Duhovno vrelo br. 22

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Casopis za pastore i duhovne radnike

Text of Duhovno vrelo br. 22

 • TONY COOKEU potrazi za Timotejem: Znacajke sluzbenika koji podupiru

  J. DON GEORGEMentorstvo koje stvara

  velike duhovne voe

  HARVEY A. HERMANBudite uitelj vjernima,

  a pastor nevjernima

  WILLIAM P. FARLEYMolei Payson iz

  Portlanda

  PAUL WALTERMANVrijeme je da prestanemo

  drati distancu

  Broj 22 Zima, 2011. Sigurnost u pastoralni poziv

  Pastor

 • 2 Duhovno vrelo

  Uvodna rijePie:Goran Punda

  Sigurnost u pastoralni poziv

  BROJ 22 | Zima, 2011., godina VI.Izdaje Evaneoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj, 10 000 Zagreb, Kosirnikova 76 - HR

  Za izdavaa | mr. Damir poljariGlavni urednik | Goran PundaUredniki kolegij | Damir poljari, Danijel Berkovi, Bill WilliamsE-mail | epcrh@zg.t-com.hr

  Adresa urednitva | Kosirnikova 76, Zagreb, HrvatskaTel/fax | [+385] [0]1 3700 966iroraun | 2484008-1102587701"Izvori", Kranski nakladni zavod, Cvjetkova 32, Osijek

  Lektura | Antonija KovaeviGrafiko oblikovanje | Andreja MilTisak | Top Dan d.o.o.

  Izlazi tromjeseno / 2011 Glavno vijee Assemblies of God, SAD u suradnji s Life Publishers ISSN: 1845-3414

  Slube su Boji dar crkvi. "On 'dade' jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evane-liste, druge kao pastire i uitelje, da pripravi svete za djelo slube, za iz-gradnju Kristova Tijela" (Ef 4,11-12). Bez slubi, vjernici se ne mogu opremati niti osposobljavati za sluenje, crkva se ne moe izgraivati i ne moe ispuniti svoj mandat i misiju - uiniti narode Kristo-vim uenicima. Mnoge crkve poznaju samo neke od ovih slubi i shodno tome ne mogu u cijelosti ispuniti Boju naka-nu. Vjernici ne mogu sluiti u punini sile, otkrivenja, vjere i pomazanja koje im je Bog namijenio. Bez svih slubi nema ni "savrenog/zrelog ovjeka" (Ef 4,13). Edward McKendree Bounds svojedobno je promatrao trend oslanjanja crkve na metode, planove i organizaciju u cilju poticaja rasta i djelotvornog evangelizi-ranja te zakljuio kako se pri tom izgu-bio fokus sa ovjeka, a upravo je "ovjek Boja metoda". Govorio je: "Crkva tra-i bolje metode; Bog trai bolje ljude." Boje rjeenje za Boje kraljevstvo na zemlji upravo su ljudi - apostoli, proroci,

  evangelizatori, pastiri i uitelji. Oni ospo-sobljavaju vjernike da slue svijetu i ire Kraljevstvo nebesko. Crkva treba prepo-znati meu sobom ove slube i potivati specifinosti svake od njih podlaui se njihovom autoritetu i uenju. Ljudi su Boja metoda. Bog ne pomazuje meto-de, Bog pomazuje ljude. "Ova e udesa pratiti one koji budu vjerovali: pomou mog imena izgonit e zle duhove; govorit e novim jezicima; zmije e uzimati ru-kama; ako popiju to smrtonosno, nee im nauditi; na bolesnike stavljat e ruke i oni e ozdravljati" (Mk 16,17-18). Bog je predvidio da svaki vjernik djeluje u nadnaravnom. On e ih opskrbiti svime potrebnim za ivot i pobonost. I dat e im silu Svetog Duha za svjedoenje. Os-posobljeni i obueni vjernik tjera tisue neprijatelja u bijeg, a dvojica desetke tisua. Bog uvijek djeluje kroz ljude, ali ne i kroz ljudske sisteme i organizacije. Boja crkva je Boja tvorevina i ovjek ju ne smije i ne moe kontrolirati. Potujui boanski poredak, Boje slube i darove, vjernici e biti poueni kako "provoditi u ivot istinu u ljubavi i tako uiniti da sve

  uraste u Njega koji je Glava, u Krista: od koga cijelo tijelo skupa povezano i sku-pa drano svakovrsnom opskrbnom ve-zom prema djelotvornosti to je svakom pojedinom dijelu odmjerena ostvaruje svoj rast za izgradnju samog sebe u lju-bavi" (Ef 4, 15-16). U jednom gradu na Divljem zapadu izbili su neredi i pobuna protiv vlasti. erif i njegovi pomonici nisu bili u stanju zavesti red pa su se u panici obratili stoeru teksakih rende-ra: "Stanje je ozbiljno izmaklo kontroli. Poaljite vojsku!" "Priekajte vlak sutra u 11 sati. Pomo stie", glasio je odgovor. Idueg dana, erif i gradonaelnik su u odreeno vrijeme stajali na eljeznikoj postaji ekajui da se vlak zaustavi. Na-kon to se oblak pare raziao, na suncu se ocrtala figura jednog rendera s vin-esterkom na ramenu. erif prestravljen uzviknu: "Zar samo jedan render, gdje su ostali?" Render e mu mirno: "Jedna pobuna jedan render."

  Goran Punda je pastor EPC "Jeleno-vac" u Zagrebu i glavni urednik Duhovnog vrela.

  TEKSAKI RENDERIDarovi slube i

 • Zima, 2011. 3

  U

  TONY COOKE

  Timotejem:ZNAAJKE SLUBENIKA KOJI PODUPIRU

  zapotrazi

  nee ispuniti potrebu. Ta osoba mora iskreno brinuti i traiti najveu korist drugih. Pavao je imao samo jednu osobu raspoloivu i sposobnu za to Timoteja.

  Pavao je opisao Timoteja kao "isto-miljenika", rijeju koja znai jedna dua. Timotej je imao srce, vrijednosti, prio-ritete, svrhe, uvjerenja i stavove poput Pavlovih. Timotej nije bio svojevoljan niti je isticao samoga sebe. Nije imao osobni program rada; upravo je zato bio toliko vrijedan apostolu Pavlu. Htio je sluiti Bogu pomaui Pavlu. Kako je tragino to je Timotejev stav bio iznimka kada je trebao biti standardom.

  Bog danas podie brojne osobe s Ti-motejevom slubom kako bi okruili i pomagali starijim pastorima u radu u Bojem kraljevstvu. Svi prepoznajemo da Bog poziva neke ljude za uloge podupi-ranja, ba kao to poziva druge za vodee uloge.Uiti biti poput Timoteja Kad sam bio u biblijskoj koli imao sam odreene elje o tome kako e me Bog upotrijebiti u buduoj slubi. Umjesto da me postavi na istaknuto mjesto, kao to je propovjednika sluba, Bog me je mudro postavio tamo gdje mogu razvijati svoj karakter i shvatiti vanost sluenja. Radei kao vratar u crkvi, prepoznao sam nekoliko stvari: imao sam nezrele stavove i ponos koji sam trebao rijeiti; i doista

  ak ni

  veliki voe

  ne mogu

  stvoriti velike

  sljedbenike

  bez suradnje.

  Bog Otac i Isus su savreni u svakom pogledu. Ipak, i jedan i drugi suoili su se s proble-mima u svom vodstvu. Jesu li ti problemi bili rezultat loeg vodstva ili loeg sljedbenitva? Stvarnost je da ak ni veliki voe ne mogu postii optimalne rezultate bez dobrog sljedbenitva.Kad voama nedostaje podrka Pastori esto osjeaju pritisak, zato jer ne-maju dostatnu pomo. Ovaj problem nije nov. Mojsije je prigovarao Gospodinu: "Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod. Pre-teko je to za me" (Brojevi 11,14).1

  Pavao je bio veliki voa, no nije uvijek imao svu pomo koja mu je bila potreb-na. Piui o Timoteju, zapisao je: Doista nemam tako srodne due tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo jer svi trae svoje, a ne ono to je Isusa Krista" (Filipljanima 2,20-21).

  ak ni veliki voe ne mogu stvoriti ve-like sljedbenike bez suradnje. Da je ovisi-lo samo o Pavlu, on bi osposobio desetke Timoteja. Mnogi voe imaju neodoljive zadatke od Boga, no mue se, zato to su potencijalni pomonici obuzeti traenjem svoje vlastite vizije i ne ele pomoi nositi viziju voe. Nitko drugi kao Timotej Pavao je trebao predstavnika nekoga tko e odraavati njegovo srce. Najamnik

  Zima, 2011. 3

 • 4 Duhovno vrelo

  Sigurnost u pastoralni poziv

  sam trebao gajiti srce sluge. Bilo je razdoblja kad je moj stav bio

  pogrean i tri puta me je Bog milostivo opomenuo kako bi me ispravio. Njegove su mi opomene pomogle usvojiti temeljne vrijednosti i oblikovale su moje stajalite o slubi podupiranja.

  Prvi put kad me Bog opomenuo, re-kao mi je: e-lim da cijeni ovaj posao kao da je tvoj naj-vei poziv i kao da je najvani-ja stvar koju bi ikad mogao ui-niti za mene.

  Drugi me je put Bog iza-zvao rekavi: Kad bi ti bio pastor, kakvoga bi vratara htio da radi za tebe? Lako je bilo nainiti popis u mislima: Kao glavni pastor imao bi visoka oekivanja od onih koji rade za mene. Tada sam shvatio kako mi Duh kae: Ti budi taj vratar.

  Drugi put kad sam bio nepopustljiv u svom stavu radio sam svoj posao izvana, no u sebi sam prigovarao. Sjeam se da sam stajao u jednom od toaleta i istio ogledalo kada mi je Duh Sveti progo-vorio: Oisti ovaj toalet kao da e Isus biti sljedea osoba koja e ui ovdje. Odjednom sam shvatio kako nisam inio svoj posao kao za Gospodina.Znaajke velikih Bojih slugu sa slubom podupiranja Kasnije, kad sam postao pomonik pasto-ra, opetovano sam itao Pavlove poslanice Timoteju. Zamijetio sam da je Pavao re-kao Timoteju da mu dovede Marka, zato jer e mu Marko biti koristan u slubi (2. Timoteju 4,11). To mi se urezalo u pam-enje i postalo temelj molitve koju sam esto molio: "Gospodine, uini da budem koristan dobrotvoran i upotrebljiv za tvog slugu za kojega radim". To treba biti elja srca svakoga zaposlenika i volontera u svakoj crkvi.

  te ljude s pastorom i crkvom, ne samo sa sobom. Veliki pomonici u slubi imaju stavove izvrsnosti Vanost neijeg stava ne moe se preci-jeniti. Stav kao glavni imbenik odreuje kakvou doprinosa koji crkvi daje osoba sa slubom pomaganja. Kao pomonik, pro-matrao sam kako pastor mora postojano rjeavati mnoge odgovornosti i probleme. Odluio sam ne dopunjavati njegov popis problema. Nastojao sam ga podizati, a ne optereivati. Htio sam mu olakati posao, a ne oteati. Svaki pomonik u slubi tre-ba nastojati biti dio tima koji e malo za-htijevati, a puno pruati.

  Njegovanje ispravnih stavova ne samo da ini pomonika blagoslovom za glav-nog pastora, ve i motivira ostatak tima. Dobri stavovi su zarazni; oni nadahnjuju i ohrabruju druge. Loi se stavovi prenose; oni mogu stvoriti negativno i neprijatelj-sko radno ozraje u kojemu se ostali osje-aju kao da cijelo vrijeme moraju hodati na prstima.

  Vi birate na to ete se fokusirati. Sva-ka organizacija ima mane i nedostatke. Ako odluite naglaavati negativno, bit ete uzrujani i frustrirani. Umjesto toga, usredotoite se na dobro koje se zbiva.

  Moda imate izvrstan talent, no ako nemate stav izvrsnosti, va krajnji do-prinos bit e znatno umanjen. Stav po-drazumijeva izbor izbor biti pozitivan, ohrabrivati, biti uljudan, pun suradnje i podrke.

  Veliki pomonici u slubi su vjerniNeki duhovni radnici padaju na ispitu vjernosti, zato jer ne cijen