of 32 /32
1 Wedstrijdprogramma veldcompetitie Met de recreanten op stap naar Giethoorn Kennismaking met de DVO selectie De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 34e jaargang nummer 1 - september 2010

DVO Bazuin Magazine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

clubblad dvo bennekom

Text of DVO Bazuin Magazine

Page 1: DVO Bazuin Magazine

1

Wedstrijdprogramma veldcompetitie

Met de recreanten op stap naar Giethoorn

Kennismaking met de DVO selectie

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 34e jaargang nummer 1 - september 2010

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:00 Pagina 1

Page 2: DVO Bazuin Magazine

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenVan Putten/Van ApeldoornRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijBDG professionalsAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekDrukkerij ModernDe KaasjagerHartman tweewielersBDG Technisch Administratieve DienstenBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A.Eye Wish GroeneveldBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongJellema AfbouwGroveko schoonmaakartikelen

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 8,25 € 24,75Pupillen € 11,25 € 33,75Aspiranten € 13,75 € 41,25Junioren € 15,35 € 46,05Senioren € 19,25 € 57,75Recreanten € 9,00 € 27,00Alleen zaal € 14,85 € 44,55Trainend lid € 9,00 € 27,00G-korfbal € 9,00 € 27,00Overig lid € 4,50 € 13,50Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,50 basisbedrag.

2

Foto omslag: recreanten in Giethoornfotograaf Gerrit Schets

Commandeursweg 2aPostbus 406720 AA Bennekomtel. 0318-419996 fax. 0318-418961 [email protected]

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:00 Pagina 2

Page 3: DVO Bazuin Magazine

Van de voorzitter

Er staat veel te gebeurenHallo!

De zomervakantie is toch wel weer snel voorbij gegaan. De schoolvakanties waren natuurlijkdit jaar ook alweer vroeg afgelopen. Je merkt dat velen weer heel graag willen korfballen naeen aantal weken vakantie!Allereerst alle nieuwe leden van harte welkom! Er zijn er weer heel veel bijgekomen en dat ismooi. Ik hoop dat een ieder vlug de weg binnen DVO kan vinden en dat een ieder snelvertrouwd raakt.

Het korfbalseizoen 2010-2011 is toch wel een spannend jaar. Er staat veel te gebeuren.Allereerst is er toch wel het feit dat DVO 1 in het komend zaalseizoen in de LottoKorfballeague gaat spelen. Dat is een hele eer en dat belooft spektakel. De voorbereidingenom de wedstrijden van DVO 1 in de zaal goed te laten verlopen zijn al in volle gang. Er is veelman/vrouwkracht nodig. Bijvoorbeeld de bezetting van de jurytafel (schotklokkers/tijdwaar-nemers), maar ook de kaartverkoop, de veegploeg en natuurlijk de bezetting van het clubhuismoeten geregeld worden. Wat extra handen in deze kunnen we zeker nog wel gebruiken. Vanuit verenigingsoogpunt willen we ook werken aan het technisch beleid. De TC/JTZ is nuopgesplitst in een TC en een JTC die onderling veel met elkaar samenwerken. De nieuwe opzetzal toch zeker ook zijn vruchten gaan afwerpen. Meer informatie hierover verderop in deBazuin Magazine.

Uniek zal ook in de komende weken de actie zijn met de C1000. Er komt een verzamelalbumvoor plakplaatjes met daarop alle leden van DVO. Voor het korfbal in Bennekom is dit uniek.Waarom nu eigenlijk deze actie? We staan als vereniging dit jaar in de picture vanwege deLotto Korfballeague maar ook vanwege ons jubileum. Op 6 juni 2011 bestaan we 65 jaar en datwillen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.Je zou zeggen we gaan naar een pensioengerechtigde leeftijd toe en je kan het als verenigingrustiger aan gaan doen. Maar dat is allerminst waar. Naar mijn idee is er nog nooit zoveelactiviteit en energie geweest bij DVO als nu! 6 juni 2011 is de datum van het jubileum. In detijd ervoor zult u op diverse manieren ervan horen. Er zal veel werk verzet moeten worden. Help mee! Samen zijn we DVO!

Alle spelers en speelsters van de welpen tot het 1e wil ik ook nu weer heel veel succestoewensen. Dat we weer met elkaar maar veel doelpunten mogen maken en vele wedstrijdenmogen winnen! Ik wens iedereen een heel goed seizoen toe.

Matthijs Soede

3

KOPIJ

Inleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 24 oktober voor 22.00 uur.

Van de redactie

Op een mooie zomeravond bij het eind-feest, onder het genot van een hapje eneen drankje. Gezellig pratend over hetafgelopen korfbalseizoen, wat was het eengoed seizoen en met z’n allen veel span-nende wedstrijden meegemaakt.En nu zijn wij aan een nieuw seizoenbegonnen, de trainingen zijn al enkeleweken aan de gang. En veel oefenwedstrij-den en toernooien die er zijn gespeeld,met veel plezier en hier en daar regen!!!!!Zo zijn de spieren weer soepel! En gaat hetechte werk beginnen. Allemaal een fijn ensportief seizoen toegewenst. En de sup-porters staan weer langs de lijn om jullieaan te moedigen. Veel succes allemaal.

Op de DVO site kun je het laatste nieuwslezen. Het wedstrijd programma staat indeze Bazuin M. zo dat je weet wanneer jemoet spelen, of als vrijwilliger in hetclubhuis moet zijn,veldwacht enz. Hetschoolkorfbal is dit jaar op 25 september,dit is altijd een gezellig toernooi, er doenweer veel scholen mee. Nu maar hopen opmooi weer. De commissies hebben weereen fraaie bijdrage geleverd aan deze uit-gave, maar wij missen toch nog schrijvers(o.a de feestcommissie’s zoals Kosak enJMR). Het is nu niet meer elke maand, gaer eens voor zitten en verras ons eens metjouw stukje!

In de afgelopen weken zijn er heel wathuwelijksfeesten geweest zowel, zonetgetrouwd, of vele jaren getrouwd. Wij feliciteren jullie allemaal met deze dag. En vele mooie jaren toegewenst. Wijfeliciteren Erik en Patricia met de geboortevan Leon en Anna met haar broertje,Gerard en Lenny van Ravenhorst-Post metde geboorte van Thijs en als laatste Arjenen Paulina Lutgendorff met Jep. Dat dejongens maar gezond mogen opgroeien.

Als alles volgens planning gaat en dezeBazuin Magazine bij u in de bus valt (11september), dan zijn/gaan Roy Rutenfransen Marscha Bongers in hun kasteeltjetrouwen. Van harte gefeliciteerd.

Even relaxen tussen de wedstrijden van hetRohda Masters toernooi.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:00 Pagina 3

Page 4: DVO Bazuin Magazine

tisch om mee samen te werken en dan nuhet avontuur in de Lotto Korfbal League isnatuurlijk geweldig om mee te maken. Als Jacko het dan ook nog ziet zitten is dekeuze makkelijk gemaakt” stelt Piet en weerzullen er vele uurtjes in DVO verdwijnen.Teambegeleider zijn is niet alleen het vullenvan de drinkflessen, het is veel meer. “Pietregel even wat video-opnames van OVVO”,“Piet de afstandbediening van het scoreborddoet het niet, regel jij dat even”, “Piet hoedoen we dat met het toernooi en die prijsuit-reiking van sportploeg in Ede.” Piet roggelthet wel en is zeker niet te beroerd om zelfzijn handen uit de mouwen te steken. Tijdensde wedstrijden probeert hij zo stil mogelijkop de bank te zitten, geeft Momo af en toede fles en fluistert hem ondertussen ietsbemoedigendst (is dit Nederlands?) toe,zorgt voor de wisselbriefjes maar bewaaktzeker ook de sfeer binnen de ploeg als eensoort vertrouwenspersoon.

DVO is natuurlijk veel topsport. Gea merktdit tijdens de vergaderingen van de StichtingDVO-hal. Momenteel wordt daar volopgewerkt om de accommodatie LottoKorfballeague waardig te krijgen. Piet is heel duidelijk in zijn stelling. “DVOmoet de ambitie hebben om zo hoog moge-lijk te spelen, topkorfbal hoort bij DVO” “ Zonder topkorfbal zou DVO niet zo grootzijn geweest, maar zonder een groot DVO iser natuurlijk ook geen topkorfbal mogelijk”,een bijna Cruijffiaanse uitspraak. Piet wilhiermee zeggen dat hij trots is op wat er bijDVO is gebeurd. Van een kleine verenigingin een relatief korte termijn uitgegroeid zijnnaar de tweede korfbalvereniging vanNederland. “Ja, de consequentie kan dan zijndat je dan pas om half tien kan gaan trainenmaar dit doe je dan wel in je eigen hal meteigen clubhuis waar ook nog een eigen bar-

moet je vakantie ook aantrekkelijk maken endan kiezen de kinderen vanzelf weer om nogeen jaartje mee te gaan”.

Typisch voor Gea en Piet is het thuiskomenvan de vakantie. Dit wordt zo gepland dat zebijna rechtstreeks kunnen doorrijden naar deAchterstraat. Toevallig is daar dan nog neteen zaalwedstrijd van ons eerste aan de gangof wordt er door de selectie getraind. Zelfs inde vakantie zit DVO nog volop tussen deoren en wordt er nog volop gemaild metBennekom en niet alleen met oma. Even naarNU.nl kijken is dan de reden om te internettenop camping of een plaatselijk internetcafé inte duiken. Ondertussen wordt dan ook gelijk-tijdig de DVO-mail gecheckt en beantwoordof wordt een foto van de familie met DVO-sjaal doorgestuurd. Sterker nog, misschienheeft Piet de foto in Spanje zelf op de DVO-site geplaatst, ik zie het hem doen. Ik besefmij dat ik dit niet heb gevraagd. Met hetnoemen van de DVO-site is gelijk één van devrijwilligerstaken uit de familie Burgsteijnbenoemd. Piet is actief binnen de Internet-commissie en één van de initiatiefnemersvan de nieuwe site. Hij heeft daar altijduitgesproken ideeën over en voor. Interesse voor computers heeft Pietopgedaan op school waar hij als docentNederlands/Maatschappijleer aan het ROCde eerste computers heeft helpen aansluiten.In de huiskamer staan ook twee computersdag en nacht aan. Zelfs een draadloosnetwerkje is voor Piet geen probleem meer.Ook Gea heeft de tijd meegemaakt van hetintreden van deze hulpjes. Van handmatigboekhouden tot boekhouden in mooiesystemen. Gea werkt bij Equus in Ede, niettoevallig weer een DVO-sponsor, als assistentaccountant. Dit is ze al vele jaren. De interes-se voor cijfertjes gaat zelfs zo ver dat ze inhaar vrije tijd al 25-jaar lang penningmeesteris van de Stichting DVO-hal. En zo is weereen vrijwilligersfunctie van de familieBurgsteijn benoemd.

Om er zeker van te zijn dat ik geen functievergeet kan ik hun vrijwilligerstaken door dejaren heen het best aanhalen door te zeggen:ze hebben alles gedaan behalve eenbestuursfunctie. “Misschien komt dat nog”zeg ik maar daar hoeven we niet bang voorte zijn, Piet en Gea zijn geen bobos.

Piet werkt veel liever vanuit de achtergrond,bijvoorbeeld als teambegeleider van deselectie. “Waterdrager van de selectie” zoalshij zichzelf graag noemt. Hij heeft weer eenjaartje bijgetekend. “De groep is zo fantas-

Piet en Gea Voor de zomervakantie vraag ik Gea of zij samen met Piet aan dit artikel voor in de BazuinMagazine wil meewerken. “Als Piet dit wil doe ik mee, maar ik twijfel of hij wil’’ zegt Gea.Diezelfde avond vraag ik Piet nog of hij tijdens een zonnig ontbijtje op de middenstip vanons mooie DVO-korfbalveld wil meewerken.

4

Ik had beter moeten weten. Piet wil uiteraardmeewerken en is zelfs vereerd maar natuur-lijk niet ’s morgenvroeg. “Dan ben ik nog nietzo in vorm” is zijn reactie. Zo zit ik op eenvrijdagavond laat tot heel vroeg aan de eet-tafel bij Piet en Gea aan de Honingklaver,één van de dichtstbevolkte DVO-straten inBennekom.

Piet en Gea zijn twee vijftigers. Piet is gebo-ren in Renkum maar opgegroeid in Bennekomalwaar Gea geboren is. Ze zijn samen al meerdan 65 jaar lid van DVO. Natuurlijk een korf-balhuwelijk. Piet korfbalt nog in het achtste,zijn moment of fame is een hele wedstrijd inhet tweede geweest, en Gea speelt bij de

recreanten, maar heeft het vroeger gebrachttot een invalbeurt in het tweede. Voor dejongste generatie DVO-ers zal Gea de onbe-kendste zijn echter zij is wel erelid van DVO.Piet zullen de meeste jeugdspelers en ouderswel kennen als die man die op zaterdagavondzonder schroom de zweetplekken van de spe-lers uit het eerste van de vloer boent alsteambegeleider van ons eerste.

Ze zijn net terug van dik vier weken vakantie.Met auto en caravan op het gemakje doorFrankrijk en Spanje trekkend samen met hundochters Eva en Mirja. “Vakanties zijn er veleen o zo belangrijk en het zijn absoluut geenluievakanties.” zegt Gea. Hun eerste tussen-stop was dit jaar in Metz waar ze het nieuwearchitectonische Centre Pompidou hebbenbewonderd. Daarna volgden nog Kroketjevan Edje in Blanes, het EK-atletiek in Barce-lona waar de familie Burgsteijn NederlanderEelco Sintnicolaas in de meerkampfinalezilver zag winnen. Verder volgt een bezoekaan de oude binnenstad van Valencia en nogveel meer. Hieruit blijkt meteen de variatievan interesses van het gezin Burgsteijn. “Je

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:00 Pagina 4

Page 5: DVO Bazuin Magazine

5

bezetting is”. “Hoeveel korfbalverenigingentrainen er in Nederland van tien tot elf ineen afgelegen sporthal zonder clubhuis,velen”. Vanzelfsprekend wordt er aan de eettafelveel over korfbal gesproken maar gelukkigzijn er ook andere onderwerpen.Werkwoordsvormen bijvoorbeeld!! Je moethet maar bedenken. Daarnaast hebben Pieten Gea de afspraak gemaakt dat er thuisalleen beneden over korfbal wordt gesproken.Als ze eenmaal de trap naar boven opgaanvergeten zij DVO, geloven jullie dit echt?

Als ik vertrek zal Piet zes uurtjes later alweermet DVO bezig zijn. Het Rohda toernooivolgt, de prijsuitreiking van de sportploegvan Ede en de verdere voorbereiding op decompetitiestart. Gea krijgt weer haar eerste

Stichtingsvergadering, is bezig met de voor-bereiding van het uitje voor de vrijwilligersvan de hal en er volgt wederom een nieuweBazuin Magazine.

Als ik Piet en Gea een dag later tref bij degeflopte prijsuitreiking van de Sportploegvan de gemeente Ede vraagt Piet zich af hoehij de opgetrommelde, bijna voltallige selec-tie moet uitleggen dat dit soort zaken ook bijtopsport horen. Het zal Piet beslist lukken.Piet geeft napratend en genietend van zijnbiertje nog aan dat hij een heleboel zakenniet heeft aangeroerd. Het is laat en Piet isin vorm, hij noemt zonder veel moeitenieuwe onderwerpen zoals bijvoorbeeld debetrokkenheid bij zijn leerlingen, de proble-matiek rondom de hangjeugd en Vitesse. Als de truck waarop de prijsuitreiking was,

inmiddels is afgebroken en de biertent ophet Marktplein dicht is, vertrekken Piet enGea nog richting selectie op het feestendeMuseumplein en daar zijn ze nog lang niet teoud voor.

Piet en Gea bedankt, ’t was leuk om te doen.

Nico Utens

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:00 Pagina 5

Page 6: DVO Bazuin Magazine

6

Start nieuwe seizoen

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoenzijn in volle gang. Noviteit is dat de A-selec-tie al haar trainingen binnen afwerkt. Dit omzich zo optimaal mogelijk te kunnen voor-bereiden op het komende zaalseizoen in deLotto Korfbal League. De eerste wedstrijd ophet veld is tegen een bekende: OVVO uitMaarssen komt op bezoek in Bennekom.

Onze internationals, Jos en Henriët, bereidenzich ondertussen voor op het komendeEuropees Kampioenschap. Zij trainen daarbijzeer intensief bij het Nederlands Team. Ingoed overleg met de spelers wordt bekekenaan welke clubtrainingen en wedstrijden kanworden deelgenomen tijdens de veldcompe-titie.

Nieuwe sponsors

Het is de sponsorcommissie de afgelopenmaanden gelukt enkele successen te boeken.Zo zal Diamond sponsor Praxis, die eenprachtig nieuw pand aan het bouwen is inEde, haar contract uitbreiden en wordtGroveko Silver sponsor. Daarnaast kunnenwe twee nieuwe Gold sponsors verwelkomenin de business club. Dat zijn Belcompany enWolverine Tube. Volgende maand volgt meerinformatie over deze nieuwe sponsors. De STD is zeer verheugd met de steun die istoegezegd vanuit deze bedrijven.

Update samenstelling sponsorcommissie In de sponsorcommissie treden twee nieuweleden toe, te weten Marianne Rozeboom enTom de Leeuw. Voor de volledigheid hierbijhet nieuwe overzicht van de commissie.

Voorzitter: Koen Lijnkamp, 06-42788954;[email protected] / acquisitie: Harold OskamPenningmeester / reclameborden: Kees MakSecretaris: Marianne RozeboomWedstrijdkleding / acquisitie: Jan Anne vanGinkelPR / acquisitie: Lisette van DinterenAcquisitie: Tom de Leeuw

Met sportieve groet,Stichting Topkorfbal DVO

Mededelingen vanuit het Bestuur (1)

Een nieuw seizoen.....

De vakantie zit er al weer een tijdje op envanaf deze plek wens ik iedereen een prachtigseizoen, dat ieders spoorboekje maar magaansluiten op de almaar voortdenderendeDVO trein, want er gaat veel gebeuren.

De eerste prijs van het seizoen 2010-2011 is

binnen!!!

Het KNKV heeft dit voorjaar een ledenactiegevoerd. Met deze actie kon iedere vereni-ging aan de hand van het aantal nieuw inge-schreven leden een prijs winnen, afhankelijkvan het aantal nieuw ingeschreven ledenvóór een bepaalde datum varieerde dit vaneen bal tot een clinic van het nederlandskorfbalteam. De exacte door het KNKV bedachte metho-diek tot het inschrijven van nieuwe leden zalik jullie besparen (denk aan wiskunde en chi-nese tekens). Het was in ieder geval zaakadministratief scherp aan de wind te zeilen.Lia Mak is degene die al jaren meer danaccuraat de ledenadministratie van onze ver-eniging verzorgd. Je merkt daar misschienniet zoveel van maar zij is degene die er bij-voorbeeld voor zorgt dat alle spelende ledeneen spelerskaart hebben met de juiste gege-vens, dat de lidmaatschapsnummers vanzevenhonderd leden klopt met de persoon-lijke gegevens zoals die bij de bond bekendzijn en dat alle jeugdleden een verjaardags-kaart krijgen via Geertje.Ook in deze KNKV actie was Lia succesvol,DVO heeft vier gloednieuwe kunststofkorvengewonnen, dank je wel Lia; een Lotto KorfbalLeaguewaardige prestatie!!!!

10-04-'10, welcome @ the DVO Dome

Bovenstaande zegt je misschien niet directzoveel, een paar aanvullingen in steek-woorden, tijd en aantallen: zaterdag, 21:45uur, 18-17, 1000 mensen......nog steeds niets?OVVO, League, ongeloof, verbazing, verbijs-tering...??? Het was zaterdag 10 april jl. rond21:45 uur, wie weet nog waar hij was? In eenzinderende slotfase hielden in een bomvollehal 1000 mensen hun adem in, alle DVOspelers het hoofd koel en schoot Momo dewinnende binnen. De DVO hal explodeerdeen werd de DVO Dome. Die avond werdduidelijk dat we volgend seizoen in de LottoKorfbal League spelen: het Wimbledon, deTour de France én de UEFAChampionsleague van het korfbal. Weinigenhadden verwacht dat binnen twee jaar na hetstarten van de Stichting Topkorfbal promotienaar de league zou worden gerealiseerd.Maar we gaan het echt meemaken...komendseizoen komen de topploegen naar de DVO-Dome, van Koog Zaandijk tot DOS Nijeveen.Scheidsrechters van wereldniveau (en nietminder dan dat) komen naar Bennekom, TVGelderland heeft zich al gemeld, het is al dui-delijk wat we kunnen verwachten als de NOS

langs komt (en die komen). Ook het protocol(werkplan) rond wedstrijden in de Lotto korf-bal league is binnen en daarbij is duidelijkgeworden dat we wat te doen hebben, uitgenoemd werkplan zijn door het wedstrijd-management (Jaap van Roekel, Roel Kieft enCo Rozeboom) en de Stichting Topkorfbal(Jeannette Teunissen) niet minder dan 55directe actiepunten afgeleid en daarop is ookactie ondernomen. We hebben dus wat tedoen. De voorbereidingen zijn voor de zomergestart en vanaf dat moment in volle gang;aanpassingen van de accommodatie, bestel-ling van korfballeaguelogo's en nog minimaalvijftig andere punten. De voorbereidendewerkzaamheden zijn in handen van kundigemensen, mogelijk wordt je gevraagd eensteentje bij te dragen, zeg niet te snel nee;vele handen maken licht werk en brengenons topkorfbal.

Verslagen van de Algemene leden-

vergadering

De verslagen van de algemene ledenvergade-ringen die dit jaar zijn gehouden volgen dezemaand via een digitale nieuwsbrief. Deze worden gepubliceerd in de BazuinMagazine in het voorjaar van 2011, in dezeBazuin Magazine wordt dan ook de agendagepubliceerd voor de ledenvergadering inhet voorjaar 2011.

Fiets

Eerder dit jaar hebben we diverse meldingengekregen van vernieling en diefstal. Voor eenaantal mensen is ook na de zomervakantiede ultieme vorm van lol het mollen of stelenvan andermans eigendom. Ter voorkoming:sluit je fiets af met minimaal één slot, verwij-der losse onderdelen als direct afneembarefietsverlichting, losse snelbinders, zadeltas-jes, fietspompen, kilometertellers, bidons etcen doe deze in je sporttas. Zet je fiets in defietsenstalling en niet voor de ingang naarhet veld, de fietsen mogen hier niet staan enzijn bij eerder genoemde lolbroeken zeerpopulair als sloopmateriaal!

Mail

Ook het afgelopen seizoen hebben we heteen aantal keren meegemaakt: een discussie-punt waarbij per e-mail wederzijdse menin-gen worden gedeeld en betwist zijn geësca-leerd. De werkwijze vanuit het secretariaat isdat inhoudelijke discussies niet via e-mailworden gevoerd. Vragen, opmerkingen en/ofkritiek kunnen altijd persoonlijk of telefo-nisch. E-mail is handig voor het delen vaninformatie (bijvoorbeeld competitieplanning),verslaggeving (notulen, wedstrijdverslag),planning (training, vergaderagenda, roostervoor het rijden naar uitwedstrijden). In discussies via de mail of op een forum kanalleen al één verkeerd geïnterpreteerde

Tips over digit@@l aanleveren

kopij en foto’s:

www.dvo-korfbal.nl

rubriek “Interactief”

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:16 Pagina 6

Page 7: DVO Bazuin Magazine

7

Uit het nestkastje

Het nieuwe sei-zoen is begon-nen. Aan heteinde ervanbestaat DVO 65jaar. In novem-ber beginnen deachttien wed-strijden in eenomgeving waarveel DVO-ertjesnaar uitkijken:de LottoKorfballeague.

Eens kijken of het lukt om daarin een vastplekje te veroveren is het grote doel.Vogeltjes van buiten de club zijn te hulpgeschoten. Zelfs een wespje heeft zichgemeld om rond de paal te cirkelen.

Voor een gewoon vogeltje gaat het allemaalrazendsnel. Allerlei voorschriften van hetKNKV, wedstrijden op woensdag. DVO-vogeltjes die eerder weg moetenvliegen van hun werk dan hun baas gewendis. Wie gaat dat betalen? Vanuit het nest-kastje lijken we voor het eerst een kleinbeetje op de voetbalvereniging van de buren.Een grote groep mezen die het met z’n allenzo leuk mogelijk proberen te maken en alkwetterend kijken naar een ander groepjevogels met dezelfde veren, die meer en meerhun eigen leventje leiden en heel graag debeste zaadjes snoepen.

De reclameborden op het veld zijn hier endaar een beetje verhangen. Fijn toch dat erzoveel DVO-vriendelijke bedrijven extracentjes aan DVO willen besteden. Ook opandere gebieden staan de zaakjes er hier endaar wat anders voor dan toen in juni dekorfbalvakantie begon. Groen witte vogelsdie vorig seizoen nog alles uit zichzelf haal-den om bij hun top te horen zijn een toontjelager gaan zingen. In de jeugd hebben enkelejeugdige vogeltjes van buiten exemplaren uitde eigen kweek van het stokje verdrongen.Nieuwe DVO-baby’s zijn geboren en bezoe-ken al op heel jonge leeftijd het veld. En, speciaal: Renske Lith, die twee seizoenengeleden bij een wedstrijd van DVO1 in deeigen hal een zware knieblessure opliep,heeft in stilte weer voor het eerst een wed-strijd gespeeld.

Nog even en DVO is 65 jaar oud. Voor eensportvereniging gelukkig geen reden om metpensioen te gaan. Dat zou ook niet best zijnvoor een koolmees in een klein nestkastjemet het uitzicht op veel gezelligheid engroen-wit. Zo’n mijlpaal kun je beter vierenen dat schijnt gelukkig volop te gaangebeuren. Mijn foto mogen ze in ieder gevalgebruiken voor het plakboek, ik geef toe-stemming!

Piet de Koolmees

komma leiden tot veel misverstanden enonnodig kabaal.

Vertrouwenscontactpersonen

Vorig jaar september zijn Bianca Laisina enWim Verweij aangesteld als vertrouwens-contactpersonen. Het afgelopen seizoenhebben zij zichzelf binnen een aantal jeugd-commissies en de clubhuiscommissiegepresenteerd en zijn Wim en Bianca opcursus geweest bij het NOC*NSF. In dezecursus hebben zij naast een dag theorie ookeen dag training gehad in het voeren vangesprekken met betrokkenen bij ongewensteintimiteiten. Met het succesvol afronden vandeze cursus zijn Wim en Bianca ook gecertifi-ceerd.

Op dit moment is een informatie avond invoorbereiding, op deze avond zijn DVO ledenen ouders van jeugdleden welkom. Als bestuur lichten wij dan toe waarom ervertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld,informeren wij over de werkwijze bij calami-teiten en wordt een film getoond van hetNOC*NSF. Uiteraard is er gelegenheid tothet stellen van vragen en discussie.Daarnaast zullen Wim en Bianca zich dekomende tijd gaan voorstellen bij de jeugd-teams en de trainers.

Ben Delsman

Mededelingen vanuit het bestuur (2)

Nieuwe structuur TC

Aan het begin van dit seizoen is door hetbestuur van DVO besloten om de structuurvan de technische commissie te wijzigen.Met ingang van seizoen 2010 – 2011 wordtgewerkt met een aparte TC (Technischecommissie) en een JTC (Jeugd Technischecommissie).

De TC, waarvan Rik Bijl tijdelijk interim voor-zitter is, gaat over de senioren (3 t/m 10, A3 –A6, B3 – B5, C3- C5, D2 – D4, E en F. De TC isbereikbaar via [email protected]

De JTC, waarvan Martin Koenders voorzitteris, houdt zich bezig met de A2, B1 en B2, C1en C2, en de D1. De JTC is bereikbaar [email protected]

(De Stichting Topkorfbal DVO is verantwoor-delijk voor de DVO 1, 2 en A1.)

Elders op de site en in de Bazuin Magazinekun je meer lezen over de commissies.

Waarom deze wijziging? Als vereniging wil-len we graag onze jeugd structureel op eenhoog korfbalniveau brengen en houden. Dat

geldt voor alle spelers. Alleen de begeleidingop het topniveau vereist een andere aanpakdan die in het breedtekorfbal. Om de breed-tesport, het grootste deel van de vereniging,en de topsport beide de benodigde specifie-ke aandacht en begeleiding te geven is hetgoed deze takken te scheiden in twee apartecommissies, waarbij wel gezamenlijkeafstemming van bijv. trainingstijden, gebruikDVO-hal en inzet trainers noodzakelijk is.

Mede met de “oude TC”, die dit voorstelheeft gedaan, verwacht het Bestuur dat denieuwe constructie goed is voor zowel debreedte als de topsport.

Daarnaast is duidelijk dat we meer mensennodig hebben om de technische zaken goeduit te werken en bij deze de oproep datverdere ondersteuning welkom is

Matthijs Soede, voorzitter

DVO-Nieuwsbrief

Tijdens het seizoen wordt wekelijks eendigitale DVO-nieuwsbrief rondgestuurd.Deze is speciaal voor DVO-ers. In de nieuws-brief staat informatie vanuit het bestuur encommissies maar ook het wedstrijdschema,uitslagen en het schema van het vrijwilligers-werk. Ontvang je de DVO-nieuwsbrief nogniet, geef je dan op via onze website(Interactief/DVO-nieuwsbrief).

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:16 Pagina 7

Page 8: DVO Bazuin Magazine

8

Mededelingen van de Stichting DVO hal

Weer een nieuw seizoen

Op dit moment is iedereen bezig met devoorbereiding om weer aan een nieuwe com-petitie te beginnen.Teams zijn geselecteerden ingedeeld, trainers en leiders aangesteld,clubhuis gaat weer openen, zo zijn er nogveel meer activiteiten op te sommen. Ook deStichting DVO-hal bereidt zich voor. Er is deafgelopen maanden al veel extra’s gedaanaan schoonmaken en repareren. De sport-vloeren zijn spic en span dus prachtig schoonKleedkamers en doucheruimten en niet tevergeten de toiletten zijn weer klaar en erzijn weer verbeteringen aan gebracht zoalsde plinten in gangen en kleedkamers. Maarniet alleen binnen maar ook buiten moest erweer van alles gebeuren om weer speelklaarte zijn en ook buiten ziet het er weer primauit. Dankzij de inzet van Co Rozeboom enalle hal vrijwilligers, gelukkig zijn er nog eenaantal leden van DVO die zich in blijvenzetten, zo gaat het al 24 jaar goed en zijn wegelukkig dat we de meeste wedstrijden inonze eigen hal kunnen spelen.

Nu alles weer begint gaat het gewone ritmeweer werken d.w.z. elke dag schoonmaken enrepareren, om er voor te zorgen dat er devolgende dag weer plezierig en verantwoordkan worden gesport. Ik denk dat het wel dui-delijk is dat er veel zorg en inspanning nodigis, en dat gebeurt ook, meestal met plezier,maar af en toe wat minder, als er weer eenste veel incidenten zijn waarin het lijkt datalleen de hal mensen zich druk maken Het isnatuurlijk niet leuk om troep op te ruimendie moedwillig is veroorzaakt of dingen diemoedwillig vernield of beschadigd zijn weerte repareren. Gelukkig zijn dit incidenten,maar toch moeten we met ons allen er voorzorgen dat het onder controle blijft. Alsiedereen zich ook een beetje verantwoorde-lijk voelt kunnen we dit wel aan. Een paarpraktische tips. Leiders en trainers, kijk vooren na de wedstrijden en trainingen eens inde kleedkamers van uw spelers wat ergebeurt en ook van de tegenstander, dat zijnde momenten waar baldadigheid toeneemt.Ook een beroep op alle DVO-ers, help eenbeetje mee om onze accommodatie leefbaar,schoon en mooi te houden.

Komende zaalcompetitie moeten we aan eengroot aantal voorwaarden voldoen om meete mogen doen aan de Lotto Korfbal League.Er moet een extra scorebord komen voor dejury. Om voldoende toeschouwers te kunnenbergen een soort statribune op het balkon,een nieuwe plaats voor vak D, een stellageom televisie opnamen vanaf te maken ennog wat kleinere zaken om alles weer in ordete hebben.Ook moeten er allerlei administra-tieve voorzieningen getroffen worden, datmoest altijd al, maar de eisen aan de voorzie-ningen worden steeds strenger. Veiligheid,arbo-en brandbeveiliging worden aange-

scherpt. Herbert Oostendorp heeft met hulpvan Dik van Roekel en Wilco Ruijsch een vol-komen nieuw beheer-en ontruimingsplangeschreven ten behoeve van de brandweeren tegelijk verplicht het ons alles goed bij tehouden.

Al met al veel werk en inspanning, hiervoorzijn mensen nodig, schoonmakers, technischonderhoud (schilderen sleutelen enz.) toe-zichthouders tijdens trainingen en wedstrij-den enz. Er is altijd wel wat te doen mocht uons willen helpen……….. en met een beetjeaandacht tijdens gebruik kan dat ons veelwerk besparen.

Jaap van den BosVoorzitter St DVO-halTel.nr.: 0318-416739

Reactie op een afscheid

In de eerste plaats hartelijk dank voor dewijze waarop jullie aandacht hebben besteedaan dit afscheid. Niet alleen het vermeldenin DE BAZUIN-MAGAZINE, maar zeker depersoonlijke benadering op 29 april j.l. ,vergezeld van een verrassend cadeau enverkregen foto’s. Over 4 jaar hoop ik devermelde leeftijd in dezelfde gezondheid temogen bereiken.Nogmaals hartelijk dank voor de prettigesamenwerking. Ik hoop dan ook dat erspoedig in de opvolging mag worden voor-zien. Je krijgt er veel voor terug.

Met vriendelijke groeten,

Bernard Alink(beheerder op de maandag- en donderdagmiddag)

Zaterdag 25 september 2010Sportpark Eikelhof, DVO velden

Aanvang: 8.30 uur

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:18 Pagina 8

Page 9: DVO Bazuin Magazine

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

Dorpstraat 55, 6721 JJ BennekomTelfoon 0318 - 493100

Dorpsstraat 44 - Bennekom

CONTACT € 99,-Een halfjaar zachte standaard

contactlenzen inclusief vloeistoffenper paar € 99,-

Silver

Sponsor

no

tari

ssen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

Silver Sponsor

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:19 Pagina 9

Page 10: DVO Bazuin Magazine

Schildersbedrijf HOEFAKKER Lindelaan 3, 6721 VB Bennekom

Tel. 0318 - 416175

e-mail: [email protected]

www.hoefakkerschilder.nl

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Slijterij - Wijnkoperij - Tapperij

Ede, Parkweg 82Tel. (0318) 63 36 44

Bennekom, Dorpsstraat 30Tel. (0318) 46 32 37

• ALLES VERS UIT EIGEN BAKKERIJ

• VOOR AL UW BROOD EN BANKET

• KAAS EN VLEESWAREN

• NOTEN EN WIJN

• ZUIVELARTIKELEN

VOOR BESTELLINGEN TEL. 41 44 51

Dijkgraaf 24 Eikenlaan 5Bennekom BennekomTel. 0318-414451 Tel. 0318-419407

DE ECHTE WARME BAKKER

JOOP TEN VEEN

BLOEMENHANDEL StationskioskEde-Wageningen

kerkweg 21Ede

Eikenlaan3Bennekom

Gert van de Born

Snijbloemen

Droogbloemen

Planten

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

Adverteren valt op!

Neem contact op met

Joke Veenendaal

voor de mogelijkheden.

Telefoon (0318) 416400

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:20 Pagina 10

Page 11: DVO Bazuin Magazine

11

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bijDVO.

Senioren: Hester HeitinkAspiranten: Megan KellerPupillen: Daniëlle BoadiWelpen: Mike en Britt SchoutenG korfbal: Suzan DekkerDiversen: Peter de Kiewit, Jaura Joosten,Eelco Vos, Ans Mussche, Teus Hubert, PhilipSpaans, Evert ]an Aaij, Kees Noordeloos,Henrike Waaijenberg, Nynke Boersma,

Caroline Roozenboom, Angelique Fleer,Wilma ter Beest, Alina van Roekel, MarcLeijen

De volgende leden hebben bedankt:Senioren: Joost van Noppen, Heleen vanOers, Jitske NijhuisJunioren: Lieuwe Burger, Marit vanArendonk, Harmen Doekes, Lisa vanEngelshoven, Lisa IJkhout, Robin vanHolland, Jasmijn SliedregtAspiranten: Jonathan Warmerdam, Erik vanLuttikhuizen

Pupillen: Rogier BoogaardRecreanten: Bart van RoekelG korfbal: Maartje JansenDiversen: Karin Burger, Micky Zoeteweij,Akkelina van de Zee, Monique Schipper,Marleen van der Deijl, Ineke van Amerongen,Ilse Herikhuisen, Annet van den Hul, MarjonSchootstra, René Dijkman, MirjamWildekamp

Groeten, Lia Mak

Ledenadministratie

TC nieuws

OPROEP TRAINER B5

Elk seizoen is het weer een hele puzzel omgenoeg trainers te vinden. Op dit momenthebben we op één na alle teams voorzienvan trainers. Voor de B5 zitten we echter nogsteeds zonder vaste trainer(s) en dat kannatuurlijk niet zo blijven. Daarom nogmaals een dringend verzoek of

jij de B5 trainen wil geven. De B5 trainingenzijn op woensdag om 17.30. Als dag en tijdeen probleem zijn, kunnen we kijken of wedit kunnen wijzigen.

TC/JTZ

Komend seizoen is er geen JTZ meer. Alle breedte-teams vallen onder de TC . Dit betekent dat ook het emailadresjtz@dvo-korfbal komt te vervallen. Het e-mailadres dat wij gebruiken [email protected]. Wijzig dit dus ook gelijk injullie lijst met contactpersonen.

JTC

In de vorige bazuin werd er al gesprokenover een nieuwe commissie JTC. Inmiddels isdeze commissie goedgekeurd door hetbestuur en vanaf begin dit seizoen gestart.De JTC houdt zich bezig met de A2, de B1 enB2, de C1 en C2 en de D1.

Trainingschema

Zijn er problemen met het trainingschemaen zou je het liever anders zien, geef dit danaan bij Marie Rijken. Zij beheert het training-schema en kijkt in overleg met de andere TC-leden of er iets mogelijk is en wijzigt ditindien mogelijk.

We hopen er dit seizoen weer een mooiseizoen van te maken.

Met vriendelijke groeten,TC

Samenstelling TC

Afgelopen juni hebben wij afscheid genomen van Jeannette en Dick. Wij willen hen nogmaalsbedanken voor hun inzet en bijdrage de afgelopen jaren. Door het wegvallen van deze 2 per-sonen zijn er weer nieuwe mensen bij gekomen. De samenstelling van de TC zal er komendseizoen als volgt uit gaan zien:

Naam Functie Contact

Rik Bijl Interim VR [email protected]

Nick Rijken Senioren 3 en 4 [email protected] Junioren A3 Telefoon 06-25433487Vice Voorzitter

Emilie van den Brink Senioren 5 t/m 10 [email protected] Telefoon 0318-416354

Wout Hagenbeek Junioren A4 t/m A6 [email protected] Telefoon 0318-413270 / 06-30271951

Jeroen Wildekamp Aspiranten B3 t/m B5 [email protected] Telefoon 06-27078773

Marten Baan Aspiranten C3 t/m C5 [email protected] Telefoon 0318-640967 / 06-41136886

Marie Rijken Pupillen D2 t/m D4 [email protected] Telefoon 06-41067974

Irene Benthem Pupillen E en F [email protected] Telefoon 06-27366216

DVO-ers Jeanette en Marike op het podium bijbekendmaking sportsprijzen van de GemeenteEde, tijdens de Heideweek (net niet gewonnen)De Heidekoningin voor volgend jaar is DVO-er

Lisette van Dinteren.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:06 Pagina 11

Page 12: DVO Bazuin Magazine

Sportblessures

Scheenbeenirritatie (Shin splint)

De vakantie is weer teneinde en we gaanweer op het veld trainen dit betekent anderschoeisel en een andere ondergrond.Daarom nu aandacht voor het volgende:scheenbeenirritatie komt bij korfballers veelvoor omdat het een sport is met veel snellebewegingsveranderingen. Scheenbeenirritatiewordt veroorzaakt door een overbelastingvan de buigspieren van voet en tenen. Deze spieren spelen een belangrijke rol bijde balans van het lichaam op de voeten. De overbelasting wordt meestal veroorzaaktdoor een samenspel van factoren.• In een korte tijd te veel, te vaak en te snel

lopen en springen. Oppassen dus aan hetbegin van het seizoen of bij de overgangvan zaal naar het veld. De intensiteit vande sportinspanning moet rustig opge-bouwd worden.

• Lopen op een harde of oneffen ondergrondin combinatie met slecht schokabsorberenden ondersteunend schoeisel.

• Aanleg, zoals bijvoorbeeld beenlengte-verschil, (kleine) standafwijkingen van devoeten (knikplatvoeten, holvoeten).Gelukkig kunnen deze veelal gecorrigeerdworden door middel van adequaat schoei-sel en/of inlegzolen!

• Een onevenwichtige spieropbouw,dysbalans tussen de buig- en de strek-spieren van de voet.

• Spierverkortingen met name van de kuit-spieren.

De pijnklachten bij scheenbeenirritatiekunnen worden ingedeeld in 5 stadia:1. Lichte pijn en stijfheid na sportbelasting.2. Startpijn bij sportbelasting, verdwijnt

tijdens de warming-up, na het sportenkeren pijn en stijfheid weer terug en blij-ven langduriger aanwezig. Ook de volgen-de ochtend nog last van ochtendstijfheid.

3. Pijn gedurende de sportbelasting maar ookerna en 's nachts. Pas na langdurige rustverdwijnt de pijn.

4. Dezelfde pijn als in stadium 3, de pijnheeft in dit stadium een negatieve invloedop de prestatie.

5. Continue pijn, deze pijn verdwijnt niet, ookniet na langdurige rust.

Wat moet je doen?

Bij fase 1 en 2 trainingsintensiteit aanpassen,pijn betekent stoppen! Controleer of jeschoenen nog voldoende schokabsorberendzijn en geschikt zijn voor je voeten. Doe voorde training of wedstrijd een goede warming-up en rek je kuitspieren goed op. Na de sport-inspanning koelen met een ijsklontje van hetpijnlijke gebied (5 à 10 minuten). Als na 2weken de klachten niet zijn verdwenen, neemdan contact op met de huisarts of kom langsop het sport fysio -therapeutisch spreekuur.Bij fase 3 en hoger: stop met korfbal en maakeen afspraak met de huisarts of kom langs ophet sportfysiotherapeutisch spreekuur.

12

BestuurVoorzitter Matthijs Soede, Stadswaardenlaan 53, 6833 LN Arnhem.

T 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom.

T 0318-415527, e-mail: [email protected]

St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jan Pieter van de Dijk, T 06-47428714, [email protected]

St. DVO-halVoorzitter Jaap van den Bos, T 0318-416739, [email protected] Jaap van Roekel, T 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

Sponsorcommissie DVOVoorzitter Koen Lijnkamp, T 06-42788954, [email protected]

Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T 0318-416400, e-mail: [email protected]

Technische CommissieInterim Voorzitter Rik Bijl,e-mail: [email protected] Sen. Emilie vd Brink, T 416354, e-mail: [email protected]

D.V.O. scheidsrechterscommissie:Voorzitter: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Peter van de Giessen, T: 0318-419210 of 06-23594650, [email protected]. KNKV ver.begeleider: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, [email protected]

Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Bert v. Zoeren, T: 0318-418216, [email protected]

Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T 0318-415527,

[email protected]

Vertrouwenspersonen Bianca Laisina T: 06-50739956Wim Verweij T.: 06-20302853, [email protected]

RecreantencommissieVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T 0317-422611,

[email protected] Bejanca van Grootheest, tel.nr.: 0318-419707, bejanca@hotmail,comSecretaris Nicolette Borgers, tel.nr.: 0318-589666, [email protected]

Kommissie Senioren AktiviteitenLid Elna de Visser, [email protected], Telefoon 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], Telefoon 06-23564039

JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: [email protected]

AspirantenVoorzitter Marten vd Brink, v. Kellstraat 29, T 413825 e-mail: [email protected] vacantPenningmeester Marten Baan, bovenbuurtweg 104, T 640967 e-mail: [email protected]

Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T 0318-414704, [email protected] Mike Welgraven, Halderweg 107, T 0318-416816, [email protected]

WelpenBegeleidster Anja Roseboom, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 0318-418471, e-mail: [email protected]

ClubhuiscommissieWnd voorzitter Kees Roseboom, T 0318-416215, e-mail: [email protected] Henny Rozeboom, T 0318-415193, e-mail: [email protected] T 0318-419093, e-mail: [email protected]

Namen en adressenlijst

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:06 Pagina 12

Page 13: DVO Bazuin Magazine

Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:06 Pagina 13

Page 14: DVO Bazuin Magazine

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO:Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

V.O.F. BaarsTapijt- en GordijnenDorpsstraat 46I

6721 JL BennekomTel. 0318 - 41 90 39

V.O.F. Baars BeddenspeciaalzaakDorpsstraat 52, 6721 JM BennekomTel. 0318 - 41 61 97

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

Op de marktBennekom: vrijdagEde: maandag en zaterdag

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:06 Pagina 14

Page 15: DVO Bazuin Magazine

15

Waarom:

Alle teams de juiste aandacht geven is eengoede reden.Bij DVO is de Technische Commissie verant-woordelijk voor het technisch beleid, hetzgn. korfbal beleid. Het zorgen voor trainers,trainingstijden, teamindelingen en hetmaken van beleid en het bewaken van ditbeleid zijn enkele van de vele taken. Om ditiets te specificeren is er de Jeugd technischezaken, de JTZ. Die regelt hetzelfde alleenspecifiek voor alle jeugdteams. Van de A2 totde welpen. Dat dit een hele klus is, isbekend. Een enorme hoeveelheid teams en aldie verschillende teams hebben verschillendevormen van aandacht nodig en vragenbeleidsmatig een andere benadering. Wehebben prestatie teams, gezelligheidsteams,beginnende teams, leeftijdsverschillen etc.Het is een gegeven dat de selectieteams eenonevenredig gedeelte van de aandacht vragen.

We willen de jeugdopleiding van DVOverbeteren om een toonaangevende korfbalvereniging te blijven. We zien korfbal als sport professionaliseren.We worden hier natuurlijk op een niet temissen wijze mee geconfronteerd n.a.v. depromotie van DVO 1 naar de Lotto Korfbal-league. De uitdaging die in de LKL ligt vooronze korfballers is zeer stimulerend. HeelDVO kijkt uit naar de start van de LKL, vollezalen, schitterende duels, emotie, veel doel-punten. Iedere korfballer met talent wil dit !!Hiervoor is talentherkenning en begeleidingnoodzakelijk. We zullen beleidsmatig aan deslag moeten met onze jeugd om de aanslui-ting niet te missen. Sinds juli is om genoem-de redenen een commissie bij gekomen, deJTC. De JTC opereert zelfstandig en heeft inlijn alleen verantwoording af te leggen aanhet bestuur. Dus de JTC is in die hoedanig-heid geen onderdeel van de TC. Dat de tweecommissies heel veel samenwerken is zeernodig. Dat zal blijken uit de opbouw van decommissie.

Wie:

De JTC bestaat als vaste commissie uitslechts twee personen. Martin Koenders enJeannette Teunissen. Dat betekent veelcontact, korte lijnen, snel schakelen. Dus datoverlegorgaan valt wel mee. We willen ookniet oneindig vergaderen, ons inziens moethet op het veld gebeuren. Bij de trainers,coaches en teams moeten we zijn om onskorfbal niveau nog verder te verbeteren.Martin vertegenwoordigt de JTC binnen hetbestuur en Jeannette onderhoudt hetcontact met de TC. Verder bestaat de JTC uitde trainers van de onder de verantwoordingvan de JTC vallende teams.Naast de trainers

vullen Ed Staal en Jos Albers de JTC aan. Jos begeleidt de D1 intensief en Ed Staal vultgaten op, gebruikt zijn ervaring, helpt waarnodig, kortom een vrije, maar zeker een helebelangrijke rol. In het bestuur komen zakenaan de orde die voortvloeien uit wensen vantrainers, coaches en spelers op het gebiedvan niveau verbetering. Sommige zakenmoeten door het bestuur gedragen wordenen geïnitieerd/ gefaciliteerd. Denk bijvoor-beeld aan de wens van de JTC om binnen eenjaar te starten met het opleiden van trainersdoor cursussen van de bond aan te bieden.Dit is een doelstelling van de JTC en daarhebben wij het in het bestuur dan over. In desamenwerking met de TC hebben we alle-maal natuurlijk de wens om het gehele korf-balniveau te verbeteren, trainers beter tebegeleiden, doorstroming van talent uit de“niet wedstrijdkorfbal”spelende teams, etc.Zonder breedte geen top, is een zin die desamenwerking typeert. In overleg met de TCworden er trainers aangesteld en worden deteams bepaald die onder de JTC vallen.Daarnaast hebben we inzicht in elkandersagenda’s en actiepunten.

Hoe:

De JTC is verantwoordelijk voor alle korfbalgerelateerde zaken die met de A2, B1, B2, C1,C2 en D1 te maken hebben. Niet met debegeleiding. De teams die onder de verant-woording van de JTC vallen kunnen ieder jaarwijzigen maar dat is afhankelijk van deinschatting van de TC in hoeverre er talent-volle spelers in een team spelen. Een anderemotivatie kan zijn dat er gekozen wordt vooreen team omdat er talentvolle, maar nog“onervaren” trainers op staan zoals bij de C2en D1. De B2 is komend jaar belangrijk omdater én talent in zit én omdat het moet gaanaansluiten met de B1, die volgend jaar leeg-loopt. Dat de eerste teams een vast onder-deel van de JTC uitmaken is een vaststaandgegeven.

We zijn nieuw en gaan proberen korfbalbeleid actief uit te voeren. De Groene Draadis daarbij onze lijn. Deze moet uitgedragenworden. Om dit te realiseren is de eersteopzet geweest dat ieder team (oorspronke-lijk A2, B1, C1 en D1) iedere maand eentraining bezocht zou worden vanuit de JTCen dat er wedstrijden bezocht en besprokenworden. De training kan gegeven of bekekenworden door een JTC lid en daarna volgt ereen bespreking met de trainers. We makeneen stappenplan op basis van de groenedraad en de basisvaardigheden zoals die zijnvastgelegd. Vandaar uit gaan we meten,sturen, stimuleren etc. Eens per maand is ereen overleg gepland waarin alle trainers en

JTC leden bij elkaar komen om lopendezaken te bespreken en elkaar te helpen.Hieruit komen bijvoorbeeld punten naarvoren waar meerdere teams problemen meehebben bij het verbeteren/ aanleren. Dezepunten zouden dan verder uitgewerkt kun-nen worden en verspreid onder alle trainersdmv een clinic of training.

Op dit moment zitten we in een overgangs-fase. Zaken die voorheen door de TC gere-geld werden liggen nu op het bordje van deJTC. Dit vraagt een zekere gewenning vaniedereen. Dit betekent ook dat er nog zakengeregeld moeten worden die eigenlijk alklaar hadden moeten zijn. Zo zoeken we nogeen trainer/coach voor de A2 en een assistentvoor de B2. Geen onbelangrijke teams enzeker uitdagende teams. Uit mijn verhaalblijkt verder dat we iets meer teams onderonze hoede hebben dan vooraf op gerekend.Dus in de begeleidende sfeer kunnen wezeker mensen gebruiken. Mensen die eenkeer een specifiek trainingsonderwerp willengeven aan al die teams en dit willen begelei-den. Of een team begeleiden om daar twee,drie keer per maand mee bezig te zijn.Verder is kennis welkom. Kennis om te delenin het maandelijkse overleg. Als jij denkt datje een meerwaarde voor de jeugdopleidingvan DVO kunt zijn en je wordt aangesproken,zeg dan geen nee !!!!

Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen weer-geven waar de JTC voor staat en wat de plan-nen zijn. Als er vragen zijn dan kun je onsgerust aanspreken. Dit geldt uiteraard ookvoor ideeën en goed onderbouwde adviezen.De JTC wenst iedereen een succesvol, prettigen blessurevrij korfbalseizoen.

Groeten Jeannette en Martin

Europees Kampioen-schap Korfbal

In oktober 2010 gaat het gebeuren; het IKFEuropees Kampioenschap Korfbal inNederland. Van 22 tot en met 31 oktober2010 zijn de Europese korfbalsterren tebewonderen in de speelsteden Rotterdam,Leeuwarden, Almelo, Den Haag en Tilburg.Het Nederlands team met onze eigen DVO-sterren Jos en Henriët zijn natuurlijk de favo-riet om het toernooi te winnen. Via de sitewww.EKkorfbal2010.nl is het toernooi te vol-gen. Kaartverkoop voor de voorrondes en deeindronde van het IKF EK Korfbal 2010 vindtplaats via www.korfbaltickets.nl.

JTC nieuws

De JTC stelt zich aan u voor.

Sinds het begin van dit seizoen is DVO een commissie rijker. Weer een overlegorgaan zullensommigen denken. Laat ik proberen enige duidelijkheid te verschaffen.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:06 Pagina 15

Page 16: DVO Bazuin Magazine

16

zaterdag, 4 september 2010DVO 1-OVVO/De Kroon 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2-OVVO/De Kroon 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

Pernix 2-DVO 3 14:00 Leiden Merenwijk

DVO 4-OA/Hotel Warnsborn 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

De Meervogels A1-DVO A1 14:00 Vernedesportpark

Roda C1-DVO C1 13:00 WESTZAAN

DVO 5-Rheko 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

SKV (W) 2-DVO 6 17:00 Veld VADA/SKV

Spirit (Vo) 3-DVO 7 15:30 Sportcomplex Overhorst

Spirit (Vo) 5-DVO 9 15:00 Sportcomplex Overhorst

DVO 10-KVZ 6 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A2-ODIK A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A3-KCD A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

SKF A3-DVO A4 14:00 Sportpark De Groene Velden

Dindoa A3-DVO A5 15:30 De Zanderij (Dindoa)

DVO A6-Olympus ‘58 A2 12:30 Sportpark De Eikelhof

Kesteren B1-DVO B4 12:15 Sportpark De Leede

DVO C2-Zwaluwen C1 11:00 Sportpark De Eikelhof

DVO C3-Olympus ‘58 C1 11:00 Sportpark De Eikelhof

SSS CM3-DVO C4 10:00 SSS-veld

DVO C5-Zetten C1 11:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D1-Dalto D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D2-SKF D1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Reehorst ‘45 D2-DVO D3 11:15 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

DVO D4-SSS D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E1-Reehorst ‘45 E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

KVZ E2-DVO E2 10:00 Sportcomplex Zuidveen

Zwaluwen E2-DVO E3 12:15 Sportpark Hengelder

SSS E3-DVO E4 10:00 SSS-veld

DVO F1-Fortissimo F1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO F2-VADA/BATContNtl F1 11:00 Sportpark De Eikelhof

DVO F3-Wesstar/Total Projec F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

zaterdag, 11 september 2010Vriendenschaar (H) 1-DVO 1 16:00 Sportcomplex Sluisweg

Vriendenschaar (H) 2-DVO 2 14:30 Sportcomplex Sluisweg

DVO 3-ODO 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

Telstar 2-DVO 4 14:00 Veld Telstar

DVO A1-Fortuna/MHIR A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO B1-Dindoa B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C1-Dindoa C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

SKF 4-DVO 5 15:30 Sportpark De Groene Velden

DVO 7-MIA 4 15:30 Sportpark De Eikelhof

Ermelo 3-DVO 8 11:30 De Zanderij (Ermelo)

DVO 9-Huizen 3 18:30 Sportpark De Eikelhof

DWS 4-DVO 10 15:30 Sportveld DWS

DVO G1-Huizen G1 14:30 Sportpark De Eikelhof

Rigtersbleek A1-DVO A2 17:00 Rigtersbleekcomplex

ODIK A2-DVO A3 11:15 Sportpark Oosterbos

DVO A4-HKC (U) A1 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A5-KCD A2 17:00 Sportpark De Eikelhof

KVZ A4-DVO A6 14:00 Sportcomplex Zuidveen

DVO B2-Zwaluwen B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn B2-DVO B3 17:00 Oost-Arnhem Arena

DVO B4-SKF B4 12:30 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) B1-DVO B5 14:45 De Rusheuvel

SKF C1-DVO C2 11:00 Sportpark De Groene Velden

Duko/CargoTeam C1-DVO C3 11:00 Sportpark De Nieuweling

DVO C4-Arena C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

Tiel ‘72 C3-DVO C5 11:15 Sportpark Rauwenhof

Unitas D1-DVO D1 10:15 Het Slingerbos

Victum/IGCN D1-DVO D2 10:05 Sportpark Weteringhoek

DVO D3-VADA/BATContNtl D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

Reehorst ‘45 D3-DVO D4 11:15 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

OA/Hotel Warnsborn E1-DVO E1 11:00 Oost-Arnhem Arena

DVO E2-OA/Hotel Warnsborn E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E3-DLKV E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4-DOT (O) E2 10:00 Sportpark De Eikelhof

Dalto F1-DVO F1 10:00 Sportpark De Woerd

Hemur Enge F1-DVO F2 12:30 Sportpark De Burgwal

DVO F3-Zwaluwen F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

woensdag, 15 september 2010DVO B1-DSC B1 19:00 Sportpark De Eikelhof

DVO MW1-Wesstar/Total Projec MW1 19:30 DVO-hal

zaterdag, 18 september 2010DVO 1-GKV (G) 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2-Oranje Wit (D) 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

DES (D) 2-DVO 3 14:00 Sportpark Biesland

DVO 4-Sparta (Zw) 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A1-Rust Roest A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

Antilopen B1-DVO B1 11:00 Burgermeester Buiningpark

Koog Zaandijk C1-DVO C1 10:00 Sportpark De Koog

DVO 5-NKC ‘51 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

DWS 2-DVO 6 14:00 Sportveld DWS

Telstar 4-DVO 7 12:30 Veld Telstar

DVO 8-’t Overschotje 2 18:30 Sportpark De Eikelhof

Animo 5-DVO 9 15:15 Sportcomplex Hoge Weide

DVO 10-ODIK 6 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A2-SSS-VADA/BATContNt A1 17:00 Sportpark De Eikelhof

Spirit (Vo) A1-DVO A3 10:00 Sportcomplex Overhorst

Animo A3-DVO A4 12:30 Sportcomplex Hoge Weide

DWS A1-DVO A5 12:30 Sportveld DWS

DVO A6-Steeds Hooger A2 17:00 Sportpark De Eikelhof

Steeds Hooger B1-DVO B2 13:30 Sportpark Orderbos

DVO B3-Tiel ‘72 B1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO B4-SSS-VADA/BATContNt B3 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO B5-Keizer Karel B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C2-Reehorst ‘45 C2 10:00 Sportpark De Eikelhof

Olympus ‘58 C1-DVO C3 11:00 Sportpark Zuid

DVO C4-Spirit (Vo) C4 10:00 Sportpark De Eikelhof

Zetten C1-DVO C5 10:00 Veld bij Hendrik Pierson College

DVO D1-Reehorst ‘45 D1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) D1-DVO D2 12:30 De Rusheuvel

OA/Hotel Warnsborn D2-DVO D3 11:00 Oost-Arnhem Arena

EKCA/ImpactPersoneel D2-DVO D4 10:45 Veld EKCA

DVO E1-KVZ E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Atalante E1-DVO E2 10:00 Sportpark De Maten

Rivalen E1-DVO E3 10:00 Sportpark Den Helder

Tiel ‘72 E3-DVO E4 10:00 Sportpark Rauwenhof

DVO F1-Huizen F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) F1-DVO F2 10:30 De Rusheuvel

Wesstar/Total Projec F1-DVO F3 10:00 Veld Wesstar

woensdag, 22 september 2010Rheko MW1-DVO MW1 21:15 De Hangmat

Reehorst ‘45 D1-DVO D1 19:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

Duko/CargoTeam B1-DVO B2 19:00 Sportpark De Nieuweling

zaterdag, 25 september 2010Kinderdijk 1-DVO 1 15:30 Sportpark Molenzicht

KVS 3-DVO 2 17:00 Cas van Dijkpark

DVO 3-ONDO (G) 2 18:30 Sportpark De Eikelhof

Victum/IGCN 2-DVO 4 13:55 Sportpark Weteringhoek

PKC/LukassenBoer A1-DVO A1 11:00 Sportpark Oostpolder

DVO B1-Dalto B1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C1-Fortissimo C1 14:00 Sportpark De Eikelhof

MIA 2-DVO 5 17:00 Veld MIA

DVO 6-Tiel ‘72 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 7-Exakwa 3 18:30 Sportpark De Eikelhof

DWS 3-DVO 8 12:30 Sportveld DWS

Atalante G1-DVO G1 17:00 Sportpark De Maten

SKF A2-DVO A2 15:30 Sportpark De Groene Velden

DVO A3-Viking A1 17:00 Sportpark De Eikelhof

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Wedstrijdprogramma DVO 1e helft najaar 2010

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:21 Pagina 16

Page 17: DVO Bazuin Magazine

17

DVO A3-Animo A2 14:00 Sportpark De Eikelhof

HKC (U) A1-DVO A4 13:00 Sportpark Hoograven-Zuid

DVO A5-SKF A4 17:00 Sportpark De Eikelhof

Zwaluwen B1-DVO B2 13:00 Sportpark Hengelder

DVO B3-OA/Hotel Warnsborn B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

SKF B4-DVO B4 11:30 Sportpark De Groene Velden

DVO B5-DOT (O) B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C2-SKF C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO C3-Duko/CargoTeam C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

Arena C1-DVO C4 10:00 Sportterrein Candia

DVO C5-Tiel ‘72 C3 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO D1-Unitas D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D2-Victum/IGCN D1 09:00 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNtl D2-DVO D3 09:15 Veld VADA/SKV

DVO D4-Reehorst ‘45 D3 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E1-OA/Hotel Warnsborn E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn E2-DVO E2 11:00 Oost-Arnhem Arena

DLKV E1-DVO E3 11:00 Veld DLKV

DOT (O) E2-DVO E4 14:00 De Rusheuvel

DVO F1-Dalto F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO F2-Hemur Enge F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Zwaluwen F1-DVO F3 10:00 Sportpark Hengelder

woensdag, 13 oktober 2010DVO MW1-OA/Hotel Warnsborn MW1 19:30 DVO-hal

zaterdag, 16 oktober 2010De Meervogels 1-DVO 1 15:30 Vernedesportpark

KCC/Hijbeko 2-DVO 2 14:00 Sportpark Schenkel

DVO 3-KCC/Hijbeko 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

Amicitia 2-DVO 4 14:00 Sportpark Het Midden

DVO A1-Dalto A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B1-SKF B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C1-Groen Geel C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

ODIK 2-DVO 5 14:00 Sportpark Oosterbos

DVO 6-ODIK 4 18:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 7-Unitas 4 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 8-Spirit (Vo) 4 15:30 Sportpark De Eikelhof

Devinco 5-DVO 10 12:25 Sportpark Rielerenk

DVO A2-KVZ A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

SSS-VADA/BATContNt A2-DVO A3 17:00 SSS-veld

DVO A4-Animo A3 14:00 Sportpark De Eikelhof

SEV (Z) A2-DVO A6 12:30 “Sportpark “”De Pluimerskamp”””

DVO B3-DKOD B2 12:30 Sportpark De Eikelhof

SSS-VADA/BATContNt B3-DVO B4 11:15 SSS-veld

DVO B5-EKCA/ImpactPersoneel B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C3-SEV (Z) C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C5-DOT (O) CM3 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO D2-DOT (O) D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D3-Reehorst ‘45 D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D4-EKCA/ImpactPersoneel D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

Reehorst ‘45 E1-DVO E1 11:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

DVO E2-KVZ E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E3-Rivalen E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4-Tiel ‘72 E3 09:00 Sportpark De Eikelhof

Huizen F1-DVO F1 10:00 Veld KV Huizen

DVO F2-DOT (O) F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Duko/CargoTeam F1-DVO F3 11:00 Sportpark De Nieuweling

zaterdag, 23 oktober 2010DVO A1-De Meervogels A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 9-MIA 6 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A5-MIA A2 15:30 Sportpark De Eikelhof

Eerbeek/Turbulas A1-DVO A6 14:30 Veld Eerbeek

DVO B2-Steeds Hooger B1 14:00 Sportpark De Eikelhof

Tiel ‘72 B1-DVO B3 12:45 Sportpark Rauwenhof

Keizer Karel B1-DVO B5 11:15 Sportpark Staddijk

Reehorst ‘45 C2-DVO C2 15:30 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

Spirit (Vo) C4-DVO C4 14:30 Sportcomplex Overhorst

woensdag, 29 september 2010DVO MW1-Reehorst ‘45 MW1 19:30 DVO-hal

zaterdag, 2 oktober 2010DVO 1-Excelsior (D) 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2-Excelsior (D) 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

Excelsior (D) 3-DVO 3 17:00 Sportpark Biesland

Dindoa 2-DVO 4 14:00 De Zanderij (Dindoa)

DVO A1-SKF A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn B1-DVO B1 11:15 Oost-Arnhem Arena

Tempo C1-DVO C1 11:00 Sportcomplex Zegersloot

Unitas 3-DVO 5 17:00 Het Slingerbos

DVO 6-SEV (Z) 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 7-Dindoa 5 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 8-Unitas 5 14:00 Sportpark De Eikelhof

SVMM 1-DVO 9 15:30 Sportpark Buurtsteeg

SEV (Z) 3-DVO 10 11:00 “Sportpark “”De Pluimerskamp”””

DVO A2-Amicitia A1 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A4-SKF A3 12:30 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNt-SSS A3-DVO A5 15:30 Veld VADA/SKV

DVO A6-Rheko A2 18:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B2-Duko/CargoTeam B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DKOD B2-DVO B3 10:00 Sportpark Wilhelmina

DVO B4-Kesteren B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

EKCA/ImpactPersoneel B1-DVO B5 13:15 Veld EKCA

Zwaluwen C1-DVO C2 11:00 Sportpark Hengelder

SEV (Z) C1-DVO C3 12:30 “Sportpark “”De Pluimerskamp”””

DVO C4-SSS CM3 10:00 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) CM3-DVO C5 13:45 De Rusheuvel

Dalto D1-DVO D1 09:15 Sportpark De Woerd

SKF D1-DVO D2 11:00 Sportpark De Groene Velden

DVO D3-OA/Hotel Warnsborn D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

SSS D2-DVO D4 10:00 SSS-veld

KVZ E1-DVO E1 11:00 Sportcomplex Zuidveen

DVO E2-Atalante E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E3-Zwaluwen E2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4-SSS E3 09:00 Sportpark De Eikelhof

Fortissimo F1-DVO F1 11:00 Sportpark IJsseloever

VADA/BATContNtl F1-DVO F2 11:00 Veld VADA/SKV

DVO F3-Duko/CargoTeam F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

woensdag, 6 oktober 2010DKOD MW1-DVO MW1 20:00 De Rijnkom

zaterdag, 9 oktober 2010DVO 1-Die Haghe 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2-Die Haghe 2 14:00 Sportpark De Eikelhof

Rohda 4-DVO 3 12:00 Sportcomplex Ookmeer

DVO 4-Dalto 4 15:30 Sportpark De Eikelhof

DSC A1-DVO A1 12:30 Sportcomplex Eindhoven-Noord

Oranje Wit (D) B1-DVO B1 11:00 Sportcomplex Stadspolders

Antilopen C1-DVO C1 10:00 Burgermeester Buiningpark

DVO 5-Fortissimo 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

SGV 2-DVO 6 14:00 Sportpark Terwyde

De Meeuwen 5-DVO 7 13:15 Sportpark Putter Eng

Devinco 4-DVO 8 14:15 Sportpark Rielerenk

DVO 9-Hebbes 3 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 10-Aladna 1 18:30 Sportpark De Eikelhof

KVZ G1-DVO G1 11:00 Sportcomplex Zuidveen

Duko/CargoTeam A1-DVO A2 15:00 Sportpark De Nieuweling

Wedstrijd Starttijd LocatieWedstrijd Starttijd Locatie

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:21 Pagina 17

Page 18: DVO Bazuin Magazine

18

Toyota Material Handling Nederland helpt

het DVO+ team

Op 25 augustus is het dan zo ver! We gaanmet de eerste training starten. Het DVO+team is er! Een speciaal korfbalteam voorkinderen met een normale intelligentie eneen vorm van autisme. Kinderen uit groep 5,6, 7 en 8 van de basisschool zijn welkom. We gaan trainen op de woensdagmiddag van14.00 tot 15.00 uur in de Soetendaal (deDVO-hal is namelijk vol op dat tijdstip). Dat brengt voor de vereniging erg veel kostenmet zich mee en om toch het starten van ditteam mogelijk maken, is er gelukkig eensponsor gevonden. Gea van de Peppel(initiatiefneemster): “als we maar één keerons materiaal hebben kunnen we starten”.Zij is dan ook maar wat blij dat TMHNL heeftgezorgd dat er 5 ballen, 8 hesjes en eenballentas zijn gegeven voor dit initiatief.Toyota Material Handling is een bedrijf inEde waar men gespecialiseerd is in interntransportmateriaal. Voor een vorkheftruck ofmagazijntruck kunt u hier terecht. Ook hetgeld van de Jan van Dusschoten Memorialkaartavond kunnen we goed gebruiken voorde andere zaken die nodig zijn. Gea: “Hetlijkt wel een droom die uit komt. Als jebegint met een idee en na een jaar blijkt dathet gaat lukken, dan ben je enorm blij, dat jeinspanningen niet voor niets zijn geweest”. Inmiddels zijn er 9 kinderen aangemeld; ze

komen uit Bennekom, Ede, Veenendaal enWageningen. Hieruit blijkt wel dat er behoef-te is aan dit soort teams en dat er in de regionog maar weinig is voor deze groep. Het

maximum aantal kinderen is 10. “Het zouanders te druk en te onoverzichtelijk wor-den”. De kinderen die mee gaan doen zijnallemaal door Gea bezocht en samen metouders is geprobeerd ze in kaart te brengen.Het ene kind moet namelijk met rust wordengelaten als hij boos is en komt vanzelf weermeedoen. Het andere kind moet na vijfminuten even benaderd worden en er moeteerst kort een gesprekje plaats vinden, voorhij weer mee kan doen. Gea: ”Op dezemanier hopen we dat er zo min mogelijk kin-deren gaan uitvallen. De communicatie met

ouders zal daar een belangrijke rol in spelen.Als de kinderen wat dwars zit moet dat zosnel mogelijk worden opgelost”. Voor 9 europer maand kan het kind één keer per weekkomen korfballen. Wedstrijden spelen doenwe niet. Voor veel kinderen geeft dit name-lijk veel te veel spanningen.

De trainers Akkelina, Saskia, Merel, Hetty,Irene, Gea en Mark gaan met elkaar dit teamtrainen. We zijn gelukkig niet zo kwetsbaarals we met wat meer mensen zijn. We makenin eerste instantie twee groepen trainers.Drie trainers per week is het uitgangspunt.Gea zal er elke week zijn. Ook willen we drieweken achter elkaar eenzelfde training gaangeven. Mark gaat de trainingen maken. Inoktober gaan we evalueren of dit op dezemanier goed werkt. Het zal best spannendzijn ……

De komende periode gaan we ook kijken hoedit team een plekje kan krijgen binnen DVO.Blijven we een beetje op ons eilandje? Gaanwe proberen om met bepaalde activiteiten

Juniorennieuws

Beste junioren,

We hopen dat jullie een goede zomervakan-tie achter de rug hebben en allemaal weeraan het trainen zijn voor de competitie. Dezebegint weer op 4 september en dan moetieder team er weer vol tegenaan gaan.Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dangedaan en daarom doen we weer een beroepop ouders en/of verzorgers, die het komendeseizoen weer een team op zich willen nemen.A2, A5 en A6 hebben nog een begeleider(s)nodig. Dit hoeft echt niet altijd alleen, ditmag altijd met meerdere mensen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij detrainers van een team of iemand vanuit deJC. Daarnaast zitten de breedte junioren ergkrap in hun dames, als er op jou een beroepgedaan wordt om met een van deze teamsmee te doen, zeg dan niet te gauw nee. Zij willen ook graag hun wedstrijd kunnenspelen.

Met vriendelijke groet,

Wout HagenbeekVoorzitter JCTel.nr.: 0318-413270

DVO+

team

Boven Van links naar rechts boven Irene, joël,Merijn, Diede, Pierre, Jason en Merel.Beneden Van links naar rechts onder Ilko, Nick,Tobias, Mark en Hetty.

mee te doen? Gaan we naast de training methet team zelf activiteiten organiseren? Watdenken de ouders dat haalbaar is? Hoe is debehoefte van de kinderen en hun ouders?Veel vragen …….die allemaal in het komendejaar wel duidelijk zullen gaan worden. Eerstmaar trainen en de rest zien we vanzelf wel.Voorlopig blijven we even op ons eilandje,dat geeft al genoeg spanning voor de kinde-ren.

Als je nog iemand kent die mee zou kunnendoen? Geef het door…….laat ze mailen [email protected]

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:46 Pagina 18

Page 19: DVO Bazuin Magazine

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:48 Pagina 19

Page 20: DVO Bazuin Magazine

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.

Betaling op maat.Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Si lver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiantSilver Sponsor DVO

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

Pr. Bernhardlaan 26721 DR BennekomTel. (0318) 41 84 50

Behandeling alleen volgens afspraak

Kapsalon Henriëtte

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:49 Pagina 20

Page 21: DVO Bazuin Magazine

21

OKTOBER

1 Evert Jan AaijEline van Ieperen

3 Edith JansenGerben Jan v.d. KampJoop Teitink

5 Jaap HerikhuisenLaura de Nooij

6 Rik DanenJudith van der Stouw

7 Henk AnsinkJeroen van BrakelHeleen MaaslandOscar Oostendorp

8 Henk van EgdomDick HijmansMomo StavenuiterJoke Veenendaal

9 Tim van den BrinkJules Verweij

10 Stijn BeerensChrista SchootstraWisse Oude LansinkJacko VermeerSara van Wetten

12 Niels van den BrinkWim van den BrinkAnneloes EijgenraamJiddon van RheedeNaomi Vos

13 Fanny Beukhof14 Hans den Duyn

Luuk VeenendaalSiny de Vries

15 Judith van Steenbergen16 Mirja Burgsteijn

Henk Albert van NielenMarjolein de Voort

17 Manon van der LansJeroen van Veldhuizen

18 Co Pitlo19 Marloes Baan

Aart van BeekMarieke van Zwieten

21 Marc van den BremenDavid NijlandEva Nijland

22 André GeenhuizenSilke Nijhuis

24 Wim van den BornMarga van Noppen

25 Bart Thijssen26 Marijke Janssen

Romy Teunissen27 Mirte Brunekreeft

Rachel van den HulNel van Amerongen

28 Niek Kieft31 Alette van den Berg

Reinier JolDick Schulting

NOVEMBER

1 Wesley van der CraatsJasper Hubregtse

2 Nicolette BorgersLeon Hendriksen

3 Peter AalbersEva BurgsteijnTim DanenPeter van de Giessen

4 Raymond HienekampNina StaalMini Winkel

5 Britt Schouten6 Hans Alberts

Martin Kreeft7 Ronald Benthem

Merel van DusschotenThijs de NooijRita van Roekel

8 Simon van GrootheestDanny Koudijs

10 Wout Hagenbeek

Verjaardagskalender

Jeannette Teunissen11 Wendy Ruijsch

Wilco RuijschBenjamin Verhoef

13 Marten BaanWim van HeusdenJoost van den HulChris JansenEelco Vos

14 Henno KoudijsArjan Verwaal

15 Manon Maasland16 Peter Aleman

Jacqueline van DinterenArnoud HeeremaEline OverduinRuth van der StouwMike Welgraven

18 Bas BenthemPaul ConstantArd van Steenbergen

19 Agnes van Beek

Leny SavelkoulGerda SchultingAnnemarie Uil

20 Aart Berkhout22 Ans Mussche

Hans Willemsen23 Liesbeth van den Brink

Wim van der HeideRens Jacobsen

24 Martina Bouman26 Eric Jansen

Amco van Steenbergen27 Tim van Doorn

Dik van Roekel28 Maas Borgers

Lisette van DinterenJantine van de GlindAgaath Zaal

29 Leon GerritsenLia Mak

30 Annabel de VoortJasper de Voort

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:22 Pagina 21

Page 22: DVO Bazuin Magazine

22

Recreantennieuws

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Datbetekent van alles: de vakanties zijn voor demeesten van ons voorbij, hopelijk heeftiedereen er met ruime mate van genoten.Ook de grote sportspektakels zoals het WKvoetbal en de Tour de France waarbij we aande buis gekluisterd zaten zijn afgelopen,maar vooral betekent het dat het weer tijdgeworden is om zelf aan de slag te gaan.

rug. Op 28 augustus is een 26 koppigeafvaardiging van de recreanten + aanhangper bus naar een eerst nog onbekende loca-tie getogen om eens een andere sport tebeoefenen dan korfbal. Al snel werd in debus de bestemming (Giethoorn) geraden. Demeest beoefende sport daar is het punteren,en dat hebben we dan ook met z’n allen

gedaan. Liefst 5 punters met DVO-ers heb-ben Giethoorn en omgeving een uur of tweeonveilig gemaakt. Dit tussen de fluisterbotenmet Aziatische toeristen, luie tieners en helefamilies die hun handen waarschijnlijk nietnat of vuil hebben willen maken, een zeil-school en rondvaartboten door. Regen op deheenreis, tijdens het punteren en ook nogeens op de terugreis konden niet voorkomendat de koffie, het punteren zelf en debarbecue na afloop samen voor een geslaagd

uitje hebben gezorgd waar we weer met veelplezier op terug kunnen kijken.

Rest nog iedereen een heel goed seizoen tewensen zonder blessures en ander onheil.

Beppie en Gerrit SchetsRecreantencommissie

Wouter Rozeboom. Gonnie de Man neemt decommissiezetel van Heleen van Wijk over.Cees is tijdens het recreantenuitje naarGiethoorn door onze voorzitster Daniëllebedankt voor zijn inspanningen en goedezorgen waarbij we hem een (hopelijk) mooicadeau als aandenken hebben overhandigd.Voor het afscheid van Heleen moeten wenog een moment bepalen. Zoals hierboven al te lezen was hebben derecreanten de eerste activiteit al achter de

DVO-korfbalplaatjesactie

Als recreantencommissie bemerkten we datde opkomst op het veld op de donderdag-avonden behoorlijk terugliep. Omdat datniet leuk is voor degenen die wel komen enzeker niet voor de trainers die hun vrije tijdopofferen hebben we aan het einde van vorigseizoen een enquête gehouden. Daarbijhebben we gepolst waar de voorkeur vaneenieder lag mbt trainen: zowel op het veldals in de zaal of alleen in de zaal. Conclusiewas dat de meeste recreanten de voorkeurgeven aan trainen alleen in de zaal. Geen lastvan slecht weer (regen, kou) was een veelvoorkomend argument. Met ingang van ditseizoen trainen de recreanten dan ook hethele jaar in de zaal, op donderdagavond van21.30 uur tot 22.30 uur. Dat doen we onderleiding van hetzelfde trainersduo als vorigjaar. Fanny Beukhof en Cees Engelen zijnbereid gevonden om ook dit seizoen weer detrainingen te verzorgen en daar zijn we heelerg blij mee. Iedereen die eens lekker onge-dwongen wil korfballen is bij dezen uitgeno-digd om eens te komen kijken en een paarkeer mee te trainen.

De overgang van het ene naar het andereseizoen is ook altijd een moment om oudecommissieleden uit te zwaaien en nieuwe teverwelkomen. Cees Stap gaat, na 6 jaar derecreanten penningen beheerd te hebben, deregie over de geldbuidel overgeven aan

“Ik heb Wim van de Brink dubbel, wil je diemet mij ruilen voor Eline Schipper“. Vanafnovember is dit mogelijk te horen in onsclubhuis. Wij gaan als DVO samen met deC1000 in Bennekom een korfbalplaatjesactieopzetten. Het is dan mogelijk alle spelers enspeelsters te sparen in je eigen DVO-album.In week 37 en 38 zullen de foto’s gemaaktworden, daarna volgt de opmaak en hetdrukken van plaatjes en album. Om op defoto te komen zul je of zal als je nog geen 18jaar bent, één van je ouders toestemmingmoeten geven voor het gebruik van de foto.Wil je op de hoogte blijven van deze actievolg dan het nieuws op onze website.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:22 Pagina 22

Page 23: DVO Bazuin Magazine

Het is tijd voor sport.Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven

ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging.

En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank BennekomT (0318) 660 660E [email protected] www.rabobank.nl

Silver SponsorDVO

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren• Lederwaren• Sleutels• Graveren• Klein orthopedie• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

VAN KRUISTUMBESTRATINGSBEDRIJF

Hoekelumsebrinkweg 26721 KK Bennekom

Telefoon 0318-416601

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

Opvallend adverteren?Neem contact op met de redactie

[email protected]

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:24 Pagina 23

Page 24: DVO Bazuin Magazine

Werkman en De Jong is hét Werving & Selectiebureau voor toonaangevende bedrijven in de Valleiregio.

Wij zijn werkzaam in diverse branches voor uiteenlopende functies van MBO+ tot en met Academisch niveau.

Informatie over onze activiteiten en vacatures vindt u op: www.werkmanendejong.nl

Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | [email protected]

‘Vind de baan van je dromen

en steun tegelijkertijd jouw club!’

Het adres voor eengoed stuk vlees.Uw specialist voorFondue, Barbeque, Gourmet en koud buffet!

Van RooyenKEURSLAGER

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

RRiinniiee EEllbbeerrtt sseennTelefoon 06 - 10 977 473

GGeerrrr ii tt -- JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 35, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

BDGTechnische AdministratieveDienstenPostbus 6338000 AP ZwolleTel. [email protected]

lid BNA en ONRIB D G

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:25 Pagina 24

Page 25: DVO Bazuin Magazine

25

G- korfbalnieuws

Hallo allemaal,

Iedereen een fijne zomer gehad? Vast! Na devakantie is het dan weer tijd om te gaankorfballen. Ook de G-korfballers van DVOzijn ondertussen enthousiast begonnen aanhet nieuwe korfbalseizoen. Op woensdag 18augustus was de eerste training. Fijn datbijna iedereen er ook weer was. Het leek welof er helemaal geen twee maanden vakantietussen had gezeten! We trainen nu op hetveld van 19.00 tot 20.00. Erg fijn, nu kan echtiedereen op tijd zijn.

Sporters en vrijwilligers:

Maartje zien we niet meer terug bij DVO. Zijgaat op zoek naar een andere sport. Mimi isgelukkig wel weer terug van heel langweggeweest. Leuk dat je weer terug bent!Sandra, Johnny, Jarno en Arjan moeten heteven wat rustiger aan doen. We hopen datwe jullie binnenkort wel weer als supporterof wedstrijdsporter op het korfbalveld zien.Aan het einde van het vorige seizoen hebbenwe afscheid genomen van vaste begeleidsterJetty. Natuurlijk hebben we Jetty flink in debloemetjes gezet, want dat had ze wel ver-diend. Het was een afscheid met een lach eneen traan, maar Jetty heeft gezegd dat zeons blijft supporteren! Ook hebben we tijdenshet kamp afscheid genomen van de trainersLeon, Elna, Dorette en Andre. We zullen hengaan missen, maar we zijn vooral blij dat zede G-korfballers zoveel hebben geleerd.Bedankt, toptrainers! Gelukkig gaat ArienLandman ons nu helpen op de trainingen,dat is dan wel weer erg goed nieuws. Net alsAnnelies Heikamp, die in de G-commissiestapt. Veel plezier en succes toegewenstallebei.

Nog even terugkijken op de maand juni:

Op 16 juni was de laatste training van hetvorige seizoen. Ondertussen is het dan eengoede gewoonte dat alle G-korfballersiemand kunnen uitnodigen om mee te doen.Het werd een geslaagde avond, waarbij somsde strijd tussen de families, vrienden enbekenden wel heel hoog opliep….. Gelukkigging iedereen na afloop toch gewoon samennaar huis! Van 18 tot en met 20 juni was hetkorfbalkamp voor alle sporters en vrijwilli-gers. Wat werd het opnieuw een feest, drie

dagen lang! Voor het uitgebreide verslag kunje kijken op www.dvo-korfbal.nl. Klik bij hetkopje ‘home’ even door naar ‘nieuws percategorie’ en ‘g-korfbal en je vindt ongetwij-feld het hele verslag. Nog wel benieuwdwaarom het kamp ook al weer zo leuk was?

• Alette: ein-de-lijk! Mooie winnares van deplaybackshow

• Klaudia: sportieveling die altijd wil helpenen altijd wil winnen

• Lise: penalty- en twisterkoningin van 2010• Sandra: feestje! Mmm, lekker die traktatie

van Sandra!• Tynette: mooie speech speciaal voor de

pannenkoekenbakker!• Vivian: de sound of music was voor even

de sound of Vivian, knap!• Ellen: Eric Clapton wil vast wel een lesje

‘inleven’ van Ellen• Edith: dankzij de mooie Oranje outfit van

Edith won het Nederlands 11-tal• Rebecca: vrolijk en behulpzaam en altijd in

voor een grapje• Annemarie: de grootste ABBA fan van

Bennekom en omstreken• Michiel:ooit zulke grote voeten gezien? • Marc: kent het bos goed, op zoek naar de

dieren• Victor: muziek, dans en microfoon laten

Victor stralen• Lodewijk: handig met de camera en vol

mooie verhalen• Frits: maakt graag een dansje en heeft

vaak de grootste lol• Eric: iederéén wilde wel even bij deze

Gordon zijn!• Jarno: Zangeres Zonder Naam maar met

gelakte nagels

• Arjan: fanatieke sportman geeft alles omte winnen

• Surat: Andre Hazes heeft een prima opvol-ger

• Hugo: mmm, lekker die traktatie. Weloppassen voor de slokdarm!

• Luuk: de enige echte Luuk in de truc• Jos: deze bananenman was de held van het

toernooi• Frank: ook al van die grote voeten.• Johnny: waar zijn de zakdoeken? Live

gezongen!• Dick: alsof Dick al jaren mee op kamp gaat,

gezellig!• Koen: Herman van techniek en facilitair

was ook nog hardcore Sieneke• Peter: ‘t Belgisch peerd zette de langste

kamppolonaise ooit in• Andre: zo’n juffrouw Toos wilden we

vroeger allemaal wel• Kees: een verborgen korfbaltalent op de

velden• Joey: Wedden dat Joey best een sinaasap-

pelrace kan winnen?• Leon: Wedden dat Leon wel 10 seconden

op zijn hoofd kan staan?• Annelies: Wedden dat Annelies alle hoofd-

steden wel weet?• Jeanet: Dokter Jeanet, fluit moeiteloos het

Wilhelmus na een pakje crackers• Marlies : keukenprinses, fotograaf en spel-

leider ineen• Sandra: Dolly Dot met heel veel soepele

bewegingen• Elna: Dolly Dot met heel veel goede

playback• Henriette: Dolly Dot met heel veel ritme-

gevoel

• Bejanca: Dolly Dot met heel veelenthousiasme

• Nicolette: Dolly Dot met heel groot kapselOp woensdag 15 september is er dan ook nogeen kampavond, waarop we samen nog eenkeer alle foto’s gaan bekijken. Blijf dus nogeven hangen na de training.

Wedstrijden op het veld:

Voor het veld staan er drie wedstrijden ophet programma. Net als in de zaal, spelen wedit jaar ook op het veld maar één wedstrijd.Je krijgt nog een brief over de wedstrijden,maar hier zijn alvast de wedstrijddagen: 11/9thuis tegen KV Huizen, 25/9 uit tegenAtalante, 9/10 uit tegen KVZ.

Tot slot:

In het najaar kan het best koud zijn, denk eraan om warme kleding aan te trekken als jemoet trainen of spelen.Veel succes en plezierallemaal op het veld!

Grtn, Nicolette

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:26 Pagina 25

Page 26: DVO Bazuin Magazine

aspiranten teams het goed gedaan.Gemiddeld tweede kunnen we zeggen tegenniet de minste tegenstanders. Leuk om aanhet begin van het seizoen zo’n toernooi ineigen huis te hebben.

Trainer B5

Op moment van schrijven is er helaas nogsteeds geen trainer gevonden voor B5. Eengroep enthousiaste spelers staat op ditmoment nog steeds in de kou en dat is jam-mer, want zij willen zo graag lekker aan deslag. Ben je nog niet benaderd of wel, maarwil je deze taak toch op je nemen, wacht danniet op dat telefoontje, maar neem zelf evencontact op met de TC. Je maakt dit team heelgelukkig.

Tevreden

Vaak wordt er binnen een club gekeken water niet goed gaat. Ik zou het graag om willendraaien. Er gaat juist heel veel wel goed bijonze prachtige vereniging. Laten we daarmet z’n allen eens goed van gaan genietendit seizoen. Allemaal een prachtig korfbal-seizoen toegewenst.

Namens de ACMarten van den Brink

Aspiranten Vraagbaak nr. 1

Graag willen we de lezers van de BazuinMagazine kennis laten maken met spelers uitverschillende aspiranten teams. We hebbeneen vragenlijstje opgesteld en zullen elkeeditie van de Bazuin een paar aspirantendeze vragen laten beantwoorden.

Debbie Elbertsen, Sara van den Brink en BartBuitenhuis zijn deze keer aan de beurt

Team

Debbi B2Sara B3Bart B3

26

ranten op kamp gaan. Reserveer vast in jeagenda: Vrijdag 24 juni t/m zondag 26 juni2011 Uit de vorig jaar gehouden enquêtebleek dat jullie heel graag op kamp gaan. DeAC is er voor jullie en is dus gelijk hiermeeaan de slag gegaan om een leuke kamploca-tie voor jullie uit te zoeken. We hebben deze

gevonden in het Mussennest te Otterlo. Alsjullie willen kijken waar we naar toe gaan:www.mussennest-otterlo.nl. We zullen julliein de loop van het seizoen steeds weer infor-meren over het kamp, en op zeer korte ter-mijn zal aan jullie gevraagd worden of jullievan plan zijn om mee te gaan. Maar wehopen echt echt, echt, echt, dat IEDEREENmeegaat.

GIBO Group inschietshirts

Ook dit jaar is er voor alle instroom aspiran-ten weer het prachtige door GIBO Groupgesponsorde inschietshirt te koop. Alle aspi-ranten hebben dit shirt, met eigen naambedrukt de laatste seizoenen aangeschaft.Voor slecht ? 10,00 is dit prachtige shirt voorjou. Ben je het shirt kwijt geraakt of is hetinmiddels te klein geworden dan kun je hetshirt ook nog kopen voor de gereduceerdeprijs van € 17,50.

Poen – Poen

Helaas is het ook bij de AC zo dat niets voorniets is. De AC betaalt aan veel dingen meezoals team traktaties, teamactiviteiten, huurzaal bij strijd der giganten, consumpties bijactiviteiten, bijdrage inschietshirts, gratisshirts voor nieuwe trainers, lief en leedattenties, presentjes bij kampioenschappenenz. enz. Ook wil de AC dit jaar een bijdrageleveren aan het kamp dus ja, ja je raadt hetal, we hebben geld nodig. Aan iedereen devraag om zoveel mogelijk Grote Club Actieloten te gaan verkopen. Hoe meer loten jeverkoopt, hoe meer bijdrage de AC kanleveren aan alle activiteiten.

Seizoenstart

Inmiddels zijn de eerste toernooien enoefenwedstrijden weer gespeeld. In hebbijzonder wil ik noemen het drie –kamp toer-nooi op ons eigen DVO veld. Met 2 tweedeplaatsen voor B1 en B2, 1 derde plaats voorC1 en 1 kampioensteam C2 hebben onze

Aspirantennieuws

Na een lang korfbalseizoen, waren de korf-balvelden begin juli ineens leeg. We vlogenuit naar onze vakantiebestemmingen of ble-ven lekker thuis. Even geen korfbal, even losvan alles en dat is goed.

Korfbalkriebels

Maar na een aantal weken komt het korfbal-gevoel toch al weer opsteken. Het begintweer te kriebelen. Thuis even de bal vast-houden en kijken of je het balgevoel noghebt. Daar begint het vaak mee. Vervolgenskomen achter de schermen de eerste mailtjeen telefoontjes over trainingstijden, oefen-wedstrijden weer los en voor je het weet benje al weer volop aan het trainen en speel je alweer de eerste wedstrijd, alsof je nooit opvakantie bent geweest.

Team indeling

Vlak voor de vakanties is er nog aardig watgeschoven met de teams zodat iedereen nogbeter op zijn plaats zit. Een aantal dames zijnvanuit de B vervroegd doorgeschoven naarde junioren. We hopen dat zij het in de junio-ren nog leuker gaan vinden dan bij de aspi-ranten. In ieder geval zijn zij bij de aspiran-tenactiviteiten nog steeds van harte welkom.Complimenten vooral ook naar de mensendie de indelingen hebben verzorgd. Het istoch elk jaar weer een mega klus waarmee jehelaas nooit iedereen tevreden kunt stellen.

Begeleiding teams

De AC is er voor andere, niet technischezaken en gaat er dit seizoen weer helemaalvoor om jullie een fantastisch seizoen tebezorgen. Natuurlijk ben je daar zelf in eersteinstantie verantwoordelijk voor en spelenook je teamgenoten en je trainer daar eenbelangrijke rol in. In ieder geval is het de ACweer gelukt om voor ieder team minimaal 1begeleider te vinden zodat alles straksbinnen de teams gestroomlijnd loopt en ergezellige dingen met de teams gedaan kun-nen worden. Natuurlijk is er in het voorjaarweer die spannende en oh zo gezellige strijdder giganten.en………RA-TA-TA…………ROFFEL, ROF-FEL……………WE GAAN OP KAMP!!!!!!!Iets nieuws is dat we dit jaar met alle aspi-

Debbie, Bart en Sara.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:09 Pagina 26

Page 27: DVO Bazuin Magazine

27

we begonnen in het spelcircuit. Het waseven op gang komen maar daarna draaidehet als een tierelier. Een paar uur, veel drin-ken en ijsjes en vele rode hoofden later washet feest afgelopen. Na de prijsuitreikingwerden de laatste spulletjes opgeruimd enkon de organisatie, maar konden ook dedeelnemers, tevreden terugkijken. Ik wildaarom de organisatie (André, Agnes,Martijn, Marko, Ilse), de sponsoren (AlbertHeijn, Heron, Klusservice Bennekom,Garagebedrijf Bennekom en Brush Reclame)en de anderen (OBK Bennekom, brandweer,de vrijwilligers) hartelijk bedanken. Volgendjaar weer? Kijk voor de foto's op de DVO site.

Met de start van het seizoen staan ook weereen aantal activiteiten op de rol. Allereerstde Grote Clubactie. Met de opbrengst van delotenverkoop kunnen we onze activiteiten,maar ook de inschietpolo's en de traktatiesbetalen. Probeer daarom allemaal zoveelmogelijk loten te verkopen. Vorig jaar had-den we er 906 verkocht. Kijken of we dit jaarkunnen verbeteren! Ondertussen hebben weook de inschrijflijsten voor de inschietpolo'sde deur uit. Voor dat de zaal begint looptiedereen er dan weer netjes bij. In de herfst-vakantie staat de jaarlijkse bingo weer op hetprogramma. De juiste datum staat nog nietvast, maar waarschijnlijk wordt het weer dewoensdagmiddag. Dit jaar hebben we weervele leuke prijzen te winnen.Dan het korfballen, ook niet onbelangrijk. Detrainingen en wedstrijden zijn alweer begon-nen. Voor het veld is het weer mogelijk omop vrijdagmiddag de extra training te bezoe-ken. Geheel vrijwillig, maar zonde om te mis-sen. Door veel te trainen wordt je nu een-maal beter! Het was dit jaar even zoekennaar nieuwe leiders en trainers voor de ver-schillende teams, maar ook nu heeft iederteam minimaal een leider. Alle nieuwe trai-ners en leiders van harte welkom!

Tenslotte voor iedereen: Hou de DVO-site inde gaten, daarop staat het laatste nieuwsover het afgelasten van wedstrijden, pro-grammawijzigingen, activiteiten enzovoort.

Ik heb er weer zin in. Jullie ook?

Groetjes, Wim

(Pupillen vlegeldag)

Korfbal..... Goed voor de armspieren!

De Bennekomse Vlegeldag is weer geweest.Een van de dingen van de Vlegeldag is hetVlegelhangen. Vroeger werd dit in Benne-kom al gedaan. Na de oogst werd met eendorsvlegel het graan uit de planten geslagen.Dat was zwaar werk. Als het dorsen klaarwas werd er feest gevierd. Bij dat feest werder ook altijd door de boerenzonen en deknechten aan de dorsvlegel gehangen. Wiehet langst kan blijven hangen mag met het

School / klas

Debbie Het Streek H3ASara Marnix College H3ABart Het Streek BBW/H2C

Favoriete sporter

Debbie Sven KramerSara Raymond van Barneveld Barney en

andere dikke dartersBart Juri van Gelder

Hobby’s

Debbie Korfballen, met vrienden envriendinnen afspreken

Sara Korfballen, met vrienden envriendinnen afspreken

Bart Korfballen

Met wie wil ik wel een avondje stappen

Debbie Mister Bean, dat wordt lachenSara Terror Jaap van de Gouden

Kooi….en dan eten voor het levenBart Cheryl Cole

Favoriete artiest

Debbie ValerioSara Justin BieberBart Jolanthe Cabau van Casbergen

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is

Debbie DVO naar de korfbal league, met C1naar het NK

Sara DVO naar de korfbal leagueBart 14 – 2 gewonnen, 8 gescoord!!

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn

Debbie Een vogel, want dan kan ik ieder-een lekker op z’n hoofd poepen

Sara Een man, ik wil graag weten wat erin een man z’n hoofd omgaat

Bart Wesley Sneijder, want hij heeftgeld, een hele mooie vrouw en kangoed voetballen

Ik heb een hekel aan

Debbie Spinazie en karnemelkSara VoetenBart Aardappels, melk en karnemelk

Pupillen nieuws

Dag allemaal,

Tegen de tijd dat jullie dit lezen is de compe-titie al volop begonnen en is het zomerbruiner al weer bijna af. Heeft iedereen een fijnevakantie gehad?

Net voor de zomervakantie is het Kesterentoernooi geweest en een week later de zes-kamp. Ik ben niet bij het toernooi geweestdus daarvan kan ik niets zeggen. Wel wil iknog wat zeggen over de zeskamp. Half meizijn we begonnen met de voorbereidingen.Spelletjes werden bedacht, materiaal werdingehuurd en vrijwilligers werden gezochtom van start te kunnen gaan. Dankzij eenpaar sponsoren was alles voor de commissieook nog betaalbaar. Op zaterdagochtendbegonnen we met het opbouwen van hetparcours en het opblazen van de tobbedans-baan. Met hulp van de brandweer hadden wehet zwembadje voor de tobbedansbaan zovol. Er moest wel 4.000 liter water in. Hetbeloofde die dag warm te worden, dus eenpaar liter water meer of minder moest nietuitmaken. Rond het middaguur hebben wegezamenlijk wat gegeten waarna was hetwachten op de kinderen. Om half twee zijn

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:09 Pagina 27

Page 28: DVO Bazuin Magazine

28

mooiste meisje die avond feestvieren. Nu nog wordt van het vlegelhangen eenwedstrijd gemaakt. Je kunt je voorstellen dathet heel zwaar is om aan zo'n gladde vlegelte hangen.

Annelotte Roozenboom uit de E1 liep ook opde Vlegeldag rond, samen met een vriendin.Ze liep langs het podium voor de Oude Kerken zag daar anderen Vlegelhangen. Dat wil ikook wel eens proberen dacht ze. Ze schreefzich in en toen was ze aan de beurt. Samenmet een ander meisje klom ze het trappetjeop en hield de vlegel heel goed vast. De trapwerd weggehaald en de tijd begon te lopen.Na 22 seconden kon het andere meisje nietmeer blijven hangen en moest ze loslaten.Annelotte niet, jarenlange korfbaltraining ennet voor de zomervakantie nog getraind inhet spijkerbroekhangen bij de zeskampbegon resultaat te krijgen. Ruim 1 minuutbleef ze hangen, maar toen moest ook zij los-laten. Later die middag werd bekendgemaakt wie van de meisjes het langste bleefhangen. Annelotte werd tweede, met maareen paar honderdste van seconden minderdan de nummer 1. Bij KaasboerderijHoekelum kon ze haar mooie beker ophalen.

Annelotte, gefeliciteerd!!KORFBAL.... DAAR WORDT JE STERK VAN!!!

De andere hobby van……

In deze rubriek wil de pupillencommissie jullie laten kennismaken met een andere hobby ofleuke gebeurtenis van een kind uit de pupillenleeftijd. Deze keer zijn het er twee, de zusjesMirjam (F1) en Esther (E2) van Beek

Een aantal weken geleden zag Esther in de krant de aankondiging staan voor deHeideweekoptocht. “Daar wil ik ook aan meedoen” dacht ze, maar waarmee? Ze overlegdeeven met haar zus, en toen ging het snel. De ideeën vlogen de hersenpan uit over hoe en wat.Vele waren wel erg lastig uit te voeren, maar eentje bleef wel hangen: met een skelter aan deoptocht meedoen. Het thema van deze optocht moest zijn “Feest”. Mirjam en Esther haddensteeds meer zin in de optocht en werden door hun enthousiasme steeds luidruchtiger. Toen 's avonds papa Wilbert thuis kwam riep hij boven het lawaai uit: 't Lijkt hier wel een kippen-hok! Het gouden idee was geboren: een versierde skelter met op de aanhanger een versierdkippenhok; “Feest in het kippenhok”

Twee weken voor de optocht is aan neefRobbin gevraagd of ze de skelter met aan-hanger konden lenen. Dat mocht! Samenmet papa en mama werd begonnen aanhet timmeren en verven van het kippen-hok en het maken van een clownspop voorachterop het kippenhok. De vrijdag voorde optocht werd de heide en de anderebloemen geplukt voor het versieren vande skelter en werd de skelter nog evengrondig schoongemaakt. Zaterdagochtendwas het dan zover. De hele dag werdbesteed om de skelter met de kar aan tekleden. Bloemen, heide, linten, een mooieboog en natuurlijk het kippenhok werdenop de juiste plaats aangebracht. De kippenwerden nog even uit hun eigen kippenhokgehaald en in de versierde kar gestopt. Nu nog omkleden en schinken. De reis kon beginnen.Alles op de aanhanger achter de auto naar Ede gebracht om daar om half zeven 's avonds tebeginnen met de optocht. Mama had nog een paar grote zakken met spekkies meegegevenom onderweg uit te delen. De jury kwam voor de optocht kijken naar alle deelnemers. Na hetoverhandigen van een spekkie aan de juryleden werden de winnaars bekend gemaakt. Mirjamen Esther kregen de derde prijs! Nog voor de optocht werd het bordje met daarop geschrevendat de derde prijs gewonnen was aan de skelter bevestigd. De optocht kon beginnen. Het waswel een hele rit, maar vele bekenden stonden langs de weg dus dat maakte het wel leuk. Erwaren alleen maar weinig mensen die de zusjes herkenden! Aan het eind van de optocht kre-gen ze van de burgemeester van Ede nog een echte beker.

Goed gedaan meiden!

Weten jullie ook iemand met een leuke hobby of huisdier, of met een leuke gebeurtenis, melddit dan aan de pupillencommissie. Wie weet is hij/zij de volgende die aan de beurt is.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:09 Pagina 28

Page 29: DVO Bazuin Magazine

29

Welpennieuws

Beste Welpen,

Als jullie dit stukje lezen zijn we al weer eenpaar weken aan het trainen na de zomer-vakantie. De eerste 2 weken waren jullie alle13 aanwezig super! Het is wel even wennendat Agnes niet meer komt, maar gelukkigblijven Lisette, Mariska en Jitte dit jaar jullietrainsters.

Zoals voor de vakantie beloofd staan erfoto’s op de site van DVO van onzeeindejaarsBBQ en het afscheid van Agnes.Het was weer gezellig en lekker! Even eendankwoord aan de vader van Joost die zijnBBQ voor ons van stal had gehaald enbovendien alle frikadellen en hamburgersheeft gebakken. Ze waren weer heerlijk.

Jullie hadden voor Agnes als afscheid eenmooi T-shirt gemaakt met een afdruk van aljullie handen. Zo kan ze altijd nog even aanjullie denken. Agnes nogmaals bedankt vooralles wat je de afgelopen jaren voor deWelpen hebt gedaan en we zullen je zekernog tegenkomen bij DVO!

Alle kinderen tot 7 jaar zijn promotors vanhet EK korfbal in oktober dit jaar. Als verras-sing kreeg elke Welp daarom een EK-Tshirtuitgereikt. Samen hebben we een creatievefoto gemaakt met dit T-shirt aan en dezefoto is opgestuurd naar de KNKV.

Na de herfstvakantie gaan er 9 Welpen overnaar de F-jes. De kinderen die wedstrijdengaan spelen, krijgen de weken vóór deherfstvakantie extra begeleiding van Koosvan Maurik. Hij gaat jullie samen met éénvan jullie trainsters om de week alvast eenhalf uur “trainen” als een echte F-speler. Zokunnen jullie goed voorbereid aan de wed-strijden gaan beginnen.

Dat was het weer voor deze keer

Anja

De eerste kennismaking...met selectie DVO (door Amy Mooij)

Na het succes van vorig seizoen en een wel-verdiende vakantie, maakt de selectie zichinmiddels weer op voor het nieuwe seizoen.Een aantal spelers zien we niet meer terugbij de selectie –we gaan jullie missen!- maarer zijn ook nieuwe gezichten op het veld teontdekken. In de eerste Bazuin van het sei-zoen 2010-2011 een korte kennismaking metdeze nieuwelingen. Hoewel, nieuwelingen…

Terug op het oude nest

Wat opvalt als we naar de nieuwe namenkijken, is het grote aantal oude bekenden dieterug keren bij DVO. Esther, Gerbert,Henriët, Jos en Senna; ze hebben allemaal aleens eerder het groen-witte shirt gedragen.

Naam: Esther Koenders-Jollie

Leeftijd: 24 jaarWoonplaats:WageningenWerk/studie: Ik werkals Projectintercedentnamens Timing bijDeli XL in Ede Vorige clubs: DVO,VADA en nu weer terugHobby’s (naast korfbal): Voor zover er tijdoverblijft naast korfballen en training geven,ga ik wel eens motorrijden en gezellig metvriendinnen een wijntje drinken.Beschrijf jezelf in 3 woorden: direct, humor,stressbestendigHoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?:Volgens mij zat ik in groep 3 van de basis-school. Lang geleden in ieder geval. Ik gingmet schoolvriendinnetje Rianne van Vugtmee naar een F3 training van Jacco Ruijsch.Dat was toen nog goed te combineren metgym, paardrijden en tennis, dus ik dachtwaarom niet!

Favoriete film: Devils AdvocateFavoriet boek: De Linton-reeks van KarinSlaughterFavoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Chocolademousse met aardbeien.Voor een wedstrijd krijg ik geen hap door mekeel, dus vaak houd ik het op drinkontbijt.Favoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Anouk!

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: Mijndebuut in het tweede 7 jaar geleden uit bijGroningen. Mooiste goal ooit gemaakt: Onderhandsvanuit de hoek van het achterveld. Moeilijkste tegenstander: Kleine dames.

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Veel zwemmen, Clubpower in de sportschoolen trainen in het bos.Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?: Ikheb geen bijzondere voorbereidingsrituelen.

Het is altijd wel prettig als het team wat ikcoach wint voor aanvang van mijn wedstrijd. Ben je bijgelovig?: Nee dus.Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Datlaat ik aan de coach om te beoordelen.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Ik ging 3 jaar geleden weg omdat ikniets met de toenmalige hoofdtrainer temaken wilde hebben. Deze is uiterst succes-vol vervangen en daarom ben ik weer terugop het oude nest. Daarnaast de praktischereden dat het goed te combineren is met hettrainen geven van DVO C1. Mijn verwachtingis om dit seizoen een waardevolle bijdrage televeren door mijn medespelers beter te latenspelen en strijd te leveren!

Naam: Gerbert van Grootheest

Leeftijd: 31 jaarWoonplaats: UtrechtWerk/studie: Treasury enrisicomanagement consul-tantVorige clubs: DVO en BlauwWit AmsterdamHobby’s (naast korfbal): Uit eten gaan (veruitm’n grootste hobby), tennissen, lezenBeschrijf jezelf in 3 woorden: fanatiek,sociaal, (te) makkelijkHoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: m’nbuurmeisje deed met schoolkorfbal mee enhet leek me toen leuk om ook te gaan korf-ballen.

Favoriete film: Shawshank Redemption enSevenFavoriet boek: Thrillers (niet één favoriet),meest recent Millennium trilogieFavoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Ik ben sowieso dol op eten, dus moei-lijke vraag; ik denk kaas en tapas (en natuur-lijk ben ik dol op gebakken eieren, ik zal m’nafkomst niet verloochenen). Ik eet niet echtiets speciaals voor een wedstrijd.Favoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Ik luister vrijwel alles,maar ben geen muziekkenner

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: De beslis-singswedstrijd DVO – TOP, waardoor we pro-moveerden. Bovendien was dat mijnafscheidswedstrijd (dacht ik toen)…Mooiste goal ooit gemaakt: De 23 – 22 met Blauw Wit tegen NIC, waar-door we er zeker van waren dat we niet zou-den degraderen. Helaas werd de goal 5 minu-ten na de wedstrijd alsnog afgekeurd, omdatze er toen pas achter kwamen dat de goaléén seconde na de zoemer door de korf ging.Moeilijkste tegenstander: Michiel Gerritsenen Jos Roseboom ;-)

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:09 Pagina 29

Page 30: DVO Bazuin Magazine

voor een wedstrijd?): De Dijk, Dire Straits,Queen, U2.

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: Twee wed-strijden komen direct in me op. De Ahoyfinale met de junioren bij DVO. Twee jaarlang gewerkt naar een doel wat we op diedag behaalden. Prachtig. De tweede wed-strijd is de finale van het WK <23 in Duisburg.Tot 4 minuten voor tijd achter gestaan, toenerop en erover. Een ‘Nervenspiel’ volgens deradio. Mooiste goal ooit gemaakt: 16Moeilijkste tegenstander: Tim Bakker

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Met het Nederlands team ben ik tot 11 juli inChina geweest. 9 Augustus heb ik voor heteerst met DVO getraind. De tijd er tussenheb ik niet gesport. Om er weer 11 maandentegenaan te kunnen, heb ik dus een maandjeniks gedaan.Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?:Tegenstander bekijken. De avond voor dewedstrijd en de wedstrijddag niet te veeldoen en de nacht ervoor veel slapen.Ben je bijgelovig: NeeWat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Ikkan goed schieten. Ik zou graag wat soepelerbewegen.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor ditseizoen?: Toen DVO promoveerde, vond ikdat fantastisch. Het is mijn ‘cluppie’. Datalleen vind ik niet genoeg om terug te gaan.Voor 1 jaartje Korfbal League had ik het nietgedaan. DVO was de afgelopen jaren eenslapende reus, heeft het in zich om de top tehalen. De club is enthousiast, regelt allesvoor de selectie, en die selectie bestaat uiteen stel ijzervreters die hard en vaak willentrainen om het doel, handhaven in de KorfbalLeague, te halen. Daar wil ik graag bij zijn enmijn steentje aan bij dragen. Het eersteseizoen voor een club in de korfbal Leagueblijkt altijd erg pittig te zijn, maar ik ver-wacht dat we ons bij de eerste acht van deKorfbal League kunnen spelen. Met onsbedoel ik hier de hele club, ook al staan ermaar acht in het veld.

Naam: Senna van den Bos

Leeftijd: 19 jaarWoonplaats: ArnhemWerk/studie:Bedrijfskunde aan deRadboud UniversiteitNijmegen, 1e jaarVorige clubs: Ekca,Oost-ArnhemHobby’s (naast korfbal): Shoppen, Uitgaan,Films kijken.Beschrijf jezelf in 3 woorden: Actief,Ongeduldig, ImpulsiefHoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: 6 jaar,door mijn vader

Favoriete film: Ik kijk niet zo vaak een film. Ikhoud in ieder geval van films die goed aflopen.Favoriet boek: Pockets van Jill Mansel Favoriet eten (en wat eet je voor eenwedstrijd): Patat. Voor de wedstrijd eet ikregelmatig pasta. Als ik daar geen zin in hebeet ik gewoon wat anders.Favoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Nederlandstalig

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: De 3e play-off wedstrijd met Dalto thuis tegen Fortunaafgelopen seizoen.Mooiste goal ooit gemaakt: Van de zijkantmet 1 handMoeilijkste tegenstander: Suzanne Struik

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Liggend op een strandbedje in Spanje, ik hebff niets gedaan.Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?:Video beelden bekijken van tegenstander enniet te laat naar bed de avond ervoor.Ben je bijgelovig?: NeeWat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Ikvind het moeilijk de hele tijd geconcentreerdte blijven en kan niet van heel ver schieten.Mijn sterke punten zijn spelen in de onder-steuning en kansen rondom de korf afknallen.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Na 4 jaar Dalto ben ik teruggekeerdomdat DVO dit jaar ook in de Korfbal Leaguespeelt. Geweldig natuurlijk! Het doel van ditseizoen is om in de Korfbal League te hand-haven.

Naam: Jos Roseboom

Leeftijd: 27 jaarWoonplaats: UtrechtWerk/studie: Ik werkbij Educator (educa-tor.eu) in Putten. Daarmaak ik software diezorg draagt voor hetlogistieke deel vanonderwijs. Software die bepaalt hoe er vol-doende onderwijs op een goede maniergeorganiseerd kan worden dus.Vorige clubs: DVO, Blauw Wit (A), DaltoHobby’s (naast korfbal): MotorrijdenBeschrijf jezelf in 3 woorden: Rustig, analy-tisch, zindelijkHoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: Toenik bijna 5 was hebben mijn ouders me bij dewelpen afgezet en ik ben nooit meer gestopt.

Favoriete film: The Big LebowskiFavoriet boek: Mijn toppers in 2 verschillen-de genres: -De ontdekking van de hemel (Mullisch)-De man die werk vond (Brusselmans)Favoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Mijn favoriete eten is boerenkool metworst. Voor de wedstrijd eet ik tortellini.Favoriete muziek (en wat luister je graag

30

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Door twee jaar nauwelijks te sporten ;-). Zesweken voor het seizoen heb ik onder begelei-ding van Dick van de Thoolen en Rick vanRoekel (en samen met andere liefhebbers)elke maandag in Bennekom getraind opkracht, coördinatie en conditie en vervolgenseen schottraining. Daarnaast heb ik zelfhardgelopen en oefeningen gedaan.Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?:Tijdens de trainingen ben je al bezig met desterke en zwakke punten van je tegenstanderen hoe je het beste kunt gaan spelen tegenhet team en je eigen tegenstander. Tijdensde warming-up voor de wedstrijd neem ikdat voor mezelf nog eens door en ben ik meaan het focussen op de wedstrijd en specifiekop het maken van doelpunten en de verdedi-gende 1-1.Ben je bijgelovig?: Schoenen heel strak enveters vaak dichtgeknoopt (ook praktisch,omdat ze dan niet los gaan). Daarnaast at ikvroeger meestal een Mars voor de wedstrijd(ook voor de energie).Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Datmogen de kenners beoordelen, maar er moethoe dan ook nog hard worden getraind.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Ooit ben ik bij DVO weggegaan om inde Korfbal League te spelen, maar ’t liefstewilde ik dat bij DVO. Door de promotie vanDVO begon het wel een beetje te kriebelen.Jacko Vermeer en Jan-Pieter (als voorzittervan de Stichting Topkorfbal) hebben me hetlaatste zetje gegeven (naast intensief con-tact met Jos om samen naar DVO te gaan)om ernaar te streven DVO in de League tehouden. Bij een andere club dan DVO was ikniet meer begonnen. Uitgangspunt is dus omdit jaar minimaal achtste te worden – datmoet met deze goede en fanatieke groepkunnen, ook al zal het niet eenvoudig worden– en om in de toekomst van DVO een korf-balbolwerk te maken dat bovenin meedraaitin de League. Of ik dat laatste nog meemaakis de vraag, maar ik draag er graag m’nsteentje aan bij.

Naam: Henriët Brandsma

Leeftijd: 30 jaarWoonplaats: EdeWerk/studie:Medewerkster vanMeuris Assurantiën teEde Vorige clubs:Reehorst ’45, DVO enDaltoHobby’s (naast korfbal): Winkelen, lekker uit eten gaan of weekendjesweg (als er ergens een vrij weekend is).Hoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: 6 Jaar.Ik kon niet wachten tot ik ook mee mochtgaan doen.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:09 Pagina 30

Page 31: DVO Bazuin Magazine

31

Favoriete film: The NotebookFavoriet boek: SchaduwzustersFavoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Spaghetti van mamaFavoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Beyonce, Rihanna ,Pixie Lott

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: B-districtNK zaal tegen LDODK, promoveren naar dehoofdklasse met OA en OA 1-Excelsior 1 vorigzaalseizoen.Mooiste goal ooit gemaakt: B-district NK OA- LDODK; in de laatsteminuut het winnende doelpunt gescoordMoeilijkste tegenstander: DVO haha…

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Hardlopen in de vakantie en heel veel zinhebben. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?: Optijd naar bed, goed eten en drinken, goedewarming up, tegenstander analyseren.Ben je bijgelovig (zo ja, wat doe je dan)?: NeeWat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Eensterk punt is mijn snelheid, zwak is het rustzoeken.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Ik wil verder groeien. Ik ken al veelleuke mensen hier omdat ik in de junioren aleen jaar bij DVO heb gespeeld en nu zie ikmijn opa en oma meer.

Een hele nieuwe clubNaast de 5 spelers en speelsters die al eerdervoor DVO speelden, zijn er ook 2 spelerszonder DVO- verleden bij de selectie geko-men. Hester Heitink en Saskia van der Polstellen zich voor.

Naam: Hester Heitink

Leeftijd: 25 jaarWoonplaats:VeenendaalWerk/studie: Ik bensinds juli afgestu-deerd aan de Pabo enik werk op ditmoment als inval-leer-kracht in groep 5 op een basisschool inApeldoorn. Helaas is dit tijdelijk, dus moet ikstraks op zoek naar een andere baan. Vorige club: SKFHobby’s (naast korfbal): Ik hou ervan om lek-ker te winkelen, uit eten te gaan of eenavondje naar de bios te gaan, maar de mees-te tijd gaat toch naar het m’n grootstehobby: korfbal. Beschrijf jezelf in 3 woorden: Spontaan,perfectionistisch, zorgzaam. Hoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: Ik benop m’n vijfde al begonnen met korfballen bijSKF. Korfbal is er bij mij thuis met de paple-pel ingegoten. Favoriete film: The Mean Machine

Favoriet boek: Ik lees ontzettend veel en hebgeen favoriet boek. Naast voorlezen uit dekinderboeken op school lees ik thuis en opvakantie het liefst biografieën van sportersof literaire thrillers. Op dit moment ben ikdeel 3 van de Millenium-trilogie van StiegLarsson aan het lezen. Zeker een aanrader. Favoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Mijn favoriete maaltijd is zekerspaghetti, met ananas door de (rode) saus.Voor de wedstrijd is het ook vaak spaghettien anders gewoon lekker brood. Favoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Ik heb niet echt eenvoorkeur voor een muzieksoort. Een beetje‘actieve’ muziek is voor de wedstrijd natuur-lijk wel prettig.

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: SKF-KZ, ompromotie naar de Korfbal League. Helaas naeen verlenging, na een Golden Goal, verloren.Ook TOP-SKF is een favoriet. Vanuit eenenorme achterstand toch gelijk gespeeld (14-14) en het kampioenschap binnen gesleept. Mooiste goal ooit gemaakt: - Moeilijkste tegenstander: In een oefenwed-strijd tegen PKC, Mady Tims.

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?: Ikheb veel hardgelopen en daarnaast ben ik(bijna) elke maandag bij DVO geweest om deconditie en het korfbalgevoel op peil tehouden. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?: Ikheb geen speciale voorbereiding. Ben je bijgelovig?: Ik ben niet echt bijgelovig.Wel doe ik er ontzettend lang over om m’nvoeten te tapen, m’n braces om te doen enm’n schoenen aan te doen. Mijn schoenenmoeten wel precies goed zitten!Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?: Ikvind dat altijd lastig om over jezelf te zeg-gen. Ik denk dat ik over een goede passingbeschik. Op het gebied van verdedigen hebik nog wel wat verbeterpunten. Daarnaastmoet ik ook sterker/krachtiger worden.

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Ik ben voor de uitdaging van deKorfbal League naar DVO gekomen. Er staatin mijn ogen een sterke selectie met eenenorme wilskracht om iets moois neer te zet-ten in de zaal, met ondersteuning van devele supporters natuurlijk! Ik heb er zin in ? !

Naam: Saskia van der Pol

Leeftijd: 24 jaarWoonplaats: StroeWerk/studie:Bewegingsagoog.Vorig jaar heb ik destudie psychomotori-sche therapie enbewegingsagogieafgerond.Vorige club: RevivalHobby’s (naast korfbal):

Snowboarden, volleyballen, tennissen, shop-pen, film kijken, uitgaan, lezen, zussen pesten?Beschrijf jezelf in 3 woorden: geduldig,sportief, spontaan, dromerHoe oud was je toen je begon met korfbal enwaarom heb je voor korfbal gekozen?: Ik was6 jaar ofzo, eerst mijn A-diploma halen. Ikheb voor korfbal gekozen omdat mijn zussenop korfbal zaten en mijn ouders een team-sport positief voor de ontwikkeling vonden.En natuurlijk omdat korfbal super leuk is ?

Favoriete film: Disney films (Shrek) of actiefilms (Zwartboek)Favoriet boek: waargebeurde verhalen vindik vaak mooi bijv. ‘Komt een vrouw bij dedokter’ of ‘Echte mannen eten geen kaas’.Favoriet eten (en wat eet je voor een wed-strijd): Wrap of tortilla, pannenkoek metspek en stroop, maaltijd salade, soep,chocola en koekjes. Ik eet voor de wedstrijdmeestal een soepie met broodFavoriete muziek (en wat luister je graagvoor een wedstrijd?): Van alles.

Mooiste wedstrijd ooit gespeeld: Derbytegen de buren van Revival (Spirit) om hetkampioenschap (en gewonnen!!!)Mooiste goal ooit gemaakt: Toen ik als klein-tje mocht invallen bij het 1e van Revival ende winnende scoorde.Moeilijkste tegenstander: DVO haha, neeweet ik zo niet.

Hoe heb je je voorbereid op dit seizoen?:Trainingen volgen, in de vakantie keertje vol-leyballen, tennissen of hardlopen.Hoe bereid je je voor op een wedstrijd?: Denormale dingen doen.Ben je bijgelovig?: neeWat zijn jouw sterke en zwakke punten?:Sterke punten zijn mijn Schijnbeweging en(voorheen) vrije ballen. Zwak punt is dat iksneller moet leren handelen (wennen aan hetniveau).

Tot slot, waarom ben je naar DVO gekomenen wat zijn je verwachtingen voor dit sei-zoen?: Ik ben bij DVO gekomen om hoger tekunnen spelen. Verder vind ik DVO eengezellige club. Ik verwacht bij DVO veel teleren en me te verbeteren met korfbal.

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:26 Pagina 31

Page 32: DVO Bazuin Magazine

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_1 06-09-2010 10:27 Pagina 32