Click here to load reader

Dp Dp Profi 2015

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cazane pe lemne cu gazeificare Ferroli

Text of Dp Dp Profi 2015

 • Seria DPcazane pe lemne cu gazeificare

  INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

  dp profi.qxp 21.07.2015 2:42 Page 1

 • Seria DP

  2

  Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificareCazanele pe lemne cu gazeificare DP sunt prezentate n dou[ versiuni>DP Standard - cu panou de comand[ analogicDP Profi - cu panou de comand[ digital

  Dimensionarea adecvat[ a cazanului, respectiv a puterii de `nc[lzire, reprezint[ o condi\ie important[pentru utilizarea economic[ ;i func\ionarea corespunz[toare a cazanului. Cazanul trebuie ales astfel `nc]tputerea nominal[ s[ corespund[ pierderii de c[ldur[ a spa\iului `nc[lzit.Garan\ia cazanului nu se aplic[ `n cazul `n care>- procentul de umiditate a lemnului utilizat dep[;e;te 20% sau nu se utilizeaz[ combustibilul specificat

  de produc[tor.- nu se instaleaz[ o supap[ termostatic[ (WATTS STS20) pentru r[cirea cazanului sau nu este

  conectat[ la re\eaua de alimentare cu ap[.- nu este instalat dispozitivul de protec\ie de ridicare a temperaturii apei pe retur la minimum 65C

  - Aparatul NU este prevazut pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice,senzoriale sau psihice sau fara experienta si/sau fara cunostintele necesare, el putand fi utilizat deaceste categorii de persoane doar daca sunt supravegheate de o persoana responsabila pentrusiguranta lor sau daca au fost instruite in acest sens de catre persoana aceasta. Este necesarasupravegherea copiilor pentru a evita joaca imprejurul aparatului.

  l Montarea, pre`nc[lzirea ;i instruirea asuprautiliz[rii cazanului trebuie efectuat[ de untehnician instalator instruit de c[tre produc[tor,care completeaz[ de asemenea documentulaferent instal[rii cazanului.

  l ~n timpul gazeific[rii lemnului, `n compartimentulpentru combustibil se formeaz[ gudron ;icondensate (acizi). Din acest motiv, estenecesar[ instalarea unui dispozitiv sau a uneisupape termice `n spatele cazanului pentrumen\inerea temperaturii minime a apei de retur`n cazan la valoarea de 65C.

  l Temperatura de lucru a apei din cazan trebuies[ fie de 80 - 90C.

  l Cazanul nu trebuie utilizat permanent `n regimde solicitare de sub 50%.

  l ~n cazul utiliz[rii unei pompe de recirculare, estenecesar[ controlarea acesteia prin intermediulunui termostat separat `n scopul men\ineriitemperaturii minime recomandate a apei deretur.

  l Cazanul func\ioneaz[ ecologic `n regim de

  solicitare nominal.l Este recomandat[ instalarea cazanului cu re-

  zervor de acumulare ;i un termostat caregaranteaz[ o economie de combustibil de 20 - 30% ;i o durat[ de via\[ mai lung[ acazanului, precum ;i o utilizare mai confortabil[a acestuia.

  l ~n cazul `n care nu este posibil[ racordareacazanului la rezervorul de acumulare, esterecomandat[ racordarea acestuia la cel pu\in obutelie de egalizare cu volumul de aproximativ25 l pentru 1 kW putere furnizat[ de cazan.

  l ~n timpul func\ion[rii `n regim de solicitareredus[ (modul func\ionare pe timp de var[ ;i`nc[lzirea apei) este necesar[ pornirea zilnic[ acazanului.

  l Este necesar[ utilizarea exclusiv[ acombustibilului uscat, cu umiditatea de 12 -20% (`n cazul unei umidit[\i mai ridicate,puterea furnizat[ de cazan este redus[ ;iconsumul este crescut).

  dp profi.qxp 21.07.2015 2:42 Page 2

 • Cuprins

  Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Descriere general[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Dimensiunile cazanelor DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Panoul de comand[ - DP Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Descriere tehnic[ ;i metode de reglare a cazanului FERROLI DP PROFI> . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Functionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Pornirea manuala a ventilatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Modul de afi;are a temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Lista temperaturilor disponibile in modul afisare temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Setarea parametrilor meniul de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Lista parametrilor de serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Parametrii functionali ai evacuarii gazelor de ardere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Parametrii pompei de circulatie pentru incalzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Setarea temperaturii de functionare a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Protectia cazanului impotriva supraincalzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Controlul lipsei de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Functii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Testarea iesirilor electrice ale regulatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Resetarea parametrilor la valorile din fabricatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Mesajele de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Destina\ia de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Descriere tehnic[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Reguli de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16ntre\inerea sistemului de nc[lzire ;i a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Setarea parametrilor de ardere ai cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Combustibilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Amplasarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Co;ul de evacuare a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Conducta de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Conectarea cazanului la re\eaua de alimentare cu energie electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Conectarea elementelor de reglare ;i comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Protec\ia cazanului mpotriva coroziunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Scheme hidraulice de principiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Racordarea la rezervorul de acumulare (puffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Transportul cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Instalarea ;i `nlocuirea pieselor termorefractare (;amote) Ver. 1 ;i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Protec\ia cazanului mpotriva supranc[lzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Valorile rezisten\ei (kOhm) n func\ie de temperatura agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  Seria DP

  3

  dp profi.qxp 21.07.2015 2:42 Page 3

 • IntroducereStimate client,

  V[ mul\umim pentru `ncrederea acordat[ prin achizi\ionarea produsului nostru - cazanul pe lemne cu ga-zeificare DP. V[ dorim o utilizare sigur[ ;i `ndelungat[. Utilizarea corect[ a cazanului este una dintre con-di\iile necesare pentru o func\ionare sigur[ ;i corect[ ;i, din acest motiv, este necesar[ citirea cu aten\iea instruc\iunilor de utilizare. Manualul furnizeaz[ informa\iile necesare pentru utilizarea corect[ acazanului `n sistemele de `nc[lzire central[.

  Condi\iile pentru func\ionarea corect[ a cazanului>- selectarea tipului ;i a puterii utile furnizate de cazanTemperatura cazanului este men\inut[ la nivelul

Search related