of 32 /32
2 Aantal sponsoren DVO groeit “Groen-wit is mijn glorie, groen wit is mijn club” Wedstrijdprogramma zaal 2010-2011 De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 34e jaargang nummer 2 - november 2010

DVO Bazuin Magazine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

clubblad dvo bennekom

Text of DVO Bazuin Magazine

Page 1: DVO Bazuin Magazine

2

Aantal sponsoren DVO groeit

“Groen-wit is mijn glorie, groen wit is mijn club”

Wedstrijdprogramma zaal 2010-2011

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 34e jaargang nummer 2 - november 2010

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:56 Pagina 1

Page 2: DVO Bazuin Magazine

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenVan Putten/Van ApeldoornRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijBDG professionalsAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekBel CompanyDrukkerij ModernDe KaasjagerHartman tweewielersBDG Technisch Administratieve DienstenBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A. badkamersEye Wish GroeneveldBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongGroveko schoonmaakartikelen

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 8,25 € 24,75Pupillen € 11,25 € 33,75Aspiranten € 13,75 € 41,25Junioren € 15,35 € 46,05Senioren € 19,25 € 57,75Recreanten € 9,00 € 27,00Alleen zaal € 14,85 € 44,55Trainend lid € 9,00 € 27,00G-korfbal € 9,00 € 27,00Overig lid € 4,50 € 13,50Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,50 basisbedrag.

2

Foto omslag: Jos en Jet met beker, foto Nico Utens

Commandeursweg 2aPostbus 406720 AA Bennekomtel. 0318-419996 fax. 0318-418961 [email protected]

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:56 Pagina 2

Page 3: DVO Bazuin Magazine

Van de voorzitter

Veel media aandacht voor korfbalHallo,

Allereerst een felicitatie aan Jos Roseboom, Henriët Brandsma en Jan Sjouke van de Bos methet behalen van het Europese Kampioenschap. Het blijft toch altijd moeilijk om de hogeverwachtingen die er altijd zijn t.a.v. de prestaties van het Nederlands team om die keer opkeer waar te maken. In een goed gevulde Ahoy werd een zwaar bevochte 25-21 overwinning opBelgië behaald. Ook een felicitatie aan Martina en Edwin Bouman die op hetzelfde kampioen-schap de 3e plaats hebben bereikt met Tsjechië.Mooi was dat de finale rechtstreeks werd uitgezonden door de NOS. Ik denk dat het voor heteerst was dat een interland direct werd uitgezonden op tv. Mocht je het gemist hebben kijkdan op www.korfbaltv.nl! Ede TV heeft Jos en Henriët een aantal dagen gevolgd bij het EK enzal deze later uitzenden. Kortom veel media-aandacht voor korfbal en dat is belangrijk omonze sport te promoten.

Ook DVO zal de komende tijd meer media-aandacht krijgen. De Lotto-korfbal-league gaat vanstart en we mogen ons op het hoogste plan tonen. Lokale, regionale en misschien ook wellandelijke media zullen hun vizier op DVO zetten. In de afgelopen weken/maanden vaak de vraag gekregen of we er klaar voor zijn. En ik denkdat ik nu wel kan zeggen: ‘Ja, we zijn er klaar voor!’ In de hal is er keihard gewerkt aan nieuwetribunes, een tv-platform etc. Het ziet er pico-bello uit. Vak D kan ook weer uit zijn dak gaanop hun nieuwe stek in de hal. De juryvoorzitters, de klokkers en tijdwaarnemers hebben huntraining ook achter de rug. De clubhuiscommissie heeft zijn voorbereidingen getroffen om alletoeschouwers van dienst te kunnen zijn. En de spelers van de selectie? Ze hebben keihardgetraind, het mag van hun nu wel beginnen. Met ons als toeschouwers spelen ze in iedergeval altijd met 9 man! Laat KZ, TOP, KVS, DOS, NIC, Fortuna, Dalto, Blauw-Wit en PKC maarkomen. We gaan er met zijn allen een mooi zaalseizoen in de LKL van maken.Over aandacht op lokaal niveau: In de komende weken staan we in de picture bij de C1000.Het plaatsjesboek is wanneer u dit lijst gepresenteerd en het startschot voor het verzamelenvan de plaatjes is gegeven. Ben benieuwd wie er als 1e het plaatjesboek compleet heeft! Heelveel dank aan Nico Utens, Kees Mak en Eelco Noortman die er heel veel tijd in hebbengestopt en ook de sponsor van deze actie de C1000.

Bij deze kan ik melden dat Nick Rijken met ingang van 1 november voorzitter van de TC is. RikBijl heeft in de afgelopen periode deze functie invulling gegeven nadat de TC/JTZ opgesplitstwas in een afzonderlijke TC en JTC. Als bestuur zijn we heel blij dat Nick deze taak op zichneemt en we willen hem ook hierbij veel succes wensen. Dit geldt ook voor WouterRozeboom. Na vele jaren zonder heeft de clubhuiscommissie in de persoon van Wouter nueindelijk weer een voorzitter. Bij deze willen we Kees Roseboom bedanken. Kees is al jaren-lang penningmeester bij de clubhuiscommissie, maar zolang als er geen voorzitter was, heefthij sturing gegeven. Heel veel dank Kees!

Het zaalseizoen gaat weer van start. Iedereen veel succes toegewenst!

Groet,Matthijs Soede

3

KOPIJ

Inleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 9januari 2011 voor 22.00 uur.

Van de redactie

De laatste bazuin magazine van het jaar2010 wat hebben wij veel kunnen lezen.Er was ook iedere maand veel kopij enfoto’s. Doordat de kopij steeds vaker optijd bij ons binnen is werkt dat rustiger,dan weten we wat we hebben als wij delay-out gaan maken. Als wij vragen of erwat geschreven kan worden voor deBazuin Magazine, dan doen ze dat ook. De Bazuin M. hoort bij DVO en DVO bij deBazuin M. Deze maand hebben veel leidersop onze oproep gereageerd, er staan veelverslagen van kampioenen in. De andereteams kunnen ook wel een verslaginleveren over hun prestaties of gezelligeactiviteiten. De jeugd heeft heel veel pataten fris verorberd in ons clubhuis. De laatste zaterdagen was er erg veelwind, kou en regen, maar gelukkig was hetclubhuis goed bezet en lekker warm. Het zaalprogramma staat in deze uitgave,zodat je weet hoe laat en waar je moetspelen. We gaan nu de hal in en daarworden heel wat wedstrijden gespeeld,allemaal een sportieve zaalcompetitietoegewenst.

Op de DVO site staat het laatste nieuws,ook voor de wedstrijden van het eerste.Met twee EK kampioenen moet het goedgaan. Jet en Jos gefeliciteerd met ditresultaat, natuurlijk ook Jan Sjouke van deBos. Neem wel je zaal pasje mee. Het zijnnu wel andere wedstrijden dan vorig jaar.Het vak D zal wel weer uit zijn dak gaan bijde wedstrijden van de selectie en alssupporters helpen we ze daarmee.

Zoals jullie weten zijn er korfbalplaatjes tekoop bij de C1000 zie verder in dezeBazuin M. en zie dat je het plaatjesboekvol krijgt!

Ton en Aletta Weideman feliciteren wijmet hun 25 jarige huwelijksdag. Een mooiedag toegewenst.Wij feliciteren Remon en Janine met degeboorte van hun zoon Lars. Dat Lars metjullie samen gezond mag opgroeien.

EK feestje in Ahoy.

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:56 Pagina 3

Page 4: DVO Bazuin Magazine

vergaderd. Ze nemen hun taak dan ookuiterst serieus. In eerste instantie zijn ze ervoor de sfeer rondom voornamelijk de wed-strijd van 1. Echter daarnaast vervullen zevele neventaken. Ze helpen bij de ingangmet de kaartjesverkoop, verzorgen dit jaarhet dweilteam en regelen de eventuele bus-

reizen naar uitwedstrijden.Hierover zijn in goed overlegafspraken gemaakt met hetbestuur en zoals een goed pen-ningmeester ging Arien in deonderhandelingen om toewij-zing van het budget tot hetuiterste. Een toekomstige pen-ningmeester is geboren.

Wat de verrassingsact dit jaargaat worden willen ze nog nietverklappen maar dat het ietsspectaculairs wordt is ze weltoevertrouwd. Hoe hier achterte komen? Gewoon kijken op27 november. Er zal een ware

wervelstorm door de hal razen.

Vak-D heeft heeft natuurlijk een hele historieopgebouwd. Als je even googelt op Vak-D en

Bennekom heb je gelijk vele hits te pakken.Er zit zelfs een link tussen naar een verou-derde eigen website. Hierop wordt één vande hoogtepunten breed uitgedragen. Als jehier dan nu naar vraagt kunnen ze er nog ingeuren en kleuren over vertellen. DE nachtvan SKF, enige jaren geleden was inderdaadéén van de hoogtepunten. Na een voorberei-ding in onder andere de DHB gaat de SV inde nacht voor weer eens een topper tegenSKF in verschillende auto’s richting het SKFsportpark. Daar wordt in het donker engeheim het clubhuis omgetoverd tot eenDVO-bolwerk. Een heel spannende operatie.

De bekendste Vak-D supporter is natuurlijkonze eigen Hoofdsupporter. Hij is echtervoor een poosje naar het buitenland en hetwerk wordt momenteel goed overgenomendoor de nieuwe kern. Rick, Stefan, Danny,Koen, Arien, Tim, Sjoerd, Gido, Ronald enBas, dat is momenteel de bezetting van onze

supportersvereniging en allemaal hebben zehun eigen functie. De functies variëren vanvoorzitter, penningmeester tot klusjeman enalleskunner.

Maar waar zijn de dames in de SV? Tja, als ikdat vraag blijft het voor het eerst even stilvoor dat er een antwoord komt. “Ach, het ismisschien maar beter dat er geen dames bijzijn, ….” is één van de reacties. Maar er horenwel degelijk dames bij. De SV is blij met dehulp die ze elke thuiswedstrijd krijgen van dedames Laura, Saskia en Lois die voor de wed-strijd de verkoop van de lootjes verrichten.Van deze opbrengst kan de SV weer spulle-tjes kopen om te gebruiken.

In voorbereiding op de LKL, het hoogtepuntvoor ons Vak-D, wordt nu bijna wekelijks

4

Vak-D is er nu nog helemaal niet klaar voormaar reken er maar op dat zaterdag 27november het “Groen-wit is mijn glorie,groen-wit is mijn club” luidt en duidelijk zalklinken in onze DVO-hal.

Komend seizoen verlaat Vak-D haar vasteplekje in de hal vooreen, vinden ze zelf,betere plek. Zo komenze nog dichter bij deDVO-bank te zitten endaarmee komen ze danook volop in beeld vooralle toeschouwers. Dit ismooi voor supporters enpubliek. Zo zijn ze zekerniet bang om in deschijnwerpers te komenstaan.

Afgelopen weken heb ikop verschillende manie-ren een paar keer con-tact gehad met onze supportersverenigingen het is een mooi en fanatiek stel bij elkaar.Eén van de momenten dat ik ze tegen kom isop donderdagavond met een afvaardigingvan de SV. Als we gezamenlijk naar de oudebestuurskamer lopen loopt Jaap van den Bosnieuwsgierig mee, wat gaat daar gebeuren?

Als ik dan inleidend aan Jaap vraag wat hijvan onze SV vindt dan moet hij lachen. “Tja,wat moet ik daar van zeggen” klinkt hetcryptisch. “Ach, er is wel eens wat met de SVover spandoeken of iets dergelijks maartegenwoordig gaat het contact goed. Wekunnen er met elkaar goed en normaal overpraten. En natuurlijk zorgt de SV als Vak Dvoor een geweldige sfeer bij onze thuiswed-strijden.” Jaap is wel tevreden hoe een enander nu verloopt.

Op de vraag wanneer de SV/Vak D is ont-staan blijft het even stil. Dit moet snel in éénvan de eerste jaren na het bouwen van onzeDVO-hal zijn geweest. Een stel fanatiekejunioren is toen begonnen met het steunenvan ons eerste door sfeer te maken rondomde wedstrijden.

Vak-D is bekend in Bennekom, berucht bijonze buren en een begrip in korfballendNederland. Er wordt door tegenstanders vanons eerste terdege rekening gehouden metde fanatieke aanhang van DVO, een echtcompliment voor onze negende man dus. Inbijna elk krantenverslag wordt dan ook defanatieke aanhang aangehaald. Zelfs tot depromo van het TV-programma Sparren vanOmroep Gelderland zijn ze doorgedrongen.Inmiddels is er al een verzoek om komendseizoen te komen filmen bij één van de thuis-wedstrijden in het kader van de zoektochtnaar de beste supporters van Gelderland. Ennatuurlijk kan er dan maar één groep de win-naar zijn.

Groen-wit is mijnglorie, groen wit is

mijn clubdoor Nico Utens

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:56 Pagina 4

Page 5: DVO Bazuin Magazine

5

Het gaat goed totdat ze willen vertrekken.Loeiende sirenes en blauwe zwaailampen zijnin aantocht. “Verstoppen!!” klinkt het. Maarhelaas, overal worden ze vandaan geplukt enin optocht mogen ze mee naar een veiligplekje voor de rest van de nacht. Op hetbureau gaat het er uiterst vriendelijk aan toe.De agenten werken zelfs mee aan een com-plete fotoreportage maar toch mogen zeeven brommen. “Als het groen-wit is mijnglorie” dan hard door het cellencomplexklinkt moet ik toch wel een traantje latenverteld één van de SV-leden. Dat ze de vol-gende dag onder hoon gelach van enkeleSKF-supporters de boel schoon moetenmaken nemen ze op de koop toe. Zo zijn zedan ook weer.

Andere hoogtepunten zijn de laatste wed-strijden in de hoofdklasse van ons eersteafgelopen seizoen, LDODK uit, KVS inNieuwegein en OVVO thuis. “Vooral debeslissingswedstrijd tegen KVS inNieuwegein was mooi, daar doen we hetvoor”. Rick die die wedstrijd als verzorger opde bank beleefde vertelt over dat laatstegeweldige kwartier, “het was kippenvel op debank. Het publiek ging aanmoedigen, harder

en harder. Er ontstond een wisselwerkingmet het team en doelpunt voor doelpuntkwam DVO terug van een grote achterstand.Als die wedstrijd maar één minuut langerhad geduurd was het gelijk geworden enhadden we de verlenging zeker gewonnen,helaas het gebeurde niet”.

Daarnaast is Vak-D ook bekend van de hit“Co van de knoopjesfabriek” en het overwi-ningsroeien na het winnen van echt belang-rijke wedstrijden. Ook het vuurwerk behoorttot het supporters-assortiment. Maar vol-gens Koen blijft het vocale deel het belang-

rijkste samen met de unieke toetermachine.Koen hoopt komend seizoen regelmatig dewave te zien door de hal. Hij roept dan ooknu al iedereen op, en ook echt iedereen, mee

te doen aan de wave zodat die echt door dehal rolt. Zoals onze Hoofdsupporter de sfeerkon maken is echter ongekend en daar zijnze nog wel eens jaloers op maar ze gaan hetdit jaar overtreffen, let maar eens op.

Als ik naar een voorspelling voor komendseizoen vraag worden ze opeens bescheiden.Degraderen doen we natuurlijk niet, daar zijnze het snel over eens. Eindigen tussen devijfde en achtste plek is de gemiddeldegedachte. Alleen Rick gaat voor plek vier enwat zou dat mooi zijn.

Vak-D heeft het eigen groene super-boerent-shirt en gaat de kledinglijn de komendeperiode uitbreiden. Er komt een echt vak-Dsweater. Via een ware DVO-webshop zijntegenwoordig de attributen zoals sjaals, hetkleine t-shirt en bidons te bestellen. “Je moetmet de tijd mee hé” zegt penningmeesterArien.

Naast het werk voor de SV hebben de mees-te ook nog wel iets anders te doen bij DVO.De één is de vaste cameraman bij het eerste,de ander weer klusser in de hal, verzorger ofscheidsrechter en bijna allemaal zijn ze trai-ner van een eigen jeugdploegje. Er gaan heelwat DVO-uren zitten in deze groep. Wat jemerkt is dat de groep ouder wordt, of ze ditals een compliment beschouwen weet ik nietmaar ze nemen wel steeds meer hun verant-woordelijkheid en dat is goed om te zien. Zebeseffen donders goed dat er vele vrijwilli-gersuren gemaakt moeten worden om eenvereniging als DVO te laten draaien en daardoen ze volop aan mee.

Ik hoop nog veel van ze te horen komendseizoen, mannen ga zo door. De SV is onzeglorie, de SV hoort bij onze club, la la la….

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:56 Pagina 5

Page 6: DVO Bazuin Magazine

6

Europees Kampioen

Allereerst willen wij Jos en Henriët feliciterenmet het behaalde Europees Kampioenschap.Hetzelfde geldt natuurlijk voor Jan Sjouke enhet gehele Nederlandse Team. De finalewerd prachtig in beeld gebracht door deNOS. Martina Bouman heeft de traditionelederde plaats behaald met Tsjechië watuiteraard ook niet onvermeld mag blijven.

Voorbereidingen Lotto Korfbal League

De veldcompetitie leverde voor DVO 1 helaasniet op wat wij er van hadden verwacht. Deonvoorwaardelijke keuze voor het zaalseizoen,het nog niet geheel duidelijk zijn van debasisopstelling en de wisselende vaksamen-stellingen hebben ons parten gespeeld. Door het verassende verloop van de veld-competitie is het lastig om goed in te schat-ten waar we staan. De doelstelling voor dezaalcompetitie is en blijft zeer helder: 8eworden. De statistieken van 5 jaar LottoKorfbal League leren ons dat hiervoor tussende 12 en 14 punten nodig zijn. Kijk ook evenop de website van de Lotto Korfbal Leaguevoor een aardige voorbeschouwing. Vanuitvele geledingen binnen DVO wordt nage-dacht en overleg gevoerd over de gang vanzaken over van alles wat te maken heeft metde Lotto Korfbal League. De Stichting DVO-Hal is klaar met enkele mooie aanpassingenin de hal en de wedstrijdmanagers Jaap vanRoekel, Roel Kieft en Co Rozeboom werkenindrukwekkende actielijsten af. Ook VAK-D iszich aan het voorbereiden en zal vast enkeleverassingen voor ons in petto hebben.Hierover is al overleg gevoerd tussen VAK-Den de A-selectie. Net als vorig jaar, wordt erook nu weer hard getraind. Er is meer accentgelegd op individuele trainingen onder leidingvan Tjeerd de Vries en Rianne Thompson enhet kracht- en stabiliteitsprogramma onderleiding van Dick van der Toolen en Rick vanRoekel. Ook de kookploeg draait op volletoeren.

Samenwerking met andere topverenigingen

in de Gemeente Ede

Recent is er informeel overleg geweest tussenhet bestuur van de STD en vertegenwoordi-gers van Polar Bears uit Ede. Er zijn ervarin-gen uitgewisseld over de jeugdopleiding, hetorganiseren van topsport en mogelijkhedenop het gebied van sponsoring en professio-nalisering van de businessclub. Aanknopings-punten voor samenwerking liggen op hetgebied van het afstemmen van activiteitenvoor sponsoren, het deelnemen aan elkaarsactiviteiten of het gezamenlijk optrekkenrichting (middelbare) scholen, zodat het les-programma van de topjeugd kan wordenafgestemd met het trainingsprogramma.

Mededelingen vanuit het bestuur St. DVO hal

We staan aan het begin van een spannendzaalseizoen.Ook wij als bestuur Stichting DVO hal hebbendaar mee te maken. Er moeten veel dingenaangepast worden in de sporthal om aan deLotto Korfbal League eisen te voldoen.Gelukkig zijn er veel vrijwilligers binnen deverenging die ons daarbij helpen.

Korte terugblik …..

In september zijn we met alle vrijwilligersvan de Stichting DVO hal naar Amicale dePétanque in Ede geweest. De bedoeling wasdat we van 16.00 tot 18.00 uur zouden gaanjeu-de- boulen. Door het regenachtige weeris dit voor de meesten aan hun neus voorbijgegaan. Onder het genot van een drankjekonden we onderling wat bijpraten. Namens allen hebben we Bart en Rina van deHul een bos bloemen aangeboden omdat zij40 jaar getrouwd waren. Ook WouterRozeboom werd bedankt omdat hij afgelopenseizoen gestopt is als vicevoorzitter. Even na18.00 uur kregen we een Chinees buffet entegen 21.00 uur waren de meesten weervertrokken. Ondanks het mindere weer, tocheen gezellige middag / avond gehad.

Zoals gezegd zijn we in de sporthal druk aanhet werk om alles in orde te krijgen voor dekomende Lotto Korfbal League wedstrijden.Het witte ballenhok van de JvdB zaal in dehoek van de sporthal is inmiddels afgebroken.Het Filmbordes is opgehangen door CoRozeboom en Bart vd. Hul. Koen van Roekelen Danny Koudijs hebben hen geholpen methet aftimmeren hiervan. Onze DANK gaatook uit naar Henk en Remon Welgraven van

REKOPA. Veel van hun vrije tijd is opgegaanin het maken van het filmbordes. Van

Mourik uit Ede willen we bedanken voor hetbeschikbaar stellen van hun werkplaats.

Vak D is verhuisd naar de hoek waar voor-heen het witte ballenhok stond. De helekorte kant van de sporthal tegen de JvdB zaalheeft nu net als de boventribune ‘statribunes’.Het in elkaar zetten van de tribunes bij DVOis voornamelijk gedaan door Co en Bart methulp van Koen, Danny en deSupportersvereniging. Onze DANK gaat ookuit naar Kees Welgraven en Henk vd Hul

voor het in elkaar lassen van de tribune-steunen. Ook hen heeft het veel vrije tijdgekost. André Welgraven uit Bennekom

Sponsoring

In deze Bazuin Magazine zijn enkele sponsor-presentaties opgenomen van nieuwe sponso-ren. Chapeau aan de sponsorcommissie.

Tot slot

De wedstrijden van DVO 1 zullen straks eenwaar spektakel worden. Er worden grote aan-tallen bezoekers verwacht. Elders in deBazuin Magazine staan richtlijnen voor de

logistiek in de DVO-Hal om alles zo goed enveilig mogelijk te laten verlopen. Één ervan ishet reserveren van de boventribune op dekopse kant exclusief voor sponsoren. Wij vragen alle leden van DVO en anderebezoekers hier rekening mee te houden.

Met sportieve groet,Stichting Topkorfbal DVO

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:00 Pagina 6

Page 7: DVO Bazuin Magazine

7

Uit het nestkastje

Het luchtruimboven DVO is delaatste wekensteeds vollergeraakt. Oefen-wedstrijden vanhet eerste teambereiden ieder-een voor op deeerste grote TOPontmoeting inde eigen DVOhal. Gelukkigkan er voordat

de Lotto korfballeague in Bennekom neer-strijkt, eerst alvast een keer proef gefladderdworden in het verre Groningen, maar op 27 november komt het hele circus echt naarhier. Eigenlijk is de eerste winst al binnen. Wie deDVO hal binnenvliegt en hier en daar watoplet, ontdekt dat er van alles positiefs ver-hangen en veranderd is. Er zijn meer bankenom op te staan of op te zitten, er is een uit-kijkpost voor vogels pal boven de tafel vande jury gekomen en er zijn nog weer meerreclameborden van middenstanders, mensendie graag met DVO mee kijken of de vogelsop de groene vloer straks gaan doen wat hunsoortgenoten aan de kant hopen. Ook methet voeren van alle vogels voor, tijdens en nazo’n wedstrijd schijnen nog dingen temoeten veranderen. Allemaal weer bedoeldom mee te kunnen doen in de grote nestkastdie Lotto korfballeague heet.In mijn eigen nestkastje gaat het gewonekoolmezenleven z’n gangetje. Met het oogop onverwachte kou en regen zorg ik lang-zaam voor wat meer temperatuur. Bijnajaloers zag ik hoe je bij de supporters vanvak-D lekkere warme truien kunt krijgen meteen muts voor je hoofd er aan vast. Als mijnkastje zo’n kledingstuk aan zou kunnentrekken werd het in mijn holletje in de helewinter nooit meer koud!Een DVO speler en een DVO speelsterhebben op het Europees kampioenschap inRotterdam een gouden medaille gewonnen.Een tweede DVO speelster won brons, netals haar man die toen hij nog wat jonger wasook bij DVO zijn kunsten liet zien. Viermedailles met een kleiner of groter DVOrandje in totaal. Een mooie oogst.Grappig zijn ook de korfbalplaatjes die jekunt sparen. Heel veel DVO-ertjes hebbenspeciaal model gestaan voor de fotograaf omzo korfbal mogelijk over te komen en daar-mee een plaatsje in het boek te verwerven.Enkelen wilden niet of hadden wat minderzin vanwege de rimpeligheid rond het eigensnaveltje. Er zijn er ook die niet alle plaatjeswillen sparen, maar alleen de afdrukken vande eigen geliefde of van degene die zemisschien als vaste geliefde willen vragen.Wat is korfbal toch leuk!

Piet de Koolmees

Indeling sporthal bij de Lotto Korfbal League wedstrijden

Grijs = boventribunesGrijs 1 = korte kant boventribune is alleen

toegankelijk voor sponsoren.Grijs 2 = lange kant boventribunes “eerste

gedeelte” vanaf de trap is voorDVO publiek

Grijs 3 = lange kant “achterste gedeelte”isvoor de supporters van de uitploeg

4 = voor iedereen5 = voor iedereen6 = voor iedereen7 = vanaf 18.00 uur gereserveerd voor

ereleden/gasten (tot een kwartiervoor de wedstrijd).

8 = voor iedereen9 = voor iedereen10 = voor iedereen11 = voor de kinderen die binnen

brengen + hun familie12 = VAK-D

Om het organisatorisch goed te latenverlopen hebben we, in overleg met deStichting topkorfbal DVO en het DVObestuur, besloten om gedeeltes van detribunes te reserveren voor verschillendegroepen. Een beheerder, zaalwacht, wedstrijd-manager of bestuurslid kan u hierop aanspre-ken en vragen een andere plek te zoeken.

Jaap van RoekelWedstrijdmanager

gemaakt en daar gaan we nu verder mee aande slag. Met een beetje geluk is deze klaarvoor de eerste thuiswedstrijd van de LottoKorfbal League. (o.v.b.)

Wij hopen op een mooi en spannend zaal-seizoen in een goed functionerende sporthal.

Secretaris, Jaap van Roekel

willen we bedanken voor het beschikbaarstellen van zijn werkplaats.

Van de Stichting Topsport DVO hadden wein juni jl. een voorstel ontvangen om debestuurskamer op te pimpen tot eenbusinessruimte. Het is nu zover dat we aande uitvoering zijn begonnen. Marieke vanEgdom-Sinke heeft voor ons het ontwerp

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:00 Pagina 7

Page 8: DVO Bazuin Magazine

8

TC nieuws

Beste mede korfballers,

Veld:

Op het veld hebben de jeugd teams hetUITSTEKEND gedaan: 8 kampioenen: F1, F3, E1, E2, E3, E4 (hier ligtde toekomst) C4, B4. Daarnaast hebben we4 periode kampioenen: A6, S6, S5, S4.Allemaal nogmaals GEFELICITEERD en in dezaal gaan we weer vrolijk verder.

Zaal:

Met zijn allen weer lekker de zaal in. Geenlast van wind, regen en storm. Maar de zonop het terras gaan we wel missen.Woensdag 22 december is de kerstclinic voorALLE jeugdteams binnen A6 t/m F5. Zorg datje dit niet mist. Je wordt getraind door detoppers van onze selectie. De officiëleuitnodiging met tijden ontvang je nog via jetrainer/begeleider. Maar noteer alvast 22december in je agenda!!!De schema’s voor training en competitie inde zaal zijn terug te vinden op de DVO siteen elders in de bazuin. Allemaal heel veelsucces in de zaal en hopen weer op een hoopkampioenen.

International:

Wij feliciteren Martina Bouwman van hetsucZES team (DVO6) en haar man EdwinBouwman met de prestaties op het EK korf-bal 2010. Ze hebb en een mooie 3de plekbehaald.

TC invulling:

Als Technische Commissie willen we TC lidMarie Rijken feliciteren met haar zwanger-schap, veel succes en sterkte de komendetijd. Marie heeft aangegeven te willen stop-pen met de TC. We hebben inmiddels ookeen vervangster gevonden in de persoon vanMarlies Scherrenberg. Marlies WELKOM.Marie zal haar de komende tijd inwerken enzal het stokje per januari helemaal overge-ven. Marie blijft de TC nog wel ondersteunenin een aantal taken waaronder het training-

schema. Marie Bedankt voor je inzet deafgelopen tijd. We hebben ook vanaf hetzaalseizoen een vaste voorzitter in de per-soon van Nick Rijken. Nick heel veel succesen plezier. Rik bedankt voor het optreden alsinterim voorzitter. Rik zal betrokken blijvenbij de TC als contactpersoon bestuur.

TC/ JTC:

Als TC zijn we blij met de de vernieuwde JTC.Er gaat veel tijd in de teams zitten die onderde JTC vallen en dat is nu gescheiden. Wehebben nu meer tijd en aandacht voor deteams die onder de TC vallen. Je zult dit mis-schien nu nog niet merken maar we hopendat dit in de toekomst wel het geval is. Hetlijkt erg goed te gaan tussen de TC en JTC.

Het is ons en jullie vast opgevallen dat dezaalruimte steeds beperkter wordt en dat erteams hiervan hinder onder vinden. Somswordt er wel erg vroeg getraind of juist heellaat. Ook zien wij dat er een aantal competi-tiewedstrijden in een andere hal gespeeldmoeten worden, terwijl de selectie thuisoefenwedstrijden gepland heeft. Wij zijnhierover in overleg met het bestuur. De cluben ook de TC vindt het fantastisch dat we inde league spelen maar er moet wel oog voorde breedte zijn en daar staan wij als TC voor.Allemaal bedankt voor het lezen en heel veelSUCCES tijdens het zaalseizoen.

Sportieve groet,TC

Martine en Edwin met medaille.

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:05 Pagina 8

Page 9: DVO Bazuin Magazine

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

not

aris

sen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:12 Pagina 9

Page 10: DVO Bazuin Magazine

Schildersbedrijf HOEFAKKER Lindelaan 3, 6721 VB Bennekom

Tel. 0318 - 416175

e-mail: [email protected]

www.hoefakkerschilder.nl

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Bakkerij ten Veen“De echte warme bakker in het binnenveld”

Dijkgraaf 24, 6721 NK BennekomTel. 0318-414451

Eikenlaan 5, 6721 DM BennekomTel. 0318-419407

www.bakkerijtenveen.nlDiverse soorten groot en klein brood, streekproducten,gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:06 Pagina 10

Page 11: DVO Bazuin Magazine

11

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bijDVO.

Junioren: Nikki Keizer, Tessa AdmiraalAspiranten: Milko van GolberdingePupillen: Mariëlle Westeneng, SusanWiersma Sophie Schrader JochemRoseboom Janine van Zalinge, JonathanKoppel, Lars van NielenInstroom: Evan SmitRecreanten: Huub Hiemstra, Evelien van

Roekel, Erik Kunst, Arie de JongG korfbal: Willemina van den Top+ korfbal: Tobias Boxma, Ilko Barten, MerijnVerduin, Diede Berens, Joël Harbers, MarkBoon, Renzo Holten, Pierre Lhuissier, NickAckerman, Tino WaubenDiversen: Ben Koolstra, Evert Houtriet,Akkelina van der Zee, Rogier Rozenbrand,Annemieke Dijkstra, Daan Nijland, MarleenBrunekreeft, Martin Smit, MoniqueGerritsen, Sacha Reebeen, Aris vanDusschoten

De volgende leden hebben bedankt:

Senioren: Kitty RoseboomAspiranten: Rosanne HaasbroekPupillen: Jesse AlkemaWelpen: Sara van WettenG korfbal: Johnny van de Top+ korfbal: Jason Folmer

Groeten, Lia Mak

Ledenadministratie

Sponsorpresentaties Belcompany & Groveko

En wij moedigen aan!

Een passie voor korfbal delen we! Wij spelensamen voor een doel, namelijk: de beste zijn!Hard trainen, samenwerken en naar elkaarluisteren, zorgt voor goede resultaten. Daarzijn wij bij BelCompany zeker van. Wij zijntrots op de nieuwe samenwerking met DVOen we wensen iedereen een goed seizoentoe!

Nieuwsgierig geworden? Bezoek ons in eenvan de dichtstbijzijnde vestigingen of kijkvoor meer informatie opwww.belcompany.nl.

Filialen in de buurt:

BelCompany EdeAchterdoelen 21, 6711 AV EDE0318-628199

BelCompany VeenendaalWageningselaan 2, 3903 LA Veenendaal0318 569 808

BelCompany WageningenHoogstraat 82, 6701 BZ Wageningen0317-750630

Groveko: "Voor elk reinigingsprobleemeen schoonmaakmiddel!"

Groveko b.v. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tottoonaangevend leverancier van professione-le schoonmaakartikelen en schoonmaakmid-delen voor gebouwonderhoud, sanitaire ver-zorging, keukenhygiëne, textielreiniging, enz.Wij leveren ondermeer aan overheidsdien-sten, zorginstellingen, scholen, kantoren,industrie, horeca en schoonmaakbedrijven.

Als u zaken met ons doet, zult u onze groot-handel leren kennen als een organisatie waarmaatschappelijk verantwoord ondernemencentraal staat. Naast primair het leveren van

schoonmaakartikelen biedt Groveko meer.Zo adviseren wij ook over gedegen schoon-maakplannen, verzorgen wij schoonmaaktrai-ningen & schoonmaakopleidingen en verlenenwij technische service.

Dit alles maakt Groveko tot een complete enaantrekkelijke partner!Kortom, Groveko is: "Uw sterke partner inhelderheid”!

Groveko staat letterlijk voor: GroothandelVerkoop Kombinatie.

Groveko-Ede b.v. is in 1978 begonnen met hetverkopen van een totaalassortiment schoon-maakartikelen en schoonmaakmaterialen.Daarvoor was het een winkel in zemen ensponzen van Enka voor professioneelgebruik.

Jaren '80 en '90: Groveko bouwt verdere uittot het huidige concept van totaalleverancieren groeit uit tot de grootste speler in demarkt in midden Nederland.

Jaren 2000 tot heden: Groveko ontwikkeltlandelijke verkoopactiviteiten. Inmiddels isGroveko uitgegroeid tot een belangrijke ensterke (top-10) leverancier van schoonmaak-artikelen, schoonmaakmiddelen en systemenvoor gebouwenonderhoud. Inmiddelsbedient Groveko-Ede b.v. ruim 5000 klantenin geheel Nederland.

Groveko streeft naar een hechte relatie metde gebruikers van professionele reinigings-systemen.Kwaliteitsproducten moeten toegevoegdewaarde krijgen door onze betrouwbaarheidals dienstverlener.Door de correcte behandeling van onze rela-ties wordt de basis gelegd voor zakelijk suc-ces.

Contactgegevens:

Postbus 155, 6710 BD EDETel: 0318-632185Fax: 0318-624511E-mail: [email protected]

Deze keer in de Bazuin 2 nieuwe sponsorpre-sentaties. In de afgelopen maanden zijndaarnaast Albert Heijn Bennekom, DeAfvalcombinatie en Wolverine Tube Europetoegetreden tot de steeds groter wordendegroep sponsoren binnen DVO.Presentaties van deze bedrijven kunt u opeen later moment verwachten. Dit keer is deaandacht voor Belcompany, de trotse spon-sor van DVO D2 en Groveko.

BelCompany, verstaat je als geen ander

De telecommunicatie markt is dynamisch enaltijd in ontwikkeling. Voor een consument ishet daardoor vaak lastig om uit te zoekenwat nou de best passende deal is. Ons assor-timent bevat altijd de nieuwste producten ende grootste keuze uit alle merken mobieletelefoons, netbooks en notebooks, abonne-menten, accessoires, prepaid producten en(inter)nationale telefoonkaarten.Dataproducten, mobiel internet, internette-lefonie en mobiel entertainment maken hetpakket compleet.

Wij van BelCompany zijn onafhankelijk vannetwerkoperators en hardwareleveranciersen wij kunnen daardoor de scherpste tarievenbieden en neutraal advies verstrekken. Methet best getrainde personeel weten wij watklanten wensen en kennen we de ontwikke-lingen op mobiel gebied. Dat is de onder-scheidende kracht van BelCompany.

Wij schreeuwen niet, wij luisteren

BelCompany is met haar 174 winkels markt-leider in Nederland. Daarin spelen onze ruim900 medewerkers de hoofdrol. Zij hebbendie passie voor Telecom. Zij zijn die deskun-digen die plezier hebben in het adviserenvan klanten en dat valt op! Wij weten hoe wede klant het beste verder kunnen helpen.Met oplossingen en suggesties, wantBelCompany verstaat je als geen ander.

Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:07 Pagina 11

Page 12: DVO Bazuin Magazine

12

BestuurVoorzitter Matthijs Soede, Stadswaardenlaan 53, 6833 LN Arnhem.

T 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom.

T 0318-415527, e-mail: [email protected]

St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jan Pieter van de Dijk, T 06-47428714, [email protected]

St. DVO-halVoorzitter Jaap van den Bos, T 0318-416739, [email protected] Jaap van Roekel, T 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

Sponsorcommissie DVOVoorzitter Koen Lijnkamp, T 06-42788954, [email protected]

DVO+Begeleiding Gea van de Peppel, e-mail: [email protected]

Ic-commissie e-mail: [email protected], www.dvo-korfbal.nl

Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T 0318-416400, e-mail: [email protected]

Technische CommissieVoorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: [email protected] Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: [email protected]

D.V.O. scheidsrechterscommissie:Voorzitter: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Peter van de Giessen, T: 0318-419210 of 06-23594650, [email protected]. KNKV ver.begeleider: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, [email protected]

Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Bert v. Zoeren, T: 0318-418216, [email protected]

Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T 0318-415527,

[email protected]

Vertrouwenspersonen Bianca Laisina T: 06-50739956Wim Verweij T.: 06-20302853, [email protected]

RecreantencommissieVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T 0317-422611,

[email protected] Bejanca van Grootheest, tel.nr.: 0318-419707, bejanca@hotmail,comSecretaris Nicolette Borgers, tel.nr.: 0318-589666, [email protected]

Kommissie Senioren AktiviteitenLid Elna de Visser, [email protected], Telefoon 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], Telefoon 06-23564039

JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: [email protected]

AspirantenVoorziter Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: [email protected]/Penningmeester vacant

Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T 0318-414704, [email protected] Mike Welgraven, Halderweg 107, T 0318-416816, [email protected]

WelpenBegeleidster Manon van der Lans, T 842668, e-mail: [email protected]

ClubhuiscommissieVoorzitter Wouter Rozeboom, T 415441, e-mail: [email protected] Henny Rozeboom, T 415193, e-mail [email protected] Kees Roseboom, T 416215, e-mail: [email protected] T 419093, e-mail: [email protected]

Namen en adressenlijst DVO-korfbalplaatjes

Het is zo ver!!! Na een lange voorbereidingzijn zaterdag 6 november de eerste korfbal-plaatsjesalbums uitgereikt door HenrySnetselaar van de C1000 in Bennekom.Onze E2 is het gelukkige team geworden datde plaatjes in ontvangst mocht nemen.De voorbereiding is eind vorig jaar gestart naaanleiding van een telefoontje van Henry. Hij had een leuk idee voor DVO, een korfbal-plaatjesactie. Hierop hebben we enthousiastgereageerd niet wetende hoeveel werk weop onze hals zouden halen. In september zijnin twee weken tijd meer dan 500 portret- enteamfoto’s gemaakt door Eelco en is er insamenwerking met de C1000 gewerkt aaneen mooi album. Mede dankzij de inzet vande vele leiders die hun teams goed bijeenwisten te krijgen is deze fotoshoot soepelverlopen. Inmiddels zijn er ruim 400.000stickertjes gedrukt en worden er 750 albumsverspreid.

Iedere speelster/speler krijgt zo’n uniekDVO-album met om te beginnen twee zakjesmet stickertjes. Ga je de komende wekenboodschappen doen bij de C1000 dan kun jebij elke besteding van € 5,00 een zakje metvijf plaatjes kopen voor € 0,20.In de komende weken worden er diverseacties vanuit de C1000 georganiseerd. Viaonze site kun je volgen hoe de actie verloopt,hou de site dan ook goed in de gaten.

Allemaal veel succes en plezier met sparenen ruilen.

Bazuin_nr_2_def 11-11-2010 20:34 Pagina 12

Page 13: DVO Bazuin Magazine

Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

Kerkhoflaan 25, 6721 EW Bennekom

Telefoon 0318 - 418421

www.mitrabennekom.nl

[email protected] 44 - Bennekom

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:03 Pagina 13

Page 14: DVO Bazuin Magazine

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO:Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

Op de marktBennekom: vrijdagEde: maandag en zaterdag

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:03 Pagina 14

Page 15: DVO Bazuin Magazine

15

zaterdag, 6 november 2010DVO 8 - DWS 4 16:30 DVO-halAtalante G1 - DVO G1 13:30 ZuiderparkDVO A6 - Animo A3 14:00 DVO-halDVO A5 - EKCA/ImpactPersoneel A2 15:15 DVO-halDVO B3 - Spirit (Vo) B2 13:00 DVO-halDindoa B4 - DVO B4 14:50 Dindoa-halDVO B5 - SGV B1 12:00 DVO-halDVO C4 - SSS CM3 11:00 DVO-halActivitas C2 - DVO C5 16:00 De LeedeKVZ D2 - DVO D2 11:00 HanzehalDalto E1 - DVO E1 10:00 HoenderdaalDVO E2 - Tiel ‘72 E1 10:00 DVO-halDVO E4 - SSS E2 09:00 DVO-halDVO E5 - Noviomagum E1 11:00 DVO-halDVO F1 - DOT (O) F1 09:00 JvdBos-zaalDVO F2 - Dalto F1 10:00 JvdBos-zaalDuko/CargoTeam F1 - DVO F5 09:00 Endesprong

zaterdag, 13 november 2010OA/Hotel Warnsborn 2 - DVO 3 14:15 ValkenhuizenDVO 4 - Dalto 4 17:35 DVO-halDVO 5 - Viking 2 16:25 De ReehorstHKC (U) 4 - DVO 6 18:15 HoogravenAW.DTV A1 - DVO A1 19:35 GaasperdamDVO A2 - Animo A1 15:15 De ReehorstAtalante A1 - DVO A3 17:20 ZuiderparkDKB B1 - DVO B1 14:30 NaestenbestSDO (V) B1 - DVO B2 13:00 Kempen CampusDVO C1 - Reehorst ‘45 C1 13:00 DVO-halDVO C2 - Antilopen C2 12:00 DVO-halDKB D1 - DVO D1 13:30 NaestenbestFortissimo 4 - DVO 8 11:00 Het HeemDVO 9 - Hilversum 2 16:20 DVO-halEerbeek/Turbulas 3 - DVO 10 20:20 De BhoeleDVO A4 - Zetten A1 15:10 DVO-halDVO A6 - RDZ A1 14:00 DVO-halOnder Ons A1 - DVO A5 11:00 Gem sporthal DoorwerthSKF B3 - DVO B3 11:30 Rembrandt CollegeDVO B5 - DOT (O) B1 14:15 De ReehorstDVO C3 - VIKO C1 11:00 DVO-halWoudenberg C3 - DVO C4 14:00 De CampDOT (O) CM3 - DVO C5 15:00 MondriaanSKF D4 - DVO D3 10:00 SKF-halDVO D4 - Tiel ‘72 D3 10:00 DVO-halDOT (O) E1 - DVO E1 11:00 MondriaanDVO E3 - Zetten E1 09:00 DVO-halDOT (O) E2 - DVO E4 10:00 MondriaanAnimo F1 - DVO F1 12:15 De RandhorstMIA F1 - DVO F2 11:00 Fit Academie BokkeduinenDVO F4 - VADA/BATContNt-SKV F2 09:00 JvdBos-zaal

zaterdag 20 november 2010Nic./Alfa-college 1 - DVO 1 20:00 Alfa CollegeNic./Alfa-college 2 - DVO 2 18:15 Alfa CollegeDVO 3 - Vriendenschaar (H) 2 21:00 DVO-halAmicitia 2 - DVO 4 17:40 De StamperLuno 2 - DVO 5 19:00 De Vaart, LinschotenRheko 3 - DVO 7 16:00 De HangmatDVO 6 - Kesteren 2 19:40 DVO-halDVO A1 - Dalto A1 17:10 DVO-halOVVO/De Kroon A2 - DVO A2 15:20 OVVO-halDVO B1 - HKC (Ha) B1 16:00 DVO-halDVO B2 - DKOD B1 15:00 DVO-halSKF C1 - DVO C1 12:00 SKF-halDVO D1 - Duko/CargoTeam D1 13:00 DVO-halDVO 8 - Koveni 5 18:30 DVO-halDVO 10 - De Tovers 1 15:30 ‘t RietDVO G1 - KVZ G1 14:00 DVO-hal

DOT (O) A2 - DVO A4 16:00 MondriaanViking A2 - DVO A6 17:15 Mariënhoeve WestDWS B1 - DVO B4 10:20 VeluwehalAnimo B3 - DVO B5 16:10 De RandhorstVictum/IGCN C3 - DVO C3 15:00 WeteringhoekEKCA/ImpactPersoneel C1 - DVO C4 12:30 ElderveldDVO C5 - Zetten C1 14:30 ‘t RietDVO D2 - Woudenberg D1 12:00 DVO-halDVO D3 - Zetten D1 13:30 ‘t RietDVO E1 - VADA/BATContNtl E1 10:00 DVO-halDVO E2 - Zwaluwen E1 11:00 DVO-halArena E1 - DVO E3 12:30 ‘t GastlandDVO E4 - Tiel ‘72 E4 09:00 DVO-halVADA/BATContNtl E2 - DVO E5 10:35 De AanloopVADA/BATContNtl F1 - DVO F1 10:35 De AanloopDVO F2 - Woudenberg F1 11:00 JvdBos-zaalDVO F5 - KVZ F3 10:00 JvdBos-zaalDVO F3 - Activitas F1 09:00 JvdBos-zaal

zaterdag 27 november 2010DVO 1 - TOP/Wereldtickets.nl 1 20:00 DVO-halDVO 2 - TOP/Wereldtickets.nl 2 18:15 DVO-halOranje Wit (D) 2 - DVO 3 18:00 Oranje WithalDVO 4 - DOS Kampen/Veltman 2 16:50 DVO-halDVO 5 - SSS 2 15:30 DVO-halSSS 3 - DVO 7 17:15 OlympiahalDeetosSnel/Volhuis A1 - DVO A1 11:05 SportboulevardDVO A2 - DOT (O) A1 14:15 DVO-halDVO A3 - ODIK A2 12:20 ‘t RietDVO B1 - DeetosSnel/Volhuis B2 13:05 DVO-halOVVO/De Kroon C1 - DVO C1 14:20 OVVO-halZwaluwen C1 - DVO C2 11:00 HeerenmatenEKCA/ImpactPersoneel D1 - DVO D1 12:00 ElderveldAltius 1 - DVO 8 17:50 KerkelandenDVO 10 - Diderna/VisserSloopw 1 21:20 DVO-halWesstar/Total Projec A1 - DVO A4 11:45 De PalsMIA A2 - DVO A6 16:00 Fit Academie BokkeduinenWesstar/Total Projec A2 - DVO A5 10:30 De PalsODIK B2 - DVO B3 12:00 VeluwehalDVO B4 - Atalante B2 11:20 ‘t RietKesteren B1 - DVO B5 16:00 De LeedeNova C1 - DVO C3 11:00 HF Witte CentrumSSS CM3 - DVO C4 15:00 OlympiahalDVO C5 - Hemur Enge C2 12:00 DVO-halDOT (O) D1 - DVO D2 13:00 RusheuvelDVO D3 - Animo D2 11:00 DVO-halTiel ‘72 D3 - DVO D4 11:30 BetuwehalDVO E1 - Reehorst ‘45 E1 10:00 DVO-halOA/Hotel Warnsborn E1 - DVO E2 11:00 ValkenhuizenDVO E3 - Animo E2 09:00 DVO-halSKF E2 - DVO E4 09:00 SKF-halKesteren E1 - DVO E5 13:00 De LeedeSSS F2 - DVO F2 12:00 OlympiahalDVO F5 - Wesstar/Total Projec F1 09:00 JvdBos-zaalKeizer Karel F1 - DVO F3 09:00 MeijhorstDVO F4 - Woudenberg F2 10:00 JvdBos-zaal

woensdag, 1 december 2010Dalto 1 - DVO 1 20:30 HoenderdaalDalto 2 - DVO 2 18:45 Hoenderdaal

zaterdag, 4 december 2010DVO 1 - Koog Zaandijk 1 20:00 DVO-halDVO 2 - Koog Zaandijk 2 18:20 DVO-halDVO 3 - GKV (G) 2 15:20 DVO-halVictum/IGCN 2 - DVO 4 14:40 WeteringhoekSpirit (Vo) 2 - DVO 5 18:50 De VoordeDVO 7 - Dalto 7 13:00 De ReehorstDVO 6 - Antilopen 4 14:00 DVO-hal

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Wedstrijdprogramma zaal 2010-2011

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:13 Pagina 15

Page 16: DVO Bazuin Magazine

16

DVO C2 - OA/Hotel Warnsborn C2 12:00 De PeppelSDO (V) D1 - DVO D1 15:00 Kempen CampusHet Bosch 1 - DVO 8 14:00 De LindeDVO 9 - OA/Hotel Warnsborn 5 20:55 DVO-halKVZ G1 - DVO G1 14:30 HanzehalDVO A4 - Noviomagum A1 16:10 DVO-halDVO A6 - Arena A1 15:00 DVO-halDVO A5 - SKF A4 14:00 De PeppelDVO B3 - Keizer Karel B1 14:00 DVO-halRDZ B2 - DVO B4 12:30 DijnselburgDVO B5 - Viking B2 13:00 DVO-halDVO C3 - Hemur Enge C1 12:00 DVO-halDVO D3 - Kesteren D1 11:00 DVO-halDVO D4 - Arena D1 10:00 DVO-halKVZ E1 - DVO E1 10:30 HanzehalDVO E2 - Hemur Enge E1 09:00 DVO-halSSS E3 - DVO E3 13:00 OlympiahalAnimo E3 - DVO E4 09:00 De RandhorstDVO E5 - Hemur Enge E2 11:00 JvdBos-zaalDVO F1 - SKF F1 10:00 JvdBos-zaalDVO F2 - Victum/IGCN F1 09:00 JvdBos-zaalSSS F3 - DVO F5 12:00 OlympiahalActivitas F1 - DVO F3 09:00 Gymzaal EsdoornstraatFortissimo F1 - DVO F4 09:00 Het Heem

zaterdag, 8 januari 2011DVO 1 - Fortuna/MHIR 1 20:00 DVO-halDVO 2 - Fortuna/MHIR 2 18:15 DVO-halDVO 3 - Nieuwerkerk 2 15:20 DVO-halTweemaal Zes 2 - DVO 4 18:45 De ViersteeSKV (W) 2 - DVO 7 15:00 De AanloopHemur Enge 2 - DVO 6 14:15 De PloegDVO A1 - Sporting Delta A1 16:45 DVO-halDalto A2 - DVO A2 15:00 HoenderdaalDVO B1 - Tilburg B1 13:00 DVO-halDVO B2 - Rust Roest B2 12:00 DVO-halFortuna/MHIR C1 - DVO C1 11:05 Fortuna-halDVO D1 - DSC D1 10:00 DVO-halEKCA/ImpactPersoneel 3 - DVO 9 15:00 ElderveldDVO 10 - Eerbeek/Turbulas 3 14:00 DVO-halHemur Enge B1 - DVO B3 13:15 De PloegDVO B4 - MIA B3 11:00 DVO-halVADA/BATContNt-SSS B3 - DVO B5 12:45 De AanloopRDZ C1 - DVO C3 14:30 DijnselburgSteeds Hooger D1 - DVO D2 10:00 ZuiderparkSGV D1 - DVO D4 11:00 InterweyDVO E1 - Dalto E1 09:00 DVO-halZetten E1 - DVO E3 10:00 De WanmolenKeizer Karel E1 - DVO E5 10:00 MeijhorstKoveni F1 - DVO F2 10:00 ‘t VeerhuisDVO F5 - Rheko F2 10:00 JvdBos-zaalDVO F3 - Kesteren F1 11:00 JvdBos-zaalDVO F4 - Victum/IGCN F3 09:00 JvdBos-zaal

zaterdag, 15 januari 2011DOS’46/Engeldot 1 - DVO 1 20:00 De EendrachtDOS’46/Engeldot 2 - DVO 2 18:15 De EendrachtDVO 3 - OA/Hotel Warnsborn 2 19:10 DVO-halDalto 4 - DVO 4 20:50 HoenderdaalViking 2 - DVO 5 19:35 Mariënhoeve WestDVO 6 - HKC (U) 4 17:50 DVO-halDVO A1 - AW.DTV A1 16:30 DVO-halAnimo A1 - DVO A2 15:00 De RandhorstDVO A3 - Atalante A1 15:10 DVO-halDVO B1 - DKB B1 13:00 DVO-halDVO B2 - SDO (V) B1 12:00 DVO-halReehorst ‘45 C1 - DVO C1 13:00 De PeppelWoudenberg C1 - DVO C2 14:00 De CampDVO D1 - DKB D1 10:00 DVO-halDVO 8 - Fortissimo 4 20:30 DVO-halHilversum 2 - DVO 9 19:45 Kerkelanden

DVO A1 - TOP/Wereldtickets.nl A1 16:50 DVO-halVictum/IGCN A1 - DVO A2 13:25 WeteringhoekOlympus ‘58 A1 - DVO A3 14:15 De BongerdWoudenberg B1 - DVO B1 13:00 De CampSSS-VADA/BATContNt B2 - DVO B2 16:15 OlympiahalDVO C1 - Antilopen C1 11:00 DVO-halDVO C2 - Viking C1 10:00 DVO-halDVO D1 - Rust Roest D1 09:00 DVO-halDVO 8 - Synergo 5 21:20 DVO-halTiel ‘72 A2 - DVO A4 13:45 WestroyenhalDVO C4 - Viking C3 13:00 DVO-halSKF CM7 - DVO C5 15:10 SKF-halDVO D2 - Steeds Hooger D1 12:00 DVO-halSSS D2 - DVO D3 12:15 OlympiahalAnimo D3 - DVO D4 09:15 De RandhorstZwaluwen E1 - DVO E2 11:00 HeerenmatenReehorst ‘45 E2 - DVO E3 10:00 De ReehorstDVO E5 - Activitas E1 10:00 JvdBos-zaalDVO F1 - SSS F1 09:00 JvdBos-zaalSKF F2 - DVO F4 09:00 SKF-hal

zaterdag 11 december 2010KVS 1 - DVO 1 20:00 De Blinkerd ScheveningenKVS 2 - DVO 2 18:15 De Blinkerd ScheveningenPKC/LukassenBoer 3 - DVO 3 16:05 PKC-halDVO 4 - Dindoa 2 20:50 DVO-halDVO 5 - Tiel ‘72 2 19:35 DVO-halTiel ‘72 3 - DVO 6 20:05 WestroyenhalAvanti (P) A1 - DVO A1 17:00 De Viergang, PijnackerDVO A2 - DSC A2 18:25 DVO-halDVO A3 - Spirit (Vo) A1 17:15 DVO-halDVO B1 - PKC/LukassenBoer B2 14:00 DVO-halDVO B2 - DKB B2 13:00 DVO-halIJsselvogels C1 - DVO C1 14:00 ZuidplasVADA/BATContNtl C1 - DVO C2 11:35 De AanloopDVO D1 - NKV D1 12:00 De PeppelVIKO 4 - DVO 8 19:50 HelsdingenDVO 9 - Vogel 1 14:00 De PeppelDVO 10 - DOT (O) 6 16:05 DVO-halDVO G1 - Atalante G1 15:00 DVO-halEKCA/ImpactPersoneel A2 - DVO A5 13:00 ElderveldTiel ‘72 B1 - DVO B3 16:45 WestroyenhalDVO B4 - Reehorst ‘45 BM2 12:00 DVO-halSGV B1 - DVO B5 13:00 InterweySGV C1 - DVO C3 12:00 InterweyDVO C4 - EKCA/ImpactPersoneel C1 13:00 De PeppelDVO C5 - SKF CM7 11:00 DVO-halDVO D2 - OA/Hotel Warnsborn D1 10:00 DVO-halDVO D4 - Kesteren D2 09:00 DVO-halReehorst ‘45 E1 - DVO E1 14:30 ‘t RietZetten E2 - DVO E4 10:00 De WanmolenReehorst ‘45 E3 - DVO E5 13:30 ‘t RietTiel ‘72 F1 - DVO F1 12:45 WestroyenhalDVO F5 - Zwaluwen F1 10:00 JvdBos-zaalDVO F3 - DOT (O) F2 09:00 JvdBos-zaalDVO F4 - Hemur Enge F1 11:00 JvdBos-zaal

zaterdag, 18 december 2010PKC/LukassenBoer 1 - DVO 1 15:30 PKC-halPKC/LukassenBoer 2 - DVO 2 13:45 PKC-halTjoba 2 - DVO 3 16:20 Sportpunt ZeelandDVO 4 - SKF 3 18:35 DVO-halVADA/BATContNtl 4 - DVO 5 19:45 De AanloopDVO 7 - OA/Hotel Warnsborn 4 19:45 DVO-halDVO 6 - Woudenberg 5 15:15 De PeppelKVS A1 - DVO A1 17:55 De Blinkerd ScheveningenDVO A2 - NKV A1 17:20 DVO-halVADA/BATContNt-SSS A2 - DVO A3 15:45 De AanloopAnimo B1 - DVO B1 15:00 De RandhorstAnimo B2 - DVO B2 14:00 De RandhorstDVO C1 - MIA C1 13:00 De Peppel

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:13 Pagina 16

Page 17: DVO Bazuin Magazine

17

EKCA/ImpactPersoneel A1 - DVO A4 15:00 ElderveldKCD A2 - DVO A6 12:15 SteinheimDVO A5 - Wesstar/Total Projec A2 16:05 De PeppelDVO B3 - ODIK B2 12:05 DVO-halAtalante B2 - DVO B4 16:30 ZuiderparkDVO B5 - Kesteren B1 13:10 DVO-halDVO C3 - Nova C1 10:00 DVO-halViking C3 - DVO C4 14:15 Mariënhoeve WestAnimo D2 - DVO D3 12:00 De RandhorstTiel ‘72 E1 - DVO E2 11:30 BetuwehalAnimo E2 - DVO E3 10:00 De RandhorstDVO E4 - SKF E2 09:00 DVO-halDVO E5 - Kesteren E1 11:00 JvdBos-zaalDVO F1 - Animo F1 10:00 JvdBos-zaalDVO F2 - SSS F2 09:00 JvdBos-zaalZetten F1 - DVO F3 09:00 De WanmolenWoudenberg F2 - DVO F4 10:00 De Camp

zaterdag, 5 februari 2011GKV (G) 2 - DVO 3 16:20 De HoefslagDVO 4 - Victum/IGCN 2 17:25 DVO-halDVO 5 - Spirit (Vo) 2 18:35 DVO-halDalto 7 - DVO 7 18:50 HoenderdaalDVO A2 - Victum/IGCN A1 16:10 DVO-halDVO A3 - Olympus ‘58 A1 15:00 DVO-halDVO B1 - Woudenberg B1 13:00 DVO-halDVO B2 - SSS-VADA/BATContNt B2 13:30 De PeppelAntilopen C1 - DVO C1 14:15 De KorfViking C1 - DVO C2 16:05 Mariënhoeve WestRust Roest D1 - DVO D1 11:00 De LievendaalDWS 4 - DVO 8 17:20 VeluwehalDVO 9 - EKCA/ImpactPersoneel 3 20:55 DVO-halDVO 10 - EKCA/ImpactPersoneel 4 19:45 DVO-halDVO G1 - KVZ G1 14:00 DVO-halDVO A4 - EKCA/ImpactPersoneel A1 14:30 De PeppelAnimo A3 - DVO A6 11:05 De RandhorstZwaluwen A1 - DVO A5 09:00 HeerenmatenSpirit (Vo) B2 - DVO B3 12:00 De VoordeDVO B4 - Dindoa B4 12:00 DVO-halDVO B5 - Animo B3 11:00 DVO-halSKF D2 - DVO D2 11:30 Rembrandt CollegeDVO D3 - SKF D4 11:30 De PeppelDVO D4 - Animo D3 12:30 De PeppelDVO E1 - DOT (O) E1 10:00 DVO-halSKF E1 - DVO E2 10:30 Rembrandt CollegeDVO E3 - Arena E1 09:00 DVO-halSSS E2 - DVO E4 14:00 OlympiahalActivitas E1 - DVO E5 10:00 Gymzaal EsdoornstraatSSS F1 - DVO F1 12:00 OlympiahalDVO F5 - Duko/CargoTeam F1 10:00 JvdBos-zaalDVO F3 - Keizer Karel F1 09:00 JvdBos-zaal

zaterdag, 12 februari 2011TOP/Wereldtickets.nl 1 - DVO 1 20:00 De Korf, SassenheimTOP/Wereldtickets.nl 2 - DVO 2 18:15 De Korf, SassenheimDVO 3 - PKC/LukassenBoer 3 18:40 DVO-halDindoa 2 - DVO 4 18:25 Dindoa-halTiel ‘72 2 - DVO 5 19:10 WestroyenhalDVO 7 - DKOD 3 20:00 DVO-halDVO 6 - Tiel ‘72 3 17:15 De ReehorstDVO A1 - Avanti (P) A1 17:10 DVO-halDSC A2 - DVO A2 09:15 De VijfkampSpirit (Vo) A1 - DVO A3 17:10 De VoordePKC/LukassenBoer B2 - DVO B1 10:10 PKC-halDKB B2 - DVO B2 14:00 NaestenbestDVO C1 - IJsselvogels C1 15:00 DVO-halDVO C2 - VADA/BATContNtl C1 14:00 DVO-halNKV D1 - DVO D1 11:30 De HongermanDVO 8 - VIKO 4 21:10 DVO-halVogel 1 - DVO 9 15:45 De DreefSKF A4 - DVO A5 16:20 SKF-hal

VADA/BATContNtl 6 - DVO 10 12:45 De AanloopAtalante G1 - DVO G1 15:15 ZuiderparkZetten A1 - DVO A4 13:00 De WanmolenRDZ A1 - DVO A6 15:30 DijnselburgDVO A5 - Onder Ons A1 14:00 DVO-halViking B2 - DVO B5 16:25 Mariënhoeve WestVIKO C1 - DVO C3 16:00 HelsdingenAnimo C2 - DVO C4 14:00 De RandhorstDVO C5 - DOT (O) CM3 11:00 DVO-halDVO D2 - SKF D2 09:00 DVO-halAnimo E1 - DVO E2 09:00 De RandhorstNoviomagum E1 - DVO E5 10:00 Ark van OostDVO F2 - MIA F1 10:00 JvdBos-zaalWesstar/Total Projec F1 - DVO F5 16:30 De PalsDVO F3 - Tiel ‘72 F2 09:00 JvdBos-zaalHemur Enge F1 - DVO F4 09:15 De Ploeg

zaterdag, 22 januari 2011DVO 1 - Blauw Wit (A) 1 20:00 DVO-halDVO 2 - Blauw Wit (A) 2 18:15 DVO-halVriendenschaar (H) 2 - DVO 3 15:40 De WielewaalDVO 4 - Amicitia 2 16:50 DVO-halDVO 5 - Luno 2 21:20 DVO-halDKOD 3 - DVO 7 18:15 De RijnkomKesteren 2 - DVO 6 18:00 De LeedeDalto A1 - DVO A1 15:10 HoenderdaalDVO A2 - OVVO/De Kroon A2 15:30 DVO-halHKC (Ha) B1 - DVO B1 12:00 AppelgaardDKOD B1 - DVO B2 16:00 De RijnkomDVO C1 - SKF C1 14:25 DVO-halDVO C2 - Zwaluwen C1 13:20 DVO-halDuko/CargoTeam D1 - DVO D1 14:00 EndesprongKoveni 5 - DVO 8 16:30 ‘t VeerhuisMidlandia 4 - DVO 9 19:50 De TolEKCA/ImpactPersoneel 4 - DVO 10 15:20 ElderveldDVO A4 - Tiel ‘72 A2 15:45 De PeppelDVO A6 - Viking A2 16:55 De PeppelDVO B4 - DWS B1 14:45 De PeppelArena B1 - DVO B5 13:00 ‘t GastlandSKF C6 - DVO C4 14:10 SKF-halZetten C1 - DVO C5 12:00 De WanmolenWoudenberg D1 - DVO D2 13:00 De CampZetten D1 - DVO D3 11:00 De WanmolenDVO D4 - SKF D6 12:15 DVO-halVADA/BATContNtl E1 - DVO E1 10:35 De AanloopDVO E2 - OA/Hotel Warnsborn E1 11:10 DVO-halDVO E3 - Tiel ‘72 E2 10:05 DVO-halDVO E4 - DOT (O) E2 09:00 DVO-halDVO E5 - VADA/BATContNtl E2 11:00 JvdBos-zaalDVO F1 - VADA/BATContNtl F1 10:00 JvdBos-zaalWoudenberg F1 - DVO F2 10:00 De CampKVZ F3 - DVO F5 09:00 HanzehalTiel ‘72 F2 - DVO F3 12:45 WestroyenhalDVO F4 - SKF F2 09:00 JvdBos-zaal

zaterdag, 29 januari 2011DVO 1 - Nic./Alfa-college 1 20:00 DVO-halDVO 2 - Nic./Alfa-college 2 18:20 DVO-halDVO 3 - Oranje Wit (D) 2 15:20 DVO-halDOS Kampen/Veltman 2 - DVO 4 18:40 De ReeveSSS 2 - DVO 5 18:15 OlympiahalDVO 7 - SSS 3 21:20 DVO-halDVO A1 - DeetosSnel/Volhuis A1 16:50 DVO-halDOT (O) A1 - DVO A2 14:05 MondriaanODIK A2 - DVO A3 12:25 VeluwehalDeetosSnel/Volhuis B2 - DVO B1 14:10 Deetos-halDVO C1 - OVVO/De Kroon C1 11:00 DVO-halDVO 8 - Het Bosch 1 17:15 De PeppelDOT (O) 5 - DVO 9 15:20 MondriaanDiderna/VisserSloopw 1 - DVO 10 18:20 TheothorneDVO G1 - Atalante G1 14:10 DVO-hal

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:14 Pagina 17

Page 18: DVO Bazuin Magazine

18

DVO A1 - KVS A1 16:55 DVO-halDVO A3 - VADA/BATContNt-SSS A2 17:35 De PeppelDVO B1 - Animo B1 15:30 De PeppelDVO B2 - Animo B2 16:35 De PeppelMIA C1 - DVO C1 12:00 Fit Academie BokkeduinenOA/Hotel Warnsborn C2 - DVO C2 09:30 ValkenhuizenDVO D1 - EKCA/ImpactPersoneel D1 12:00 DVO-halOA/Hotel Warnsborn 5 - DVO 9 14:50 ValkenhuizenDe Tovers 1 - DVO 10 17:50 DijnselburgKVZ G1 - DVO G1 12:00 HanzehalArena A1 - DVO A6 14:30 ‘t GastlandDVO A5 - Zwaluwen A1 14:05 DVO-halKeizer Karel B1 - DVO B3 12:00 MeijhorstMIA B3 - DVO B4 13:00 Fit Academie BokkeduinenHemur Enge C1 - DVO C3 11:00 De PloegDVO C5 - Tiel ‘72 C4 13:00 DVO-halDVO D3 - Tiel ‘72 DM2 11:00 DVO-halArena D1 - DVO D4 13:30 ‘t GastlandDVO E1 - KVZ E1 10:00 DVO-halDVO E4 - Animo E3 09:00 DVO-halHemur Enge E2 - DVO E5 09:00 De PloegSKF F1 - DVO F1 09:00 SKF-halVictum/IGCN F1 - DVO F2 09:00 WeteringhoekDVO F5 - SSS F3 10:00 JvdBos-zaalDVO F3 - Zetten F1 09:00 JvdBos-zaalDVO F4 - Fortissimo F1 11:00 JvdBos-zaal

zaterdag, 12 maart 2011Fortuna/MHIR 1 - DVO 1 20:00 Fortuna-halFortuna/MHIR 2 - DVO 2 18:20 Fortuna-halNieuwerkerk 2 - DVO 3 18:00 ParkzoomhalDVO 4 - Tweemaal Zes 2 18:25 DVO-halWoudenberg 3 - DVO 5 15:00 De CampDVO 7 - SKV (W) 2 17:10 DVO-halDVO 6 - Hemur Enge 2 20:45 DVO-halSporting Delta A1 - DVO A1 18:45 DeltahalDVO A2 - Dalto- A2 14:45 ‘t RietRheko A1 - DVO A3 16:50 De HangmatTilburg B1 - DVO B1 16:00 WesterwelRust Roest B2 - DVO B2 12:10 De LievendaalDVO C1 - Fortuna/MHIR C1 13:00 DVO-halDSC D1 - DVO D1 11:30 De VijfkampSynergo 5 - DVO 8 15:30 De DreefDVO 9 - Midlandia 4 19:35 DVO-halDVO A4 - Wesstar/Total Projec A1 16:00 DVO-halDVO A6 - KCD A2 13:30 ‘t RietSEV (Z) A2 - DVO A5 10:30 De PolDVO B3 - Hemur Enge B1 14:00 DVO-halDVO B5 - VADA/BATContNt-SSS B3 15:00 DVO-halDVO C3 - Victum/IGCN C3 12:00 DVO-halDVO C4 - Animo C2 12:30 ‘t RietDVO D2 - KVZ D2 11:30 ‘t RietDVO D4 - SGV D1 11:00 DVO-halSSS E1 - DVO E1 14:00 OlympiahalDVO E2 - Animo E1 10:00 DVO-halDVO E3 - Reehorst ‘45 E2 09:00 DVO-halDVO E5 - Keizer Karel E1 10:00 JvdBos-zaalDVO F2 - Koveni F1 09:00 JvdBos-zaalRheko F2 - DVO F5 12:30 De HangmatKesteren F1 - DVO F3 13:00 De LeedeVictum/IGCN F3 - DVO F4 09:00 Weteringhoek

zaterdag, 19 maart 2011DVO 1 - DOS’46/Engeldot 1 20:00 DVO-halDVO 2 - DOS’46/Engeldot 2 18:15 DVO-halTiel ‘72 C4 - DVO C5 13:00 Betuwehal

zaterdag, 26 maart 2011Blauw Wit (A) 1 - DVO 1 20:00 Blauw-Withal, AmsterdamBlauw Wit (A) 2 - DVO 2 18:15 Blauw-Withal, Amsterdam

DVO B3 - Tiel ‘72 B1 16:15 De ReehorstReehorst ‘45 BM2 - DVO B4 12:00 ‘t RietDVO B5 - Arena B1 16:00 DVO-halDVO C3 - SGV C1 15:15 De ReehorstDVO C4 - SKF C6 12:00 DVO-halDVO C5 - Activitas C2 13:00 DVO-halDVO D2 - DOT (O) D1 14:15 De ReehorstKesteren D1 - DVO D3 15:00 De LeedeKesteren D2 - DVO D4 14:00 De LeedeDVO E2 - SKF E1 11:00 DVO-halDVO E3 - SSS E3 10:00 DVO-halDVO E4 - Zetten E2 09:00 DVO-halDVO E5 - Reehorst ‘45 E3 10:00 JvdBos-zaalDVO F1 - Tiel ‘72 F1 09:00 JvdBos-zaalDalto F1 - DVO F2 09:00 HoenderdaalZwaluwen F1 - DVO F5 09:00 HeerenmatenVADA/BATContNt-SKV F2 - DVO F4 10:35 De Aanloop

woensdag, 16 februari 2011DVO 1 - Dalto 1 20:30 DVO-halDVO 2 - Dalto 2 18:45 DVO-hal

zaterdag, 19 februari 2011Koog Zaandijk 1 - DVO 1 20:00 De Sprong, Koog ad ZaanKoog Zaandijk 2 - DVO 2 18:20 De Sprong, Koog ad ZaanDVO 5 - Woudenberg 3 16:40 DVO-halDVO 7 - Rheko 3 15:30 DVO-halAntilopen 4 - DVO 6 19:15 De KorfTOP/Wereldtickets.nl A1 - DVO A1 16:40 De Korf, SassenheimNKV A1 - DVO A2 18:10 De HongermanDVO A3 - Rheko A1 14:20 DVO-halAntilopen C2 - DVO C2 14:00 De KorfDVO D1 - SDO (V) D1 10:00 DVO-halDVO 9 - DOT (O) 5 17:50 DVO-halDOT (O) 6 - DVO 10 14:15 RusheuvelNoviomagum A1 - DVO A4 10:45 Ark van OostDVO A6 - MIA A2 12:00 DVO-halDVO A5 - SEV (Z) A2 13:10 DVO-halDVO B4 - RDZ B2 11:00 DVO-halDOT (O) B1 - DVO B5 12:00 RusheuvelHemur Enge C2 - DVO C5 12:00 De PloegTiel ‘72 DM2 - DVO D3 15:45 WestroyenhalDVO E1 - SSS E1 09:00 DVO-halHemur Enge E1 - DVO E2 10:00 De PloegTiel ‘72 E2 - DVO E3 13:45 WestroyenhalTiel ‘72 E4 - DVO E4 12:45 WestroyenhalDOT (O) F1 - DVO F1 10:00 Rusheuvel

zaterdag, 26 februari 2011DVO 1 - KVS 1 20:00 DVO-halDVO 2 - KVS 2 18:15 DVO-halDVO C2 - Woudenberg C1 12:30 DVO-halDVO 8 - Altius 1 16:55 DVO-halDVO 10 - VADA/BATContNtl 6 15:40 DVO-halDVO A4 - DOT (O) A2 14:30 DVO-halDVO B3 - SKF B3 13:30 DVO-halDVO C3 - RDZ C1 11:30 DVO-halDVO C4 - Woudenberg C3 10:30 DVO-halOA/Hotel Warnsborn D1 - DVO D2 11:30 ValkenhuizenDVO D3 - SSS D2 09:30 DVO-halSKF D6 - DVO D4 11:30 SKF-halDOT (O) F2 - DVO F3 13:00 Rusheuvel

zaterdag, 5 maart 2011DVO 1 - PKC/LukassenBoer 1 20:00 DVO-halDVO 2 - PKC/LukassenBoer 2 18:25 DVO-halDVO 3 - Tjoba 2 15:25 DVO-halSKF 3 - DVO 4 21:25 SKF-halDVO 5 - VADA/BATContNtl 4 21:20 DVO-halOA/Hotel Warnsborn 4 - DVO 7 13:40 ValkenhuizenWoudenberg 5 - DVO 6 15:00 De Camp

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:14 Pagina 18

Page 19: DVO Bazuin Magazine

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL Silver

Sponsor

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:17 Pagina 19

Page 20: DVO Bazuin Magazine

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088

Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.Betaling op maat.

Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Silver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiantSilver Sponsor DVO

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Silver Sponsor

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:18 Pagina 20

Page 21: DVO Bazuin Magazine

21

DECEMBER

2 Tessa van RoekelRobert van Steenbergen

4 Martin Boerma5 Sinterklaas

Willemina van den Top6 Martin Spaan

Arjen van Zwieten7 Nicole Alberts

Irene BarnhoornJodi ElbertsenDoortje KuiperHerbert Oostendorp

10 Esther van BeekWilma ter BeestLeon BorgersMaarten van Roekel

11 Stijn AartsCornelle DatemaBen DelsmanNico Veenendaal

12 Jan AalbersArjen LutgendorfDemi SmitCarola v Steenbergen

13 Sanne ter BeestBert Jan Piek

14 Megan Muriel KellerMarijn Soede

15 Wilma Wichards16 Jonathan v Driel17 Jorein van Santen

Jarno Welgraven18 Jan Sjouke vd Bos

Sara van den BrinkGerbert v.Grootheest

19 Johan van der MadeEline SchipperMariska van Stein

20 Femke van GeenhuizenErik Kunst

21 Leen Welgraven Marry v.d.Wielen

22 Laura AlbertsRuud AnsinkLaura JoostenAnita Timmer

23 Rosalie Spaans25 Niek van Maurik29 Arjan v.d. Heuvel30 Joey Borgers

Mees van de GoorberghMariëlle MarckVictor Veenendaal

31 Joke RoseboomHenny RozeboomWouter Rozeboom

JANUARI

1 Tessa Admiraal2 Iwan van den Berg

Bart van den Hul3 Erika Buitenhuis

Monique GerritsenEvert HoutrietJanny van den HulChristian v. Zwieten

4 Bart KoppejanTara Rigter

5 Rozara RoetenNienke vd Wal

6 Jack van der Zee8 Wilco v.d. Bos

Jitte Utens9 Willem Paapst

Lieke Timmer10 Gerbert Monteba11 Willem Jan Koppelaar

Erik Visser12 Jos van Ginkel

Bastiaan PiekElna de Visser

13 Iris ElbertsenEdward de Graag

15 Erik van BurenAnnetlotte RoozenboomAnton van SteenbergenDolf TeunesenEllen Visser

16 Jetty van DusschotenSjoerd Koudijs

17 Dennis BruntWouter van der GardeChris van HarenMarie Rijken

18 Kelly van Aalten20 Kees Mak

Jurian de Vos21 Jelle van der Molen

Sandra RozeboomEsmee van SchuppenSanne Teunissen

22 Martijn KatsFleur KoolstraEva Schootstra

23 André van GrootheestNynke Kreeft

24 Mirjam van BeekEvelien van Roekel

25 Corianne AlbersLineke OostendorpBep Welgraven

26 Rini Kreeft27 Jos Roseboom

Thea RuijschMarjolein Schipper

28 Esther BrandseLars van Nielen

29 Kelly Verhoef30 Bram van de Hul

Ellen van der Wal31 Cobi Teunesen

Bettie van Roekel

Verjaardagskalender DVO+

team

Waar kinderen kunnen groeien

Inmiddels trainen we elke woensdagmiddag in de Soetendaal met 10kinderen en hebben we 2 kinderen die op de wachtlijst staan. Maarhoe verloopt zo’n training nu eigenlijk? Het is steeds weer een ver-rassing hoe de training zal verlopen. Soms is de zaal bijna te kleindoor al die kleine, in woede uitbarstende kinderen en soms gaat hetprima. Van veel kinderen is ons duidelijk geworden dat een gewoonteam voorlopig nog echt niet haalbaar is. En dat geeft ons de bevesti-ging en de motivatie om door te gaan. Een trainer aan het woord: “Wat is het toch fijn dat "onze" kinderen kunnen sporten in een omge-ving waar ze kunnen zijn wie ze zijn” Waar ze geaccepteerd wordenen niemand vreemd opkijkt als ze even flink boos zijn (en daardoorniet mee willen/kunnen doen). Als de boosheid over is voegen zegewoon weer in”. Voor ons is het de vraag wat zit er achter ditgedrag? En dat is niet altijd even makkelijk te achterhalen. Een voor-beeld: twee kinderen kennen elkaar van een scoutingkamp al vanvoor de zomer. En daar heeft wat plaats gevonden wat ze allebei nogweten en ze hebben er geen fijne herinneringen aan. Tijdens de trai-ning laaien de emoties op. Een ouder legt ons uit wat er zich heeftafgespeeld. We nemen tijdens de daarop volgende training uiteinde-lijk beide kinderen apart, daarna nemen we ze even samen om hetvoorval opnieuw te plaatsen en sluiten het daarna met een handdrukaf. En in dit geval is het voldoende. Een ander voorbeeld: een jongetjekomt altijd 5 minuten voor aanvang van de training binnen. Op hetmoment dat hij een keer komt als we net gaan warm lopen wordt hijwoedend. Dit is niet wat hij gewend is. Het duurt wel zo’n 10 minu-ten voor hij rustig is en weer mee kan doen. Het contact met oudersis belangrijk voor ons. We vragen moeder om de volgende keer tochdie 5 minuten voor het starten te komen. En als moeder toch watlater komt of ze alvast wil vertellen dat we aan het warm lopen zijn.Het kan een woede uitbarsting schelen…..

De motoriek…. Ook hier zie je heel veel verschil. Maar wij ziengroei…. Sommige kinderen hebben tijdens de eerste training eigenlijkmoeite met het gooien of vangen van de bal. En nu gaat dat bij demeeste kinderen prima. Het mikken op de korf zoals wij dat noemen(dit is namelijk altijd goed, ook al gaat hij dertig keer naast de korf)gaat steeds vaker succesvoller. We groeien steeds meer toe naar hetechte korfbalspel. We maken twee groepjes, spelen op een half velden de korf staat er inmiddels ook al. Aan het geluid in de zaal merk jedat dit nog veel spanning geeft. En als je naar de gezichtjes kijkt zieje dit helemaal. Een enkel kind kan dit nog niet aan. Zo’n kind latenwe aan de andere kant van het veld een gewone oefening doen.Sommigen kinderen hebben nu eenmaal wat meer tijd nodig. Ook opsociaal gebied zien we kinderen stapje voor stapje groeien. En dat isprachtig om te ervaren. Afgelopen woensdag hebben ze hetinschietshirt ontvangen…. En wat zijn ze dan blij…. ze horen bij eenteam en ze kunnen dat nu ook echt laten zien.

Gea van de Peppel mailadres: [email protected]

Geboren

Lars (Laurens Hendrik Cornelis) op 30 oktober 2010

Trotse ouders zijn:Remon en Jeanine WelgravenHoog Maanen 156717 JZ Ede

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:15 Pagina 21

Page 22: DVO Bazuin Magazine

22

Kamp 24 t/m 26 juni 2011:

We hebben aan iedereen gevraagd of menvan plan is om mee te gaan met het aspiran-tenkamp. Het aantal enthousiastelingen isoverweldigend. Tot nu toe hebben bijna alleaspiranten gezegd dat zij van plan zijn ommee te gaan. Dit betekent dat we met eenclub van ca. 90 aspiranten naar Otterlo gaan.Heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Hetwordt een hele uitdaging om er voor jullieeen onvergetelijk kamp van te maken. Er zijninmiddels al zo’n 15 mensen bereid gevondenom mee te doen met de voorbereiding. Vanafjanuari zal de organisatie van start gaan.Ideeën of opmerkingen horen we graag.

Grote Club Actie:

Op moment van schrijven zijn er ca. 558Grote Clubactie loten verkocht. Hoewel ietsminder dan voorgaande jaren, kunnen wehiervan weer onze vaste activiteiten betalenen kunnen activiteiten zoals de Strijd derGiganten weer georganiseerd worden. Grootverkopers zijn Jeroen Baan met 75 loten enFemke van Geenhuizen met 60 loten enMaarten van Steenbergen met 30 loten.Samen hebben zij dus 30% van alle lotenverkocht. Hun inzet zal worden beloond meteen geschenkenbon.

Goed nieuws:

Het is heel fijn om 2 trouwe DVO speelstersweer binnen de lijnen te zien. Op dit momentziet het er naar uit dat Ilse Heimel, ondanksdat iedereen bang was voor het einde vanhaar korfbal carrière, voorlopig kan blijvenkorfballen. Ander goed nieuws is dat SandraRozeboom na een terugslag met haar gezond-heid, weer langzaam aan het korfballen is ge-slagen. Ik hoop dat het goed met jullie blijftgaan.

Ander goed nieuws:

Ander goed nieuws is dat er voor alle teamsnu de mogelijkheid is om twee keer per weekte gaan trainen. Sinds het zaalseizoen zijn deextra trainingen gestart voor C – en B breedop vrijdagavond. Maak er gebruik van!!

Versterking AC:

Peter de Kiewit heeft aangegeven binnen-kort wel wat te willen gaan doen voor de AC.Ik ben daar heel blij mee en binnenkort zul-len we gaan kijken hoe we de taken gaan ver-delen. We zijn echter wel nog steeds op zoeknaar mensen ter versterking voor de aspiran-ten commissie. Vind je het leuk om iets tebetekenen voor onze C – en B spelers d.m.v.het mee helpen organiseren van activiteiten,de boekhouding bij te houden (penning-meester), of andere bezigheden, schroomdan niet en neem contact met me op, ook alsje vanaf volgend seizoen in wil draaien.

Zaalcompetitie:

Iedereen een geweldig zaalseizoen toege-wenst en alle geblesseerden en zieken eensnel herstel.Marten van den Brink, voorz. AC

Aspirantennieuws

Beste DVO aspirant,Kampioenen:

Inmiddels zijn we weer lekker warm in dezaal aan het ballen en bijna vergeten dat develd competitie ons 3 super kampioenenopleverde. B2 deed het heel goed in de twee-de klasse en werd met slechts 1 verliespuntkampioen. Ook B4 daverde over de tegen-standers heen met 5 overwinningen en 1gelijkspel en als klap op de vuurpijl mochtook C4 zich na 6 wedstrijden kampioennoemen. Op zaterdag 9 oktober was het eenheel gesleep met patat, taarten, koffie enlimonade en vierden de kampioensteamshun feestjes. Spelers, trainers en begeleidersvan harte proficiat!

Overige teams:

De resultaten van de overige teams warenook goed. Het aspiranten vlaggenschip B1staat knap derde met 8 punten uit 7 wed-strijden. Zeker de laatste wedstrijden zijn ermooie resultaten geboekt. Na de winter kandit team misschien nog mee gaan doen voorde hoogste plaatsen. B3 is knap tweedegeworden en moest alleen 2 keer de meerde-re erkennen in Tiel B1. De overige wedstrijdenwerden gewonnen. B5 is vierde geworden,maar is op de goede weg. Tegen allemaal B1teams werd er toch nog 1 wedstrijd gewonnenen een aantal wedstrijden werden metslechts 1 punt verschil verloren. Het succesvoor dit team gloort aan de horizon. Ook hetC – blok deed het goed. Het jonge C1 teamstaat nu nog op de zesde plaats, maar gaatna de zaalcompetitie vast de punten pakkenom een goede middenmoter in de C –hoofd-klasse te worden. C2 is derde geworden in dezware eerste klasse en boekte toch nog 2prachtige overwinningen. C3 eindigde metevenveel punten als wedstrijden en won zelfsvan de latere kampioen Duko C1. Last butnot least eindigde C5 op een knappe tweedeplaats na een wat stroeve start. Voor destatistieken: Alle aspirantenteams scoordensamen 385 doelpunten en kregen er 279tegen. Kortom mooie resultaten die hoopvolstemmen voor de zaalcompetitie.

Bardiensten:

De komende tijd zullen veel B-spelers bar-diensten gaan draaien op de vroege zaterdagochtend. Omdat de druk op vrijwilligers bin-nen onze vereniging steeds groter wordt,heeft de clubhuiscommissie gevraagd of B-spelers een steentje willen bijdragen. Inmid-dels zijn alle spelers en ouders hierover geïn-formeerd d.m.v. een brief. Tot nu toe zijn ernauwelijks spelers die dit niet zien zitten en erzijn zelfs spelers die vragen of zij wat meerbardiensten mogen draaien dan 2 à 3 x perseizoen. Het is goed om te zien dat de betrok-kenheid bij de club er al op vroege leeftijd is.Ik hoop dat jullie met veel plezier deze taakuit gaan voeren en dat jullie het vrijwilligers-rooster goed in de gaten houden zodat eraltijd genoeg mensen achter de bar staan.

DVO B2 ongeslagenkampioen!

Wat een fijn en leuk team is de B2 en wateen geweldige prestatie heeft dit team afge-lopen maanden geleverd. Het team looptheel goed en is erg gezellig. Het is een grootteam met 6 heren en 6 dames. Er zijn 3 vastevakken, die dan telkens doorwisselen.Tijdens de trainingen moet het serieus maarmag er ook gezelligheid zijn. Naast het korf-bal is er ook voldoende tijd voor gezelligheid.Er wordt regelmatig met elkaar afgesprokenom iets leuks te gaan doen, zoals een filmkijken of lekker eten samen. Het eten wordtdan door de spelers zelf klaargemaakt (kokenis een te groot woord).

Met Wouter als trainer gaat het prima. Hij heeft het goed voor elkaar en geeftwisselende trainingen. Er wordt gewerkt aande conditie en geoefend om meer variatie inhet spel te krijgen. Ook krijgen de spelersom beurten individuele trainingen omspecifieke punten te verbeteren

Het seizoen begon voor de B2 goed, wewonnen met 12-3 van Zwaluwen B1. En datgaf vertrouwen voor de rest van het seizoen.Ze bleven goed en hard trainen en daardoorwonnen we de wedstrijden daarna ook. Bijna alle wedstrijden werden gewonnen opéén wedstrijd na, die werd gelijk gespeeldmet 7-7. In totaal moesten 6 wedstrijdengespeeld worden, maar na de vijfde wedstrijdwaren we al kampioen. De laatste wedstrijdwas weer tegen Zwaluwen B1. Bij winst ofeen gelijk spel zijn we alleen kampioen bijverlies gedeelde kampioen. De uitslag was 3-10 en de champagne flessen kondenontkurkt worden. Ongeslagen kampioen. Na de wedstrijd werd er kinderchampagnegedronken en een taart met de teamfotoerop gegeten. Hierbij waren veel oudersaanwezig, wat het extra feestelijk maakte.Wij zien uit naar de zaalwedstrijden en wegaan er weer een leuke tijd van maken.

De trotse leiders, Wilma en Alina

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:15 Pagina 22

Page 23: DVO Bazuin Magazine

Het is tijd voor sport.Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven

ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging.

En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank BennekomT (0318) 660 660E [email protected] www.rabobank.nl

Silver SponsorDVO

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren• Lederwaren• Sleutels• Graveren• Klein orthopedie• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

KKOOOOPP bbiijj oonnzzee ssppoonnssoorreenn

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:18 Pagina 23

Page 24: DVO Bazuin Magazine

Werkman en De Jong is hét Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio.

Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau.

Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl

Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | [email protected]

‘Vind de baan van je dromen

en steun tegelijkertijd jouw club!’

Het adres voor eengoed stuk vlees.Uw specialist voorFondue, Barbeque, Gourmet en koud buffet!

Van RooyenKEURSLAGER

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

RRiinniiee EEllbbeerrtt sseennTelefoon 06 - 10 977 473

GGeerrrr ii tt -- JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

BDGTechnische AdministratieveDienstenPostbus 6338000 AP ZwolleTel. [email protected]

lid BNA en ONRIB D G

SilverSponsor

Silver Sponsor

SilverSponsor

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:20 Pagina 24

Page 25: DVO Bazuin Magazine

25

Aspiranten Vraagbaak nr. 2

School / klas

Stijn Marnix CollegeNiek Het Streek BovenbuurtKoen Het Streek Bovenbuurt

Favoriete Korfbalspeler

Stijn RubenNiek Usain Bolt (specialist 100 m. sprint)Koen Laura!!

Favoriete Sporter

Stijn Anita van AjaxNiek Koen en Lotte, mijn broer en zusKoen Rick Voorneveld (korfballer van KZ)

Hobby’s

Stijn KorfbalNiek Voetbal en KorfbalKoen Sport en irritant zijn

Met wie wil ik wel een avondje stappen

Stijn Met Koen en Niek, dat wordtnatuurlijk lachen

Niek Met Koen van Roekel naar debioscoop

Koen Met Niek Kieft da’s fun.

Dit gaat over schoolkorfbal

Favoriete artiest

Stijn Michael JacksonNiek André van DuinKoen Mr. Bean

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is

Stijn Toen ik met een SKF -er om de balvocht…………en won.

Niek Ik heb weleens 7 doelpuntengescoord in 1 wedstrijd

Koen Bij iemand door de benen naarbinnen gespeeld

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn

Stijn Anita van AjaxNiek HigwainKoen Jos Roseboom, want dan speel ik in

Oranje

Ik heb een hekel aan

Stijn VerliezenNiek Koog Zaandijk (dit interview is

afgenomen na de verloren wedstrijdvan C1 tegen KZ)

Koen Verliezen

yell yell yell we winnen altijd wel, banaan banaan banaan we gaan er tegen aan,meloen meloen meloen we wordenkampioen….Jee!!!!!

En toen gooide we onze mascotte api-japi-joheel hoog in de lucht.

Weet je wat grappig was nou iedereen heefteen doelpunt gemaakt. We hadden allesgewonnen en toen moesten we naar de finale.We speelden tegen de Wingerd dat was heel

Graag willen we de lezers van de Bazuinkennis laten maken met spelers uit verschil-lende aspiranten teams. We hebben eenvragenlijstje opgesteld en zullen elke editievan de Bazuin een paar aspiranten deze vra-gen laten beantwoorden. Stijn Aarts, Niek Kieft en Koen van Roekelzijn deze keer aan de beurt

Team

Stijn C1Niek C1Koen C1

Ik ben Bregje v/d Brink ik ben 9 jaar en ik zitop de Julianaschool.Zaterdag 25-09 speelde we het schoolkorf-baltoernooi. Het was heel erg gezellig wantwe hadden een heel erg leuk team. Wie zaten in mijn team. Naomi, Nikki,Kirsten, Jodi, Iris, Bregje (dat ben ik), Jesse,Mark, Joris, Daan, Bart, Stijn en Thijs. Wehadden ook hele lieve leiders want zij gavengoede aanwijzingen. Zij heten Bert enMarten. We hadden ook nog een yell die wevoor de wedstrijd deden. Die ga ik nu zeggen:

erg spannend want heel veel mensen kwamenkijken en uiteindelijk hadden we gewonnenmet 4-1 en toen waren we KAMPIOEN !!!!.Iedereen was blij uit ons team. Daarna wasde prijsuitreiking en we kregen twee grotebekers. En alle kinderen mogen de bekereven thuis hebben. En in mei gaan we naarhet Gelders kampioenschap en dan kijken weof het weer zo gezellig wordt en of we ookweer kampioen worden.

Van Bregje

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:22 Pagina 25

Page 26: DVO Bazuin Magazine

26

geslaagde dag er weer op. DVO G1 is klaarvoor de zaalcompetitie! Een uitgebreidverslag kun je op de site van DVO vinden.

Wedstrijden in de zaal:

In de zaal spelen de wedstrijdsporters 8wedstrijden. Allemaal tegen KVZ enAtalante. Jammer dat er niet meer teams zijnin Oost om tegen te spelen. Maar van veelwedstrijden spelen, kan je alleen maar beterworden.

Korfbalplaatjes:

In september zijn veel G-korfballers op defoto geweest voor het plaatjesboek van DVOen C1000 Bennekom. Wat een filmsterren,die G-korfballers! Veel succes en plezier metsparen!

Feestmaand december:

December is natuurlijk DE feestmaand. Ditjaar vieren we dat wat anders dan anders.Geen Sinttraining, maar wel een andereverrassende feestelijke activiteit voor allesporters en vrijwilligers…..Houd daaromwoensdag 15 december vrij, want dit G-feest-je mag je niet missen!

Tot slot:

DVO 1 speelt in de zaal in de LottoKorfballeague. Dat betekent vast heel veeltopwedstrijden. Namens alle sporters envrijwilligers, veel succes toegewenst! En G-korfballers, zeker eens gaan kijken opzaterdagavond! Maak er een mooi zaalsei-zoen van allemaal!

Groeten van Nicolette

G- korfbalnieuws

Hallo allemaal,

Het eerste deel van het veld zit er al weerop. Met af en toe een spatje regen en eenfrisse wind vlogen de veldtrainingen voorbij.Ondertussen hebben alle G-korfballers envrijwilligers de DVO-hal ook al van binnengezien en gaan we op voor het zaalseizoen.

Sporters en vrijwilligers:

Minder goed nieuws hebben we over Luuken Vivian. Ze moesten allebei zelfs naar hetziekenhuis. Luuk heeft erg last van zijn buiken Vivian van haar benen. Gelukkig is nu welbekend wat er is met Luuk en Vivian. Nukunnen ze hopelijk goed geholpen worden.Het gaat waarschijnlijk wel even duren voor-dat ze er allebei weer zijn. Maar Luuk enVivian, we blijven aan jullie denken, hoor!Martin gaat verhuizen naar Deventer en datis net iets te ver om te blijven korfballen. Hij heeft daarom afscheid genomen vaniedereen. Wel heeft DVO er een nieuwe top-dame bij. Willemina van den Top was directzo enthousiast, dat ze maar gelijk lid isgeworden. Welkom en veel plezierWillemina! Jarno en Sandra zijn gelukkig ookweer te bewonderen op de velden nadat zijde veldtrainingen moesten missen. Fijn datjullie weer aansluiten bij de wedstrijdsporters.De vorige keer konden we al vertellen dat detrainers versterking hadden gekregen vanArien. Nu zijn Erika Schouten, Kelly van Aaltenen Anneloes Eijgenraam ook zo enthousiastgeraakt tijdens hun stage op het veld dat zijook blijven helpen met trainen. Dames, veelsucces en plezier!

Wedstrijden op het veld:

Op het veld hebben de wedstrijdsportersdrie wedstrijden gespeeld. Van nieuwelingKV Huizen kon DVO de punten pakken.Ondanks goed spel lukte het uit tegenAtalante en KVZ net niet. Maar thuis spelenop het mooie DVO-veld is ook eigenlijk veelleuker natuurlijk!!

Veluwecup 2010:

Zaterdag 23 oktober waren de G-korfballersvan DVO uitgenodigd voor het Veluwecup-toernooi in Wageningen. Met een bijnacompleet team was DVO van de partij om ereen leuke, sportieve dag van te maken inPiratenhol ‘de Bongerd’. Met twee gewonnenen twee verloren wedstrijden kaapte DVO

maar mooi een podiumplaatsweg. Naast de wedstrijdenwaren er piratenspelen en eenlekkere lunch. En natuurlijkgeen piratentoernooi zondervlag. Dus maakten de DVO’erser één waar de tegenstanders

wel bang van moesten worden ….Met een 3eplaats, oorkonde en welverdiende medaillevoor Klaudia, Lise, Ellen, Sandra, Lodewijk,Victor, Arjan, Jarno, Dick, Frits, Michiel,‘Suarez' Jos en Vak D’er Marc, zat een

Juniorencommissie

BesteDVO’ers,

Nu we weer de zaal ingaan, wat voor velenvan ons een blijde gebeurtenis is, kan erteruggekeken worden op de eerste helft vande veldcompetitie. Hierin werd met wisselendsucces gepresteerd.Onze A1 doet het zeer behoorlijk gezien detegenstanders waar tegen opgebokst moetworden in de hoofdklasse. Een 4de plaatsmet 3 punten achterstand op plek 3, maarook 3 punten voorsprong op plek5. In iedergeval handhaven zal dan ook geen probleemmoeten zijn. De A2 lijkt op het kampioen-schap af te gaan. Een mooie eerste plaatsmet 3 punten los van de nummer 2,Vada/SSSA1. De A3 junioren hebben hetechter moeilijk. Zij moeten de laatste plaatsdelen met Vada/SSS A2. Na de zaal eenschepje erbovenop en het komt alsnog goed!A4 is in de najaarscompetitie als 3de geëin-digd, evenals A5, die deze plaats moestendelen. Gelukkig hadden we ook nog eenkampioen. De A6 verloor alleen van SteedsHoger, maar haalden genoeg punten om als1ste te eindigen. Klasse jongens en meisjes!

Aangezien er niet genoeg animo bestondvoor een nieuw JMR bestuur, zal de JC, metde hulp van een aantal junioren, het jaarlijk-se gala organiseren. Een datum is nog nietbekend, maar zal waarschijnlijk tussen kersten Oud en Nieuw plaatsvinden. Indien ernog junioren zijn, die mee willen helpen, danhoren wij dit graag.

Natuurlijk wensen wij iedereen een succes-vol en vooral sportief zaalseizoen toe en komallemaal ons vlaggenschip aanmoedigen inde Lotto Korfbal League!

G-korfballers met oorkonde en medaille op het Veluwecuptoernooi.

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:58 Pagina 26

Page 27: DVO Bazuin Magazine

27

seizoen weer op te maken, dus het geld komtaltijd weer bij de kinderen terug.

Over de activiteiten gesproken, de eerstelading bestellingen voor de inschietpolo'szijn ondertussen afgeleverd. Ook hebben wede herfstbingo gehad. Iedereen ging daarmet een prijs naar huis. Ondertussen zijn webezig met de voorbereidingen voor hetSinterklaasfeest en de kerstkorfbalclinic. Meteen beetje geluk gaan we begin volgend jaarweer een nieuwe activiteit opstarten. Watvertel ik nu nog niet, maar het gaat weer eengezellige boel worden.

Als jullie dit lezen is het zaalseizoen al volopbezig. We starten met een extra E-team entwee extra F-teams, zodat we bij elkaar maarliefst 14 teams hebben. Ieder team traintminimaal 1 x per week, een aantal standaardteams 2 x. Voor de andere teams geldt datals ze willen altijd kunnen meedoen aan deextra trainingen op vrijdag. Ik zou zo zeggenmaak hier gebruik van, het is gezellig en een

extra training kan nooit kwaad. Op diemanier kunnen we in maart weer veel kampi-oensteams huldigen. Tenslotte wederom voor iedereen: Hou de

DVO-site in de gaten, daarop staat hetlaatste nieuws over het afgelasten van wed-strijden, programmawijzigingen, activiteitenenzovoort.

Veel succes en plezier in de zaal!Groetjes, Wim

Pupillen nieuws

Dag allemaal,

Het veldseizoen zit erop en we gaan (geluk-kig) de zaal weer in. Afgelopen zaterdag,maar ook de week ervoor, was het nou nietecht weer om buiten te korfballen. Toch zijnwe bij DVO wel goed in buitenkorfbal. Bij depupillen hebben we 4 D-teams, 4 E-teams en3 F-teams. Hiervan werden D1, D4 en F2bijna kampioen, en (daar komen ze, hou jevast!!) E1, E2, E3, E4, F1 en F3 kampioen!! Zo'ngroot aantal heb ik nog niet eerder meege-maakt. Het knapste is ook nog dat eigenlijkgeen van de teams te laag was ingedeeld.Ieder team is op zijn eigen niveau kampioengeworden. Een prestatie van wereldformaat,of, zoals ze in België zeggen: CHAPEAU,CHAPEAU, CHAPEAU!!

Na deze aanslag op de bankrekening van dePupillencommissie (medaille, diploma,traktaties) was het goed dat de GroteClubactie er weer was. Op dit moment zijnnog niet alle gegevens ingevoerd, en kan ik

dus niet zeggen hoeveel loten er verkochtzijn. Wel ontdek ik dat er toch een redelijkaantal kinderen helemaal geen loten ver-kocht hebben. Waarom weet ik niet, hebbenze geen zin, geen tijd of maakt het ze nietsuit? Wel weet ik dat we de opbrengst van deGrote Clubactie hard nodig hebben om onzekampioenen te huldigen, iedereen van eeninschietpolo te voorzien, en om allerleiactiviteiten te betalen. Het geld wat we ineen seizoen ophalen proberen we ook in dat

Mededelingen vanuit het clubhuis

Vrijwilligers gezocht !!

De clubhuiscommissie verwacht dat door depromotie naar de Lotto Korfbal League dedrukte in het clubhuis, na afloop van dewedstrijd van DVO 1, flink zal toenemen. Wijzijn op zoek naar vrijwilligers, die tijdensdeze drukke periode willen helpen, zowelachter de bar als in de keuken. Het is debedoeling dat na de wedstrijden van DVO 1snacks verkrijgbaar zijn. Hoe en wat is nogniet helemaal duidelijk, we denken b.v. aaneen “snack van de week”, een broodjegezond o.i.d. Extra inzet van vrijwilligers isherbij noodzakelijk. Door een tafel bij dekeukendeur te zetten komt er een apartuitgiftepunt voor snacks / eten. Mensen dieiets willen eten, kunnen dit alleen bestellen,afrekenen en afhalen bij de keuken. (alleenna de wedstrijd van DVO 1)

Wij willen als proef tijdens de rust van dewedstrijd van DVO 1 koffie en AA gaanverkopen in de hal. De clubhuiscommissiezoekt twee tot vier mensen, die dit willendoen. Het gaat in totaal om 9 wedstrijden,gedurende een periode van 15 minuten. Ookhiervoor zoeken wij vrijwilligers.

De 1e thuiswedstrijd van DVO 1 staatgepland op 27 november a.s. dus geef je snelop bij Henny Rozeboom. email: [email protected] of [email protected]

Pupillenkampioenen maken ereronde door dorp met huifkar.

Europees kampioen Jan Sjouke van den Bosfeliciteert de DVO kampioenen.

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:58 Pagina 27

Page 28: DVO Bazuin Magazine

28

E1 maakt een flitsende startDe E1 had er zin in om na de vakantie weerlekker te gaan korfballen. In een paar wekenwerden de kinderen klaargestoomd voor hetnieuwe seizoen. Er werden afsprakengemaakt over trainingen, bidons, tassen,inschietpolo’s en vooral het samenwerken enelkaar motiveren. Nou dat heeft gewerkt! Wehebben alle wedstrijden zonder invallers uitandere teams kunnen spelen en de eerstewedstrijden lieten we de tegenstanders goedachter ons. Pas in de laatste wedstrijdenkregen zij grip op ons team, maar gelukkigniet genoeg want we werden wel kampioen.Reehorst zat ons echter wel op de hielen.Dat zal spannend worden, de komendewinter in de zaal. Daar zullen we weer eenpaar “oude bekenden” van de veldcompetitietegenkomen. Maar met zo’n gemotiveerdegroep spelers en onze fantastische trainershebben we er alle vertrouwen in dat we in dezaal weer leuke en spannende wedstrijdentegemoet gaan. Ons motto is dan ook: “spelen is leuk, maarwinnen is nog veel leuker !”

Caroline Roozenboom

Eerste Kampioen van DVO van ditveldseizone (E2)Wij waren kampioen na 4 wedstrijden, maarer kon nog een team gelijk eindigen met ons.Maar door de 5e wedstrijd ook te winnen,zijn we alleen kampioen in onze poulegeworden. Aan het begin van het veldseizoenen nog voor de wedstrijden, brak Tim zijnarm en daardoor kon hij uiteindelijk 3 wed-strijden niet meedoen en ook niet trainen.Maar met het schoolkorfbaltoernooi was hijer weer bij en kon hij daarna weer met E2meedoen.

De eerste wedstrijd was tegen KVZ E2 en datwas een uitwedstrijd. Na een moeizaambegin, ging de bal toch in de 2e helft in hetmandje. We maakten er 3 en wonnen dus ookmet 0-3. En de 2e wedstrijd was op deEikelhof tegen Oost-Arnhem E2 en dezewedstrijd werd zelfs met 7-1 gewonnen. Dederde wedstrijd in Apeldoorn tegen AtalanteE1 werd ook gewonnen met 0-4, deze standwas al gehaald met de rust doordat Atalanteveel wisselde in de rust gingen de ballen erniet meer in. Bij de meeste wedstrijdenwerden onze punten gescoord voor de rust.Al onze tegenstanders waren aan onsgewaagd, maar wij maakten de punten en detegenstanders niet genoeg. Na een zaterdag-je schoolkorfbaltoernooi, waren we weer aande beurt tegen Atalante op de Eikelhof. Hierwerd een mooie wedstrijd gespeeld en wehebben hier met 4-1 van gewonnen en warentoen al kampioen en dat konden we dusvieren met het hele team tijdens een thuis-wedstrijd. Alle supporters bedankt voor hetaanmoedigen. Negen oktober moesten wenaar Oost-Arnhem om op het grasveld eenspetterende wedstrijd te spelen als kampioen,we wilden dat er niemand meer van de

kampioen ging winnen en dat gebeurde dusook niet, want we wonnen nadat iedereeneen doelpunt had gemaakt met 2-13 !!!Hierna werd bij het clubhuis, lekker eenfrietje gegeten en wat gedronken in de zonop het terras, dit hadden we wel verdiend(frietbakster bedankt voor de lekkerepatatjes). De laatste wedstrijd was thuistegen KVZ. En deze wedstrijd was de laatstevan dit veldseizoen en het was ook al watfrisser langs de lijn voor alle supporters.Maar we lieten zien wat we konden enwonnen met 5-2 na een 0-1 achterstand.

Voor na afloop had de leider een huifkargeregeld bij Boederij Hoekelum, deze werddoor hem om 8 uur opgehaald, want hijmoest ook bij de wedstrijd aanwezig zijn. We gingen na de wedstrijd met nog eenkampioensteam, de E4 een ronde door hetdorp met de huifkar en André was detrekkerchauffeur en gaf een rondje op derotonde. Jammer dat de toeter van detrekker het niet deed, want dan konden wemensen langs de weg, laten weten dat we

kampioen waren geworden. Maar doorWendy' haar knutselkwaliteiten, hadden wemooie vlaggetjes, met de tekst: DVOKAMPIOENEN op de zijkanten van de huifkarhangen. Het was een leuk tochtje door hetmooie Bennekom, daarna werden de diplo-ma's en de medailles uitgereikt door devoorzitter van de pupillen commissie, Wimvan de Brink. Hij bedankte en feliciteerde despelertjes, trainers en de leider met hetbehaalde resultaat. We hebben uit zes wed-strijden 12 punten gehaald en 36 doelpuntengemaakt en slechts 6 doelpunten tegen.

We willen de ouders / broertjes / zusjes /opa's / oma's en andere supporters hartelijkdanken voor dit mooie veldseizoen. Nu gaanwe de zaal in en hebben een zware poule,met allemaal E1 teams als tegenstander,maar we gaan ervoor.

Groeten van een trotse leider, André vanGeenhuizen

Onze Kampioenen

E1 kampioen E4 kampioen

E2 kampioen F1 kampioen

E3 kampioen F3 kampioen

Kampioenen gefeliciteerd!!!

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:58 Pagina 28

Page 29: DVO Bazuin Magazine

29

E3 Kampioen!Voor het eerst spelen we met twee vakken.Dat is meestal wel even wennen, maar nietvoor deze kanjers! Komend uit verschillendeF-teams en uit de instroom staan ze in hetveld alsof ze nooit anders hebben gedaan.Geen stapjes over de middellijn en nauwe-lijks worpen op de verkeerde paal!Mede dankzij de trainingen van Jan Willemen Joey wordt er al snel zo goed samenge-speeld dat elke tegenstander op het veldwordt verslagen!

Dus E3 van harte gefeliciteerd met ditkampioenschap!

DVO-E4 ongeslagen kampioenAls eerste moet ik vermelden dat wij als lei-ders, Martin Smit en Gerben-Jan v.d. Kampsamen met de trainers, Willem v. Ieperen enWillem-Jan Koppelaar (ook kampioen) ergtrots zijn op ons jonge team. Het teambestaat uit de meisjes, Dianne Dijkman, Elinevan Ieperen, Severa Blanksma, Annemiekevan den Berg, Bente Hesselink, Eline vanSteenbergen en Demi Smit, de jongens zijn,Stijn Berens, Nathan Korsten en Alec van deKamp. En niet te vergeten, o-nze mascotte“KIKKER” die er elke uit en thuiswedstrijd bijis. We hebben zoals de koptekst zegt, geenwedstrijd verloren en ik denk dat dit vooralkomt doordat we een kei zijn in hetverdedigen, we hebben een groot aantalspelers(sters) die super snel zijn en de balgeen enkele seconde uit het oog verliest.Daarnaast hebben we ook een aantalspelers(sters) die erg makkelijk scoren. Zohebben we het kampioenschap afgeslotenmet 25 punten voor en 3 punten tegen. Wehopen dan ook dat we dit in de zaal kunnenherhalen.Het kampioenschap werd 16 oktober jl. luiden duidelijk gevierd op de boerenkar en werdhet feest afgesloten met patatjes en ranja inde kantine. Geertje nog bedankt voor delekkere patatjes! De medailles en diploma’swerden met trots door de kinderen inontvangst genomen. Bij ons staat vooraandat we als team veel plezier hebben tijdensen naast de wedstrijden en trainingen. Detrainingen worden altijd erg goed gevolgd ener wordt actief meegedaan ook is er wel eenstijd voor een dolletje of een spelletje natuur-lijk.

Hierbij wil ik ook Willem van de Brink enAgnes van Beek bedanken voor de begelei-ding van de pupillenteams, hartelijk dankhiervoor namens ons allemaal.

DVO F1 kampioenNa zomervakantie te hebben gehad was hetweer tijd om te gaan korfballen. Na vorigseizoen 2 keer kampioen te zijn gewordenwas het afwachten wat dit seizoen gaatbrengen. Na vorig seizoen in de 3e klasse tehebben gespeeld waren wij op het veldingedeeld in de 1e klasse. De eerste wedstrijdwas thuis tegen Fortissimo en die wonnen

wij toch erg ruim met 18 tegen 0. De volgen-de wedstrijd was uit naar Dalto. We dachtendat dit toch wel een lastige tegenstander zouworden maar ook deze wedstrijd werdgewonnen en wel met 10 tegen 0. Met deze 2grote overwinningen op zak kwam Huizen opbezoek. Zou dit dan een lastige tegenstanderworden? Na een goed begin en 5 tegen 1voorsprong in de rust, moest dit voldoendezijn om ook de 3e wedstrijd te winnen. Hetwerd nog een lastige tweede helft maar dewinst bleef in Bennekom 7-5. DVO F1 lag opkampioenskoers met 3 gewonnen wedstrijden.We begonnen aan de return wedstrijden metFortissimo uit, die wij wonnen met 12-0 endoor Dalto thuis met 5-1 te verslaan werdenwij weer kampioen. Aangezien Huizen verderook alles gewonnen had moesten wij deuitwedstrijd tegen Huizen gelijk spelen ofwinnen om alleen kampioen te worden. Het werd een lastige wedstrijd. Huizen zettealles op alles om ook kampioen te worden enmet een ruststand van 6-5 in het voordeelvan Huizen moesten wij nog flink ons bestdoen om een punt te halen. Na de rustscoorde Huizen en dat betekende 7-5 achter.Nu was het toch echt noodzakelijk om tescoren en gelukkig deden wij dat nog 2 keerzodat er op het scorebord een eindstand van7-7 stond en wij ongeslagen kampioen zijngeworden! Een knappe teamprestatie waarwe trots op mogen zijn!

Groeten, F1

F3 KampioenDit jaar begonnen we met een heel nieuw

team, waarvan de meeste elkaar nog hele-maal niet kenden. Ook had geen van ons nogeen echte wedstrijd gespeeld. Toch wistenwe de eerste competitiewedstrijd met 3-0 tewinnen en de tweede zelfs met 4-0. Daarnakregen we de smaak goed te pakken enmaakten we zelfs 7 en 8 doelpunten perwedstrijd. De vijfde wedstrijd moesten wetegen de concurrent, Zwaluwen F1. Zijhadden ook alles nog gewonnen behalve dewedstrijd tegen ons. We begonnen goed enkwamen op een 1-0 voorsprong. Zwaluwen F1maakten echter vrij snel daarna gelijk doorons eerste tegendoelpunt te scoren. Hoewelwe dit nog niet eerder meegemaakt haddengaf dit een extra stimulans om op zoek tegaan naar een tweede doelpunt. Dit luktenog voor rust waardoor we met een voor-sprong konden genieten van de ranja. In detweede helft waren we de betere partij enwisten we nog twee keer te scoren. Hetkampioenschap was binnen !! Een week laterhebben we dit uitgebreid gevierd met eenmedaille en een diploma en natuurlijk metde welverdiende patatjes. Dit smaakt naarmeer, dus hopelijk gaat het in de zaal net zogoed als op het veld.

Rick, Noa, Jorein, Thomas en Lisanne ofwelF3!!!!

Groet Angelique

Europees kampioenen Jos Roseboom en Henriët Brandsma in Oranje in de EK finale tegen België.Welke DVO-pupillen staan hier over 15 jaar?

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:58 Pagina 29

Page 30: DVO Bazuin Magazine

30

De andere hobby van……

In deze rubriek wil de pupillencommissie jullie laten kennismaken met een andere hobby ofleuke gebeurtenis van een kind uit de pupillenleeftijd. Deze keer is het Thijs van Geenhuizenuit de E2.

Thijs is 9 jaar oud en zit in groep 6 van de Julianaschool.Daarnaast zit hij op een andere school, een dansschool. Bijdansstudio Stefanie Poppelaars leert hij tapdansen. Ik vraagaan Thijs wat dat nu eigenlijk is, dat tapdansen. “Tapdansenis dansen met schoenen met ijzertjes eronder die geluidmaken tijdens het dansen” luidt zijn antwoord. “Eigenlijkweet iedereen wel wat het is” vertelt hij verder. “Bij heelveel dansprogramma's op TV zie je er wel wat van. Ook zieje vaak tapdansen bij musicals.” Dat klopt wel, als oudevoorzitter van de pupillen weet ik mij nog wel wat dansscè-nes te herinneren, zoals het “Dancing in the rain” van FredAstaire (Dit is wel erg oud!). Zelf vind ik dansen niet veelaan, maar bij de familie Van Geenhuizen ligt dit anders.Ook zus Femke en moeder Wendy doen aan tapdansen. Vader André is echter handiger met gereedschap. Thijsvertelt verder: “Samen met mijn zus en mijn moeder heb ikin de dansgroep opgetreden tijdens “Ede Bruist!!” in Ede.Ook heb ik opgetreden tijdens het Leeffestival inWageningen”. Oefenen doet Thijs vooral thuis, op zijn voorzijn verjaardag gekregen speciale dansvloer. De danslessen

volgen wordt wel erg lastig naast het korfballen in E2 en zijn andere hobby's. Dat korfballengaat hem trouwens goed af, met zijn team is hij afgelopen veldseizoen kampioen geworden, endat was niet de eerste keer dat hij kampioen werd!

Ik vraag hem welke andere hobby's hij heeft. Dat had ik beter niet kunnen doen, want toenbleef hij aan de gang. “Nou, ik vind lego'en erg leuk, vooral zelf eigen dingen bouwen. Enne,knutselen en tekenen vind ik ook heel leuk om te doen. En mijn vader helpen met tuinklusjes,of klussen in het huis, en met mijn moeder rondrijden in haar oude Fiatje met open dak, encomputeren met op internet van alles opzoeken, vooral van auto's.” Auto's hebben sowiesowel Thijs zijn interesse. “Ik ben samen met mijn vader allerlei showrooms van dure automer-ken langs geweest en heb daar foto's gemaakt van de duurste auto's. Ook heb ik samen metmijn vader in terreinauto's door de modder en dwars door grote plassen gereden. Dat was ergleuk!” Vader André heeft goed meegeluisterd en glundert van oor tot oor. “Tsja, zo vader zozoon!” zegt hij.

Thijs, bedankt voor het interview!

Weten jullie ook iemand met een leuke hobby of huisdier, of met een leuke gebeurtenis, melddit dan aan de pupillencommissie. Wie weet is hij/zij de volgende die aan de beurt is.

Welpennieuws

Vlak voor de herfstvakantie hebben dewelpen afscheid genomen van Roos, Tara,Joost, Bram, Han, Richard, Mike, Isa enSophie. Zij gaan nu echte korfbalwedstrijdenspelen in de F4 of F5. Lisette, Jitte en Mariska hadden een heelleuke training voorbereid. Het thema wasBoertjes en Boerinnetjes. Iedereen kwamverkleed.

Er was een spelletjesparcours uitgezet en naeen uur rennen, vliegen en klimmen, hebbenwe met z’n allen pannenkoeken gegeten inde kantine. Na het eten kregen alle kinderennog een oorkonde, medaille en een knapzakmet snoep van de trainsters. Het was eengeslaagde afscheidstraining! Ook hebben wetoen stilletjes afscheid genomen van Anja alsbegeleider. Nu Isa bij de F-jes gaat spelenheeft ze de taken aan mij overgedragen.Anja, via deze weg, bedankt voor alles wat jevoor de welpen gedaan hebt! Bij de welpen iser nu nog een gezellig groepje overgebleven:Jetske, Britt, Koen en Lennard. Nieuwe wel-pen zijn van harte welkom. Kinderen vanaf 4jaar kunnen mee komen trainen op vrijdag-middag van 4 tot 5 uur. Op zaterdag 6november gaan we naar deKangoeroeKlupDag in Zwolle. Het beloofteen onvergetelijke sportdag te worden.

Groetjes Manon

Bazuin_nr_2 11-11-2010 17:58 Pagina 30

Page 31: DVO Bazuin Magazine

Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

Tel. 0318 - 54 84 76www.kozijnlunteren.nl

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

Voor al uw gezonde en vooral lekkereboodschappen en een mooiere wereld!

Dorpstraat 306721 JK BennekomTel: 0318-415876

www.wijnhuisbennekom.nl

Juwelier Anneke MansEdeseweg 28 b6721 JX Bennekomtelefoon: 0318413582ingang aan de strooijweg.

openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00vrijdag van 09:00 tot 21:00zaterdag van 09:00 tot 17:00

REKOPA

Silver Sponsor

Bazuin_nr_2_def 11-11-2010 20:59 Pagina 31

Page 32: DVO Bazuin Magazine

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_2 11-11-2010 18:00 Pagina 32