of 4 /4
DOPLNĚK KE SKRIPTŮM PRO ZIMNÍ PITEVNU 1. Osteofasciální prostory končetin (oddíly; compatrmenta) Vazivové povázky (fasciae) neobalují pouze jednotlivé svaly, ale také jejich skupiny a jako povrchové fascie povrch každé části těla. Od povrchové fascie na končetinách (fasciae membrorum) odstupují do hloubky osteofasciální mezisvalové přepážky (septa intermuscularia), která propojují povrchovou fascii s okosticí kosti. Osteofasciální septa spolu s povrchovou fascií pak ohraničují osteofasciální prostory (oddíly; compartimenta). Osteofasciálními prostory se dobře šíří některé patologické procesy (např. záněty). Na druhé straně septa mezi nimi zabraňují šíření těchto procesů mezi sousedními kompartmenty, nicméně vytvářejí morfologický podklad pro vznik kompartment syndromu (viz níže). Z tohoto důvodu je znalost osteofasciálních prostorů pro klinickou praxi nutná. 1.1 Osteofasciální prostory (oddíly) horní končetiny Na paži rozeznáváme 2 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM BRACHII ANTERIUS (PŘEDNÍ PAŽNÍ ODDÍL) a COMPARTIMENTUM BRACHII POSTERIUS (ZADNÍ PAŽNÍ ODDÍL). Jsou ohraničeny povrchovou fascií (fascia brachii) a navzájem od sebe odděleny pomocí septum intermusculare brachii mediale et laterale – v místě jejich odstupů z povrchové fascie je vytvořen sulcus bicipitalis medialis et lateralis. Jednotlivé prostory obsahují přední a zadní skupinu svalů paže. Na předloktí se nacházejí 3 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM ANTEBRACHII ANTERIUS (PŘEDNÍ PŘEDLOKETNÍ ODDÍL), rozdělené ještě na povrchovou a hlubokou část, COMPARTIMENTUM ANTEBRACHII POSTERIUS (ZADNÍ PŘEDLOKETNÍ ODDÍL) a třetí prostor tvoří jeho PARS LATERALIS (BOČNÍ ČÁST). Povrchová fascie (fascia antebrachii) na předloktí splývá s okosticí dorzálního okraje ulny. Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny pomocí membrana interossea antebrachii a dvojicí přepážek odstupujících od radia – septum intermusculare antebrachii anterius et posterius (přední a zadní mezisvalová předloketní přepážka). Přední kompartment obsahuje ventrální skupinu svalů předloktí, zadní kompartment dorzální skupinu svalů předloktí, jeho laterální část pak laterální skupinu svalů předloktí.

DOPLNĚK KE SKRIPTŮM PRO ZIMNÍ PITEVNUanatomie.lf3.cuni.cz/Anatomie_koncetin_pro_zimni_pitevnu...– v místě jejich odstupů z povrchové fascie je vytvořen sulcus bicipitalis

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOPLNĚK KE SKRIPTŮM PRO ZIMNÍ...

 • DOPLNĚK KE SKRIPTŮM PRO ZIMNÍ PITEVNU

  1. Osteofasciální prostory končetin (oddíly; compatrmenta)

  Vazivové povázky (fasciae) neobalují pouze jednotlivé svaly, ale také jejich skupiny a jako povrchové fascie povrch každé části těla. Od povrchové fascie na končetinách (fasciae membrorum) odstupují do hloubky osteofasciální mezisvalové přepážky (septa intermuscularia), která propojují povrchovou fascii s okosticí kosti. Osteofasciální septa spolu s povrchovou fascií pak ohraničují osteofasciální prostory (oddíly; compartimenta). Osteofasciálními prostory se dobře šíří některé patologické procesy (např. záněty). Na druhé straně septa mezi nimi zabraňují šíření těchto procesů mezi sousedními kompartmenty, nicméně vytvářejí morfologický podklad pro vznik kompartment syndromu (viz níže). Z tohoto důvodu je znalost osteofasciálních prostorů pro klinickou praxi nutná. 1.1 Osteofasciální prostory (oddíly) horní končetiny

  Na paži rozeznáváme 2 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM BRACHII ANTERIUS (PŘEDNÍ PAŽNÍ

  ODDÍL) a COMPARTIMENTUM BRACHII POSTERIUS (ZADNÍ PAŽNÍ ODDÍL). Jsou ohraničeny povrchovou fascií (fascia brachii) a navzájem od sebe odděleny pomocí septum intermusculare brachii mediale et laterale – v místě jejich odstupů z povrchové fascie je vytvořen sulcus bicipitalis medialis et lateralis. Jednotlivé prostory obsahují přední a zadní skupinu svalů paže.

  Na předloktí se nacházejí 3 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM ANTEBRACHII ANTERIUS

  (PŘEDNÍ PŘEDLOKETNÍ ODDÍL), rozdělené ještě na povrchovou a hlubokou část, COMPARTIMENTUM ANTEBRACHII POSTERIUS (ZADNÍ PŘEDLOKETNÍ ODDÍL) a třetí prostor tvoří jeho PARS LATERALIS (BOČNÍ ČÁST). Povrchová fascie (fascia antebrachii) na předloktí splývá s okosticí dorzálního okraje ulny. Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny pomocí membrana interossea antebrachii a dvojicí přepážek odstupujících od radia – septum intermusculare antebrachii anterius et posterius (přední a zadní mezisvalová předloketní přepážka). Přední kompartment obsahuje ventrální skupinu svalů předloktí, zadní kompartment dorzální skupinu svalů předloktí, jeho laterální část pak laterální skupinu svalů předloktí.

 • Na ruce jsou vytvořeny 3 prostory v dlani (SPATIUM PALMARE RADIALE, SPATIUM PALMARE MEDIUM

  a SPATIUM PALMARE ULNARE), které doplňují ještě hlouběji uložená SPATIA INTERMETACARPALIA. Povrchová fascie ruky má dvě části. Na dorzální straně je to fascia dorsalis manus superficialis, na kterou v hloubce navazuje fascia dorsalis manus intertendinea (zaujímá do sebe šlachy natahovačů na hřbetu ruky) a fascia dorsalis manus interossea (spojuje dorzální plochy metakarpů – ohraničuje spatia intermetacarpalia dorzálně). Na ventrální straně ruky kryje fascia palmaris superficialis thenarový a hypothenarový val a je spojena s okosticí 1. a 5. metakarpu. Od ní odstupují do hloubky dvě vazivové přepážky – septum radiale (na 3. metakarp) a septum ulnare (na 5. metakarp). V hloubce na přepážky navazuje fascia palmaris interossea, jež na ventrální straně odděluje spatia intermetacarpalia od ostatních oddílů – spatium palmare radiale, mediu et ulnare.

  Spatium palmare radiale obsahuje svaly thenaru a šlachu m. flexor pollicis longus, který inervačně svaly rozděluje, spatium palmare medium obsahuje šlachy flexorů prstů spolu s mm. lumbricales, a spatium palmare ulnare svaly hypothenaru.

  Zvláštností spatium palmare medium je jeho propojení s canalis carpi, kudy se mohou snadno šířit záněty proximálně až na předloktí do Paronova prostoru – ostatní osteofasciální prostory ruky jsou uzavřené. 1.2 Osteofasciální prostory (oddíly) dolní končetiny

  V oblasti stehna rozlišujeme 3 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM FEMORIS ANTERIUS

  (PŘEDNÍ STEHENNÍ ODDÍL), COMPARTIMENTUM FEMORIS POSTERIUS (ZADNÍ STEHENNÍ ODDÍL) a COMPARTIMENTUM FEMORIS MEDIALE (PŘÍSTŘEDNÍ STEHENNÍ ODDÍL). Povrchovou fascií je fascia lata (stehenní povázka), od které odstupuje septum intermusculare femoris laterale (odděluje od sebe přední a zadní kompartment) a septum intermusculare femoris mediale (odděluje od sebe přední a mediální kompartment) ke stehenní kosti (na labia lineae asperae) Další druhotné přepážky vznikly splynutím fascií sousedních svalových skupin, která oddělují mediální kompartment od zbylých dvou. Přední kompartment obsahuje ventrální skupinu svalů stehna (kromě m. sartorius, který je samostatně zavzatý ve fascia lata), zadní kompartment dorzální skupinu svalů stehna a mediální kompartment adduktory stehna (mediální skupinu svalů stehna).

 • Také na bérci se nacházejí 3 osteofasciální prostory – COMPARTIMENTUM CRURIS ANTERIUS (PŘEDNÍ

  BÉRCOVÝ ODDÍL), COMPARTIMENTUM CRURIS POSTERIUS (ZADNÍ BÉRCOVÝ ODDÍL), rozdělený na povrchovou a hlubokou část (PARS SUPERFICILAIS ET PROFUNDA) a COMPARTIMENTUM CRURIS LATERALE (BOČNÍ BÉRCOVÝ ODDÍL),. Povrchová fascie (fascia cruris) je připojena k přednímu okraji a mediální ploše holenní kosti. Jednotlivé kompartmenty jsou od sebe odděleny pomocí membrana interossea cruris a dvojicí přepážek odstupujících od lýtkové kosti k povrchové fascia cruris – septum intermusculare cruris anterius et posterius. Přední kompartment obsahuje přední skupinu svalů bérce, zadní kompartment zadní skupinu svalů bérce (povrchová část m. gastrocnemius a hluboká část m. soleus) a laterální kompartment mm. fibulares.

  Na noze jsou, podobně jako na ruce, vytvořeny 3 osteofasciální prostory na chodidle (SPATIUM PLANTARE

  LATERALE, SPATIUM PLANTARE MEDIUM a SPATIUM PLANTARE MEDIALE) doplněné o SPATIA INTERMETATARSALIA. Povrchová povázka nohy má dva listy – na povrchu uloženou fascia dorsalis pedis superficialis a hlouběji umístěnou fascia dorsalis pedis interossea (kryje dorzálně spatia intermetatarsalia). Mezi listy fascia dorsalis pedis jsou umístěny šlachy a svaly hřbetu nohy. Také fascie chodidla jsou dvě – povrchová fascia plantaris superficialis (upravená podobně jako na ruce) a fascia plantaris interossea (kryje spatia intermetatarsalia plantárně). Od fascia plantaris superficialis odstupuje septum intermusculare mediale (na 1. metatarz) a septum intermusculare laterale (na 5. metatarz). Tyto přepážky rozdělují prostor mezi fascia plantaris superficialis et interossea na spatium plantare laterale, medium et mediale.

  Uvnitř spatium plantare mediale se nacházejí svaly palce nohy (mimo caput transversum m. abductoris hallucis). Ve spatium plantare medium nalezneme m. flexor digitorum brevis, šlachy m. flexor digitorum longus, spolu s mm. lumbricales, šlachu m. flexor hallucis longus, m. quadratus plantae a caput transversum m. abductoris hallucis. Spatium plantare laterale obsahuje svaly malíčku. 1.3 Kompartment syndrom

  Kompartment syndrom je zvláštním typem poškození svalu. Objevuje se v prvních hodinách po poranění svalu nebo zlomeninách dlouhých kostí v oblasti bérce, ale také předloktí, stehna nebo paže. Podstatou je zvýšení tlaku v osteofasciálním prostoru – většinou v důsledku intramuskulárního krvácení nebo otoku. To vede k utlačení cév a ischémii svalové tkáně s možnou nekrózou. Ta je největší komplikací kompartment syndromu, která může mít důsledky pro funkci svalu, osud končetiny, ale i celkový stav pacienta. Léčba kompartment syndromu je většinou chirurgická. Představuje ji tzv. fasciotomie (nebo také dermatofasciotomie) – proříznutí fascie (spolu s kůží) za účelem snížení tlaku v osteofasciálním prostoru.

 • Neinvazivní léčba většinou není dostatečně účinná a používá se zřídka. Podrobnější popis problematiky kompartment syndromu je nad rámec těchto skript.

  2. Canalis fibularis

  Je štěrbina mezi m. fibularis longus (laterálně) a lýtkovou kostí (mediálně). Prochází jím n. fibularis communis. V canalis fibularis může dojít k utlačení nervu a vzniku úžinového syndromu. 3. Trigonum Kageri

  Jako trigonum Kageri (Kagerův trojúhelník) se označuje prostor, který vyplňuje Kagerův tukový polštář. Je ohraničen pomocí úponové šlachy m. flexor hallucis longus (ventrálně), tendo calcaneus (dorzálně) a patní kostí (kaudálně). Do této tukové tkáně také zasahuje pouzdro art. talocruralis a bursa tendinis calcanei (viz schéma). Kagerův tukový polštář má význam především pro radiologickou diagnostiku. Velké množství patologických jevů v okolí Kagerova tukového polštáře (např. ruptura tendo calcanei aj.) se projeví změnou denzity („průsvitnosti“) v trigonum Kageri na bočním RTG snímku.