DOKUMENTACIJA O NABAVI - vpz-hr.s3-eu-west vpz-hr.s3-eu-west-1. računalni program mora biti potpuno funkcionalan, u trajnom vlasništvu Virovitičko-podravske županije i bez ograničenja korištenja

Embed Size (px)

Text of DOKUMENTACIJA O NABAVI - vpz-hr.s3-eu-west vpz-hr.s3-eu-west-1. računalni program mora biti...

 • VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  DOKUMENTACIJA O NABAVI OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

  Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska i

  Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli

  Predmet nabave je podijeljen na grupe

  EV: 05/17-VV

  Virovitica, kolovoz 2017.

 • 1

  SADRAJ

  1. OPI PODACI ....................................................................................................................................... 2

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE ........................................................................................................ 3

  3. OSNOVE ZA ISKLJUENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ........................................................... 4

  4. UVJETI SPOSOBNOSTI ....................................................................................................................... 7

  5. PODACI O PONUDI ............................................................................................................................ 16

  6. OSTALE ODREDBE ........................................................................................................................... 18

  7. Prilog 1 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sluaj povrede ugovornih obveza ................................................................................................................................ 23

  8. Prilog 3 - Prijedlog Ugovora - grupa 1 ................................................................................................ 24

  9. Prilog 4 - Prijedlog Ugovora - grupa 2 ................................................................................................ 29

  10. Prilog 5 - Kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude 11. Prilog 6 - Projektni zadatak 12. Prilog 7 - Trokovnik 7.1. Trokovnik 1 - Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska 7.2. Trokovnik 2 - Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli 13. Prilog 8 - ESPD obrazac 14. Prilog 9 - Ovlatenje za zastupanje na javnom otvaranju ponuda

  Napomena: Trokovnici, Projektni zadatak, Kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude i ESPD obrazac zaseban su prilog ovoj Dokumentaciji o nabavi te se prilau u odvojenim dokumentima. Na isti nain Naruitelj prilae Ovlatenje za zastupanje na javnom otvaranju ponuda.

 • 2

  1. OPI PODACI

  1.1 Naziv i sjedite naruitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektronike pote Naziv: VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA Sjedite i adresa: Trg Ljudevita Pataia 1, 33000 Virovitica Matini broj: 2585324 OIB: 93362201007 tel: 033/638-100, fax: 033/722-465 web: www.vpz.hr e-pota: ured.zupana@vpz.hr 1.2 Osoba ili sluba zaduena za kontakt

  Jasna Abramovi, dipl. iur., proelnica Ureda upana, Virovitiko-podravska upanija, tel: 033/638-100, fax: 033/722-465, e-mail: jasna.abramovic@vpz.hr

  Hrvoje Dragievi, struni suradnik u Odjelu za infrastrukturu i energetiku, VIDRA-Agencija za reginalni razvoj Virovitiko-podravske upanije, tel: 033/638-269, fax: 033/722-060, hrvoje.dragicevic@ravidra.hr

  Na temelju lanka 59. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 u daljnjem tekstu ZJN 2016) komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektronikim sredstvima komunikacije. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeu naruitelja i gospodarskih subjekata mora biti na hrvatskom jeziku, stoga sva pismena koja se dostavljaju naruitelju moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako to nisu, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik, pri emu se ne zahtijeva prijevod ovlatenog prevoditelja. Dodatne informacije i objanjenja dokumentacije o nabavi

  Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objanjenja i izmjene vezane za dokumentaciju o nabavi, a naruitelj je duan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navoenja podataka o podnositelju zahtjeva.

  Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno (ako je dostavljen naruitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem istie rok za dostavu ponuda) naruitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom estog dana prije dana u kojem istie rok za dostavu ponuda.

  1.3 Evidencijski broj nabave

  05/17-VV

  1.4 Popis gospodarskih subjekata s kojima je naruitelj u sukobu interesa

  Nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naruitelja definirani lankom 76. stavak 2. ZJN 2016 ili povezane osobe predstavnika naruitelja definirane lankom 77. ZJN 2016 u sukobu interesa sukladno lanku 75. i 76. istog Zakona.

  1.5 Vrsta postupka javne nabave

  Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

  1.6 Procijenjena vrijednost nabave

  Procijenjena vrijednost nabave je 5.063.200,00 HRK (bez PDV-a) i to po grupama predmeta nabave: - grupa 1: 4.904.000,00 HRK (bez PDV-a), - grupa 2: 159.200,00 HRK (bez PDV-a).

  1.7 Vrsta ugovora o javnoj nabavi

  Ugovori o javnoj nabavi usluga.

  1.8 Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

  Sklapaju se ugovori o javnoj nabavi.

  http://www.vpz.hr/mailto:ured.zupana@vpz.hrmailto:jasna.abramovic@vpz.hrmailto:hrvoje.dragicevic@ravidra.hr

 • 3

  1.9 Navod provodi li se elektronika draba

  Elektronika draba se ne provodi.

  1.10 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  Temeljem lanka 198. stavka 3. ZJN 2016 Naruitelj je Nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadri osnovne elemente dokumentacije o nabavi, opis predmeta nabave, projektni zadatak, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od __ do __ 2017. godine, javnom objavom na svojim internetskim stranicama http://www.vpz.hr. Izvjee o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaenim i neprihvaenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je na internetskim stranicama Naruitelja.

  2. PODACI O PREDMETU NABAVE

  2.1 Opis predmeta nabave

  Nabava usluge izrade prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska i Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli, a sve sukladno Projektnom zadatku - Tehnikim specifikacijama i Trokovnicima koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

  Raunalni program kao podloga za izradu Master plana Usluga izrade Master plana vezana je uz nabavu odgovarajueg raunalnog programa koji je podloga za izradu multimodalnog prometnog modela i edukacijom slubenika projektnih upanija za rad s raunalnim programom za izradu multimodalnog prometnog modela. Navedeni raunalni program mora biti potpuno funkcionalan, u trajnom vlasnitvu Virovitiko-podravske upanije i bez ogranienja koritenja. Navedeni raunalni program mora biti kompatibilan s raunalnim programom nacionalnog prometnog modela. Nacionalni prometni model izraen je u PTV Visum raunalnom programu, stoga se trai da gospodarski subjekt ponudi uslugu izrade Master plana u PTV Visum raunalnom programu ili jednakovrijednom.

  2.2 CPV

  71000000-8 Arhitektonske usluge, inenjerske usluge i integrirane inenjerske usluge, prostorno planiranje i usluge krajobraznog inenjeringa, srodne znanstvene i tehnike savjetodavne usluge, usluge tehnikog ispitivanja i analize

  2.3 Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe

  Predmet nabave podijeljen je u sljedee grupe: Grupa 1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska Grupa 2. Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli Gospodarski subjekt moe ponudu dostaviti za jednu, nekoliko ili za sve grupe. Za svaku grupu dostavlja se posebna ponuda. Gospodarski subjekt za svaku grupu moe dostaviti samo jednu ponudu.

  2.4 Koliina predmeta nabave (tona koliina, okvirna koliina stavke ili procijenjeni udio)

  Tona koliina nabave specificirana je u Trokovnicima i Projektonom zadatku Tehnikim specifikacijama iz Priloga 6. Dokumentacije o nabavi.

  2.5 Tehnike specifikacije

  Tehnike specifikacije su specificirane u Projektnom zadatku Prilog 6. Dokumentacije o nabavi koje ine njen sastavni dio.

  2.6 Trokovnik

  Trokovnici su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Trokovnici za svaku grupu predmetne nabave nalaze se kao prilog ove Dokumentacije:

  - Prilog 7.1. - Trokovnik 1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istona Hrvatska - Prilog 7.2. - Trokovnik 2. Izrada Strateke procjene utjecaja (plana/programa) na okoli

  http://www.vpz.hr/

 • 4

  Ponuditelj mora ispuniti sve listove i sve traene stavke Trokovnika. Ukoliko ponuditelj ne upie sve traene podatke, naruitelj e odbiti njegovu ponudu.

  Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti: U Trokovniku je za proizvode kojima uz navoenje tipa stoji dodatak ili jednakovrijedno gospodarski subjekt slobodan ponuditi drugi jednakovrijedan proizvod i u tom sluaju mora na za to predvienim mjestima u Trokovniku pojedine grupe predmeta nabave prema odgovarajuim stavkama navesti podatke o tipu odgovarajueg proizvoda koji nudi. Uvjet je da jednakovrijedan proizvod koji gospodarski subjekt nudi mora po svim karakteristikama odgovarati propisanom u Trokovniku, a za to gospodarski subjekt mora dostaviti dokaz, odnosno obvezan je dokazati jednakovrijednost ponuenog proizvoda. Kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehniku dokumentaciju o proizvodu iz koje je mogua i vidljiva usporedba te nedvojbena

Recommended

View more >