22
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT CIVIL CURRICULUM La modulul PROCEDURA NOTARIALĂ ŞI DREPTUL SUCCESORAL Ciclu I, licenţ AUTORI! Con"#an#ine"cu Elena, doc#o$ %n d$e&#, con'e$enţia$ uni(e$"i#a$ Pi"#$iu)a Vi#alii ma)i"#$u %n d$e&#, lec#o$ uni(e$"i#a$  Discutat şi apr obat, la şedin ţa Catedrei Drept Civil  Proc es verbal nr . 3 din 15 octombrie 2010 Şeful catedrei !er"iu #$ieşu, doctor %n drept, conferenţiar universitar  APROBA T la Consiliul Profe soral al &acult$ţii de Drep t  Pro ces verbal nr .2 15.0'.2010 C*i+inu -./.

Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 1/22

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVAFACULTATEA DE DREPTCATEDRA DREPT CIVIL

CURRICULUMLa modulul

PROCEDURA NOTARIALĂ ŞI DREPTUL SUCCESORALCiclu I, licenţ

AUTORI!Con"#an#ine"cu Elena,

doc#o$ %n d$e&#, con'e$enţia$ uni(e$"i#a$

Pi"#$iu)a Vi#aliima)i"#$u %n d$e&#, lec#o$ uni(e$"i#a$

 Discutat şi aprobat, la şedinţaCatedrei Drept Civil 

 Proces verbal nr. 3 din 15 octombrie 2010Şeful catedrei !er"iu #$ieşu,

doctor %n drept, conferenţiar universitar 

 APROBAT la Consiliul Profesoral 

al &acult$ţii de Drept  Proces verbal nr.2 15.0'.2010

C*i+inu -./.

Page 2: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 2/22

I0 PRELIMINARII

Modulul în cauză conţine două compartimente: procedura notarială şi dreptul succesoral.Acest modul este un curs opţional.

În majoritatea ţărilor instituţia notariatului şi-a găsit o largă răspîndire de-a lungulveacurilor, iar specialiştii în acest domeniu – notarii, sunt recunoscuţi ca unii dintre cei mai

caliicaţi jurişti. !ste imposi"il de a imagina o societate democratică ără notariat – instituţie pu"licăde drept a"ilitată să asigure o justiţie preventivă nelitigioasă, prin îndeplinirea actelor notariale, iar e#istenţa notarilor în Moldova este cunoscută iecărui cetăţean cu capacitatea de e#erciţiu deplină.$rocedura notarială, reprezintă acei paşi de protecţie a societăţii civile, care sunt strict reglementaţide legislaţia în vigoare şi urmează a i respectaţi în procesul îndeplinirii actului notarial, de cătreiecare persoană care este a"ilitată prin lege de a îndeplini acte notariale. Avînd scopul de a prevenişi de a evita litigii, notariatul îşi poate e#ercita uncţia, doar în stricta respectare a acestei proceduri,oerind astel o asistenţă juridică caliicată necesară societăţii civile contemporane. %isciplina&$rocedura notarială' constituie un studiu dedicat tuturor procedurilor instrumentate de persoanacare desăşoară activitatea notarială: de autentiicare, de legalizare, de certiicare et(. )undamentulnormativ al acestei discipline este *egea +epu"licii Moldova cu privire la notariat, nr. /-01 din

23..4224, intrată în vigoare la 4.24.422/. !ste de relatat, că actul legislativ nominalizat nu este primul în domeniul dat pe teritoriul +epu"licii Moldova, şi, după cum rezultă din vectorul dedezvoltare a statului, nu este nici ultimul.

%reptul succesoral reprezintă dezvoltarea dreptului la moştenire garantat prin art. 5 alin. 657din 8onstituţia +epu"licii Moldova. Acestei discipline importante este consacrată 8artea a 91 a8odului civil +M 6*egea +M nr. 2-01 din 25.25.42247, în e#ecutarea căreia se adoptă şi alteacte normative în domeniu. %atorită stării izice, omul nu poate trăi veşnic, iar după moartea sa,apar dierite pro"leme legate de trecerea patrimoniului succesoral către alte persoane, iemoştenitori legali, ie cei testamentari, ie statului. În toate timpurile, partajul patrimoniuluisuccesoral a ost motivul a mai multor litigii, iar în unele cazuri a constituit temei pentru răz"oaie.În prezent, aproape iecare cetăţean este cointeresat să cunoască soarta patrimoniului său dupădeces, iar în caz de dezacord cu această soartă, s-o modiice prin întocmirea testamentului, oriînc;eierea oricăror alte acte juridice.

În +epu"lica Moldova, iind un stat democratic şi de drept, proclamat prin 8onstituţie, atît procedura notarială, cît şi dreptul succesoral au o importanţă deose"ită, dat iind aptul că nici uncetăţean nu poate trăi o viaţă întreagă ără a se întîlni cu protecţia juridică oerită de notariat,

 precum şi ără a lăsa după decesul său careva &urme', rămase moştenitorilor săi.În lumina celor e#puse, este evident aptul că raporturile juridice în aceste domenii

 permanent se modiică şi se completează, avînd drept scop perecţionarea sistemului de drept pentrua i utilă şi oportună societăţii civile. +olul modulului dat su"liniază aceste scopuri şi contri"uie ladezvoltarea atît noilor idei şi opinii în legislaţie şi practică, cît şi la ormarea cunoştinţelor şi

aptitudinilor corespunzătoare la studenţi.8urriculum la modulul &$rocedura notarială şi %reptul succesoral' reprezintă un instrumentde educaţie şi învăţămînt de drept "azat pe rezultatele perormante ale doctrinei şi practicii juridice,care are menire de a orma temelia în domeniu şi a dezvolta capacităţile juridice ale studenţilor destinată îm"unătăţirii permanente a acestor instituţii juridice pentru a i cît mai olositoaresocietăţii civile.

%ocumentul în cauză este ela"orat în strictă concordanţă cu planul de învăţămînt al)acultăţii de %rept a <niversităţii de =tat din Moldova, iind destinat studenţilor care îşi ac studiilela ciclul 9 de licenţă, secţia zi şi recvenţă redusă. =istematizarea materialului didactic aldisciplinelor ce ormează modulul de aţă este "azată în mare sa parte de reglementările juridice,

 precum şi de rezultatele cercetărilor ştiinţiice e#istente. 8onţinutul prevederilor *egii cu privire la

notariat şi 8odului civil, precum şi a altor legi din domeniu, au determinat şi scopul modulului – eectuarea unei cercetări ştiinţiice a reglementărilor dedicate tuturor procedurilor notariale, precum

Page 3: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 3/22

şi a instituţiilor juridice ale dreptului succesorale. Anume această modalitate de studiu va permite cusiguranţă studentului să o"ţină aptitudini practice în aplicarea legislaţiei din domeniu.

În ordine de consecutivitate, curriculum a inclus şapte componente o"ligatorii după cumurmează: preliminarii, administrarea modulului, competenţe, o"iective generale, o"iective dereerinţă şi unităţi de conţinut, lucrul individual şi "i"liograie selectivă ale modulului &$roceduranotarială şi %reptul succesoral'.

II0 ADMINISTRAREA MODULULUI

)orma deînvăţăm>n

t

8oduldisciplinei

%enumireadisciplinei

+esponsa"ilde disciplină

=emestrul

?re total:!valuarea

 @r .

decr edite

otal

9nclusiv

8 = * *9

 recvenţă

la zi

S.1A.23 P$ocedu$ano#a$ial+i d$e&#ul"ucce"o$al

ElenaCon"#an#ine"cu

VIII /1. 23 4. . /.3 E5 2

 recvenţăredusăB

P$ocedu$ano#a$ial+i d$e&#ul"ucce"o$al

ElenaCon"#an#ine"cu

VIII /1. /1 6 . /36 E5 2

Uni#ţi de conţinu# +i $e&a$#i7a$ea o$ien#a#i( a o$elo$

N$0

d8o

Uni#ţi de conţinu#

O$e

Cu$" Semina$ Luc$ulindi(idual

zi CrB zi CrB zi CrB 9ntroducere în studiul procedurii notariale. / 2 34 +eguli generale de îndeplinire a actelor notariale. 4 4 D 4/ $rocedura de legalizare notarială. 4 4 2 4 $rocedura de autentiicare notarială. 4 / 2 $rocedura de eli"erare a certiicatelor. / / 2 D 5 $rocedura de îndeplinire a altor acte notariale. 4 2 2 @oţiuni generale în dreptul succesoral. 2 4

3 =uccesiunea testamentară. 4 2 5D =uccesiunea legală. 4 2 52 ?pţiunea succesorală. 5 4 4 D $aza "unurilor succesorale. / 4 2 D /4 $rocedura succesorală notarială. 4 4 2 2

To#al 23 /1 4. 6 /.3 /36

III0 COMPETEN9EÎnsuşirea modulului &$rocedura notarială şi %reptul succesoral' va produce drept eect

acumularea şi ormarea unui şir de cunoştinţe şi aptitudini speciale, o pregătire "ună a specialiştilor 

care vor activa în instanţele judecătoreşti, procuratură, avocatură, notariat, în administraţia pu"licălocală, dar şi în calitate de consultanţi juridici la diverse persoane juridice

Page 4: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 4/22

În această ordine de idei, cei ce vor studia modulul &$rocedura notarială şi %reptulsuccesoral', vor o"ţine aptitudini de a preîntîmpina oricare litigii în domeniile juridice studiate, de aconsulta corect reeritor la conţinutul disciplinelor în cauză, precum şi de a soluţiona la practicămultitudinea de litigii, care pot apărea în domeniul procedurii notariale şi a dreptului succesoral.

=tudierea acestui modul va oeri tinerilor specialişti, viitorilor proesionişti, care vor activa îndomeniul notarial posi"ilităţi să îndeplinească corespunzător actele notariale şi să întocmească

corect documentele solicitateE celor ce activează în instanţe judecătoreşti – să întocmească ;otărîrile judecătoreşti în strictă conormitate cu legislaţia în vigoare, avînd înc;ipuire despre practicanotarialăE iar celor ce activează în avocatură va permite cu siguranţă să asigure o asistenţă juridicăcaliicată şi o apărare adecvată împotriva încălcărilor admise, ie în domeniul dreptului succesoral,ie în cadrul unei proceduri notariale. Fi celorlalţi specialişti în sera juridică vor i utile cunoştinţelece pot i o"ţinute în cadrul studiului modulului de aţă.

otodată, modulul &$rocedura notarială şi %reptul succesoral' nu se limitează doar laaducerea studenţilor cunoştinţelor necesare, ci are drept scop şi ormarea aptitudinilor practice deaplicare a acestor cunoştinţe. Ga mai mult ca atît, datorită dezvoltării permanente a legislaţiei,modulul include şi instrumentele de dezvoltare la studenţi a unor capacităţi de găsire a soluţiilor însituaţii nereglementate juridic în mod e#pres şi care nu au o"ţinut o ;otărîre unanim recunoscută de

savanţi.

IV0 O:IECTIVELE ;ENERALE

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere:- să deinească noţiunile legale şi doctrinare ale procedurii notariale şi dreptului succesoralE- să determine locul notariatului în sistemul organelor ocrotirii normelor de dreptE- să identiice o"iectul de studiu ale modulului H$rocedura notarială şi %reptul succesoralIE- să determine corelaţia dintre doctrina şi practica în materia procedurii notariale şi a

dreptului succesoralE- să posede cunoştinţele teoretice privind normele juridice ce reglementează procedura

notarială şi dreptul succesoralE- să interpreteze normele juridice ce reglementează procedura notarială şi dreptul

succesoralE- să identiice temeiurile juridice de îndeplinire a actelor notariale, inclusiv în cadrul

 procedurii succesoraleE

 La nivel de aplicare:- să determine categoriile şi conţinutul actelor notarialeE- să clasiice actele notariale în uncţie de diverse criterii şi să evidenţieze particularităţile

iecărui tip de act notarialE

- să însuşească procedura de îndeplinire a iecărei categorii de acte notarialeE- să delimiteze succesiunea legală de cea testamentarăE- să determine soluţiile corecte la pro"lemele de ordin practic în cadrul activităţii notarialeE- să acă generalizări reeritoare la procedura îndeplinirii actelor notarialeE- să aplice metodele comparative cu privire la legislaţia naţională şi a altor state 6+om>nia,

+usia, <craina ş.a.7 în materia procedurii notariale şi ale dreptului succesoralE- să acumuleze deprinderi pentru îndeplinirea actelor notarialeE- să întocmească acte în cadrul procedurii notariale şi succesoraleE- să deprindă rezolvarea speţelor concreteE

 La nivel de integrare:

- să estimeze tendinţele societăţii în direcţia perecţionării dreptului succesoralE- să aprecieze rolul şi importanţa dreptului succesoral în doctrină, în practica judiciară şinotarială, în viaţa cotidianăE

Page 5: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 5/22

- să ormuleze propuneri de compati"ilizare a prevederilor normelor auto;tone cu prevederilelegislaţiei europeneE

- să estimeze eicienţa normelor care reglementează procedura notarială şi dreptul succesoralE- să deducă pro"lemele, coliziile normelor de drept în domeniul dreptului succesoral şi

notariatuluiE- să propună soluţii în caz de colizie a normelor de dreptE

- să oere proiecte de norme noi, care ar urma să ie incluse în *egea cu privire la notariat şi în8odul civil.- să compare poziţiile doctrinare şi e#perienţa practică, să demonstreze temeinicia teoriilor 

ştiinţiice sau a e#perienţei practice alese ca suportE- să creeze diverse situaţii practice în "aza cunoştinţelor acumulate şi ţinînd cont de

 prevederile legislaţiei în vigoare.

V0 O:IECTIVE DE REFERIN9Ă ŞI UNITĂ9I DE CON9INUT

In#$oduce$e %n "#udiul &$ocedu$ii no#a$iale0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunea procedurii

notarialeE- să identiice principiile procedurii

notarialeE- să determine importanţa principiilor

 procedurii notarialeE- să elucideze conceptul, conţinutul şi

sarcinile etapelor de desăşurare a proceduriinotarialeE

- să relateze despre su"iecţii proceduriinotarialeE

 (a nivel de aplicare)- să ormuleze şi să e#plice conţinutul

 principiilor procedurii notarialeE- să distingă etapele de desăşurare a

 procedurii notarialeE- să identiice izvoarele de drept ale

 procedurii notarialeE (a nivel de inte"rare)

- să estimeze locul procedurii notariale

în sistemul de dreptE- să recomande noi principii ale proceduriinotariale.

conceptul procedurii notarialeE su"iecţii procedurii notarialeE  principiile procedurii notarialeE etapele de desăşurare a procedurii

notariale.

Re)uli )ene$ale de %nde&lini$e a ac#elo$ no#a$iale0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să descrie particularităţile generale ale

actelor notarialeE- să deinească noţiunea actului

notarialE- să identiice natura juridică a actului

notarialE- să determine locul şi timpul de

îndeplinire a actelor notarialeE

caracteristica generală a actelor notarialeEreguli de conţinutE locul şi timpul de îndeplinire a actelor 

notarialeE veriicarea capacităţii juridice civileE sta"ilirea identităţiiE înregistrarea actelor notariale.

Page 6: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 6/22

 (a nivel de aplicare)- să sta"ilească legături dintre

capacitatea juridică civilă şi discernămîntulca categorii de drept separate în practicanotarialăE

- să aplice reguli de sta"ilire identităţii

su"iecţilor procedurii notarialeE- să caracterizeze procedura deînregistrare a actelor notarialeE

- să generalizeze practica judiciară privind veriicarea capacităţii juridice civileîn activitatea notarialăE

 (a nivel de inte"rare)- să propună procedura de înregistrare a

actelor notariale în orma electronică.P$ocedu$a de le)ali7a$e no#a$ial0

O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunile de semnătura

şi copie în practica notarialăE- să relateze despre cerinţele legale

e#istente aţă de aplicarea semnăturii de către persoane izice şi persoane juridiceE

- să determină importanţa procedurii delegalizare notarialăE

 (a nivel de aplicare)- să întocmească giruri de autentiicare

în cazul legalizării semnăturii de pedocumenteE

- să identiice cerinţele legale aţă deoriginalul documentului în procedura delegalizare a copieiE

- să caracterizeze speciicul legalizăriisemnăturii pe işa c;eie-pu"licăE

 (a nivel de inte"rare)- să compare procedura de legalizare a

traducerilor documentelor eectuate de notar de cele eectuate de traducătorE

- să propună cerinţele noi aţă deconţinutul actelor pe care este permisălegalizarea semnăturii.

   procedura de legalizare a semnăturilor de pe documenteE   procedura de legalizare a copiilor de pe

documente şi a e#traselor din eleE 

eectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor.

P$ocedu$a de au#en#i'ica$e no#a$ial0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să elucideze conceptul, conţinutul şi

importanţa procedurii de autentiicarenotarialăE

- să determine rolul şi importanţaormei autentice în circuitul civilE

 (a nivel de aplicare)- să întocmească giruri de autentiicare

notarială în cazul autentiicării contractuluiE

autentiicarea procurilorE autentiicarea testamentelorE autentiicarea declaraţiilor şi proceselor

ver"aleE autentiicarea contractelor.

Page 7: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 7/22

- să argumenteze necesitatea prezentăriicertiicatului privind lipsa sau e#istenţadatoriilor aţă de "ugetul pu"lic în cazulautentiicării contractului de înstrăinare a

 "unurilor imo"ileE (a nivel de inte"rare)

- să propună e#tinderea ipotetică adomeniului de aplicare a ormei autentice prevăzute de legeE

- să distingă procedura de legalizare asemnăturii pe declaraţie de procedura deautentiicare a declaraţiei.

P$ocedu$a de eli<e$a$e a ce$#i'ica#elo$0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să identiice cazurile de eli"erare a

certiicatelor notarialeE

- să determine importanţa certiicatelornotariale pentru circuitul civilE

- să deinească noţiunea cererilor încazul transmiterii cererilor persoanelor iziceşi juridice altor persoane izice şi juridiceE

 (a nivel de aplicare)- să sta"ilească legături dintre

eli"erarea certiicatelor de coproprietar întrevii şi autentiicarea contractului de sta"ilire acotelor-părţiE

- să caracterizeze procedura decertiicare a unor apte, în cazurile prevăzutede legeE

- să descrie procedura transmiteriicererilor persoanelor izice şi juridice altor 

 persoane izice şi juridiceE (a nivel de inte"rare)

- să ormuleze certiicate notarialeE- să propună noi domenii de aplicare a

certiicatelor notariale.

eli"erarea certiicatelor de coproprietarE certiicarea unor apte, în cazurile

 prevăzute de legeE transmiterea cererilor persoanelor izice

şi juridice altor persoane izice şi juridiceE alte cazuri de certiicare notarială.

P$ocedu$a de %nde&lini$e a al#o$ ac#e no#a$iale0

O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu# (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească conceptul şi importanţa

actului de protest al cam"iei, protestului demareE

- să relateze despre mediere în procedura notarialăE (a nivel de aplicare)

- să caracterizeze procedura deîntocmire a protestului de mareE

- să generalizeze practica notarială de

înregistrare a gajului "unurilor mo"ile şiînscrisuri notariale aplicate în acest cazE

- să descrie procedura de înregistrare a

actele de protest al cam"iilorE întocmirea protestului de mareE asigurarea pro"elorE alte operaţiuni care nu contravin

legislaţiei.

Page 8: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 8/22

gajului "unurilor mo"ileE (a nivel de inte"rare)

- să estimeze principalele izvoare dedrept, care reglementează procedura deîntocmire a actului de protest al cam"iilorE

- să aprecieze care este coraportul

dintre asigurarea pro"elor de către notarii şide către instanţele de judecatăE- să ela"oreze un plan de acţiune de

dezvoltare a procedurii notariale şi deridicare a nivelului de protecţie a actelor notariale.

Noţiuni )ene$ale %n d$e&#ul "ucce"o$al0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunea de succesiuneE- să deinească noţiunea de locul şi

timpul desc;iderii succesiuniiE- să deinească noţiunile de succesori şi

 patrimoniul succesoralE- să relateze despre raportul juridic

succesoralE- să relateze despre cazuri în care

intervine succesiunea vacantăE (a nivel de aplicare)

- să identiice caracterele juridice alesuccesiunii 6transmiterii moştenirii7E

- să argumenteze importanţa dreptuluisuccesoralE

- să determine componenţa patrimoniului succesoralE

- să aplice prevederile legale privindsuccesiunea vacantăE

 (a nivel de inte"rare)- să sta"ilească legături dintre succesori

şi succesori nedemniE- să anticipeze pro"lemele legate de

ormularea legală a cazurilor de declarare a

nedemnităţii succesoraleE- să propună cazuri noi de decădereadin dreptul la succesiune.

conceptul şi importanţa moşteniriiEcaracterul transmiterii moşteniriiE raportul juridic succesoralE locul şi timpul desc;iderii succesiuniiE conceptul de succesori şi succesori

nedemniE noţiunea şi importanţa patrimoniului

succesoralE succesiunea vacantăE

Succe"iunea #e"#amen#a$0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunile succesiunii

testamentare şi a testamentuluiE- să identiice cazurile în care se aplică

 prevederile succesiunii testamentareE (a nivel de aplicare)

- să distingă ormele testamentuluiE- să relateze despre practica aplicării

testamentului mistic şi olograE

conceptul şi natura juridică atestamentuluiE orma testamentuluiE conţinutul testamentuluiE legatulE e#ecutorul testamentar.

Page 9: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 9/22

- să caracterizeze clauzele care potorma conţinutul testamentuluiE

 (a nivel de inte"rare)- să compare procedurile de numire

 prin testament a legatarului şi a e#ecutoruluitestamentarE

- să demonstreze importanţa numiriie#ecutorului testamentarE- să anticipeze pro"lemele legate de

responsa"ilitatea legatarului în cazul în carevaloarea patrimoniului succesoral rămas nueste suicientă pentru satisacerea creanţelor creditorilor deunctului.

Succe"iunea le)al0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunea succesiunii

legaleE- să identiice cazurile în care operează

succesiunea legalăE- să reproducă clasele de succesori

legaliE (a nivel de aplicare)

- să descrie procedura moştenirii prinreprezentareE

- să determine şi să interpreteze prevederile reeritor la acceptarea rezerveisuccesoraleE

 (a nivel de inte"rare)- să sta"ilească legături dintre

succesiunea legală şi succesiuneatestamentarăE

- să propună o nouă clasă demoştenitoriE

- să proiecteze sc;ema de moştenitori.

conceptul privind cauzele în careoperează succesiunea legalăE clasele de succesori legaliE moştenirea prin reprezentareE rezerva succesorală.

O&ţiunea "ucce"o$al0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)

- să deinească noţiunea de opţiunesuccesoralăE- să determine conceptul opţiunii

succesorale, acceptat de legiuitorulmoldoveanE

- să descrie caracterele juridice aleopţiunii succesiuniiE

 (a nivel de aplicare)- să distingă modalităţile de acceptare a

succesiuniiE- să distingă cazurile de prelungire a

termenului de acceptare succesiunii şi desta"ilire a aptului acceptării succesiuniiE

- să caracterizeze renunţarea la

conceptul şi importanţa opţiunii

succesoraleE acceptarea succesiuniiE renunţarea la succesiuneE responsa"ilitatea moştenitorilor de

 pasivul succesoral.

Page 10: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 10/22

succesiuneE- să distingă modalităţile de renunţare

la succesiuneE- să calculeze corect cotele ce revin

moştenitorilor într-o situaţie practicăE (a nivel de inte"rare)

- să aprecieze responsa"ilitateamoştenitorilor pentru datoriile deunctuluiE- să anticipeze pro"lemele legate de

 pro"area acceptării succesiunii prin intrareaîn posesiune a patrimoniului succesoralE

- să decidă asupra corectitudinii unor situaţii practice.

Pa7a <unu$ilo$ "ucce"o$ale0O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu#

 (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunea de pază a

 "unurilor succesoraleE- să reproducă şi să interpreteze

noţiunea de acte juridice de conservare a patrimoniului succesoralE

- să relateze despre măsurile deconservare a "unurilor succesoraleE

 (a nivel de aplicare)- să descrie procedura de inventariere a

 "unurilor succesoraleE- să determine speciicul transmiterii

 "unurilor spre păstrare în procedurasuccesoralăE

- să identiice condiţii în care poate inumit custodele averii succesoraleE

 (a nivel de inte"rare)- să proiecteze un act de inventariere a

 "unurilor succesoraleE- să argumenteze necesitatea

compensării c;eltuielilor din contul patrimoniului succesoral.

măsurile de conservare a "unurilor succesoraleE inventarierea "unurilor succesoraleE numirea custodelui averii succesoraleE

transmiterea "unurilor spre păstrareE compensarea c;eltuielilor din contul

 patrimoniului succesoral.

P$ocedu$a "ucce"o$al no#a$ial0

O<iec#i(e Uni#ţi de conţinu# (a nivel de cunoaştere şi %nţele"ere)- să deinească noţiunea de desc;idere

 procedurii succesoraleE- să identiice temeiuri pentru

intentarea procedurii succesoraleE (a nivel de aplicare)

- să descrie acţiunile notarului la etapadesăşurării procedurii succesoraleE

- să determine corect condiţiile deeli"erare a certiicatului de moştenitorE

 (a nivel de inte"rare)- să proiecteze certiicatele de

moştenitor şi de calitate de moştenitor.

desc;iderea procedurii succesoraleE desăşurarea procedurii succesoraleE inisarea procedurii succesorale.

Page 11: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 11/22

VI0 LUCRUL INDIVIDUAL

 Nr. Produsul  preconizat 

 Strategii de realizare riterii de evaluare Ter!en derealizare

/0Soluţiona$ea de

"&eţe

- analiza practicii judiciareşi notariale în domeniulrespectivE - studierea literaturiirelevanteE- alegerea normelor

 juridice aplica"ile,- e#punerea soluţiei.

- logica e#punerii situaţiei juridiceE- comple#itatea şi prounzimeaanalizei speţei at>t su" aspectteoretic c>t şi su" aspect practicE- corectitudinea soluţiei.

*a iecareseminar.

-0Re'e$a#e8$a&oa$#e

- selectarea actelornormative relevanteE- selectarea "i"liograiei îndomeniu.

- prounzimea studiuluiE- diversitatea surselorE- interpretarea normelor juridice.

8u cel puţindouăsăptăm>niînainte dee#amen.

40Anali7a unei

*o#$=$i >udec#o$e+#i

- analiza circumstanţelor deapt a situaţiei soluţionate

 prin ;otăr>rea instanţeiE- analiza normelor juridiceaplica"ile cazuluie#aminat.

- capacitatea de identiicare aaptelor juridice importante pentru cazul datE- corectitudinea alegeriinormelor juridice aplica"ileE- capacitatea de analiză critică asituaţiei juridice.

*a seminarele pentru careeste discutatătema.

20

Anali7a)ene$ali7$ilo$

&$ac#icii

no#a$iale

- analiza circumstanţelor deapt a situaţiei din practicanotarialăE- analiza normelor juridice

aplica"ile cazuluie#aminat.

- capacitatea de a identiicacircumstanţele importante

 pentru procedura notarialăE- corectitudinea alegeriinormelor juridice aplica"ileE

- capacitatea de analiză critică asituaţiei juridice.

*a seminarele pentru careeste discutată

tema.

3

?n#ocmi$ea unuiac# no#a$ial @)i$de au#en#i'ica$e

"au ce$#i'ica#no#a$ial

- descrierea aptelor ceurmează a i sta"ilite denotarE- selectarea normelor

 juridice ce urmează a iaplicate în cazul datE- utilizarea modelelorapro"ate de MinisterulJustiţiei.

- logica e#punerii aptelorE- corectitudinea alegeriinormelor juridiceE- în ce măsură este respectatălegislaţia notarială.

*a seminarele pentru careeste discutatătema.

6

S#udie$eali#e$a#u$ii de"&eciali#a#e, ale)i"laţiei %ndomeniu +i

&$e)#i$ea de"emina$e

- întocmirea conspectelorE- ormularea de între"ăriE- analiza doctrineiE- analiza practicii notarialeE- analiza practicii judiciare,în particular a practicii8!%?.

- corectitudinea ormulăriirăspunsului teoreticE- cunoaşterea teoreticienilor dindomeniuE- undamentarea unor opiniie#primate in literatură.

*a iecareseminar.

VIII0 :I:LIO;RAFIE SELECTIVĂ

. 8omentariul 8odului civil al +epu"licii Moldova. !diţia 9, volumul 99. - 8;işinău, !dituraA+8, 4225.

Page 12: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 12/22

4. $istriuga 1. &8omentariul Ftiinţiic-practic al *egii +epu"licii Moldova &8u privire lanotariat''CC KLNO(-PQRST, 422, U , U 5, U , U , U 4.

/. VTWWONXRQLY Z [(NTSRW RZTNT\RXO]^(XSR _` T NTXRQLRXO C T\ QO\. b.._f[b. - ., DD5.

. L]hOSR b.b. VTWWONXRQLY Z QR\RN(ZTW ZT\OZ( _T((LY(ZTY `O\OQRkLL6PT(XRXOYNY7. R(X^ XQOX^h. – T(ZSR, [[[ Hb_I, 4224.

. _OPLN b.q. VTWWONXRQLY Z RZTNT\RXO]^(XS T NTXRQLRXO 6PQT\T]ONLO7CC TXRQL(,4222, U 5.5. _OPLN b.q. VTWWONXRQLY Z [(NTSRW RZTNT\RXO]^(XSR _T((LY(ZTY `O\OQRkLL T

NTXRQLRXO.- T(ZSR. DDD.. Gădărău =tela, ocoian 9osi. %ocumentul electronic şi securitatea juridică în ci"erspaţiuCC

Guletinul notarilor pu"lici, 4222, nr. .3. Gălan @icolae. itlul e#ecutoriu notarialCC Guletinul notarilor pu"lici, 4222, nr. .D. 8;i"ac ;., Găieşu A., +otari A., !rim ?. %rept civil. 8ontracte speciale. 1ol. 999. – 

8;işinău: !ditura 8artier juridic, 422.2. 8;i"ac ;., 8onstantinescu !., Gondarciuc ?. @otariat. – 8;işinău, 422.. %an 8;irică. %rept 8ivil. =uccesiuni. - Gucureşti: *umina *e#, DD5.

4. %umitru Macovei. %rept civil. =uccesiuni. – 9aşi, Anaram, DD3./. !ugenia =ata - +omano. %reptul la mostenire. - 9aşi, DD.. )rancisc %ea. ratat de drept succesoral. - Gucureşti, !ditura Actami', DDD.. 9nstrucţia cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale de către "irourile notariale

de stat din +epu"lica Moldova apro"ată de Ministrul justiţiei al +epu"licii Moldova 4 aprilieD, 8;işinău, D5

5. Jean aigre, Jean-)ranois $ille"out. QTwO((LTNR]^NTO NTXRQLR]^NTO PQRST. OQOST\( wQRNk. O\SO\OSR .. - T(ZSR, xQL(Xy, 422.

. *egea pentru autentiicarea actelorCCManualul legii, - Gucuresti, D43.3. *egea +om>niei, nr./5CDD *egea notarilor pu"lici şi activităţii notariale' 8odul 8ivil

şi *egislaţie 8ivilă. – Gucureşti, !ditura *ucretius, DD5.D. Manoliu Julieta. %rept civil. =uccesiuni - 9aşi: 8;emarea, DD.42. Marin $opa. %reptul civil. =uccesiuni. – Gucureşti, !ditura ?scar print', DD.4. Mocanu !. *egea +epu"licii Moldova cu privire la notariat. @r. /-0999 din

.2.DD. 8omentarii. 8;işinău, DDD.44. $opa M. %rept civil. =uccesiuni. – Gucureşti, DD.4/. +ădulescu ?., +ădulescu $., +ădulescu M. @otarii pu"lici şi activitatea notarială. -

Gucureşti. !ditura 8ontinent 009, DD3.4. ZLWTSR [.. qTSOQONLO TX\O]^N{ SL\TS NTXRQLR]^N{ \OY(XSLY.

qSL\OXO]^(XSTSRNLO ZTPLYCC TXRQL(, 4224, U .4. Q|NTS b. TXRQLR]^NO (]|L NR(O]ONL}. - , DD.

45. KaQ~OS(ZLY .x. R(]O\(XSONNTO PQRST. - T(ZSR, DD5.4. bOQ|R(TSR _.. TXRQLRX S _T((LL: f•O€NTO PT(T€LO. – 4-O L\., POQOQR€. L \TP. – T(ZSR, xQL(Xy, 4225.

43. bLNT|QR\TSa _. TXRQLRX. - T(ZSR, _((ZRh LXOQRXQR, DD.4D. ‚RYkOSR . [€QRk NTXRQLR]^N{ \TZWONXTS. - T(ZSR, L\. HbT]XOQ( V]SOQI,

422./2. VTWP^}XOQ L NXOQNOX S NTXRQLR]^NTY PQRZXLZOC ]OZ(RN\Q KONO ƒL \Q.„E [XS.

 QO\. …TQ| KOXXON\TQwE ƒPOQ. ( NOW. QNLZTS q.q.„. T(ZSR, bT]XOQ( V]SOQ, 422./. O\LRkLh S NTXRQLR]^NTY PQRZXLZO 6]^XOQNRXLSNO (PT(T€ QRQOONLh

ZTNw]LZXTS7. – T(ZSR, bT]XOQ( V]SOQ, 422./4. LQTNTS .. TXRQLRX. - T(ZSR, L\. H`TQWR-NwQR-I, 422.

//. R(XT]^NRh ZNL|R NTXRQL(R, XTW 9 L XTW 99, PT\ QO\. PQTw. b. b. †QZT|T, T(ZSR,L\. HbT]XOQ( V]SOQI, 422.

Page 13: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 13/22

/. LZLX}Z .q. HR(]O\(XSONNTO PQRST L NR(]O\(XSONNY PQTkO((. QT€]OWXOTQLL L PQRZXLZLI. - VLLN‡S, L\. HˆXLLNkRI, D/.

/. TXRQLR]^NTO PQRST _T((LL, PT\ QO\. PQTw. b. b. †QZT|T, T(ZSR, L\. HbT]XOQ(V]SOQI, 422/.

/5. TXRQ‰R]^NLY PQTkO( S fZQRŠN‰: RS•R]^NLY PT(‰€NLZC ‚R QO\. `.. O\S‰\h., VLŠS,X‰ZR, 4225.

/. TXRQ‰RX S fZQRŠN‰: ‰\Q•NLZC ‚R QO\. b.b. VTWRQTSR. VLŠS, xQŠNZTW ‹NXOQ, 4225./3. RNL•ZLN b.K. [XZQXLO NR(]O\(XSR S QT((LY(ZTW L RWOQLZRN(ZTW PQRSOCCTXRQL(, 422, U .

/D. _TWRNTS(ZRh [.b., _TWRNTS(ZLY .K. TXRQLRX S _T((LY(ZTY `O\OQRkLL: QT€]OW QRSLXLh. – q€, \RXO]^(XST HxQL\L•O(ZLY kONXQ QO((I, 422.

2. qXOONZT ., ˆRW€R .. TXRQLRX S _T((LY(ZTY `O\OQRkLL. - T(ZSR, L\.HTQWRI, 422.

. `Q(R q.†. TXRQ‰R]^NLY PQTkO(: OTQOXL•N‰ T(NTSL. VLŠS, ‹(XLNR, 4224.4. `Q(R q.†., `Q(R Œ.‹. TXRQ‰RX S fZQRŠN‰: NRS•R]^NLY PT(‰€NLZ \]h (X\ONX‰S }QL\.

S‰S XR wRZ]^XOX‰S. VLŠS, bONXQ‰, DDD.

Su<iec#e &en#$u e(alua$ea "uma#i( 'inal

. @oţiunea de moştenire4. )elurile moştenirii/. 8aracterele juridice ale transmisiunii moştenirii. %ata desc;iderii succesiunii. *ocul desc;iderii moştenirii5. 8apacitatea succesorală

. @edemnitatea succesorală. 8azurile de nedemnitate succesorală3. %ecăderea din dreptul la succesiuneD. 8omorienţii şi codecedaţii

Page 14: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 14/22

2. @oţiunea şi caracterele juridice ale testamentului. 8ondiţiile de ond pentru vala"ilitatea testamentului4. 8ondiţii generale de ormă pentru vala"ilitatea testamentului/. estamentul ologra. @oţiune. Avantaje şi dezavantaje. estamentul autentic. @oţiune. Avantaje şi dezavantaje. estamentul autentic5. estamentul mistic. estamentele asimilate celor autentiicate notarial3. Modiicarea testamentuluiD. +evocarea testamentului. @oţiune. 8lasiicare42. Anularea testamentului4. @ulitatea testamentului44. 8aducitatea testamentului su"iectele e#ecutării testamentului4/. Atri"uţiile e#ecutorului testamentar 4. @oţiunea şi o"iectivul legatului4. !#ecutarea legatului45. $rincipiile generale aplica"ile devoluţiunii succesorale legale4. 8lasele de moştenitori43. Moştenitorii legali – descendenţii, ascendenţii privilegiaţi4D. Moştenitorii legali – colateralii privilegiaţi şi ascendenţii ordinari/2. ?dinea de succesiune legală/. $ierderea dreptului la succesiune a soţului supravieţuitor/4. +eprezentarea succesorală//. !ectele reprezentării succesorale/. !ectele succesorală şi cotitatea disponi"ilă 6calcularea7/ 8aracterele juridice ale rezervei succesorale/5. %reptul statului asupra moştenirii vacante/. @oţiunea de opţiune succesorală/3. Acceptarea modalităţilor de succesiuni/D. $relungirea termenului de acceptare a moştenirii2. +enunţarea la succesiune. ransmisiunea activului succesoral4. ransmisiunea pasivului succesoral/. +esponsa"ilitatea moştenitorilor de pasivul succesoral. ermenele de înaintare a pretenţiilor aţă de succesorii celui ce a lăsat moştenirea

. Modalitatea de satisacere a creanţelor creditorilor 5. 8onirmarea dreptului la moştenire. !li"erarea certiicatului de calitate de moştenitor 3. !li"erarea certiicatului de moştenitor legal şiCsau testamentelor D. 9ndiviziunea succesorală2. $artajul averii succesorale. $rocedura de partajare judiciare a moştenirii4. $ărţile în procesul de partajare a moştenirii/. !ectele partajării patrimoniului succesoral

Te"#I0 O&ţiunea "ucce"o$al

Page 15: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 15/22

/0/ De'iniţi #e$menele de acce&#a$e +i $enunţa$e la mo+#eni$e/0- De"c$ieţi &$ocedu$a de &$elun)i$e a #e$menului de acce&#a$e a mo+#eni$ii/04 Soluţionaţi "&eţaA. a decedat la 42 iunie 422. %upă decesul lui au ost c;emaţi la moştenire eciorul

=., născut în D4, eciorul $., născut în D3 şi soţia G.=oţia G., după decesul lui A., a intrat în posesiunea patrimoniului succesoral, iar copiii

au depus la notar cerere de acceptare a moştenirii doar la 2 ianuarie 422, ulterior, a depuscerere de eli"erare a certiicatului de moştenitor şi soţia G., care nu acceptă includerea iilor deunctului în cercul moştenitorilor pe motiv că au omis termenul de acceptare a moşteniriineîntemeiat.

)eciorii =. şi $. s-au adresat în judecată cu cerere de c;emare în judecată cu privire la prelungirea termenului de acceptare a moştenirii şi recunoaşterea dreptului la cota-parte dinmoştenire, invocînd că au omis termenul de acceptare a moştenirii pe motiv că s-au alat înstrăinătate, iar pîrîta G. nu i-a înştiinţat despre decesul tatălui lor.

=ta"iliţi procedura de judecare a acestui litigiu. Argumentaţi motivele de omitere atermenului de acceptare a moştenirii şi soluţionaţi litigiul.

Page 16: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 16/22

VII0 REFERIN9E :I:LIO;RAFICE

/0 Ac#ele le)i"la#i(e +i no$ma#i(e

. 8onstituţia +epu"licii Moldova, adoptată la 4D iulie DD, Monitorul ?icial al+epu"licii Moldova DD, nr., art. .4. *egea +epu"licii Moldova 8odul 8ivil. nr.2-01 din 25.25.4224, Monitorul ?icial al+epu"licii Moldova, 422, nr.D4-35, art. 55./. *egea +epu"licii Moldova 8odul amiliei nr./5-091 din 45.2.4222.. *egea +epu"licii Moldova cu privire la notariat nr./-01 din 23..4224.. *egea +epu"licii Moldova pentru apro"area 8odului navigaţiei maritime comerciale al+M nr. DD-091 din /2.2D.DDD.5. *egea +epu"licii Moldova nr./23-099 din 4 iulie DD privind preţul normativ şimodul de vînzare-cumpărare a pămîntului.. *egea +epu"licii Moldova 8odul unciar nr. 343-099 din 4.4.DD.3. 8odul civil al +epu"licii Moldova din 45.4.D5.D. *egea +epu"licii Moldova cu privire la cadastrul "unurilor imo"ile nr./-0999 din 4e"ruarie DD3.

-0 Li#e$a#u$a $ecomanda#

a" !onogra#ii şi pu$licaţii periodice

. Comentariu Codului Civil al *epublicii +oldova, vol. 99, 8;işinău 4225.4. Gaieş =ergiu. Drept civil, partea "eneral$. - 8;işinău, DD./. Gloşenco Andrei. Drept civil, partea special$. ote de curs. - 8;işinău, 422/.. 8ătană *.  -ncercare de sinte$ a teritoriilor privitoare la fundamentul dreptului lamoştenire // &+evista de drept privat', nr./, 8;işinău, 4224.. Mocanu !lena. pţiunea succesoral$ CC ,,Analele ştiinţiice ale <niversităţii de =tat dinMoldova', nr.5, 8;işinău, 422/.5. @eaga !.. ermenul "eneral şi special de acceptare a succesiunii comentariu  CC,,+evista @aţională de %rept', nr., 8;işinău, 422/.. ?nica 9oana. 4nele aspecte ale eercit$rii dreptului de opţiune succesoral$  CC +evistaJuridica nr., 422.3. $alanciuc 1ictor. *epreentarea succesoral$  CC ,,*egea şi viaţa', nr./, 8;işinău, 422/.

D. $alanciuc 1ictor. ermenele de acceptare a moştenirii CC ,,*egea şi viaţa', nr., 8;işinău,4222.2. +o"u ?#ana. Drept succesoral al soţului supravieţuitor  CC ,,+evista @aţională de %rept',nr.2, 8;işinău, 4224.. +o"u ?#ana. edemnitatea succesoral$ CC ,,*egea şi viaţa', nr., 8;işinău, 4222.4. +o"u ?#ana. Comorienţii persoane care nu au capacitate succesoral$  CC ,,*egea şiviaţa', nr.4, 8;işinău, 4222./. +o"u ?#ana.  Data desc6iderii succesiunii şi importanţa ei  CC ,,+evista @aţională de%rept', nr.4, 8;işinău, 422.. +o"u ?#ana.  (ocul şi importanţa desc6iderii succesiunii  CC ,,+evista @aţională de

%rept', nr., 8;işinău, 422.. Adam 9oan, +usu Adrian. Drept civil. !uccesiuni. - Gucureşti: A** Gec, 422/.5. Gacaci Ale#andru, ;. 8omăniţă. Drept civil. !uccesiuni. - Gucureşti: A** Gec, 422/.

Page 17: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 17/22

. G>rsan 8orneliu.  Drept civil. Drepturi reale principale. - Gucureşti: A** Gec, 422.3. Goşcan Mircea %an. estamentul. 7voluţia succesiunii testamentare %n dreptul roman . -Gucureşti: *umina *e#, 4222.D. 8;irica %an. Drept civil. !uccesiuni. - Gucureşti: *umina *e#, DDD.42. 8;irică %an. Drept civil. !uccesiuni şi testamente. - Gucureşti: +osetti, 422/.4. %ea )rancisc. +oştenirea le"al$. - Gucureşti: Actami, DDD.44. %ea )rancisc. ratat de drept succesoral . - Gucureşti: Actami, DDD.4/. %ogaru 9on. Drept civil. !uccesiunile. - Gucureşti: A** Gec, 422/.

4. )lorescu 8. %umitru. Drept civil. !uccesiunile. - Gucureşti: !ditura <niversităţii ,,ituMaiorescu', 422.4. Macovei %umitru. Drept civil. !uccesiuni. - 9aşi: A@A+?M, DDD.45. Macovei %umitru, Marius =e"astian =tri"lea. Drept civil. Contracte. !uccesiuni. - 9aşi:Junimea, 4222.4. Merişescu Anica, %eaconu @icolae. Drept succesoral . - Gucureşti: *umina *e#, 4224.43. $etrescu +aul.  Drept succesoral. +oştenirea. Devoluţia şi -mp$rţeala.- Gucureşti:

!ditura ?scar $rint, DDD.4D. $roiectul 8odului civil. Drept moldovean. - Gucureşti: 8artier, 4224./2. =tanciulescu *iviu. Drept civil. Dreptul la moştenire. - Gucureşti: Atlas *e#, 4222./.=tănciulescu *iviu. Drept civil. Contracte speciale. !uccesiuni. - Gucureşti: A** Gec,4224./4. =toica 1eorica. Drept civil instituţii de drept civil) curs selectiv pentru licenţ$) 422/-422. - Gucureşti: <niversul Juridic, 422/.//. oader 8amelia. 8rmoniarea dreptului succesoral %n 7uropa  CC +evista Juridica, nr.,4222./. €TSR .Ž., KT|(]RS(ZLY .., qSOX]RNTSR .. 9:;;<=>?@AB @?EF?=G:;H

:F<GH I:GGABG:B J<F<@?KAB, L?G>A >@<>M<B, N-X |T(\RQ(XSR L PQRSR, _. -T(ZSR: xQRYX-RX, 422./. RQLN ., RST]RN(ZRh .  NOF<<=A< GHQ@HE<G:B F:A AR =?G<FG>S<==:B

 ;?GGO) Q@?S: AA :TUR?==:G>MV CC H_T((LY(ZRh }(XLkLhI,U D, 422/./5. LZQ}ZTS . HQO\O] T€QOWONONLh NR(]O\(XSONN{ PQRS RSO~RXO]^N{ TXZRTWCC H_T((LY(ZRh }(XLkLhI, U , 422./. {XLN q. W<BG>SA< S: S@<;<=A =:@; : =?G<F:S?=AA CC H‚RZTNNT(X^I, U 4, 4224./3.qOQ|OOS .., T](XTY x.V., Ž]L(OOS .b. 9:;;<=>?@AB @?EF?=G:;H :F<GH

 I:GGABG:B J<F<@?KAB Q:G>?><B=OB L?G>A >@<>M<B. - T(ZSR: [[[ HbLXQWI,4224.

$" Practica %udiciar&

otărîrea $lenului 8urţii =upreme de Justiţie a +epu"licii Moldova cu privire la practicaaplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la e#aminare cauzelor despresuccesiune. Guletinul 8urţii =upreme de Justiţie a +epu"licii Moldova nr., 4225.

c" din ar'iva urţii Supre!e de (ustiţie

. %osarul nr.4ra-/DC4225.

Page 18: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 18/22

4. %osarul nr.4ra-C4225./. %osarul nr.4ra-542C4225.. %osarul nr.4ra-2C4225.. %osarul nr.4ra-3C4225.5. %osarul nr.4ra-4C4225.. %osarul nr.4ra-4C25.

Page 19: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 19/22

No#a$ia#

Tema /0 Noţiunea +i im&o$#anţa no#a$ia#ului0 

a. 9storia apariţiei notariatului. !tapele dezvoltării notariatului

 ". @otariatul de tip latin. $rincipiile activităţii notariatului de tip latin. +olul notariatului de tip

latin în reorma organelor notariale ale +M.

c. *ocul notariatului în sistemul de drept.

d. *egislaţia cu privire la notariat.

e. Aspectele psi;ologice ale activităţii notariale.

Tema -0P$ocedu$a no#a$ial0 

a. $rincipiile procedurii notariale.

 ". !tapele procedurii notariale.c. 8aracterul procedurii notariale.

Tema 40 O$)ani7a$ea ac#i(i#ţii no#a$iale0 

a. @otarul. 6de stat şi privat7. @umirea în uncţie.

 ". =uspendarea şi încetarea activităţii notarului.

c. *icenţa pentru desăşurarea activităţii notariale.

d. %repturile, o"ligaţiile şi responsa"ilitatea notarului.

e. <niunile şi asociaţiile de notari.

. =upraveg;erea activităţii notariale.

Tema 20 Ca$ac#e$i"#ica )ene$al ac#i(i#ţii no#a$iale0 

a. 8ompetenţa notarilor 6de stat şi privaţi7.

 ". 8ompetenţa consulilor

c. 8ompetenţa altor persoane cu unţii de răspundere a"ilitate prin lege la desăşurarea

activităţii notarialed. 8ompetenţa de o"iect, competenţa de su"iect, competenţa generală şi specială.

Tema 30 Re)ulile )ene$ale de %nde&lini$e a ac#elo$ no#a$iale0 

a. *ocul şi timpul îndeplinirii actelor notariale.

 ". 1eriicarea capacităţii de e#erciţiu a persoanelor izice şi a capacităţii juridice civile a persoanelor juridice.

c. +euzul la îndeplinirea actelor notariale.

d. 8erinţele înaintate aţa de acte. Înscrisul de autentiicare. 8ertiicatul notarial.

e. 8ărţile şi registrele notariale. Ar;iva.

Page 20: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 20/22

Tema 60 Ac#e no#a$iale de con'i$ma$e a d$e&#u$ilo$ incon#e"#a<ile0 

a. !li"erarea certiicatelor de succesor.

 ". !li"erarea certiicatului de determinare a cotelor părţi într-un apartament privatizat.

c. !li"erarea certiicatului de determinare a cotelor părţi în proprietatea comună a soţilor.

Tema 10 Ac#e no#a$iale de con'i$ma$e a 'a&#elo$ incon#e"#a<ile0 

a. Autentiicarea tranzacţiilor unilaterale.

 ". Autentiicarea tranzacţiilor "ilaterale.

c. Autentiicare aptelor, prevăzute de către legislaţia în vigoare.

d. Asigurarea pro"elor, întocmirea protestelor maritime, legalizarea e#actităţii traducerii,legalizarea copiilor şi e#traselor de pe ele, legalizarea semnăturilor de pe document.

Tema B0 Ac#e no#a$iale de &$o#ecţie0 a. *uarea măsurilor de conservare a patrimoniului succesoral.

 ". $rimirea documentelor la păstrare.

c. ema 2. Acte notariale de acordare documentelor de datorie şi de plată a puterii e#ecutive.

d. $rotestul cam"iei.

e. $rezentarea cecului spre ac;itare şi certiicarea neac;itării lui.

Li#e$a#u$a $ecomanda#!

I0 Ac#e no$ma#i(e 

. 8onstituţia +epu"licii Moldova adoptată la 4D iulie DD, 8;işinău: DD

4. 8odul amiliei al +epu"licii Moldova, 422

/. 8odul civil al +epu"licii Moldova, 4224

. 8odul de procedură civilă al +epu"licii Moldova, 422/

. *egea +epu"licii Moldova 8u privire la proprietate, din 44 ianuarie DD, @r. D-099

5. *egea +epu"licii Moldova 8u privire la privatizare, din 2 iulie DD, @r. 54-099. *egea +epu"licii Moldova 8u privire la ta#a de stat din 2/. decem"rie. DD4, U 45-099,

3. *egea +epu"licii Moldova $rivind privatizarea ondului de locuinţe din 2 martie DD/ @r./4-099

D. *egea +epu"licii Moldova privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului din 4 august DD @r. 43-99

2. *egea +epu"licii Moldova cu privire la gaj din /2 iulie 422 @r.D-01

. *egea +epu"licii Moldova 8u privire la notariat din 23..4224. @r./-014. *egea +epu"licii Moldova 8u privire la metodologia incasării plăţilor notariale din 4

iunie.422/ @ 4-01

Page 21: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 21/22

/. ?rdinul Ministerului Justiţiei al +M 8u privire la apro"area +egulamentului comisiei delicenţiere a activităţii notariale din 5 mai 422/ @ 42/

. ?rdinul Ministerului Justiţiei al +M: 8u privire la apro"area registrelor de îndeplinire aactelor notariale. )orma şi conţinutul lor din 24.iulie 422/, @ 45

. ?rdinul Ministerului Justiţiei al +M: ‘+egulamentul cu privire la petrecerea stagierii în "iroul notarial din iulie 422/, @ 435

5. ?rdinul Ministerului Justiţiei al +M: 8u privire la unele măsuri de reglementare activităţiinotariale din .iulie 422/, @ 433

. ?rdinul Ministerului Justiţiei al +M: 8u privire la unele măsuri de reglementare activităţiinotariale din octom"rie 422/, @ 44

-0 Ediţii &e$iodice +i mono)$a'ii 

. Agrigoroaie 9., $alade ;. Gasara"ia in cadrul +om>niei 9ntregiteE amagiu 8. %in operalegislativa a Ministerului de justitie. $roiecte si ante-proiecte de legi cu e#puneri de motive -Gucuresti: 9mprimarea nationala, D/4.E

4. *egea notariala rusa. - 8;isinau, D4.

/. *egea pentru autentiicarea actelor.CCManualul legii, - Gucuresti, D43.

. *egea +om>niei, nr./5CDD *egea notarilor pu"lici şi activităţii notariale' 8odul 8ivil şi*egislaţie 8ivilă.: !ditura *ucretius, Gucureşti DD5, pag. /5/E

. Mircea Mi;ail, <nele aspecte privind normele de competenţă în activitatea notarială,%reptul, nr. /, DD,

5. $anaitescu 8. ?"servatiuni asupra notaratului din Gasara"ia. - Gucuresti, D4E

. +ădulescu ?., +ădulescu $., +ădulescu M.. @otarii pu"lici şi activitatea notarială, Gucureşti.:!ditura 8ontinent 009, DD3,

3. 1olman 9. *egea notarială. Îndrumare practicăCC 9nstituţia notariatului rusesc din Gasara"iavazuta prin prisma juristilor rusi. - 8;isinau, D43E

D. S\OONZT ., VR€RZTSR . TXRQLRX S qqq_, ONLN|QR\, D3

2. Q|NTS b.. TXRQLR]^NO (]|L NR(O]ONL}, .DD,

. Q|NTS b.. VRZLW \T]ON €X^ NTXRQLRX S _T((LL' bO(XNLZ f qOQLh4-PQRSTDD, U4

4. bR(ONZTS b., ˆOSkTS . ’T|TSTQ RYWR S NTXRQLR]^NTY PQRZXLZO, CC qTSOX(ZRhx(XLkLh, U, D3, (XQ.4/

/. bR(L]^OS b., xQL\L•O(ZRh P(L{T]T|Lh, T(ZSR, xQL\L•O(ZRh ]LXOQRXQR, DDE

. bOQOXO{LN Ž., QRZXLZW PT T€~OY P(L{T]T|LL \]h }QL(XR, qSOQ\]TS(Z, D3/,

. bLNT|QR\TSR _. f\T(XTSOQONLO RSO~RNLh, CC qTSOX(XZRh }(XLkLh, U3, D3,

5. T(\RQ(XSONNY NTXRQLRX. VTWWONXRQLY Z RZTNT\RXO]^(XSC T\ QO\. [(OXQTSR ..,T(ZSR: xQL\L•O(ZRh ]LXOQRXQR, D32,

Page 22: Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

7/21/2019 Drept Notarial Si Drept Succesoral.[Conspecte.md]

http://slidepdf.com/reader/full/drept-notarial-si-drept-succesoralconspectemd 22/22

. VTWRQTS b., KRQRNZTSR b.. TXRQLRX L NTXRQLR]^NY PQTkO((.-“RQ^ZTS.:VTN(W, 4222.

3. VT(XLkZLY .b. bSO\ONLh S }QL\L•O(Z} P(L{T]T|L}E WOXT\T]T|L•O(ZLO PQT€]OW,VLOS DD2 E

D. hPL\OS(ZLY . H(XTLh NTXRQLRXRI NR•NT-PQRZXL•OZ(LY QNR] TXRQLR]^NYSO(XNLZ-DD, U.4, (XQ.3E

42. RWLTS ‚. QRST(PT(T€NT(X^ L \OO(PT(T€NT(X^ S NTXRQLR]^NTY \OhXO]^NT(XL. CC_T((LY(ZRh }(XLkLh, U4 DD5,

4. R PQLOWO NTXRQL(R. T\ QO\. T]OROSR ., T(ZSR, DD,

44. R(XT]^NRh ZNL|R NTXRQL(R, T(ZSR, \RXO]^(XST KŽV, 4222,

4/. TXRQLR]^NTO TwTQW]ONLO |QR\RN(ZT-PQRSTS{ \TZWONXTSC T\ QO\. OQNLR b.,VLOS, 4222, .

4. TXRQLRX S qqq_ PT\ QO\ O(NLkZTY ., T(ZSR, DD2E

4. TXRQLRX S qqq_ PT\ QO\ S\}ZTSR ., T(ZSR,DE

45. QT€]OW PTSONLh wwOZXLSNT(XL PQLWLNONLh }QL\L•O(ZTY P(L{T]T|LL Q\PT PQRSTSO\ONL} PT\ QO\RZkLL ShQX, RQX, D33 E

4. (L{T]T|L•O(ZRh NRZR L PQRZXLZR O.\TZ]R\R L (TT€~ONLY Z S(O(T}NTYZTNwOQONkLL (L{T]T|L•O(ZRh NRZR L PQRZXLZR, -D L}Nh, D3, (. 4E

43. _OPLN b.q. VTWWONXRQLY Z [(NTSRW RZTNT\RXO]^(XSR _T((LY(ZTY `O\OQRkLL TNTXRQLRXO.- T(ZSR. DDD,

4D. _OOXNLZTSR `., †QZTS q. QR\RN(ZTO PQRST L |QR\RN(ZLY PQTkO(( S (TSQOWONNTY_T((LL DDD |, ŽZRXOQLN€Q|.

/2. `O\TQTS .V. OTQLh |T(\RQ(XSR L PQRSR.- VLLNOS, DD3,

/. `L]LWTNTS x. TXRQLRX – (wOQR (TSWO(XNT|T SO\ONLh . qTSOX(ZRh }(XLkLh U DD3,(./E

/4. OQOWN{ .. b _T((LL \T]ON €X^ O\LNY NTXRQLRX, PT\ZTNXQT]^NY |T(\RQ(XSCCxQL\L•O(ZLY WLQ, DD3, U

//. x\O]^(TN V., qTSOX(ZLY NTXRQLRX, .,DD

/. †ZTS]OSR . Y\LNTSR . QRZXLZR (SL\OXO]^(XSTSRNLh SOQNT(XL ZTPLY ( \TZWONXTSL SPL(TZ L NL{CC qTSOX(ZRh }(XLkLh, UD, D32|T\