Dsb 20140924

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dsb 20140924

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  S T E E N B E R G S EMIDWEEKEDITIE24 SEPTEMBER 2014WEEK 39

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

  KRUISLAND Vrolijke noten waren zondagmiddag te horen in Zaal Koch in Kruisland, waar voor de 29e keer het Accordeonfestival plaats-vond. Op het programma stonden maar liefst 25 verschillende muzikanten, die allemaal garant stonden voor een middag vol Kruislandse gezelligheid. FOTO LEO ADRIAANSEN

  WATERLINIE MOET GEBIED TOT LANDSCHAP

  VAN ALLURE MAKEN

  INDRUKWEKKENDE HERDENKING

  BRITSE VLIEGENIERS

  VLIETSAIL BELEEFT UITERST SUCCESVOLLE

  EDITIE

  STEENBERGEN - De belijning op de nieu-we A4 bij Steenbergen wordt voorzien van een zogenaamde druppelmarking. Daarbij bestaan de strepen niet uit grote witte vlakken, maar uit kleine stippen, die de nachtzichtbaarheid verbeteren. Het is voor de eerste keer dat deze belijning op grote schaal op een Nederlandse snelweg wordt toegepast. De werkzaamheden zijn inmid-dels zo ver gevorderd dat de A4 op 24 no-vember open kan gaan. De uitkijktoren aan de Schansdijk in Steenbergen is daarom vanaf deze week niet meer in gebruik. Het viaduct Fort Henricus aan de Westhaven-dijk wordt op 1 oktober opengesteld voor verkeer.

  Druppelmarkering op nieuwe A4

  DINTELOORD De Molenweg in Dinte-loord wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor be-stemmingsverkeer. Onder het verbodsbord zal een tekstbord komen waarop staat aangegeven dat aanwonenden en verkeer met een aantoonbare bestemming wel mag passeren. De gemeente heeft dit be-sloten, omdat is gebleken dat het besluit om de weg helemaal af te sluiten tot het gevolg had dat een bedrijf dat op de be-treffende plaats is gevestigd eenzijdig bereikbaar was. Daardoor zou het verkeer van en naar dit bedrijf noodgedwongen via het centrum van Dinteloord moeten rijden. Door het nieuwe besluit is dit niet zo.

  Bestemmingsverkeer mag Molenweg op

  STEENBERGEN De prijs voor het kopen of huren van kleine stukjes groen wordt aangepast. Deze stukken van minimaal vijftig vierkante meter, krijgen van de ge-meente geen vaste prijs meer per vierkan-te meter. Vanaf heden worden deze prijzen vastgesteld door een onafhankelijke taxa-teur. Door deze nieuwe manier van het bepalen van de huur zal de huurprijs per vierkante meter nu lager zijn volgens de gemeente. Door de huur- of koopprijs van snippergroen voortaan door een taxateur te laten bepalen wordt de prijs van snip-pergroen niet alleen meer marktconform gemaakt, maar ook in lijn gebracht met het grondbeleid, aldus de gemeente.

  Prijs snippergroenaangepastDOOR RIA VAN MEIR

  In 2006 stelde de gemeenteraad nog een woonvisie vast, waarin werd uitgegaan van honderd nieuwe woningen per jaar. Dat was nog voor de kredietcrisis, voor het nieuwe kabinetsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en voor de toename van arbeids-migranten in de gemeente. Al die ont-wikkelingen vragen een nieuwe visie op het woonbeleid, die het college in begin volgend jaar wil vaststellen. In samen-werking met diverse partijen is daarom gezocht naar nieuwe uitgangspunten voor de komende jaren. Die uitgangspun-ten worden volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad.

  LevensloopbestendigEen opmerkelijke verschuiving is die van nieuwbouw naar de bestaande voor-raad. Die wordt volgens het college steeds belangrijker als gevolg van de

  beperkte groei in aantal huishoudens. Levensloopbestendig is steeds meer het sleutelwoord, omdat dat soort woningen geschikt zijn voor gezinnen en ouderen. Omdat veel oudere woningen daar nog niet geschikt voor zijn, wil de gemeente het levensloopbestendig en energiezuinig maken van de woningen zoveel mogelijk faciliteren. Vanuit woningcorporatie Stadlander wordt bijvoorbeeld een project opge-start, waarbij 163 verouderde woningen gemoderniseerd worden. Het slopen en herbouwen van woningen door de wo-ningstichtingen behoort ook tot de moge-lijkheden.

  NieuwbouwDe aandacht voor de bestaande voorraad heeft ook tot gevolg dat het college de rem zet op nieuwe woningen. Dat betekent dat niet alle potentile ont-wikkellocaties kunnen worden ingevuld. Het college gaat uit van een migratie-

  saldo van nul. Maar de behoefte aan woningen verandert wel, omdat er meer npersoonshuishoudens zullen zijn. Nieuwbouw blijft dus noodzakelijk, ver-klaart wethouder Petra Lepolder. Daar bovenop wil de gemeente nog de drie-honderd extra woningen als gevolg van het AFC ontwikkelen. Die komen vooral in de kernen Steenber-gen en Dinteloord, maar het gemeentebe-stuur ziet ook kansen voor kleinschaligere projecten in de overige kernen. De nadruk zal ook liggen op levensloopbestendige woningen, zowel koop- als huur, omdat daar volgens de makelaardij de meeste vraag naar is. Aan (nieuwe) apparte-menten is nauwelijks nog behoefte. De nieuwe woonvisie moet daarnaast ook aandacht bieden aan het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen en een goede huisvesting van arbeidsmigran-ten. Als de raad akkoord gaat met alle uitgangspunten, kan de nieuwe visie in maart 2015 worden vastgesteld.

  Rem op nieuwbouwwoningenMeer aandacht voor bestaande voorraad

  STEENBERGEN Het college wil de ambities op het gebied van woningbouw terugbrengen naar een realisti-scher niveau. In de nieuwe, nog op te stellen woonvisie, zal uitgegaan worden van een gelijk inwonertal voor de gemeente, maar door veranderende woningbehoeften zal er toekomstbestendige woningbouw nodig zijn. Bovenop de reguliere behoefteraming gaat het college echter nog altijd uit van driehonderd extra woningen voor de werknemers van het Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord.

  STEENBERGEN Het Openbaar Minis-terie (OM) stelt geen vervolging in tegen de leden van de commissie, die het func-tioneren van burgemeester Saskia Bolten moesten beoordelen. Dat meldt OM-woordvoerster Martine Pi-laar. Volgens het OM begingen de leden wel een strafbaar feit door de schending van het ambtstermijn. Maar dat deden zij omdat zij vonden dat alle raadsleden over dezelfde informatie moesten beschikken. Gezien hun uitleg en het maatschappelijk belang, waarbij de nieuwe raad zich heeft uitgesproken om het dossier te sluiten, hebben we besloten de zaak te sepone-ren, aldus Pilaar.

  Geen vervolging leden commissie

  DINTELOORD Stichting SOM, de scho-lenkoepel voor openbaar onderwijs, kan de fi nancieel zware jaren eindelijk achter zich laten. De stichting, waarbij onder meer basisschool De Regenboog uit Dinteloord is aangesloten, sloot het boekjaar 2013 af met een positief resultaat van 208.281 euro. Vooraf werd nog een tekort verwacht van zon vijfenvijftigduizend euro, maar door het vrijwillige vertrek of werktijdver-mindering van een aantal medewerkers, extra bekostiging vanuit het Rijk en meer gewichtenleerlingen waarvoor meer geld is ontvangen, heeft SOM voor het eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers kunnen schrijven.

  Openbaar onderwijs uit de rode cijfers

  STEENBERGEN De onderhoudswerk-zaamheden aan Villa Moors (ook wel bekend als Villa Bakx) zijn begonnen. Het doel is dat de werkzaamheden aan de bui-tenkant eind 2014 zijn afgerond en dat er dan een vijftal appartementen in het pand komen. De gemeente heeft al aangekon-digd dat het pand, als het straks klaar is, de titel gemeentelijk monument krijgt. De gemeente had lang onderhandeld met ei-genaar Buuron over het opknappen en her-ontwikkelen van het pand. Zoals de plan-ning was, zijn het landhuis en het koetshuis behouden gebleven. Verder is alle overige opstal tegen de vlakte gegaan. Daar zal plaats komen voor appartementen.

  Onderhoud VillaMoors begonnen

  DINTELOORD In de bibliotheek van Din-teloord houden Olga Holierhoek en Bep Roelfs een expositie van hun kunstwerken. Holierhoek begon al op jonge leeftijd met het natekenen van stripfi guren. Ze is niet snel tevreden en een schilderij kan dus ook wel drie keer veranderen voordat ze het resultaat acceptabel vindt. Roels is iemand die altijd al graag schil-derde. Creatief bezig zijn is voor haar een goede uitlaatklep en haar kunstwerken zijn dan ook vaak gebaseerd op gevoelens en gebeurtenissen die ze van dichtbij maar ook van veraf bijmaakt. Tot 1 oktober is de expositie te bezoeken tussen 13.30 en 17.30.

  Expositie inbieb Dinteloord

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

  NIEUWS

  KIJK OP WWW.

  INTERNETBODE.NL

  STEENBERGEN Waterschap Brabantse Delta handhaaft voorlopig nog het zomer-peil voor de waterstanden in de sloten. Normaal gesproken zou het winterpeil op 1 oktober ingaan, maar het waterschap verlengt voorlopig het zomerpeil. Door het mooie nazomerweer hebben veel agrari-ers behoefte aan beregening. Vooral in de poldergebieden speelt de droogte een rol, omdat de harde klei de oogst bemoeilijkt. Door de grond te beregenen kan de klei weer zacht worden gemaakt. Daarnaast helpt de beregening de gewassen nog beter te doen groeien. Wanneer de wa-terbehoefte afneemt, zal alsnog worden overgeschakeld op het lagere winterpeil.

  Waterschap stelt winterpeil uit

  GRATIS prothese-check

  Draagt u een gebitsprothese?

  Poelekes 154661 LP Halsteren

  T: 0164 - 68 64 40info@mondzorgtotaal.nlwww.mondzorgtotaal.nl

 • 5589,-

  Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  6875,-

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m