E- platni promet

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronsko poslovanje. E- platni promet. E- platni promet. Platni sistem je jedan od osnovnih podsistema finansijskog sistema tj. pouzdan i efikasan platni sistem jeste jedna od osnovnih pretpostavki efikasnog funkcionisanja celokupnog finansijskog sistema zemlje. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Diapositiva 1

E-platni prometElektronsko poslovanje1E-platni prometPlatni sistem je jedan od osnovnih podsistema finansijskog sistema tj. pouzdan i efikasan platni sistem jeste jedna od osnovnih pretpostavki efikasnog funkcionisanja celokupnog finansijskog sistema zemlje.Globalne integracije zahtevaju stvaranje jedinstvenog globalnog platnog sistema za ta su potrebni globalno usvojeni i definisani standardi.2E-platni prometUtemeljiva osnovnih standarda na meunarodnom nivou u ovoj oblasti je Banka za meunarodna poravnanja (Bank for International Settlements-BIS), u Bazelu, u okviru koje funkcionie Komitet za sisteme plaanja i poravnanja (Commitee for Payment and Settlement Systems). Generalno posmatrano, platni sistem se sastoji iz dva kompatibilna dela:sistema obrauna, iinstrumenata plaanja.3E-platni prometPlatni promet se organizuje i razvija u skladu sa ekonomsko-finansijskim razvojem zemlje i uspostavljenim odnosima poverenja izmeu centralne banke i poslovnih banaka, a odnosi se pre svega na meubankarske sisteme plaanja. Razvoj platnog prometa prati stalno usavravanje organizacije, naina, oblika i instrumenata plaanja.4E-platni prometPoslednje decenije platni prometi razliitih zemalja meusobno se usklauju prema standardima BIS, MMF, ECB i drugih meunarodnih finansijskih organizacija, uz znaajno uee centralne banke.Savremeno organizovan platni promet je zasnovan na korienju informaciono-komunikacione tehnologije. 5E-platni prometPlatni promet se odvija razmenom elektronskih poruka kroz informacione sisteme uesnika. Elektronska poruka predstavlja informaciju koja je elektronski generisana, poslata, proverena, primljena i sauvana.Struktura poruke je utvrena od strane zakonodavnog tela, obino centralne banke.6E-platni prometRazliitost modela sistema obrauna platnog prometa sastoji se:u izboru operatera sistema to moe biti ili centralna banka ili privatna organizacija koja obavlja ulogu klirinke institucije,u izboru vrste obrauna gde pravimo razliku izmeu bruto i neto obrauna,u izboru mogunosti korienja intradnevnog kreditiranja i u izboru funkcije operacione kontrole pri upravljanju veliinom intradnevnih kredita.

7E-platni promet u SrbijiPoetkom januara 2003. godine realizovan je jedan od najveih sistemskih projekata u Srbiji platni promet je iz Zavoda za obraun i plaanja prenet u poslovne banke. Novi sistem plaanja u potpunosti ispunjava svih deset osnovnih principa koje je ustanovila Banka za meunarodna poravnanja (BIS).Domai platni promet obuhvata meubankarski platni promet koji se obavlja izmeu uesnika u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije (NBS) i interni platni promet koji se obavlja izmeu klijenata koji imaju otvorene raune kod iste banke. 8E-platni promet u SrbijiRTGS sistem (Real Time Gross Settlement obraun u realnom vremenu po bruto principu) podrazumeva prijem i izvravanje pojedinanih naloga u najkraem moguem vremenu od momenta njihovog prijema i to do visine pokria na raunu.RTGS sistem je sistem elektronskog plaanja obino osnovan i kontrolisan od strane nacionalne centralne banke.9E-platni promet u SrbijiU RTGS sistem nema fizikog razmenjivanja novca ve centralna banka vri transakciju (prenos sredstava) sa elektronskog rauna banke A na elektronski raun banke B smanjujui stanje na raunu prve banke i poveavajui stanje na raunu druge banke za isti iznos.RTGS sistem je pogodan za niskofrekventne transakcije velikih vrednosti.Ovaj sistem platnog prometa smanjuje rizik problema poravanjavanja i daje preciznu sliku stanja na raunu institucije uesnice u prenosu u bilo kojem trenutku vremena.

10E-platni promet u SrbijiU naoj zemlji, u RTGS-u se mogu izvravati svi nalozi za plaanje, s tim to se obavezno izvravaju nalozi za plaanje koji glase na iznose vee od 250.000 dinara (velika plaanja), a to je utvreno operativnim pravilima za RTGS i kliring. Navedena plaanja se realizuju u realnom vremenu, porukama SWIFT formata MT103 (klijent jedne banke -> klijentu druge banke) i MT202 (banka -> banci). 11E-platni promet u SrbijiKliring sistem je sistem u kojem se transakcije (prenos sredstava) realizuje na kraju dana odnosno u tano odreenim vremenskim trenucima.Kliring sistem se jo naziva neto poravnanje (net settlement).U kliring sistemu sve meu-institucionalne transakcije se akumuliraju u toku dana (ili do odreenog preseka). Na kraju dana se vri korigovanje rauna institucija uesnica.12E-platni promet u SrbijiPod kliringom odnosno neto obraunom, podrazumeva se prijem pojedinanih naloga za plaanje, ili grupa naloga za plaanje, uz koje se dostavlja specifikacija pojedinanih naloga, radi obrauna multilateralnih neto iznosa na obraunskim raunima. Nakon toga, za svakog uesnika u kliringu se utvruje neto pozicija ije se poravnanje vri preko njegovog iro rauna. 13E-platni promet u SrbijiPlaanja u kliringu (mala plaanja) su nalozi iji je iznos do 250.000 dinara i pakuju se u poruke SWIFT formata MT102. U jednoj poruci MT102 moe biti do 100 naloga za plaanje. Plaanja u kliringu se izvravaju u procesu neto poravnanja u tri klirinka ciklusa svakog radnog dana, u 10:30, 12:30 i 14:45 asova.14E-platni promet u Srbiji

* V. Vaskovi, Sistemi plaanja u elektronskom poslovanju, FON, Beograd, 2007.15

E-platni promet u Srbiji

* V. Vaskovi, Sistemi plaanja u elektronskom poslovanju, FON, Beograd, 2007.16

E-platni promet u Srbiji

* V. Vaskovi, Sistemi plaanja u elektronskom poslovanju, FON, Beograd, 2007.17

E-platni promet u SrbijiUesnici u RTGS i kliring sistemu NBS povezani su u jedinstvenu celinu u kojoj se platne transakcije razmenjuju porukama, zasnovanim na SWIFT standardu, kroz privatnu komunikacionu mreu NBS. Sve poruke se kriptuju, korienjem tehnologije javnih kljueva. NBS vri sertifikaciju javnih kljueva, a uesnici svoje javne i tajne kljueve generiu softverom koji im obezbeuje NBS. 18E-platni promet u SrbijiNBS je operator i vlasnik RTGS i kliring sistema, konfigurisanih kao jedan sistem, na jednoj platformi. NBS je od januara 2005. godine uesnicima ponudila novi servis izvravanje malih, klirinkih plaanja u RTGS sistemu, po tarifi za klirinka plaanja, Ovu mogunost uglavnom koriste banke sa boljom likvidnosnom pozicijom, jer ne moraju da ekaju klirinki ciklus.19E-platni promet u SrbijiUesnici u RTGS i kliring sistemu:- Narodna banka Srbije,- banke,- Republika Srbija - Ministarstvo finansija,- Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, i- Udruenje banaka Srbije.Sistem izvrava transakcije uesnika u toku svakog radnog dana od 9.00 do 18.00 asova.20E-platni promet u SADU SAD danas postoje dva velika sistema obrauna platnog prometa:

Fedwire, i CHIPS (Clearing House Interbank Payment System).21E-platni promet u SADFedwire je sistem iji je vlasnik Banka za federalne rezerve SAD (Federal Reserve Bank) i on je baziran na visoko razvijenoj elektronskoj mrei, koja omoguava kako prenos transakcija velikih vrednosti, tako i prenos transakcija sa hartijama od vrednosti. Prenos transakcija velikih vrednosti se bazira na pricipima bruto obrauna u realnom vremenu (RTGS), pri emu postoji kreditna podrka od strane FED-a (ulaenje u minus tokom dana). 22E-platni promet u SADDanas ima preko 13.000 lanica ovog sistema, koje imaju otvorene raune kod Banke federalnih rezervi, i koji putem ovog sistema mogu da alju novac drugim lanicama sistema (samim bankama ili njihovim klijentima). Svaka transakcija se i obraunava i izvrava individualno, s tim to su nalozi za plaanje bezuslovni, neopozivi i finalni u trenutku procesiranja.23E-platni promet u SADCHIPS je drugi veliki sistem obrauna platnog prometa u SAD, i jedan od najveih platnih telekomunikacionih sistema u svetu u okviru privatnog sektora, koji je osposobljen za obavljanje klirinkih platnoprometnih usluga (dnevno preko 250.000 meubankarskih transakcija). Poetak njegovog funkcionisanja vezan je za 1971. godinu i Njujorku klirinku asocijaciju, a cilj njegovor uvoenja je elektronska zamena postojeeg kliringa baziranog na papirnoj osnovi. 24E-platni promet u SADZa razliku od Fedwire-a, CHIPS sistem je preteno u privatnom vlasnitvu i organizovan je na principima multilateralnog neto obrauna, pri emu se samo izvravanje neto obrauna (kliring) vri na kraju dana. to se tie lanova CHIPS sistema, to mogu biti komercijalne banke, korporacije i investicione kompanije, kao i filijale inostranih banaka koje posluju u SAD (npr. Deutsche Bank AG, Societe Generale, Intesa Saopaolo, Bank of China, itd.).

25E-platni promet u SADGeneralno, ima mnogo manje lanova od Fedwire-a (samo oko 50), ali se ee koristi za vee transfere novca koji nisu hitni, jer je jeftiniji od Fedwire-a.

26E-platni promet u EUSavremeni sistem platnog prometa Evropske unije ima za cilj da omogui brzu integraciju nacionalnih trita u unutranje jedinstveno evropsko trite.Na planu integracije i harmonizacije velikih plaanja uinjeno je mnogo. TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) sistem je zaiveo 1999. godine, zajedno sa Evropskom monetarnom unijom, a cilj mu je bio da u realnom vremenu povee nacionalne centralne banke i sisteme plaanja u jednistven sistem.

27E-platni promet u EUPomenuti sistem je, bez obzira na tehniku decentralizaciju, uspeno funkcionisao. Zajedno sa FEDWIRE sistemom, to je najvei RTGS sistem na svetu, sa preko 1,7 milijardi evra dnevnog prometa. TARGET je dizajniran tako da omoguava izvravanje internacionalnih plaanja u evrima tako lako, brzo i jednostavno kao da su u pitanju plaanja vezana za unutranji platni promet.

28E-platni promet u EUInae, kao bruto sistem u realnom vremenu ovaj sistem je sva plaanja izvravao individualno, automatski i na kontinuiranoj osnovi.Samo funkcionisanje TARGET sistema zasnivalo se na potovanju vie principa od kojih su najvaniji:Princip trinosti po kome se TARGET sistem koristi u cilju smanjenja sistemskog rizika za sva plaanja u evrima, iako je samo korienje TARGET sistema obavezno jedino za plaanja koja su di