of 48/48
S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr MB: 3368491 OIB: 70505505759 ŽR: 2360000-1101536455 Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home Odsjek za povijest umjetnosti Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti Izvedbeni nastavni planovi Zimski semestar akademske godine 2017./2018. Rijeka, rujan 2017.

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti · PDF file-grčka umjetnost po razdobljima: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo (vaze), umjetnički obrt; na primjeru

 • View
  230

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti · PDF file-grčka umjetnost po...

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home

  Odsjek za povijest umjetnosti

  Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

  Izvedbeni nastavni planovi

  Zimski semestar akademske godine 2017./2018.

  Rijeka, rujan 2017.

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]ffri.hr

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home

  POPIS PREDMETA I . SEMESTRA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

  OBAVEZNI PREDMETI

  Antika ikonografija

  Osnove vizualnih umjetnosti

  Umjetnost starog vijeka

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1

  INTERNI IZBORNI PREDMETI

  Liturgika i povijest umjetnosti

  Razvoj crkvenog svetita od 400. do 1400.

  Napomena: U I. semestru student je duan odabrati 3 ECTS boda iskljuivo iz grupe Internih izbornih predmeta..

  POPIS PREDMETA I I I . SEMESTRA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

  OBAVEZNI PREDMETI

  Kranska ikonografija

  Umjetnost gotike

  Umjetnost romanike

  Tjelesna i zdravstvena kultura 3

  INTERNI IZBORNI PREDMETI

  Liturgika i povijest umjetnosti

  Razvoj crkvenog svetita od 400. do 1400.

  Napomena: U III. semestru student je duan odabrati 2 ECTS boda iz grupe Internih izbornih predmeta ili iz grupe

  Communis izbornih predmeta.

  POPIS PREDMETA V. SEMESTRA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

  OBAVEZNI PREDMETI

  Izvori moderne umjetnosti

  Muzeologija

  Umjetnost baroka

  IZBORNI PREDMETI

  Graditeljska batina 20. stoljea u Rijeci

  Napomena: U V. semestru student je duan odabrati 3 ECTS boda iz grupe Internih izbornih predmeta. U okviru

  ove grupe do 3 ECTS boda mogu se zamijeniti aktivnostima izvan studijskog programa.

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home

  I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Umjetnost starog vijeka

  Studij Preddiplomski dvopredmetni studij povijesti umjetnosti

  Semestar I.

  Akademska godina 2017./2018.

  Broj ECTS-a 5

  Nastavno optereenje (P+S+V) 30+45+0

  Vrijeme i mjesto odravanja nastave Nastava: utorkom od 13:15 do 15 sati, dvorana 207 Seminari: petkom od 12:15 do 15 sati dvorana 207

  Mogunost izvoenja na stranom jeziku /

  Nositelj kolegija doc. dr. sc. Damir Tuli

  Kabinet F-462

  Vrijeme za konzultacije utorkom i srijedom od 12:15 do 13 sati

  Telefon 051/265-744

  e-mail [email protected]; [email protected]

  Suradnik na kolegiju Palma Karkovi Takali, mag. archeol.

  Kabinet F-466

  Vrijeme za konzultacije ponedjeljkom i petkom od 11:15 do 12 sati

  Telefon

  e-mail [email protected]

  II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA

  SADRAJ KOLEGIJA

  1. umjetnost staroga vijeka;

  -definicija staroga vijeka, kronoloki okvir, kratki pregled umjetnosti staroga vijeka, problematike pristupa.

  2. umjetnost prvih ljudskih skupina;

  -kratki uvod u prapovijest.

  -staro kameno doba; prve manifestacije umjetnosti, definicija i interpretacija

  -srednje kameno doba- mezolitik/protoneolitik; prva vea naselja, protourbanizam

  -mlae kameno doba; kratak osvrt na promjene, razvoj, dataciju i problematika procesa neolitizacije u Europi s naglaskom na podruje Hrvatske

  -bakreno doba-eneolitik; obiljeja, datacija, kulturne i umjetnike manifestacije prijelaznog razdoblja u Europi i Hrvatskoj; prve tehnike obrade metala.

  3. bronano doba-razvoj prvih civilizacija;

  -kratki uvod u bronano doba, u povijest-protopovijest: definicija, kronologija, razvoj, problematika; definicija civilizacije.

  Mezopotamija

  -kratki povijesni uvod: prostor, kronologija, stanovnitvo, religija, pismo; Sumer, Akad, Babilon, Asirija, Perzija.

  Egipat

  -kratki povijesni uvod: prostor - razvoj egipatske umjetnosti po razdobljima s posebnim naglaskom na razvoj i obiljeja sepulkralne i sakralne arhitekture, formalna, stilska i ikonografska obiljeja skulpture, reljefa i slikarstva; usporedba s Mezopotamijom.

  Egejske civilizacije

  -Minojska, Mikenska i Cikladska kultura - kratki povijesni uvod

  -minojska: urbanizam, arhitektura palaa, zidno slikarstvo

  -mikenska: urbanizam, akropola- donji grad, sepulkralna arhitektura, predmeti u metalu;

  -cikladska: sitna plastika.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home

  Bronano doba u Europi i Hrvatskoj, kratki povijesni pregled, pregled najznaajnijih kulturnih grupa i njihovih umjetnikih ostvarenja; tehnike, datacija, najvaniji lokaliteti.

  4. Umjetnost antike Grke

  -definicija, kronologija, prostorno i povijesno odreenje i znaenje; podjela na: protogeometrijsko/geometrijsko, orijentalizirajue, arhajsko, klasino i helenistiko razdoblje;

  -grka umjetnost po razdobljima: urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo (vaze), umjetniki obrt; na primjeru atenskog polisa naglasak na klasino razdoblje grke umjetnosti, posebice na arhitekturu i skulpturu;

  - antika grka umjetnost u Hrvatskoj

  5. Umjetnost antikoga Rima (grada i carstva)

  -definicija, kronologija, prostorno i povijesno odreenje i znaenje; problematika nastanka, samog naziva i definiranja rimske umjetnosti u odnosu na utjecaje i prostorno irenje Rimskoga carstva;

  -Etrurija, kratki pregled povijesti i umjetnosti, sepulkralna i sakralna arhitektura, formalna i ikonografska obiljeja skulpture, slikarstvo; umjetniki obrt.

  - razdoblje republike i razdoblje triumvirata; kratki pregled povijesnih zbivanja; umjetnost: urbanizam, arhitektura- javna, privatna, skulptura- portretna plastika, reljef- sepulkralni reljef (sarkofazi i sepulkralna portretistika), povijesni reljef, zidno slikarstvo (stilovi), mozaik, novac; umjetniki obrt.

  - razdoblje carstva: vladavina Augusta, julijevsko-klaudijevski period, flavijevski period, period adoptivnih careva, period vojnikih careva; umjetnost, promjene u umjetnikom vokabularu, ikonografiji u slubi promidbe carstva i carske osobe: urbanizam, arhitektura (imperijalni forum, slavoluk, mauzolej, opera publica-kazalite, amfiteatar, cirkus, vodoopskrba, terme), skulptura- carski portreti, reljef, zidno slikarstvo, novac; umjetniki obrt.

  -rimske provincije, definicija i interpretacija provincijalne umjetnosti.

  6. Rimska umjetnost u Hrvatskoj

  -eljezno doba na podruju Hrvatske prije Rima, Iliri, Histri, Liburni, Japodi; obiljeja umjetnosti eljeznodobnih grupa; najznaajniji lokaliteti, interpretacija, datacija.

  -osvrt na dogaaje za vrijeme i nakon uspostave rimske vlasti; osnivanje prvih kolonija, osnivanje provincija;

  -rimska umjetnost na podruju Dalmacije i na podruju sjeverne i sjeveroistone Hrvatske; urbanizam, arhitektura, skulptura, slikarstvo; umjetniki obrt.

  -autohtoni element i neka obiljeja autohtone umjetnosti u vrijeme rimske vladavine na primjeru kultne skulpture.

  OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA

  Usvajanje i razumijevanje osnovnih razdoblja u umjetnosti Staroga vijeka od prvih umjetnikih ostvarenja u prapovijesti do pada Zapadnoga rimskoga carstva. Unutar svakoga razdoblja usvajanje povijesnih injenica koje na izravan nain utjeu na nastanak, razvoj i interpretaciju umjetnikih djela. Usvajanje fonda najvanijih umjetnina s naglaskom na grku i rimsku epohu.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad

  X X X

  Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo

  X

  III. SUSTAV OCJENJIVANJA

  AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA

  1. kolokvij 1 25

  2. kolokvij 1 25

  Seminarki rad 0,5 20

  ZAVRNI ISPIT 2,5 30

  UKUPNO 5 100

  Nain bodovanja svake pojedinane aktivnosti koja se ocjenjuje:

 • S V E U I L I T E U R I J E C I

  Filozofski fakultet u Rijeci Sveuilina avenija 4

  51 000 Rijeka

  Hrvatska

  tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099

  e-adresa: [email protected]

  mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr

  MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455

  Za povratak na vrh pritisnite Ctrl+Home

  Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti najmanje 40 ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti zavrnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare izmeu 30 i 39,9 ocjenskih bodova pripadaju kategoriji FX i imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teks