Dopravní prostředky

 • View
  29

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dopravn prostedky. Pro nezatracovat eleznin dopravn prostedky? zpracoval Filip tajner neoznaen foto Filip tajner. Strun popis prezentace. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Dopravn prostedkyPro nezatracovat eleznin dopravn prostedky?

  zpracoval Filip tajnerneoznaen foto Filip tajner

 • Strun popis prezentaceNpln cel prezentace je vysvtlen nzoru, pro prv v souasn dob je sprvn upednostovat ve vhodnch ppadech eleznin dopravn prostedky ped silninmi.

 • Pro eleznice?eleznice ji tetm stoletm tvo u ns vznamnou roli v oblasti dopravy. Vlak je v rozmru cel esk republiky pirozenm dopravnm prostedkem snad vtiny z ns.

  Nae zem m vhodn geografick podmnky pro trasovn jakchkoliv kategori trat, o em obecn vypovd nae pomrn velk hustota eleznin st.

  Z toho plyne, e esk republika m vborn podmnky pro podporu elezninch dopravnch prostedk, nae sama eleznice me nabdnout nemal mnostv pednost oproti silninm dopravnm prostedkm.

  eleznin dopravn prostedky mohou bt perspektivnm, efektivnm a v rmci irok veejnosti i oblbenm druhem dopravy, co dokazuje situace ve vysplch sttech Evropy.

 • V em me bt eleznice lep? Cestovn vlakem m jist pednosti, kterch si nesmme nevmat. Jakoto hlavn a obecn vhody elezninch dopravnch prostedk mohu zmnit, e jsou vrmci monost ekologick, pohodln a i relativn bezpen.

  Z aktuln situace v oblasti elezninho cestovn a z tchto tech konkrtnch bod vychz nutn poteba vytvoen opravdu smysluplnho sil, kter by mlo za nsledek nasazovn adekvtnch osobnch voz na m dl tm vtm potu spoj vedle dalch dleitch bod spokojenosti snad kad cestujc uvt kenou istotu i pohodl v souvislosti s kulturou cestovn.

  Celkov vzato je tedy po jaksi transformaci elezninch dopravnch prostedk z mnoha dvod poteba co nejvce cestujcch pesvdit, e eleznice me bt tm sprvnm dopravnm prostedkem 21. stolet.

 • Dopravn prostedky vregionln doprav Bohuel rove elezninch dopravnch prostedk (v tomto ppad obvykle v reii motorovch voz ady 810) nasazovanch pravideln na spojch regionlnch trat je asto komentovna jakoto velmi mizern.

  Snait se v maximln me udlat z obvykle oputnch loklnch trat s minimlnm provozem trat efektivn, k emu by ve velk me mla pomoci prv lep azen jednotlivch spoj.

  Za adekvtn podobu azen takovchto spoj v zvislosti na mstnch traovch podmnkch povauji motorovou jednotku Desiro Classic, motorov vz ady 854 (ppadn s vozem dcm ady 954) a pro trat nejmenho rozsahu motorov jednotky ady 814/914 Regionova.

 • Regionln el. doprava zstupci< Motorov jednotka Desiro Classic(foto Josef Petrk) Motorov jednotka ady 814/914 Regionova >

 • Dopravn prostedky vnkladn dopravI v tomto ppad dt prchod iniciativm podporujc v rmci eleznice pepravu pslunho druhu zbo, pro kter je takovto druh dopravy vhodn, pirozen aplikovateln a v neposledn ad i hospodrn.

 • Dopravn prostedky vnkladn doprav Celkov se snait minimalizovat podl kamionov dopravy v peprav zbo, uetit tak peplnnm silnicm, dlnicm, mstm samotnm a co je nejdleitj; dle nezneiovat silninmi dopravnmi prostedky ivotn prosted.

  Zajmav je v tomto ohledu alternativa tzv. kamionovch vlak (v Rakousku znmch jako Der RoLa Zug), jejich koncepce by ve vtm mtku mohla mt sv uplatnn kupkladu v tranzitn kamionov doprav.

  Podpora a vyuvn vleek; tzn. vytvoen takovch podmnek ze strany dopravce, za kterch by byla pro pslun podniky peprava zbo po eleznici pijateln.

 • Dopravn prostedky vnkladn dopravDer RoLa Zug, (foto Josef Petrk)

 • ShrnutV zvru musm zmnit, e nen mm zmrem prosazovat a hjit eleznin dopravn prostedky i v takovch situacch, v jejich ppad by bylo nco podobnho po mnoha aspektech nemon a nelogick.

  Kladn t shledvm kombinovanou dopravu (v naich podmnkch tedy nejastji kombinace silninch a elezninch dopravnch prostedk). Avak na prvnm mst bychom se mli vdy ptt, zda prv zde nen lep vyut potencilu eleznice.

  Je teba si uvdomit, e eleznice nen druhem dopravy let dvno minulch (obvykle ji tak spolenost vid), nbr dopravnm prostedkem perspektivnm, kter opravdu m budoucnost.