DSS Folder A5 czerwiec 2014 druk - dss- DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc są już czyste…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

jestemy przejrzyci

jak szko

ww

w.d

ss-r

ecy

kli

ng

.pl

DRE

CYKL

ING

SS

informator DSS Recykling

dla mieszkacw Strzemieszyc

s ju

czystestr. 6-7

02

Szanowni Mieszkacy Strzemieszyc,

od wielu miesicy nie ustajemy w wysikach, bycie nas lepiej poznali.

Zaprosilimy mieszkacw Strzemieszyc do odwiedzenia naszego zakadu, przedsta-

wilimy Przegld ekologiczny zawierajcy pozytywn ocen wpywu DSS Recykling na

rodowisko naturalne i najblisze otoczenie zakadu, zapoznalimy z wynikami analiz,

z ktrych jednoznacznie wynika, e sypice si na nasz dzielnic pyy nie pochodz

z DSS Recykling. Wreszcie, dziki pomocy czci mieszkacw, podjlimy samodzielne

prby wyjanienia czym s brokatowe drobinki, ktre opadaj, zwaszcza na zacho-

dnie i pnocne rejony Strzemieszyc.

Bo to jest bardzo powany problem. Take dla nas. Przecie oddychamy tym

samym powietrzem i tak samo troszczymy si o swoje zdrowie.

Dlatego chcemy by dla Pastwa partnerem w wyjanieniu, skd pochodz metali-

zujce zanieczyszczenia i czy stanowi zagroenie dla zdrowia?

W maju grupa mieszkacw Strzemieszyc, ktrzy wygrali w naszym konkursie, bya

w Torgau i w Drenie, midzy innymi po to, by zwiedzi podobny do naszego zakad

odzyskiwania szka i przekona si, jak dziaaj tego typu firmy w Niemczech. Zgodnie

z wczeniejsz obietnic, posprztalimy Wywierzyska w Strzemieszycach Wiel-

kich uroczy i niezwykle cenny przyrodniczo zaktek Dbrowy Grniczej.

Na pocztku czerwca poznalimy pierwsze wyniki bada prowadzonych przez Woje-

wdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Katowicach, z ktrych wynika e gwnym

skadnikiem pyu opadajcego na Strzemieszyce jest elazo. Teraz czekamy na

wyniki analiz z ambulansu pomiarowego. Przy okazji zapraszamy do odwiedzin strony

internetowej i na nasz profil na , gdzie znale www.dss-recykling.pl facebooku

mona m.in. film, udostpniony w pocztkach maja 2014 r. przez Zgromadzenie

Mieszkacw Strzemieszyc, na ktrym wida, e do zbierania drobinek (tu nazwanych

opikami) opadajcych na Strzemieszyce, przydaje si magnes.

Z ssiedzkim pozdrowieniem

Zarzd i Pracownicy

DSS Recykling Sp. z o.o.

03

Py w Strzemieszycach

Zachcamy mieszkacw Strzemieszyc,

ktrzy s regularnie zasypywani przez

opady brokatowego pyu, by wykonali pro-

ste dowiadczenie: przycie magnes do

drobinek zalegajcych wok Waszych do-

mw. Przekonacie si wwczas, e przy-

lgn do magnesu. Nastpnie zdejmijcie te

drobinki z magnesu i pocie np. na biaej

kartce papieru. Przyjrzyjcie si im uwanie.

Okae si, e s paskie, czarne i metalizujce.

Tak nie wyglda py szklany. Szko nie re-

aguje na magnes. Poddane recyklingowi,

zmielone szko przypomina drobny piasek

nie jest czarne, tylko biae lub przeroczyste,

nie przylega do metalu i ma wygld drobnych

krysztakw.

By Pastwa o tym przekona, po raz kolejny

zapraszamy do naszego zakadu. Zobaczycie

tu duo szka poddanego recyklingowi, ale

nie znajdziecie tego, co sypie si na Wasze

domy, ogrody i samochody. Tak samo, jak

nie znajduj tego mieszkacy niemieckich

i duskich miast, w ktrych dziaaj podobne

do naszego zakady odzyskiwania szka.

aden bowiem zakad recyklingu szka na

wiecie nie jest w stanie zasypa broka-

towym, metalizujcym pyem domw i ogro-

dw oddalonych o 3 kilometry od miejsca

swojej dziaalnoci. Tymczasem prbki,

ktre pokazujemy na zdjciach jako przy-

Drobinki na szybie samochodowej

wida tu, e maj pask struktur

i metalizujcy poysk.

Kady sam potrafi stwierdzi, e to nie jest szko.

Dzikujemy wszystkim mieszkacom Strzemieszyc, ktrzy skorzystali

z zaproszenia do odwiedzenia naszego zakadu. Szczeglne podzikowania

nale si tym spord naszych ssiadw, ktrzy zaprosili nas do swoich do-

mw i pomogli w zebraniu prbek zanieczyszcze.

Drobinki przycignite przez magnes.

kad tego, z czym tak czsto spotykaj si

mieszkacy Strzemieszyc, zebrano w oko-

licy ul. Jana Majewskiego i Grabociskiej.

04

Pierwsze ustalenia z bada WIO

Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Katowicach pozytywnie

ocenia realizacj przez DSS Recykling zalece pokontrolnych i wyranie

stwierdza, e gwnym skadnikiem pyu w Strzemieszycach jest elazo.

Efektem wielu pism i skarg take pod adre-

sem naszego zakadu wysyanych przez tzw.

strzemieszyckich dziaaczy spoecznych, s

badania Wojewdzkiego Inspektoratu Ochro-

ny rodowiska prowadzone obecnie w Strze-

mieszycach.

Znamy juz pierwsze ustalenia z tych bada.

W pimie z 30 maja 2014 roku, Wojewdzki

Inspektorat Ochrony rodowiska potwierdza,

e w DSS Recykling zrealizowane zostay za-

rzdzenia pokontrolne dotyczce ograni-

czenia emisji niezorganizowanej z terenu za-

kadu. Zabudowano ekrany na tamocigach

eksploatowanych na zewntrz zakadu, po-

szerzono rwnie sie zraszaczy rozmieszczo-

nych na obszarze placw magazynowych.

Rwnie pozytywn opini wystawiono hucie

szka Saint-Gobain Glass Polska, stwierdzajc

m.in. e nie stwierdzono obecnoci szkla-

nego pyu na drogach dojazdowych do zaka-

du. Najwaniejsze jednak s ustalenia WIO

dotyczce bada opadu pyu w dzielnicy

Strzemieszyce. Cho, zgodnie z treci oma-

wianego pisma, zakoczenie bada plano-

wane jest na wrzesie 2014 roku, zebrany py

poddano obserwacji mikroskopowej oraz

analizie chemicznej. Jak czytamy analiza

chemiczna wykazaa, e gwnym skad-

nikiem badanego pyu jest elazo, a w dal-

szej kolejnoci wap, krzemionka oraz sd.

Dalej dowiadujemy si, e na podstawie do-

tychczas przeprowadzonych bada mona

wstpnie stwierdzi, i na terenie Strzemie-

szyc nie jest przekraczana norma opadu pyu

a przeprowadzone badania wykazuj, e

rdem pyu s zarwno okoliczne zakady

przemysowe, jak rwnie roboty drogowe

prowadzone na terenie dzielnicy (remont

ul. Majewskiego) oraz w jej bezporednim

ssiedztwie (przebudowa drogi krajowej 94).

Dodatkowo WIO informuje o zainstalowaniu

w Strzemieszycach ambulansu pomiarowego.

W wietle przytoczonych wyej faktw,

dziwi nas upr i natarczywo, z jak

niektrzy niezmiennie nazywaj metali-

zujce drobinki pyem szklanym co

ciekawe, nawet wbrew wasnym ustale-

niom.

Na zdjciu wida, e to, co sypie si

na Strzemieszyce, jest czarne,

metaliczne i poyskujce.

Zapraszamy na stron:

www.dss-recykling.pl

Publikujemy pen wersj pisma Woje-

wdzkiego Inspektora Ochrony rodowiska

z 30 maja 2014 roku.

Py w Strzemieszycach

05

Rodzinna majwka w Saksonii

23 maja skoro wit nagrodzeni strzemieszy-

czanie wyruszyli, by zapozna si z techno-

logi recyklingu szka w podobnym do DSS

Recykling zakadzie w Torgau, pozna uroki

Drezna, pery architektury baroku dowiedzie

si o zawioci historii sowiaskiego Budzi-

szyna (Bautzen).

Torgau pierwszy przystanek. Recykling

szka to, z technologicznego punktu wi-

dzenia, proces bardzo skomplikowany.

Z jego poszczeglnymi etapami, uczestni-

kw wycieczki, zapozna Lothar Bielefeld,

kierownik produkcji miejscowej fabryki

Reiling Torgau Glas. Zwycizcy konkursu

DSS Recykling i ich najblisi mogli si

dokadnie przyjrze szku o rnym stopniu

rozdrobnienia; od potuczonych szyb, po frag-

menty zmielone na biay proszek. Sporym

zaskoczeniem dla wszystkich byo to, e

materia przeznaczony do powtrnego

wykorzystania w hutach szka, swobodnie

zalega na odkrytych hadach. Lothar

Bielefeld spokojnie tumaczy, e poddane

recyklingowi szko jest bezpieczne dla

zdrowia i nie przemieszcza si swobodnie

na due odlegoci. Po zakoczeniu

zwiedzania zakadu w Torgau, wycieczka

pognaa w najbardziej oczekiwane miejsce,

do Drezna. Na mieszkacw Strzemieszyc

czeka ju wygodny hotel w samym centrum

miasta, a przede wszystkim mnstwo atrakcji,

jakie oferuje stolica Saksonii. Nastpnego

dnia (24 maja), zaraz po niadaniu, caa grupa

ze Strzemieszyc stawia si na zwiedzanie

Drezna. W drodze powrotnej nasza wycieczka

odwiedzia jeszcze Budziszyn.

Wyonilimy take laureatw pozostaych

nagrd w postaci 5 zestaww do parzenia

herbaty oraz 3 nowoczesnych zestaww

Jamie Oliver EKO (butelka + 4 szklanki)

wykonanych z wysokogatunkowego szka.

Nagrody rzeczowe zostay ju dostarczone

bezporednio do zwycizcw. Raz jeszcze

serdecznie gratulujemy wszystkim laurea-

tom konkursu.

Zobacz galeri zdj z wycieczki.

Znajd nas na FB

www.facebook.com/dssrecykling

Pierwszy przystanek - zakad recyklingu

szka Reiling Torgau Glas.

To niemoliwe, e wygraem! Nigdy jeszcze nie wygraem! Czy to nie art? Tak

zareagowali zwycizcy konkursu Strzemieszyce przyjazne dla

rodowiska na wie, e czeka na nich wyprawa do Saksonii.

Wielka tablica informujca o pomniku przy-

rody nie ustrzega Wywier