Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof page 1
Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof page 2
Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof page 3
Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof page 4

Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof

Embed Size (px)

Text of Doktor Honoris Causa Politechniki Ślą .Mierczykowi rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof

GOS AKADEMICKI 2/2014

AKTUALNOCI

8

Doktor Honoris Causa Politechniki lskiej14 lutego br. odbya si donio-sa dla JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicz-nej uroczysto wrczenia Dok-toratu Honoris Causa Politech-niki lskiej w Gliwicach. Oko-licznociow szarf symbol ho-norowego doktoratu naoy gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zyg-muntowi Mierczykowi JM Rek-tor Politechniki lskiej prof. dr hab. in. Andrzej Karbownik.

Senat Politechniki lskiej w Uchwale Nr XIV/121/13/14 uho-norowa prof. dr. hab. in. Zygmunta Mierczyka tytuem Doktora Honoris Causa Politechniki lskiej za wybit-ny wkad w rozwj nauki i gospodarki, w szczeglnoci w zakresie inynierii materiaw na rzecz optoelektroniki, promowanie i rozwijanie wsppra-cy naukowej i organizacyjnej w ob-szarze technologii bezpieczestwa i obronnoci oraz w uznaniu znaczce-go wkadu w rozwj nowych obszarw badawczych na Politechnice lskiej, a take za Jego otwarto, yczliwo i ch dzielenia si wiedz.

Nie bya to zwyka uroczysto nadania Doktoratu Honoris Causa, po-mimo i wypeniono wszelkie powin-noci wymagane prawem i zwyczajem. W auli Politechniki lskiej zebrao si wiele znamienitych osb: przedstawi-ciele wadz uczelni i rodowisk nauko-wych z caego kraju, Sztabu Generalne-go WP, przedstawiciele prezydenta RP i premiera, wojska i duchowiestwa, wadz samorzdowych i rzdowych, przedstawiciele firm oraz najblisza rodzina.

Wszyscy mwcy podkrelali, co te znalazo wyraz w uzasadnieniu honoro-wego doktoratu, jakim czowiekiem jest rektor-komendant naszej Alma Mater. Usyszelimy, e przez lata pracy nauko-wej i suby onierskiej, da si pozna i pozosta dobrym czowiekiem: szcze-rym, otwartym miym i wraliwym, a przy tym pracowitym i uczciwym.

Promotorem przewodu doktor-skiego o nadanie tytuu i godnoci doktora honoris causa gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zygmuntowi Mierczyko-wi by dziekan Wydziau Mechaniczne-go Technologicznego Politechniki l-skiej prof. dr hab. in. Arkadiusz Myk, a recenzentami: prof. dr hab. in. Janusz Kowal z Akademii Grniczo-Hutniczej

Fot.

Joan

na K

ulha

wik

Podczas uroczystoci gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk wygosi wykad okolicznociowy pt. "Tech-

nologie podwjnego zastosowania szans polskiej nauki i gospodarki"

Na uroczysto przybyo wielu dostojnych goci. Obecni byli rwnie czonkowie rodziny gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka

Dyplom potwierdzajcy nadanie tytuu Doktora Honoris Causa wrczy gen. bryg. prof. Zygmuntowi Mierczykowi rektor Politechniki lskiej w Gliwicach prof. Andrzej Karbownik

6

GOS AKADEMICKI 2/2014

AKTUALNOCI

9

w Krakowie oraz prof. dr hab. in. Wodzi-mierz Kurnik z Politechniki Warszawskiej. Opini przewodu doktorskiego zatwierdziy Senaty PW i AGH.

Z okazji wrczenia tytuu, okolicznocio-we pisma wystosowali: prezydent RP Broni-saw Komorowski, na uroczystoci reprezen-towany przez zastpc szefa Biura Bez-pieczestwa Narodowego dr. Zbignie-wa Wosowicza; prezes Rady Ministrw Donald Tusk, w imieniu ktrego gratulacje zoy pose dr Borys Budka oraz szef

Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysaw Gocu, ktrego reprezentowa zastpca szefa SG WP wiceadmira Waldemar Guszko.

Vivat Akademia! Vivant Professores! Vivat Genera Mierczyk! Tymi sowami zakoczy gratulacje przewodniczcy Konferencji Rek-torw Akademickich Szk Polskich rek-tor Uniwersytetu lskiego w Katowicach prof. dr hab. Wiesaw Bany, wzbudzajc tym oglny aplauz oraz oklaski na stojco dla rektora-komendanta WAT.

Najbardziej jednak zapady w pami ze-branym sowa wypowiedziane przez biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bp. dr. Jzefa Guzdka, ktry skonstatowa: () Maj oczy, ale nie widz, maj uszy, ale nie sysz. Rektor i Senat Politechniki lskiej dostrzegli Proroka XXI wieku, czowieka, ktry widzi wicej, widzi przyszo, z ktrej bdzie korzysta czowiek.

Wiesaw Grzegorzewski

Fot.

Joan

na K

ulha

wik

Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk w otoczeniu rektora Politechniki lskiej, promotora przewodu doktorskiego oraz obecnych na uroczystoci rektorw wielu polskich uczelni cywilnych i wojskowych

Biskup polowy WP ks. bp dr Jzef Guzdek w swoim wystapieniu podkrela, e rektor-komendant WAT jest niekwestionowanym wzorem do naladowa-nia dla kolejnych, zwaszcza modych pokole naukowcw

Vivat Akademia! Vivant Professores! Vivat Genera Mierczyk! gratulo-wa rektorowi-komendantowi WAT przewodniczcy Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich, rektor Uniwersytetu l-skiego w Katowicach prof. dr hab. Wiesaw Bany

7

GOS AKADEMICKI 2/2014

AKTUALNOCI

10

Fot.

Joan

na K

ulha

wik

Laudacjaz okazji nadania gen. bryg. prof. Zygmuntowi Mierczykowi

godnoci Doktora Honoris Causa Politechniki lskiejwygoszona przez prof. Arkadiusza Myka

Magnificencjo Rektorze,Wysoki Senacie,Dostojny Doktorze Honorowy,Szanowni Pastwo!

Przypad mi w udziale ogromny zaszczyt, honor i przyjemno penienia funkcji pro-motora wniosku o nadanie Godnoci Dok-tora Honoris Causa Politechniki lskiej gen. bryg. prof. dr. hab. in. Zygmuntowi Mier-czykowi. Jestem bardzo wzruszony moli-woci wygoszenia laudacji i przedstawie-nia sylwetki tego wielce zasuonego dla naszego kraju oficera Si Zbrojnych Rze-czypospolitej Polskiej, a jednoczenie wy-bitnego naukowca, nauczyciela akademic-kiego i menadera nauki. Osoby o wzoro-wej postawie etycznej, cieszcej si ogrom-nym autorytetem w rodowisku naukowym w kraju i za granic, pracowitej, odpo-

wiedzialnej i lojalnej, o duej skromnoci i bardzo wysokiej kulturze osobistej, na-lecej do grona najwybitniejszych postaci nauki polskiej w obszarze bada z zakresu

fizyki i inynierii mate-riaowej dla optoelek-troniki, w tym techniki laserowej oraz bada na rzecz obronnoci i bezpieczestwa kraju.

Profesor Zygmunt Mierczyk urodzi si na Grnym lsku w Katowicach. Uko-czy studia na kierun-ku fizyka technicz-na na Wydziale Che-mii i Fizyki Technicz-nej Wojskowej Aka-demii Technicznej w Warszawie. Ju w czasie studiw dwu-krotnie otrzyma na-grod specjaln sekre-tarza naukowego Pol-skiej Akademii Nauk w zakresie fizyki. Pra-c naukowo-dydaktycz-n rozpocz w 1983 r., po odbyciu uprzed-nio rocznej praktyki w jednostce wojskowej. W Wojskowej Akade-mii Technicznej prze-szed kolejno wszyst-kie szczeble kariery naukowej: poczwszy od inyniera, asysten-

ta, adiunkta, kierownika Zakadu Techni-ki Laserowej, a do komendanta Instytutu Optoelektroniki WAT, komendanta Wydzia-u Techniki Wojskowej WAT, a od 2005 do 2008 r. zastpcy komendanta-rektora Woj-skowej Akademii Technicznej. Stopie dok-tora nauk technicznych uzyska w dyscypli-nie elektronika o specjalnoci elektronika kwantowa, a stopie doktora habilitowa-nego w dyscyplinie inynieria materiaowa, specjalno materiay optoelektroniczne. W 2009 r. uzyska tytu profesora w dzie-dzinie nauk technicznych.

Profesor Zygmunt Mierczyk jest wybit-nym specjalist w zakresie nowoczesnych

technologii systemw uzbrojenia. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdroeniowe w obszarze inynierii materiaowej, kon-strukcji i technologii laserw oraz elemen-tw i zespow optoelektronicznych stoso-wanych w systemach wojskowej techniki la-serowej oraz w urzdzeniach dla przemysu, medycyny i ochrony rodowiska. Prowadzi badania z zakresu inynierii biomedycznej, ktrych wynikiem byo opracowanie urz-dze medycznych do diagnostyki i terapii chorb nowotworowych metod fotody-namiczn, zastosowanych ju w wielu kra-jowych klinikach.

Dorobek naukowo-dydaktyczny Pro-fesora obejmuje 8 monografii, ponad 200 publikacji naukowych, w tym 47 w czasopi-smach notowanych na Master Journal List oraz ponad 360 referatw i komunikatw prezentowanych na krajowych i zagranicz-nych konferencjach naukowo-technicznych. Jest wspautorem 10 patentw i ponad 30 wdroonych technologii i urzdze opto-elektronicznych oraz laureatem wielu na-grd i wyrnie wojskowych i cywilnych, w tym 33 medali na wiatowych Wystawach Wynalazkw i Innowacji (Bruksela, Gene-wa, Londyn, Moskwa, Norymberga, Osaka, Pekin, Pittsburg, Seul i inne), Komando-rii Krzya Wynalazczoci Stowarzyszenia Wynalazcw Belgijskich, nagrody magazy-nu onierz Polski Buzdygan97, nagrody Polski Produkt Przyszoci (2002), tytuu Wynalazcy Wojska Polskiego (2002), me-dalu im. T. Sendzimira (2005) oraz nagrody Polskie Godo Promocyjne TERAZ POL-SKA (2008). W 2004 r. zosta wyrniony wpisem do Ksigi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.

Profesor Zygmunt Mierczyk posiada znaczce osignicia naukowe dotyczce zastosowa gwnie technologii optoelek-tronicznych na rzecz obronnoci i bezpie-czestwa oraz na rzecz gospodarki cywilnej. By kierownikiem i inicjatorem wielu prac badawczych, ktrych wyniki zostay zasto-sowane m.in. w krajowym i zagranicznym przemyle obronnym, ale take grniczym, ochronie rodowiska i medycynie. Na pod-krelenie zasuguje dziaalno organizacyjna, dydaktyczna i publikacyjna w zakresie popu-laryzacji nauki. Jest wietnym dydak