izrađene su tri SWOT analize, zasebno za turizam i kulturu kao jednu od najvažnijih strateških grana te za gospodarstvo uključujući poljoprivredu.

1. Turizam i kultura

S Dobra prometna povezanost i

geostrateški položaj Pristup kopnom (autocesta), morem i

zrakom Bogata prirodna baština Očuvan okoliš Razvedena obala Zaštićena prirodna baština Značajna kulturna baština Razvijena sportska ponuda Visoka posjećenost u punoj sezoni Dobra gastronomska ponuda Uređeno mjesto Podrška lokalnih vlasti i stanovništva

razvoju turizma Ulaganja u podizanje kvalitete smještaja

W U smještajnim kapacitetima prevladava

privatni smještaj i kampovi Izrazita sezonska orijentacija Slaba ponuda pratećih sadržaja Nedostatak autohtone ponude Vizualna degradacija obale Manjak parkirališta, biciklističkih staza,

šetnica i drugo Neriješena odvodnja Neprimjereni vizualni identitet Općine Neiskorišteni potencijali vezano uz

sport Manjak zabave za mlade

O Razvoj selektivnih oblika turizma

(sportski, wellness, zdravstveni) Mogućnost dosega destinacije

automobilom i nisko budžetnim letovima

T Rast konkurencije Gubitak Istarskog identiteta Pretjerana izgradnja apartmana Neadekvatno zbrinjavanje otpada Premala ekološka svijest

Page 64: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 747 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

60

Gastronomska ponuda temeljena na izvornosti

Povezivanje poljoprivrede i turizma, posebice kroz segment maslinarstva i vinogradarstva

Brendiranje Općine, ali i svakog mjesta u njenom sastavu

Podizanje razine usluge

“Masovnost” u pružanju turističkih usluga

GOSPODARSTVO (uključujući poljoprivredu)

S Slični interesi mještana Znanja i vještine na području

maslinarstva i vinarstva Kvaliteta proizvoda Blizina tržišta za plasman

poljoprivrednih proizvoda Velik broj poduzeća i obrta kao

pokazatelj poduzetničke aktivnosti 93 registrirana OPG-a Obrazovano stanovništvo

W Iznimno malene prosječne

poljoprivredne parcele (cca 0.28ha) Zapreke unapređenju tehnologije i

mehaniziranosti poljoprivredne proizvodnje

Mala zastupljenost ekološke proizvodnje

Prosječna veličina poduzeća je mikro razine

65% poduzeća nema niti jednog zaposlenog

Nepovoljna struktura poduzeća Nerazvijena poduzetnička infrastruktura

O Proširenje kompletne ponude bazirane

na autohtonim proizvodima Brendiranje proizvoda Pozicioniranje poljoprivrednih

proizvoda Ekološka proizvodnja hrane Povezivanje poljoprivrede i

gospodarstva Jači razvoj ribarstva i prerade ribe Razvoj poduzeća temeljenih na znanju Razvoj prerađivačke industrije Mogućnost korištenja EU fondova za

razvoj poljoprivrede i podizanje poduzetničke konkurentnosti

T Nemogućnost ispunjenja uvjeta za

razvoj ekološke poljoprivrede Poduzeća nemaju ambicije za rast i

razvoj Nedostatan broj zainteresirane radne

snage Izostanak potpore poduzetnicima

Page 65: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

748 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

61

4. VIZIJA RAZVOJA OPĆINE MEDULIN

Razmišljajući o viziji razvoja Općine Medulin pokušalo se voditi računa o svim aspektima življenja, ali uzimajući u obzir specifičnosti Općine te same metodološke odrednice. Autori su preuzeli razmišljanje da je vizija poželjna slika budućnosti koja se može ostvariti uspješnom strategijom. Stoga, Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje 2015. do 2020. godine je osnovni dokument za ostvarenje vizije Općine Medulin.

Vizija je određena nakon provedene analize stanja koja je obuhvatila prostor, stanovništvo, prirodna obilježja, kulturno-povijesnu baštinu, zaštitu okoliša, komunalnu infrastrukturu i energetiku, prometnu infrastrukturu, gospodarstvo, društvene djelatnosti, kapacitete za upravljanje razvojem te razvojne strategije i programe na području Općine Medulin. Isto tako, razmotrili su se strateški dokumenti višeg reda te je izvršena SWOT analiza koja je zasebno obuhvatila turizam te potom gospodarstvo imajući na umu značaj turizma za područje Općine.

Slijede prijedlozi vizije Općine Medulin koji su bili razmatrani u radnoj verziji i iz kojih je određena Vizija razvoja Općine Medulin do 2020. godine.

Prijedlog 1.

Općina Medulin je prepoznato turističko središte čiji je razvoj temeljen na prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini te poljoprivredi i koji u sinergiji s malim gospodarstvom stvaraju uvjete za visoku kvalitetu života stanovništva.

Prijedlog 2.

Općina Medulin je općina očuvane prirodne baštine, visoke ekološke svijesti, razvijenog održivog turizma i malog gospodarstva.

Prijedlog 3.

Općina Medulin je razvijeno turističko središte u kojem domaće stanovništvo stvara nove dodane vrijednosti, a otvoreno je prema svima koji dolaze čuvajući tradiciju i prirodnu baštinu.

Prijedlog 4.

Općina Medulin je malo gospodarsko i turističko središte koje se razvija na temelju prirodnih i kulturnih resursa.

Temeljem ove četiri predložene radne verzije usuglašena je vizija Općine Medulin koja glasi:

Općina Medulin je općina visokog životnog standarda temeljenog na razvijenom održivom turizmu, poduzetništvu i malim poljoprivrednim gospodarstvima koji se razvijaju na prirodnim resursima, valorizaciji kulturno-povijesne baštine, Kamenjaku i Medulinskom Arhipelagu te znanju i iskustvu stanovnika.

Page 66: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 749 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

62

5. STRATEŠKI CILJEVI I RAZVOJNI PRIORITETI

Dugoročni strateški ciljevi temeljeni su na analizi stanja, identificiranim problemima i izazovima, SWOT analizi i viziji razvoja Općine. Pokušalo se optimalno pojačati snage i prednosti koje Općina ima te smanjiti ograničenja i što više neutralizirati potencijalne razvojne prijetnje. U postavljanju strateških ciljeva vodilo se računa o tematskim ciljevima Europske Unije do 2020 godine. Isto tako, uzeti su obzir dostupni strateški dokumenti višeg reda.

Sve skupa rezultiralo je sljedećim strateškim ciljevima i prioritetima:

Strateški cilj 1: Izgradnja infrastrukture i razvoj projekata od zajedničkog interesa Ekonomski, na infrastrukturu se može gledati kao na elemente ekonomije koja dopušta proizvodnju dobara i usluga koje same nisu dio proizvodnog procesa. Infrastruktura se tipično odnosi na tehničke strukture i sisteme koji podržavaju društvo, kao npr. ceste, vodovod, kanalizacija, elektroopskrba, itd. Općenitija definicija infrastrukture je mreža resursa gdje je sustav kao cjelina namijenjen da bude neograničeno održavan specifičnim standardom usluge kroz kontinuiranu izmjenu i promjenu svojih dijelova. Mogu biti u vlasništvu i održavane od lokalnih i središnjih vlasti, ali i od privatnih tvrtki ili u sklopu javno-privatnog partnerstva. Komunalna i prometna infrastruktura važan su temelj za razvoj gospodarstva, a usko je vezana uz zaštitu okoliša te što je izuzetno bitno jedan je od vrlo značajnih pokazatelja životnog standarda. U okviru ovog cilja nastoji se unaprijediti kvaliteta života stanovnika Općine Medulin. Podrazumijeva razvoj komunalne infrastrukture i razvoj društvenih djelatnosti – obrazovanja, sporta, rekreacije, zdravstvenih i socijalnih programa, kulture i razvoja institucija na području Općine Medulin što uključuje jačanje kapaciteta same općinske uprave te ostalih dionika (TZ-

Strateški cilj 1: Unapređenje infrastrukturnog sustava Općine i povećanje kvalitete života

•Prioritet 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture•Prioritet 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Strateški cilj 2: Razvoj održivog i konkurentnog gospodarstva

•Prioritet 2.1. Razvoj održivog turizma•Prioritet 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva•Prioritet 2.3. Razvoj održive poljoprivrede

Strateški cilj 3: Valorizacija i upravljanje baštinom

•Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja•Prioritet 3.2. Zaštita okoliša, OIE i energetska efikasnost•Prioritet 3.3. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Page 67: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

750 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

63

a i civilnog društva). Ovaj cilj je usmjeren na izgradnju i unapređenje cjelokupne infrastrukture te na izgradnju programa koji su od važnosti za razvoj svakog pojedinog sektora kao i za razvoj društva. Općina Medulin kao prvi strateški cilj postavlja izgradnju infrastrukture koja se prvenstveno odnosi na vodoopskrbu i odvodnju kako bi se osigurale dovoljne količine pitke vode i zaštitio okoliš i zdravlje ljudi. Zbrinjavanje otpada je drugi važan segment posebno u mjesecima kada stanovništvo Općine Medulin naraste nekoliko puta. Prometna povezanost unutar Općine Medulin je dobra te se s tog aspekta razmatra izgradnja ceste prema Kamenjaku te drugih pristupnih cesta. Obalni pojas je vrlo razgranat te je u Općini neophodno brinuti se o rivama, lukama, lučicama i privezištima. U Općini je važno osigurati brze komunikacije čemu će doprinijeti postavljanje svjetlovodne telekomunikacijske mreže. S aspekta društvene infrastrukture vrlo je širok dijapazon djelovanja i kreće se od predškolskog i školskog odgoja kao ljudske resursne osnove budućeg razvoja, preko razvoja kulturnih i sportskih sadržaja do razvoja projekata koji podržavaju mlade te ostale ranjive skupine od kojih se posebno ističu starije osobe kao i ostalih projekata vezanih uz povećanje kvalitete života. Projekti društvene namjene koje nazivamo „mekim“ projektima jednako su važni za podizanje kvalitete života stanovnika. Pri tome mislimo na projekte suradnje koje Općina Medulin ima s domaćim i stranim partnerima, projekte koje razvija civilno društvo te sve ostale javne i privatne institucije u svim sektorima, a koji su od značaja za društveni razvoj.

o Prioritet 1.1. Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture o Prioritet 1.2. Izgradnja društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Prioritet 1.1. Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture

Komunalna i prometna infrastruktura je osnovni preduvjet sveukupnog razvoja Općine Medulin te je stoga snažno usmjerena na razvoj neophodnih infrastrukturnih sustava kao što su vodoopskrba, kanalizacija, javna rasvjeta, cestovna infrastruktura, telekomunikacije, energetska infrastruktura, uređenje obalnog pojasa (pomorskog dobra) te ostali projekti koji se tiču komunalne opremljenosti Općine. Infrastrukturna opremljenost utječe na gospodarski razvoj, usko je vezana uz zaštitu okoliša i direktno utječe na životni standard.

Vodoopskrbni sustav je nepotpun kao i kanalizacijski sustav. Cilj je osigurati pokrivenost cijele Općine Medulin sustavom vodoopskrbe i odvodnje. Izgradnjom sustava javne odvodnje stvara se osnova za podizanje standarda stanovništva kroz razvoj turizma, razvoj gospodarstva, valorizaciju obalnog područja, valorizaciju vodnog gospodarstva te razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Svakom stanovniku Općine osigurava se visoki standard u zbrinjavanju otpadnih voda te visoku zdravstvenu sigurnost zbog smanjenja mogućnosti nastanka i širenja bolesti, a postiže se kontrola ispusta komunalno potrošnih voda i izbjegavanje ekoloških incidenata koji su neminovni uslijed nekontroliranih ispusta zagađenih voda i nemogućnosti predviđanja toka procjeđivanja zagađenih voda kroz teren.

Page 68: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 751 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

64

Provođenje mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom provodi se planirano i sustavno kako bi postupanje s otpadom zadovoljilo zahtjeve Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Općina Medulin je uskladila provođenje postojećeg Plana gospodarenja otpadom i po njemu zadanih ciljeva, s propisima i uputama donesenim tijekom 2014. godine. Kako bi se udovoljilo zakonskim zahtjevima planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji na području Općine, izrada procjene o potrebi izgradnje kompostane i sortirnice, odvojeno sakupljanje otpada, daljnja kontinuirana edukacija građanstva, sanacija i sprječavanje nastajanja novih divljih odlagališta kao i kontinuirani nadzor terena.

Za značajnije smanjenje količina otpada bit će potrebno dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada i u cijelosti mjera gospodarenja otpadom. Također, uspješnost implementiranih mjera uvelike ovisi i o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na županijskom nivou.

Na području Općine Medulin potrebno je rekonstruirati ili izgraditi javnu rasvjetu koja će biti energetski učinkovita odnosno koja će davati najbolji omjer uloženog i dobivenog, a sukladno s najnovijim dostignućima u ovom sektoru.

Vezano uz prometnu infrastrukturu namjeravaju se izgraditi, rekonstruirati ili sanirati nerazvrstane ceste i pristupne ceste te zaobilaznice. Planira se i izgradnja parkirališta za posjetitelje izvan zaštićenog pojasa.

Općina Medulin ima vrlo razvedenu obalu s nizom manjih ili većih luka i lučica te privezišta. U smislu ovog cilja djelovat će se na povećanje broja priveza, uređenje riva na području Općine, luka i lučica te privezišta.

Turističke zone su jedna od značajnijih osnova budućeg razvoja Općine Medulin te će se u njima izgraditi kompletna komunalna infrastruktura.

U svrhu poboljšanja kvalitete života dogradit će se groblja.

Prioritet 1.2. Izgradnja društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Društvena infrastruktura je dio cjelokupne infrastrukture koja služi za pružanje socijalnih usluga, a obuhvaća obrazovne institucije, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, kulturu, šport, civilno društvo i lokalnu samoupravu odnosno javni sektor. Sve ove elemente društvene infrastrukture potrebno je stalno poboljšavati i osigurati njihovu jednaku dostupnost za sve stanovnike Općine Medulin.

Izgradnja i poboljšavanje društvene infrastrukture i pokretanje i unapređenje programa iz ovog djelokruga, osim na evidentno poboljšanje kvalitete života u Općini, značajno utječe i na višu razinu turističke ponude koja je strateška djelatnost Općine Medulin.

Općina Medulin ima niz kulturnih sadržaja povijesne vrijednosti što nije dovoljno prepoznato od javnosti. U ovom segmentu potrebno je rekonstruirati/sanirati/obnoviti i opremiti te staviti u funkciju sve kulturne sadržaje kojima Općina raspolaže. Predmetni objekti zahtijevaju prilično velika investicijska ulaganja, posljedično sredstva za održavanje, ali nikako se ne smiju zaboraviti sredstva za izradu programa i projekata koji će doprinijeti posjećenosti ovih objekata, njihovoj promociji i doživljaju

Page 69: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

752 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

65

Općine Medulin kao mjesta sa zanimljivom poviješću. Važno je povezivanje različitih sadržaja tzv. integriranih programa koji će se ukomponirati u cjelovitu prezentaciju Općine Medulin.

Zdravstvena i socijalna skrb je solidno organizirana. U zdravstvenom segmentu razvijat će se programi zdravstvene zaštite svih dobnih skupina, a ovisno o potrebama. Ističe se potreba za otvaranjem dodatne ambulante sa punim radnim vremenom, a izvan naselja Medulin te otvaranje pedijatrijske ambulante na području općine. Potrebno je povećati broj sestara koje pružaju usluge pomoći u kući (s postojeće jedne sestre na dvije). U segmentu socijalne skrbi, briga i skrb o starijim osobama jedan je od prioriteta. Razvijat će se programi koji uključuju skrb i brigu o starijim osobama kroz dnevne boravke, posjete i slične aktivnosti te se planira izgradnja staračkog doma. Iako je vezan uz razvoj civilnog društva u ovom dijelu ističemo potrebu za osnivanjem volonterskog centra koji bi koordinirao i objedinjavao rad svih udruga sa socijalnim karakterom na području Općine jer je direktno vezan uz socijalna pitanja.

U Općini Medulin djeluje osnovna škola i vrtić. Za potrebe predškolskog odgoja potrebno je izgraditi dječje vrtiće i rekonstruirati postojeće koji će zadovoljiti potrebe sve djece koja se smještaju u predškolske institucije. Razvijat će se programi koji će obogatiti predškolski odgoj te animirati djecu kroz ljetne kampove. Planira se dogradnja osnovne škole Medulin uz izgradnju dvorane i dogradnja područne škole Banjole. U osnovnom školstvu i predškolskom odgoju razvijat će se razni programi koji unapređuju kreativnost djece te pospješuju njihov psiho-fizički razvoj.

Velika važnost i utjecaj sportskih aktivnosti na svakidašnji život čine sport nedvojbeno društvenim, ali i ekonomskim fenomenom koji osim što fizičkom aktivnošću pogoduje zdravlju, odražava vrijednosti poput timskog duha, solidarnosti i tolerancije te tako osnažuje društvenu koheziju i ljudski kapital. Općina Medulin razvijat će infrastrukturu neophodnu za veću uključenost stanovništva u sportske aktivnosti, poticanje izvrsnosti u sportskim natjecanjima, ali ujedno i za privlačenje turista tijekom cijele godine. Planiraju se šetnice i biciklističke staze, multifunkcionalne dvorane, sportski parkovi, ski lift te niz drugih sadržaja. Uz dio sportskih sadržaja izgradit će se i sadržaji za zabavu. Osim ulaganja u sportsku infrastrukturu razvijat će se i razni programi u području sporta što uključuje i natjecanja i razne druga sportska događanja.

Civilno društvo u Općini Medulin je iznimno razvijeno. Registrirane su 124 udruge koje imaju različite namjene. Velik broj udruga se bavi razvojem sportskih aktivnosti. Važno je za istaknuti da udruge moraju izgrađivati svoje kapacitete (upravljačke i financijske) kako bi dio stanovnika pronašao i svoje stalno zaposlenje u udrugama. U svrhu razvoja civilnog društva poticat će se umrežavanje javnog, civilnog i poslovnog sektora, unapređivat će se sustav dodjele potpora OCD-ima te razvijati volonterstvo, filantropija i društveno odgovorno poslovanje kao važni elementi za razvoj socijalne kohezije i civilnog društva. Udruge će razvijati nove projekte u okviru djelokruga rada te na taj način doprinositi društvenom razvoju Općine Medulin.

Sadržaji za mlade su predviđeni i kroz sport i kroz kulturu te kroz zasebne projekte koji su namijenjeni isključivo mladima. Zabava se dobrim dijelom integrira kroz projekte koji uključuju i sport odnosno čine jednu integralnu cjelinu.

Važan segment razvoja Općine Medulin jest kultura čiji razvoj se planira kroz izgradnju kulturnih centara, izložbeno-edukativnog centra te koncertnog prostora u okviru Cave Romane odnosno radi se na razvoju kulturne i kreativne djelatnosti. Kulturna infrastruktura će omogućiti razvoj niza novih

Page 70: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 753 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

66

kulturnih sadržaja i projekata. Osim projekata koji su vezani uz izgradnju kulturne infrastrukture razvijat će se inovativni, multimedijalni i ostali projekti koji će unaprijediti kulturni život Općine Medulin.

Uređenje Medulinske place i Premanturske tržnice utječu na kvalitetu svakodnevnog života. Za potrebe DVD će se dograditi toranj uz postojeći DVD.

Strateški cilj 2. Razvoj održivog gospodarstva Razvoj održivog gospodarstva jedan je od ključnih preduvjeta ukupnog lokalnog razvoja. Gospodarski razvoj je proces unapređivanja životnog standarda i dobrobiti stanovništva povećanjem dohotka po stanovniku. Na prvi pogled poduzetništvo u Općini Medulin je razvijeno. Registrirano je 472 poduzeća koja obavljaju svoje poslovanje na području Općine Medulin, ali 307 poduzeća nema niti jednog zaposlenog. Svega je 12 poduzeća koja zapošljavaju više od 10 osoba. Vezano uz ukupan prihod, 14 poduzeća ostvaruje prihod veći od milijun EUR-a. Uglavnom se radi o uslužnim djelatnostima. Sva poduzeća koja djeluju u Općini su uglavnom mikro ili mala poduzeća, a svrstana su sukladno preporuci Europske komisije 2003/361/EC. Najzastupljenija je djelatnost trgovina na veliko i malo, slijedi ju djelatnost građevinarstva. Ostale djelatnosti koje su, u manjem udjelu, jesu prijevoz i skladištenje, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

Obrtništvo predvode ugostiteljske djelatnosti, slijede razni uslužni objekti, trgovina te usluge prijevoza.

Turizam je najvažnija komponenta razvoja Općine Medulin. Potencijali za razvoj turizma su dosta iskorišteni, ali moguće ga je dalje razvijati u skladu s najnovijim trendovima u turizmu koji teže održivom turizmu. Prema istraživanju Flash Eurobarometer 370, sunce i more dominantan je motiv za odlazak na odmor i 40% turista putuje iz ovog razloga, 36% otpada na posjete prijateljima i rodbini, radi prirodnih ljepota putuje 26% turista, kultura privlači njih 22%, 20% su city break putnici, radi zdravlja putuje 12%, a radi sportskih 10% putnika te na razna događanja odlazi 7% putnika. Važno je napomenuti da na području Općine Medulin, postoji mogućnost za razvoj selektivnih oblika turizma jer su turističke destinacije privlačne onoliko koliko u njima ima sadržaja.

Poljoprivreda je rascjepkana malim parcelama i kapaciteti poljoprivrednika su maleni.

Realizacijom ovog cilja doprinosi se dodatnom razvoju poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Ovaj strateški cilj razrađen je kroz tri prioriteta iz područja gospodarstva, a oni se dalje ostvaruju putem razvojnih mjera i konkretnih razvojnih projekata.

Prioritet 2.1. Razvoj održivog turizma

Turizam je važan pokretač gospodarstva i stvara snažne učinke multiplikacije koji se prelijevaju na ostala gospodarska područja. U 2013., udio turizma u sveukupnom gospodarskom BDP-u Republike Hrvatske procijenjen je na 16,5 %, s ukupnim međunarodnim primicima od 7,2 milijarde eura, što je značajno smanjilo vanjsko-trgovinski deficit Hrvatske, pokrivajući jednu trećinu hrvatskog izvoza i dvije trećine izvoza usluga. Nadalje, u 2013. zabilježeno je 12,5 milijuna turističkih dolazaka i 64,8 milijuna

Page 71: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

754 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

67

noćenja, dok je broj stalnih zaposlenika u turističkom sektoru iznosio 84.200 ili 6,3% ukupno zaposlenih.

TZ Medulin je izradila Master plan održivog razvoja Općine Medulin 2013.-2018. u kojoj je postavljeno 6 strateških ciljeva: izgradnja prepoznatljivosti destinacije i rebranding; osnaživanje ekonomskog doprinosa turizma lokalnoj zajednici; osiguranje iznimnog iskustva gostima kroz kontinuirano unapređenje kvalitete ponude; razvoj novih proizvoda; osnaživanje suradnje turističke zajednice, općine, privatnog sektora, partnera te uređenje i intervencije na javnom prostoru.

Općina Medulin ima prekrasnu prirodu i razveden i dugačak obalni pojas od čak 80 km i Rt Kamenjak koji je prirodna atrakcija uz dugačku tradiciju i već izgrađenu prepoznatljivost turističke destinacije. Općina ima dobre polazne osnove za daljnji razvoj turizma. U tom smislu se i u Master planu predlaže pozicioniranje u segmentu aktivnog odmora i prirodnih ljepota te gastronomije. Predlažu se novi turistički proizvodi: obogaćivanje sportske ponude, ekoturizam i zdravstveni turizam, nautički turizam, multifunkcionalna sportska dvorana, razvoj zabavnih parkova, programi specijalnih interesa, Vižula kao kulturno središte te osmišljavanje razonode za goste u kišnim danima, a sve to skupa vođeno s 3E („education“, „entertainment“, „excitement“).

Razvoj turizma je postavljen kao prvi prioritet unutar strateškog cilja razvoja gospodarstva jer je izuzetno važan za opći razvoj općine.

Prioritet 2.2. Razvoj i unapređenje poduzetništva

Poduzetništvo u Općini Medulin je uglavnom koncentrirano na uslužni sektor. U prvom redu to se odnosi na trgovinu i građevinarstvo, a tek potom i na druge uslužne djelatnosti. Statistike pokazuju da na području Općine Medulin posluje 490 poduzeća (317 bez zaposlenih) i 280 obrta što je iznimno velik broj u odnosu na broj stanovnika.

Općenito, postoji negativno stajalište prema samozapošljavanju u RH i to je vidljivo i iz analize koja pokazuje da je i u Općini Medulin samozaposleno svega 20% zaposlenih u malim odnosno mikro poduzećima. Od toga, samo 11% poduzetnika su ujedno i poslodavci. Obzirom na obrazovnu strukturu stanovništva, postoji puno veći potencijal za otvaranje poduzeća koja mogu djelovati u sektorima u kojima znanje čini osnovu razvoja poduzeća.

Potrebno je istaknuti da na odluku o pokretanju poslovanja, osim edukacije utječe svi čimbenici okruženja. Poduzetnici početnici, imaju teškoća u dobivanju financijskih sredstava u ranim fazama svojega životnog ciklusa jer nema dovoljne ponude mikro kredita. Isto tako, konstantan je nedostatak adekvatnih informacija o svim aspektima poslovanja i adekvatnog poslovnog okruženja.

Poduzeća, općenito, ne ulažu dovoljno u istraživanje i razvoj, a što je važno jer se na globalnom tržištu pridaje važnost visokotehnološkim proizvodima visoke dodane vrijednosti i znanjem intenzivnim djelatnostima. Potrebno je konstantno obrazovanje svih sudionika u poduzetništvu. Prema Andragoškom zajedničkom upisniku podataka u blizini Medulina (u Puli) postoji čak devet institucija koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja, bilo formalnog bilo neformalnog, te bi one mogle značajno pridonijeti cjeloživotnom obrazovanju poduzetnika.

Potporne poduzetničke institucije su nejednoliko raspoređene i najbliža poduzetnicima Medulina je IDA u Puli.

Page 72: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 755 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

68

Malo i srednje poduzetništvo predstavlja temelj budućeg gospodarskog razvoja. Poticanje gospodarskog razvoja moguće je razvijanjem poticajnog poduzetničkog okruženja. Kroz ovaj prioritet potrebno je pridonijeti stvaranju poduzetničke klime stvaranjem povoljnog okruženja za daljnji rast i razvoj malog poduzetništva razvijajući poduzetničku infrastrukturu zasnovanu na razvoju poslovnih zona i poduzetničkog inkubatora uz osiguranje savjetodavnih, potpornih i informativnih servisa za poduzetnike. Pored toga potrebno je olakšati pristup financijskim izvorima, poslovnom prostoru, poticajnim sredstvima i sl., naročito ciljanim grupama poduzetnika kao što su mladi, žene, nezaposleni i invalidi odnosno svim ranjivim skupinama. Također je potrebno omogućiti ulazak stranih investicija kroz prezentiranje razvojnih programa te pristup fondovima koji podržavaju ulaganje stranih investitora, ali uz strogo propisane uvjete i u svrhu razvoja lokalnih poduzetnika.

Cilj ovog prioriteta je podizanje konkurentnosti poduzetnika i poticanje razvoja novih poduzetničkih projekata, prvenstveno u prerađivačkoj industriji i djelatnostima važnim za područje Općine Medulin. Konkurentnost će se povećati kroz poboljšanje ekonomske uspješnosti, poboljšan pristup financiranju, veću upotrebu novih tehnologija i IKT-a te više inovacija, promociju poduzetništva, osnaživanje suradnje između istraživačkih institucija i poduzetnika, poboljšanje poduzetničkih vještina i poboljšanje poslovnog okruženja.

Prioritet 2.3. Razvoj održive poljoprivrede

Općina Medulin pripada LAG-u Južna Istra te se očekuje izrada Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a do 2020. godine. Pretpostavlja se da se strateški razvojni ciljevi i prioriteti neće značajno mijenjati do 2020. godine. U Općini Medulin se koristi gotovo 70% poljoprivrednog zemljišta koje je na raspolaganju. Po dostupnim podacima poljoprivredne parcele su malene i iznose svega 0,28 ha. Postoje potencijali za ekološki uzgoj ranog voća i povrća. Poljoprivredne površine su ograničene i trebalo bi ih maksimalno iskoristiti za visokokvalitetne ekološke proizvode za kojima postoji potražnja i koji imaju višu dodanu vrijednost od klasične poljoprivredne proizvodnje. Ribarstvo ima potencijala za razvoj i to je segment poljoprivrede koji bi se trebao poticati. Obzirom da se dio stanovništva bavi stočarstvom (iako je gotovo zanemariv) postoji mogućnost integrirane proizvodnje, odnosno da se kombinira stočarstvo, poljoprivreda i turizam te se u sinergiji ostvari jači gospodarski učinak.

Strateški cilj 3: Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom Kulturna baština temelj je identiteta zajednica, koje je kontinuirano baštine. U vrijeme globalizacije, koja donosi opasnost uniformnosti kultura, očuvanje posebne lokalne baštine predstavlja temelj očuvanja kulturne raznolikosti. Dosadašnja iskustva pokazala su da su mnogi objekti baštine u Hrvatskoj još uvijek nezaštićeni odnosno da propadaju jer je i razina svijesti građana o važnosti kulturne baštine za društvo još uvijek relativno niska. Slična je situacija i u Općini Medulin. Područje Općine Medulin obiluje bogatom prirodnom baštinom. Na području Općine Medulin su dva značajna krajobraza: Donji Kamenjak i medulinski arhipelag te Gornji Kamenjak. Dvije

Page 73: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

756 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

69

su park šume: Poluotok Kašteja i Brdo Soline kod Vinkurana. Želi se unaprijediti upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom, sačuvati vlastiti identitet, zaštititi okoliš te podići kvalitetu života stanovništva. Prioritet je prirodnu i kulturnu baštinu staviti u funkciju razvoja jer je lokalna prepoznatljivost pokazatelj kvalitete života i kulturnog identiteta i vrlo je važna kao dio branda za niz proizvoda u turizmu, kulturi i edukaciji. Zaštita okoliša smatra se ozbiljnim socijalnim i ekonomskim problemom koji je neizbježan u globalnom planiranju razvoja. Očuvanjem okoline i bio raznolikosti koju posjedujemo pridonosimo kvaliteti života i gradimo temelje razvoja generacijama koje dolaze. Stoga je strateški cilj 3 podijeljen na dva prioriteta koji su uzajamno povezani:

o Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska efikasnost; o Prioritet 3.2. Očuvanje kulturne baštine.

Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska efikasnost

Prirodna baština čini važan dio kulture koji obuhvaća ruralni i prirodni okoliš s pripadajućom florom i faunom što se u znanosti naziva bio raznolikost. Ovakva vrsta lokacija sa zaštićenom baštinom često služi kao važna komponenta u turističkoj industriji neke zemlje koja privlači mnogo domaćih i stranih posjetitelja. S iznimnom prirodnom baštinom Općina Medulin će uložiti dodatne napore u očuvanju prirodne baštine.

Zaštita i očuvanje okoliša je nezaobilazna tema u svim strategijama. Očuvanje okoliša moguće je postići ako se odgovarajuće mjere integriraju u druge sektorske politike (poljoprivreda, promet, energetika, industrija, gospodarstvo, ribarstvo). Stoga područje očuvanja okoliša analizira i pitanja održivog razvitka, odnosno postizanja ravnoteže između socijalnih, ekonomskih i okolišnih interesa. Općina Medulin u svojim nastojanjima da razvije gospodarstvo vodi računa o zaštiti okoliša, ali isto tako posjeduje iznimne prirodne ljepote i prepoznatljiv krajobraz koji je potrebno očuvati.

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost te smanjenje emisije CO2 u središtu su pažnje od kada su postavljeni ciljevi 20/20/20 do 2020. godine. Ovom EU direktivom se obvezalo sve zemlje članice da do 2020. godine smanje emisije stakleničkih plinova za 20%, povećaju energetsku učinkovitost za 20% te povećaju obnovljivi izvori energije za 20%. Općina Medulin treba uložiti značajnije napore u povećanju energetske učinkovitosti u stambenom i nestambenom sektoru te u edukaciji poduzetnika za korištenje mjera koje dovode do ušteda energije. Obzirom na razinu osunčanosti na području Općine Medulin bi trebalo poticati male solarne elektrane i pripremu tople potrošne vode.

Prioritet 3.2. Očuvanje kulturne baštine

Kulturna baština predstavlja ostavštinu prijašnjih generacija u materijalnom i nematerijalnom obliku, koja se brižno čuva u sadašnjosti kako bi ostala nasljeđe budućim generacijama. Fizička, „materijalna“ baština uključuje građevine i povijesne lokalitete, spomenke, artefakte i dr. što se smatra vrijednim očuvanjem za budućnost.

Page 74: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 757 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

70

Ostala, „nematerijalna“ baština čini očuvane društvene običaje. U analizi stanja utvrdili smo kako Općina djelomično njeguje svoje običaje i svoju kulturu te ju je potrebno oživljavati kroz razne manifestacije i programe tokom godine. Na području Općine bi trebalo dodatno istražiti arheološke lokalitete, povijesne građevine i slično. Osim „materijalne“ kulturne baštine Općina Medulin treba značajnu pažnju posvetiti „nematerijalnoj“ baštinu kroz svoje folklore, glazbu, gastronomiju i razne druge smotre. Potrebno je pronaći način i dopustiti kreativnim ljudima Općine da ožive tradicionalne vrijednosti i valoriziraju kulturnu baštinu svoga kraja.

Page 75: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

758 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

71

6. RAZVOJNE MJERE I PROJEKTI

Sukladno identificiranim i definiranim strateškim ciljevima i prioritetima postavljaju se razvojne mjere te projekti koji su od interesa za razvoj Općine Medulin.

6.1. Razvojne mjere

U nastavku se navode mjere koje se nadovezuju na prioritete. Ukoliko nije naglašeno unutar same Mjere, kroz svaku mjeru se provlače horizontalne mjere koje se odnose na ranjive skupine, zaštitu okoliša te mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razvojne mjere za Prioritet 1.1. Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture

Naziv mjere Opis mjere

1.1.

1. R

azvo

j vo

doop

skrb

e i

kana

lizac

ije

Kontinuirana i dostatna opskrba zdravom i pitkom vodom u dovoljnoj količini ključan je preduvjet opstanka ljudi na nekom području. Općina Medulin osim opskrbe vodom stanovništva koje obitava na području Općine Medulin mora planirati i dostatne količine vode koje će zadovoljiti potrebe razvoja gospodarstva i turizma. U svrhu sprečavanja zaraznih bolesti i onečišćenja neophodno je razviti adekvatan sustav odvodnje. U planiranju kanalizacijske mreže Općina Medulin će voditi računa o planiranom broju stanovnika i domaćinstava, planiranom broju posjetitelja (turista), prosječnim oborinama i drugo.

1.1.

2. P

obol

jšanj

e u

post

upan

ju s

ot

pado

m

Otpad Općine Medulin se selektivno sakuplja i razvrstava te potom predaje ŽCGO-u Kaštijun ili na daljnje postupanje ovlaštenim tvrtkama. Stanovnici mogu besplatno odlagati glomazni kućni otpad ( stari namještaj i kućanska oprema ), električni i elektronički otpad, automobilske gume i opasni otpad. U Općini Medulin potrebno je stalno raditi na edukaciji i promociji razvrstavanja otpada, izbjegavanju otpada te na drugim projektima koji će potaknuti stanovništvo i gospodarske subjekte na smanjenje količina otpada i njegovo pravilno zbrinjavanje ili oporabu. Projekat obrazovanja i informiranja javnosti o odvojenom prikupljanju otpada za područje Općine Medulin važan je za propisno postupanje s otpadom. Nužno je izgraditi reciklažno dvorište. Isto tako, potrebno je izraditi procjenu o potrebi za izgradnju kompostane i sortirnice te ovisno o rezultatima planirati izgradnju

Page 76: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 759 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

72

1.1.

3. R

azvo

j pro

met

ne

infra

stru

ktur

e i

uređ

enje

oba

lnog

poj

asa

Potrebno je izgraditi, rekonstruirati ili sanirati nerazvrstane ceste i pristupne ceste te zaobilaznice. Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi i ceste koje spajaju dva naselja, a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta ili se u javnim registrima (katastar, zemljišne knjige) vode kao javno dobro putevi i ceste. Predviđena je izgradnja prometnice i uvođenje alternativnog prijevoza na Kamenjaku. Planira se izgradnja parkirališta izvan zone zaštite. Na području Medulina nalaze se luke otvorene za javni promet te luke posebne namjene. U segmentu luka planira se niz projekata koji obuhvaćaju produbljenje luka, uređenje luka, povećanje broja privezišta, postavljanje plutajućih privezišta i bova, izgradnju benzinske stanice na moru i kopnu i druge projekte koji su od značaja za razvoj, a vezani su uz obalni pojas odnosno pomorsko dobro.

1.1.

4. I

zgra

dnja

jav

ne r

asvj

ete

i os

tale

kom

unal

ne in

frast

rukt

ure Moderna javna rasvjeta podrazumijeva energetski učinkovitu javnu rasvjetu koja

štedi električnu energiju i u potpunosti poštuje okoliš na način da usmjerava svjetlost samo na površinu koju mora osvijetliti. Općina Medulin će rekonstruirati ili izgraditi energetski učinkovitu javnu rasvjetu. Uredit će se groblja u više naselja. Izgradit će se komunalna infrastruktura u predviđenim turističkim zonama. U svrhu ubrzavanja komunikacije položit će se svjetlovodni kabel koji će osigurati vrlo brz internet. Pod ostalom komunalnom infrastrukturom podrazumijeva se i dogradnju tornja na objektu kojim upravlja DVD.

Razvojne mjere uz Prioritet 1.2. Izgradnja društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Naziv mjere Opis mjere

1.2.

1. R

azvo

j kul

turn

e in

frast

rukt

ure

i sad

ržaj

a

Razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja važno je za ukupni razvoj Općine Medulin jer će snažno utjecati na zadržavanje autohtonog stanovništva, ali i razvoj turizma i poduzetništva. Planira se izgradnja kulturnog centra u Medulinu, opremanje Doma kulture u Banjolama, izložbeno-edukativnog centra o ribarstvu i ribarenju te niz obnova kulturne baštine. Pod razvojem kulturnih sadržaja planira se niz programa koji će se događati tijekom cijele godine i biti važan segment kulturne ponude odnosno važan segment razvoja turizma. Ova mjera sadržava i sve ostale projekte koji su posredno i neposredno vezani uz razvoj kulture.

Page 77: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

760 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

73

1.2.

2. U

napr

eđen

je sk

rbi z

a sv

e ra

njiv

e sk

upin

e, a

pos

ebice

za m

lade

i st

arije

oso

be i

razv

oj

civiln

og d

rušt

va i

unap

ređe

nje

kapa

citet

a lo

kaln

e sa

mou

prav

e

Programi za starije i nemoćne osobe su važan segment socijalne skrbi i poticat će se razvoj novih programa. Planira se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe te će se podržavati svi projekti koji doprinose poboljšanju skrbi za starije osobe bilo na redovitoj, povremenoj ili jednokratnoj osnovi. Općina Medulin uvažava mlade kao ravnopravne u planiranju i ostvarivanju razvoja općine. Donesen je Lokalni program djelovanja za mlade od 2014.-2020. i ova mjera će obuhvatiti sve projekte vezane uz ovaj program. Planira se izgradnja Centra za mlade u kojem bi sve udruge i inicijative mladih pronašle svoje mjesto za rad. U Općini Medulin djeluje vrlo velik broj udruga koje su u vrlo različitim segmentima. Obzirom na tako velik broj udruga potrebno je značajno raditi na podizanju njihovih kapaciteta i razvoju programa i projekata. Naglasak se stavlja na razvoj programa i projekata u djelokrugu njihova rada, njihovo međusobno povezivanje i razvoj projekata koji će doprinositi podizanju kvalitete društvenog života. Udruge je potrebno osposobiti da se nesmetano financiraju iz raznih izvora i da budu neovisne na općinski proračun. Osnaživanje njihovih apsorpcijskih, upravljačkih i stručnih kapaciteta osnova su za njihov daljnji razvoj i aktivno sudjelovanje u razvoju Općine Medulin. U segmentu socijalne skrbi potrebno je osnivanje volonterskog centra koji bi objedinjavao i koordinirao rad svih udruga sa socijalnim karakterom na području Općine. U segmentu zdravstvene zaštite potrebno je otvaranje ambulante s punim radnim vremenom, a izvan naselja Medulin, povećanje broja sestara za pomoć u kući (barem na dvije) te otvaranje pedijatrijske ambulante na području Općine Medulin. Kapacitete lokalne samouprave treba jačati u svim segmentima, a posebno u povećanju apsorpcijskog kapaciteta za provlačenje sredstava EU-a. Općina će raditi na raznovrsnim projektima financiranim iz različitih izvora, a sve u cilju jačanja društva.

1.2.

3.

Un

apre

đenj

e pr

edšk

olsk

og

odgo

ja i

osn

ovno

škol

skog

obr

azov

anja

Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci su važni ne samo za mlade obitelji kojima je potreban ovakav oblik skrbi za njihovu djecu već je važan i za sveukupni razvoj Općine Medulin jer djeca od najranije dobi uče kako razvijati svoje vještine i ponašati se u društvu. Svrha i ciljevi osnovnog školstva usmjereni su na kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. U oba gore navedena segmenta, predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu potrebno je izgrađivati infrastrukturu adekvatnu za ostvarivanje ciljeva ovih institucija te razvijati programe i projekte koji će podizati njihovu kvalitetu te unapređivati rad i doprinositi razvoju djece.

Page 78: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 761 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

74

1.2.

4. R

azvo

j spo

rta,

rekr

eacij

e i

zaba

ve

U području sporta je potrebno osigurati infrastrukturne uvjete kako bi došlo do jačeg razvoja sporta i rekreacije na području Općine Medulin. Potrebno je izgraditi multifunkcionalnu dvoranu u kojoj bi se moglo trenirati, održavati sportska natjecanja, ali i razne smotre i ostali programi i projekti koji zahtijevaju karakteristike prostora kakav će imati dvorana. Sport i rekreaciju treba poticati među svim dobnim skupinama te osmišljavati programe i projekte koji će doprinositi tom cilju. Sport i rekreacija mogu biti i važan segment turističke ponude te je potrebno razvijati projekte koji će djelovati u svrhu razvoja turizma Općine Medulin i koji će djelovati u sinergiji s ostalim turističkim aktivnostima. Ova mjera obuhvaća svu sportsku i rekreacijsku infrastrukturu kao što su dvorane, sportski tereni, wellness, atletske i druge staze, bazen, vježbališta, ski lift, padobranski centar i drugo za što Općina Medulin ima preduvjete i za što postoji interes među stanovništvom. Zabava je važna za samo stanovništvo, ali i za značajniji razvoj turizma koji nije skoncentriran na kratku turističku sezonu već je raspoređen tijekom cijele godine. Kako bi se podigla razina zabave planira se niz zabavnih sadržaja kao što je aqua park, tematski park, otvoreni i zatvoreni koncertni prostor, razni klubovi i drugo za što se procijeni da je u trendu i da je od interesa za stanovništvo i posjetitelje.

1.2.

5.

Jača

nje

istar

skog

id

entit

eta Istarski identitet je važan element segmenta društvenog razvoja u Istri, pa tako i u

Općini Medulin. Snažnim doseljavanjem ne-autohtonog stanovništva mijenja se vizura Općine, ali i svi ostali elementi života. Kroz ovu mjeru podržavat će se svi projekti koji u sebi uključuju očuvanje i osnaživanje istarskog identiteta te njegovu promociju.

Razvojne mjere vezane uz Prioritet 2.1. Razvoj održivog turizma

Naziv mjere Opis mjere

2.1.

1. U

laga

nje

u tu

ristič

ku in

frast

rukt

uru

Turistička infrastruktura na području Općine Medulin je relativno dobro razvijena. Uglavnom prevladavaju apartmani u privatnom vlasništvu. Prostornim planom su predložena područja (zone) za razvoj ugostiteljsko turističke infrastrukture te je potrebno poticati razvoj turističke infrastrukture u smislu izgradnje svih vrsta hotelskog smještaja s popratnim sadržajima kategorizirane s minimalno 3*** (Volme i Medulin istok) dok su u svim drugim zonama predviđene 4**** ili 5 *****. Razvoj kampova je nezaobilazan segment turističke infrastrukture čime je obuhvaćena izgradnja novih kampova, ali i unapređenje velikog broja malih kampova. U okviru mjere važna je izgradnja koja je usklađena s vizualnim izgledom mjesta i koja poštuje okoliš, a prvenstveno se misli na upotrebu obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost i smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali i na ostale segmente zaštite okoliša. Razvoj obiteljskog smještaja i ulaganje u postojeće smještajne kapacitete je vrlo važno za razvoj turizma, ali i za lokalno stanovništvo kojem predstavlja izvor prihoda. Potrebno je poticati ulaganja u postojeće smještajne kapacitete podizanjem na višu kategoriju smještaja te u izgradnju dodatnih sadržaja koji će privući turiste. Poticanje razvoja apart, difuznih i integralnih hotela, malih obiteljskih hotela, pansiona te drugih sličnih vrsta je bitan segment razvoja turističke infrastrukture.

Page 79: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

762 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

75

2.1.

2. R

azvo

j nov

ih i

unap

ređe

nje

post

ojeć

ih o

blik

a tu

rizm

a

Turistički dolasci u Medulin motivirani su prirodnim bogatstvima općine, iznimno razvedenom obalom i klimom. U Općini Medulin se planira produljenje turističke sezone na 120 dana kroz razvoj novih proizvoda te razvoj aktivnosti kao što su primjerice, aktivni odmor tijekom sezone, ekoturizam, obiteljski turizam, sportski turizam izvan sezone te gastronomija i zdravstveni turizam izvan sezone te drugi oblici turizma za što postoji resursna osnova. Važno je poticati obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se uključe u kreiranje turističke ponude. Poticanje navedenih oblika turizma uključuje informiranje i edukaciju u području turizma i turističke djelatnosti. Nadalje, uključuje poticaje koji će se vršiti kroz bespovratna sredstva, subvencionirane kamatne stope, subvencije, informativne i edukativne procese (radionice, predavanja, seminari, cjeloživotno obrazovanje).

2.1.

3.

Izgra

dnja

pr

epoz

natlj

ivos

ti de

stin

acije

i

„reb

rand

ing“

Općina Medulin je razvijena turistička destinacija. Master planom turizma je predviđeno da će se odrediti specifičnosti destinacije po kojima će biti prepoznatljiva. Brendiranje destinacije će se odvijati kroz određivanje loga i slogana, brendiranje svakog mjesta s obzirom na povijesnu priču/specifičnost/običaj/drugu nematerijalnu baštinu te primjenu koncepta „umbrella“ brenda. Vizualni identitet Općine Medulin će se isticati kroz implementaciju vizualnog identiteta na signalizaciju u destinaciji, ne prometnu signalizaciju, poslovne, tiskane i propagandno-informativne materijale, web stranice itd. Općina Medulin će graditi prepoznatljivost u suradnji s TZ Medulin, TZ Istarske županije te s krovnom organizacijom Hrvatskom turističkom zajednicom.

Prioritet 2.2. Razvoj i unapređenje poduzetništva

Naziv mjere Opis mjere

2.2.

1. I

zgra

dnja

pod

uzet

ničk

e in

frast

rukt

ure

i po

tpor

nih

inst

itucij

a te

razv

oj p

oslo

vnog

okr

užen

ja

Poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone s ostalim korisnicima poduzetničke zone. Poduzetničke potporne institucije su gospodarski subjekti usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja i provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva. Općina Medulin će izgrađivati i opremati poslovne zone koji će doprinijeti stvaranju poslovnih, tehnoloških i edukacijskih mogućnosti za poduzetnike početnike ali i za ostale koji planiraju razvoj i usavršavanje proizvoda i/ili usluge važne za razvoj općine. Unutar poslovne zone osigurati će poticajne uvjete (prostore s komunalnom i poslovnom infrastrukturom) koji odgovaraju potrebama poduzetnika. Planira se pokretanje poduzetničkog inkubatora za koji postoji interes među poduzetnicima i koji bi omogućio zadržavanje poduzetnika na prostoru općine te potaknuo njihovo međusobno umrežavanje. Olakšavat će se pristup financiranju, poticat će se obrazovanje za MSP.

Page 80: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 763 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

76

2.2.

2. P

otica

nje

mla

dih

podu

zetn

ika,

žen

a,

podu

zetn

ika

poče

tnik

a i

osta

lih

ranj

ivih

sk

upin

a

Poduzetnici početnici, žene, mladi i ostale ranjive skupine trebaju veću pomoć u pokretanju i razvoju njihovih poduzetničkih projekata od ostalih. Svakoj od osjetljivih kategorija je otežano pokretanje ili provođenje poduzetničkih projekata te je iz tog razloga potrebno prilagoditi poticaje i potpore ovim kategorijama. Općina Medulin kroz ovu mjeru želi omogućiti ranjivim skupinama povoljnije uvjete za smještaj u poslovnoj zoni, korištenju usluga inkubatora te kroz poticaje koje daje poduzetnicima izdvojiti ove skupine i dati im određenu prednost. Cilj ove mjere je da se kroz komunikaciju s poduzetnicima pokušaju utvrditi prioriteti za pružanje konkretne podrške ovim poduzetnicima. Osigurati bespovratne potpore za sufinanciranje poduzetničkih aktivnosti ciljnih skupina kao što su žene, mladi, dugotrajno nezaposleni i svih ostalih koji doprinose konkurentnosti i razvoju poduzetništva na području općine. Isto tako, planira se sufinanciranje investicija poduzetnika početnika za koje se procjenjuje da su od iznimnog značaja za gospodarski razvoj općine. Promocija poduzetništva i edukacija za poduzetništvo na svim razinama te uvođenje mentorstva su sastavni dio ove mjere.

2.2.

3. J

ačan

je k

onku

rent

nost

i m

alih

i

sred

njih

pod

uzeć

a

Konkurentnost malih i srednjih poduzeća i njihova održivost, uključujući sektor turizma su ključni za gospodarski razvoj Općine Medulin. Cilj ove mjere je unapređivanje konkurentnosti poduzeća kroz povećanje prihoda od prodaje, novo zapošljavanje, povećanje produktivnosti i izvoz. Ova mjera uključuje pomoć poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete za korištenje EU fondova oko izrade projektne dokumentacije odnosno sufinanciranje iste, a ovisno o procjeni općine o važnosti projekta. Općina Medulin može stimulirati poduzetnike za koje procijeni da su važni za gospodarski razvoj na niz načina koji su u njenoj nadležnosti (sufinanciranje kamatne stope, sniženje komunalne naknade i komunalnog doprinosa i drugo). Promovirat će se i poticati inovacije, IKT, nove tehnologije, istraživačke aktivnosti, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, društveno odgovorno poslovanje, suradnja s javnim istraživačkim institutima te klasteri kako bi se osnažili istraživački, inovacijski i tehnološki kapaciteti. Prerađivačka industrija je uz turizam vrlo važna osnova daljnjeg razvoja gospodarstva na području Općine.

Prioritet 2.3. Razvoj održive poljoprivrede

Naziv mjere Opis mjere

2.3.

1. P

otica

nje

ekol

oške

po

ljopr

ivre

de i

li pr

istup

a ko

ji id

e pr

ema

ekol

oško

j pol

jopr

ivre

di

Ova mjera obuhvaća ekološku proizvodnju koja mora biti certificirana i udovoljavati vrlo rigoroznim standardima. Isto tako, ova mjera obuhvaća i proizvodnju koja nije certificirana, ali uglavnom poštuje ekološke principe proizvodnje. Obzirom da je udovoljavanje ekološkim standardima prilično skupo daje se mogućnost da poljoprivrednici proizvode na sličan način što će biti prepoznatljivo u Općini Medulin, ali ne moraju imati skupe proizvode na čiju cijenu značajno utječe posjedovanje certifikata. Idealno ekološko (ili prema ekološkom) poljoprivredno gospodarstvo je mješovito gospodarstvo na kojemu se provodi uravnotežen uzgoj bilja i životinja. Općina Medulin ima određene preduvjete za razvoj ovih vrsta poljoprivrede i stoga je cilj ove mjere unapređenje kapaciteta i uvjeta za razvoj proizvodnje hrane.

Page 81: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

764 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

77

2.3.

2. R

azvo

j pol

jopr

ivre

dnih

go

spod

arst

ava

Kako bi se potaknuo ostanak mladih u ruralnim područjima, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Pod ovom mjerom podrazumijeva se slijedeće: poticati mlade poljoprivrednike te razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, ulagati u pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti (turizam, tradicijski i umjetnički obrti, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima, prerada/trženje proizvoda), ulagati u fizičku imovinu (obuhvaća ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda kao i u OIE - obnovljive izvore energije te ulaganje u šumsku infrastrukturu kao i ulaganje u sustave navodnjavanja) te obnavljati poljoprivredni proizvodni potencijal narušen elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvoditi odgovarajuće preventivne aktivnosti.

2.3.

3. U

napr

eđiv

anje

znan

ja i

vješ

tina,

ud

ruživ

anje

i su

stav

i kva

litet

e

Konkurentnost poljoprivrede ovisi između ostalog i o znanjima i vještinama poljoprivrednika neovisno kojom vrstom poljoprivrede se bave. Ova mjera obuhvaća strukovno osposobljavanje i stjecanje vještina te demonstracijske i informativne aktivnosti. Kako bi poljoprivrednici lakše i plodonosnije nastupali na tržištu te štitili svoje interese u okviru ove mjere potiče se udruživanje odnosno uspostava proizvođačkih grupa i organizacija. Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda. Ne manje važan je i utjecaj takvih proizvoda na doprinos održivom razvoju ruralnih područja, jačanje turističke ponude i broji drugi. Ova mjera obuhvaća novo sudjelovanje u sustavima kvalitete te aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.

Mjere uz prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Naziv mjere Opis mjere

3.1.

1. V

alor

izacij

a i o

čuva

nje

i st

avlja

nje

u ra

zvoj

nu

funk

ciju

priro

dne

bašt

ine

Prirodna baština dio je resursne osnove općine i sastavni dio njenog prostornog i kulturnog identiteta. Prirodna baština ima veliko značenje u smislu očuvanja ekološke ravnoteže. U okviru ove mjere posebna će se pažnja posvetiti zaštiti prirodne baštine. Poticat će se zaštita krajobraza, ali i njihovo stavljanje u razvojnu funkciju. Pod time se, između ostalog, misli na uređivanje i održavanje plaža koje su jedan od značajnih resursa turističkog razvoja. Obzirom na iznimno prirodno bogatstvo Općine Medulin valorizacija, očuvanje i stavljanje u funkciju razvoja općine je od strateške važnosti jer je uz nju direktno povezan razvoj svih oblika turizma koji je najvažnija gospodarska djelatnost.

Page 82: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 765 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

78

3.1.

2. P

otica

nje

ener

gets

ke

učin

kovi

tost

i i O

IE

RH je prihvatila inicijativu 20/20/20 do 2020. čime se obvezala na povećanje energetske učinkovitosti za 20% te povećanje obnovljivih izvora energije za 20%. Općina Medulin će poticati energetsku učinkovitost i ulaganje u obnovljive izvore energije što se prvenstveno odnosi na sunčeve elektrane i pripremu potrošne tople vode. Ostale OIE će se poticati sukladno mogućnostima prirodnog okruženja. Energetska učinkovitost će se poticati u svim objektima u vlasništvu Općine Medulin ali i u stambenom i nestambenom sektoru, a u koordinaciji s dostupnim fondovima.

3.1.

3. Z

aštit

a ok

oliša

Zaštita okoliša je izdvojena kao posebna mjera jer je horizontalna mjera i provlači se kroz sve sektore. Moguće ju je provoditi samo ako su u nju uključeni svi akteri, od stanovništva do gospodarstvenika i svih ostalih institucija. Važan segment zaštite okoliša je edukacija za sve građane bez obzira na dob te posao kojim se bave. Kao odgovorni članovi zajednice oni mogu značajno doprinijeti zaštiti okoliša. Iako je zaštita okoliša propisana zakonima nužno je osigurati provođenje zakona podizanjem svijesti svih koji žive u općini.

Mjere uz prioritet 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Naziv mjere Opis mjere

3.2.

1. Is

traž

ivan

je,

evid

entir

anje

i st

avlja

nje

u fu

nkcij

u ar

heol

oški

h lo

kalit

eta

Arheološki lokaliteti na području Općine Medulin su djelomično istraženi. To se posebno odnosi na arheološke lokalitete koji se eventualno nalaze ispod morske površine. Obzirom na niz do sada pronađenih arheoloških lokaliteta za pretpostaviti je da ih ima još te su potrebna dodatna istraživanja. Ovom mjerom se predviđa da će takvi lokaliteti biti istraženi i adekvatno vrednovani te potom stavljeni u funkciju razvoja.

3.2

.2. I

stra

živan

je

nem

ater

ijaln

e ku

lturn

e,

povi

jesn

e i t

radi

cijsk

e ba

štin

e i s

tavl

janj

e u

funk

ciju

Nematerijalna kulturna baština je jednako važna kao i materijalna jer oslikava rast i razvoj područja kroz stoljeća i način života stanovništva. Posebno je zanimljiva u turističke svrhe jer može dočarati razne doživljaje što je jedna od važnih segmenata u razvoju turizma. Nematerijalna kulturna baština će se istražiti i vrednovati, a sve u svrhu da se sačuvaju i zaštiti povijesna i tradicijska baština te da se adekvatno prezentira.

Page 83: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

766 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

79

3.2.

3. V

redn

ovan

je, z

aštit

a i

obno

va k

ultu

rne

bašt

ine

i nj

ezin

o st

avlja

nje

u fu

nkcij

u ra

zvoj

a Općina Medulin ima važne kulturne i povijesne spomenike. Planira se vrednovanje i adekvatna zaštita kulturnih i povijesnih objekata. To su ostaci građevina, sakralni objekti i drugi objekti koji imaju povijesnu i kulturnu vrijednost. Veći dio materijalne kulturne baštine su registrirani kao kulturna dobra. Cilj ove mjere je vrednovanje, zaštita i obnova kulturne baštine te njeno stavljanje u funkciju razvoja kroz samostalne ili integralne projekte.

6.2. Razvojni projekti

Temeljem Javnog poziva Općine Medulin dostavljeni su projekti raznih dionika. Općina je procijenila da su dolje navedeni važni za daljnji razvoj zajednice te se oni navode kao prioritetni za razdoblje do 2020. godine. Ova lista je indikativna jer će Općina Medulin i dalje zaprimati projekte koje će evaluirati kako bi procijenili koji od njih su od važnosti za ostvarenje strateških ciljeva Općine Medulin. U tablicama ispod slijede projekti:

Šifra projekta

2.3.2.3.2.-1 Naziv projekta: Izgradnja vinogradarsko-vinarskog pogona s prodajom vina i ugostiteljstvom –pripremom i konzumacijom hrane i pića

Mjera: 2.3.2. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava

Nositelji Agroprodukt d.o.o

Prioritet: 2.3. Razvoj održive poljoprivrede

Kratki opis Na formiranom kompleksu građevnih čestica planira se gradnja gospodarskih građevina za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda. Na kompleksu su planirane sljedeće građevine: Objekt A – Osnovni objekt – Vinogradarsko – vinarski pogon s prodajom vina i ugostiteljstvom – pripremom i konzumacijom hrane i pića; PA= 3.275,94 m2 Objekt B – Zalogajnica (Snack) (odmor, degustacija, sanitarije); PB= 99,78m2 Objekt C – Gospodarska zgrada; PC= 823,86 m2 Objekt D – Kažun; PD= 19,63 m2 Osim komercijalnog aspekta, naš bi projekt imao višestruka pozitivna djelovanja na općinu i na razvoj cjelokupne regije. Imao bi direktan utjecaj na razvoj gospodarstva, kulture i turizma.

Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Procijenjeni iznos

cca 25.000.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-2 Naziv projekta: Kružno raskrižje za pristup kompleksu Agroprodukta i kompleksu Campanož

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Agroprodukt d.o.o.

Prioritet: 1.1. Uređenje komunalne i prometne infrastrukture

Page 84: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 767 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

80

Kratki opis Projekt podrazumijeva prometne površine i oborinsku odvodnju te javnu rasvjetu za kružno raskrižje koje omogućava pristup kompleksima Agroprodukt i Zabavnom centru Campanož koji razvija Općina Medulin kao buduću investiciju. Kao projekt zajedničkog interesa, dogovara se model financiranja. Faza izrade projekta: Izrađen je idejni projekt izgradnje kružnog raskrižja i idejni projekt javne rasvjete, a Agroprodukt ga je platio u cijelosti (troškovi će biti dijeljeni i uključeni u model financiranja). Isti je predan na dobivanje lokacijske dozvole u siječnju 2015.g. od strane Općine Medulin.

Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Šifra projekta

2.1.2.1.1.-3 Naziv projekta: Turistički punkt na stanciji Campanož

Mjera: 2.1.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu

Nositelji Agroprodukt d.o.o. Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma Kratki opis Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade na stanciji Campanož koja je u sadašnjem

stanju objekt za čuvanje opreme i strojeva. Nakon sanacije objekta, obnove zgrade i uređenja okoliša ista bi nam mogla služiti kao turistički punkt i degustacijski tradicionalni ruralni objekt. Još se sagledava opsežnost projekta i aktivnosti koje bi se mogle obavljati, ali isti bi bio u funkciji vinskog turizma i ugostiteljstva usko vezanog uz poljoprivrednu djelatnost.

Razdoblje provedbe

2018.-2020.

Procijenjeni iznos

iznad 1.000.000,00 kn

Šifra projekta 1.1.1.1.2.-4 Naziv projekta: Projekt obrazovanja i informiranja javnosti o odvojenom prikupljanju otpada za područje Općine Medulin

Mjera: 1.1.2. Poboljšavanje zbrinjavanja otpada

Nositelji Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Predmet projekta je provođenje niza aktivnosti kojima se stanovništvo općine Medulin

obrazuje i informira o potrebi odvajanja otpada na mjestu nastanka i načinima postupanja s otpadom. Projekt će provoditi tokom 2015. i 2016. godine u trajanju od 12 mjeseci u naseljima općine Medulin. Nositelj projekta je Općina Medulin kojoj pripada 7 naselja s ukupno 6.481 stanovnika. Ciljana skupina je stanovništvo svih dobnih skupina. Problem koji se rješava projektom je da stanovništvo još uvijek ne odvaja otpad u propisanim i prihvatljivim količinama i nije educirano o novim tehnologijama i načinima odvajanja otpada. Opći cilj projekta je pridonijeti kvantitativnim ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH i provoditi odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Očekivani učinak projekta je da se povećanjem educiranog stanovništva od 50%, odvojeni otpad u Općini Medulin u 2015. godini poveća na 20 % u odnosu na količinu miješanog komunalnog otpada.

Status Projekt je u provedbi, a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe

Srpanj 2015. – listopad 2016.

Procijenjeni iznos

66.500,00 kn

Šifra projekta

1.1.1.1.2.-5 Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta i izrada procjene o potrebi za izgradnju kompostane i sortirnice

Mjera: 1.1.2. Poboljšavanje zbrinjavanja otpada

Page 85: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

768 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

81

Nositelji Med eko servis d.o.o.

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Gradnja reciklažnog dvorišta od interesa je za općinu Medulin i Komunalno poduzeće Med Eko servis d.o.o. kako bi se spriječilo nastajanje divljih odlagališta otpada, a posebno kako bi se odvajao koristan otpad iz komunalnog otpada i smanjila njegova ukupna količina. Lokacija na kojoj se planira izgradnja reciklažnog dvorišta je u K.O. Pomer, k.č.. 718/1 u naravi pašnjak, površine 6.434 m2, a u vlasništvu RH utvrđena je Izmjenama i dopunama UPU Banjole, Kamik. Potrebno je izraditi idejno rješenje, svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje građevinske dozvole, projekt i troškovnik najkasnije do lipnja 2016.godine. Izgradnja i otvaranje provela bi se najkasnije do lipnja 2017. godine. Paralelno s aktivnostima oko reciklažnog dvorišta potrebno je izraditi procjenu o potrebi za izgradnju kompostane i sortirnice.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015.-2017.

Procijenjeni iznos

1.200,000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.2.-6 Naziv projekta: Pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada po modelu "OD VRATA DO VRATA"

Mjera: 1.1.2. Poboljšavanje zbrinjavanja otpada

Nositelji Med eko servis d.o.o.

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Pilot projekt sastoji se od: - pripreme letaka s edukativnim sadržajem i uputama o odvajanju pojedinih vrsta otpada, kalendara odvoza, upozorenja za slučajeve neispravnog postupanja s otpadom -nabavke i dizajniranja posuda ( kontejnera, kompostera, kanti ) i vreća s unošenjem zakonski propisanih sadržaja - podjele posuda i vreća za odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu - sakupljanja odvojenih vrsta otpada u dane kad se prema planiranoj dinamici iznosi na javnu površinu i predaje ovlaštenim tvrtkama - vođenja propisane dokumentaciju o otpadu

Status Projekt se postepeno provodi u svim mjestima općine. Razdoblje provedbe

Lipanj 2015.-lipanj 2016.

Procijenjeni iznos

736.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.2.1.1.-7 Naziv projekta: Apartmansko naselje AiPini

Mjera: 2.1.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu

Nositelji Arernaturist d.d. Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma Kratki opis Rekonstrukcija postojećih 64 apartmana i izgradnja novih 50 apartmana s

generalnim uređenjem turističkog naselja.

Razdoblje provedbe

Kraj 2016.-početak sezone 2017.

Procijenjeni iznos

38.000.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.2.1.1.-8 Naziv projekta: Hotel Holiday

Mjera: 2.1.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu

Nositelji Arernaturist d.d. Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma

Page 86: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 769 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

82

Kratki opis Renoviranje hotela u kategoriju 4 zvjezdice s brendom Park Plaza.

Razdoblje provedbe

Kraj 2018.- početak sezone 2019.

Procijenjeni iznos

49.400.000,00 kn Uloženo

Šifra projekta 1.2.1.2.3. -9 Naziv projekta: Ostvarivanje ljetnih kampova za djecu predškolske dobi

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Dječji vrtić Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Ponuda programa primjerenih potrebama djece.

Razdoblje provedbe

Srpanj 2015.-2020.

Šifra projekta 1.2.1.2.3. -10

Naziv projekta: Obogaćivanje redovnih programa tzv. „Montessori“ programom

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Dječji vrtić Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Ponuditi raznovrsnost u programima za djecu na području Općine Medulin.

Procijenjeni iznos

80.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.2.1.1.-11 Naziv projekta: Podizanje kategorizacije hotela

Mjera: 2.1.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu

Nositelji Trendprojekt d.o.o. Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma Kratki opis Tvrtka namjerava podignuti hotel sa tri na razinu četiri zvjezdice. Investicija se odnosi na

sljedeće: promjena namještaja u sobama, izgradnja vanjskog bazena, postavljanje solarnih panela radi povećanje energetske učinkovitosti, implementiranje ''pametnih soba'', implementacija novog „wi-fi“ sustava bežičnog Interneta, opremanje wellness centra, uvođenje novih programskih rješenja za recepciju i računovodstvo.

Razdoblje provedbe

1.10.2017.-1.5.2018.

Procijenjeni iznos

5.000.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.2.1.1.-12 Naziv projekta: Modernizacija poliklinike za dijalizu

Mjera: 2.1.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu

Nositelji Trendprojekt d.o.o. Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma Kratki opis Tvrtka namjerava modernizirati postojeću polikliniku za dijalizu. Investicija se odnosi na

sljedeće: promjena namještaja, adaptacija prostora, dodavanje novih aparata za dijalizu, implementacija novog „wi-fi“ sustava bežičnog Interneta, nabava nove multimedijalne opreme za svako mjesto za dijalizu.

Razdoblje provedbe

1.10.2017.-1.5.2018.

Page 87: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

770 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

83

Procijenjeni iznos

2.000.000,00 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.1.-13 Naziv projekta: Izgradnja i opremanje Kulturnog centra Medulin

Mjera: 1.2.1. Razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja

Nositelji Općina Medulin

Prioritet : 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Adaptacija stare zgrade koju trenutno koristi DKUS MENDULA i nadogradnja nove zgrade u kojoj će se moći održavati probe folklora, mažoretkinja i sl. grupa kojima je potreban veći prostor. Prostor bi se nadogradio sa dvoranom za nastupe, izložbenim prostorom, učionicama za vježbanje i probe i ostalim višenamjenskim prostorijama. U centru kao etno-kući u Medulinu predstavila bi se kulturna i povijesna baština Medulina, antička povijesna nalazišta s područja Općine Medulin, vjetrenjače, stara ulja te medulinske maškare. Cilj je da Kulturni centar postane mjesto promicanja i razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva u općini te obogati kulturno-povijesnu ponudu Medulina i promovira medulinsku tradiciju.

Status Na razini ideje. Prioritetan projekt. Razdoblje provedbe

2016.-2017.

Procijenjeni iznos

2.000.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1.-14 Naziv projekta: Aglomeracija Medulin

Mjera: 1.1.1. Razvoj vodoopskrbe i kanalizacije

Nositelji Albanež d.o.o. Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Izrada studije izvodljivosti, projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije aglomeracije Medulin

(uključuje naselja Ližnjan i Šišan). Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2015.-2020.

Procijenjeni iznos

28.400.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1.-15 Naziv projekta: Aglomeracija Banjole

Mjera: 1.1.1. Razvoj vodoopskrbe i kanalizacije

Nositelji Albanež d.o.o. Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Izrada studije izvodljivosti, projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije aglomeracije Banjole

(uključuje naselja Pomer i Vinkuran). Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2015.-2020.

Procijenjeni iznos

28.400.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1.-16 Naziv projekta: Aglomeracija Premantura

Mjera: 1.1.1. Razvoj vodoopskrbe i kanalizacije

Nositelji Albanež d.o.o. Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Izrada studije izvodljivosti, projektiranje i izgradnja fekalne kanalizacije aglomeracije

Premantura. Status Projektna dokumentacija je u izradi.

Page 88: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 771 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

84

Razdoblje provedbe

2015.-2020.

Procijenjeni iznos

14.200.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-17 Naziv projekta: Adaptacija glavne prometnice i uvođenje alternativnog prijevoza na Kamenjaku

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Javna ustanova Kamenjak

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Putem projekta sanirala bi se nerazvrstana prometnica na Donjem Kamenjaku okolišno prihvatljivim metodama, u dužini od 4 km. Zbog velikog pritiska turizma na prirodu i neodrživog prometa, krenulo bi se u uvođenje alternativnog prijevoza (vlakić) i smanjenja broja motornih vozila u zaštićenom području. Velik broj vozila na Kamenjaku negativno utječe na funkcije ekosustava, ali i značajno narušava ljepotu krajobraza i zadovoljstvo posjetitelja.

Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Procijenjeni iznos

5.000.000,00 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-18 Naziv projekta: Izgradnja parkirališta za posjetitelje izvan zaštićenog područja

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Javna ustanova Kamenjak

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Na lokaciji Glavica, na neposrednom ulazu u zaštićeno područje, izgradilo bi se parkiralište za prijem posjetitelja Kamenjaka, kapaciteta veličine do 1,8 ha. Na istoj površini uredilo bi se i polazište za alternativni prijevoz područjem, a sve s ciljem smanjenja broja motornih vozila na Kamenjaku i pritiska na prirodu te bi se krenulo pravcem održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima Kamenjaka.

Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Procijenjeni iznos

2.000.000,00 HRK

Šifra projekta 3.1.3.1.1.-19 Naziv projekta: Izgradnja centra za posjetitelje i upravne zgrade Ustanove

Mjera: 3.1.1. Valorizacija, očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Javna ustanova Kamenjak

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Na lokaciji Glavica, izvan zaštićenog područja, izgradila bi se zgrada za potrebe Ustanove. U zgradi bi se nalazili uredi za potrebe poslovanja kao i centar za posjetitelje. Sada su prostorije Ustanove smještene u staroj školi u centru Premanture, a zgrada nikako ne zadovoljava potrebe rada i prezentacije zaštićenih prirodnih vrijednosti Općine Medulin.

Provedene aktivnosti

Projektna dokumentacija u izradi

Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Page 89: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

772 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

85

Procijenjeni iznos

3.500.000,00 HRK

Šifra projekta 3.2.3.2.3.-20 Revitalizacija zapuštenih austrougarskih objekata kroz turizam

Mjera: 3.2.3. Vrednovanje, zaštita i obnova kulturne baštine te njezino stavljanje u funkciju razvoja

Nositelji Javna ustanova Kamenjak Prioritet: 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Kratki opis Područje Kamenjaka bogato je austrougarskom objektima te je potrebna njihova revitalizacija. U zapuštenim vojnim objektima uredio bi se prostor za tematske izložbe i u funkciju turizma bi se stavila zapuštena kulturna baština.

Provedene aktivnosti

Projektna dokumentacija u izradi

Razdoblje provedbe

2016.-2018.

Procijenjeni iznos

3.500.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.1.2.3.-21 Naziv projekta: Eko suveniri

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji OŠ dr. Mate Demarina

Prioritet: 2.1. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Osnivanjem učeničke zadruge uključili škola bi se uključila u sve kulturno-zabavne manifestacije i turističku ponudu našeg kraja, prodavanje eko-suvenira.

Razdoblje provedbe

9.2015.-6.2016.

Procijenjeni iznos

1.000,00 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.2.-22 Naziv projekta: Se – Zanitel – 1 Mjera: 3.1.2. Poticanje energetske učinkovitosti i OIE

Nositelji Uljara Nonno Bruno

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Izrada sunčeve elektrane na krovu objekta uljare. Razdoblje provedbe

2017.

Procijenjeni iznos

300.000,00 HRK

Šifra projekta

2.1.2.1.2.-23 Naziv projekta: Turizam u masliniku

Mjera: 2.1.2. Razvoj novih i unapređenje postojećih oblika turizma

Nositelji Uljara Nonno Bruno

Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma

Kratki opis Legalizacija objekata u masliniku. Naći način legalnog iznajmljivanja turistima uz minimalne intervencije u prirodi.

Razdoblje provedbe

2016.-2017.

Procijenjeni iznos

400.000,00 HRK

Page 90: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 773 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

86

Šifra projekta

2.1.2.1.2.-24 Naziv projekta: Turizam u uljari

Mjera: 2.1.2. Razvoj novih i unapređenje postojećih oblika turizma

Nositelji Uljara Nonno Bruno Prioritet: 2.1. Razvoj održivog turizma Kratki opis Izrada kušaonice unutar objekta uljare da se stvori mogućnost razgledavanja za veće grupe

turista. Razdoblje provedbe

2016.-2017.

Procijenjeni iznos

-

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-25 Naziv projekta: Active park Medulin

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju rekreacijskog centra koji bi se sastojao od centralnog nogometnog stadiona, 8 nogometnih igrališta od kojih bi se jedno opasalo atletskom stazom, tenis centrom s 4 teniska terena, polivalentne sportske dvorane s olimpijskim plivačkim bazenom i bazenom za neplivače, wellness i fitness centrom, trodijelnom dvoranom sa tribinama, malom višenamjenskom dvoranom, zabavnim centrom (diskoklub, piano bar), ugostiteljskim objektima i poslovnim prostorima. Cilj projekta je unaprijediti ponudu sportskih sadržaja općine za potrebe mještana i sportskih klubova, kao i u svrhu rasta i razvoja sportskog turizma.

Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2017.– 2020.

Procijenjeni iznos

150.000.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.1.-26 Naziv projekta: Arheološki park Vižula

Mjera: 1.2.1. Razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja

Nositelji TZ Općine Medulin/Općina Medulin

Prioritet: : 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Ovim projektom predviđeno je da se prostor poluotoka Vižula uredi kao eko arheološki park sa pješačkim tematskim stazama i turističkim informativnom centrom za posjetitelje tako da se dosadašnja arheološka istraživanja prezentiraju široj javnosti u skladu s pravilima struke; da se područje poluotoka Vižule koji nije primarno interesantan za arheološka istraživanja urede kulturnim i turističkim tematskim sadržajima koji bi upotpunili prezentaciju arheoloških nalaza, a odnosili bi se na svakodnevni način života Rimljana u ladanjskim vilama, odnosno neolitik (ribarstvo u doba antike, zabava odraslih u doba antike, dječje antičke igre, antička „taberna“, maslinarstvo u antičkom dobu, neolitska Vižula), te prostor ljetne pozornice u kamenolomu za održavanje programa oživljene povijesti.

Status Projektna dokumentacija pripremljena. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

20.000.000 HRK

Page 91: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

774 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

87

Šifra projekta

3.2.3.2.3.-27 Naziv projekta: Medulinske vjetrenjače

Mjera: 3.2.3. Vrednovanje, zaštita i obnova kulturne baštine i njezino stavljanje u funkciju razvoja

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Kratki opis Projekt se odnosi na sanaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju dvije medulinske vjetrenjače s ciljem stvaranja jedinstvene turističke atrakcije i prepoznatljivog brenda Medulina.

Status Rekonstrukcija prve vjetrenjače u provedbi; Druga vjetrenjača-na nivou ideje. Razdoblje provedbe

1. vjetrenjača 2015. – 2016., 2. vjetrenjača 2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

2.400.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-28

Naziv projekta: Izgradnja biciklističkih staza i traka pored glavnih prometnica: - na relaciji Medulin - Pula

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom bi se izradila biciklistička staza na frekventnoj prometnici dužine 7 km s ciljem poboljšanja sigurnosti biciklista, razvoja i rasta ciklo turizma na području Općine i produženja turističke sezone.

Status Na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2025.

Procijenjeni iznos

3.750.000 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.1.-29 Naziv projekta: Uređenje plaža

Mjera: 3.1.1. Valorizacija i očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Kratki opis Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije i uređenje plaža u Vinkuranu, Banjolama, Medulinu, Pješčanoj Uvali, Premanturi i Pomeru s ciljem turističke valorizacije, unaprjeđenja atraktivnosti plaže, ugostiteljske ponude i razvoja lokalnog područja. Plaže u Pješčanoj Uvali: Lukobran, Umirovljenička plaža, Plaža. Plaže u Vinkuranu: Vela Kava, Lučica. Plaže u Premanturi: Runke, Stupice, Plaže Donjeg Kamenjaka. Plaže u Banjolama: Volme, Uvala pod Lijom, Kaštanjež, Uvala Centinera I, Uvala Centinera II, plaža Bumbište, plaža Indije. Plaže u Pomeru: Muća, Plaža Pomer. Plaže u Medulinu: Pošesi, Plaža ispred hotela Belvedere, plaža Kažela I, plaža Kažela II, plaža Kažela III, Mukalba, Mala Pineta, Puntica, Kašteja, Uvala Bijeca, Markovi Brigi.

Status Projektna dokumentacija za uređenje plaže Bijeca je spremna. Projektna dokumentacija za Uvalu Centinera je u pripremi.

Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

Uređenje plaže Bijeca 1.300.000 HRK, ostale plaže oko 1.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-30 Naziv projekta: Uređenje lučica

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Page 92: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 775 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

88

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projektom se namjeravaju neplanski izgrađeni molovi i privezišta barki, prostorno i strateški

urediti kako bi se osiguralo održivo upravljanje i razvoj lučica. Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2015. – 2017.

Procijenjeni iznos

750.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-31 Naziv projekta: Zabavni centar Campanož-Crispoland

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin/Privatni investitor

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom bi se izgradio vodeni park, tematski park, otvoreni i zatvoreni koncertni prostor, letjelište i padobranski centar. Cilj projekta je obogatiti turističku ponudu općine i produžiti turističku sezonu.

Status Projektna dokumentacija je izrađena. Razdoblje provedbe

2016. – 2020.

Procijenjeni iznos

150.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-32 Naziv projekta: Uređenje medulinske rive – faza II

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na uređenje područja faze 1 od mula do Puntice, uključivo trg i centralni objekt (ceste i prometne površine, parking, javna rasvjeta, oborinska kanalizacija, separator, uređenje okoliša, uređene zelene površine, drvoredi, uređene zelene površine u sklopu parkirališta, automatsko navodnjavanje, opločene površine, urbana oprema, zgrada restorana i „lounge“ bara, zgrada paviljona uz mlin, uređenje – mlinova vjetrenjača i prateće građevine).

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2020.

Procijenjeni iznos

32.250.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-33 Naziv projekta: Uređenje medulinske rive - faza III

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na uređenje područja od Osipovice do mula Stramignoni: ceste i prometne površine, javna rasvjeta, oborinska kanalizacija, separator, uređenje okoliša, uređene zelene površine, drvoredi, uređene zelene površine u sklopu parkirališta, automatsko navodnjavanje, opločene površine, urbana oprema, zgrada paviljona za prihvat ribe – Štraminjoni, mula Štraminjoni i prateće građevine.

Status Projekt je na razini ideje.

Page 93: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

776 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

89

Razdoblje provedbe

2016-2020

Procijenjeni iznos

15.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-34 Naziv projekta: Izgradnja bova za privez u Vinkuranskoj vali

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Koncesija Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projektom se namjerava u Vinkuranskoj vali izraditi sidrišta za 80 do 100 plovila putem

koncesioniranja (luka posebne namjene) luke nautičkog turizma (sidrište). Namjerava se riješiti problem prekomjernog i nekontroliranog sidrenja plovila u Vinkuranskoj vali.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

750.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-35 Naziv projekta: Odmuljivanje luke Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin/Buža d.o.o.

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projektom bi se provele aktivnosti iskopavanja mulja luke u Medulinu kako bi se dobila zadovoljavajuća dubina i omogućio prihvat većih plovila. Cilj je ojačati i unaprijediti nautički turizam na području Medulina.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.250.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-36 Naziv projekta: Izrada T-a u luci Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Buža d.o.o. Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projekt se odnosi na postavljanje plutajućih pontona (cca 80 vezova) u luci Medulin s ciljem

razvoja nautičkog turizma i produljenje turističke sezone. Razdoblje provedbe

2017. – 2021.

Procijenjeni iznos

1.200.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.1.-37 Naziv projekta: Izgradnja komunalne infrastrukture za turističke zone na području Općine Medulin

Mjera: 1.1.1.Izgradnja komunalne i ostale infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture u zonama ugostiteljsko turističke namjene: Stocca, Muća, Kašteja, Medulin-istok, Stupice, Glavica, Kanalić, Kaštanjež, Centiner,

Page 94: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 777 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

90

Centiner zapad, Bumbište, Bumbište sport Volme, TP Kunfin, TP Pomer, Premantura-Runke, sveukupno cca 253,57 ha.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2020.

Procijenjeni iznos

150.000.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.3.-38 Naziv projekta: Benzinska postaja na moru i kopnu

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju projektne dokumentacije za benzinsku postaju na moru i kopnu u Općini Medulin, iz razloga što trenutno nema takve postaje za plovila na području općine, a s ciljem unaprjeđenja gravitacije nautičara prema Medulinu i razvoja nautičarskog turizma.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.250.000 HRK

Šifra projekta 3.1.3.1.1.-39 Naziv projekta: Projekt revitalizacije Park šume Soline Vinkuran – Pješčana Uvala

Mjera: 3.1.1. Valorizacija, očuvanje i stavljanje u funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin/JU Kamenjak

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projektom se namjerava urediti Park šuma Soline na način da se izrade pješačke i biciklističke staze, tematski putovi sa putokazima i pločama s ciljem afirmiranja i potenciranja već prisutne ambijentalne vrijednosti i stvaranja okvira za održive i nove načine korištenja i doživljaja.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

3.000.000 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.1.-40 Naziv projekta: Projekt revitalizacije Gornjeg Kamenjaka

Mjera: 3.1.1. Valorizacija, očuvanje i stavljanje u funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin/JU Kamenjak

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projekt se odnosi na uređenje šetnica i biciklističke staze, izradu tematskih putokaza i ploča s ciljem održivog načina korištenja i upravljanja zaštićenim područjem.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

3.000.000 HRK

Page 95: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

778 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

91

Šifra projekta

1.2.1.2.2.-41 Naziv projekta: Implementacija i provođenje Lokalnog programa djelovanja za mlade 2014. – 2020.

Mjera: 1.2.2. Unapređenje skrbi za sve ranjive skupine, a posebice za mlade i starije osobe i razvoj civilnog društva

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Lokalni program djelovanja za mlade se odnosi na razvijanje kvalitetnog sustava potpore aktivnostima mladih, po sljedećim prioritetnim osima: 1. osnivanje Centra za mlade Općine Medulin, 2. obrazovanje i informatizacija mladih, 3. zapošljavanje i poduzetništvo mladih, 4. socijalna politika za mlade, 5. zdravstvena zaštita i ekologija, 6. aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 7. kultura, sport i slobodno vrijeme mladih, 8. mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih.

Status Lokalni program djelovanja za mlade 2014.2020. je definirao prioritete i aktivnosti. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

2.500.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.2.-42 Naziv projekta: Centar za mlade Općina Medulin

Mjera: 1.2.2. Unapređenje skrbi za sve ranjive skupine, a posebice za mlade i starije osobe i razvoj civilnog društva

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom se namjeravaju provesti aktivnosti rekonstrukcije i uređenja društvenih prostora za mlade u objektu Medicinske stanice Medulin s ciljem prenamjene tih prostora za održavanje edukacija, seminara, međunarodne suradnje i sl.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.500.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-43 Naziv projekta: Uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projekt se odnosi na pripremu projektne dokumentacije i izgradnju energetski učinkovite javne

rasvjete u svim naseljima Općine Medulin. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2020.

Procijenjeni iznos

15.000.000 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.1.-44 Naziv projekta: Izgradnja plaže za osobe s invaliditetom

Mjera: 3.1.1. Valorizacija i očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Page 96: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 779 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

92

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projekt se odnosi na projektiranje i izradu projektne dokumentacije za izgradnju plaže kojim bi se osigurali svi sadržaji nužni za osobe sa invaliditetom (prilaz plaži, ulaz u more, zaštitne ograde i sl.)

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

900.000 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.1.-45 Naziv projekta: Uređenje Medulinske lokve

Mjera: 3.1.1. Valorizacija i očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju sustava za stabilizaciju vodostaja prirodne akumulacije

Medulinske lokve i izgradnja sustava odvodnje do mora. Uz lokvu bi se izgradilo sklonište za ptice, staza za šetače i razni rekreativni sadržaji: dječje igralište, površine za piknik i sl. Projektom bi se ostvarilo više ciljeva: 1. Derutna i nevalorizirana lokva pretvorila bi se u turistički atraktivnu lokaciju, 2. Ostvarila bi se trajna zaštita okolnog područja od oborinskih voda i poplava.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

5.625.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.1.-46 Naziv projekta: Izložbeno-edukativni centar o ribarstvu i ribarenju u Premanturi

Mjera: 1.2.1. Razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja

Nositelji Općina Medulin Prioritet 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na funkcionalno uređenje prostora u kojem bi se prezentiralo ribarstvo kao jedna od tradicionalnih gospodarskih grana stanovništva prematurskog i medulinskog područja, održavale edukativne radionice o načinima ribarenja, pletenju mreža, ribama u Jadranu i sl.

Status Projekt je na razini ideje Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

750.000 HRK

Šifra projekta

3.2.3.2.3.-47 Naziv projekta: Projekt Cave Romane

Mjera: 3.2.3. Vrednovanje, zaštita i obnova kulturne baštine i njezino stavljanje u funkciju razvoja

Nositelji Općina Medulin/TZ Općine Medulin

Prioritet: 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Kratki opis Cave Romane je stari rimski kamenolom u općini Medulin, preciznije u Vinkuranu, iz kojeg se vadio kamen za izgradnju pulske Arene. Projektom bi trebao biti pretvoren u centar kulture i

Page 97: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

780 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

93

sporta. Na prostoru nekadašnjeg kamenoloma izgradile bi se dvije ljetne pozornice s ukupno 3.500 sjedećih mjesta te muzej kamena. Od sportskih sadržaja priredila bi se „bike“ staza te stijena za penjanje. Projektom je predviđeno da Cave Romane postanu pozornica za održavanje vrhunskih koncerata.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

11.250.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-48 Naziv projekta: Uređenje i revitalizacija medulinske place

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projektom se namjerava ponovno oživjeti i vratiti stari sjaj centru Medulina koji je izgubio na

atraktivnosti i posjećenosti izgradnjom medulinske rive. Projektom bi se obnovila podloga, fasade, uvela energetski učinkovita javna rasvjeta i postavili razni atraktivni sadržaji i javni objekti.

Status Na razini ideje. Projekt je prioritetan. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

15.000.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-49 Naziv projekta: Uređenje Centra za sportove na vodi u Medulinu

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na projektiranje i provedbu restrukturiranja derutnog objekta koji bi se preuredio i prenamijenio u cilju razvoja sportova na vodi u Medulinu. Cilj je obogatiti turističku ponudu u djelu sporta i razonode i promicati razvoj sportova na vodi u Općini Medulin.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

11.250.000 HRK

Page 98: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 781 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

94

Šifra projekta 1.2.1.2.4.-51 Naziv projekta: Ski – lift Šćuza

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije za postavljanje Ski-lifta na nekadašnjem ribogojilištu koje je izgubilo funkciju. Cilj je valorizirati destinaciju koja je idealno locirana uz područje Gornjeg Kamenjaka i u blizini okolnih naselja i drugih sportskih objekata kao aktivno sportsko-rekreativno odredište za stanovništvo i turiste.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

1.125.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-52 Naziv projekta: Uređenje rive u Pomeru

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projektom se namjerava turistički dio naselja spojiti s rivom i osigurati direktna dostupnost iz

naselja prema rivi kako bi se otvorila perspektiva razvoja naselja. Uređenjem rive sadržajno bi se obogatio i valorizirao prostor obale i rive, uredila lučica za brodice čime bi se unaprijedila turistička ponuda naselja i lokacija sadržajno obogatila.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

7.500.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-53 Naziv projekta: Izgradnja sportsko -rekreacijskog centra Pomer

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju Sportskog centra Pomer koji bi sadržavao:

Šifra projekta

3.1.3.1.1.-50 Naziv projekta: Pješačka i biciklistička staza lungo mare Pomer - Medulin

Mjera: 3.1.1. Valorizacija, očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projektom bi se na najkvalitetniji način spojila dva naselja Pomer i Medulin izgradnjom pješačke i biciklističke staze uz obalu kojom bi se povezala dva naselja i kojom bi se stanovnicima i gostima pružio na korištenje dio obale koji je trenutačno nepristupačan posjetiteljima. Cilj je projektom obogatiti turističku ponudu Općine Medulin kroz unaprjeđenje sportsko-rekreativnih sadržaja i kroz valorizaciju djela zapuštene obale koja bi se vratila na korištenje svim stanovnicima i gostima.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2019.

Procijenjeni iznos

2.250.000 HRK

Page 99: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

782 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

95

– klupsku građevinu sa svlačionicama, sanitarijama, upravom i višenamjenskom dvoranom te salom za sastanke i druženja -boćalište -košarkaško igralište na dva terena i prostor za „skate“ -odbojkaško igralište na pijesku -teren za mali nogomet -teniski teren -staza za „rolere“ Sportski centar bi se smjestio u zoni sporta i rekreacije Pomer ukupne površine cca 7.995 m2.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

11.250.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.4.-54 Naziv projekta: Uređenje tržnice u Premanturi

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na organizaciju, uređenje, proširenje i opremanje prostora tržnice radi kvalitetnije organizacije ponude i funkcionalnog iskorištavanja prostora. Cilj je kvalitetno unaprijediti neugledni prostor u samom centru Premanture uz proširenje ponude tržnice na prodaju autohtonih i eko-proizvoda.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

4.500.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.3./1.1.4.-55 Naziv projekta: Uređenje stare prematurske jezgre

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa / 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projekt se odnosi na funkcionalno uređenje prostora, osvjetljavanje, popločavanje, uređenje

obnova fasada u strogom centru Premanture, uz uređenje parkirališta rasterećenja prometnica i poboljšanje dostupnosti tržnici.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

3.750.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-56 Naziv projekta: Izgradnja sportskog centra u Premanturi – II faza

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Page 100: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 783 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

96

Kratki opis Projekt je nastavak projekta izgradnje sportskog igrališta u Premanturi koji se sastoji od nadogradnje čvrstog objekta sa fitness centrom, ugostiteljskim sadržajima, sanitarnim čvorovima i svlačionicama.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2019.

Procijenjeni iznos

3.750.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-57 Naziv projekta: Izgradnja biciklističke staze uz glavnu prometnicu Kamik - Premantura

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Uz glavnu prometnicu Kamik – Premantura koja je glavna cestovna poveznica Premanture i Kamenjaka sa drugim mjestima u općini i gradom Pula izgradila bi se staza za bicikliste. Projektom se namjerava ostvariti više ciljeva: 1. Sigurnija vožnja za bicikliste, 2. Jačanje i razvoj cikloturizma i unaprjeđenje sportskih sadržaja na području općine, 3. Promicanje i unapređenje sadržaja za rekreaciju, kretanje i zdrav način življenja.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2020.

Procijenjeni iznos

3.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-58 Naziv projekta: Izgradnja lučice Runke

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izgradnju lučice u Runkama. Status Projektna dokumentacija je u izradi. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

2.250.000 HRK

Šifra projekta

3.2.3.2.3.-59 Naziv projekta: Uređenje tornja u Premanturi

Mjera: 3.2.3. Vrednovanje, zaštita i obnova kulturne baštine i njezino stavljanje u funkciju razvoja

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

Kratki opis Projektom bi se toranj u Premanturi uredio da bude dostupan posjetiteljima kao vidikovac s prekrasnim pogledom na cijelu općinu Medulin, Kvarner i otoke. Projektom bi se obnovile sve instalacije, provelo restrukturiranje i uvela nova ekološka rasvjeta s posebnim noćnim osvjetljenjem s ciljem da toranj postane alternativni svjetionik za sve goste Premanture.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.250.000 HRK

Page 101: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

784 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

97

Šifra projekta 1.1.1.1.4.-60 Naziv projekta: Besplatni pristup internetu u Općini Medulin

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Uređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projektom bi se provelo pojačanje postojeće infrastrukture u cilju opremanja „hot-spotovima“ cjelokupnog obuhvata Općine Medulin s ciljem unaprjeđenja turističke ponude kroz pružanje besplatnog interneta turistima.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

225.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.3.-61 Naziv projekta: Izgradnja sportske lučice u Kanaliću - Banjole

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Uređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na revitalizaciju postojeće lokalne ribarske lučice bez ikakve infrastrukture, na način da se u lučici obnove sva privezišta i uvedu sanitarni čvorovi, voda i ekološka rasvjeta.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

4.500.000 HRK

Šifra projekta 3.1.3.1.1.-62 Naziv projekta: Izgradnja pješačke staze duž obale od Volma do Kaštanježa

Mjera: 3.1.1. Valorizacija i očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin

Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projektom bi se uredila pješačka staza između međusobno odvojenih naselja Volme i Banjola – mjesta s najvećom stopom rasta turističke ponude, izgradila rasvjeta, obilježile toponimima povijesne lokacije uz informativne tabele i panoe. Cilj je unaprijediti turističku ponudu naselja rekreativnim sadržajima sa intencijom valorizacije i podizanja atraktivnosti cijelog obalnog područja.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2020.

Procijenjeni iznos

11.250.000 HRK

Šifra projekta 1.2.1.2.1.-63 Naziv projekta: Opremanje prostora za mlade i doma kulture Banjole

Mjera: 1.2.1. Razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Page 102: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 785 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

98

Kratki opis Projektom bi se financirala izrada projektne dokumentacije i izvođenje rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg objekta koji bi se preuredio kao kulturni dom i prostor za mlade za namjene održavanja kulturnih događaja, edukacija, seminara, tribina, međunarodnih susreta i sl.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

15.000.000 HRK

Šifra projekta 3.1.3.1.1.-64 Naziv projekta: Uređenje pješačke staze Vinkuran – Pješčana uvala

Mjera: 3.1.1. Valorizacija i očuvanje i stavljanje u razvojnu funkciju prirodne baštine

Nositelji Općina Medulin

Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projektom bi se uredila pješačka staza uz obalu između naselja Vinkuran i Pješčane uvale koja bi prolazila kroz zaštićeni krajolik Park šumu Soline uz edukativne tematske sadržaje. Cilj je kroz uređenje zaštititi obalni pojas i šumu i omogućiti pristup morskoj obali koji trenutno nije moguć zbog nepristupačnosti terena.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

15.000.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.3.-65 Naziv projekta: Sanacija lukobrana u Pješčanoj uvali

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na sanaciju derutnog lukobrana koji predstavlja bazičnu zaštitu lučice i kupalište u Pješčanoj uvali koji su glavni turistički resursi naselja. Cilj projekta je ojačati i urediti lukobran na način da njegova namjena zaštite bude u punoj funkciji i da se turistički valorizira kao atraktivan vidikovac.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2020.

Procijenjeni iznos

22.500.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.4.-66 Naziv projekta: Izgradnja sportske dvorane u Pješčanoj uvali

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom bi se u Pješčanoj uvali izgradio prvi zatvoreni objekt sa sportskim sadržajima kojim bi se zadovoljile potrebe za sportskim aktivnostima stanovnika, sportskih klubova, udruga i gostiju tijekom cijele godine. Time bi se utjecalo na produženje turističke sezone, na rast i razvoj sportskog turizma u općini i unaprijedila ponuda javnih sadržaja stanovništvu i gostima.

Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Page 103: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

786 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

99

Procijenjeni iznos

11.250.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-67 Naziv projekta: Projekt proširenje groblja Premanturi u tri faze izgradnje

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Predmet projekta je proširenje postojećeg groblja u Premanturi na djelovima k.č.br. 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 154, 155, 917/217, zgr. 187, dio 917/5, dio 917/26 sve k.o. Premantura, ukupne bruto površine 2. 084 m2. Prva faza proširenja obuhvaća veličinu 762 m2 i izgradnju 25 grobnica (T), 18 komunalnih grobnih mjesta (GK), 36 grobnih mjesta (G) i 1 depozitorij (D). Druga faza obuhvaća izgradnju 42 grobnice (T) i depozitorij (D) veličine 451 m2. Treća faza izgradnje obuhvaća 115 grobnih mjesta (G). Sveukupno bi se proširenjem povećao broj ukopnih mjesta za 169 novih grobnih mjesta (G) i (GK), 67 novih grobnica (T) i 2 depozitorija (D).

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

1 faza 2015 – 2016., 2 i 3 faza 2018. – 2020.

Procijenjeni iznos

1 faza 1.900.000, 2 faza 2.000.000, 3 faza 2.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-68 Naziv projekta: Projekt proširenja groblja u Medulinu

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projektom bi se izgradila projektna dokumentacija i izvršilo proširenje postojećeg groblja u

Medulinu. Status Projektna dokumenatcija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

3.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-69 Naziv projekta: DVD dom faza 2

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju manjeg tornja uz postojeću zgradu DVD doma. Namjena tornja

je da bude vježbalište i vidikovac. Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

1.000.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.3.-70 Naziv projekta: Izgradnja vrtića u Pomeru

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Općina Medulin/Dječji vrtić Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Page 104: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 787 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

100

Kratki opis Projekt se odnosi na izgradnju slobodnostojeće građevine društvene namjene – predškolske ustanove – vrtića i jaslica. Projektom je predviđeno da građevina ima dvije nadzemne etaže(P+1). Predviđeno je da predškolska ustanova ima tri jedinice (jasličku, djecu prelazne dobi i vrtićke dobi). Predviđen je ukupni prihvat za 50 djece. Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu za predškolski odgoj kroz povećanje prihvatnog kapaciteta vrtića u Općini Medulin koji trenutno zbog manjka prostornog kapaciteta ne zadovoljava potrebu velikog broja predškolske djece za pohađanje vrtića i jaslica u Općini Medulin. Ovim projektom pridonijet će se otvaranju novih radnih mjesta.

Status Projektna dokumentacija je izrađena. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

6.000.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.2.-71 Naziv projekta: Izgradnja doma za starije osobe u Banjolama

Mjera: 1.2.2. Unapređenje skrbi za sve ranjive skupine, a posebice za mlade i starije osobe i razvoj civilnog društva

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom bi se izradila projektna dokumentacija i na temelju iste izgradio Dom za starije i nemoćne kapaciteta do 100 korisnika.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. –izrada dokumentacije, 2017. – 2018. - izgradnja

Procijenjeni iznos

20.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-72 Naziv projekta: Priprema projektne dokumentacije za FTTH u Općini Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin, Općina Ližnjan, Općina Marčana i Općina Barban

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Priprema projektne dokumentacije za izradu svjetlovodne telekomunikacije mreže FTTH u Općini Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015. – 2016.

Procijenjeni iznos

200.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.4.-73 Naziv projekta: Izgradnja svjetlovodne telekomunikacijske mreže FTTH u Općini Medulin, Općini Ližnjan, Općini Barban i Općini Marčana

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin/Privatni investitor

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Page 105: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

788 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

101

Kratki opis Izgradnja svjetlovodne telekomunikacijske mreže FTTH u Općini Medulin, Općini Ližnjan, Općini Barban i Općini Marčana.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2017. – 2019.

Procijenjeni iznos

73.312.312 HRK

Šifra projekta

2.2.2.2.1.-74 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Banjole

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u poboljšanje postojeće komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Banjole gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projektna dokumentacija je pripremljena. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

10.000.000 HRK

Šifra projekta

2.2.2.2.1.-75 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u poslovnoj zoni Ševe

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u stvaranje nove poslovne infrastrukture: energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

5.000.000 HRK

Šifra projekta 2.2.2.2.1.-76 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Medulin

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u stvaranje nove i poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture: energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2019.

Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Page 106: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 789 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

102

Šifra projekta 2.2.2.2.1.-77 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Pećine

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u stvaranje nove poslovne infrastrukture: energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju poljoprivrede malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2019.

Procijenjeni iznos

5.000.000 HRK

Šifra projekta 2.2.2.2.1.-78 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Pomer

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u stvaranje nove poslovne infrastrukture: energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2018. – 2019.

Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Šifra projekta 2.2.2.2.1.-79 Naziv projekta: Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Valbonaša

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganja u stvaranje nove poslovne infrastrukture: energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

3.000.000 HRK

Šifra projekta 1.1.1.1.4.-80 Naziv projekta: Poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete ŽC 5179

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projektom je predviđena rekonstrukcija javne rasvjete glavne prometnice u Medulinu ŽC 5179 (od mini kružnog raskrižja do naselja Pošesi) s ciljem zamjene neučinkovite javne rasvjete energetski učinkovitijom.

Page 107: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

790 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

103

Status Projektna dokumentacija je pripremljena. Razdoblje provedbe

2016.

Procijenjeni iznos

600.000 HRK

Šifra projekta 3.1.3.1.2.-81 Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba projekata energetske obnove javnih zgrada u vlasništvu Općine Medulin

Mjera: 3.1.2. Poticanje energetske učinkovitosti i OIE

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 3.1. Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganje u pripremu i izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu i ulaganje u povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u vlasništvu općine i ulaganje u nabavu novih tehnologija i tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije.

Status Projekt je spreman za provedbu. Razdoblje provedbe

2016. – 2020.

Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.4.-82

Naziv projekta: Energetska obnova javne rasvjete u Medulinu, Banjolama, Pješčanoj uvali, Vinkuranu, Pomeru, Premanturi i Vintijanu

Mjera: 1.1.4. Izgradnja javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganje u izradu projektne dokumentacije i provedbu projekata rekonstrukcije postojeće i izgradnju novih sustava energetski učinkovite javne rasvjete.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2020.

Procijenjeni iznos

5.000.000 HRK

Šifra projekta

3.1.3.1.2.-83 Naziv projekta: Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije

Mjera: 3.1.2. Poticanje energetske učinkovitosti i OIE

Nositelji Općina Medulin Prioritet 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganje u opremu, mjerne i kontrolne uređaje i programe za praćenje potrošnje energije u svim zgradama u vlasništvu općine s ciljem izgradnje kapaciteta za kontinuirano gospodarenje energijom.

Status Projekt je spreman za provedbu. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Page 108: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 791 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

104

Procijenjeni iznos

500.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.3.-84 Naziv projekta: Projekt dogradnje OŠ Dr Mate Demarin u Medulinu i sportske dvorane kroz fazu I i II

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na ulaganje u dogradnju postojećih zgrada škole u cilju zadovoljavanja dugoročnih potreba za većim brojem učionica i za sportskom dvoranom u svrhu kvalitetnog i učinkovitog odvijanja odgojno obrazovnih programa te tjelesno zdravstvenog rada. I faza odnosi se na ulaganje u dogradnju učionica (P+II) i parkirališta (20 PM). Dogradnja je predviđena uz južno krilo postojeće ''stare'' zgrade kao dogradnja jug. II faza odnosi se na dogradnju dvodijelne dvorane (P+I) uz sjeverno krilo postojeće ''nove'' zgrade-dogradnja sjever.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

Šifra projekta

1.2.1.2.3.-85 Naziv projekta: Dogradnja vrtića u Vinkuranu

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Općina Medulin / Dječji vrtić Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projekt se odnosi na uklanjanje postojeće dogradnje uz rekonstrukciju zgrade unutar postojećih gabarita ciljem poboljšanja funkcionalnosti i iskorištavanja prostora.

Status Projektna dokumentacija je spremna. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

415.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.3.-86 Naziv projekta: Uređenje vrtića u Premanturi

Mjera: 1.2.3. Unapređenje predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Nositelji Općina Medulin / Dječji vrtić Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis U novom prostoru prizemlja više stambene zgrade u Premanturi uredio bi se novi vrtić i opremio sa odgojno-obrazovnim sadržajima, namještajem i ostalom potrebnom opremom značajnom za funkcioniranje vrtića.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Procijenjeni iznos

200.000 HRK

Page 109: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

792 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

105

Šifra projekta

1.1.1.2.4.-87 Naziv projekta: Sustav iznajmljivanja javnih bicikla Bikeln Medulin

Mjera: 1.2.4. Razvoj sporta, rekreacije i zabave

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Predmet projekta je uvođenje sustava automatskog iznajmljivanja javnih gradskih bicikala u

Općini Medulin u kombinaciji mehaničkih i električnih bicikla. Rad sustava zasniva se na principu prijave korisnika za uslugu iznajmljivanja bicikla na bilo kojem punktu kojeg odredi općina kojom prilikom korisnik dobiva RFID karticu ili pin za korištenje putem kojih je korisniku omogućeno preuzimanje bicikla. Sustav bi se postavio prvotno u dva mjesta Općine Medulin: Medulin i Banjole. Sustav se namjerava nadograđivati tako da se postepeno uvodi kako javna usluga za sva mjesta općine.

Status Provedena je javna nabava. Razdoblje provedbe

2015.-2016.

Procijenjeni iznos

I projekt 497.190 HRK (sufinanciran od FZOEU)

Šifra projekta

2.1.2.2.1.-88 Naziv projekta: Poduzetnički inkubator Općine Medulin

Mjera: 2.2.1. Izgradnja poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentnog poduzetništva

Kratki opis Projekt se odnosi na uređenje prostorija zgrade u vlasništvu općine za potrebe iznajmljivanja po pristupačnim cijenama poslovnih ureda od strane poduzetnika početnika s ciljem poticanja razvoja poduzetništva u općini, naročito poduzetništva mladih. Inkubatorom bi se omogućilo da poduzetnici početnici imaju osiguran prostor za rad te da kroz niske troškove najma ureda ostvare brži financijski i tržišni rast. U inkubatoru bi se oformili poslovni uredi za najam, zajednička dvorana za sastanke i prezentacija koja bi se informatički opremila, te zajednička kuhinja sanitarni čvorovi za potrebe korisnika ureda.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2017. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-89 Naziv projekta: Izgradnja istočne zaobilaznice u mjestu Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Izgradnja istočne zaobilaznice naselja Medulin u duljini od 1,5 km. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016.-2020.

Procijenjeni iznos

5.200.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3.-90 Naziv projekta: Izgradnja male zaobilaznice u mjestu Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Page 110: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 793 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

106

Kratki opis Izgradnja male zaobilaznice u Medulinu u duljini od 1,2 km. Status Projektna dokumentacija je u fazi pripreme. Razdoblje provedbe

2015. – 2017.

Procijenjeni iznos

5.200.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3-91 Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstane ceste Vertikala Burle u mjestu Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis I Izgradnja nerazvrstane ceste Vertikala Burle duljine 0,6 km. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015. – 2018.

Procijenjeni iznos

3.135.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3-92 Naziv projekta: Izgradnja sjeverne zaobilaznice u mjestu Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Izgradnja nerazvrstane ceste Medulin sjeverna obilaznica duljine 1,5 km. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

4.050.000 HRK (bez izvlaštenja)

Šifra projekta

1.1.1.1.3-93 Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstanih cesta u Medulin

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Šifra projekta

1.1.1.1.3-94 Naziv projekta: Izgradnja zaobilaznice Vinkuran

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne

Page 111: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

794 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

107

infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Strateški je planirana izgradnja zaobilaznice Vinkuran duljine 1,1 km. Status Dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2016. – 2018.

Procijenjeni iznos

2.970.000 HRK (bez izvlaštenja)

Šifra projekta

1.1.1.1.3-95 Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Vinkuran

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja. Status Dokumentacija se kontinuirano priprema i provodi. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

-

Šifra projekta

1.1.1.1.3-96 Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Banjole

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Strateški je planirana izgradnja južne zaobilaznice Banjole duljine 1,2 km. Ujedno, planirana je izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar naselja Banjole.

Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

Južna zaobilaznica – 3.240.000 HRK (bez izvlaštenja)

Šifra projekta

1.1.1.1.3-97 Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Premantura

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Strateški je planirana izgradnja južne zaobilaznice Premantura duljine 0,3 km i nerazvrstane ceste Paredine duljine 0,5 km. Ujedno je planirana izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar naselja Premantura.

Status Projektna dokumentacija za cestu Paredine je pripremljena, a za ostale ceste projektna dokumentacija u pripremi.

Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Page 112: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 795 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

108

Procijenjeni iznos

Južna zaobilaznica – 810.000 (bez izvlaštenja), Paredine – 1.350.000 (bez izvlaštenja) HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.3-98 Naziv projekta: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta u Vintijanu

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar naselja. Status Projektna dokumentacija je u pripremi. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

-

Šifra projekta

1.1.1.1.3-99 Naziv projekta: Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta u Pješčanoj Uvali

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar naselja. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

-

Šifra projekta

1.1.1.1.3-100 Naziv projekta: Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Pomeru

Mjera: 1.1.3. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta unutar naselja. Razdoblje provedbe

2015. – 2020.

Procijenjeni iznos

-

Šifra projekta

1.1.1.1.1-101 Naziv projekta: Izgradnja magistralnog cjevovoda Banjole-Vidikovac

Mjera: 1.1.1. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Vodovod Pula

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je izgradnja magistralnog vodovoda. Razdoblje provedbe

2015. – 2017.

Status Idejni projekt je predan i zatražena je lokacijska dozvola. Procijenjeni iznos

8.500.000 HRK

Page 113: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

796 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

109

Šifra projekta

1.1.1.1.1-102 Naziv projekta: Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu za naselje Mukalba i Sv. Petar

Mjera: 1.1.1. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Vodovod Pula Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Planirana je izgradnja vodovodne mreže za dva naselja Mukalba i Sv. Petar. Razdoblje provedbe

2015. – 2016.

Status Glavni projekt je gotov. Procijenjeni iznos

1.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1-103

Naziv projekta: Izgradnja vodovodne mreže za naselje Vintinjan (novi dio prema Dolinki)

Mjera: 1.1.1. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Vodovod Pula

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je izgradnja vodovodne mreže za naselje Vintinjan odnosno novi dio mreže prema Dolinki.

Razdoblje provedbe

2015. – 2017.

Status Glavni projekt je završen u 2015. godini. Procijenjeni iznos

1.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1-104 Naziv projekta: Izgradnja vodovodne mreže Banjole jug

Mjera: 1.1.1. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Vodovod Pula Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture Kratki opis Planirana je izgradnja vodovodne mreže za naselje Banjole odnosno njegov južni dio. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Status Projektna dokumentacija je u izradi. Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Šifra projekta

1.1.1.1.1-105 Naziv projekta: Rekonstrukcija vodovodne mreže za naselje Premantura

Mjera: 1.1.1. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje obalnog pojasa

Nositelji Vodovod Pula

Prioritet: 1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Kratki opis Planirana je rekonstrukcija vodovodne mreže za naselje Premantura. Razdoblje provedbe

2016. – 2017.

Status Završetak projektne dokumentacije očekuje se u 2016. godini. Procijenjeni iznos

2.000.000 HRK

Šifra projekta

1.2.1.2.2.-106 Naziv projekta: Izgradnja doma za starije osobe u Medulinu

Mjera: 1.2.2. Unapređenje skrbi za sve ranjive skupine, a posebice za mlade i starije osobe i razvoj civilnog društva

Page 114: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 797 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

110

Nositelji Općina Medulin

Prioritet: 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Kratki opis Projektom bi se izradila projektna dokumentacija i na temelju iste izgradio Dom za starije i nemoćne kapaciteta do 100 korisnika.

Status Projekt je na razini ideje. Razdoblje provedbe

2016. –izrada dokumentacije, 2017. – 2018. - izgradnja

Procijenjeni iznos

20.000.000 HRK

Page 115: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

798 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

111

7. FINANCIRANJE

Adekvatna i prihvatljiva financijska konstrukcija odnosno pribavljanje financijskih sredstava, upravljanje i kontroliranje korištenja istih jedan je od ključnih čimbenika provedbe Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Općina Medulin će se osim na vlastiti proračun, proračun Istarske županije i državni proračun osloniti većim dijelom na korištenje sredstava dostupnih iz fondova Europske Unije. Isto tako, računa se i na povoljne kredite EIB-a, WB-a i drugih kreditnih institucija koje financiraju poglavito infrastrukturne projekte važne za sveukupni razvoj Općine.

Temeljni dokument europske unije koji određuje usmjeravanje financijskih sredstava raspoloživih u proračunu Unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. je Europa 2020. Europski fondovi i instrumenti financiranja subvencionirat će projekte kod kojih se može pokazati jasna povezanost s ciljevima i prioritetima strategije Europa 2020. Dugoročni vremenski horizont važan je za potencijalne korisnike fondova jer omogućava planiranje sufinanciranja.

7.1. Strukturni i kohezijski fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI) je termin uveden za financijsko razdoblje 2014.-2020. i označava jedinstven naziv koji obuhvaća slijedeće fondove:

• Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) • Europski socijalni fond (ESF) • Kohezijski fond (CF) • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF) • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF)

Zajednička je osobina ovih fondova da na različite načine osiguravaju provedbu kohezijske politike. Europski strukturni i investicijski fondovi se od Programa Zajednice razlikuju po visini financijskih sredstava kojima raspolažu i sustavu upravljanja. Dominantan dio sredstava kojim raspolaže Unija (više od 40%) se usmjerava kroz Europske strukturne i investicijske fondove dok se na programe Zajednice troši nešto više od 10% ukupno raspoloživih sredstava. Dodatno, sustav upravljanja sredstvima iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova je podijeljen između Europske komisije i država članica. U cilju harmonizacije i koordinacije korištenja sredstava, u ovoj je financijskoj perspektivi uređen skup zajedničkih pravila o tematskim ciljevima, planiranju (programiranju), financijskom upravljanju, nadzoru, izvještavanju te pravima i obvezama država članica i regija koji se odnosi na sve fondove uključene u Europske investicijske i strukturne fondove. Jedan od važnih razloga zbog kojih se u ovoj financijskoj perspektivi nastoje, u što je mogućoj mjeri više, ujednačiti pravila korištenja Europskih i strukturnih fondova je pojednostavljivanje i ujednačavanje procedura i administrativnih zahtijeva koje se postavljaju pred države članice. U sljedećoj tablici prikazuje se Institucionalni okvir RH za korištenje strukturnih instrumenata.

Page 116: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 799 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

112

Tablica 15. Institucionalni okvir RH za korištenje strukturnih instrumenata FOND Operativni program/

Prioritetna os Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo razine I

Posredničko tijelo razine II

ERDF

Regionalni razvoj - promet

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

ERDF Kohezijski fond

Regionalni razvoj zaštita okoliša-vode i otpadne vode

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo poljoprivrede

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

Regionalni razvoj –zaštita okoliša/ gospodarenje otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

ERDF Regionalni razvoj-regionalna konkurentnost

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Ministarstvo gospodarstva, Min. Poduzetništva i obrta, Min. znanosti, obrazovanja i športa Min. Regionalnog razvoja i fondova EU, Min. turizma

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

ESF Razvoj ljudskih potencijala

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo socijalnih politika i mladih

Hrvatski zavod za zapošljavanje Agencija za strukovno obrazovanje Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Izvor: Pravila i propisi za provođenje EU projekata u Gradu Zagrebu, Grad Zagreb, 2014.

7.1.1. Europski fond za regionalni razvoj Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund - ERDF) podupire jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji kroz smanjenje ekonomskih razlika među regijama (NUTS2 regije). U ostvarivanju ove zadaće ERDF ima dva cilja:

• Potpora investicijama za rast i zapošljavanje • Potpora europskoj teritorijalnoj suradnji.

U ostvarivanju cilja ‘Potpora investicijama za rast i zapošljavanje’ sredstva ERDFa mogu koristiti sve europske regije: manje razvijene , tranzicijske i razvijene regije. S porastom stupnja razvijenosti smanjuje se stopa sufinanciranja. Kao što je već rečeno, s obzirom da obje hrvatske NUTS2 regije ulaze u kategoriju manje razvijenih regija stopa sufinanciranje iz ERDFa može biti maksimalno 85% prihvatljivih troškova. U ostvarivanju cilja ‘Potpora europskoj teritorijalnoj suradnji sredstva koriste NUTS3 regije koje se nalaze na vanjskim granicama Unije i unutarnjim granicama pojedine države

Page 117: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

800 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

113

članice. U razdoblju 2014.–2020. ERDF na raspolaganju ima 185 milijardi eura, a slika 1 prikazuje europske regije prihvatljive za financiranje iz ERDFa. ERDF pomaže regionalni i lokalni razvoj te, s obzirom na financijski kapacitet i mogući raspon ulaganja ovog fonda, najznačajnije treba doprinijeti svim prioritetima Europe 2020 za pametan održiv i uključiv rast. U programskom razdoblju 2014.-2020. ERDF je jedini fond koji financira aktivnosti i projekte u okviru svih jedanaest tematskih cjelina koje predviđa Zajednička uredba. Investicijski prioriteti na koje se, u okviru svake od jedanaest tematskih cjelina, mogu usmjeriti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj su:

• Jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja i inovacija: o Jačanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije, razvoj izvrsnosti u

istraživanju i inovacijama i promoviranje centara kompetencija, posebice onih od europskog interesa,

o Promicanje poslovnog ulaganja u istraživanje i inovacije (R&I), razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih centara i sveučilišta kroz razvoj proizvoda i usluga, transfer tehnologije, inovacije, primijenjena istraživanja, pilot projekte, prvu proizvodnju i sl.

• Jačanje pristupa informacijsko komunikacijskoj tehnologiji (ICT) njezinom korištenju i kvaliteti: o Razvijanje širokopojasnog pristupa te uvođenje super brzih mreža, o Razvoj ICT proizvoda i usluga, e-trgovine i jačanje potražnje za IKT-om, o Jačanje korištenja ICT za e-upravljanje, e-učenje, e-zdravstvo, e-uključenost

• Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika (MSP): o Promocija poduzetništva osobito kroz olakšavanje ekonomske eksploatacije i

olakšavanje pokretanja novih tvrtki uključujući i poslovne inkubatore, o Razvoj novih poslovnih modela za MSP, posebice internacionalizacija, o Potpora MSP za rast na regionalnom nacionalnom i međunarodnom tržištu.

• Potpora prelasku na zeleno, ‘niskougljično’ gospodarstvo: o Promicanje proizvodnje i distribucije obnovljive energije, o Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u poduzećima, o Potpora energetske učinkovitosti i korištenja obnovljive energije u javnoj infrastrukturi

uključujući javne zgrade i domaćinstva, o Promocija ‘niskougljičnih’ strategija za urbana područja uključujući i multimodalnu

urbanu pokretljivost, o Promocija korištenja visokoučinkovite ko-generacije topline i energije.

• Promocija prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika i upravljanje: o Potpora ulaganjima za prilagodbu klimatskim promjenama o Poticanje ulaganja namijenjenih upravljanju specifičnim rizicima, osiguravanje

otpornosti na nepogode i razvoj sustava za upravljanje prirodnim i drugim nepogodama

• Zaštita okoliša i jačanje efikasnosti korištenja resursa: o Investiranje u sektor zbrinjavanja otpada, o Investiranje u vodni sektor, o Zaštita, promocija i razvoj kulturne i prirodne baštine, o Zaštita biološke raznolikosti, zaštita tla i promicanje usluga ekosustava uključujući

NATURA 2000 i zelene infrastrukture, o Aktivnosti za poboljšanje urbanog okoliša, uključujući sanaciju zagađenih područja i

smanjenje zagađenja zraka. • Promocija održivog prijevoza i uklanjanja uskih grla na ključnoj prometnoj infrastrukturi:

o Ulaganja u osnovnu prometnu mrežu Europe – TEN-T mrežu,

Page 118: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 801 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

114

o Poboljšanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih prometnih čvorova i infrastrukture (regionalna i lokalna prometna mreža) na TEN- infrastrukturu (mrežu),

o Razvoj prometnog sustava koji emitira niske razine CO2 i koji ne zagađuje okoliš te promocija održive gradske mobilnosti,

o Razvoj sveobuhvatnog, visokokvalitetnog i interoperabilnog željezničkog sustava • Poticanje zaposlenosti i potpora radne mobilnosti:

o Razvoj poslovnih inkubatora i potpore samozapošljavanju i pokretanju poslovanja o Inicijative lokalnog razvoja i pomoć objektima i uslugama koje pomažu stvaranju novih

radnih mjesta o Ulaganja u javnu infrastrukturu koja služi jačanju zapošljavanja.

• Poticanje socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva: o Ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koja doprinosi nacionalnom,

regionalnom i lokalnom razvoju, smanjenju nejednakosti u području zdravstvenog statusa i poboljšanom pristupu društvenim, kulturnim i rekreacijskim centrima,

o Potpora fizičkoj, ekonomskoj i socijalnoj obnovi zakinutih (eng. deprived) zajednica unutar urbanih i ruralnih područja infrastrukturnom i gospodarskom jačanju urbanih i ruralnih zajednica

• Ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj obrazovne infrastrukture. • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije i javnih službi koje

sudjeluju u provedbi ERDF-a.

7.1.2. Europski socijalni fond Europski socijalni fond (European Social Fund – ESF) je najvažniji europski financijski instrument za ulaganje u ljudski potencijal. Fond povećava mogućnost zapošljavanja europskih građana, pomaže bolje obrazovanje i poboljšava položaj najranjivijih društvenih skupina izloženih riziku siromaštva. ESF promovira visoku razinu zaposlenosti i kvalitete radnih mjesta, pomaže geografsku i profesionalnu mobilnost radnika, brine o njihovoj prilagodbi promjenama, potiče i pomaže dostizanje visoke razine obrazovanja i obuke, promovira jednakost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, jača društvenu uključenost i pomaže borbu protiv siromaštva čime doprinosi prioritetima Europske unije u smjeru jačanja ekonomske, socijalne i prostorne kohezije.

ESF posebnu pozornost pridaje ugroženim skupinama kao što su dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, migranti, etničke manjine, marginalizirane zajednice i ljudi koji se suočavaju s rizikom socijalne isključenosti. Sredstva ESFa namijenjena su također poduzećima i drugim sustavima s ciljem olakšavanja njihove prilagodbe (restrukturiranja), promicanja dobrog upravljanja i provedbe reformi, posebno u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike.

U odnosu na jedanaest tematskih cjelina koje se općenito mogu financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Europski socijalni Fond financira prioritete u okviru sljedećih tematskih cjelina:

• Poticanje zapošljavanja i potpora mobilnosti radne snage: o Zapošljavanje onih koji traže posao, neaktivnih i dugotrajno nezaposlenih kroz

lokalne inicijative zapošljavanja i potporu mobilnosti radne snage o Uključivanje na tržište rada mladih ljudi, posebno onih koji nisu niti zaposleni, niti u

procesu školovanja uključujući i one kojima prijeti rizik socijalne isključenosti o Samozapošljavanje, poduzetništvo i pokretanje poslova o Jednakost između spolova kao i ravnoteže između privatnog i poslovnog o života

Page 119: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

802 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

115

o Prilagodba radnika, poduzeća i i poduzetnika promjenama o Aktivno i zdravo starenje o Modernizacija i jačanje institucija tržišta rada, uključujući i jačanje međunarodne

mobilnosti radne snage • Poticanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i diskriminacije

o Aktivna uključenost uključujući jačanje jednakosti šansi i poboljšanje zaposlenosti o Integracija marginaliziranih društvenih skupina (poput Roma) o Borba protiv diskriminacije na rasnoj, etničkoj, spolnoj, vjerskoj, dobnoj ili seksualnoj

orijentaciji o Poboljšanje pristupa održivim i visoko kvalitetnim uslugama uključujući zdravstvenu

zaštitu i socijalne usluge od općeg interesa o Promocija socijalnog poduzetništva o Razvojne strategije predvođene zajednicom (eng. community led local development)

• Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje o Smanjenje ranog napuštanja školovanja i promocija jednakog pristupa kvalitetnom

predškolskom, osnovno i srednjoškolskom obrazovanju, o Povećanje kvalitete, učinkovitosti i otvorenosti visokog obrazovanja s ciljem povećanja

participacije u tercijarnom obrazovanju i povećanja ostvarenog obrazovnog stupnja, o Unapređenje pristupa cjeloživotnom obrazovanju za sve dobne skupine, jačanje

vještina i kompetencija radne snage te povećanje obrazovne relevantnosti obrazovanja i obuke za tržište rada.

• Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije kroz: o Ulaganje u institucionalne kapacitete i učinkovitost javne uprave na državnoj,

regionalnoj i lokalnoj razini s naglaskom na reforme, bolju regulativu i bolje upravljanje.

o Jačanje kapaciteta i kompetencija svih dionika koji sudjeluju u obrazovanju, cjeloživotnom učenju i oblikovanju socijalnih politika i politika zapošljavanja kako bi se potaknule reforme na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Specifična je osobina inicijative za zapošljavanje mladih da je usmjerena na pojedince, a ne na institucionalne strukture i zato je ova inicijativa komplementarna drugim aktivnostima koje se financiraju iz ESFa (uključujući i garanciju za mlade koja zahtijeva da mladi ljudi u roku od 4 mjeseca od kada su postali nezaposleni odnosno završili školovanje trebaju primiti ponudu ili za zapošljavanje ili za nastavak obrazovanja ili za naukovanje).

7.1.3. Kohezijski fond Sredstva iz Kohezijskog fonda (Cohesion Fund) namijenjena su državama članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku (prema paritetu kupovne moći) u razdoblju 2008.-2010. bio niži od 90% prosjeka EU 27. Kohezijski fond raspolaže ukupnim iznosom od 66,4 mlrd eura.

• Potpora prelasku na gospodarstvo s niskom emisijom CO2 u svim sektorima: o Poticanje proizvodnje i distribucije obnovljivih izvora energije, o Promoviranje energetske učinkovitosti i obnovljive energije u poduzećima, o Potpora projektima energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom, i

korištenja obnovljive energije u javnoj infrastrukturi, o Razvoj pametnih distribucijskih sustava na niskim razinama napona, o Promoviranje strategija niske emisije CO2 u urbanim područjima, o Promoviranje upotrebe visoko efikasne kogeneracije topline i energije.

Page 120: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 803 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

116

• Promoviranje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika i upravljanje: o Potpora ulaganjima za prilagodbu klimatskim promjenama, o Poticanje ulaganja namijenjenih upravljanju specifičnim rizicima, osiguravanje

otpornosti na nepogode i razvoj sustava za upravljanje prirodnim i drugim nepogodama.

• Zaštita okoliša i promoviranje učinkovitog korištenja resursa o Investiranje u sektor zbrinjavanja otpada, o Investiranje u vodni sektor, o Zaštita biološke raznolikosti, zaštita tla i promicanje usluga ekosustava uključujući

NATURA 2000 i zelene infrastrukture, o Aktivnosti za poboljšanje urbanog okoliša, uključujući sanaciju zagađenih područja i

smanjenje zagađenja zraka, • Razvoj održivog prijevoza i uklanjanja uskih grla na ključnoj infrastrukturi kroz:

o Ulaganja u TEN-T mrežu, o Razvoj ekološki prihvatljivog i nisko ugljičnog prijevoznog sustava uključujući

promoviranje održivog urbanog prijevoza, o Razvoj sveobuhvatnog, kvalitetnog i Inter operabilnog željezničkog sustava.

• Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne administracije povezane s provedbom projekata iz Kohezijskog fonda.

7.1.4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD) instrument je koji podupire europsku politiku ruralnog razvoja, a koja čini drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike. Slijedom toga, dugoročni cilj politike ruralnog razvoja je povećanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatske promjene te uravnotežen razvoj ruralnih krajeva. Politika ruralnog razvoja treba značajno doprinijeti i ciljevima strategije Europe 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Da bi to postigla europska politika ruralnog razvoja za iduće je razdoblje odredila šest prioriteta ruralnog razvoja:

• Transfer znanja i inovacije u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim prostorima s naglaskom na: o Poticanje inovacija i jačanje baze znanja u ruralnim područjima o Jačanje povezanosti između poljoprivrede i šumarstva te istraživanja i inovacija o Jačanje cjeloživotnog obrazovanja i strukovnih obuka u poljoprivrednom i šumarskom

sektoru. • Konkurentnost svih oblika poljoprivrede i održivosti farmi

o Poticanje restrukturiranja farmi suočenih sa strukturnim problemima, posebice farmi sa slabom tržišnom pozicijom, tržišno orijentiranih farmi s potrebom za poljoprivrednom diversifikacijom

o Briga o generacijskom pomlađivanju poljoprivrednog sektora • Organizacija proizvodnog lanca i upravljanje rizicima

o Bolje integriranje primarnih poljoprivrednih proizvođača u proizvodni lanac u proizvodnji hrane kroz valoriziranje kvalitete i promidžbu na lokalnom tržištu

o Potpora upravljanju rizicima na farmama • Zaštita, obnova i unapređenje ekosustava

o Zaštita i obnova bio raznolikosti, uključujući područja Natura 2000 i HNV proizvodnju (High Nature Value Farming), i stanje europskih krajobraza

o Poboljšanje upravljanja vodama o Poboljšanje upravljanja tlom

Page 121: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

804 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

117

• Učinkovito korištenje resursa te kretanje prema smanjenju emisije CO2 i climate resilient economy gospodarstvu osjetljivom na klimu

o Povećanje učinkovitosti korištenja vode u poljoprivredi o Povećanje učinkovitosti korištenja energije u poljoprivredi i proizvodnji hrane o Poticanje proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora, nusproizvoda, otpada,

ostataka i drugih sirovina u svrhu bio ekonomije o Smanjenje emisije nitratnih oksida i metana iz poljoprivrede

• Socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i ekonomski razvoja ruralnih prostora o Poticanje gospodarske raznolikosti, osnivanja novih malih poduzeća i povećanje

zaposlenosti o Jačanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima o Jačanje dostupnosti, kvalitete i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

u ruralnim područjima.

7.1.5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF) Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. U razdoblju od 2007. do 2103. godine, proračun programa (Europski fond za ribarstvo) bio je 4,3 milijarde eura, a u novom proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, za program je predviđen proračun od 6,57 milijardi eura. Korisnici su gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja omjer kojeg ovisi od same vrste projekta. Aktivnosti unutar zajedničkog upravljanja su: održivi razvoj ribarstva, održivi razvoj akvakulture, održivi razvoj ribolovnih područja, naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu te popratne mjere. Aktivnosti unutar izravnog upravljanja su: integrirana pomorska politika i popratne mjere.

7.2. Programi Unije

Programi Europske unije su programi koji podržavaju politike Europske unije (EU) i imaju za cilj unapređenje suradnje između država članica EU i njihovih građana u različitim sektorima: kulturi, znanosti, obrazovanju, prometu, energiji, zaštiti okoliša, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici itd. U Programima Unije sudjeluju države članice, na temelju posebne stavke u općem proračunu EU. Većinom programa Unije upravlja se centralizirano što znači da je za svaki od tih programa nadležna određena Opća uprava (DG - Directorate General) Europske komisije. Za pojedine programe Opće uprave provedbu programa povjeravaju specijaliziranim Izvršnim agencijama Europske komisije, koje tad obavljaju aktivnosti upravljanja programom pod nadzorom Opće uprave nadležne za pojedini program. U tim situacijama Izvršne agencije odgovorne su za sljedeće: pripremu i objavu natječaja, financiranje, evaluaciju i pred selekciju prijavljenih projekata, pripremu i potpisivanje ugovora, praćenje projekata, komunikaciju s prijavljenim korisnicima te kontrolu provedbe. U rijetkim slučajevima decentraliziranog upravljanja programom, provedbena struktura se prenosi na nacionalno tijelo u zemlji provedbe programa. Sudjelovanje u programima Unije predviđa uspostavljanje kontakt točke za program u zemlji sudionici, s ciljem pružanja informacija o programu, podrške prijaviteljima i

Page 122: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 805 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

118

unapređenja sudjelovanja zemlje u pojedinom programu. Sudjelovanje u programima EU ostvaruje se putem poziva za predaju projektnih prijedloga i dodjeljivanja darovnica odabranim projektima. Projekti podržani u okviru programa EU uobičajeno zahtijevaju sudjelovanje nekoliko partnera iz više zemalja članica programa, kao i djelomično sufinanciranje projekata od strane prijavitelja.

Tablica 16. Prikaz programa Unije 2014-2020 Sektor Naziv programa Ukupan proračuna

(EUR) Tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH

Znanost kroz sve sektore

Obzor 2020 78,6 milijardi

Obrazovanje i mladi Erasmus Plus 14,7 milijardi Agencija za mobilnost i programe EU

Kultura Kreativna Europa 1,5 milijardi Ministarstvo kulture Civilno društvo

Europa za građane 2014.-2020.

229 milijuna Ured za udruge Vlade RH

Socijalna politika

Zapošljavanje i socijalne inovacije

919 milijuna

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Zdravstvo

Zdravlje za rast

449 milijuna

Ministarstvo zdravlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zaštita potrošača Potrošač 2014.-2020. 197 milijuna Ministarstvo gospodarstva

Zaštita okoliša

ŽIVOT

3,5 milijardi

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Konkurentnost i inovativnost

COSME - Program za konkurentnost poduzetništva i MSP-a

2 milijarde

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Financije HERKUL III 110 milijuna Ministarstvo financija PERIKLO 2020 7,7 milijuna

Porezna politika FISCALIS 2020 234 milijuna Ministarstvo financija – Porezna uprava

Carinska politika CARINE 2020 547 milijuna Ministarstvo financija – Carinska uprava

Pravosuđe PRAVOSUĐE 378 milijuna Ministarstvo pravosuđa TEMELJNA PRAVA I DRŽAVLJANSTVO

439 milijuna

7.3. Domaći izvori financiranja

Općina Medulin i trgovačka društva u njenom vlasništvu će se u svojim nastojanjima da provede projekte oslanjati na kreditne institucije kako bi lakše prebrodila financijske izazove. Jednim dijelom će se koristiti krediti kako bi se premostio vremenski jaz koji nastaje korištenjem bespovratnih sredstava. Obzirom da je u pripremi nekoliko velikih infrastrukturnih projekata, ukoliko bude potrebno, koristit će se sredstva kreditnih institucija u dijelu sufinanciranja projekata. Prvenstveno se misli na Hrvatsku banku za obnovu i razvoj jer je zaduživanje jeftinije nego kod komercijalnih banaka.

Page 123: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

806 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

119

Općina Medulin i njena trgovačka društva za velike infrastrukturne projekte ne mogu se osloniti na proračun Općine odnosno financijska sredstva komunalnih društava. Proračun Istarske županije je važan gdje je županija nadležna za provedbu projekata, a nalaze se na području Općine Medulin. Dio komunalnih i infrastrukturnih projekata će provoditi javna komunalna društva koja su nadležna za područje Općine Medulin i tu se prvenstveno misli na vodoopskrbu.

Sredstva iz državnog proračuna su dostupna za razne vrste projekata i Općina Medulin ih dosta uspješno koristi. Pri tome se misli na sredstva koja su dostupna kroz Ministarstvo turizma, a koja služe unapređenju i razvoju turizma (primjerice uređenje plaža). Nadalje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje sredstva za konzultantske usluge u pripremi projekata za financiranje iz fondova Europske unije, organizacije manifestacija i slično. Ministarstvo kulture niz godina financira poduzetništvo u kulturi. Za zaštitu okoliša i održivi razvoj važan je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekte iz područja zaštite okoliša, održivog razvoja uključujući energetsku učinkovitost, OIE i smanjenje emisija CO2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancira projekte iz svog područja djelovanja. Ministarstvo poduzetništva kroz „Poduzetnički impuls“ sufinancira javne i privatne projekte kojima se potiče razvoj i rast poduzetništva.

Civilni sektor se dodatno sufinancira kroz Ured za udruge i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva.

7.4. Ostali izvori financiranja

Pod ostalim izvorima financiranja podrazumijevamo međunarodne izvore financiranja od kojih su neka bespovratna sredstva, a neka su kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima. Kad se spominju kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima, prvenstveno se misli na sredstva Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske banke (WB).

Osim kreditnih institucija na području RH su dostupni i razni fondovi za jugoistočnu Europu od kojih izdvajamo Fond za zeleni rast Jugoistočne Europe (Green For Growth Fund).

Organizacije kao što su UNESCO ili Fond za kulturnu raznolikost (IFCD) financiraju projekte u kulturi. Razne agencije Ujedinjenih naroda financiraju različite tipove projekata (primjerice UNDP koji je provodio nacionalni projekt Sustavno gospodarenje energijom).

Nezaobilazne su i pomoći inozemnih vlada koje financiraju mnoga područja. Najaktivnije su Nizozemsko veleposlanstvo, Norveško veleposlanstvo, Finsko i Američko veleposlanstvo.

Page 124: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 807 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

120

8. POVEZNICE STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE MEDULIN ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA VIŠIH RAZINA

Općina Medulin je krenula u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. godine iako nedostaje niz prihvaćenih strateških dokumenata za planski period 2014-2020. godine. Strategija razvoja Istarske županije je u fazi nacrta. Istarska razvojna agencija kao koordinator izrade Strategije razvoja Istarske županije je objavilo da se kako bi se osigurala usklađenost trajanja županijskih razvojnih strategija sukladno članku 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (Narodne novine, broj 53/10), županijska razvojna strategija produljuje za vremensko razdoblje sukladno Strategiji regionalnog razvoja RH. U ovom dokumentu rađena je poveznica s nacrtom novog županijskog razvojnog dokumenta.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske nije izrađena.

Uzimajući u obzir gore navedeno poveznice su napravljene sa izrađenim strateškim dokumentima kao što je Europa 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast, Sporazum o partnerstvu 2014.-2020., Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, Strategija turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Strategija poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. godine te Program ruralnog razvoja 2014.-2020. godine.

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije definira korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Europska komisija je 30. listopada 2014. godine potvrdila Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Od toga je 8,377 milijarde eura namijenjeno za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj, te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, koji je Europska komisija odobrila 12. prosinca 2014. među prvih 50 od 205 zaprimljenih programa, Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura sredstava za ulaganje u rast i razvoj. Najveći iznos ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša (vodno-komunalna infrastruktura i zbrinjavanje otpada), prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim promjenama. Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje. Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj odnosno ili više od 1,94 milijarde eura bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Europska komisija usvojila je 18. prosinca 2014. i Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ između prvih 68 od 187 zaprimljenih prijedloga operativnih programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj OP-a „Učinkoviti ljudski potencijali“ je rast zapošljavanja i jačanje socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je vrijednost 1,582 milijarde eura, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Page 125: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

808 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

121

Tablica 17. Poveznica Strateškog razvojnog programa Općine Medulin i investicijski prioriteti EU 2014.-2020. OPERATIVNI PROGRAM PODRUČJA ULAGANJA POVEZNICA NA PRIORITETE 1.Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

jačanje istraživačke i inovacijske infrastrukture i kapaciteta

promicanje privatnih ulaganja u istraživanja i inovacije

jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija kroz razvoj poslijediplomskih ustanova, visokoškolskih ustanova

2.Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija

širenje pristupa širokopojasnim mrežama velikih brzina

razvoj proizvoda i usluga temeljenim na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

jačanje informacijskih i komunikacijskih aplikacija

povećanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

3.Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture

Promicanje poduzetništva razvoj i primjena novih poslovnih

modela podrška stvaranju i proširenju

kapaciteta za razvoj jačanje konkurentnosti MSP kroz

ulaganja u ljudske resurse

2.1. Razvoj održivog turizma 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva 2.3. Razvoj održive poljoprivrede

4.Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini CO2 u svim sektorima

Promicanje proizvodnje i distribucije OIE

Promicanje energetske učinkovitosti i primjeni OIE u poduzećima, javnom sektoru, javnoj infrastrukturi i kućanstvima

razvoj i primjena pametnih nisko i srednje naponskih distribucijskih sustava

promicanje strategija niskougljičnog razvoja

promicanje istraživanja, inovacija i usvajanja nisko-ugljičnih tehnologija

promicanje korištenja visokoefikasnih kogeneracijskih postrojenja

podrška prelasku na nisko-ugljično gospodarstvo

3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima

promicanje ulaganja kojima se smanjuju specifični rizici, uključujući otpornost na katastrofe

potpora prelasku na nisko-ugljično, klimatski otporno i održivo gospodarstvo

2.3. Razvoj održive poljoprivrede 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

6.Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

Ulaganja u sektor gospodarenja otpadom

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

Page 126: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 809 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

122

Ulaganja u sektor upravljanja vodama

zaštita, promicanje i obnova kulturnog i prirodnog naslijeđa

očuvanje i obnova bio raznolikosti akcije za poboljšanje urbanog

okoliša promicanje korištenja inovativnih

tehnologija u svrhu zaštite okoliša promicanje zelenog razvoja

3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

7.Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi

investicije u TEN-T mrežu razvoj okolišno prihvatljivih

transportnih sustava željeznički sustavi unutarnji plovni putovi, pomorska

plovidba, luke i multimodalna čvorišta

pametna distribucija plina i energije, sustava skladištenja i prijenosa

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

8.Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

razvoj poslovnih inkubatora, poticanje investiranja u samozapošljavanje

teritorijalna strategija za posebna područja, povećanje pristupačnosti i razvoj prirodnih i kulturnih resursa

lokalne razvojne inicijative promicanje zapošljavanja za

nezaposlene i neaktivne održivo uključivanje mladih samozapošljavanje, poduzetništvo

i pokretanje poslovanja ravnopravnost spolova

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene 2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva 2.1. Razvoj održivog turizma 2.3. Razvoj održive poljoprivrede 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

9.Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva

ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu

podrška obnavljanju zapuštenih urbanih i ruralnih zajednica i područja

socijalno poduzetništvo integracija marginaliziranih

zajednica suzbijanje diskriminacije povećanje dostupnosti

visokokvalitetnih usluga od općeg interesa – zdravstvo, socijalne usluge i sl

razvojne strategije lokalne zajednice

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture 1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

razvijanje obrazovne infrastrukture

prevencija ranog napuštanja obrazovanja

poboljšanje visokoškolskog obrazovanja

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Page 127: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

810 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

123

olakšavanje pristupa cjeloživotnom učenju

11.Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava

ulaganja u efikasnost javne uprave jačanje kapaciteta dionika na

području zapošljavanja, obrazovanja socijalne politike

jačanje kapaciteta institucija i efikasnosti javne uprave za korištenje kohezijskog fonda, ERDFa i ESF-a

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Tablica 18. Poveznice s Operativnim programima Tematski ciljevi Investicijski prioriteti Poveznica s

Prioritetima 01 - Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

1a - Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa

2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva 2.1. Razvoj održivog turizma

1b - Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu

02 - Poboljšanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija

2a - Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

2c - Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-upravu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje¬

03 - Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) i sektora za ribarstvo i akvakulturu (za EFPR)¬

3a - Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora

2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

3d - Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese

04 - Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima

4b - Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima

3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

4c - Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Page 128: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 811 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

124

4d - Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona

05 - Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima

5a - Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

2.3. Razvoj održive poljoprivrede 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE

5b - Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama

06 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa

6c - Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

1.1. Izgradnja i unapređenje komunalne i prometne infrastrukture 3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i OIE 3.2. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

6e - Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve 6ii - Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve 6iii - Zaštita i obnova bio raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i „zelenu“ infrastrukturu

07 - Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama

7a - Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

7b - Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta 7i - Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T 7ii - Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti 7iii - Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

09 - Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije

9a - Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koje pridonose nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, promicanjem i socijalne uključenost boljim pristupom socijalnim, kulturnim i rekreativnim uslugama te prijelazom s usluga javnih ustanova na one koje se pružaju u zajednici

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Page 129: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

812 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

125

9b – Pružanje potpore fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi zapuštenih zajednica na urbanim i ruralnim područjima

10 - Ulaganje u obrazovanje, izobrazbu i strukovno osposobljavanje te cjeloživotno učenje

10a – Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

Tablica 19. Poveznica sa strateškim ciljevima i prioritetima županijske strategije u izradi STRATEŠKI CILJEVI LSŽ-e PRIORITETI POVEZNICA NA

PRIORITETE LOKALNE STRATEGIJE

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti

1.1. Jačanje istraživanja i razvoja, primjene novih tehnologija i inovacija

2.1. Razvoj održivog turizma

2.2. Razvoj konkurentnog poduzetništva

2.3. Razvoj održive poljoprivrede

1.2. Unapređenje poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva

1.3. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života

2.1. Povećanje zapošljivosti i radna mobilnost

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene 2.2. Razvoj sustava obrazovanja i

prilagodba potrebama razvoja gospodarstva

2.3. Poboljšanje sustava zdravstva i socijalne skrbi te promocija zdravlja i socijalnog blagostanja

2.4. Razvoj sporta i rekreacije

2.5. Razvoj civilnog društva i društvenog poduzetništva

3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA

3.1. Povećanje energetske učinkovitosti (EnU), promocija obnovljivih izvora energije (OIE) i kogeneracija (CHP)

1.1. Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

3.1. Očuvanje prirodne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

3.2. Zaštita okoliša, OIE i energetska učinkovitost

3.2. Poboljšanje infrastrukturnih sustava

3.3. Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša

Page 130: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 813 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

126

3.4. Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem

3.3. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

3.5. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima i povećanje razine spremnosti za odgovor na krizne događaje

1. JAČANJE ISTARSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI

4.1. Razvoj kulture i kulturnih i kreativnih djelatnosti

3.3. Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

1.2. Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

4.2. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.3. Prezentacija i promocija istarskog identiteta

Page 131: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

814 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

127

9. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE

Akcijski plan definira proces provedbe prema slijedećim aktivnostima:

Radni tim odgovora za izradu, provedbu i praćenje provedbe Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020.

Predloženi razvojni projekti Kriteriji za ocjenjivanje projekata Pokazatelji uspješnosti provedbe Praćenje provedbe

9.1. Radni tim odgovora za izradu, provedbu i praćenje provedbe Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020.

Općina Medulin odredila je radni tim za izradu i provedbu Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. Ključnu ulogu ima Načelnik odnosno Općina Medulin i Općinsko vijeće. Oni sudjeluju u izradi strateškog razvojnog programa te ga usvajaju na Općinskom vijeću. Radni tim za izradu i provedbu u prvoj fazi organizira radionice, uključuje sve dionike, poziva na dostavu mišljenja i projekata te odgovara na upite dionika. Strateški razvojni program se izrađivao uz sudjelovanje tima i dionika uz stručnu metodološku pomoć poduzeća Sensum d.o.o. Usvajanjem na Općinskom vijeću Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. će postati službeni razvojni dokument Općine Medulin.

Praćenje provedbe Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje 2015. do 2020. godine može preuzeti isti radni tim koji je sudjelovao u izradi predmetnog programa. Ukoliko neki projekt zahtijeva dodatnu ekspertizu mogu se angažirati vanjski stručnjaci kao dodatna pomoć pri praćenju provedbe projekata. Glavne zadaće radnog tima su: upravlja bazom projekata, ocjenjuje projekte prema utvrđenim kriterijima, planira aktivnosti za buduće razdoblje, koordinira implementaciju svakog projekta te o tome izvještava Općinsko vijeće. Predložena struktura za provedbu strateškog programa je sljedeća:

1. Općinsko vijeće: Usvaja strateški dokument Usvaja godišnja izvješća

2. Načelnik: Donosi Odluke i Zaključke

3. Radni tim: Izrađuje strategiju Djeluje kao savjetodavno tijelo Prihvaća dokumentaciju – planove projekata, planove aktivnosti vezanih uz provedbu

mjera i projekata te godišnja izvješća 4. Upravni odjeli Općine Medulin:

Objavljuju Javne pozive za dostavu projektnih prijedloga, izrađuju i ažuriraju bazu projekata

Izrađuju akcijski plan za svaki projekt

Page 132: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 815 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

128

Planiraju provedbu projekata sukladno dostupnim financijskim sredstvima Izrađuju godišnje izvješće o provedbi strategije

9.2. Predloženi razvojni projekti

U nastavku se prikazuje tablica projekata sa šiframa projekta, nositeljem provedbe i potrebnim sredstava.

Tablica 20. Popis projekata Šifra Nositelj Projekt Procijenjeni iznos 2.3.2.3.2.-1 Agroprodukt d.o.o. Izgradnja vinogradarsko-vinarskog

pogona s prodajom vina i ugostiteljstvom –pripremom i konzumacijom hrane i pića

cca 25.000.000,00 HRK

1.1.1.1.4.-2 Agroprodukt d.o.o. Kružno raskrižje za pristup kompleksu Agroprodukta i kompleksu Campanož

-

2.1.2.1.1.-3 Agroprodukt d.o.o. Turistički punkt na stanciji Campanož

iznad 1.000.000,00 HRK

1.1.1.1.2.-4 Med eko servis d.o.o. Projekt obrazovanja i informiranja javnosti o odvojenom prikupljanju otpada za područje Općine Medulin

66.500,00 HRK

1.1.1.1.2.-5 Med eko servis d.o.o. Izgradnja reciklažnog dvorišta i izrada procjene o potrebi za izgradnju kompostane i sortirnice

1.200,000,00 HRK

1.1.1.1.2.-6 Med eko servis d.o.o. Pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada po modelu "OD VRATA DO VRATA"

736.000,00 HRK

2.1.2.1.1.-7 Arenaturist d.d. Apartmansko naselje Ai Pini 38.000.000,00 HRK 2.1.2.1.1.-8 Arenaturist d.d. Hotel Holiday 49.400.000,00 HRK 1.2.1.2.3. -9 Dječji vrtić Medulin Ostvarivanje ljetnih kampova za

djecu predškolske dobi -

1.2.1.2.3. -10 Dječji vrtić Medulin Obogaćivanje redovnih programa tzv. Montessori programom

80.000,00 HRK

2.1.2.1.1.-11 Trendprojekt d.o.o. Podizanje kategorizacije hotela 5.000.000,00 HRK 2.1.2.1.1.-12 Trendprojekt d.o.o. Modernizacija poliklinike za

dijalizu 2.000.000,00 HRK

1.2.1.2.1.-13 Adaptacija i nadogradnja zgrade Dkus Mendula

2.000.000,00 HRK

1.1.1.1.1.-14 Albanež d.o.o. Aglomeracija Medulin 28.400.000,00 HRK 1.1.1.1.1.-15 Albanež d.o.o. Aglomeracija Banjole 28.400.000,00 HRK 1.1.1.1.1.-16 Albanež d.o.o. Aglomeracija Premantura 14.200.000,00 HRK 1.1.1.1.3.-17 Javna ustanova

Kamenjak Adaptacija glavne prometnice i uvođenje alternativnog prijevoza na Kamenjaku

5.000.000,00 HRK

1.1.1.1.3.-18 Javna ustanova Kamenjak

Izgradnja parkirališta za posjetitelje izvan zaštićenog područja

2.000.000,00 HRK

3.1.3.1.1.-19 Javna ustanova Kamenjak

Izgradnja centra za posjetitelje i upravne zgrade Ustanove

3.500.000,00 HRK

Page 133: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

816 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

129

3.2.3.2.3.-20 Javna ustanova Kamenjak

Revitalizacija zapuštenih austrougarskih objekata kroz turizam

3.500.000,00 HRK

2.1.1.2.3.-21 OŠ dr. Mate Demarina Eko suveniri 1.000,00 HRK 3.1.3.1.2.-22 Uljara Nonno Bruno Se – Zanitel – 1 300.000,00 HRK 2.1.2.1.2.-23 Uljara Nonno Bruno Turizam u masliniku 400.000,00 HRK 2.1.2.1.2.-24 Uljara Nonno Bruno Turizam u uljari 1.2.1.2.4.-25 Općina Medulin Active park Medulin 150.000.000 HRK 1.2.1.2.1.-26 TZ Općine

Medulin/Općina Medulin

Arheološki park Vižula 30.000.000 – 45.000.000 HRK

3.2.3.2.3.-27 Općina Medulin Medulinske vjetrenjače 2.400.000 HRK 1.2.1.2.4.-28 Općina Medulin Izgradnja biciklističkih staza i

traka pored glavnih prometnica: - na relaciji Medulin - Pula

3.750.000 HRK

3.1.3.1.1.-29 Općina Medulin Uređenje plaža 1.000.000 HRK 1.1.1.1.3.-30 Općina Medulin Uređenje lučica 750.000 HRK 1.2.1.2.4.-31 Općina Medulin Zabavni centar Campanož-

Crispoland 150.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-32 Općina Medulin Uređenje medulinske rive – faza II 32.250.000 HRK 1.1.1.1.3.-33 Općina Medulin Uređenje medulinske rive - faza

III 15.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-34 Koncesija Izgradnja bova za privez u Vinkuranskoj vali

750.000 HRK

1.1.1.1.3.-35 Općina Medulin/Buža d.o.o.

Odmuljivanje luke Medulin 2.250.000 HRK

1.1.1.1.3.-36 Buža d.o.o. Izrada T-a u luci Medulin 1.200.000 HRK 1.1.1.1.1.-37 Općina Medulin Izgradnja komunalne

infrastrukture za turističke zone na području Općine Medulin

150.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-38 Općina Medulin Benzinska postaja na moru i kopnu

2.250.000 HRK

3.1.3.1.1.-39 Općina Medulin/JU Kamenjak

Projekt revitalizacije Park šume Soline Vinkuran – Pješčana Uvala

3.000.000 HRK

3.1.3.1.1.-40 Općina Medulin/JU Kamenjak

Projekt revitalizacije Gornjeg Kamenjaka

3.000.000 HRK

1.2.1.2.2.-41 Općina Medulin Implementacija i provođenje Lokalnog programa djelovanja za mlade 2014. – 2020

2.500.000 HRK*

1.2.1.2.2.-42 Općina Medulin Centar za mlade Općina Medulin 2.500.000 HRK* 1.1.1.1.4.-43 Općina Medulin Uvođenje energetski učinkovite

javne rasvjete 15.000.000 HRK

3.1.3.1.1.-44 Općina Medulin Izgradnja plaže za osobe s invaliditetom

900.000 HRK

3.1.3.1.1.-45 Općina Medulin Uređenje Medulinske lokve 5.625.000 HRK 1.2.1.2.1.-46 Općina Medulin Izložbeno-edukativni centar o

ribarstvu i ribarenju u Premanturi 750.000 HRK

3.2.3.2.3.-47 Općina Medulin/TZ Općine Medulin

Projekt Cave Romane 11.250.000 HRK

1.1.1.1.4.-48 Općina Medulin Uređenje i revitalizacija medulinske place

15.000.000 HRK

1.2.1.2.4.-49 Općina Medulin Uređenje Centra za sportove na vodi u Medulinu

11.250.000 HRK

3.1.3.1.1.-50 Općina Medulin Pješačka i biciklistička staza lungo mare Pomer - Medulin

2.250.000 HRK

1.2.1.2.4.-51 Općina Medulin Ski – lift Šćuza 1.125.000 HRK

Page 134: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 817 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

130

1.1.1.1.3.-52 Općina Medulin Uređenje rive u Pomeru 7.500.000 HRK 1.2.1.2.4.-53 Općina Medulin Izgradnja sportsko -rekreacijskog

centra Pomer 11.250.000 HRK

1.1.1.1.4.-54 Općina Medulin Uređenje tržnice u Premanturi 4.500.000 HRK 1.1.1.1.3./1.1.4.-55

Općina Medulin Uređenje stare prematurske jezgre

3.750.000 HRK

1.2.1.2.4.-56 Općina Medulin Izgradnja sportskog centra u Premanturi – II faza

3.750.000 HRK

1.2.1.2.4.-57 Općina Medulin Izgradnja biciklističke staze uz glavnu prometnicu Kamik - Premantura

3.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-58 Općina Medulin Izgradnja lučice Runke 2.250.000 HRK 3.2.3.2.3.-59 Općina Medulin Uređenje turnja u Premanturi 2.250.000 HRK 1.1.1.1.4.-60 Općina Medulin Besplatni pristup internetu u

Općini Medulin 225.000 HRK

1.1.1.1.3.-61 Općina Medulin Izgradnja sportske lučice u Kanaliću - Banjole

4.500.000 HRK

3.1.3.1.1.-62 Općina Medulin Izgradnja pješačke staze duž obale od Volma do Kaštanježa

11.250.000 HRK

1.2.1.2.1.-63 Općina Medulin Opremanje prostora za mlade i doma kulture Banjole

15.000.000 HRK

3.1.3.1.1.-64 Općina Medulin Uređenje pješačke staze Vinkuran – Pješčana uvala

15.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-65 Općina Medulin Sanacija lukobrana u Pješčanoj uvali

22.500.000 HRK

1.2.1.2.4.-66 Općina Medulin Izgradnja sportske dvorane u Pješčanoj uvali

11.250.000 HRK

1.1.1.1.4.-67 Općina Medulin Projekt proširenje groblja u Premanturi u tri faze izgradnje

1 faza 1.900.000, 2 faza 2.000.000, 3 faza 2.000.000 HRK

1.1.1.1.4.-68 Općina Medulin Projekt proširenja groblja u Medulinu

3.000.000 HRK

1.1.1.1.4.-69 Općina Medulin DVD dom faza 2 1.000.000 HRK 1.2.1.2.3.-70 Općina Medulin Izgradnja vrtića u Pomeru 6.000.000 HRK 1.2.1.2.2.-71 Općina Medulin Izgradnja doma za starije osobe u

Banjolama 20.000.000 HRK

1.1.1.1.4.-72 Općina Medulin, Općina Ližnjan, Općina Marčana i Općina Barban

Priprema projektne dokumentacije za FTTH u Općini Medulin, Ližnjan, Barban i Marčana

200.000 HRK

1.1.1.1.4.-73 Privatni investitor Izgradnja svjetlovodne telekomunikacijske mreže FTTH u Općini Medulin, Općini Ližnjan, Općini Barban i Općini Marčana

73.312.312 HRK

2.2.2.2.1.-74 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Banjole

10.000.000 HRK

2.2.2.2.1.-75 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u poslovnoj zoni Ševe

5.000.000 HRK

2.2.2.2.1.-76 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Medulin

2.000.000 HRK

2.2.2.2.1.-77 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Pećine

5.000.000 HRK

2.2.2.2.1.-78 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Pomer

2.000.000 HRK

2.2.2.2.1.-79 Općina Medulin Izgradnja poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Valbonaša

3.000.000 HRK

Page 135: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

818 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

131

1.1.1.1.4.-80 Općina Medulin Poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete ŽC 5179

600.000 HRK

3.1.3.1.2.-81 Općina Medulin Izrada projektne dokumentacije i provedba projekata energetske obnove javnih zgrada u vlasništvu Općine Medulin

2.000.000 HRK

1.1.1.1.4.-82 Općina Medulin Energetska obnova javne rasvjete u Medulinu, Banjolama, Pješčanoj uvali, Vinkuranu, Pomeru, Premanturi i Vintijanu

5.000.000 HRK

3.1.3.1.2.-83 Općina Medulin Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije

500.000 HRK

1.2.1.2.3.-84 Općina Medulin Projekt dogradnje OŠ Dr Mate Demarin u Medulinu i sportske dvorane kroz fazu I i II

1.2.1.2.3.-85 Općina Medulin Dogradnja vrtića u Vinkuranu 415.000 HRK 1.2.1.2.3.-86 Općina Medulin Uređenje vrtića u Premanturi 200.000 HRK 1.1.1.2.4.-87 Općina Medulin Sustav iznajmljivanja javnih bicikla

Bikeln Medulin I projekt 497.190 HRK

2.1.2.2.1.-88 Općina Medulin Poduzetnički inkubator Općine Medulin

2.000.000 HRK

1.1.1.1.3.-89 Općina Medulin Izgradnja istočne zaobilaznice u mjestu Medulin

5.200.000 HRK

1.1.1.1.3.-90 Općina Medulin Izgradnja male zaobilaznice u mjestu Medulin

5.200.000 HRK

1.1.1.1.3-91 Općina Medulin Izgradnja nerazvrstane ceste Vertikala Burle u mjestu Medulin

3.135.000 HRK

1.1.1.1.3-92 Općina Medulin Izgradnja sjeverne zaobilaznice u mjestu Medulin

4.050.000 HRK (bez izvlaštenja)

1.1.1.1.3-93 Općina Medulin Izgradnja nerazvrstanih cesta u Medulinu

1.1.1.1.3-94 Općina Medulin Izgradnja zaobilaznice Vinkuran 2.970.000 HRK (bez izvlaštenja)

1.1.1.1.3-95 Općina Medulin Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Vinkuran

1.1.1.1.3-96 Općina Medulin Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Banjole

Južna zaobilaznica – 3.240.000 HRK (bez izvlaštenja)

1.1.1.1.3-97 Općina Medulin Izgradnja nerazvrstanih cesta u mjestu Premantura

Južna zaobilaznica – 810.000 (bez izvlaštenja), Paredine – 1.350.000 (bez izvlaštenja) HRK

1.1.1.1.3-98 Općina Medulin Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta u Vintijanu

-

1.1.1.1.3-99 Općina Medulin Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta u Pješčanoj Uvali

-

1.1.1.1.3-100 Općina Medulin Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Pomeru

-

1.1.1.1.1-101 Vodovod Pula Izgradnja magistralnog cjevovoda Banjole-Vidikovac

8.500.000 HRK

1.1.1.1.1-102 Vodovod Pula Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu za naselje Mukalba i Sv. Petar

1.500.000 HRK

Page 136: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 819 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

132

1.1.1.1.1-103 Vodovod Pula Izgradnja vodovodne mreže za naselje Vintijan (novi dio prema Dolinki)

1.000.000 HRK

1.1.1.1.1-104 Vodovod Pula Izgradnja vodovodne mreže Banjole jug

2.000.000 HRK

1.1.1.1.1-105 Vodovod Pula Vodovodna mreža za naselje Premantura

2.000.000 HRK

1.2.1.2.2.-106 Općina Medulin Izgradnja doma za starije osobe u Medulinu

20.000.000 HRK

9.3. Kriteriji za ocjenjivanje projekata

Općina Medulin objavila je svim dionicima Poziv za prijavu projektnih ideja, a koji će biti sastavni dio Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Projektne ideje prijavila su komunalna društva u vlasništvu Općine Medulin, institucije, poduzetnici i ostali. Općina Medulin će trajno otvoriti Javni poziv za prikupljanje projekata koji mogu prijaviti fizičke i pravne osobe, a koji su od interesa za provođenje strateških ciljeva ovog strateškog razvojnog programa odnosno koji doprinose povećanju kvalitete života stanovništva na području Općine Medulin, koji unapređuju i razvijaju održivo gospodarstvo te doprinose održivom gospodarenju prirodnom i kulturnom baštinom. Projekti koji se prijavljuju mogu biti na razini ideje ili u bilo kojoj drugoj fazi gotovosti, ali njihova implementacija mora biti planirana do kraja 2020. godine.

Pristigle projektne ideje će se ocjenjivati temeljem sljedećih kriterija:

1. Relevantnost projektne ideje ocjenjuje se usklađenost projektne ideje sa strateškim ciljevima, prioritetima i

mjerama koje su definirane strateškim razvojnim programom 2. Status projektne dokumentacije

Ocjenjuje se pripremljenost projektne dokumentacije i pri tome razlikujemo projekte kod kojih imamo ulaganja u infrastrukturu i opremu te projekte koji nemaju takvih ulaganja tzv. meke projekte

3. Operativni i financijski kapaciteti prijavitelja Ocjenjuje se kapacitet prijavitelja odnosno njegova operativna sposobnost

(iskustvo u provedbi sličnih projekata usporedive vrijednosti) i financijski kapacitet za provedbu projekta (iznos vlastitih sredstava i mogućnost financiranja projekta)

4. Financijska i institucionalna održivost projekta Ocjenjuje se kako će se projekt nastaviti financirati po završetku projektnih

aktivnosti te tko će nastaviti rukovoditi projektom i na koji način 5. Horizontalna pitanja

Ocjenjuje se da li projekt doprinosi jednakim mogućnostima i zaštiti okoliša

Page 137: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

820 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

133

Tablica 21. Kriteriji ocjene projektnih ideja Kriterij Bodovna

skala Maksimalan broj bodova

1. Relevantnost projektne ideje 10 1.1. Važnost projektnog prijedloga u odnosu na strateške ciljeve 1-5 5 1.2. Projektni prijedlog se odnosi na više prioriteta - dva prioriteta - tri prioriteta - četiri i više prioriteta

2 3 5

5

2. Status projektne dokumentacije 10 2.1. „soft“ projekti - projektna ideja - sažetak projekta - projekt je razrađen i pripremljen za određeni Poziv

1 5

10

10

2.2. investicijski projekti - pripremljen je opis projekta i pribavljene su sve važeće dozvole - pripremljen je opis projekta i potrebna dokumentacija, a izdavanje dozvola je u tijeku - pripremljen je opis projekta, tehnička dokumentacija je u pripremi - projekt je u fazi ideje

10

7 5 3 1

10

3. Operativni i financijski kapaciteti prijavitelja 10 3.1. Podnositelj je proveo slične projekte usporedive vrijednosti - 1 projekt - 2 projekta - 3 projekta

2 3 5

5

3.2. Podnositelj sufinancira projekt u iznosu od - 0-10% -11-20% -21-30% -31-40% - 50% i više

1 2 3 4 5

5

4. Financijska i institucionalna održivost projekta 10 4.1. Podnositelj je naznačio i objasnio post projektno financiranje 1-5 5 4.2. Podnositelj je naznačio i objasnio institucijsku održivost projekta

1-5 5

5. Horizontalna pitanja 5 5.1. Podnositelj je pokazao poštivanje jednakih mogućnosti 1-2 2 5.2. Podnositelj je pokazao utjecaj projekta na pitanja zaštite okoliša

1-3 3

UKUPNO 45 bodova

Temeljem kriterija za ocjenjivanje projekti će se rangirati te će se kreirati lista prioritetnih projekata (35-45 bodova), lista projekata koje treba doraditi (20-34 boda) te projekti koji nisu usklađeni sa strateškim razvojnim programom (na relevantnosti su dobili manje od 5 bodova ili imaju ukupno manje od 20 bodova).

Page 138: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 821 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

134

9.4. Pokazatelji provedbe

Praćenjem pokazatelja provedbe (indikatora) prati se uspješnost provedbe strateškog razvojnog programa. Ciljne vrijednosti indikatora nije moguće definirati jer svi elementi nisu poznati, ali će se definirati indikatori bez ciljanih vrijednosti i to za svaki prioritet strateškog razvojnog programa zasebno, a kako je definirano u tablici ispod.

Tablica 22. Popis indikatora sukladno prioritetima strateškog razvojnog programa Prioriteti Pokazatelji Unapređenje komunalne i prometne infrastrukture

km novih i obnovljenih sustava javne odvodnje i vodoopskrbe broj stanovnika s mogućnošću pristupa brzom internetu broj kućanstava i gospodarskih subjekata priključenih na sustav

javne odvodnje i vodoopskrbe km izgrađenih i obnovljenih cesta km izgrađenih i obnovljenih protupožarnih putova broj novih vezova

Unapređenje društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

broj novih i obnovljenih objekata društvenog sektora površina izgrađene sportsko-rekreacijske infrastrukture broj programa u društvenim djelatnostima broj pripremljenih i provedenih projekata unapređivanja

zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga, broj sportskih i kulturnih programa; broj sudionika u programima i projektima; broj mladih i djece uključenih u programe i projekte; broj programa, inicijativa i projekata civilnog društva broj uključenih građana u organizacije civilnog društva broj osoba uključenih u programe cjeloživotnog učenja kapacitet odgojno-obrazovnih institucija

Razvoj održivog turizma broj noćenja i dolazaka prosječna duljina boravka dnevna potrošnja duljina trajanja turističke sezone broj poduzetnika koji se bave selektivnim oblicima turizma broj novih turističkih proizvoda površina novih turističkih smještaja, kategorija i vrsta

Razvoj konkurentnog poduzetništva

broj i vrsta poduzetničkih programa potpore broj programima obuhvaćenih poduzetnika financijska vrijednost programa; broj novih obrtnika broj novih poduzetnika broj tehnoloških i inovacijskih programa poduzetnika iznos ulaganja poduzetnika u kapitalne projekte broj i vrsta seminara i treninga za poduzetnike i broj poduzetnika

koji je sudjelovao broj novo stvorenih radnih mjesta površina poduzetničke infrastrukture u funkciji broj poduzetnika u poslovnim zonama financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika broj i veličina novih investicija broj izvozno orijentiranih poduzetnika

Page 139: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

822 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

135

Razvoj održive poljoprivrede hektari pod eko-proizvodnjom broj mladih poljoprivrednika broj novih malih poljoprivrednih gospodarstava broj novih nepoljoprivrednih djelatnosti broj investicija u fizičku imovinu visina investicija u fizičku imovinu broj i površina obnovljenih poljoprivrednih površina nakon

elementarnih nepogoda broj seminara, tečajeva, foruma, demonstracija i slično

organiziranih za poljoprivrednike te broj poljoprivrednika koji su ih pohađali

broj uvedenih sustava kvalitete visina investicija u sustave kvalitete broj novih ribara broj poduzetnika koji se bave preradom ribe broj morskih uzgajališta

Očuvanje prirodne baštine, zaštita okoliša, OIE i energetska efikasnost

broj zaštićenih područja broj održanih edukacija/radionica/seminara/tribina/foruma i sl. broj projekata koji se odnose na prezentaciju i interpretaciju

posebno vrijednih područja pokazatelji kakvoće sastavnica okoliša nove sunčeve elektrane (kWh) broj energetski certificiranih zgrada broj i površina zgrada koje su obnovljene na energetski učinkovit

način broj programa energetske učinkovitosti

Očuvanje kulturne baštine i stavljanje u funkciju razvoja

broj obnovljenih objekata kulturne baštine broj novo popisanih objekata kulturne/povijesne baštine broj popisane nematerijalne imovine

9.5. Praćenje provedbe

Provedba strateškog razvojnog programa pratit će se godišnjim izvješćima jer je to optimalan period u kojem se može vidjeti da li su projekti koji su prijavljeni za financiranje iz raznih fondova pozitivno ocjenjeni i da li je pokrenuta implementacija projekata što je pozitivan signal iako ne i u potpunosti završen projekt. Godišnje izvješće sadržavat će projekte koji su izvršeni te sve podatke o njima, a koji minimalno uključuju nositelja, izvor financiranja, visinu investicije, vrstu investicije te ostvarene rezultate. Isto tako u godišnjem izvješću će biti dan kratak pregled projekata koji su dobili financiranje i nalaze se u fazi implementacije.

Izvješća o napretku podnosit će Radni tim, a usvajat će ih Općinsko vijeće. Provedba će se mjeriti sukladno postavljenim pokazateljima u ovom dokumentu. Liste pokazatelja koje su postavljene mogu se dopuniti ili prilagoditi. Praćenje provedbe se obavlja kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe, a o rezultatima provedbe jednom godišnje izvješćuje se Općinsko vijeće.

Page 140: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

Strana 823 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

136

9.6. Komunikacija

Strateški razvojni dokument Općine Medulin nastao je promišljanjem svih zainteresiranih kako bi željeli da Općina Medulin izgleda u budućnosti. Iz zamišljenog budućeg stanja se promišljalo što se sve može ostvariti u promatranom razdoblju, a što bi bilo logičan i realan korak prema zamišljenom stanju.

Ciljevi koje su postavljeni u predmetnom razdoblju su postavljeni u odnosu na specifične prednosti i izazove s kojima se općina suočava ali i s obzirom na temeljna usmjerenja europske strategije razvoja, odnosno dokumenta Europa 2020 kojim se usklađuju sve nacionalne politike zemalja članica. Svoje su stavove, konkretne prijedloge o razvoju općine, stručno mišljenje, zakonske mogućnosti i uključenost tih tema u nacionalne tokove na više komunikacijskih kanala iznosili stanovnici, poduzetnici, stručnjaci iz različitih područja, predstavnici Općine i drugi zainteresirani za razvoj Općine.

Održane su tri radionice, više sastanka, konzultirano je stanovništvo i značajne institucije na području Općine koje su dostavile svoje projektne prijedloge te je temeljem svega iznesenog kreiran dokument.

Komunikacijska se strategija na taj je način aktivno provodila već tijekom same izrade dokumenta. Krajnji cilj komunikacijske strategije je održati visoku razinu informiranosti o provedbi ovog strateškog dokumenta, priopćiti informacije, podići svijest i razumijevanje važnosti provedbe razvojnog dokumenta te omogućiti pojedinim ciljnim skupinama razumijevanje ciljeva i svrhe. Isto tako, komunikacijska strategija pridonosi transparentnosti provođenja i mjerenja učinaka provođenja strategije te pomaže njezinim nositeljima, kao i krajnjim korisnicima da budu svjesni svoje uloge u razvoju Općine.

U svrhu ostvarivanja ciljeva komunikacija obuhvaća mjere koje će pridonijeti ispunjavanju osnovnih komunikacijskih ciljeva kao što su transparentnost provedbe i informiranost svih dionika o ostvarivanju ciljeva koji su zacrtani u strateškom dokumentu.

Informacije koje će se prezentirati će biti jednostavne, jasne i pristupačne te će se omogućiti dvosmjerna komunikacija. Većina informacija bit će prezentirana na službenim mrežnim stranicama općine, službenom glasilu te prema potrebi će se koristiti i drugi mediji i sredstva komunikacije (lokalna televizija i radio stanice, tisak, internetski portali i drugo. Od komunikacijskih alata koristit će se svi prikladni i dostupni alati koji osiguravaju informiranje te oni koji mogu biti katalizatori dvosmjerne komunikacije.

Praćenje i vrednovanje procesa komunikacije provodit će se kontinuirano analizom medijskih objava, praćenjem posjeta mrežnim stranicama Općine na kojima se objavljuju informacije i otvaraju dvosmjerni kanali komunikacije s ciljnim skupinama, praćenjem uključenosti ciljnih skupina u procese provedbe strategije.

Page 141: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu

824 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 2/2016.

Page 142: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu
Page 143: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu
Page 144: Dodatak Broj 2/2016medulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 688 Strana Broj: 22016. 1 Zaštita prava razvojnom programu