DRUSTVENA ODGOVORNOST PREZENTACIJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sve o drustvenoj odgovornosti na ppt prezentaciji

Text of DRUSTVENA ODGOVORNOST PREZENTACIJA

Korporacijska drutvena odgovornost i poslovna etika

mr. sc. Sandra Huzak1

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod: www.maturskiradovi.net www.maturski.net www.seminarskirad.info www.seminarskirad.org www.maturski.org www.essaysx.com2

Korporacijska drutvena odgovornost obveza uprave da poduzme mjere zatite i unapreenja dobrobiti i drutva kao cjeline i interese organizacije

3

1.

Drutvena odgovornost proizlazi iz drutvene moi Tvrtke moraju poslovati kao dvostrani otvoreni sustavi, s otvorenim primanjem informacija od drutva i otvorenim prikazom vlastitih aktivnosti javnosti

2.

4

3.

Moraju se pomno promotriti i izraunati trokovi i prinosi aktivnosti, proizvoda ili usluge u odluivanju o njihovom nastavku proizvodnjeDrutveni trokovi povezani sa svakom aktivnosti, proizvodom ili uslugom prenose se na klijente Poslovne institucije, kao graani, imaju odgovornost da se ukljue u odreene drutvene probleme koji su izvan njihovog uobiajenog podruja djelovanja

4.

5.

5

Razliita podruja: Gradska pitanja Poslovanje s klijentima Zatita okolia Zapoljavanje Primjer prehrambene industrije ija je misija iskoristiti jedinstvenu privlanost okolade za irenje pozitivne poruke o ouvanju okolia6

Tvrtke se trebaju baviti drutveno odgovornim aktivnostima: Poduzee je utjecajan lan drutva te ima odgovornost pomoi odravanju i unapreenju sveope dobrobiti drutva Poduzimanje drutveno odgovornih aktivnosti predstavlja nain ostvarivanja vee organizacijske dobiti

7

Tvrtke se ne trebaju baviti drutveno odgovornim aktivnostima: Milton Friedman najistaknutiji ameriki ekonomist: istovremena odgovornost ostvarivanja dobiti prema vlasnicima tvrtke te unapreenje drutvenog blagostanja prema drutvu moe dovesti do sukoba interesa to bi moglo uzrokovati propast poslovanja

Neetino je traiti od menadera da postiu drutveno odgovorne ciljeve jer ih se prisiljava da troe novac pojedinaca na druge pojedince8

Neovisno o tome da li su menaderi za ili protiv obavljanja drutveno odgovornih aktivnosti u poslovanju, svi bi se trebali truditi raditi sljedee:1.

2.

Obavljati sve zakonom propisane drutveno odgovorne aktivnosti Uzeti u obzir dobrovoljno obavljanje drutveno odgovornih aktivnosti i izvan okvira propisanih zakonom9

3.

Obavijestiti sve vane pojedince o tome u kojoj e se mjeri organizacija ukljuiti u obavljanje drutveno odgovornih aktivnosti

Obvezno drutveno odgovorno djelovanje: Zakoni propisuju da tvrtke moraju obavljati odreene drutveno odgovorne aktivnosti Primjeri: Zakon o jednakoj plai Zakon o jednakim mogunostima zapoljavanja Zakon o sigurnosti na autocestama10

Dobrovoljno drutveno odgovorno djelovanje: - Pridravanje zakonom propisanih drutveno odgovornih aktivnosti minimalan je standard koji menaderi moraju postii - Menaderi se moraju zapitati u kojoj bi mjeri trebali nadmaiti minimum - Sljedea tablica 3.2. prikazuje miljenja visoko pozicioniranih menadera 560 najveih tvrtki o moguim pozitivnim i negativnim ishodima koje bi njihova tvrtka mogla oekivati od provoenja drutveno odgovornih aktivnosti

11

OEKIVANI ISHODIPOZITIVNI ISHODI Poboljana reputacija i goodwill tvrtke Jaanje drutvenog sustava u kojem tvrtka posluje Jaanje ekonomskog sustava u kojem tvrtka posluje Vee zadovoljstvo poslom meu svim zaposlenicima Izbjegavanje zakonskih propisa Vee zadovoljstvo poslom meu menaderima Poveane anse za preivljavanje unutar tvrtke Mogunost privlaenja boljih menaderskih talenata Poveana dugorona profitabilnost Jaanje pluralistike prirode amerikog drutva Zadravanje ili stjecanje klijenata Sklonost ulagaa drutveno odgovornim tvrtkama Poveana kratkorona profitabilnost NEGATIVNI ISHODI Smanjena kratkorona profitabilnost Sukob ekonomskih ili financijskih i drutvenih ciljeva Poveane cijene za klijente Sukob kriterija za ocjenjivanje menaderskog poslovanja Nenaklonost interesnih strana Smanjena produktivnost Smanjena dugorona profitabilnost Poveane vladine regulacije Slabljenje ekonomskog sustava u kojem tvrtka funkcionira Slabljenje drutvenog sustava u kojem tvrtka posluje

% MENADERA KOJI IH EKUJE97,4 89,0 74,3 72,3 63,7 62,8 60,7 55,5 52,9 40,3 38,2 36,6 15,2

59,7 53,9 41,4 27,2 24,1 18,8 13,1 11,0 7,9 3,7 12

Komuniciranje o mjeri u kojoj je tvrtka ukljuena u drutveno odgovorne aktivnosti-

-

Subjektivan proces Menaderi trebaju imati jasno definirano stajalite o tom znaajnom podruju i o njemu informirati sve lanove organizacije npr. Nike je otvorio novo radno mjesto dopredsjednika za poslovnu i drutvenu odgovornost

13

-

Stupanj efikasnosti i uinkovitosti koji organizacija postie u obavljanju svojih drutvenih obveza to je stupanj efikasnosti i uinkovitosti vei organizacija je drutveno osjetljivija

-

14

Utvrivanje postojanja drutvene odgovornosti - Menaderi koji pokuavaju pokazati drutvenu osjetljivost trebaju odrediti koje im to drutvene odgovornosti namee poslovna situacija u kojoj se nalaze - npr. menaderi u duhanskoj industriji - Uprava ima obvezu biti drutveno odgovorna prema svojim dionicima - Dionici: svi pojedinci i skupine na koje odluke organizacije utjeu, izravno ili neizravno (zaposlenici, sindikati, klijenti, konkurenti, lokalna zajednica, drutvo u cjelini)15

DIONIK Dioniari/vlasnici organizacije Dobavljai materijala Banke i ostali zajmodavci Vladine agencije Zaposlenici i sindikati

DRUTVENE OBVEZE MENADERA Poveati vrijednost organizacije Poteno postupati Vraati dugove Potovati zakone Osigurati sigurno radno okruenje i poteno pregovarati sa sindikalnim povjerenicima Osigurati sigurne proizvode Poteno se natjecati i ne nametati zapreke trgovinskoj razmjeni Izbjegavati poslovne poteze koji zagauju okoli

Potroai Konkurenti Lokalna zajednica i drutvo u cjelini

16

Drutvena osjetljivost i donoenje odluka-

-

1.

2.

Efikasna i uinkovita drutveno osjetljiva organizacija izvrava svoje drutvene obveze bez traenja organizacijskih resursa 2 kljune odluke za zadravanje visokog stupnja drutvene osjetljivosti unutar organizacije su: Odreivanje drutvenih obveza koje bi organizacija trebala ispunjavati Odluivanje o nainu na koji e to initi

17

18

Pristupi ispunjavanju drutvenih obveza - Prema Lipsonu, poeljan i drutveno odgovoran pristup ispunjavanju drutvenih obveza ukljuuje: 1. Ugrauje drutvene ciljeve u godinji proces planiranja 2. Trai komparativne industrijske norme za drutvene programe 3. Podnosi izvjea o napredovanju drutvene odgovornosti lanovima organizacija, upravnom odboru i dioniarima 4. Eksperimentira s razliitim pristupima mjerenju drutvenog djelovanja19

5.

Pokuava izraunati troak drutvenih programa, kao i povrat na uloeno u drutvene programe

Tri menaderska pristupa ispunjavanju drutvenih obveza: 1. Pristup drutvene obveze 2. Pristup drutvene odgovornosti 3. Pristup drutvene osjetljivostiProaktivni menaderi ine ono to je razborito sa stajalita tvrtke kako bi smanjili obveze, neovisno da li su takve aktivnosti propisane zakonom ili ne

20

I. Planiranje drutveno odgovornih aktivnosti - Ukljuuje odreivanje naina na koji e organizacija postii svoje drutveno odgovorne ciljeve ili zauzeti mjesto na kojem eli biti u podruju drutvene odgovornosti

Cjelokupni proces planiranja Prognoze drutvenih trendova bi se trebale obavljati unutar organizacije zajedno s prognozama ekonomskih, politikih i tehnolokih trendova21

PROGNOZE OKRUENJA Drutvene Ekonomske Politike Tehnoloke

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

Dugoronim planovima

Kratkoronim planovima

Akcijom uprave

POVRATNE INFORMACIJE

22

Pretvaranje organizacijske politike drutvene odgovornosti u djelo-

-

Politika: sredstvo upravljanja koje daje iroke smjernice za upuivanje razmiljanja rukovodeeg kadra u odreenom pravcu Da bi bila uinkovita, drutveno odgovorna politika mora se pretoiti u odgovarajue konkretno djelovanje ta pretvorba ukljuuje 3 zasebne i uglavnom uzastopne faze (Slika 3.3.)

23

-

Najvie rukovodstvo priznaje da organizacija ima neke drutvene obveze

-

Donosi se politika o prihvaanju spomenute obveze i prenosi se svim lanovima organizacije

24

-

-

-

Ukljuuje i najvii menadment i osoblje Najvie rukovodstvo prikuplja informacije o izvravanju drutvene obveze preuzete u prvoj fazi Zaposlenici daju savjete o strunim pitanjima povezanim s izvravanjem preuzete drutvene obveze

25

-

Uz zaposlenike organizacije koji sudjeluju u prve 2 faze ukljuuje i voditelje svakog odjela Najvie rukovodstvo tei zadravanju predanosti lanova organizacije preuzetim drutvenim obvezama te pokuava stvoriti realna oekivanja posljedica takve predanosti na proizvodnost organizacije

-

26

FAZE UKLJUENOSTI ORGANIZACIJE 1. FAZAPitanje: IZVRNI DIREKTORI Akcija: Ishod: Pitanje: STRUNJACI IZ OSOBLJA Akcija: Korporacijska obveza Sastaviti i priopiti politiku Obogaena svrha, poveana svijest Tehniki problem Osmisliti sustav podataka i protumaiti okolinu Tehniki i informacijski rad na terenu Problemi upravljanja Osigurati resurse i modificirati procedure Poveana osjetljivost27

2. FAZAStei znanje Dodati strunjake iz osoblja

3. FAZAStei posveenost organizacije ideji Promijeniti oekivanja poslovanju

ORGANIZACIJSKA RAZINA

Poticanje odgovora operativnih jedinica Primjenjivati sustav podataka na mjerenje poslovnih rezultata

Ishod: Pitanje:

UPRAVA DIVIZIJE

Akcija: Ishod:

II. Organiziranje drutveno odgovornih aktivnosti-

Podrazumijeva odluke o loginom k