of 76 /76
หัวข้อวิจัย การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวสิริพร อินทสนธินางสาวสวิตา อยู่สุขขี ผศ.นันทนิธิเอิบอิ่ม นางสาวฤดี เสริมชยุต หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 บทคัดย่อ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ ในอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนใน กลุ่มโรงเรียนโครงการประชารัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้กับงานวิจัยนี้คือ ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนรอซีดี อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนในโครงการประชารัฐ โดยการ ประยุกต์ใช้โปรแกรม Dreamweaver และภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์และสามารถเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้ และจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึง พอใจที่มีต่อระบบจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ อยู่ในเกณฑ์ดี คาสาคัญ : ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนในโครงการประชารัฐ Abstract This research aims to develop the electronic commerce system: A case study of Pracharath School in Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The system can promote and increase the online distribution of student’s product in Pracharath school project focus on RawZeeDee school. The system developed using PHP programming via Dreamweaver working with MySQL software, a RDBMS (Relational Database Management System) database management tool.

Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล...

Page 1: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

หวขอวจย การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

โดย นางสาวสรพร อนทสนธ นางสาวสวตา อยสขข ผศ.นนทนธ เอบอม นางสาวฤด เสรมชยต หนวยงาน สาขาวชาคอมพวเตอรธรกจ คณะวทยาการจดการ

มหาวทยาลยราชภฏพระนครศรอยธยา ปงบประมาณ 2561

บทคดยอ

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จ งหว ดพร ะนครศรอยธย า มวตถปร ะสงค เพอพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอน กส กรณ ศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซงเปนแนวทางในการชวยเพมชองทางการจดจ าหนายผลตภณฑของนกเรยนในกลมโรงเรยนโครงการประชารฐ โดยกลมตวอยางทน ามาใชกบงานวจยนคอ ผลตภณฑของนกเรยนโรงเรยนรอซด อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โรงเรยนในโครงการประชารฐ โดยการประยกตใชโปรแกรม Dreamweaver และภาษา PHP รวมกบฐานขอมล MySQL ผลการวจยพบวา ระบบสามารถเพมชองทางในการจดจ าหนายผลตภณฑในรปแบบออนไลนและสามารถเพมชองทางการประชาสมพนธผลตภณฑของนกเรยนได และจากการประเมนประสทธภาพและความพงพอใจทมตอระบบจากทงผเชยวชาญและผใชงานระบบ อยในเกณฑด

ค าส าคญ : ระบบพาณชยอเลกทรอนกส, โรงเรยนในโครงการประชารฐ

Abstract

This research aims to develop the electronic commerce system: A case study of Pracharath School in Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The system can promote and increase the online distribution of student’s product in Pracharath school project focus on RawZeeDee school. The system developed using PHP programming via Dreamweaver working with MySQL software, a RDBMS (Relational Database Management System) database management tool.

Page 2: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

สารบญ หนา

บทคดยอ ก

สารบญ ง

สารบญภาพ ฉ

สารบญตาราง ช

บทท 1 บทน า 1

1.1 ความเปนมาและความส าคญของปญหา 1

1.2 วตถประสงคของการวจย 2

1.3 ขอบเขตของการวจย 2

1.4 ทฤษฎสมมตฐานและกรอบแนวคด 3

1.5 แผนการด าเนนงาน 3

1.6 นยามศพทเฉพาะ 4

1.7 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 4

บทท 2 ทฤษฎและงานวจยทเกยวของ 5

2.1 โครงการประชารฐ 5

2.2 พาณชยอเลกทรอนกส 10

2.3 หลกการและทฤษฎทใชในการพฒนาระบบ 15

2.4 ซอฟตแวรทใชในการพฒนาระบบ 26

2.5 งานวจยทเกยวของ 35

บทท 3 วธการด าเนนการวจย 40

3.1 การศกษาความตองการของระบบ 40

3.2 การศกษาความเปนไปได 41

3.3 การวเคราะหและออกแบบระบบ 41

3.4 การพฒนาระบบ 53

3.5 การทดสอบระบบ 54

3.6 กระบวนการทดสอบและหาคณภาพระบบ 54

Page 3: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

สารบญ (ตอ) หนา

บทท 4 ผลการวจย 57

4.1 ผลการด าเนนงาน 57

4.2 การวเคราะหผลการความพงพอใจจากผใช 61

4.3 การประเมนภาพรวมของระบบโดยผเชยวชาญ 64

บทท 5 สรปผล และขอเสนอแนะ 67

5.1 สรป 67

5.2 ขอจ ากด 68

5.3 ขอเสนอแนะ 68

บรรณานกรม 69

ภาคผนวก ก แบบประเมนความพงพอใจตอระบบพาณชยอเลกทรอนกส 71

ภาคผนวก ข แบบประเมนคณภาพระบบการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส 75

ภาคผนวก ค คมอการใชงาน 79

ประวตผวจย 95

Page 4: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

สารบญตาราง

ตารางท หนา

2.1 การค านวณราคากลองทชชผาไทย 8

2.2 คาแรง 8

2.3 ตนทน-คาแรง-ราคาขาย-ก าไร 8

2.4 พวงกญแจดอกแกว 9

2.5 พวงกญแจทวลป 10

3.1 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 1 สมครสมาชก 43

3.2 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 2 เขาสระบบ 44

3.3 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 3 ปรบปรงขอมลหลก 44

3.4 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 4 สงซอสนคา 45

3.5 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 5 แจงการช าระเงน 45

3.6 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 6 จดสงสนคา 46

3.7 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 7 พมพรายงาน 46

3.8 ผดแลระบบ (tbl_admin) 49

3.9 ประเภทสนคา (tbl_type) 50

3.10 สนคา (tbl_product) 50

3.11 รายละเอยดการสง (tbl_order_detail) 50

3.12 การสง (tbl_order) 51

3.13 สมาชก (tbl_member) 51

3.14 ขาว (tbl_news) 52

3.15 การช าระเงน (tbl_bank) 52

3.16 บอรด (tbl_board) 52

4.1 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 61

4.2 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย 62

4.3 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒการศกษา 62

Page 5: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

สารบญตาราง (ตอ)

ตารางท หนา

4.4 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 63 4.5 ผลประเมนความพงพอใจตอระบบพาณชยอเลกทรอนกส 63 4.6 การประเมนดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผใช 65 Function Requirement Test

4.7 การประเมนคณภาพระบบดาน Functionalities Test 65

4.8 การประเมนคณภาพระบบดาน Performance Test 65

4.9 การประเมนคณภาพระบบดาน Usability Test 66

4.10 การประเมนคณภาพระบบดาน Security Test 66

Page 6: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

สารบญภาพ

ภาพท หนา

2.1 กลองทชชผาไทย 7

2.2 พวงกญแจผาไทย 9

3.1 Context Diagram ระบบพาณชยอเลกทรอนกส 42

3.2 Dataflow Diagram level 1 ระบบพาณชยอเลกทรอนกส 43

3.3 Dataflow Diagram level 1 Process 4 สงซอสนคา 47

3.4 Dataflow Diagram level 1 Process 5 แจงการช าระเงน 48

3.5 E-R Diagram ระบบพาณชยอเลกทรอนกส 49

4.1 หนาเวบไซตหลก 57

4.2 หนาสมครสมาชก 58

4.3 หนาค านวณราคา 58

4.4 หนาขอมลการสงซอ 59

4.5 ขอมลสมาชก 59

4.6 หนาจดการสนคา 60

4.7 การช าระเงน 60

4.8 หนารายงานขอมล 61

Page 7: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

บทท 1

บทน า

1.1 ความส าคญและทมาของปญหาทท าการวจย

ตามท พล.อ.ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตรไดประกาศนโยบายขบเคลอนยทธศาสตร

ประชารฐเพอเศรษฐกจฐานราก ซงเปนการรวมพลงระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม

เพอพฒนาประเทศอยางยงยน และเปนกลไกส าคญในการสรางการมสวนรวมของภาคประชาสงคม

เพอกระตนเศรษฐกจฐานราก และการสรางความเชอมนใหกบประเทศไทย กระทรวงศกษาธการใน

ฐานะหนวยงานหลกทรบผดชอบเรองการศกษาของประเทศ เลงเหนถงประโยชนของความรวมมอ

ระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม ในการเขามามสวนรวมสนบสนนการจดการศกษา

ใหมคณภาพ จงมอบหมายใหส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จดท าโครงการ

ประชารฐ และจดท าบนทกขอตกลงสานพลงประชารฐ ดานการศกษาขนพนฐานและการพฒนาผน า

เพอรวมขบเคลอนและยกระดบการศกษาใหเกดผลสมฤทธทมสวนส าคญในการสรางความเขมแขง

ดานเศรษฐกจและสงคมอยางยงยน โดยโรงเรยนประชารฐ เปนโรงเรยนทไดรบการคดเลอกจาก สพฐ.

มาจากทกต าบลในประเทศไทย ต าบลละ 1 โรงเรยน (บลลงก โรหตเสถยร, 2559) ซงรวมถงโรงเรยน

รอซด โรงเรยนโครงการประชารฐในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยาไดมการพฒนางาน

ฝมอของนกเรยนในโครงการโรงเรยนประชารฐ เชนการท าถวยเบญจรงคหรอกลองกระดาษทชช และ

อกมากมาย ซงงานฝมอเหลานสามารถน าไปสรางรายได และเปนทนการศกษาใหกบนกเรยนและ

โรงเรยนได

และในปจจบนนเทคโนโลยคอมพวเตอรและอปกรณการสอสารผานระบบเครอขายสญญาณ

ตางๆ ไดพฒนาอยางตอเนอง และมบทบาทตอทกกจกรรมในชวตประจ าวนของมนษยเปนอยางมาก

การท าธรกจพาณชยอเลกทรอนกสกเชนกนไดเขามามบทบาทตอการซอขายสนคาของคนทกเพศทก

วย ซงผคนในยคปจจบนนสามารถเปนเจาของธรกจได และสามารถท างานหลกไปพรอมกนไดดวย

เพราะในปจจบนนคนสวนมากนยมท าอาชพหลกและอาชพเสรมเพอสรางรายไดใหกบครอบครวให

Page 8: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

2

มากขนซงสามารถท าไดในชวงเวลาทวางจากงานหลก และธรกจทนยมน ามาใชในอาชพเสรมคอ การ

ท าธรกจขายสนคาบนระบบพาณชยอเลกทรอนกส

จากเหตผลดงกลาว ผวจยจงมความสนในทจะพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา

: กลมโรงเรยนโครงการประชารฐในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซงผวจยไดเหนถง

ประโยชนของการน าระบบพาณชยอเลกทรอนกสเขามาชวยบรหารจดการการซอขายสนคาระหวาง

ลกคาและผขายคอนกเรยนในโรงเรยนรอซด ในโครงการโรงเรยนประชารฐ อ าเภอลาดบวหลวง

จงหวดพระนครศรอยธยา ทไดมการสรางงานฝมอใหเกดขนในโรงเรยนเปนจ านวนมากในหลาย

โรงเรยนของอ าเภอลาดบวหลวง ซงระบบพาณชยอเลกทรอนกสนจะเปนการชวยสรางโอกาสใหสนคา

ของนกเรยนเปนทรจกในวงกวางไมจ ากดอยแคในชมชนหรอโรงเรยนเดยว สามารถท าใหเกดการสราง

รายไดและเปนทนการศกษาใหกบนกเรยนโรงเรยนรอซด โรงเรยนในโครงการประชารฐ อ าเภอลาด

บวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา และเปนการรวมมอกนในการสรางการมสวนรวมของภาคประชา

สงคมเพอกระตนเศรษฐกจฐานรากอกทางหนง

1.2 วตถประสงคของโครงการวจย

เพอพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

1.3 ขอบเขตของโครงการวจย

การวจยในครงนก าหนดวธด าเนนการวจยดงน

1.3.1 พฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

1.3.2 ขอบเขตดานประชากร คอ การศกษาและเกบขอมลผลตภณฑของนกเรยนโรงเรยนรอซด

โรงเรยนในโครงการประชารฐ อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

1.3.3 ขอบเขตดานพนท คอ โรงเรยนโรงเรยนรอซด โรงเรยนในโครงการโรงเรยนประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

1.3.4 ขอบเขตดานเวลา คอ ระยะเวลาในการท าวจย 5 มกราคม 2561- 4 มกราคม 2562

Page 9: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

3

1.4 ทฤษฏสมมตฐานและกรอบแนวคด

1.5 แผนการด าเนนการ

การศกษาครงน อยในชวงระหวางเดอน 5 มกราคม พ.ศ.2561 ถง 4 มกราคม พ.ศ.2562

ขนตอนการด าเนนงาน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย

. ธ.ค.

ก าหนดปญหา ศกษาความเปนไปไดรวบรวมขอมล

วเคราะหระบบ ออกแบบระบบ พฒนาระบบ ทดสอบระบบ ปรบปรงระบบ จดท าคมอ

ตวแปรตน

1. งานฝมอของนกเรยนในโรงเรยนรอซด โรงเรยน

ในโครงการประชารฐ อ าเภอลาดบวหลวง จงหวด

พระนครศรอยธยา

2. ชองทางการจ าหนายสนคาของนกเรยนโรงเรยน

รอซด โ รง เรยนในโครงการประชารฐ อ า เภอ

ลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

ตวแปรตาม

ระบบพาณชยอเลกทรอนกส : กลม

โรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาด

บวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

Page 10: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

4

1.6 นยามศพทเฉพาะ

ระบบพาณชยอเลกทรอนกส หมายถง การด าเนนธรกรรมทางการคาผานสออเลกทรอนกส

ทเกยวของกบกระบวนการซอสนคา ขายสนคา จดสงสนคาการแลกเปลยนสนคา /บรการ หรอ

สารสนเทศผานอนเทอรเนต (โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา 370)

โรงเรยนในโครงการประชารฐ หมายถง โรงเรยนทวประเทศซงเปนโครงการทเกดขนจาก

นโยบายขบเคลอนยทธศาสตรประชารฐเพอเศรษฐกจฐานรากของรฐบาล ซงเปนการรวมพลงระหวาง

ภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม เพอพฒนาประเทศอยาง

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา หมายถง การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสใหกบ

โรงเรยนในโครงการประชารฐในเขตอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซง ในงานวจยนได

ก าหนดกลมตวอยางคอโรงเรยนรอซด อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โรง เรยนใน

โครงการประชารฐ

1.7 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

1.7.1 เปนแนวทางในการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสมาใชกบผลตภณฑสนคานกเรยน

และชมชนในจงหวดพระนครศรอยธยาและใกลเคยง

1.7.2 เปนชองทางในการเผยแพรผลตภณฑของนกเรยนโรงเรยนรอซดโรงเรยนในกลมโรงเรยน

ประชารฐ จงหวดพระนครศรอยธยา ใหเปนทรจกมากยงขน

1.7.3 เปนแนวทางแกผประกอบการ OTOP และผประกอบการดานอนๆ ทสนใจลงทนน า

ระบบพาณชยอเลกทรอนกสมาใชในการด าเนนธรกจ

1.7.4 เปนการสรางรายไดใหกบนกเรยนในโรงเรยนเพอจะไดมทนในการศกษาตอไป

Page 11: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

บทท 2

ทฤษฎและงานวจยทเกยวของ

ในบทนจะกลาวถงทฤษฏทน ามาใชในงานวจยเรอง การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซงม

เนอหาดงตอไปน

2.1 โครงการโรงเรยนประชารฐ

2.2 พาณชยอเลกทรอนกส

2.3 หลกการและทฤษฎทใชในการพฒนาระบบ

2.4 ซอฟตแวรทใชในการพฒนาระบบ

2.5 งานวจยทเกยวของ

ซงมรายละเอยดดงตอไปน

2.1 โครงการโรงเรยนประชารฐ

“โรงเรยนประชารฐ” เปนโครงการทเกดขนจาก นโยบายขบเคลอนยทธศาสตรประชารฐเพอ

เศรษฐกจฐานรากของรฐบาล ซงเปนการรวมพลงระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม

เพอพฒนาประเทศอยางยงยน

รฐบาลโดยกระทรวงศกษาธการ ไดมอบหมายให ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขน

พนฐาน (สพฐ.) จดท า โครงการ“โรงเรยนประชารฐ” โดยสานพลง ภ าครฐ 3 หน วยงาน คอ

กระทรวงศกษาธการ กระทรวง เทคโนโลยสารสนเทศและการส อสาร และกระทรวงวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย พรอมภาคเอกชน 19 หนวยงาน และภาคประชาสงคม 4 คน เพอชวยกนยกระดบ

การศกษาไทยโดยมแผนการด าเนนงานดงน แผนการด าเนนงานระยะแรก แบงคณะท างานออกเปน

5 กลมยอย เพอขบเคลอนโครงการ 10 ประเดน ดงน

1. เปลยนขอมลทเคยจ ากดการเขาถง สขอมล ทเปดเผย เกดการเปรยบเทยบและแบงปนวธ

ปฏบตทน าไปสผลส าเรจ (Best Practices)

Page 12: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

6

2. เปลยนการสอนจากระบบอนาลอก ซงเปนระบบเกาทไมสอดคลองกบวถในปจจบน

จากเดมการจดการเรยนการสอนท า ไดเฉพาะในหองเรยนเพย งแหงเดยวไม ไดถกสงตอไปย ง

กลมเปาหมายอน ๆ เปลยนมาสระบบดจทล ซงใชเทคโนโลยสารสนเทศ เขามาประยกตใชกบงาน

ดานการศกษาท าใหการแบงปนความรเปนไปอยางสะดวก กวางขวาง และรวดเรว

3. เปลยนจากครเปนศนยกลางใหนกเรยนเปน ศนยกลาง สงเสรมใหนกเรยนตงค าถามและ

คดวเคราะห

4. เปลยนผน าใหเปนผสรางการเปลยนแปลง มงมน เพอนกเรยน

5. เปลยนจากการขบเคลอนดวยรฐเปนการขบเคลอนดวยกลไกตลาด ทกภาคสวนมสวนรวม

จดตงกองทน โรงเรยนอยางโปรงใส

6. เปลยนมมมองนกเรยนจากภาพเลกเปนภาพใหญ เรยนรสงคมและมสวนรวมแกไขปญหา

ชมชน

7. เปลยนกระบวนการเรยนรแบบกาวกระโดด สมาตรฐานสากลดวยผ เชยวชาญจาก

ตางประเทศ

8. เปลยนตารางเรยนวชาตาง ๆ ใหเปนภาษาองกฤษ และเปดใหเจาของภาษาเขารวมสอน

ภาษาองกฤษ

9. เปลยนมหาวทยาลยใหเปนศนยกลางการศกษา ดานงานวจย (Education Hub) โดยม

ภาครฐและภาคเอกชนรวมลงทน สรางแรงจงใจใหนกศกษาพฒนางานวจยสระดบโลก

10. เปลยนใหผน ารนใหมมบทบาทพฒนาทองถน

ทงน ไดจดพธลงนามบนทกขอตกลงสานพลงประชารฐดานการศกษาพนฐานและการพฒนา

ผน าระหวางภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงคม เมอวนท 3 มนาคม 2559 โดยมระยะเวลา

ด าเนนงานตาม โครงการในระยะแรก 3 ป ส าหรบโรงเรยนทไดรบการคดเลอกใหเขารวมโครงการฯ

เปนโรงเรยน ตนแบบทมาจากทกต าบลในประเทศไทยเพอใหเกดการกระจายตว ในการพฒนา

โดยภาครฐ ภาคเอกชน และภาคประชา สงคมรวมกนคดเลอกโรงเรยนเพอเขารบการพฒนาใน

ระยะแรกจ านวน 3,342 โรงเรยน จากการด าเนนงานในระยะแรก คณะท างานทง 5 กลมยอยจะน า

ผลการด าเนนงานทเกดขน มาปรบปรงแนวทางการพฒนา โรงเรยนจนครบทง 7,424 โรงเรยน ตาม

เปาหมาย (ทมา : จดหมายขาวรฐบาลเพอประชาชน ฉบบสานพลงประชารฐ)

Page 13: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

7

โรงเรยนรอซด อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ไดเขารวมโครงการโรงเรยน

ประชารฐโดยซงเปนโรงเรยนดประจ าต าบลอย กอนแลว จงท าใหไดรบคดเลอกใหเขารวมโครงการ

โรงเรยนประชารฐ ซงมจ านวนทงหมด 110 โรงเรยน อกทงโรงเรยนรอซดนนเปนโรงเรยนในโครงการ

ประชารฐทมผลตภณฑทเกดจากการมผลตภณฑของโครงงานนกเรยนอกทงยงสามารถทจะน ามาขาย

ไดจรง ซงผลตภณฑทมประกอบดวย กลองทชชผาไทย พวงกญแจผาไทย สรอยคอ โดยทโรงเรยนรอ

ซดไดรบการสนบสนนจาก บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) สนบสนนเงนทนใหกบทาง

โรงเรยนเพอเปนเงนทนใหซอวสดอปกรณในการฝกอบรมทกษะอาชพ และสามารถท าผลงานออกมา

เปนสนคาและจดจ าหนายในชมชนและชองทางทางการขายอนๆ ไดจรง และยงสามารถเปนทกษะ

ความรใหกบนกเรยนและชมชนน าไปประกอบอาชพตอไปในอนาคตอยางยงยน โดยมรายละเอยดของ

ผลตภณฑและการคดราคาดงตอไปน

2.1.1 กลองทชชผาไทย

ภาพท 2.1 กลองทชชผาไทย

Page 14: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

8

ตารางท 2.1 การค านวณราคากลองทชชผาไทย

แบบกลอง ผาไทย กระดาษ No.24

กระดาษสา อนๆ รวมราคาทน

ท าได ราคา ท าได ราคา ท าได ราคา

สเหลยมสง 10 13 4 7.50 3 6.67 7 34.17

สเหลยมแบน 14 9.29 6 5 4 5 7 26.29

หก/แปด/สเหลยมหกมม 16 8.13 6 5 4 5 8 26.13

Pop-up 18 7.22 9 3.33 7 2.86 7 20.41

หมายเหต ราคาวสดคดตามราคาขายปลก ผาไทย ผนละ 1.30บาท กระดาษ No.24 แผนละ30 บาท

กระดาษสา แผนละ 20 บาท

ตารางท 2.2 คาแรง

แบบกลอง สรางแบบ

ตด/เจาะ/ตอ

กระดาษ

ตด/รดผา วางแบบ/ตดกระดาษสา

ขนรป รวม

สเหลยมสง 5 5 3 2 10 25

สเหลยมแบน 5 5 3 2 10 25

หก/แปด/สเหลยมหกมม 5 5 3 2 15 30 Pop-up 4 4 2 2 8 20

ตารางท 2.3 ตนทน-คาแรง-ราคาขาย-ก าไร

แบบกลอง ราคาทน คาแรง รวม ราคาขาย ก าไร สเหลยมสง 34.17 25 59.17 89 29.83

สเหลยมแบน 26.29 25 51.29 79 27.71

หก/แปด/สเหลยมหกมม 26.13 30 56.13 79 22.87 Pop-up 20.41 20 40.41 49 8.59

หมายเหต ชดของขวญ ทน 88.83 บาท คาแรง 75 บาท รวม 163.83 ขาย 219 บาท ก าไร 55.17

บาท

Page 15: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

9

2.1.2 พวงกญแจผาไทย

ภาพท 2.2 พวงกญแจผาไทย

2.1.2.1 ผาไทยท าดอก 1 ผน ราคา 300 บาท ตดได 450 ดอก ราคาดอกละ 0.75

บาท (ดอกแกว)

2.1.2.2 ผาไทยท าดอก 1 ผน ราคา 300 บาท ตดได 450 ดอก ราคาดอกละ 0.65

บาท (ดอกทวลป)

2.1.2.3 เชอกแวกซ 1เมตร ราคา 3 บาท ท าได 10 ดอก ราคาดอกละ 0.30 บาท

2.1.2.4 ผาไทยสเขยวท าใบ 1 ผน ราคา 300 บาท ตดได 165 ดอก ราคาใบละ

1.80 บาท

2.1.2.5 ลกปดราคา 0.25 บาท

2.1.2.6 หวงกญแจราคาหวงละ 1.25 บาท

ซงมการค านวณรายละเอยดตนทนดงน

ตารางท 2.4 พวงกญแจดอกแกว

อปกรณ จ านวน ราคา/หนวย รวมราคา ผาไทยท าดอก 6 0.75 6*0.75=4.50

เชอกแวกซ 3 0.30 3*0.30=0.90

ผาไทยสเขยวท าใบ 1 1.80 1.80 ลกปดราคา 6 - 0.25

หวงกญแจ 1 1.25 1.25 รวมตนทน 8.70

Page 16: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

10

หมายเหต ตนทนในการผลต 8.70 บาท คาแรงในการผลต 18 บาท ก าไร 12.30 บาท ขายพวงละ

39 บาท

ตารางท 2.5 พวงกญแจทวลป

อปกรณ จ านวน ราคา/หนวย รวมราคา

ผาไทยท าดอก 3 0.65 3*0.65=1.95 เชอกแวกซ 3 0.30 3*0.30=0.90

ใยสงเคราะห 3 0.20 3*0.20=0.60

ผาไทยสเขยวท าใบ 1 1.80 1.80 หวงกญแจ 1 1.25 1.25

รวมตนทน 6.50

หมายเหต ตนทนในการผลต 6.50 บาท คาแรงในการผลต 12.50 บาท ก าไร 10 บาท ขายพวงละ

29 บาท

2.2 พาณชยอเลกทรอนกส

2.2.1 ความหมาย

พาณชยอเลกทรอนกส หรอ อคอมเมอรซ (e-Commerce) คอการด าเนนธรกรรมทาง

การคาผ านส ออเลกทรอน กส ท เก ยวขอ งกบกระบวนการซอสน คา ขายสนคา จดสงส นคา

การแลกเปลย นสนคา /บรการ หรอสารสนเทศผานอน เทอรเนต นอกจากน ความหมายของ

อคอมเมรซ ยงสามารถถกนยามผานมมมองทางดานตาง ๆ (โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา 370)

ดงตอไปน

2.2.1.1 มมมองเชงพาณชย เกยวของกบกระบวนการซอ การขาย การถายโอน หรอ

การแลกเปลยนผลตภณฑ/บรการ/สารสนเทศผานเครอขายคอมพวเตอร ซงปกตมกเปนเครอขาย

อนเทอรเนตและอนทราเนต

2.2.1.2 มมมองดานกระบวนการทางธรกจ น ามาใชเพอเพมประสทธภาพในการท า

ธรกจผานกระบวนการทางธรกจแบบอเลกทรอนกสทสอสารบนระบบเครอขายแทนกระบวนการทาง

ธรกจแบบเดมๆ ทท าดวยมอ

Page 17: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

11

2.2.1.3 มมมองดานเปนเครองมอในการตอบสนองความตองการอนพงประสงคของ

รฐบาลบรษท ผบรโภค และการจดการ เพอน าไปสการลดตนทนดานงานบรการ ในขณะทการบรการ

ลกคากลบมคณภาพดยงขนกวาเดม รวมถงการเพมความเรวในการสงมอบงานบรการเหลานน

2.2.1.4 มมมองดานการเรยนร เพอการฝกอบรมแบบออนไลน และสนบสน น

การศกษาภายในโรงเรยน มหาวทยาลย ภาคธรกจ และองคกรอน ๆ เชน การสรางบทเรยนใน

รปแบบ e-Learning เพอการศกษาแบบทางไกล

2.2.1.5 มมมองดานการท างานรวมกน ใชในการด าเนนงาน ในการท างานรวมกน

ระหวางองคกร

2.2.1.6 มมมองทางสงคม เปนเครองมอสรางชมชน เพอใชเปนสถานทชมนมของ

สมาชกในรปแบบชมชนออนไลน เพอการเรยนร การท าธรกรรม และท ากจกรรมรวมกน โดยชมชน

เครอขายทางสงคมทนยม เชน MySpace และ Facebook เปนตน

2.2.2 รปแบบการด าเนนธรกจอคอมเมรซ

การด าเนนธรกจอคอมเมรซ ยงสามารถจ าแนกออกเปน 3 รปแบบดวยกน (โอภาส

เอยมสรวงศ, 2557, หนา 371 - 372) ดงน

2.2.2.1 บรคแอนดมอรตาร (Brick-and-Mortar)

จดเปนรปแบบการด าเนนธรกจแบบดงเดม โดยไมวาจะเปนผลตภณฑ

กระบวนการ และวธการสงมอบสนคาลวนเปนการพบปะกนแบบซงหนาท เปนไปตามโครงสราง

เชงกายภาพทงสน ตวอยางเชน รานคาสะดวกซอทเปดบรการทวไป เมอลกคาตองการซอสนคา

กจะตองเดนทางมาทราน จากนนกเลอกซอสนคาและช าระเงน หรอเรยกวา Brick-and-Mortar เปน

การด าเนนธรกจแบบออฟไลนท มไดซอขายสนคาผานทางอนเทอรเนต อยางไรกตามหากธรกจท

ด าเนนอย เดมน ไดเพมชองทางการจ าหนายสนคาดวยการออนไลนผานเวบ กจะเปลยนรปไปเปน

Click-and-Mortar โดยทนท

2.2.2.2 คลกแอนดมอรตาร (Click-and-Mortar)

เปนรปแบบการด าเนนธรกจแบบผสมผสาน กลาวคอ เปนผลตภณ ฑ

กระบวนการ และตวแทนการสงมอบจะมทงโครงสรางเชงกายภาพและดจตอลรวมเขา ดวยกน

ตวอยางเชน รานขายหนงสอของซเอดบกเซนเตอรจะมหนารานทเปดด าเนนงานจรง ๆ ตามสาขาใน

จงหวดตาง ๆ ในขณะเดยวกนกไดเปดเวบไซต www.se-ed.com ในสวนของ eShop เพมอกหนง

Page 18: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

12

ชองทางเพอบรการออนไลนเขาไปดวยท าใหลกคาสามารถเขามาชมและเลอก ซอหนงสอทรานดวย

ตนเอง หรอจะสงซอหนงสอผานทางเวบไซตเพอจดสงมายงทบานกได

2.2.2.3 คลกแอนดคลก (Click-and-Click)

เปนการด าเนนธรกจในรปแบบดจตอล ทไมมรานคาทตงอยจรง ดงนน

เมอลกคาตองการซอสนคากจะตองด าเนนการผานทางเวบไซตเพยงชองทางเดยว ส าหรบการสงมอบ

สนคา กรณเปนสนคาดจตอลลกคาสามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดทนทภายหลงจากการช าระคา

สนคา หรอในกรณเปนสนคาทางกายภาพ กรอรบสนคาอยทบาน ตวอยางธรกจทด าเนนการใน

รปแบบน เชน amazon.com

2.2.3 ประเภทของอคอมเมรซ

ปจจบนมการน าเทคโนโลยอคอมเมรซมาประยกตใชงานหลายประเภทดวยกน

และยงสามารถจ าแนกเปนธรกจอคอมเมรซแบบหวงผลก าไรกบไมหวงผลก าไร ซงเปนไปตาม

รายละเอยดดงน

2.2.3.1 ภาคธรกจกบผบรโภค (Business-to-Consumer : B2C)

เปนรปแบบการด าเนนธรกรรมระหวางผประกอบการกบผบรโภคใน

รปแบบการขายตรง (Direct Sale) ซงสามารถเรยกอกชอหนงไดวา e-Tailing ทลกคาสามารถสงซอ

สนคาผานหนาเวบไดโดยไมตองผานคนกลางท าใหสนคา /บรการมราคาถกกวาตามทองตลาดทวไป

โดยหนาเวบจะมการเตรยมแคทตาลอกอเลกทรอนกสในรปแบบตาง ๆ ใหลกคาคลกเลอกซอได

ตามใจชอบ

2.2.3.2 ภาคธรกจกบภาคธรกจ (Business-to-Business :B2B)

เปนรปแบบการด าเนนธรกรรมระหวางผประกอบการดวยกน ซงทงสอง

ฝายสามารถเปนไดทงผขายและผซอ ไมวาจะเปนระหวางผผลตดวยกนหรอผผลตกบผคาสง เปนตน

การด าเนนธรกรรมระหวางภาคธรกจอยาง B2B นน จะสงผลใหเกดคคาทางธรกจทสามารถสราง

สมพนธอนดรวมกนไดเปนอยางด เนองจากธรกจในยคปจจบนจะเตบโตไดตองตางพงพาอาศยซงกน

และกน

2.2.3.3 ผบรโภคกบผบรโภค (Consumer-to-Consumer : C2C)

เปนรปแบบการด าเนนธรกรรมระหวางผบรโภคดวยกน การซอขายสนคา

ดวยวธน อาจมวตถประสงคทแตกตางกนได ไมวาจะเปนการประกาศขายสนคามอสอง หรอการ

Page 19: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

13

แลกเปลยนสนคา โดยหากผซอและผขายมความพอใจในสนคาทงสองฝาย กจะตกลงซอขายกนเอง

จากนนกท าการนดแนะสถานทเพอช าระเงน หรอเพอแลกเปลยนสนคา

2.2.3.4 ผบรโภคกบภาคธรกจ (Consumer-to-Business :C2B)

เปนการด าเนนธรกรรมระหวางผบรโภคกบผประกอบการในอกรปแบบ

หนง ทผบรโภคกลบมสถานะเปนผ คา และมบทบาทในการตอรองเพอตงราคาสนคา (เชน ตว

เครองบน และทพกตามโรงแรมตาง ๆ) โดยผประกอบการจะเปนคนกลางในการน าราคาทลกคาเสนอ

สงใหกบผขายพจารณาวา สามารถจ าหนายในราคานไดหรอไม ดงนน อคอมเมรซในรปแบบ C2B

ลกคากบผประกอบการ จะมบทบาทยอนศรสลบกน ตวอยางเวบไซตทประกอบธรกจในรปแบบ C2B

คอ priceline.com

2.2.3.5 ภาคธรกจกบพนกงาน (Business-to-Employee :B2E)

เปนการน าเทคโนโลยอคอมเมรซมาใชเพอปรบปรงการปฏบตงานใหด

ยงขน เชน การแลกเปลยนขาวสารและสารสนเทศภายในองคกร โดยพนกงานสามารถรบทราบ

ขาวสารเหลานไดจากกระดานขาวทถกบรรจไวบนเครอขายอนทราเนต นอกจากน ยงชวยลดงานดาน

เอกสารลง โดยน าเอกสารอเลกทรอนกสมาใชงานแทน ชวยลดคาใชจายใหกบองคกร

2.2.3.6 รฐบาลอเลกทรอนกส (e-Government)

เปนการด าเนนธรกรรมทภาครฐไดน าสออเลกทรอนกสมาบรการแกภาค

ประชาชน เพอปรบปรงการบรการแกประชาชนทวไป ในขณะเดยวกนกสามารถน าไปใชเพอ

บรหารงานตวภาครฐเอง อยางไรกตามรฐบาลอเลกทรอนกสยงมรปแบบการบรการทหลากหลาย

(โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา 373 - 376) ตวอยางเชน

1) ภาครฐกบประชาชน (Government-to-Citizens : G2C) เปน งาน

บรการท มงหวงสรางจดบรการของภาครฐเพอบรการแกประชาชน ตวอยางเชน การเปดเวบรบแจง

เรองราวรองทกข การบรการยนแบบภาษเงนไดของกรมสรรพากรเปนตน

2) ภาครฐกบภาคธรกจ (Government-to-Business : G2B) เปน การ

ใหบรการแกภาคธรกจหรอผประกอบการ ผานกา รอ านวยความสะดวกในเรองการท าธรกรรมตางๆ

และยงเปนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารเขามาเพอแขงขนการประกวดราคา ไมวาจะเปนการ

เสนอสนคาและบรการใหกบภาครฐภายใตความโปรงใสและเปนธรรม ตวอยางเชน การบรการจด

ทะเบยนการคา และการจดซอจดจางผานระบบอเลกทรอนกส เปนตน

Page 20: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

14

3) ภาครฐกบภา คร ฐ (Govern-to-Government : G2G) เป นการน า

เทคโนโลยเวบและอนเทอรเนตมาใชเพอด าเนนงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ของทางภาครฐเอง เพอ

ปรบปรงประสทธภาพในเรองกระบวนการท างาน การประสานงาน และแลกเปลยนขอมลอยางเปน

ทางการระหวางหนวยงานภายในและรฐบาลตางประเทศ อกทงยงชวยลดคาใชจายในการด าเนนงาน

ไดเปนอยางด ตวอยางเชน การประสานงานในเรองของคดความทชวยลดเวลาและยงตอบสนองตอ

เหตการณฉกเฉนไดอยางทนเวลา

4) ภาครฐกบพนกงานของรฐ (Government-to-Employee : G2E) เปน

การน าระบบอเลกทรอนกสมาใชเปนเครองมอในการด าเนนกจกรรมและงานบรการตาง ๆ ระหวาง

ภาครฐกบพนกงานของรฐ เชน การฝกอบรม การจดการเรองสวสดการ เปนตน

2.2.4 รปแบบการสรางรายไดของอคอมเมรซ

รปแบบการสรางรายไดของบรษท จะอธบายของวธการทจะใหบรษทสามารถสราง

รายไดเพอน าไปสผลก าไรไดอยางไร แตอยางไรกตาม การสรางผลก าไรเพยงอยางเดยวนน อาจไม

เพยงพอตอการด าเนนธรกจของบรษท ดงนน ในการทจะใหบรษทประสบความส าเรจและสามารถ

ธ ารงอยไดตอไป จงควรพจารณาคนหาแหลงลงทน เพอใหไดมาซงผลตอบแทนจากการลงทน

ดงกลาว แมวาจะมรปแบบการสรางรายไดส าหรบอคอมเมรซ ท ไดท าการพฒนาขนมาเปนจ านวนมาก

กตามแตบรษทโดยสวนใหญกมกเลอกน ามาใชอยางใดอยางหนง หรออาจน ามาผสมรวมเขาดวยกน

ซงมรปแบบการสรางรายไดของธรกจอคอมเมรซทง 5 ประเภท (โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา

377 - 378) อนประกอบดวย

2.2.4.1 การสรางรายไดจากการโฆษณา (Advertising Revenue Model)

ตามปกตแลวเวบไซตทเปดบรการใหแกผทวไป ไมวาจะเปนเนอหา การ

บรการและผลตภณฑรวมถงการจดเตรยมพนทโฆษณาเพอเกบคาธรรมเนยมโฆษณาสนคาจากเจาของ

บรษทรายตาง ๆ โดยเฉพาะเวบไซตทมความเชยวชาญสงและมชอเสยงอยาง yahoo.com สามารถ

ดงดดนกทองเวบเขาไปเยยมชมไดคราวละมาก ๆ ซงท าใหเวบไซตตาง ๆ สามารถเรยกเกบคาบรการ

โฆษณาในอตราทสงได

2.2.4.2 การสรางรายไดจากการสมครเปนสมาชก (Subscription Revenue

Model)

Page 21: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

15

เปนวธการสรางรายไดจากการเรยกเกบคาธรรมเนยมในการสมครเปน

สมาชก เพอใหเหลาสมาชกไดรบสทธพเศษในการเขาถงบรการตางๆ ท นอกเหนอจากการบรการ

พนฐานทเตรยมไวใหกบบคคลทวไป ดงนน หากผใชตองการใชบรการ กจะตองช าระคาสมครสมาชก

กอน จากนนทางเวบกจะมอบบญชผใชพรอมรหสผานใหกบเหลาสมาชก เพอใหสมาชกลอกอนเขาส

ระบบและเขาถงงานบรการดงกลาวได

2.2.4.3 การสรางรายไดจากคาธรรมเนยมการท าธรกรรม (Transaction Fee

Revenue Model)

เปนรปแบบธรกรรมทบรษทจะท ารายไดจากการเรยกเกบคาธรรมเนยม

จากการท าธรกรรมทางการคา เชน ebay.com ไดจดเตรยมพนทเพอการประมลออนไลน ใน

ขณะเดยวกนกจะเกบคาบรการหรอคาธรรมเนยมการท าธรกรรมจากผขายหากขายสนคาทประมลได

ส าเรจ หรอในกรณของ Paypal.com ทเรยกเกบคาธรรมเนยมจากธรกรรมการช าระเงนผานบญช

ออนไลน เปนตน

2.2.4.4 การสรางรายไดจากการขาย (sales Revenue Model)

เปนวธการสรางรายไดจากการขายสนคา บรการ หรอสารสนเทศใหกบ

ลกคา ตวอยางเชน amazon.com, Lazada.com ทสรางรายไดจากการขายสนคาประเภทหนงสอ

เพลง และผลตภณฑอน ๆ

2.2.4.5 การสรางรายไดจากคานายหนา (Affiliate Revenue Model)

เปนรปแบบธรกจทสรางรายไดจากการเปนคาน ายหนา ด วยการรบ

คาธรรมเนยมจากการแนะน ารานคาในเครอขายทเปนพนธมตรใหกบลกคา หรอรบคาคอมมชชนจาก

ยอดรายไดท มการจ าหนายสนคาทงหมด ส าหรบวธการกคอ จะมการฝากลงกไวตามหนาเวบ เพอให

ลกคาหรอนกทองเทยวเวบคลกเขาไป จากนนกจะเชอมโยงไปยงหนาเวบเจาของลงกดงกลาว

2.3 หลกการและทฤษฎทใชในการพฒนาระบบ

2.3.1 เวบแอปพลเคชน

เวบแอปพลเคชน (Web Application) คอ เวบเพจทมการปฏสมพนธกบผใชงานเวบ

มการจดเกบขอมลลงบนฐานขอมล และมการเขยนดวยภาษาสครปต (script language) โดยจะถก

Page 22: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

16

ประมวลผลบนฝงเวบเซรฟเวอร และเทคโนโลยทใชในการพฒนาเวบแอปพลเคชนมมากมาย เชน

ASP, ASP.NET, JSP/JAVA, PHP, Python

เวบแอปพลเคชน เปนการเขยนโปรแกรมภาษาคอมพวเตอรส าหรบการสรางเวบไซต โดย

ใช ภ าษา HTML, XML, PERL, CSS, PHP, JSP, ASP, Cold Fusion, AJEX, JQUERY และอน ๆ

ซงโปรแกรมตาง ๆ เหลานจะมการท างานทชวยอ านวยความสะดวกตอการพฒนาเวบแอปพลเคชนท

มการเปลยนแปลงตลอดเวลา เชน ระบบซอขายสนคาบนเวบ ระบบการจองตว ระบบการสมคร เขา

เรยน หรอค านวณบญช ในโรงงานอตสาหกรรม โดยเวบแอปพลเคชน สามารถเรยกใชงานไดจาก

เวบเบราวเซอร (web browser) ตาง ๆ อาทเชน Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google

Chrome และอน ๆ ซงตองมการเชอมตอกบระบบเครอขายอนเทอรเนต ท าใหผ ใชทวโลกสามารถใช

งานเวบไมวาจะอยบนระบบปฏบตการใดของเครองคอมพวเตอรกสามารถทใชเรยกใชขอมลได

2.3.1.1 หลกการท างานของเวบแอปพลเคชน

การท างานของเวบแอปพลเคชนนนจะเรมจากผใชท าการเปดเวบเบราวเซอร

เชน Internet Explorer ( IE) ซงเปนเครองไคลเอนต (ลกขาย) แลวท าการพมพทอยบน URL เชน

www.aru.ac.th เพอเขามาดขอมลในเวบมหาวทยาลยราชภฏพระนครศรอยธยา ซง URL ทถกท า

การรองขอ จะสงขอมลผานอนเทอรเนตไปยงฝงผใชบรการ นนคอเซรฟเวอรของมหาวทยาลยราชภฏ

พระนครศรอยธยา (เครองแมขาย) กจะท าการสงขอมลหนาเวบเพจผานอนเทอรเนตไปยงเครองผใชท

ไดท าการรองขอ แตหากไมมการตดตอหรอเซรฟเวอรไมมการประมวลผลอก การตดตอระหวาง

เซรฟเวอรและเครองไคลเอนตจะสนสดลง จนกวาจะมการรองขออกครง

2.3.1.2 โปรแกรมทใชในการพฒนาเวบแอปพลเคชน

โปรแกรมทใชพฒนาเวบแอปพลเคชนมดวยกนหลายชนด ดงตอไปน

1) MySQL เปนระบบจดการฐานขอมลโดยใชภาษา SQL เปนซอฟตแวรท

สามารถโหลดใชงานไดฟรทไดรบความนยม MySQL เปนฐานขอมลทสรางบน LAMP stack (Linux,

Apache, MySQL, PHP, Perl, Python) MySQL สามารถท างานไดหลากหลายแพลตฟอรม เชน

Windows, Linux, OS/X, AIX, HP-UX, Netware

2) Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมส าหรบพฒนาเวบไซตทถกพฒนา

อยางตอเนอง มประสทธภาพในการท างานคอนขางสง ใชในการออกแบบ สรางเวบเพจ จดการ

เวบไซต และพฒนาเวบแอปพลเคชนทไดรบความนยมอยางมาก มคณสมบตคอมเคร องมอทหลากหลาย

Page 23: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

17

ชวยอ านวยความสะดวก ใชงานงาย และสามารถสรางการโตตอบกบผชมได โดยท ผ พฒนาไม

จ าเปนตองมความรในเรองของภาษา HTML กสามารถใชงานโปรแกรมได อกทงยงชวยในการเขยน

โคดส าหรบใชในการตดตอกบระบบฐานขอมล Dreamweaver เปนโปรแกรมประเภท What you

See IS What You Get (WYSIWYG) น น คอ หา ก ม กา ร จ ด วา งภ า พ ห ร อ ข อ คว า มล งใน

Dreamweaver เปนแบบใดแลว โปรแกรมกจะสรางโคดเพอใหไดผลลพธในแบบทเราตองการโดย

อตโนมต ท าใหผทท าหนาทในการออกแบบหนาตาเวบไซต (เรยกวา Web Designer) (จราวธ

วารนทร, 2556, 2)

3) ภาษา HTML คอ ภาษาทใชในการแสดงผลบนเวบเบราวเซอร น าเสนอ

ขอมลท มทงตวอกษร ภาพ เสยง และวดโอ มหลกการในการเขยนเวบเพจ โดยใช Tag ในการ

ก าหนดการแสดงผล HTML ยอมาจาก ค าวา Hypertext Markup Language

4) ภาษา PHP เปนภาษาส าหรบเขยนเวบท เปนทนยม โดยสามารถพฒนา

เวบแอพพลเคชนไดหลากหลายเปน Open Source ซงสามารถใชงานรวมกบ Web Server หลาย ๆตวบน

ระบบปฏบตการตาง ๆ

2.3.2 ระบบฐานขอมล

2.3.2.1 ความหมาย

ระบบ (systems) หมายถง กลมขององคประกอบทมความสมพนธกน โดย

อาจเปนความสมพนธแบบบางสวนหรอทงหมดกได ทส าคญกคอ แตละองคประกอบของระบบ

จะตองประสานท างานรวมกนเพอบรรลวตถประสงคเดยวกน (โอภาส เอยมสรวงศ และ สมโภชน

ชนเอยม, 2558, หนา 12)

ระบบสารสนเทศ (Information Systems : IS) หมายถง ระบบงานทน า

เทคโนโลยสารสน เทศ (Information Technology : IT) มาใชเพอการจดเกบ ประมวลผล และ

เรยกดขอมล โดยเทคโนโลยสารสนเทศมบทบาทส าคญตอการเพมผลตผล การสรางความไดเปรยบใน

เชงแขงขน รวมถงการสรางผลก าไรใหแกองคกร (โอภาส เอยมสรวงศ และ สมโภชน ชนเอยม,

2558, หนา 12)

ดรณวรรณ ก าธรเกยรต (2556 หนา 1) ไดนยามวา ฐานขอมล (Database)

เกดขนจากความตองการจดเกบ จดการกบขอมล ขาวสารและสารสนเทศทเกยวของกบชวตประจ าวน

ของมนษย

Page 24: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

18

วเชยร เปรมชยสวสด (2555 หนา 2) ไดกลาววา ฐานขอมล หมายถง ชดของ

ขอมลท มความสมพนธกนทถกน ามาจดเกบไวดวยกน เพอใหสามารถใชขอมลเหลานนรวมกนไดอยาง

รวดเรวและมประสทธภาพ

ธนยพฒน วงศรตน (2556 หนา 167) ไดกลาววา ฐานขอมล (Database)

คอ แหลงทใชส าหรบจดเกบขอมลตาง ๆ ในรปแบบลกษณะของตารางทมความสมพนธกนอยางม

ระเบยบสามารถน ามาใชงานไดงายและทนท

ฝายผลตหนงสอต าราวชาการคอมพวเตอร (2551, หนา 12) ไดกลาววา ระบบฐานขอมล (database System) ระบบจดเกบขอมลท มความสมพนธกน เกยวของเปนเรองเดยวกน โดยมรปแบบการจดเกบทเปนระเบยบแบบแผน และจดเกบไวในทเดยวกน แจงข อมลพนกงาน ขอมลลกคา ขอมลสนคาคงคลง และขอมลพนกงานขาย เปนตน ซงแตเดมอาจจะเกบอยในรปแบบแฟมขอมลของหนวยงานตางๆ เมอมการใชวธการจดเกบเปนระบบฐานขอมล กจะน าขอมลเหลานมาจะเกบไวในฐานขอมลเดยวกน ซงเปนฐานขอมลขององคกร ท าใหแตละหนวยงานสามารถใชขอมลรวมกนได และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทเกดขนได เมอมการปรบปรงขอมล กสามารถท าไดโดยผ าน ตวกลางท เรย กว า ร ะบบจดการฐานข อมล ( Database Management System : DBMS) 2.3.2.2 ประเภทของระบบฐานขอมล

ระบบฐานขอมลสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดงตอไปน

1) ฐ า น ข อ ม ล แ บ บ ล า ด บ ช น (Hierarchical Database Model) ฐานขอมลแบบล าดบชน เปนฐานขอมลทจดเกบขอมลในลกษณะความสมพนธแบบพอ -ลก (Parent-Child Relationship Type: PCR Type) หรอเปนโครงสรางรปแบบตนไม (Tree) เปนล าดบชน โดยชนบนสดเรยกวาราก (Root) และระดบลางลงมาเรยกวา ลก (Children) การคนหาขอมลจะท าตามล าดบ โดยท าการคนหาจากบนลงลาง และจากซายไปขวา ท าใหมความลาชาในการคนหาขอมล

2) ฐานขอมลแบบเครอขาย (Network Database Model) ฐานขอมลแบบเครอขาย จะมความสมพนธเปนแบบ เซท (Set) โดยจะมระเบยนเจาของ และมระเบยนสมาชก การเขาถงขอมลสามารถท าไดโดยตรงไมตองเรมตนคนหาขอมลตามล าดบ ท าใหมความสะดวกรวดเรวมากกวาแบบล าดบชน

3) ฐานขอมลเชงสมพนธ (Relational Database Model) ฐานขอมลเชงสมพนธ เปนการจดเกบขอมลในรปแบบท เปนตาราง (Table) หรอเรยกอกอยางวารเลชน (Relation) มลกษณะเปน 2 มต คอเปนแถว (Row) และเปนคอลมน (Column) การเชอมโยงขอมล

Page 25: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

19

ระหวางตาราง จะเชอมโดยใชแอททรบวต (attribute) หรอคอลมนทเหมอนกนในทงสองตารางเปนตวเชอมโยงขอมลฐานขอมลเชงสมพนธนจะเปนรปแบบของฐานขอมลทนยมใชในปจจบน

2.3.2.3 ระบบจดการฐานขอมล

ระบบจดการฐานขอมล ( Database Management System : DBMS) คอโปรแกรมทท าหนาทในการก าหนดลกษณะขอมลทจะเกบไวในฐานขอมล อ านวยความสะดวก ในการบนทกขอมลลงในฐานขอมล ก าหนดผทไดรบอนญาตใหใชฐานขอมลได พรอมกบก าหนดดวยวาใหใชไดแบบใด เชนใหขอมลไดอยางเดยว หรอใหแกไขขอมลไดดวย นอกจากนนยงความสะดวกในการคนหาขอมลและการแกไขปรบปรงขอมล ท าใหผ ใชสามารถเขาถงขอมลไดงาย สะดวก และมประสทธภาพ เหมอนเปนตวกลางระหวางผใชกบฐานขอมลใหสามารถตดตอกนได

หนาทของระบบจดการฐานขอมล (วเชยร เปรมชยสวสด, 2555 หนา 18)

มดงน

1) การจดการพจนานกรมขอมล ระบบจดการขอมลจะท าการจดเกบนยาม

ขอมล และความสมพนธระหวางขอมลไวในพจนานกรมขอมล เปน สารสนเทศทบอกเกยวกบ

โครงสรางของฐานขอมล โปรแกรมประยกตทงหมดทตองการเขาถงขอมลในฐานขอมล โดยทระบบ

จดการฐานขอมลจะใชพจนานกรมขอมลเพอคนหาโครงสรางตลอดจนสวนประกอบของ ขอมลและ

ความสมพนธทตองการหากมการเปลยนแปลงใด ๆ ทมตอโครงสรางฐานขอมลจะถกบนทกไวโดย

อตโนมตในพจนานกรมขอมล ท าใหไมตองเสยเวลาเปลยนแปลงแกไขโปรแกรมเมอโครงสรางขอมลม

การเปลยนแปลง

2) การจดเกบขอมล ระบบจดการฐานขอมลจะสรางโครงสรางทจ าเปนตอ

การจดเกบขอมลชวยลดความยงยากในการนยามและการเขยนโปรแกรมทเกยวของกบคณสมบตทาง

กายภาพของขอมล ระบบจดการฐานขอมลในปจจบนไมเพยงแตจะชวยในการจดเกบขอมลเทานน

แตยงรวมถงจดเกบกฎเกณฑตาง ๆ ทใชในการตรวจสอบบรณภาพของขอมลอกดวย

3) การเปลยนแปลงและน าเสนอขอมล ระบบจดการฐานขอมลจะท า

หนาทในการแปลงขอมลทไดรบมาเพอใหสอดคลองกบโครงสรางในการจดเกบขอมล ท าใหเราไมตอง

ไปยงกบความแตกตางระหวางรปแบบของขอมลทางตรรกะ และทางกายภาพ กลาวคอ ท าใหมความ

เปนอสระของขอมล ระบบจดการฐานขอมลจะแปลงความตองการเชงตรรกะของผใช ใหเปนค าสงท

สามารถดงขอมลทางกายภาพทตองการ

4) การจดการระบบความมนคง ระบบจดการฐานขอมลจะสรางระบบรกษา

ความมนคง โดยการก าหนดรายชอผมสทธเขาใชระบบ และความสามารถในการใชระบบ เชน การ

Page 26: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

20

อาน เพม ลบ หรอแกไขเปลยนแปลงขอมล การจดการระบบความมนคงความส าคญมากในระบบ

ฐานขอมลทมผใชหลายคน

5) การควบคมการเขาถงขอมลของผใชหลายคน ระบบจดการฐานขอมลจะ

ใชอลกอรทมท เหมาะสม เพอท าใหแนใจไดวา ผใชหลายคนสามารถเขาใชฐานขอมลในสภาวะพรอม

กน และยงคงความถกตองของขอมลในฐานขอมลไวได

6) การเกบส ารองและกคนขอมล ระบบจดการขอมลจะมโปรแกรมเพอ

สนบสนน การส ารองและกคนขอมล เพอท าใหแนใจในความปลอดภยและความมนคงของขอมล

ในระบบ ระบบจดการฐานขอมลจะท าการกขอมลในฐานขอมลคนมาหลงจากระบบเกดความลมเหลว

(Failure) เชน กระแสไฟฟาเกดขดของ เปนตน

7) การควบคมความถกตองของขอมล ระบบจดการฐานขอมลจะสนบสนน

และควบคมความถกตองของขอมล ตงแตการลดความซ าซอนของขอมล ไปจนถงความไมสอดคลอง

กนของขอมล ความสมพนธของขอมลทเกบในพจนานกรมขอมลจะถกน ามาใชในการควบคมความ

ถกตองของขอมลดวย

8) ภาษาทใชในการเขาถงฐานขอมลและการเชอมตอกบโปรแกรม

ประยก ต ระบบจดกา รฐานข อมลสนบสนนการเขาถงขอ มลโดยผ านทางภาษาควร ( Query

Language) โดยทควร คอ ค าสงทใชในการคนคนขอมลจากฐานขอมล

2.3.2.4 ประโยชนในการใชระบบฐานขอมล

1) ลดความซ าซอนของขอมล เมอมขอมลของหนวยงานซงจดเกบไวหลายท ขอมลในสวนทเหมอนกนหลายสวน ฝายบญช เกบขอมล ชอ ทอย เบอรโทรศพทของพนกงาน และฝายบคคล เกบขอมลชอ ทอย เบอรโทรศพทของพนกงาน เมอน าคอมพวเตอ รมาใชจดเกบขอมลใหอยในรปแบบของฐานขอมล ท าใหไมเกบขอมลซ าซอนกน ซงทกฝายทเกยวของจะสามารถเรยกใชขอมลทตองการได เปนการประหยดเนอทในการจดเกบ และท าใหเกดความรวดเรวในการคนหาและจดเกบขอมลอกดวย

2) ท าใหเกดความสอดคลองของขอมล ถา มการแกไขชอ ทอย ทฝายบคคล ชอและทอยทฝายบญชกจะถกเปลยนแปลงดวย เนองจากฝายบญชจะดงขอมลชอและทอยจากฝายบคคลมาใช ดงนนเมอมการแกไขขอมลในทใดทหนง ขอมลอกทหนงกจะถกเปลยนไปดวย

3) ความถกตองของขอมล ผบรหารระบบฐานขอมลสามารถก าหนดกฎเกณฑในการน าเขาขอมล และระบบจดการฐานขอมลจากคอยควบคมใหมการน าเขาขอมลเปนไปตามกฎเกณฑเพอใหมความถกตอง

Page 27: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

21

4) สามารถใชขอมลรวมกนได การเกบขอมลไวในฐานขอมลเดยวกนจะสามารถก าหนดรปแบบทแนนอนได และแตละฝายสามารถใชขอมลรวมกนไดเพราะเปนมาตรฐานเดยวกน เนองจากระบบจดการฐานขอมลสามารถจดใหผ ใชแตละคนเขาใชขอมลในแผนทมขอมลเดยวกนไดในเวลาเดยวกน เชนฝายบคคลและ ฝายการเงน สามารถทจะใชขอมลจากแฟมประวตพนกงานในระบบฐานขอมลไดพรอมกน

5) มความปลอดภย การทขอมลมารวมอยในทเดยวกน สามารถวางมาตรฐานในการแกไขและปองกนไดดกวา จงไมมการรวไหลของขอมลไปสผไมควรร และสามารถก าหนด รหสผานเขาใชงานขอมลของผใชแตละราย โดยระบบจดการฐานขอมล การท าการทดสอบสทธในการท างานกบขอมล เชนการเรยกดขอมล การลบขอมล การปรบปรงขอมล และการเพมขอมลในแตละแฟมขอมล เปนตน

6) ขจดความขดแยงในการใชขอมลรวมกน กอนทจะมการจดเกบขอมล ตองมการตกลงรปแบบการเกบอยางเปนเอกฉนทเสยกอน ท าใหไมเสยเวลาในการพฒนาระบบฐานขอมล

7) ขอมลทจดเกบมความทนสมยเมอขอมลในระบบฐานขอมลไดรบการดแลปรบปรงอยางตอเนอง ท าใหขอมลทจดเกบเปนขอมลทมความทนสมย ตรงกบเหตการณในปจจบน และตรงกบความตองการอยเสมอ 8) เสยคาใชจายสง เนองจากโปรแกรมทใชในระบบจดการฐานขอมลจะมราคาคอนขางแพง เรองคอมพว เตอรท มประสทธภาพสง คอตองมความเรวสง ขนาดหนวยความจ าและหนวยเกบขอมลส ารองท มความจมาก ท าใหตองเสยคาใชจายในการจดท าระบบจดการฐานขอมล

9) เกดการสญเสยขอมลได เนองจากขอมลตางๆภายในฐานขอมลจะถกจดเกบอยในทเดยวกน ดงนนคาท เกบขอมลเกดมปญหา อาจท าใหตองสญเสยขอมลทงหมดในฐานขอมลได ดงนนการจดท าฐานขอมลทดจงตองมการส ารองขอมลไวเสมอ

2.3.3 การวเคราะหระบบ

การวเคราะห ระบบ (System Analysis) เปนกระบวนการท าความเขาใจและ

ก าหนดรายละเอยดถงปญหา เพอพจารณาวาจะน าระบบสารสนเทศอะไรเขาไปแกไขปญหาเหลานน

ใหบรรลสความส าเรจ ดงนน เมอองคกรเกดปญหา ซงอาจเปนผลพวงมาจากสภาพแวดลอมตางๆ ท

กดดนธรกจตองปรบตว ดวยการพฒนาระบบเดมทเปนอยใหมประสทธภาพสงขน โดยมเหตผลหลาย

ประการดวยกน ทมตอการเรยกรองใหน าระบบใหมมาใชทดแทนระบบงานเดม (โอภาส เอยมสรวงศ

และสมโภชน ชนเอยม, 2558, หนา 27) อนเนองมาจาก

Page 28: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

22

1. ตองการปรบปรงงานบรการใหดยงขน

2. เพอสนบสนนสนคาและงานบรการใหม ๆ

3. เพอเพมประสทธภาพในการท างาน

4. ตองการสารสนเทศมากขน

5. ตองการระบบควบคมทด

6. ชวยลดตนทนการด าเนนงาน

2.3.2.1 วงจรการพฒนาระบบ

ขนตอนการพฒนาระบบสารสนเทศ หรอวงจรการพฒนาระบบ (Systems

Development Life Cycle) หรอ SDLC (โอภาส เอยมสรวงศ และ สมโภชน ชนเอยม, 2558,

หนา 46-51) ซงประกอบดวย

ระยะท 1 : การวางแผนโครงการ

การวางแผนโครงการ จดเปนกระบวนการพนฐานของความเขาใจวา ท าไมระบบสารสนเทศจงสมควรตองถกสรางขนมา และตองสรางทมงานเพอสรางระบบนไดอยางไร โดยในชวงของการเรมโครงการ (Project Initiate) จะตองมการก าหนดคณคาทางธรกจของระบบทตอองคกร เชน ระบบใหมจะชวยลดตนทนหรอเพมรายไดใหแกองคกรมากขนอยางไร โดยค าเรยกรองใหพฒนาระบบใหมอาจมาจากนอกเขตพนทของแผนกพฒนาระบบกได เชนมาจากสวนงานตางๆในองคกร (แผนกบญชและแผนกการเงน) หรอมาจากแบบฟอรมค ารองขอระบบ (System request) สงเอกสารค ารองของระบบจะน าเสนอถงความตองการทางธรกจท เปนบทสรปอยางยอพรอมทงค าอธบายเกยวกบระบบใหมทจะสนบสนนงานในหนาทใหดยงขน หรอเพอเพมคณคาทางธรกจใหแกองคกรไดอยางไร จากนนแผนกพฒนาระบบกจะท างานรวมกบเจาของระบบการศกษาและวเคราะหความเปนไปได ทงนโครงการจะไดรบสนบสนนหรอไมนนจะตองไดรบการยนยนเหนชอบจากผบรหาร

บทสรปเกยวกบกจกรรมในระยะการวางแผนโครงการ 1. การก าหนดปญหา 2. การก าหนดเวลาโครงการ 3. การยนยนความเปนไปไดของโครงการ 4. การจดตงทมงาน 5. การด าเนนโครงการ

Page 29: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

23

ระยะท 2 : การวเคราะห

ระยะการวเคราะหจะตองตอบโจทยใหไดวาใครเปนผใชระบบและมอะไรทตองท าตองท าทไหนเมอไหรโดยในระยะนทมงานจะศกษาระบบงานปจจบนพรอมสรางแนวทาง ใหม ๆ เพอการปรบปรงกระบวนการใหดยงขนผานการพฒนาเปนแนวคดของระบบใหมขนมา

สงส าคญของระยะน กคอการรวบรวมความตองการ นกวเคราะหระบบสามารถรวบรวมไดจากการสงเกตการท างานของผใชการสมภาษณการจดท าแบบสอบถามการอานเอกสารการปฏบตงานของระบบปจจบนและกฎระเบยบตาง ๆ ของบรษท โดยตลอดระยะเวลาของการรวบรวมความตองการนนนกวเคราะหระบบจะตองมการพบปะกบผใชในระดบตาง ๆ เพอขอขอมลเกยวกบกระบวนการท างานปญหาทเกดขนและแนวทางการแกไขปญหาทแนะน าโดยผโดยผใช ดงนนการรวบรวมความตองการจงเปนกจกรรมส าคญเพอคนหาความจรงและสรปออกมาเปนขอก าหนดความตองการ requirement specification ให ชดเจนโดยขอก าหนดเหลาน เมอผ ทเกยวของไดอานแลวจะตองสามารถตความหมายตรงกนหลงการน าความตองการตางๆ มาสรปเปนขอก าหนดทชดเจน แลวขนตอนตอไปกคอจะน าแนวคดเกยวกบระบบและแบบจ าลองมารวมเขาดวยกนเปนเอกสารทเรยกวาขอเสนอระบบ System proposal เพอน าเสนอแกผสนบสนนโครงการหรอผมอ านาจในการตดสนใจโครงการวาจะให เดนหนาตอไปหรอไมโดยเอกสารขอเสนอระบบจะประกอบดวยรายละเอยดความตองการของระบบใหมทถกน าเสนอผานแบบจ าลองกระบวนการซงเปน แผนภาพแสดงการไหลของขอมลไปยงโปรเซสหรอกระบวนการตาง ๆ นอกจากน ก ยงมแบบจ าลองขอมลใชอธบายความสมพนธระหวางขอมลท มอยในระบบ

บทสรปเกยวกบกจกรรมในระยะการวเคราะห 1. การวเคราะหระบบงานปจจบน 2. การรวบรวมขอมลและความตองการในดานตางๆแลวน ามาวเคราะห

เพอสรปเปนขอก าหนด 3. การน าขอก าหนดมาพฒนาเปนความตองการของระบบใหม 4. การสรางแบบจ าลองกระบวนการ 5. การสรางแบบจ าลองขอมล 6. รวบรวมเอกสารเพอจดท าเปนขอเสนอระบบและตอคณะกรรมการเพอ

เซนรบรองโครงการ

ระยะท 3 : การออกแบบ

การออกแบบ เปนการตดสนใจวา ระบบจะด าเนน การไปไดอยางไร เปนระยะทเกยวของกบการจดหาอปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร สรางระบบเครอขายทตองน ามาใช การออกแบบเอาทพต การออกแบบสวนตดตอผใช การออกแบบฐานขอมล อยางไรกตาม แมวาการ

Page 30: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

24

ตดสนใจเชงกลยทธโดยสวนใหญแลวจะเกยวของกบระบบทถกพฒนาขน ในระหวางระ ยะการวเคราะห แตขนตอนในระหวางการออกแบบนน จะมงประเดนเกยวกบวธการด าเนนงานระบบดวยการน าแบบจ าลองเชงตรรกะทไดจากการวเคราะหมาพฒนาเปนแบบจ าลองเชงกายภาพ

กลยทธการจดหาระบบจะถกท าขนเปนอนดบแรก เพอสรางความมนใจเกยวกบแนวทางการพฒนาระบบวา จะตดสนใจพฒนาเอง หรอซอโปรแกรมส าเรจรปมาใช หรอวาจางหนวยงานภายนอกมาพฒนาระบบให ตอมากจะท าการ ออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ ทอธบายถงฮารดแวร ฮารดแวรโครงสรางระบบเครอขายทน ามาใช โดยสวนใหญ มกจะปรบปรงเพมเตมจากโครงสรางพนฐานเดมทใชงานอยในองคกรนน ๆ ในขณะท การออกแบบอนเตอรเฟซ จะเกยวของกบการปฏสมพนธ ระหวางผใชกบระบบไมวาจะเปนการโตตอบผานเมน ปมตางๆ บนหนาจอภาพ แบบฟอรมและรายงานทระบบตองใช สวนการออกแบบฐานขอมล กจะพฒนา ขนมาเพอใหรวา ตองมขอมลอะไรบาง ท ตงจดเกบไวในฐานขอมล และอนดบสดทายคอ การออกแบบโปรแกรม เพอน าไปใชกบการเขยนโปรแกรมดวยภาษาคอมพวเตอรในระยะการน าไปใชตอไป บทสรปเกยวกบกจกรรม

1. การจดหาระบบ 2. การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 3. การออกแบบเอาตพต และการออกแบบสวนตดตอผใช 4. การออกแบบฐานขอมล 5. การสรางตนแบบ 6. การออกแบบโปรแกรม

ระยะท 4 : การน าไปใช

กจกรรมตางๆ ในระยะการน าไปใชจะเกยวของกบการสรางระบบ การทดสอบและตดตงระบบ โดยมจดประสงคหลกทไมใชมแคเพยงการสรางผลตภณฑซอฟตแวรใหมความนาเชอถอและตอบสนองฟงกชนการท างานทางธรกจตามหนวยงานตางๆ ไดอยางสมบรณเทานน แตจะตองรวมถงความมนใจวาผใชระบบทก ๆ คนไดผานการฝกอบรมใชงาน สารสนเทศใหเกดประโยชนตอองคกรดงทไดคาดหวง ทงแมกจกรรมล าดบกอน ๆ แผนการด าเนนงานมาแลวในระยะนเพอน าไปสระบบทใชงานไดจรงในทสด

การสรางระบบจดเปนขนตอนแรกของระยะนโดยระบบทสรางขนจะไดรบการทดสอบเพอใหเกดความมนใจวาสามารถด าเนนงานตรงตามทออกแบบไวหรอไมนอกจากนยงมกจกรรม การแปลงขอมล ซงถอเปนหนงในกจกรรมทส าคญไมนอยเลยทเดยว การแปลงขอมลจากระบบเกามาสระบบใหม ขนเมอระบบไดรบ การตดตง เพอใชงานทดแทนระบบเดม ตองตดสนใจวา

Page 31: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

25

จะใชวธการปรบเปลยนระบบดวยวธใด เชน จะปรบเปลยนดวยวธการน าระบบใหมมาใชแทนระบบเดมโดยทนท หรอจะเลอกวธการปรบเปลยนแบบคขนาน ซงขนอยกบเงอนไขและความเหมาะสม

เมอระบบใหมถกใชงานมาระยะหนง กจะตองท าการประเมนผลระบบภายหลงการตดตง เพอประเมนการท างานของระบบใหมวาเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไวหรอไม ผใชมความพงพอใจมากนอยเพยงใด ความคาดหวงหรอไม อยางไร และมสวนใดจ าเปนตองไดรบการปรบแตงเพมเตม

บทสรปเกยวกบกจกรรมในระยะการน าไปใช 1. การเขยนโปรแกรม 2. การทดสอบระบบ 3. การแปลงขอมล 4. การตดตงระบบ 5. การจดท าเอกสารระบบ 6. การฝกอบรมและสนบสนนผใช 7. การทบทวนและประเมนผลระบบภายหลงการตดตง

ระยะท 5 : การบ ารงรกษา

ตามปกตแลวระยะการบ ารงรกษาจะไมถกน าเขาไปรวมไวในขนตอนของ SDLC จนกวาระบบไดรบการตดตงและใชงานแลว ส าหรบระยะนจะใชเวลายาวนานทสดเมอเทยบกบระยะอนๆ เนองจากระบบจะตองไดรบการบ ารงรกษาตลอดระยะเวลาทมการใชงาน โดยสงทคาดหวงขององคกรกคอระบบสามารถใชงานไดยาวนานหลายป และรองรบเทคโนโลยใหมๆ ในอนาคตได ดงนนในชวงระยะของการบ ารงรกษา สามารถเพมเตมคณสมบตใหมๆ เขาไปเพอเพมประสทธภาพการท างานใหกบระบบได คณสมบตใหม ๆ เหลาน อาจมาจากความตองการของผใชเอง เชน ผใชเพมคนพบขอผดพลาดจากระบบ ซงจะตองไดรบการแกไขใหถกตอง รวมถงการรองขอใหเขยนโปรแกรมเพมเตมเพอสนบสนนกระบวนการทางธรกจใหม ๆ นอกจากนแรงกดดนทมาจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลย กจดเปนสงหนงทท าใหองคกรตองหนมาปรบปรงระบบใหสามารถรองรบคณสมบตใหม ๆ มากขนเพอสรางความไดเปรยบในเชงแขงขน บทสรปเกยวกบกจกรรมในระยะการบ ารงรกษา

1. การบ ารงรกษาระบบ 2. การเพมเตมคณสมบตใหมๆเขาไปในระบบ 3. การสนบสนนงานผใช

Page 32: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

26

2.4 ซอฟตแวรทใชในการพฒนาระบบ

2.4.1 อนเทอรเนตและเวบ

ค าว า Internet มา จา กค าวา Internetwork ซงก คอกา รเชอมตอเครอขา ย

คอมพวเตอรตงแตสองเครอขายขนไป ในขณะท World Wide Web หรอเวบ กเปนหนงในบรการ

ของอนเทอรเนตทไดรบความนยมมากทสด ส าหรบการเขาถงหนาเวบทมอยจ านวนนบพนลานบน

อนเทอรเนตนน จะเปนเอกสารทถกสรางขนจากภาษา HTML ทสามารถบรรจไดทงขอความ รปภาพ

เสยง วดโอ และวตถอน ๆ ตลอดจนไฮเปอรลงกทอนญาตใหผ ใชคลกเขาไปเพอกระโดดขามไปยงหนา

เวบอน ๆ ไดอยางงายดายอนเทอรเนตเปนเครอขายสาธารณะ ไดเขามามบทบาทส าคญตอการด าเนน

ชวตของมนษยในยคปจจบนเปนอยางมาก จนท าใหเกดธรกรรมตาง ๆ มากมาย อาทเชน การบรการ

ฝาก/ถอน/โอน เงนผาน ธนาคารอเลกทรอน กส การจาย คาสาธารณปโภค การใชจดหมา ย

อเลกทรอนกสเพอตดตองาน รวมถงการใชอนเทอรเนตเพองานดานการศกษา สบคนความรวชาการ

งานวจย และความบนเทง เปนตน อนเทอรเนตเปนเครอขายสาธารณะ ไดเขามามบทบาทส าคญตอ

การด าเนนชวตของมนษย และดวยศกยภาพการสอสารของอนเทอรเนตทครอบคลมการสอสารทว

โลกนเอง จงเกดธรกรรมตาง ๆ มากมายทเหลาผบรโภคทงหลายสามารถใชบรการตาง ๆ ผาน

อนเทอรเนตได ไมวาจะเปนการบรการฝาก/ถอน/โอนเงนผานธนาคารอเลกทรอนกส การจายคา

สาธารณปโภค การใชจดหมายอเลกทรอนกสเพอตดตองาน รวมถงการใชอนเทอรเนตเพองานสบคน

ความรวชาการ งานวจย และความบนเทง เปนตน (โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา 316 -317)

อนเทอรเนตประกอบดวยจ านวนโหนด (คอมพวเตอรหรออปกรณ) ท เชอมตอถงกนนบ

ลานโหนดทวโลก เปนเครอขายทมความหลากหลาย ดงนนอปกรณอยางเราเตอร จงถกน ามาใชเพอ

การเชอมตอระหวางเครอขายดวยกน เราเตอรเปนอปกรณส าคญของเครอขายอนเทอรเนต ถก

น ามาใชก าหนดเสนทางบนเครอขาย นอกจากนระบบคอมพวเตอรทเชอมตอบนเครอขายอนเทอรเนต

นน กมหลากหลายแพลตฟอรมเชนกน ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรมของฮารดแวรและซอฟตแวรก

ตาม เกตเวย ถกน ามาใชงานเพอใหระบบคอมพวเตอรท มระบบแตกตางกนสามารถสอสารรวมกนเปน

เครอขายเดยวกนได

การใชงานอนเทอรเนต จ าเปนตองมบรษททถกกอตงขนมาเพอเปนผใหบรการทาง

อนเทอรเนต หรอทเรยกวา ISP (Internet Service Provider) ซงบรษทดงกลาวจะเปนศนยกลางการ

Page 33: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

27

เชอมตออนเทอรเนตเพอใหเราสามารถเขาถงและใชงานอนเทอรเนตได โดยมการประมาณผใช

อนเทอรเนต ซงมอยกวา 1.8 พนลานคนทวโลก ไดใชอนเทอรเนตเพองานหลากหลาย เชน อเมล

การรบสงขอความ ตดตามขาวสาร ซอขายสนคา การสบคนงานวจย และความบนเทงตาง ๆ ทส าคญ

อนเทอรเนตเปนเครอขายสาธารณะทไมมผใดผหนงเปนเจาของโดยเฉพาะ

อนเทอรเนตเปนเครอขายทใชหมายเลขไอพในการบงชถงต าแหนงอปกรณทเชอมตอเขา

กบเครอขาย ในขณะเดยวกนกจะใชโพรโทคอล TCP ในการน าสงขอมล เพอใหเกดความมนใจใน

ขอมลทสงไปถงปลายทางอยางแนนอน ซงคลายกบระบบโทรศพททสอสารทางเสยงบนโครงขาย

สาธารณะ แนวคดพนฐานอนส าคญกบการท าความเขาใจในเทคโนโลยอนเทอรเนตจะมอย 3 หวขอ

หลกๆ ดวยกนคอ (1) แพกเกตสวตชง (2) โพรโทคอล TCP/IP และ (3) การประมวลผลแบบ

ไคลเอนต/เซรฟเวอร

อนเทอรเนตประกอบดวยจ านวนโหนด (คอมพวเตอรหรออปกรณ) ท เชอมตอถงกนนบ

ลานโหนดทวโลก เปนเครอขายทมความหลากหลาย ดงนนอปกรณอยางเราเตอร จงถกน ามาใชเพอ

การเชอมตอระหวางเครอขายดวยกน

การใชงานอนเทอรเนต จ าเปนตองมบรษททถกกอตงขนมาเพอเปนผใหบรการทาง

อนเทอรเนต หรอทเรยกวา ISP (Internet Service Provider) ซงบรษทดงกลาวจะเปนศนยกลางการ

เชอมตออนเทอรเนตเพอใหเราสามารถเขาถงและใชงานอนเทอรเนตได โดยมก ารประมาณผใช

อนเทอรเนต ซงมอยกวา 1.8 พนลานคนทวโลก ไดใชอนเทอรเนตเพองานหลากหลาย เชน อเมล

สงขอความ ตดตามขาวสาร ซอขายสนคา งานวจย และความบนเทงตาง ๆ ทส าคญ อนเทอรเนตเปน

เครอขายสาธารณะทไมมผใดผหนงเปนเจาของโดยเฉพาะ และอนเทอรเนตกไดเตรยมโครงสราง

พนฐานส าหรบการปฏรปทางการคา การวจย และวฒนธรรม โดยค าวา Internet มาจากค าวา

Internetwork ซงกคอการเชอมตอเครอขายคอมพวเตอรตงแตสองเครอขายขนไป ในขณะท World

Wide Web หรอเวบ กเปนหนงในบรการของอนเทอรเนตทไดรบความนยมมากทสด ส าหรบการ

เขาถงหนาเวบท มอยจ านวนนบพนลานบนอนเทอรเนตนน จะเปนเอกสารทถกสรางขนจากภาษา

HTML ทสามารถบรรจไดทงขอความ รปภาพ เสยง วดโอ และวตถ อนๆตลอดจนไฮเปอรลงกท

อนญาตใหผใชคลกเขาไปเพอกระโดดขามไปยงหนาเวบอน ๆ ไดอยางงายดาย

อนเทอรเนตเปนเครอขายทใชหมายเลขไอพในการบงชถงต าแหนงอปกรณทเชอมตอเขา

กบเครอขาย ในขณะเดยวกนกจะใชโพรโทคอล TCP ในการน าสงขอมล เพอใหเกดความมนใจใน

Page 34: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

28

ขอมลทสงไปถงปลายทางอยางแนนอน ซงคลายกบระบบโทรศพททสอสารทางเสยงบนโครงขาย

สาธารณะนนเอง แนวคดพนฐานอนส าคญกบการท าความเขาใจในเทคโนโลยอนเทอรเนตจะมอย 3

หวขอหลกๆ ดวยกนคอ (1) แพกเกตสวตชง (2) โพรโทคอล TCP/IP และ (3) การประมวลผลแบบ

ไคลเอนต/เซรฟเวอร ถงแมวาอนเทอรเนตจะมววฒนาการและมการปรบปรงเปลยนแปลงมายาวนาน

แลวกตาม แตแนวคดหลกทงสามกยงถอเปนหวขอหลกทเกยวของกบวธการท างานของอนเทอรเนต

ในทกวนน และยงเปนรากฐานส าคญของเทคโนโลยอนเทอรเนตในยคหนาดวย (โอภาส เอยมสรวงศ,

2557, หนา 316-317)

อนเทอรเนตและเวบกอใหเกดสงประดษฐและโปรแกรมประยกตใหม ๆ มากมาย

(โอภาส เอยมสรวงศ, 2557, หนา 330-334) อนประกอบดวย

2.4.1.1 จดหมายอเลกทรอนกส (e-Mail)

อเมลจดเปนแอปพลเคชนทไดรบความนยมเปนอยางมากบนโลกอนเทอรเนต โดยม

ประมาณวาบญชอเมลของผใชทวโลก มกวา 2.9 พนลานบญชดวยกน อเมลจะใชชดโพรโทคอลท

สามารถบรรจขาวสารตางๆ ทผสงสามารถสงใหผรบไดตามตองการ และดวยอเมลมความยดหยนสง

และมความรวดเรวในการสงขอมล ปจจบนจงถกน ามาใชสอสารเพองานธรกจตางๆ มากกวาการใช

โทรศพทและโทรสาร ยงไปกวานน เรายงสามารถแนบไฟลเอกสารอเลกทรอนกส รวมถงรปภาพ

เสยง และวดโอคลปไปพรอมกบอเมลไดอกดวย

2.4.1.2 การสงขาวสารแบบทนททนใด (Instant Messaging : IM)

การออนไลน เพอการสอสารระหวางบ คคลอกร ปแบบหนงท มอตรากา ร

เจรญเตบโตทรวดเรว นนกคอ การสงขาวสารแบบทนใดทนท ท าใหผสอสารสามารถสนทนากนใน

ลกษณะแบบเรยลไทม (Real Time) นอกจากน ยงสามารถน ามาประยกตใชเพอสนทนากบเพอน

รวมงานแบบเปนกลม หรอประชมวดโอคอนเฟอรเรนซ โดยเฉพาะระบบ IM ในยคปจจบน นอกจาก

จะสอสารดวยขอความเปนหลกแลว ยงสามารถแทรกคลปหรอรปภาพแนบไปพรอมกบขาวสารท

สงไป เพอปร ะชมรวมกน ตวอย างระบบ IM เชน Mircrosoft’s Windows Live Messenger,

Yahoo Messenger และ Google Talk เปนตน

2.4.1.3 เครองมอคนหา (Search Engines)

เครองมอคนหา จดเปนอกอยางแอปพลเคชนบนอนเทอรเนตทไดรบความนยมสง

ผใชทวไปสามารถเขาถงและน าไปใชประโยชนไดมากทเดยว อกทงยงจดเปนกลยทธส าคญส าหรบอ

Page 35: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

29

คอมเมรซ การท างานของเครองมอคนหากคอ จะคนหาและแสดงเวบเพจหรอลสต รายการแหลงทตง

ของหนาเวบตางๆ ดวยการจบคกบค าส าคญใหตรงมากทสดทผใชระบลงไป ตวอยางเครองมอคนหาท

นยม เชน Google, Yahoo และ Ask.com เปนตน

2.4.1.4 ตวแทนความฉลาด (Intelligent Agents)

ตวแทนความฉลาด หรอทมกเรยกกนสน ๆ วา “บอท (Bot)” เปนซอฟตแวรท

ถกสรางขนเพอรวบรวมหรอคดกรองขอมลเกยวกบหวเรองตาง ๆ ท มความเปนเฉพาะ และจะ

แสดงผลรายการท คนหาไดในรปแบบผลการจดอนดบ เชน ใหจดอนดบเรยงตามราคา หรอตาม

เงอนไขทก าหนด ซอฟตแวรใน รปแบบของตวแทนความฉลา ดนน ถอเป นหลกการของระบบ

ปญญาประดษฐ ซงเปนศาสตรแขนงหนงของวทยาการคอมพวเตอรท ศกษาเกยวกบกระบวนการ

เลยนแบบพฤตกรรมมนษย ปจจบน ตวแทนความฉลาดเปนเทคโนโลยทถกน ามาประยกตใชเพองาน

ธรกจมากขน เชน มบอทจ านวนไมนอยทถกสรางขนเพอใหท างานหรอสงเกตการณงานใดงานหนง

เปนการเฉพาะ โดยเฉพาะการน าไปใชเพอสงเกตพฤตกรรมของนกทองเวบ

2.4.1.4 เวบบอรดและการแชท (Webboard and Chat)

เวบแอปพลเคชนในอกรปแบบหนงทไดรบความนยมอยไมนอยกคอ เวบบอรด

แมวาจะมใชเปนการสอสารแบบเรยลไทมกตาม เวบบอรดอาจถกจดตงขนอยางเปนทางการส าหรบ

บรษท เพอใชเปนชองทางการสอสารกบลกคาในการตอบขอซกถามเกยวกบสนคาและบรการ ในขณะ

ทเวบบอรดบางแหงจดตงในรปแบบสาธารณะหรอจดตงขนเฉพาะเหลาสมาชกทลงทะเบยนไว เทานน

ส าหรบการใชงานเวบบอรดผใชหรอสมาชกจะสามารถโพสตกระทถามและตอบกระทรวมถงเขาไป

อานเรองราวตาง ๆ ของกระทแตละหวขอ

หากสนทนากนในรปแบบของการแชทจะมความแตกตางจากเวบบอรดใน

ขณะเดยวกนการแชทจะมความคลายคลงกบระบบ IM ทผ ใชสามารถสนทนาระหวางกนผาน

คอมพวเตอรในลกษณะเรยลไทมอยางไรกตามสงทแชทแตกตางจาก IM กคอ IM มกถกน ามาใชเพอ

สอสารระหวางคน 2 คนโดยเฉาพะกบคนรจกกนไมวาจะเปนเพอนรวมงานหรอบคคลภายใน

ครอบครวแตการแชทสามารถสนทนากบผคนสาธารณะทวไปท มาจากทกหนแหงซงปกตผใชจะ

ลอกอนเขาไปยง“Chat Room”เพอสนทนากบผคนทอยภายในหองแชทดงกลาวตวอยางระบบการ

แชท เชน IRC, Jabber, Yahoo และMSN เปนตน

Page 36: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

30

2.4.1.5 สอแบบสตรมมง(Streaming Media)

สตรมมงเปนเวบถายทอดสดซงในอดตการท เราจะชมสอวดโอใด ๆ กตาม จะตอง

ใชวธการดาวนโหลดไฟลทงหมดมาเกบไวทเครองแลวจงคอยเปดดไฟลวดโอดงกลาวซงหากเปนไฟล

ขนาดใหญอาจตองใชเวลาในการดาวนโหลดเปนชวโมงกวาจะไดชมกนแตดวยเทคโนโลยอนเทอรเนต

ทปจจบนมความเรวสงและมการขยายแบนดวธใหมขนาดใหญขนการชมวดโอแบบสตรมมงจงเปนอก

แนวทางหนงทไดรบความนยมสงโดยผใชสามารถชมวดโอผานเวบไดทนทโดยไมตองดาวนโหลดไฟล

ทงหมดเหมอนแตกอนและในขณะทเราชมวดโออยขอมลกจะถกทยอยสงเขามาเปนกระแสอยาง

ตอเนองส าหรบเวบบรการสอสตรมมงทไดรบความนยมกคอ YouTube นอกจากนสอแบบสตรมมงยง

มกถกน าไปใชเพอการโฆษณาสนคารวมถงการน าไปใชกบระบบอคอมเมรซมากขน

2.4.1.6 คกก (Cookies)

คกกเปนเครองมอชนดหนงทถกน ามาใชโดยเวบไซตเพอจดเกบขอมลเกยวกบผใช

โดยในขณะทผเยยมชมไดแวะเขามายงเวบไซตทางเวบไซตจะมการสงไฟลขอความขนาดเลกไปเกบไว

ในคอมพวเตอรฝงผใชซงขอมลดงกลาวเรยกวาคกกนนเองประโยชนคอท าใหการชมเวบไซตในครง

ตอไปสามารถโหลดขอมลไดเรวขนจากการดงขอมลในคกกมาใชงานไฟลคกกสามารถบรรจขอมลใด ๆ

กไดตามทนกออกแบบเวบไซตไดระบลงไปไมวาจะเปนรหสลกคาหนาเวบทเขาเยยมชม รายการสนคา

ทลกคาเขาไปดและขอมลอน ๆ ท เกยวของกบพฤตกรรมของผบรโภคทมตอเวบไซตนน ๆ คกกม

ประโยชนตอผใชเพราะวาเวบไซตจะรจกขอมลผใชตอเมอมการกลบมายงเวบไซตอกครงท าใหไมตอง

รองขอใหผ ใชหรอลกคาตองลงทะเบยนหรอตองรายงานตวใหมอกครงซงถอเปนการอ านวยความ

สะดวกและเพอใหการเขาถงหนาเวบรวดเรวยงขนนอกจากนขอมลทจดเกบอยในคกกทางเวบไซตยง

สามารถน าไปใชประโยชนเพอตรวจสอบพฤตกรรมการออนไลนของบคคลผนนและน ามาใชเปน

ชองทางในการเสนอสนคาหรอบรการใหตรงตามแตละบคคลซงถอเปนหนงในกลยทธของการตลาด

บนเวบอยางอคอมเมรซ

2.4.1.7 WEB 2.0 และงานบรการตางๆ

ดวยโครงสรางพนฐานของอนเทอรเนตทไดรบการขยายตวมากขนกอใหเกดการ

บรการตาง ๆ มากมายตามมาความสามารถใหมๆทเกดขนเหลานไดกลายเปนพนฐานใหกบรปแบบ

การด าเนนธรกจแบบให มๆเชน กนตวอยางเชนการบรการเกยวกบดจตอลคอนเท นต (Digital

Content) ซงกคอสารสนเทศแบบดจตอลทอาศยระบบสอสารดจตอลเปนชองทางส าคญในการท า

Page 37: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

31

ธรกจดวยการแสดงเนอหาผานสออปกรณดจตอลไดหลากหลายรปแบบไมวาจะเปนคอมพวเตอร

โทรศพทมอถอเครองพดเอหรอสมารทโฟนทส าคญนวตกรรมเหลาน มอตราการเจรญเตบโตทเรวมาก

กอใหเกดชมชนหรอเครอขายสงคมออนไลนในรปแบบตางๆทมบทบาทส าคญตอภาคสงคมและภาค

ธรกจโดยรวมไมนอยเลยทเดยวทส าคญการใชงานอนเทอรเนตในยคนคงมใชเปนการสอสารทางเดยว

หรอใชงานเพอเพยงสงอเมล การแชทการคนหาขอมลเวบบอรดและการดาวนโหลดโปรแกรมเทานน

แตรปแบบการใชอนเทอรเนตของผคนในยคนไดเปลยนแปลงเขาสยค WEB 2.0 สงผลตอพฤตกรรม

การใชงานอนเทอรเนตเปลยนแปลงไปคอนขางมากเมอเทยบกบอดตกลาวคอผคนในยคนมกใช

อนเทอรเนตเพอแบงปนขาวสารกนมากขนไมวาจะเปนไปในรปแบบของเวบบลอกวกการแบงปน

รปภาพตลาดกลางอเลกทรอนกสและการกระจายขาวสารภายในเครอขายสงคมออนไลนตาง ๆ ซงกม

เวบทเปดบรการมากมายเชน Twitter, Facebook และ LINE เปนตน

2.4.1.8 Voice over IP (VoIP)

ปกตแลวเรามกใชโทรศพทเพอการสอสารระหวางกนไมวาจะเปนโทรศพทแบบ

พนฐานตามบานพกอาศยหรอโทรศพทเคลอนทซงหากเปนการสอสารภายในประเทศกคงไมใชปญหา

แตหากตองการสอสารขามประเทศอยบอย ๆ ซงบางองคกรตองสอสารกบลกคาทอยคนละประเทศ

ซงกรณดงกลาวจะมคาใชจายทคอนขางสงส าหรบการโทรขามประเทศทจะคดตามระยะทางและเวลา

ทใชงานเปนส าคญ

ครนเมอเทคโนโลย VoIP ไดพฒนาขนมาจงเปนอกทางเลอกหนงท เปดโอกาสให

ผใชสามารถสอสารดวยระบบ VoIP ดวยการรบสงขอมลชนดเสยงผานเครอขายอนเทอรเนตท มการ

วางโครงสรางพนฐานไวอยแลวดงนนคสนทนาจะอยหางไกลกนแคไหนหรอจะใชเวลาในการสนทนา

ยาวนานเทาไรไมใชสงท ตองไปกงวลอกตอไปเพราะจะคดคาใชจายในอตราเดยวกนเหมอนกบการใช

งานอนเทอรเนต

2.4.1.9 อคอมเมรซ (Electronic Commerce)

อคอมเมรซเปนการด าเนนธรกรรมทางการคาผานสออเลกทรอนกสทเกยวของกบ

กระบวนการซอสนคาขายสนคาการจดสงสนคาและการแลกเปลยนสนคา /บรการผานเทคโนโลยท

เรยกวาเวบ และการประดษฐคดคนสงทเรยกวา “เวบ” นนไดน ามาสการขยายตวและดวยเทคโนโลย

เวบทมอยมากมายไดสงผลตอพฤตกรรมของมนษยเปลยนแปลงไปไมวาจะเปนการด ารงชพรวมถง

พฤตกรรมการบรโภค ผคนยคนแทบจะขาดเวบไมไดเลยเพราะแตละคนลวนตองเขาถงอนเทอรเนตไม

Page 38: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

32

วาจะเปนการทองเวบเพอการศกษาการท างานการท าธรกรรมกบธนาคาร และการคนควาวจยอกทง

เวบยงไดสรางตลาดการคาไปยงผใชคอมพวเตอรท วโลกซงกลมผใชเหลานไมจ าเปน ตองเป น

ผเชยวชาญทางคอมพวเตอรเสมอไป

2.4.2 ภาษา PHP

ภาษา PHP สรางขนประมาณกลางป ค.ศ.1994 เปนภาษาสครปตและเปนโปรแกรม

ทท างานในฝงของเซรฟเวอร อกทงสามารถใชงานรวมกบเวบเซรฟเวอรไดหลาย ๆ แพลตฟอรมบน

ระบบปฏบตการ มกใชในการพฒนาไดนามกเวบเพจ PHP สามารถดาวนโหลดไดฟรไมเสยคาใชจาย

โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก http://php.net

PHP ในสมยกอนยอมาจาก Personal Home Pages แตในปจจบน PHP มาจากค าวา คอ

Hypertext Preprocessor ถ กพฒ นา ขน โดย Danish Greenlander Rasmus Lerdorf (Spark

Forme, 2014 p. 5) และยงสามารถท างานรวมกบฐานขอมลมากมาย (Janet Valade, 2004 p.

12) อาท เชน dBase, Informix, Ingres, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, mSQL, MySQL,

Oracle และ Sybase อกทง PHP มความสามารถมากมาย (อนรรฆนงค คณมณ, 2555 หนา 7)

ดงน

1. สรางฟอรมโตตอบ หรอ รบ-สงขอมลกบผใชได

2. แทรกโคด PHP เขาไประหวางโคดภาษา HTML ไดทนท

3. สนบสนนการตดตอกบโปรโตคอลไดหลากหลาย

4. สามารถท างานไดกบฮารดแวรทกระดบ

5. เปนโอเพนซอรส สามารถดาวนโหลดใชงานไดฟร

6. ใชงานไดทกระบบปฏบตการ

7. ใชงานไดกบเบราวเซอรทกตว

8. ภาษาสครปตใชค าสงทเขาใจงาย

9. ใชกบระบบแฟมขอมล (File System) ไดด

10. มฟงกชนทจดการกบขอมลตวอกษร และการประมวลผลภาพไดอยางมประสทธภาพ

11. ใชรวมกบค าสง XML ไดทนท

กระบวนการท างานของภาษา PHP จะมการท างานอยสองฝง คอฝงเซรฟเวอรและฝ ง

ไคลเอนต โดยกระบวนการท างานจะเรมจากฝงไคลเอนตมการรองขอขอมลมายงฝงเซรฟเวอร ซง ฝง

Page 39: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

33

เซรฟเวอรจะท าหนาท อานค ารองขอแลวคนหาเพจทถกรองขอ เมอพบกจะพจารณาวาเพ จนน

สามารถถกประมวลผลจากฝงไคลเอนตไดหรอไม เชน ถาเพจนนคอ เพจ HTML เวบเซรฟเวอรกจะสง

เพจดงกลาวไปยงไคลเอนต เพอใหเวบเบราวเซอรแปลและประมวลผล แลวน าผลลพธทไดไปแสดงบน

เวบเบราวเซอร

ในการเขยน PHP จ าเปนทจะตองมการตดตงซอฟตแวรทจะใชงาน (เจรญศกด รตนวราห

และฐสนต ทพยศภธนนท, 2554 หนา 5) กลาวไวดงตอไปน

1. PHP Interpreter เปนสวนทมหนาทแปลค าสง PHP ตาง ๆ ทสรางขนมา ซงสามารถ

ทจะหาขาวสารและอพเดทเวอรชนไดทเวบไซต http://www.php.net

2. Web Server คอโปรแกรมทท างานอยบนเครองฝงเซรฟเวอรโฮสต (Server Host) ท า

หนาทในการรบค าสงการรองขอของผใชบรการจากฝงไคลเอนตบนเครอขายอนเทอรเนตผานทาง

Web Browser หลงจาก Web Server รบค ารองและประมวลผลแลว โดยการประมวลผลอานจะ

เปนการค านวณคนหา หรอวเคราะหขอมลกได ซงผลลพธทไดจะถกสงกลบไปยงผใชบรการโดย

แสดงผลใน Web Browser ฝงไคลเอนต ตวอยาง Web Server ทนยมใชไดแก IIS และ Apache

เปนตน

3. Web Browser เปนโปรแกรมทใชในการเปดดเอกสารในระบบอนเทอรเนต ปกตแลว

หากเราตองการขอมลใด ๆ กตาม เราจะตองเขาไปสบคนขอมลบนอนเทอรเนต เครองคอมพวเตอร

ของเราทใชบรการจะเปน Client และเครองทใหบรการในการคนหาจะเรยกวา Server ในระบบ

อน เทอรเนตท เปน เวลดไวดเวบ Web Browser นนจะตองเชอมตอไปท Web Server หรออาจ

เรยกวา Host เพอขอขอมลในการใชงานตาง ๆ ขอดของ Web Browser กคอ สามารถดเอกสาร

ภายใน Web Server ไดอยางสวยงาม มการแสดงขอความ รปภาพ และระบบมลตมเดยตาง ๆ ท าให

การดเอกสารบนหนาเวบมความนาสนใจมากยงขน สงผลใหอนเทอรเนตไดรบความนยมเปนอยางมก

นอกจากน Web Browser ทนยมใชกมอยมากมาย เชน Microsoft Internet Explorer, Mozilla

Firefox, Safari, Google Chrome และ Opera เปนตน

4. Editor โปรแกรมทมคณสมบตเปน Text Editor ซงจะใชโปรแกรมส าหรบเขยนค าสง

ตาง ๆ หรอรายละเอยดของขอมลทเราตองการจะน าเสนอลงไป และบนทกไฟลเพอน าไปใชแสดงผล

เชน Edit Plus, Adobe Dreamweaver และ FrontPage เปนตน

Page 40: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

34

5. Database หมายถง การรวบรวมชดของขอมลตาง ๆ ท มความเกยวของ กนเป น

เรองราวเดยวกนมาไวดวยกนเปนกลม หรอเปนชดขอมล เชน ฐานขอมลนกศกษา หรอฐานขอมลวชา

เรยนเปนตน ซงขอมลเหลานไดมาจากการบนทกขอมลโดยผใช หรอบางขอมลอาจจะไดมาจากการ

ประมวลขอมลแลวบนทกขอมลกลบเกบไวทต าแหนงทตองการ

6. Database Management System หมา ยถ งซอฟตแวรท ด แ ลจ ดการ เก ย ว กบ

ฐานขอมล โดยอ านวยความสะดวกใหแกผใชทงในดานการสราง การปรบปรงแกไข การเขาถงขอมล

และการจดการเกยวกบระบบแฟมขอมล เชน phpMyAdmin

2.4.3 ฐานขอมล MYSQL

โปรแกรม XAMPP เปนยทล ตอกตวทชวยในการจดการฐานขอมล MySQL ซงถก

พฒนาตอจาก Appserv ท าหนาทแทนการใชค าสงภาษา SQL ซงมหลกการท างานคลายกบ

Appserv และยงเปนการจ าลองเซรฟเวอร จะชวยใหการท างานมความสะดวกยงขน เขาใจงาย โดย

สามารถท าการสรางฐานขอมล สรางตาราง แกไขขอมล ลบตาราง และน าขอมลออกไปใชงาน

ภายนอกได และทส า คญโปรแกรม XAMPP เปนโปรแกรม Open Source ทสามารถดาวนโหลดมา

ใชงานไดฟร ไมเสยคาใชจาย สามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซต http://www.php.net ซงจะชวยลด

คาใชจายใหกบหนวยงาน ซง XAMPP เปนโปรแกรมส าเรจรปทมเครองมอรองรบการใชงานชวยใน

การจดการขอมลใหมความสะดวก งายตอการจดการฐานขอมลไมวาจะเปนสรางตารางในฐานขอมล

เพมขอมล แกไขขอมล ลบขอมล และน าขอมลออกไปใชงานรวมถงการตดตอกบภาษาทใชงานบนเวบ

แอปพลเคชน

2.4.4 โปรแกรม Dreamweaver

โปรแกรม Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมทใชในการสรางเวบเพจแบบ

เสมอนจ รง ท มความสามารถ มประส ทธภา พสง ใชงานงาย เปน โปรแกรมทใชในการสรา ง

การออกแบบ การเขยนโปรแกรม บรหารจดการเวบไซตและเวบแอพลเคชนไดอยางมประสทธภาพ

ชวยลดขนตอนในการเขยนโปรแกรมไดเปนอยางด อกทงยงสามารถตดตอกบฐานขอมลโดยใช

เครองมอท มอยในโปรแกรมไดอยางงายดาย มฟงกชนทชวยใหผใชสามารถจดวางขอความ รปภา พ

ตาราง ฟอรม วดโอ และเครองมออนๆ ไดตามความตองการอยางสวยงาม โดยไมตองใชภาษาสครปต

ทยงยากผพฒนาเวบไซตไมจ าเปนตองมความรในดานภาษาและการจดการฐานขอมลกสามารถสราง

เวบไซตได โดยสามารถ แกไข HTML ส าหรบการออกแบบเวบไซตในรปแบบ WYSIWYG กบการ

ควบคมของสวนแกไขรหส HTML ในการพฒนาโปรแกรมทมการรวมทงสองแบบเขา ดวยกนแบบน

Page 41: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

35

ท าให ดรมวฟเวอรเปนโปรแกรมทแตกตางจากโปรแกรมอนๆ ในประเภทเดยวกน Dreamweaver

สามารถท างานกบภาษาคอมพวเตอรในการเขยนเวบไซตแบบไดนามค ซงมการใช HTML เปนตว

แสดงผลของเอกสาร เชน ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถงการจดการฐานขอมล

ตาง ๆ อกดวย (ศนยเทคโนโลยสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสข, 2560)

โดยความสามารถของโปรแกรม Dreamweaver สามารถสรปไดดงน 2.4.4.1 สนบสนนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get)

หมายความวา เวบทเราเขยนหนาจอ Dreamweaver กจะแสดงแบบเดยวกบเวบเพจจรง ๆ ชวยใหเราเขยนเวบเพจงายขน ไมตองเขยน Code HTML เอง

2.4.4.2 มเครองมอในการชวยสรางเวบเพจ ทมความยดหยนสง 2.4.4.3 สนบสนนภาษาสครปตตาง ๆ ทงฝง Client และ Server เชน Java, ASP,

PHP, CGI, VBScript 2.4.4.4 มเครองมอในการ Upload หน าเว บเพจไปท เครอง Server เพอท ากา ร

เผยแพรงานทเราสรางในอนเทอรเนต โดยการสงผาน FTP หรอ โดยการใชโปรแกรม FTP ภายนอกชวย เชน WS FTP

2.4.4.5 รองรบมลตมเดย เชน การใสเสยง, การแทรกไฟลวดโอ , การใชงานรวมกบโปรแกรม Flash , Fireworks

2.5 งานวจยทเกยวของ

กรกมล ซนสว รรณ และคณะ. (2560). ได ศกษาเร อง การ พฒ นาร ะบบพาณ ชยอเลกทรอนกสส าหรบผลตภณฑกลมแมบานควนน าใส จงหวดสตล มวตถประสงค เพอออกแบบและพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสและเพมชองทางการจดจ าหนาย ผลตภณฑของกลมแมบานควนน าใส จงหวดสตล โดยการประยกตใชโปรแกรมเวรดเพรส รวมกบการ โปรโมทเวบไซต ผลการวจยพบวา ระบบสามารถเพมชองทางในการจดจาหนายสนคาในรปแบบออนไลน และสามารถเพมชองทางการประชาสมพนธผลตภณฑของวสาหกจชมชนกลมแมบานควนน าใสไดและจาก การประเมนประสทธภาพและความพงพอใจทมตอระบบจากสมาชกในกลม อยในเกณฑด

จกรกฤษณ หมนวช า และคณะ. (2559). ไดศกษา เรอ ง การพฒนาตนแบบพาณชยอเลกทรอนกสสาหรบสนคากระจดบานทะเลนอย จงหวดพทลง โดยการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสสาหรบสนคากระจดบานทะเลนอย จงหวดพทลงมวตถประสงค เพอออกแบบและสรางตนแบบพาณชยอเลกทรอนกส สามารถน าไปประยกตใชในการเพมชองทางการจ าหนายสนคาของกลมสนคากระจดบานทะเลนอย จงหวดพทลง ซงเปนการพฒนาจากความตองการของผน ากลมสนคา

Page 42: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

36

กระจดบานทะเลนอย จงหวดพทลง ส าหรบการใชงานเวบไซตประกอบดวย 3 กลม คอ 1) กลมผใชบรการพาณชยอเลกทรอนกส สามารถเขาชมเวบไซตเลอกซอสนคาและตอบแบบสอบถามความพงพอใจ 2) กลมผน าแมบานเกษตรกรบานทะเลนอย และ 3) ผ ดแลระบบ สามารถเพม ลบ แกไข ขอมลตางๆ และปรบปรงขอมลใหทนสมยอยเสมอ จากการประเมนจากผใช จ า นวน 55 คน พบวา ผดแลระบบมความพงพอใจดานการใชงานอยในระดบปานกลางถงด ผใชบรการ และผน ากลมแมบานเกษตรกรบานทะเลนอย มความพงพอใจ ดานความสวยงามและความเขาใจงายของการใชงานเวบไซตอยในระดบปานกลางถงด

เนตรดา ว โทธร ตน และคณะ. (2554). ได ศกษา เรอ ง กา รพฒ นา ระบบพาณ ชย

อเลกทรอนกสโดยการมสวนรวมของกลมสตรทอผาสายฝน ต าบลกว อ าเภอแมทะ จงหวดล าปาง โดย

การวจยครงน คณะผวจยเนนการวจยแบบมสวนรวมของชมชน (Participatory Action Research)

โดยใหชมชนไดแสดงถงความคดเหน ภมปญญาและองคความรรวมกน เพอศกษาศกยภาพการเตรยม

ความพรอมสระบบพาณชยอเลกทรอนกสของกลมสตรทอผาลายสายฝนบานกว อ าเภอแมทะ จงหวด

ล าปาง กลมประชากรทใชในการวจยคอ สมาชกกลมสตรผทอผาลายสายฝน จ านวน 11 คน โดยให

ชมชนมสวนรวมในการแสดงความคดเหน การน าเสนอขอมล การแลกเปลยนความคดเหนและการ

สรางการเรยนรรวมกนผานเวทเสวนา การสมภาษณเชงลก การสงเกตการณ การสงเคราะหขอมล

รวมกนของทมนกวจย และสมาชกกลมสตรทอผาลายสายฝนบานกว โดยใชการบนทกภาพวดโอ

ระหวางการจดเวทเสวนา การบนทกภาพนงเพอบนทกการรวมกจกรรม การบนทกเทปการสมภาษณ

เชงลกและแบบสอบถามรปแบบการประกอบการของกลม เพอน าขอมลมาวเคราะหในประเดน

ดงตอไปน คอ ความตองการน าเสนอสนคา รปแบบวธการสงซอสนคา วธการขนสงสนคาและการ

ช าระเงน เปนตน การวเคราะหขอมลในสถตรอยละและคาฐานนยม ผลจากการศกษาวจยพบวา

กลมสตรทอผาลายสายฝนบานกวมความตองการใชระบบพาณชยอเลกทรอนกสในการเพมชอง

ทางการจดจ าหนายสนคาผลตภณฑผาทอ เพอสรางโอกาสทางธรกจของกลม ตองการใหท ม

ผวจยพฒนาระบบพาณชยอ เลกทรอนกสท เนนการน าเสนอขอมลของกลมใหเปนท รจกอยาง

แพรหลายและการน าเสนอขายสนคาแกกลมลกคาเปาหมายทงในและตางประเทศ ตองการใหกลม

ลกคาใชรปแบบการสงซอและการช าระเงนสดโดยตรง ตลอดจนการโอนช าระเงนคาสนคาในชอบญช

ธนาคารกลมสตรทอผาลายสายฝน เนองจากยงขาดความเขาใจและความพรอมส าหรบรปแบบการ

สงซอและการช าระเงนออนไลนผานระบบการพาณชยอเลกทรอนกสอยางเตมรปแบบ

Page 43: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

37

ปาทตตา สขสมบรณ และคณะ. (2556). ศกษาเรอง การพฒนาธรกจพาณชยอเลกทรอนกส

ของประเทศไทยเพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ซงประเทศไทยก าลงจะกาวเขาส

ปร ะชา คมเศรษฐ กจ อาเซยน (Asean Economics Community) หร อ AEC ในป 2560 โดย

เปาหมายเพอสรางตลาดรวมทงฐานการผลตเดยวกน และแสวงหาผลปร ะโยชนทางเศรษฐกจรวมกน

การท าธรกจรปแบบหนงทนาจะมสวนชวยใหผประกอบการไทยสามารถอยรอดไดในเวทอาเซยนคอ

ธรก จการซอขายสน คา และบรการผ าน ระบบ เคร อข ายอน เทอรเนตหรอทร จก กน ในนา ม

“E-commerce” การวจยครงน มวตถประสงคเพอศกษาป จจยท มอทธพลตอการพฒนาธรกจ

E-commerce เพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน โดยสมตวอยางจากกลมประชากรคอ

ผประกอบการธรกจ E-commerce ทจดทะเบยนกบกรมพฒนาธรกจการคา ผลการวจยพบวา ล าดบ

ความส าคญของปจจยท มอทธพลตอการพฒนาธรกจ E-commerce เปนอนแรกคอ ความรความ

เขาใจภาษาตางประเทศ ซงจะชวยท าใหเกดความไดเปรยบในการด าเนนธรกจโดยมคาเฉลยอย

3.9750 อนดบทสองคอ การเปดเขตการคาเสรปลอดภาษ ซงจะท าใหเกดอปสรรคในเรองของคแขงท

เพมขน โดยมคาเฉลยอยท 3.8475 และอนดบทสามคอ คานยมของประชาชนสงผลตอรายไดของ

ธรกจ โดยมคาเฉลยอยท 3.7450

ประดษฐ สมจนทร และคณะ. (2556).ศกษาเรอ ง แนวทางการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส : กรณศกษากลมทอผายอมสธรรมชาตบานพนนา ต าบลพนนา อ าเภอสวางแดนดน จงหวดสกลนคร ซงมวตถประสงคเพอศกษาหาแนวทางในการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสของ กลมทอผายอมสธรรมชาตบานพนนา ต าบลพนนา อ าเภอสวางแดนดน จงหวดสกลนคร กลมตวอยางทใชในการวจยคอ ประธานและคณะกรรมการกลมทอผายอมสธรรมชาต จ าน วน 5 คน เครองมอทใชในการวจย คอ การสมภาษณความตองการของคณะกรรมการกลมทอผายอมสธรรมชาตเกยวกบแนวทางการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส ทเหมาะสมกบชมชน ผลการวจยพบวา 1) กลมทอผายอมสธรรมชาตบานพนนามความตองการเกยวกบการประชาสมพนธ ขอมลและผลตภณฑของกลมทอผายอมสธรรมชาตบานพนนา ใหเปนทรจกในสงคมมากขน 2) ตองการชองทางการตดตอสอสารกบลกคา เพอใหทราบถงความตองการของตลาดและนามาประยกตใหกบผลตภณฑของกลมทอผายอมสธรรมชาตนนตรงกบความตองการของลกคามากยงขน รฐพรรตน งามวงศ และคณะ. (2557). ท าการศกษาความเปนไปไดในการน าระบบพาณชยอเลกทรอนกสมาใชกบผลตภณฑ OTOP ในอ าเภอเมอง จงหวดนครราชสมาซงการวจยครงน มวตถประสงคเพอศกษาความเปนไปไดในการน าระบบพาณชยอเลกทรอนกสมาใชกบผลตภณฑ OTOP ในอ าเภอเมอง จงหวดนครราชสมา กลมตวอยางคอ 1) ผประกอบการ OTOP และ 2) ลกคา

Page 44: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

38

เปาหมายทมาใชบรการ ณ รานจ าหนายสนคา OTOP ในอ าเภอเมอง จงหวดนครราชสมา เครองมอทใชในการเกบรวบรวมขอมลเปนแบบสมภาษณและแบบสอบถามทผวจยสรางขน มคาความเชอมนตามวธการของครอนบาค เทากบ 0.89 และ 0.84 สถตทใชในการวเคราะหขอมล ไดแก ความถ คารอยละ คา เฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน T-text และการวเคราะหการแปรปรวนทางเดยว ผลการวจยพบวา 1) ประเดนดานผประกอบการ OTOP พบวา ความพรอมและความสามารถของ

ธรกจ คอ ดานปฏบตการ ดานเทคนคและดานการเงน ผลในภาพรวมอยในระดบมาก ( x =3.72) ซงผประกอบการ OTOP ในปจจบนมการใชอนเทอรเนตเปนชองทางในการประชาสมพนธขาวสารหรอขายสนคา คดเปนรอยละ 100.00 และ 2) ประเดนดานลกคา พบวา มความตองการซอสนคา OTOP ผานเวบไซต คดเปนรอยละ 68.50 ปจจยทมผลตอระดบการตดสนใจการเลอกซอสนคาผาน

เวบไซต ผลในภาพรวมอยในระดบมาก (x = 3.82) จงมความเปน ไป ไดทจ ะน าระบบพาณชยอเลกทรอนกส มาใชกบผลตภณฑ OTOP ในอ าเภอเมอง จงหวดนครราชสมา เนองจากลกคามความตองการ ซอส นคา OTOP ผา น เว บ ไซตและผป ร ะกอบการ OTOP มความพร อมและความสามารถของธรกจ เมอพจารณา ถงผลการด าเน นงานของกจการเมอน าร ะบบพาณชยอเลกทรอนกสมาใชจะท าใหทงปรมาณขาย ยอดขาย และก าไรเพมขนอยางมนยส าคญ

สปราณ ทพมงคล. (ม.ป.ป.). ไดศกษาเรองการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสส าหรบหางสรรพสนคาออนไลน เนองจากสภาวะในปจจบนการแขงขนธรกจการจาหนายสนคาออนไลนหรอ “พาณชยอเลกทรอนกส” (e-Commerce) มคอนขางสง ผวจยเลงเหนความส าคญจงไดวเคราะห ออกแบบ และพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส สาหรบหางสรรพสนคาออนไลน ซงถอเปนกลยทธหนงของการแขงขนทางการตลาดไดเปนอย างด โดยใชภาษา PHP, HTML, Java Script และ jQuery ในการเขยนโปรแกรม และใช Phpmyadmin บรหารจดการฐานขอมล ผใชงานระบบจะสามารถซอขายสนคา และเปดรานคาเพอขายสนคาออนไลนโดยมพนทบนเวบไซตเปนของตนเอง สรางความสะดวกสบายในการบรหารจดการรานคาและการซอขายสนคาแบบออนไลนไดอยางมระบบและมประสทธภาพ

อราเพญ ยมปร ะเสรฐ. (2556). ไดศกษาเร อง S-COMMERCE : อน าคตของพาณชยอเลกทรอนกสบนเครอขายสงคมออนไลน ซงการท าธรกรรมเชงพาณชยผานสออเลกทรอนกสก าลงเตบโตอยางรวดเรว และเปนทนยมอยางกวางขวางเนองจากเปนการพฒนารปแบบการคาแนวใหมทใหผลตอบแทนคมคากวารปแบบการคาดงเดมท มกจะตองผานคนกลางหรอตลาดกลาง ประกอบกบการใชชวตของผบรโภคยคน เปนยคทไมจ ากดตวเองกบสงคมและรปแบบการใชชวตเพยงแบบเดยว คออยทงในโลกความเปนจรงและโลกออนไลน เพราะการท าธรกรรมและกจกรรมในโลกออนไลนนนสามารถสรางความหลากหลายในการใชชวตประจ าวนของแตละคนได เชน การเชคอนหรอการลงทะเบยนในแอพพลเคชน (application) ชอโฟรสแควร (foursquare) ตามสถานทตางๆ เพอให

Page 45: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

39

เพอนๆรบรวาเราอยทใด รวมทงใสขอความลงไปไดวาเราท าอะไรอย หรอการไปกด “ชนชอบ (like)” บนเฟซบค (facebook) เพอวดความนยมของขอความทเราลงในสอเฟซบคนน ซงแสดงใหเหนวา การสอสารดจตอลและสอใหม (new media) ไดปรบเปลยนวธการคดการด าเนนชวต การปฏบต รวมถงพฤตกรรมของผบรโภคในปจจบนอยางชดเจน การพาณชยผานเครอขายสงคมออนไลน (Social Commerce : S-Commerce) ในบทความน เปนสวนหนงของระบบพาณชยอเลกทรอนกส หรออคอมเมรช (E-Commerce) ซงแสดงถงกระแสการเปลยนแปลงครงใหญ ทเจาของธรกจน าสอออนไลนมาใชในการสรางปฏสมพนธกบกลมผบรโภคเพอการกระตนการซอขายสนคา

Page 46: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

บทท 3

วธการด าเนนงาน

การวจยเรอง การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา เปนการวจยและพฒนาระบบสารสนเทศ

โดยประยกตใชวงจรการพฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) ซงม

รายละเอยดดงน

3.1 การศกษาความตองการของระบบ

3.2 การศกษาความเปนไปได

3.3 การวเคราะหและออกแบบระบบ

3.4 การพฒนาระบบ

3.5 การทดสอบระบบ

3.6 ระเบยบวธการทางสถต

3.1 การศกษาความตองการของระบบ

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอ

ลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ผวจยไดเลอกกลมตวอยางในงานวจยนคอ โรงเรยนรอซด

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซงเปนโรงเรยนดประจ าต าบล และเปนโรงเรยนท

ไดรบคดเลอกใหเขารวมโครงการโรงเรยนประชารฐ ซงมจ านวนทงหมด 110 โรงเรยน อกทงโรงเรยน

รอซดนนเปนโรงเรยนในโครงการประชารฐทมผลตภณฑทเกดจากการมผลตภณฑโครงงานนกเรยนท

สามารถน ามาขายไดจรง ในการวจยครงนผวจยไดท าการสมภาษณกบทางครและนกเรยนของ

โรงเรยนรอซด ท าใหทราบวาทางโรงเรยนรอซดนนมผลตภณฑงานฝมอทเปนโครงงานของนกเรยน

เปนจ านวนมากและเปนงานฝมอทมคณภาพสามารถขายได ไมวาจะเปน กลองทชช กลองใสของ

เอนกประสงค สรอยคอ กระดมตดเสอ แตผลตภณฑเหลานเปนทรจกเพยงแคกลมครในโรงเรยนและ

ชาวบานแถวโรงเรยนเทานน ซงไมเปนทรจกกบบคคลทวไป ท าใหทางครและนกเรยนโรงเรยนรอซด

โรงเรยนในโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา มความตองการทจะ

Page 47: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

41

ไดระบบสารสนเทศทรองรบกบการขายและสามารถท าใหผลตภณฑทไดผลตขนมาเปนทรจกกบ

บคคลทวไปมากยงขน ไมถกจ ากดอยแคในพนทเทานน ซงหากมระบบสารสนเทศรองรบจะเปน

แนวทางหนงท ท าใหทางโรงเรยนรอซด และนกเรยนโรงเรยนรอซด เกดการสรางรายไดและเปน

ทนการศกษาในอนาคตตอไป

3.2 การศกษาความเปนไปได

ในการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ไดท าการศกษาความเปนไปไดในการพฒนาระบบโดย

ทางดานซอฟตแวรนนผวจยไดเลอกใชโปรแกรม Dreamweaver CS6 รวมกบภาษา PHP ในการ

พฒนาระบบและใช XAMPP เปนระบบจดการฐานขอมล และกลมตวอยางทใชในงานวจยนคอ

ผลตภณฑของนกเรยนโรงเรยนรอซด อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โรงเรยนใน

โครงการประชารฐ เนองจากมการผลตภณฑทตอเนองและมการวางขายจรง แตยงขาดชองทางการ

จดจ าหนายและท าใหเปนทรจกของตลาด

3.3 การวเคราะหและออกแบบระบบ

การวเคราะหและออกแบบระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โดยเรมทท าการวเคราะหภาพรวมของ

ระบบ (Context Diagram หรอ Dataflow Diagram level 0 ) ซงดวาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

เกยวของกบบคคลใดบาง และมทศทางการไหลของขอมลในระบบเปนอยางไร ดงรปท 3.1

Page 48: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

42

��

�� :

� .

0

- - -

- - -

- - - - -

- - Username, password

ภาพท 3.1 Context Diagram ระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

จากภาพท 3.1 แสดงถงระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยาโดยแบงผใชงานออกเปน 3 กลมดงน

กลมท 1 บคคลทวไป จะสามารถเยยมชมเวบไซต อกทงสามารถสมครเปนสมาชกของเวบ

เพอท าการซอสนคาจากทางโรงเรยนรอซดได

กลมท 2 สมาชก สามารถชมสนคา สงซอสนคา แจงช าระเงน แกไขขอมลสวนตวได รวมทง

ตงกระทและแสดงความคดเหนในกระดานสนทนาของเวบไซตได

กลมท 3 ผดแลระบบ จะควบคมระบบโดยสามารถเขาไปจดการขอมล เพม ลบ แกไขสนคา

หมวดหมสนคา สมาชก การสงซอ การช าระเงน เวบบอรด การจดสงสนคา การพมพรายงานตางๆ

ของระบบได

ขนตอนตอมาหลงจากท าการออกแบบภาพรวมของระบบแลวท าการออกแบบ Dataflow

Diagram level 1 ซงมรายละเอยดดงภาพ

Page 49: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

43

1

��

2D1

��

3

��

D1

D2

D3

4

5

6

7 D4

D1

D5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

��

�� ��

� �

- -

-

-

D1

ภาพท 3.2 Dataflow Diagram level 1 ระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

จากภาพสามารถอธบายไดดงตารางตอไปน

ตารางท 3.1 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 1 สมครสมาชก

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 1.0 Process name เขาสระบบ Input Data Flows ขอมลสมาชก, ขอมลผดแลระบบ Output Data Flows ผลการสมครสมาชก Data stored used ขอมลสมาชก Description ระบบใหท าการกรอกขอมลสมาชก แลวจงจะสามารถเขาสระบบเพอท า

การซอสนคาได

Page 50: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

44

ตารางท 3.2 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 2 เขาสระบบ

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชา

รฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 2.0 Process name เขาสระบบ Input Data Flows ขอมลสมาชก, ผดแลระบบ Output Data Flows ผลการเขาสระบบ Data stored used ขอมลสมาชก, ขอมลผดแลระบบ Description กรอก username, password ทงในสวนของสมาชกเพอท าการเลอกซอ

สนคา และในสวนของผดแลระบบเพอท าการเพมลบแกไขสนคา

ตารางท 3.3 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 3 ปรบปรงขอมลหลก

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชา

รฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 3.0 Process name ปรบปรงขอมลหลก Input Data Flows เขาสระบบ Output Data Flows ขอมลสมาชก, สนคา, ประเภท Data stored used ขอมลสมาชก Description 3.1 จดการขอมลสมาชก

3.2 จดการขอมลสนคา 3.3 จดการประเภทสนคา ใหขอมลเปนปจจบนพรอมทจะท าการซอสนคา

Page 51: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

45

ตารางท 3.4 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 4 สงซอสนคา

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ

ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 4.0 Process name สงซอสนคา Input Data Flows ขอมลสมาชก, สนคา, ประเภท Output Data Flows ผลการสมครสมาชก Data stored used ขอมลสมาชก, ขอมลสมาชก, ขอมลการช าระเงน Description 4.1 คนหาสนคา

4.2 แสดงรายละเอยดสนคา 4.3 สงซอสนคา 4.3 ยนยนการสงซอสนคา 4.4 พมพใบเสรจ

ตารางท 3.5 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 5 แจงการช าระเงน

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ

ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 5.0 Process name แจงการช าระเงน Input Data Flows ขอมลสมาชก, ขอมลการสงซอ, การช าระเงน Output Data Flows จดสงสนคา Data stored used ขอมลสมาชก, ขอมลการสงซอ, การช าระเงน Description 5.1 ตรวจสอบการสงซอ

5.2 แจงยอดการช าระเงน 5.3 โอนเงน 5.4 ตรวจสอบการโอนเงน 5.5 แจงการจดสงสนคา

Page 52: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

46

ตารางท 3.6 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 6 จดสงสนคา

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ

ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 6.0 Process name จดสงสนคา Input Data Flows ขอมลสมาชก, ขอมลการสงซอ Output Data Flows ผลการสมครสมาชก Data stored used ขอมลสมาชก Description ผดแลระบบจะท าการตรวจสอบขอมลการช าระเงนของลกคาและท าการ

บนทกขอมลการจดสงสนคาใหกบลกคา

ตารางท 3.7 แสดงค าอธบายการประมวลผลของกระบวนการท 7 พมพรายงาน

Process Description System ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ

ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา DFD number 7.0 Process name พมพรายงาน Input Data Flows จดสงสนคา, ขอมลการสงซอ, ขอมลการช าระเงน, ขอมลลกคา Output Data Flows รายงานขอมลการจดสงสนคา,รายงานขอมลการสงซอ, รายงานขอมลการ

ช าระเงน, รายงานขอมลลกคา, รายงานขอมลสนคา Data stored used ขอมลจดสงสนคา, ขอมลการสงซอ, ขอมลการช าระเงน, Description ผดแลระบบจ าท าการคนหาขอมลการสงซอสนคา การช าระเงน การจดสง

สนคาเพอพมพรายงานและด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป

ซงจาก Dataflow Diagram level 1 ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลม

โรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา สามารถน ามาแตก

รายละเอยดยอยไดดงภาพท 3.3 และ 3.4

Page 53: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

47

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

D2

D3

D4

��

D1

D2

D3

D4

ภาพท 3.3 Dataflow Diagram level 1 Process 4 สงซอสนคา ระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

Page 54: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

48

5.1 ��

5.2

5.3

5.4

5.5

D4

D1

D5

D1

D1

D6

��

D1

- -

ภาพท 3.4 Dataflow Diagram level 1 Process 5 แจงการช าระเงน ระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

หลงจากวเคราะหระบบโดยใช Context Diagram และ Dataflow Diagram level 1 และ

Dataflow Diagram level 2 ตามล าดบแลว สดทายสามารถวเคราะห E-R Diagram ระบบพาณชย

อเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวด

พระนครศรอยธยา ไดดงภาพท 3.5

Page 55: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

49

��

��

-

Username, password

/

-

M N M 1

M

N

M

1

MN

M

N

-

username

password

ภาพท 3.5 E-R Diagram ระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

ซงสามารถแสดงเปน Data dictionary ไดดงตารางตอไปน

ตารางท 3.8 ผดแลระบบ (tbl_admin)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

admin_id Int 11 รหสแอดมน Primary_key admin_user Varchar 20 Username admin_pass Varchar 20 Password

admin_name Varchar 100 ชอ-สกล date_save timestamp วนทบนทก

Page 56: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

50

ตารางท 3.9 ประเภทสนคา (tbl_type)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

t_id Int 11 รหสประเภท Primary_key t_name varchar 100 ชอประเภท

ตารางท 3.10 สนคา (tbl_product)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต p_id int 11 รหสสนคา Primary_key t_id int 11 รหสประเภทสนคา

p_name varchar 200 ชอสนคา

p_detail text รายละเอยดสนคา

p_price float 10,2 ราคา

p_unit varchar 20 จ านวนชน

p_img1 varchar 200 รปภาพ

p_img2 varchar 100 รปภาพ

p_view int 11 จ านวนครงในการชมสนคา

p_qty int 11 จ านวนทสง

date_save timestamp วนทบนทก

ตารางท 3.11 รายละเอยดการสง (tbl_order_detail)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

d_id int 10 รหสรายละเอยดการสง Primary_key order_id int 11 รหสการสง p_id int 11 รหสสนคา p_name varchar 200 ชอสนคา p_c_qty int 11 จ านวนทสง total float จ านวนทสงรวม datesave timestamp วนทบนทก

Page 57: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

51

ตารางท 3.12 การสง (tbl_order)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

order_id int 10 รหสการสง Primary_key mem_id int 11 รหสสมาชก name varchar 100 ชอสมาชก address varchar 100 ทอย email varchar 100 อเมล phone varchar 20 เบอรโทร order_status int 1 สถานะการสง pay_slip varchar 200 สลปการจายเงน b_name varchar 100 ชอ b_number varchar 20 pay_date date วนทจาย pay_amount float 10,2 จ านวนเงนทจาย postcode varchar 30 เบอรโทร order_date datetime วนทสง

ตารางท 3.13 สมาชก (tbl_member)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต mem_id int 8 รหสสมาชก Primary_key mem_name varchar 50 ชอสมาชก mem_address varchar 255 ทอย mem_tel varchar 10 เบอรโทร mem_username varchar 20 username ในการเขาใชงาน mem_password varchar 20 password ในการเขาใชงาน mem_email varchar 20 อเมล datesave datetime วนทบนทก

Page 58: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

52

ตารางท 3.14 ขาว (tbl_news)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

n_id int 11 รหสขาว Primary_key n_title varchar 200 หวขอขาว n_detail text รายละเอยดขาว n_img varchar 100 ภาพประกอบ date_save timestamp วนทบนทก

ตารางท 3.15 การช าระเงน (tbl_bank)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต

b_id int 11 รหสการช าระงน Primary_key b_name varchar 100 ชอผช าระเงน b_type varchar 100 ประเภทธนาคาร b_number varchar 20 b_owner varchar 100 ธนาคาร b_logo varchar 100 รปภาพ bn_name varchar 100 ชอ b_date timestamp วนทบนทก

ตารางท 3.16 บอรด (tbl_board)

ฟลด ชนดขอมล ความยาว ความหมาย หมายเหต b_id int 11 รหสกระดานบอรด Primary_key b_title varchar 200 หวขอ b_detail text รายละเอยด b_name varchar 100 ชอผตงกระท b_email varchar 50 อเมลผตงกระท a_ans varchar 200 ค าตอบ a_ans_date date วนทตอบ date_save timestamp วนทบนทก

Page 59: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

53

จากการออกแบบระบบโดยใช context Diagram, Dataflow Diagram level 1,

Dataflow Diagram level 2 และ Data dictionary เพอน าไปใชในการพฒนาระบบระบบพาณชย

อเลกทรอนกสกรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวด

พระนครศรอยธยาโดยใชโปรแกรม Dreamweaver CS6 รวมกบ ภาษา PHP และฐานขอมล

MySQL ตอไป

3.4 การพฒนาระบบงาน ในการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอ

ลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยาผวจยไดศกษาเอกสารและงานวจยทเกยวของตางๆ และน า

ความรทไดมาพฒนาโปรแกรม โดยใชเครองมอในการพฒนาหลก ไดแก โปรแกรม Dreamweaver

ภาษา PHP และระบบบรหารจดการฐานขอมลบนเวบไซตดวยซอฟตแวร MySQL

(www.mysql.com) เนองจากเปนเครองมอทสามารถน ามาใชไดโดยไมเสยคาใชจายดานลขสทธท

สามารถหาดาวนโหลดและการตดตงงาย อกทงสามารถใชงานไดสะดวก ซงมกระบวนการพฒนา

ระบบงานดงน

3.4.1 การศกษาเอกสารตางๆ โดยผวจยไดศกษาขอมลและรวบรวมขอมลตางๆ ทเกยวของกบระบบ ซงประกอบดวย การศกษาแผนผงการท างาน (Flowchart Diagram) กระบวนการท างานของระบบงานเดมและระบบงานใหม รวมทงเอกสารทเปนแหลงขอมลตางๆ ท าใหผวจยเขาใจระบบงานมากยงขน

3.4.2 การออกแบบโปรแกรม ในการออกแบบโปรแกรมผวจยไดใชแผนผงการท างาน (Flowchart Diagram) ในการชวยแสดงใหเหนถงขนตอนการท างานของโปรแกรมโดยรวม ซงจะท าใหผวจยสามารถพฒนาโปรแกรมไดอยางมขนตอน และเปนการเพมความถกตองของระบบงานใหมอกดวย

3.4.3 การพฒนาโปรแกรม ผวจยใชเครองมอชวยในการพฒนาโปรแกรม ซงไดแก โปรแกรมDreamweaver ซงเปนเครองมอชวยในการพฒนาระบบอคอมเมรช รวมกบเครองมอทใชในการจดการฐานขอมล คอ MySQL

Page 60: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

54

3.5 การทดสอบและตดตงระบบ เมอโปรแกรมได พฒนาขนมาแลว ยงไมสามารถน าระบบไปใชงานไดทนท จ าเปนตอง

ด าเนนการทดสอบระบบกอนทจะน าไปใชงานจรงเสมอ ตงแตขนตอนการพฒนาและทดสอบการน าไปใชของระบบงานจรงอกครง ดงน

3.5.1 การทดสอบในขนตอนการพฒนา ผวจยไดจ าลองเครองคอมพวเตอรใหท าหนาทเปน Web Server ใหบรการเวบไซตการตดตงโปรแกรม XAMPP ซงประกอบดวยโปรแกรมยอย 4 โปรแกรม คอ Apache Web Server ส าหรบใหบรการเวบไซต, MySQL ส าหรบการบรหารจดการฐานขอมลแบบเชงสมพนธ, phpMyAdmin โปรแกรมประยกตชวยบรหารจดการฐานขอมล MySQL ผานหนาเวบไซตโดยสะดวก และตวแปลภาษา PHP การทดสอบระบบงานจรงและการน าไปใช หลงจากทดสอบระบบโดยผพฒนาเรยบรอยแลว ใน

ขนตอนการทดสอบระบบงานจรง ท าการอพโหลด (Upload) ชดค าสง และฐานขอมลของระบบ

ทงหมดเพอตดตงทดลองเผยแพรโดยใช Web Browser เชน Mozilla Firefox หรอ Microsoft

Internet Explorer : IE หรอ Google Chrome ซงเปนเครองมอส าหรบเปดเวบไซตระบบพาณชย

อเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวด

พระนครศรอยธยาหลงจากนนท าการทดสอบ และทดลอง เผยแพรเวบไซตของระบบทพฒนาขน

3.6 กระบวนการทดสอบและหาคณภาพระบบ โดยเครองมอทน ามาใชในการประเมนคณภาพของระบบทพฒนาขนส าหรบการวจยครงน คอ

3.6.1 แบบสอบถามประเมนคณภาพโปรแกรมคอมพวเตอร โดยการประเมนคณภาพของระบบนน จะประเมนโดย กลมผใชงานระบบตามลกษณะการมสวนเกยวของกบระบบงานทพฒนาขน แบบประเมนแบงหวขอการประเมนออกเปน 5 ดานหลก ดงน

3.6.1.1 ดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผใช (Functional Requirement Test) เปนการประเมนความสามารถของระบบ วาตรงตามความตองการของผใชมากนอยเพยงใด

3.6.1.2 ดานผลลพธทไดจากระบบ (Functional Test) เปนการประเมนความสามารถของระบบวาสามารถท างานตามหนาททมอยไดมากนอยเพยงใด

3.6.1.3 ดานการใชงานของระบบ (Usability Test) เปนการประเมนความสามารถของระบบวามความงายตอการใชงานมากนอยเพยงใด

3.6.1.4 ดานการประมวลผลของระบบ (Performance Test) เปนการประเมนดานความรวดเรวในการประมวลผลวาอยในระดบใด

Page 61: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

55

3.6.1.5 ดานการตรวจสอบขอผดพลาดของขอมล (Security Test) ทปอนเขาสระบบ เปนการประเมนความสามารถของระบบดานการรกษาความปลอดภยวามหรอไมเพยงใด

3.6.2 การประเมนคณภาพระบบ ในขนตอนของการประเมนคณภาพระบบทพฒนาขน ผพฒนาไดก าหนดขอบเขตของการประเมนผลไวดงตอไปน

3.6.2.1 ขอบเขตของการประเมนคณภาพของระบบทพฒนา จะท าการประเมนองคประกอบของสารสนเทศ 5 ดาน คอ ดานการจดระบบสารสนเทศ ดานการน าเสนอผลงานสารสนเทศ ดานการพฒนางานสารสนเทศ ดานการน าไปใชการบรหารจดการและการวางแผน และดานเนอหาและคณภาพ โดยผเชยวชาญดานการพฒนาระบบสารสนเทศ และประเมนความพงพอใจของระบบโดยผใชระบบ

3.6.2.2 วธการประเมน จะด าเนนตามกจกรรม ดงน ใหกลมตวอยางส าหรบงานวจยครงน ซงประกอบดวย ผใชระบบ ไดแก ผใชงานคอ ผบรหาร คร นกเรยนโรงเรยนรอซด, ผใชงานทวไปคอผประกอบการ บคคลทวไป นกศกษา ประเมนดานความพงพอใจของระบบ จ านวน 30 คน และผเชยวชาญดานการพฒนาระบบสารสนเทศ ท าการประเมนดานคณภาพของระบบทพฒนาขน จ านวน 3 คน

3.6.3 การวเคราะหผลและการใหระดบคะแนนในการพจารณาระดบคณภาพ มขนตอนดงน 3.6.3.1 การวเคราะหผลขอมล จะด าเนนการหลงจากผพฒนาไดจดเกบแบบสอบถาม

จากผตอบแบบสอบถาม แลวจงด าเนนการรวบรวมขอมลทไดจากแบบสอบถามมาค านวณและวเคราะหผล

3.6.3.2 ขอมลทไดจากแบบสอบถามประเมนคณภาพของระบบแบบปลายเปด โดยการแสดงความคดเหนของผเชยวชาญนน ผพฒนาจะด าเนนการรวบรวมวเคราะห และสรปแนวทางด าเนนการแกไข ปรบปรง ระบบใหถกตองสมบรณยงขน

3.6.3.3 ขอมลทไดจากแบบสอบถามเลอกตอบ จะน ามาวเคราะหเกยวกบระดบคณภาพและความพงพอใจในดานตางๆ ในการใชระบบสารสนเทศ เพอน าเสนอขอมลโดยการแจกแจงความถ หาคาเฉลยเลขคณต และน าเสนอตารางประกอบความเรยง โดยก าหนดวธแปลความหมายตาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดบ ตามทผตอบแบบสอบถามประมาณคาไว ก าหนดเกณฑการใหคะแนนและความหมายไวดงน

1 หมายถง ไมสามารถน าไปใชได

2 หมายถง ควรปรบปรง

3 หมายถง มคณภาพปานกลาง

4 หมายถง มคณภาพด

Page 62: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

56

5 หมายถง มคณภาพดมาก

ก าหนดเกณฑการใหคะแนนเฉลยตงแต 3.5 คะแนนขนไปถอวาระบบทพฒนาขนมาใหมนน มคณภาพเปนทนาพอใจของผใชระบบ

3.6.4 สถตทใชในการวจย สถตทใชในการวเคราะหขอมลในครงน ใชสถตเชงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวดคากลางของขอมลโดยใชคาเฉลยเลขคณต (Arithmetic Mean) หรอ คาเฉลย (Mean) และการวดการกระจายของขอมลโดยใชสวนเบยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.6.4.1 การวเคราะหแนวโนมเขาสสวนกลางดวยสถตคาเฉลย

โดยท x หมายถง คาเฉลย

N หมายถง จ านวนขอมลทงหมด

∑x หมายถง ผลรวมของขอมลทงหมด

การแปลความหมายคาเฉลยเลขคณตจากกลมตวอยาง ส าหรบการประเมน

คณภาพระบบสารสนเทศทพฒนาขน ใชเกณฑดงน

4.51 – 5.00 หมายถง ระบบมประสทธภาพในระดบดมาก

3.51 – 4.50 หมายถง ระบบมประสทธภาพในระดบด

2.51 – 3.50 หมายถง ระบบมประสทธภาพในระดบปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถง ระบบมประสทธภาพในระดบต า

1.00 – 1.50 หมายถง ระบบไมมประสทธภาพ

การแปลความหมายคาเฉลยเลขคณตจากกลมตวอยางส าหรบการประเมน

ความพงพอใจของผใชบรการระบบทพฒนาขน ใชเกณฑดงน

3.51 – 4.00 หมายถง ดมาก

2.51 – 3.50 หมายถง ด

1.51 – 2.50 หมายถง พอใช

1.0 – 1.50 หมายถง ควรปรบปรง

3.6.4.2 การวดการกระจายดวยสถตคาสวนเบยงเบนมาตรฐาน

โดยท S หมายถง สวนเบยงเบนมาตรฐาน

∑x หมายถง ผลรวมของคะแนน

n หมายถง จ านวนขอมล

Page 63: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

บทท 4

ผลการวจย

การวจยเรอง การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ไดมการจดท าระบบทมการวเคราะหผล

จากการประเมนแบบสอบถาม การวเคราะหความพงพอใจทมตอเวบไซตระบบพาณชยอเลกทรอนกส

โรงเรยนรอซด โรงเรยนในโครงการประชารฐ ดงตอไปน

4.1 ผลการด าเนนงาน

4.1.1 เวบไซตโรงเรยนโครงการประชารฐ

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ซงไดก าหนดกลมตวอยางคอโรงเรยนรอซดนนได

พฒนาเวบไซตโดยใช URL คอ www.rowcdphacharath.com ซงเวบไซตสามารถซอขายและ

จดการระบบผานเครอขาย ไดดงตอไปน

ภาพท 4.1 หนาเวบไซตหลก

Page 64: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

58

ภาพท 4.2 หนาสมครสมาชก

ภาพท 4.3 หนาค านวณราคา

Page 65: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

59

ภาพท 4.4 หนาขอมลการสงซอ

ในสวนของผดแลระบบ จะมหนาการท างานหลกๆ ดงตอไปน

ภาพท 4.5 ขอมลสมาชก

Page 66: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

60

ภาพท 4.6 หนาจดการสนคา

ภาพท 4.7 การช าระเงน

Page 67: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

61

ภาพท 4.8 หนารายงานขอมล

4.2 การวเคราะหผลการความพงพอใจจากผใช

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ไดมการจดท าระบบทมการวเคราะหผลจากการ

ประเมนแบบสอบถาม การวเคราะหความพงพอใจทมตอเวบไซตระบบพาณชยอเลกทรอนกสโรงเรยน

รอซด โรงเรยนในโครงการประชารฐ และประเมนระบบโดยผเชยวชาญ ซงมผลการประเมนดงตอไปน

4.2.1 ขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

ตารางท 4.1 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ

เพศ รวม

จ านวน รอยละ ชาย 11 36.7 หญง 19 63.3

จากตารางท 4.1 พบวา ผตอบแบบประเมนเปนเพศชาย จ านวน 11 คน คดเปนรอยละ 36.7

และเพศหญง จ านวน 19 คน คดเปนรอยละ 63.3 จากผตอบแบบสอบถามจ านวนทงสน 00 คน ซง

ไดท าการเลอกกลมตวอยางแบบเจาะจง

Page 68: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

62

ตารางท 4.2 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย

อาย รวม

จ านวน รอยละ 11-20 5 16.7 21-30 19 63.3

31-40 2 6.7

51-60 4 13.3

61 ปขนไป 0 0

จากตารางท 4.2 พบวา ผตอบแบบประเมนมอาย 11-20 ป จ านวน 5 คนคดเปนรอยละ

16.7 ชวงอาย 21-30 ป จ านวน 19 คน คดเปนรอยละ 63.3 คน ชวงอาย 31-40 ป จ านวน 2 คน

คดเปนรอยละ 6.7 ชวงอาย 51-60 จ านวน 4 คน คดเปนรอยละ 13.3

ตารางท 4.3 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวฒการศกษา

การศกษา รวม

จ านวน รอยละ มธยมศกษาตอนตน 5 16.7 มธยมศกษาตอนปลาย/ปวช. 1 3.3

ปวส 1 3.3

ปรญญาตร 22 73.3

ปรญญาโท 1 3.3

ปรญญาเอก 0 0

จากตารางท 4.3 พบวา ผตอบแบบประเมนมวฒการศกษาระดบมธยมศกษาตอนตนจ านวน

5 คน คดเปนรอยละ 16.7 ระดบมธยมศกษาตอนปลายหรอปวช. จ านวน 1 คน คดเปนรอยละ 3.3

ระดบ ปวส.จ านวน 1 คน คดเปนรอยละ 3.3 ระดบปรญญาตร จ านวน 22 คน คดเปนรอยละ 73.3

ระดบปรญญาโท จ านวน 1 คน คดเปนรอยละ 3.3

Page 69: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

63

ตารางท 4.4 แสดงขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ สถานภาพ รวม

จ านวน รอยละ ผบรหาร 1 3.3

คร/อาจารย 4 13.3

นกเรยน 10 33.3

บคคลทวไป 5 16.7

นกศกษา 10 33.3

ผประกอบการ 0 0

จากตารางท 4.4 พบวา ผตอบแบบประเมนมสถานะเปนผบรหารจ านวน 1 คน คดเปนรอย

ละ 3.3 เปนคร/อาจารย จ านวน 4 คน คดเปนรอยละ 13.3 เปนนกเรยน จ านวน 10 คน รอยละ

33.3 เปนนกศกษา จ านวน 10 คน รอยละ 33.3 เปนบคคลทวไป จ านวน 5 คน คดเปนรอยละ 16.7

4.2.2 ขอมลความพงพอใจตอระบบการประเมนความพงพอใจตอระบบพาณชย

อเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐอ าเภอ ลาดบวหลวงจงหวด

พระนครศรอยธยา แบงเปน 3 สวนคอ ดานเนอหา ดานการออกแบบและการจดรปแบบเวบไซตและ

ดานความสามารถในการท างาน ระดบการประเมนความพงพอใจ ดงน

ระดบท 1 ควรปรบปรง เทากบ 1 คะแนน ระดบท 2 พอใช เทากบ 2 คะแนน ระดบท 3 ด เทากบ 3 คะแนน ระดบท 4 ดมาก เทากบ 4 คะแนน

ซงท าการประเมนโดยผบรหารโรงเรยนรอซด คร/อาจารย และนกเรยน และบคคลทวไป

จ านวน 20 คน ซงมผลการประเมนความพงพอใจดงตารางท 4.5

ตารางท 4.5 ผลประเมนความพงพอใจตอระบบพาณชยอเลกทรอนกส

ประเดนในการประเมนผล คาเฉลย สวนเบยงเบน

มาตรฐาน

Page 70: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

64

1. ความพงพอใจดานเนอหาเวบไซต 3.79 0.39 1.1 มความชดเจน ถกตอง นาเชอถอ 3.80 0.40 1.2 เวบไซตมความเหมาะสม นาสนใจ 3.73 0.45 1.3 การจดล าดบเนอหาเปนขนตอนมความตอเนอง อานแลวเขาใจ 3.76 0.43 1.4 มการจดหมวดหมสนคาใหงายตอคนหา 3.90 0.31 2. ความพงพอใจดานการออกแบบและการจดรปแบบเวบไซต 3.67 0.46 2.1 การจดรปแบบงายตอการอาน 3.76 0.43 2.2 หนาโฮมเพจมความสวยงาม ทนสมย 3.66 0.47 2.3 สสนในการออกแบบมความเหมาะสม 3.60 0.49 2.4 ขนาดตวอกษร และรปแบบตวอกษรมความสวยงามและอานไดงาย 3.66 0.47 3. ความพงพอใจดานความสามารถในการท างาน 3.78 0.41 3.1 ระบบมความถกตองในการประมวลผล 3.83 0.37 3.2 ความถกตองในการเชอมโยงในและภายนอกเวบไซต 3.76 0.43 3.3 ความเรวในการประมวลผล 3.73 0.45 3.4 ระบบสามารถใชงานงาย 3.80 0.40

จากตารางท 4.5 สรปไดวาผประเมนมความพงพอใจในดานเนอหาเวบไซตในระดบด มคาเฉลยอยท 3.79 ความพงพอใจดานการออกแบบและการจดรปแบบเวบไซต ในระดบด มคาเฉลยอยท 3.67 ความ พงพอใจดานความสามารถในการท างาน มคาเฉลยอยท 3.78

4.3 ประเมนคณภาพระบบการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

ผวจยไดท าเชญผเชยวชาญในการประเมนระบบการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โดยม

ผเชยวชาญจ านวน 3 ทานดงน

1. ดร.อารมณ เอยมประเสรฐ วฒการศกษา ปรญญาเอก สาขา เทคโนโลยสารสนเทศ

2. อาจารยสวนตย รงราตร วฒการศกษา ปรญญาเอก สาขา เทคโนโลยสารสนเทศ

3. อาจารยรงรอง แรมสเยอ วฒการศกษา ปรญญาโท สาขา เทคโนโลยสารสนเทศ

และมระดบการประเมนคณภาพของระบบดงน

5 หมายถง มากทสด

Page 71: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

65

4 หมายถง มาก

3 หมายถง ปานกลาง

2 หมายถง นอย

1 หมายถง นอยทสด

ซงมผลการประเมนดงตารางตอไปน

ตารางท 4.6 การประเมนดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผใช Function Requirement Test

รายการประเมน คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

1. ความสามารถของระบบในการน าเสนอขอมล 4.66 .57 2. ความสามารถของระบบในการเชอมโยงเมน 5.00 .00

3. ความสามารถของระบบในการสบคนขอมล 4.66 .57

4. ความสามารถของระบบเรองระยะเวลาในการตอบสนอง 5.00 .00

5. ความสามารถของระบบทท างานอตโนมต 4.33 .57

6. ความสามารถของระบบในการจดการฐานขอมล 4.66 .57

คาเฉลยรวมอยท 4.72 0.38

ตารางท 4.7 การประเมนคณภาพระบบดาน Functionalities Test

รายการประเมน คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

1. ความถกตองของระบบในการแสดงผลขอมล 4.66 .57 2. ความถกตองของระบบในการสบคนขอมล 4.66 .57

3. ความถกตองของระบบในการปรบปรงแกไขขอมล 5.00 .00

4. ความถกตองของระบบในการจดเกบขอมล 4.33 .57

5. ความถกตองของระบบในการออกรายงาน 4.66 .57

6. ความถกตองในการท างานของระบบในภาพรวม 4.33 .57

คาเฉลยรวมอยท 4.60 0.47

ตารางท 4.8 การประเมนคณภาพระบบดาน Performance Test

Page 72: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

66

รายการประเมน คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

1. ความงายในการใชงานระบบ 4.66 .57 2. ความชดเจนของขอความทแสดงผล 5.00 .00 3. ความเหมาะสมของการใชสโดยภาพรวม 4.33 .57 4. ความเหมาะสมของขอมลทน าเสนอ 4.33 .57 5. ปมและค าอธบายมความงายตอความเขาใจ 4.33 .57 คาเฉลยรวมอยท 4.53 0.46

ตารางท 4.9 การประเมนคณภาพระบบดาน Usability Test

รายการประเมน คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

1. ความเรวในการท างานของโปรแกรมในภาพรวม 5.00 .00

2. ความเรวในการประมวลผลดานการคนหา 4.66 .57

3. ความเรวในการน าเสนอขอมล 5.00 .00

4. ความเรวในการแสดงผลจากการเชอมโยง 5.00 .00

5. ความเรวในการบนทก แกไข ลบ รายการขอมล 4.66 .57

คาเฉลยรวมอยท 4.86 0.22

ตารางท 4.10 การประเมนคณภาพระบบดาน Security Test

รายการประเมน คาเฉลย สวนเบยงเบนมาตรฐาน

1. การก าหนดสทธผใชระบบ 5.00 .00

2. การก าหนดบญชผใชและรหสผานในการใชงาน 5.00 .00

3. การตรวจสอบความถกตองในการปอนขอมลน าเขาระบบ 4.66 .57

4. การแจงรายงานขอผดพลาด เมอกรอกขอมลทไมถกตอง 4.33 .57

คาเฉลยรวมอยท 4.75 0.71

การประเมนดานความสามารถของระบบตรงตอความตองการของผใช (Function Requirement Test) มคาเฉลยอยท 4.72 การประเมนคณภาพระบบดาน (Functionalities Test)

Page 73: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

67

มคาเฉลยอยท 4.60 การประเมนคณภาพระบบดาน (Performance Test) มคาเฉลยอยท 4.53 การประเมนคณภาพระบบดาน Usability Test มคาเฉลยอยท 4.86 การประเมนคณภาพระบบดาน Security Test มคาเฉลยอยท 4.75 สรปไดวา จากการประเมนคณภาพของระบบจากผเชยวชาญทง 3 ทานอยในระบบมคณภาพอยในเกณฑมาก

Page 74: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

บทท 5

สรปผล และขอเสนอแนะ

การวจยเรอง การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการ

ประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา พฒนาขนเพอใหโรงเรยนรอซด มระบบ

พาณชยอเลกทรอนกสทมประสทธภาพและเปนชองทางในการขายสนคาของนกเรยนของ

โรงเรยนรอซด อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา

5.1 สรปผล

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา มวตถประสงคเพอพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส

กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา โดย

กลมตวอยางทน ามาใชกบงานวจยนคอ ผลตภณฑของนกเรยนโรงเรยนรอซด โรงเรยนในโครงการ

ประชารฐ อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา เมอพฒนาระบบเสรจสนจะเปนอกชองทาง

ในการจดจ าหนายและท าใหผลตภณฑของนกเรยนเปนทรจกในวงกวางมากยงขน

ผศกษาไดท าการศกษาคนควาเพอพฒนาระบบโดยเรมจาการรวบรวมขอมลความตองการ

ของผใชซงเกบขอมลโดยการสมภาษณไปยงกลมโรงเรยนในอ าเภอลาดบวหลวง โดยในหลายโรงเรยน

ยงไมมผลตภณฑทสามารถน าออกขายไดจรงยงเปนเพยงแคโครงงานของนกเรยน อกทงยงมชนงานท

มจ านวนนอยฝมอยงไมละเอยดพอทจะน าออกขายได แตโรงเรยนรอซด โรงเรยนในกลมโครงการ

ประชารฐ อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา กลมตวอยางทไดท าการเลอกมานนม

ผลตภณฑจากฝมอนกเรยนทหลากหลาย และมชนงานทมการน าออกขายอยางตอเนองแตยงไมม

ตลาดในการรองรบสนคา โดยจะเปนการซอผลตภณฑจากกลมครในโรงเรยน หรอกลมโรงเรยนทมา

ศกษาดงานหรอเยยมชมโรงเรยนรอซด และจากชมชนในพนทใกลเคยง ในการพฒนาระบบนนผ

ศกษาไดเรมทด าเนนการวเคราะหออกแบบระบบ และพฒนาระบบ ซงระบบสามารถแบงเปน 2 สวน

คอ สวนหนาราน ซงเปนสวนแสดงสนคา และรบค าสงซอ สวนทสอง คอสวนหลงรานเปนสวนทตดตอ

กบผดแลระบบ โดยแบงการท างานได 6 สวนดงน คอ ระบบจดการผดแลระบบ ระบบจดการสนคา

Page 75: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

68

ระบบจดการประเภทสนคา ระบบจดการสมาชก ระบบจดการขอมลธนาคาร ระบบจดการขอมล

กระท ระบบจดการขอมลขาวสาร หลงจากพฒนาระบบเสรจสมบรณไดมการจดท าแบบสอบถามเพอ

ท าการประเมนผลการใชงานกบกลมผใชทง 2 กลม ซงไดแก กลมลกคาและกลมผดแลระบบ พบวา

ระดบความพงพอใจในดานเนอหาเวบไซตในระดบด มคาเฉลยอยท 3.79 ความพงพอใจดานการ

ออกแบบและการจดรปแบบเวบไซต ในระดบด มคาเฉลยอยท 3.67 ความพงพอใจดานความสามารถ

ในการท างาน มคาเฉลยอยท 3.78 ซงอยในระดบด

ผลการศกษาพบวา ในสวนของระบบพาณชยอเลกทรอนกสโรงเรยนรอซด โรงเรยนใน

โครงการประชารฐทไดจดท าขนนนตรงตามวตถประสงคของการศกษาสามารถรองรบการใชงานได

ตรงกบความตองการของผใชงาน ผศกษาไดศกษาหาความรในโปรแกรมสรางฐานขอมล MySQL ซง

ใชในการบรหารจดการฐานขอมล และโปรแกรม Dreamweaver CS6 และภาษา PHP ในการพฒนา

โปรแกรม และท าการพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกสโรงเรยนรอซดขนมา

5.2 ขอจ ากด

การพฒนาระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ใน

อ าเภอลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยา ระบบมขอจ ากดทตองปรบปรงแกไขดงตอไปน

5.2.1 ระบบแสดงคาขนสงสนคา ไมสามารถค านวณไดตามจ านวนสนคาและระยะทางจดสง

5.2.2 ระบบภาพสนคาไมสามารถทจะซมสนคาไดรอบทศทาง

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1 ขอเสนอแนะ

ระบบพาณชยอเลกทรอนกส กรณศกษา : กลมโรงเรยนโครงการประชารฐ ในอ าเภอ

ลาดบวหลวง จงหวดพระนครศรอยธยาสามารถเปนตนแบบและน าไปใชในการจดการกบโรงเรยน

อน ๆ ทมสนคาได

5.3.2 ขอเสนอแนะเพอการจดท าโครงการครงตอไป

5.3.2.1 ในการจดท าโครงการครงตอไปควรปรบปรงระบบใหมความทนสมยขน

กวาเดมเพอเพมความนาสนใจใหโปรแกรม

5.3.2.2 ในอนาคตอาจมการเพมระบบการช าระเงนผานบตรเครดต

Page 76: Dreamweaver PHP - ARUrdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/160.pdf · บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 67 5.1 สรุป 67 5.2 ข้อจ ากัด

69

5.3.2.3 ควรมสวนลดใหลกคาเมอมการสงซอสนคาในปรมาณมาก

5.3.2.4 ลกคาสามารถตรวจสอบสถานะสงซอสนคาของตนเองผานเวบไซตของราน

เทานน หากเกดปญหากบเวบไซตลกคาจะไมสามารถทราบสถานะของตนเองและตรวจสอบขอมลได

ดงนนควรมการพฒนาการแจงสถานะผานทางอเมลหรอบรการผานมอถอ