Click here to load reader

Duhovno praćenje

 • View
  259

 • Download
  29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Duhovno praćenje

 • 2 Duhovno praenje

  SIGLE I KRATICE

  Dokumenti II. Vatikanskog Koncila:

  AA Apostolicam Actuositatem, Dekret o apostolatu laika

  GS Gaudium et spes, Radost i nada, Pastoralna Konstitucija o Crkvi u

  suvremenom svijetu

  LG Lumen Gentium, Svjetlo naroda, Dogmatska Konstitucija o Crkvi

  OT Optatam totius, Dekret o odgoju i obrazovanju sveenika

  PC Perfectae caritatis, Dekret o prilagoenoj obnovi redovnikog ivota

  Djela sv. Ivana od Kria:

  U Uspon na goru Karmel

  N Tamna no

  DS Duhovni spjev

  PLJ ivi plamen ljubavi

  Ostale sigle i kratice:

  SD Salvifici doloris, Spasonosno trpljenje, Pobudnica Ivana Pavla II, KS, dok. 70,

  Zagreb 1984.

  DV Duhovno vodstvo

  DP Duhovno praenje

 • 3 Duhovno praenje

  DUHOVNO PRAENJE (VODSTVO)

  Uvod

  Nakon perioda zanemarivanja, duhovno vodstvo danas ponovno dobiva na znaenju,

  premda Uiteljstvo Crkve nikada nije prestalo preporuivati ovu sistematsku kolu

  unutarnjeg ivota (Ivan Pavao II). Papa Pio XII preporuivao je ovo mudro vodstvo

  smatrajui kako je bez mudrog voe savjesti, u redovitom ivotu, jako teko ispravno i na

  pravi nain pristajati uz impulse Duha Svetoga i suraivati s boanskom milou. Opi poziv

  na svetost u crkvi, jasno istaknut na II Vatikanskom Saboru, doprinjeo je shvaanju da je

  duhovna pomo neto neophodno u postizanju punine kranskog ivota i savrenstva

  ljubavi.

  Duhovno vodstvo, koje je tijekom povijesti imalo razliite denominacije, svoje zaetke

  ima u najranijim vremenima kranstva: u uenju apostola, u prvim asketskim zajednicama, s

  pojavom monatva, kroz srednji vijek sve do naih dana.

  U ranom monatvu pojavljuje se figura duhovni otac, a u ruskom monatvu starec.

  Ovi duhovni uitelji bijahu iznad svega pneumatikos, tj. ljudi Duha, velikog iskustva i

  kreposnog ivota sposobni razumjeti i usmjeravati one koji su traili njihovu pomo. Pomo u

  duhovnom ivotu pruali su kako sveenici tako i laici. Tek u XVI. stoljeu duhovno vodstvo

  postaje institucionalizirana sluba za duhovno izrastanje i duhovnu formaciju. Povezujui ga

  sa sakramentom pokore, postaje usko vezano uz sveeniku slubu. Tijekom stoljea

  unaprijedit e ga mnogi sveci i nauitelji crkve koji su i sami bili duhovni voe i pomonici

  mnogima na putevima duhovnog dozrijevanja. U posljednje vrijeme duhovno vodstvo, u

  svojoj metodi i praksi, biva obogaeno antropolokim znanostima, osobito psihologijom. I

  danas je ono, unato krizama koje ga potresaju, nezamjenjiva duhovna pomo onima koji

  radikalnije ele kroiti putevima Duha.

  Posljednjih godina sve se vie poinje koristiti termin duhovno praenje, iako je

  klasini pojam duhovno vodstvo, ini se, jo uvijek najraireniji1. Duhovno praenje je

  1 Novi rijenik duhovnosti (Nuovo Dizionario di Spiritualit) kojeg su pripremili S. DE FIORES i T.

  GOFFI premda vie rabi termin duhovno vodstvo (direzione spirituale) nego li duhovno praenje (accompagnamento spirituale) ovu materiju ne obrauje u zasebnoj jedinici koja bi imala naslov duhovno vodstvo nego ju obrauje pod pojmom duhovni otac (padre Spirituale). Vidi A. MERCATALI, Padre Spirituale u: Nuovo Dizionario di Spiritualit, VII. izd., str. 1116-1134. Rijenik Mistike (Dizionario di Mistika LEV, Citt del Vaticano 1998., str. 420-424), ovu temu pak obrauje pod naslovom direzione spirituale (duhovno vodstvo) premda koristi i drugi termin duhovno praenje (accompagnamento spirituale). Isto tako koristi izraz i duhovni voa (direttore spirituale) i duhovni pratitelj (accompagnatore spirituale). I mi emo u

 • 4 Duhovno praenje

  moda i ispravniji i precizniji pojam budui je glavni protagonista u duhovnom vodstvu Duh

  Sveti, a duhovni voa (pratitelj) je tu da pomogne penitentu zamijetiti poticaje i djelovanje

  Duha u njegovu ivotu te da mu u tom smislu d korisne savjete i usmjerenja. To je isticao u

  svoje vrijeme jo sv. Ivan od Kria (XVI. st.) otro kritizirajui duhovne voe koji su se

  ponaali kao da su oni glavni protagonisti u ovom iznimno vanom sluenju, te svojim

  neznanjem i neiskustvom nanosili ne male tete svojim penitentima2.

  naem izlaganju takoer upotrebljavati i jedan i drugi termin, tj. i duhovni voa i duhovni pratitelj i sukladno tome duhovno vodstvo i duhovno praenje.

  2 Vidi PLJ 3, 30-62.

 • 5 Duhovno praenje

  I. UVODNA PITANJA

  1. Temeljni pojmovi

  DV je dio pastoralne teologije. Pretpostavlja sve ostale grane teologije, i iroko i duboko

  teoretsko znanje i jedan praktini ivot koji se ivi u dosluhu s Duhom Svetim, u zajednitvu

  ivota s Bogom. Pojedinci mogu pomoi drugima da lake prepoznaju put koji ih Bog vodi k

  sebi. Potrebno je poznavati ne samo teologiju i duhovnost nego i sve antropoloke znanosti:

  moderna, osobito personalna psihologija (koja govori o uvjetima po kojima se dolazi do

  ljudske zrelosti), socioloke znanosti (ovjek ne ide sam, na njega utjeu drugi i on na druge,

  nuno ulazi u svijet drugih i on u njihov).

  DP je pomo osobama da se otvore Duhu i prepoznaju njegovo djelovanje u svome ivotu,

  jer ukoliko se otvore Duhu Bojem sve postaje lake. Potrebno je naglasiti da voditi moe

  samo Bog, i da nitko nije kopija: svatko ima svoj specifini hod k Bogu kojeg samo Bog

  poznaje.

  1. 1 Pokuaji definiranja duhovnog vodstva

  - Za jedne Vodstvo je duhovna prisutnost, duhovno savjetovanje. Izraz je preslab,

  ukazuje na neto vie izvana, bez naeg osobnog sudjelovanja.

  - Drugi e rei DV znai odgoj u Kristu.

  - Neki pod ovim podrazumijevaju duhovno posrednitvo istiui pri tom kako Bog

  direktno govori preko savjesti ali esto (indirektno) govori i preko drugoga. Sve ovo

  dosad reeno je tono. No, nijedan od ovih izraza nije dovoljan da oznai sav sadraj i

  problematiku DP.

  - Prema Ch. A. Bernardu, Duhovno vodstvo su meusobni ljudski odnosi kad vjernik u

  traenju punine kranskog ivota prima duhovnu pomo koja ga prosvjetljuje,

  podupire i vodi u traenju Boje volje da bi postigao svetost.

  - Josef Aubry, pak ovako definira DV: Djelovanje kompetentnog kranina koji u ime

  Boga i u ime Crkve pomou osobnog dijaloga donosi bratu pomo za rasvjetljenje i

  poticaj koji ovaj ne nalazi u sebi samom i okolini da bi mu omoguio da spozna Boju

  volju o sebi samom i da je slijedi tako da raste sa sigurnou u osobnoj svetosti i

  crkvenom ugraivanju.

  to je u ove 2 definicije najvanije? To je dakle put prema Bogu i traenje volje

  Boje. A za taj hod prema Bogu i traenje Njegove volje (u emu se i sastoji svetost) potrebna

  je pomo kompetentne osobe, osobe koja ima dovoljno znanja i iskustva na putovima Duha.

 • 6 Duhovno praenje

  Teoretski gledano DV je dio pastoralne teologije, koja prouava naine putove i sredstva

  kako pojedincima omoguiti da upoznaju volju Boju u svom ivotu i kako da dostignu

  kransku i ljudsku savrenost i tako postanu dionicima Kristova spasenja.

  Pod praktinim vidom DV je konkretna osoba; komunikacija izmeu dvije osoba: voe i

  voenoga. Najee kroz razgovor s namjerom da pojedini lanovi Crkve pou na vii stupanj

  komuniciranja s Bogom, na vei stupanj savrenosti i veu plodnost svoga ivota. Takva

  djelotvorna komunikacija pretpostavlja velik stupanj nutarnje slobode, tj. da je ovjek ve

  osloboen uobiajenih navezanosti na bogatstvo, uitke, na elju da sebe ostvarimo na raun

  drugih i sl. Takva djelotvorna komunikacija, tj. DV pretpostavlja natprosjenu velikodunost:

  nisu svi sposobni za DP. Ako se netko danas oduevi za Boji put a sutra ve klone, ako se

  danas odlui za jedan nain a sutra ve za drugi te su osobe vrlo nestalne i one nee imati bilo

  kakve koristi od savjeta, jer nee imati snage da ih prihvate i primjene u ivot. Potrebna je i

  vrsta ustrajnost da ustrajemo na putu i ta ustrajnost je jedan od najjaih znakova da je netko

  ozbiljno shvatio DV. Terezija Avilska e govoriti o odlunoj odlunosti (determinada

  determinacion) da se krene na put k savrenosti.

  Mnogi tu pokazuju veliku nestalnost. Odueve se a onda u asovima krize umjesto da

  dou traiti pomo, klonu i vrate se na staro. Isus kae tko ustraje do konca bit e spaen.

  Vano je ustrajati u DV do kraja, ii bez obzira na raspoloenje i asovite uspjehe ili

  neuspjehe. Jer duhovni voa nije tu da ga kori, nego da mu bude uvijek sredstvo Boje

  milosti, da mu uvijek kae istinu, da ga potakne kako e slijediti tu istinu i da ga potakne kako

  uvijek ima snage da slijedi put kojim ga Bog vodi.

  Dakle Boji dar DV treba uzeti ozbiljno, savjesno. DV je vrlo korisno sredstvo za

  spasenje, za posveenje, za trajnu suradnju s Bogom. Duhovni voe su Boji suradnici; oni su

  sredstva posveenja u Bojim rukama, i prema Bojim planu moraju biti posve otvoreni

  Bogu: dati se voditi od Duha Bojega; moraju stalno ivjeti u Bojoj istini i ljubavi i od svih

  vrlina posebno se moraju odlikovati u mudrosti, poniznosti i blagosti.

  Ali gdje postoje takvi ljudi? Jer to su savreni a mi smo svi slabi, greni. Moramo

  razlikovati iskrene nakane duhovnog voe od njegovih slabosti, da nas to ne sablazni. I

  duhovni voa i onaj koji moli da ga povede to su dva siromaha koji trae Boju pomo.

  Nakon prvih susreta i nakon to je penitent ispriao vane situacije svojega ivota ulaze u

  molitveno zajednitvo koje kasnije postaje izvorom svih kasnijih

Search related