Click here to load reader

dr Slaviša Đorđević

 • View
  268

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of dr Slaviša Đorđević

 • \{

  "

  nPHPO,nii1U'~~T?,1FT""" I1J~HYHTET- HMW---~.'~~~::l~

  . .""-'~ ,.. .2..< 'no . ':0 ,.: '1 O. 02..,.. m::i.

  1

  Opr ~",~.--s p J j -_:;~ I' ep-;-';;;-

  0;1 '2OG . ..J{Oj9~. 03.

  ,IZBORr~OM VECU

  PRIRODNO-MATEJ\;IATICKOG FAKULTETA

  Odlukom Veca br.~5JJ1-:flfod'(1-~dt.2002. godine imenovani smo u Komisiju zapisanje izvetaja o prijavljenim kandidatima za izbor jednog nastavnika u zvanjevanrednog profesora za naucnu obla:;t Matematicka analiza. Posle detaljnoguvida u pristigli materijal, podnosimo sledeci

  -IZVESTAJ

  Na konkurs se javio samo jedan kandidat i to dr Slavia Djordjevic, docentPrirodno-matematickog fakulteta u Niu.

  1. Biografski podaci. Slavi3. Djordjevic je rodjen 25.04.1965. godine uLeskovcu, gde je zavrio osnovnu i srednju kolu. Osnovne studije je upisao kolske1984/85. godine na Studijskoj grupi za matematiku Filozofskog fakulteta u Niu.Diplomirao je na istom fakultetu ser:tembra 1988. godine sa prosecnom ocenom8.60.

  Magistarske studije iz funkcionalne analize na Studijskoj grupi za matematiku

  Filozofskog fakulteta u Niu upisao jE kolske 1988/89. godine. Predvidjene ispitepoloio je sa prosecnom ocenom 9.n,. Magistarsku tezu Neprekidnost spek-tra i delova spektra li algebri operatora odbranio je jula 1993. godine podmentorstvom prof. dr Vladimira Rakc,cevica.

  Doktorsku disertaciju N eprekidnost spektra i primene odbranio je 7.12.1998.godine pod mentorstvom prof. dr Vladimira Rakocevica.

  2. Profesionalna karijera. Slc,via Dj ordj evic je u zvanje asistenta pripravnikaizabran 1989. godine na Studijskoj grupi za matematiku Filozofskog fakulteta uNiu. U zvanje asistenta na istoj studijskoj grupi izabran je 1993. godine. U zvanjedocenta na Filozofskom fakultetu u Niu izabran je 1.3.1999. godine. Sada radi kaodocent na Prirodno-matematickom fakultetu u Niu.

  1

  (~.

 • / Na osnovnim studijama drao je vebe i predavanja iz vie obaveznih predmeta:Funkcionalna analiza, Osnovi geometrije, Linearna algebra i analiticka geometrija,Numericke metode u fizici, Matematika I (za fizicare) , Matematika (za hemicare),Parcijalne jednacine. Pored rada nc~osnovnim studijama, Slavia Djordjevic jeangaovan i u radu na poslediplomskim studijama. Na magistarskim studijamana smerovima za Funkcionalnu anali2u i Matematicku analizu drao je predmete:

  Realna analiza i Teorija operatora. Od 1.9.1996. godine do 31.8. 1999. radio je i kaopredmetni nastavnik odeljenja Matematicke gimnazije" Svetozar Markovic" u Niu,a u periodu 1.9.1999. do 31.8.2001 kao predmet ni nastavnik odeljenja Matematickegimnazije" Stanimir Veljkovic Zele" u Leskovcu. U periodu 1.10.2001. do 31.3.2002 iod 1.10.2002do danas boravi kao gost-:lstaivac na institutu" Centro de Investigaci6nen Matematicas, A.C."-CIMAT, Guanajuato, GTO, Mexico.

  Od 1989. godine drao je vie predavanja na seminaru" Uopteni inverzi i pri-mene", koji se organizuje na Prirodno-matematickom fakultetu u Niu.

  Od 1989. godine je bez prestanka ucesnik na projektima koje finansira Ministar-stvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (u periodu 1996-2000. godine"Metodi i modeli u teorijskoj, industr:.jskoj i primenjenoj matematici" broj 04M03;od 1.1.2002. godine "Operatorske jednacine, aproksimacije i primene" broj 1232).Od 1.7.2002. takodje je i ucesnik medjunarodnog projekta "Etude des operateursB-Fredholm et inegalites dans les algebres de Banach" sa seditem u Marocou.

  Bio je clan komisija za ocenu i odbranu :- jedne magistarske teze (Dragana Cvetkovic, Otvori izmedju Banachovih pros-

  tora i primene, Prirodno-matematicki fakultet u Niu, 2000.

  Svoje rezultate izlagao je veoma mpeno na domacim i medjunarodnim konfer-enCIJama:

  1. S. V. Djordjevic, On continuity of essential point spectrum, I MathematicalConference in Pritina, 28.09.-01.10. 1994.

  2. S. V. Djordjevic, The semi-continuity of generalized spectrum, IX KongresJugoslovenskih Matematicara, Petrovac, 22.5.-27.5.1995.

  3. S. V. Djordjevic, Spectral continuity and the Weyl)s theorem, XI Conference

  on Applied Mathematics, PRIM 96, 3.-6. Jun, 1996, Budva.

  4. Lj. Kocinac, P. Stanimirovic and S. V. Djordjevic, Representation of {1}-

  inverses and th~egroup inverse by means of rational canonical form, Interna-tional memorial conference "D.S. Mitrinovic" , 20.06.-22.06.1996. .

  5. S. V. Djordjevic, Oberai)s mei';hodin Banach algebras, International confer-ence Generalized function, Augt.st 31.-September 04, 1996, Novi Sad.

  2

  7""

 • 6. S. V. Djordjevic, On continuit:1Jo/the essential spectrum of quasihyponormaloperators, II Mathematieal Conferenee in Pritina, 25.09.-28.09. 1996.

  7. S. V. Djordjevic, Quasihyponormal operators and the continuity of the es-sential spectrum, IV Conferenee of mathematical analysis and its applieations,26.-30. May, 1997, Arandjelovae.

  8. S. V. Djordjevic, The G1-opemtors and Weyl's theorem, XII Conferenee onApplied Mathematies, 8.-12. Septembar, 1997, Palic.

  9. S. V. Djordjevic, The spectrai continues in the way of the paraspectrum ofoperators, XIII Conferenee on Applied Mathematics, Igalo, 25.05.-29.05. 1998,64-64.

  [QJ S. V. Djordjevic, Spectral cordinuity in the special class of operators, KO-TAC International Conferenee ~2000,Suwon, Korea, June 22.-24., 2000, 20.

  [TI] S. V. Djordjevic, Spectral cont\:nuity in the algebra of operators, 10th Congressof Yugoslav Mathematieians, Beograd, January 21.-24., 2001, 51.

  ITD s. V. Djordjevic, Local spectral theoryand Weyl's theorem, BALTICON2001, Odense, Denmark, August 06-17., 2001, 15.

  3. Publikacije. Slavia Djordjevi,~je do sada objavio 20 naucnih radova i jedanuniverzitetsi udbenik.

  Naucni radovi su dati prema kategorizaciji MNTR Republike Srbije.

  Kategorija R5! - vodeci medjunarodni casdopisi:

  [!J S. V. Djordjevic and B.P. Duggal, Weyl's theorem and continuity of spectrain the class of p-hyponormal operators, Studia Mathematica 143 (1) (2000),23-32.

  [] Y.M. Han and S. V. Djordjevic, On a- Weyl's theorem II, J. Math. Anal.Appl. 260 (2001), 200-213.

  ~~

  [] S. V. Djordjevic and Y.M. Han, a- Weyl's theorem for operator matrices,Proe. Amer. Math. Soe. 130 (~002), 715-722.

  Uokvireni radovi, knjige i saoptenja su objavljeni, prihvaceni za objavljivanje ili saopteniposle reizbora li zvanje docenta 1999. godine.

  3

  ., '.

 • J B.P. Duggal and S. V. Djordjevic; Dunford's eondition(O) and Weyl's the-orem, Int. Eq. Oper. Th. 42 (2002), 290-297.

  J S. V. Djordjevic and Y. M. Han, A note on Weyl's theoremfor operatormatriees, Proe. Amer. Math. Soe. (to appear).

  Kategorija R52 - medjunarodni casopisi:

  >. S. V. Djordjevic and D. S. Djordjevic, Weyl's theorems: eontinuity of the

  speetrum and quasihyponormal operators, Acta Sci. Math. (Szeged) 64 (1998),259-269.

  J S. V. Djordjevic and Young ]\[in Han, Browder's theorem and spectral con-tinuity, Glasgow Math. J. 42 (2000), 479-486.

  J S. V. Djordjevic, On the pamspeetrum and the eontinuity of the speetrumin algebra of operators, Sci. Math. J aponicae 55 (2002), 443-446.

  J I.H. Jeon, E. Ko and S. V. Djordjevic, Weyl's theorem trough loeal speetratheory, Glasgow Math. J. 44 (2002), 323-327.

  ~ S. V. Djordjevic and Y.M. He.n, Operator matriees and speetral eontinuity,GlasgowMath. J.43 (2001),481'-490.

  J S. V. Djordjevic and Y.M. Han, The G1-operators and Weyl's theorem,Indian J. Pure App1. Math. (to appear).

  Kategorija R61 - vodeci nacionalni casopisi - (na dosadanjim pro-jektima, MNTR RS je priznavalo i ove radove u kategoriji R52):

  .2. D. S. Djordjevic and S. V. Djordjevic, On a-Weyl's theorem, Rev. Roum.Math. Pures App1. 44 (3) (199~1),361-369.

  .3. S. Djordjevic, The eontinuity of the essential approximative point speetrum,Facta Univer. Ser. Math. Inform, 10 (1995),97-104.

  .4. S. Djordjevic, The semi-eontinuity of the Browder essential generalized spee-~

  trum, Filomat (Ni), 10 (1996), 169-172.

  .5. S. Djordjevic, On eontinuity 'Jf the Browder essential approximative pointspeetrum, Commentations Mathematicae, 34 (1996), 69-73.

  4

 • 16. Lj. Kocinac, P. Stanimirovic and S. Djordjevic, Representation of {l}-inverses and group inverse by means of rational canonical form, ScientificReview, 21-22 (1996), 47-55.

  17. S. Djordjevic, Quasihyponormal operators and the continuity of the approx-imative point spectrum, Matema.ticki Vesnik, 49 (1997), 173-176.

  ITJS. Djordjevic, On continuity of the essential spectrum in the class of quasi-hyponormaloperators,Matematicki Vesnik50 (1998),71-74.

  ~ B.P. Duggal and S. Djordjevic, Weyl's theorems in the class of algebraicallyp-hyponormal operators, Commmtations Mathematicae XL (2000),49-56.

  Kategorija R6? - nacionalni casopisi

  20. Lj. Kocinac, P. Stanimirovic and S. Djordjevic, {l}-inverses of square ma-trices and rational canonical form, Matematica Moravica, 1 (1997),41-50.

  Univerzitetski udbenik:

  []J Lj. Kocinac and S. V. Djordjevic, Zbirka zadataka iz linearne algebre ianaliticke geometrije, Izdavacka jedinica Univerziteta u Niu, 1999.

  Magistarska teza:

  22. S. V. Djordjevic, Neprekidnost spektra u algebri operatora, Magistarski rad,Filozofski fakultet, Ni, 1993.

  Doktorska disertacija:

  23. S. Djordjevic, Neprekidnost spektra i primene, Doktorska disertacija, Filo-zofski fakultet, Ni, 1998.

  ,,

 • 4. Analiza radova. Radovi [6], [12], [13], [14],[15], [16], [17] i [20] anal-izirani su prilikomprethodnog izbora.

  U radu [1] razmatrana je Weylova i a-Weylova teorema zap-hiponormalne opera-tore na Hilbertovom prostoru H. Za linearan i ogranieen operator A na Hilbertovomprostoru H kazemo da je p-hiponormalan ako (A*A)P 2: (AA*)P. vVeylova(respek-tivno, a-Weylova) teorema vai za operator A ako O'

Search related