of 38 /38
Dzialalność Narodowego Centrum Nauki Dzia Dzia l l alno alno ść ść Narodowego Centrum Nauki Narodowego Centrum Nauki

Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

  • Author
    buicong

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum...

Page 1: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

DziałalnośćNarodowego Centrum Nauki

DziaDziałłalnoalnośćśćNarodowego Centrum NaukiNarodowego Centrum Nauki

Page 2: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

2

Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Badania podstawowe są to oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Page 3: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

3

Organy Narodowego Centrum Nauki Organy Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki - 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący, spośród kandydatów zgłaszanych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki - wybierany przez Radę w drodze konkursu. Kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za prawidłowe i sprawne realizowanie zadańCentrum, właściwą gospodarkę finansową oraz zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.

Page 4: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

4

Przewodniczący Rady NCN - prof. dr hab. Michał Karoński

Rada Narodowego Centrum NaukiRada Narodowego Centrum Nauki

Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)�prof. dr hab. Maciej Grochowski

�prof. dr hab. Janina Jóźwiak (przewodnicząca)

�prof. dr hab. Ireneusz Kamiński

�prof. dr hab. Małgorzata Kossowska�prof. dr hab. Teresa Malecka

�prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

�ks. prof. dr hab. Andrzej SzostekKomisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

�prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

�prof. dr hab. Zbigniew Błocki

�prof. dr hab. Bożena Czerny�prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak

�prof. dr hab. Janusz Janeczek

�prof. dr hab. Henryk Kozłowski (przewodniczący)

�prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

�prof. dr hab. Marek Żukowski

Komisja Nauk o Życiu (K-3)

�prof. dr hab. Jakub Gołąb�prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak,

�prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

�prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (przewodniczący)

�prof. dr hab. Tomasz Motyl

�prof. dr hab. Krzysztof Nowak

�prof. dr hab. Adam Torbicki

�prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Page 5: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

5

Rada NCN m.in.:

�ustala tematykę, warunki i nakłady finansowe w konkursach NCN,

�określa dyscypliny i grupy dyscyplin dla przeprowadzanych konkursów,

�ogłasza konkursy na finansowanie staży podoktorskich i stypendiów doktorskich,

�dokonuje podziału środków finansowych dla każdego konkursu w ramach poszczególnych paneli lub grup paneli,

�określa priorytetowe obszary badań podstawowych,

�wybiera ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach,

�ocenia merytorycznie pracę Dyrektora NCN i Koordynatorów Dyscyplin,

�powołuje Komisję Odwoławczą Rady w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora dotyczących odmowy przyznawania środków na realizacjębadań.

Rada Narodowego Centrum NaukiRada Narodowego Centrum Nauki

Page 6: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

6

1) panele NCN – podział na dyscypliny i grupy dyscyplin

Rada NCN przyjęła za podstawę procesu oceny projektów badawczych podziałna 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badańnaukowych, w trzech głównych działach:

� HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1 - HS6).

� ST – Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1 - ST10).

� NZ – Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1 - NZ9).

Zalety nowego podziału:

� połączenie wielu gryp dyscyplin,

� przełamanie sztucznych barier,

� uwzględnienie kryteriów metodologicznych i poznawczych,

� wyzwolenie dziedzin badawczych z wąskośrodowiskowego kręgu,

� konfrontacja wyników z osiągnieciami pokrewnych dziedzin.

NajwaNajważżniejsze decyzje Rady NCNniejsze decyzje Rady NCN

Page 7: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

7

2) Dwuetapowy system oceny*:

I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu projektu

II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu projektu

Schemat procesu oceny:

OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓWKoordynatorzy dyscyplin NCN

OCENA MERYTORYCZNA Zespół Ekspertów NCN

i eksperci zewnętrzni

NajwaNajważżniejsze decyzje Rady NCNniejsze decyzje Rady NCN

*) dotyczy konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONTA BIS, HARMONIA, MAESTRO

Page 8: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

8

Zalety przyjętego systemu oceniania wniosków:

�przekazanie Zespołom Ekspertów pełnej autonomii w podejmowaniu decyzji na każdym etapie oceny wniosków,

�uzgadnianie ocen indywidualnych na podstawie dyskusji,

�wskazywanie ekspertów zewnętrznych (w większości zagranicznych) w celu oceny specjalistycznej wniosków w II etapie,

�konfrontacja ocen indywidualnych z opiniami zewnętrznymi,

�konieczność szczegółowej analizy projektów na tle innych wniosków,

�przyjęcie zasady kolegialnej oceny wniosków na podstawie dyskusji przeprowadzonej podczas posiedzeń Zespołów Ekspertów,

�średnia ocen na każdym etapie kwalifikacji ma charakter pomocniczy i stanowi jedynie punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową,

�podstawą decyzji o ocenie końcowej wniosku jest analiza zasadności finansowania projektu na tle innych projektów zgłoszonych w konkursie.

NajwaNajważżniejsze decyzje Rady NCNniejsze decyzje Rady NCN

Page 9: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

9

3) rygorystyczny kodeks etyczny członków Rady i ekspertów NCN:

� każdy ekspert deklaruje na piśmie brak konfliktu interesu przy ocenie danego projektu,

� członkowie Rady nie mogą występować z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych w charakterze kierowników i wykonawców tych projektów,

� członkowie Zespołów Ekspertów nie mogą być kierownikami projektu ani wykonawcami w konkursie, w którym pełnią funkcję eksperta.

NajwaNajważżniejsze decyzje Rady NCNniejsze decyzje Rady NCN

NCN stawia sobie za zadanie ustanowienie zarówno wysokich wymagańmerytorycznych, jak i dbałość o uczciwość i bezstronność procesu oceny i kwalifikacji wniosków.

Page 10: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

10

BudBudżżet Narodowego Centrum Naukiet Narodowego Centrum Naukiw strukturze wydatkw strukturze wydatkóów na Naukw na Naukęę w roku 2013 w roku 2013

MNiSW

900 mln zł

2 mld 714 mln zł

160 mln zł

Inne117 mln zł

Narodowe Centrum Nauki899 mln zł

Narodowe Centrum Badańi Rozwoju2 mld 646 mln zł

Współpraca naukowa z zagranicą156 mln zł

Działalność statutowa2 mld 426 mln zł

6 mld 458 mln zł

Page 11: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

� PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osobyrozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

� SONATA na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

� SONATA BIS na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopieńnaukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 – 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

� ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich dla osób z otwartym przewodem doktorskim.

11

Konkursy Narodowego Centrum NaukiKonkursy Narodowego Centrum Nauki

Page 12: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

12

�FUGA na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

�OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

�HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

�MAESTRO na projekty badawcze realizowane przez doświadczonych naukowców.

�SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze.

Konkursy Narodowego Centrum NaukiKonkursy Narodowego Centrum Nauki

Page 13: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

13

Warunki konkursu:

�Okres realizacji projektów 12 miesięcy - 36 miesięcy.

�Wysokość finansowania nie może przekraczać:

•50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy.

•100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięce.

•150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

�Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać 3 osób, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy będący opiekunem naukowym lub promotorem.

�Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizacjęprojektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.

�Możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30 % wysokości wnioskowanych środków na realizacjęprojektu.

Konkurs PRELUDIUM Konkurs PRELUDIUM –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 14: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs PRELUDIUM Konkurs PRELUDIUM –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU WYKONAWCÓW PROJEKTU 40%, w tym:

� Ocena dorobku kierownika projektu 20%.

� Ocena dorobku promotora/opiekuna naukowego 20%.

� OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 40%.

� Ocena kosztorysu 10%.

� Ocena możliwości wykonania 10%.

14

Page 15: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

15

Warunki konkursu:

�Okres realizacji projektów 12 miesięcy - 36 miesięcy.

�Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.

�Łączny koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczaćwartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS).

Konkurs SONATA Konkurs SONATA –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 16: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs SONATA Konkurs SONATA –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 40%

� OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 40%.

� Ocena kosztorysu 10%.� Ocena możliwości wykonania projektu 10%.

16

Page 17: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

17

Warunki konkursu:

�Finansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

�Projekty realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytułnaukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

�Okres realizacji projektów 36 miesięcy - 60 miesięcy.

�Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

�Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być samodzielnych pracowników naukowych.

Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS).

Konkurs SONATA BIS Konkurs SONATA BIS –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 18: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

18

Konkurs SONATA BIS Konkurs SONATA BIS –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Przez „powołanie nowego zespołu naukowego” należy rozumiećpowołanie przez kierownika projektu zespołu, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, w tym nowozatrudnionych, które dotąd nie współpracowały ze sobą – jako odrębny zespół – przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursów.

Page 19: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs SONATA BIS Konkurs SONATA BIS –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 40%

� OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 30%.

� Ocena kosztorysu 10%.� Ocena sposobu powołania nowego zespołu naukowego 15%.

� Ocena podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy,

o zakresie zaangażowania w realizację tego projektu 5%.

19

Page 20: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

20

Konkurs FUGA (staKonkurs FUGA (stażże podoktorskie) e podoktorskie) –– informacje informacje podstawowe podstawowe

Warunki konkursu:

�Okres realizacji projektów 12 miesięcy - 36 miesięcy.

�Wysokość finansowania:

•ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;•ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;•ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu

�W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie:

•nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;

•nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

na każde pełne 12 miesięcy odbywania stażu.

Page 21: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

21

� Wnioskodawcami są osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora.

� Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na szybkie uzyskanie stopnia naukowego doktora (termin wskazywany w uchwale konkursowej)

� Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:

• nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);

• nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;

• nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;

• nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;

• nie jest zlokalizowana w ośrodku akademickim, w którym pracuje promotor rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.

Konkurs FUGA Konkurs FUGA –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 22: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs FUGA Konkurs FUGA –– kryteria ocenykryteria oceny

I ETAP

�DOROBEK NAUKOWY WNIOSKODAWCY I OPIEKUNA STAŻYSTY 50%, w tym:�Osiągnięcia naukowe wnioskodawcy 40%.�Dorobek naukowy opiekuna stażysty 10%.�WARTOŚĆ PLANOWANYCH BADAŃ 30%.�ZASADNOŚĆ ODBYCIA STAŻU 20%.

II ETAP

�Ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt.�Ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 1-10 pkt.

22

Page 23: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

23

O stypendia mogą się starać:

�Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wszczęły przewód doktorski,

�Osoby, które zobowiążą się do otwarcia przewodu doktorskiego do terminu wskazanego w uchwale konkursowej.

Warunki konkursu:

�Okres otrzymywania stypendium nie dłuższy niż 12 miesięcy.

�Okres trwania stażu zagranicznego od 3 do 6 miesięcy.

Wysokość finansowania:

�Stypendium doktorskie wynosi 3 000 zł miesięcznie.

�Środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym wynoszą 9 000 zł skorygowane o wskaźnik dla danego kraju.

�Środki na pokrycie kosztów podróży w zryczałtowanej kwocie od 1000 do 10 000 zł.

Konkurs ETIUDA Konkurs ETIUDA (stypendia doktorskie) (stypendia doktorskie) –– informacje informacje podstawowe podstawowe

Page 24: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs ETIUDA Konkurs ETIUDA –– kryteria oceny kryteria oceny

I ETAP

�Osiągnięcia naukowe wnioskodawcy 40%.

�Ocena jakości prowadzonych badań 30%.�Zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego 30%.

II ETAP�Ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt.

�Ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 1-10 pkt.

24

Page 25: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

25

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Warunki konkursu:�okres realizacji projektów 12 miesięcy - 36 miesięcy.

�koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczaćwartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS).

Konkurs OPUS Konkurs OPUS –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 26: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs OPUS Konkurs OPUS –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU KIEROWNIKA I WYKONAWCÓW PROJEKTU 40%, w

tym:

� Ocena dorobku kierownika projektu 30%.

� Ocena dorobku wykonawców projektu 10%.

� OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 40%.� Ocena kosztorysu 10%.

� Ocena możliwości wykonania 10%.

Page 27: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

27

Konkurs MAESTRO na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Warunki konkursu:�Okres realizacji projektów 36 miesięcy - 60 miesięcy.� W trakcie realizacji projektu konieczne jest stworzenie nowych,

pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz zaangażowanie przynajmniej jednego doktoranta.

�Wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale:

•500 tys. zł – 3 mln zł. dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.•1 – 3 mln. zł. dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu.�Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS).

Konkurs MAESTRO Konkurs MAESTRO –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 28: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs MAESTRO Konkurs MAESTRO –– informacje podstawowe informacje podstawowe Doświadczony naukowiec: osoba posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

� opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,

�kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,�spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: •była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,•opublikowała co najmniej jedną monografię, •wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, •zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, •jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, •ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

28

Page 29: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs MAESTRO Konkurs MAESTRO –– informacje podstawoweinformacje podstawowew przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki -osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udziałw międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

29

Page 30: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs MAESTRO Konkurs MAESTRO –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 50%

� OCENA PROJEKTU 50% w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 30%,

� Ocena kosztorysu 10%,

� Ocena możliwości wykonania 10%.

30

Page 31: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

31

Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Warunki konkursu:�Okres realizacji projektów 12 miesięcy - 36 miesięcy.�Wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.�Projekty mogą być realizowane:•w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; •w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;•w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;•przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.�Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera i wykonawcy zagranicznego jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową.�W projekcie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Konkurs HARMONIA Konkurs HARMONIA –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 32: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs HARMONIA Konkurs HARMONIA –– kryteria ocenykryteria oceny� OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 20%.

� OCENA OSIAGNIĘĆ NAUKOWYCH PARTNERA Z ZAGRANCZNEJ INSTYTUCJI NAUKOWEJ/OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 20%.

� OCENA PROJEKTU 60% w tym:

� Ocena merytoryczna projektu 30%.

� Ocena kosztorysu 10%.

� Ocena możliwości wykonania projektu 10%.

� Ocena współpracy międzynarodowej 10%.

32

Page 33: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

33

Konkurs SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają sięnajwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Warunki konkursu:�Międzydziedzinowy projekt badawczy obejmuje przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych: •Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;•Nauki Ścisłe i Techniczne;•Nauki o Życiu.� Projekty badawcze prowadzone przez współpracujące ze sobą

zespoły naukowe i indywidualnych badaczy.� Okres realizacji projektów 36 miesięcy – 60 miesięcy.� Wysokość finansowania pojedynczego projektu: 2 – 7 mln. zł.� Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może

przekraczać wartości: 500 tys. zł (ST, NZ) oraz 150 tys. zł (HS).

Konkurs SYMFONIA Konkurs SYMFONIA –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 34: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

34

� Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów.

� W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udziałkierownicy zespołów naukowych.

� Do realizacji projektu kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi.

� Łączna liczba kierowników i partnerów w projekcie nie może przekraczać czterech.

� Konieczne jest stworzenie w ramach realizacji projektu, nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz dla przynajmniej czterech doktorantów.

Konkurs SYMFONIA Konkurs SYMFONIA –– informacje podstawowe informacje podstawowe

Page 35: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Konkurs SYMFONIA Konkurs SYMFONIA –– kryteria ocenykryteria ocenyI ETAP

�Ocena dorobku kierownika projektu 30%.

�Ocena osiągnięć naukowych kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu 20%.

�Ocena projektu 40%.

�Dobór partnerów i ocena możliwości wykonania projektu 10%.

�Zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań.

II ETAP

�Recenzje zewnętrzne (wg. kryteriów I etapu).

�Rozmowa kwalifikacyjna.

35

Page 36: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

36

Harmonogram konkursHarmonogram konkursóów NCNw NCN

Lp. Rodzaj konkursu Ogłoszenie do Składanie wniosków do

1. Konkurs SONATA BIS 3 15 czerwca 2013 16 września 2013

2. Konkurs HARMONIA 5 15 czerwca 2013 16 września 2013

3. Konkurs MAESTRO 5 15 czerwca 2013 16 września 2013

4. Konkurs OPUS 6 15 września 2013 15 grudnia 2013

5. Konkurs PRELUDIUM 6 15 września 2013 15 grudnia 2013

6. Konkurs SONATA 6 15 września 2013 15 grudnia 2013

7. Konkurs SYMFONIA 2 15 grudnia 2013 15 marca 2014

8. Konkurs ETIUDA 2 15 grudnia 2013 15 marca 2014

9. Konkurs FUGA 3 15 grudnia 2013 15 marca 2014

Page 37: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

37

www.ncn.gov.plwww.ncn.gov.pl

Zapraszamy na stronę wwwZapraszamy na stronę www

Page 38: Dzia łalno Działalno ść Narodowego Centrum Naukikolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/konferencje/Documents/prezentacja_granty... · 2 Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana

Dziękuję za uwagę.Dziękuję za uwagę.